Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi. Lausuntokokoelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi. Lausuntokokoelma 15.5.2006"

Transkriptio

1 Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi Lausuntokokoelma

2 Sisällysluettelo 2 1. CSC - TIETEELLINEN LASKENTA OY / FUNET RY ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO ELISA OYJ FICOM RY FINNET-LIITTO RY FORTUM OYJ GRAMEX RY HELSINGIN YLIOPISTO ILMAILULAITOS IT SECMAN KESKUSKAUPPAKAMARI KILPAILUVIRASTO KULUTTAJAT KONSUMENTERNA RY KULUTTAJAVIRASTO MAINOSTAJIEN LIITTO NOKIA OYJ OULUN YLIOPISTO PÄÄESIKUNTA RAHOITUSTARKASTUS SAK JA STTK STAKES SUN MICROSYSTEMS OY SUOJELUPOLIISI SUOMEN ASIANAJAJALIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RY SUOMEN KAUPAN LIITTO...57

3 3 27. SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN KUNTALIITTO SUOMEN POSTI OYJ SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO RY SUOMEN YRITTÄJÄT RY SÄTEILYTURVAKESKUS TEKES TEKIJÄNOIKEUDEN TIEDOTUS- JA VALVONTAKESKUS RY TEKNILLINEN KORKEAKOULU TELEFORUM RY TELIASONERA FINLAND OYJ TIEKE TIETOTURVA RY TNNET OY TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN YLIOPISTO VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY VIESTINTÄVIRASTO...100

4 4 1. CSC - Tieteellinen laskenta Oy / Funet ry Viite Lausuntopyyntö luonnoksesta esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta (LVM 745/05// ) Funetin lausunto Kiitämme Funet ry:n saamasta lausuntopyynnöstä. Suomen yliopisto- ja tutkimusverkko Funet palvelee yli 80 suomalaista tutkimusorganisaatiota. Palveluista vastaa tieteen tietotekniikan keskus CSC (CSC Tieteellinen laskenta Oy). Esitys on selvä parannus nykyiseen lakiin. Yliopistot, jotka luokitellaan yhteisötilaajiksi, ovat kaivanneet täsmennyksiä oikeuksiinsa käsitellä tunnistetietoja. Myös tunnistetietojen käsittelyoikeuksien selventämiseen tilastointitarkoituksiin ja tietoturvasta huolehtimiseen on ollut selkeää tarvetta. Viestintävirastolla on lain nojalla oikeus luovuttaa tietyin edellytyksin tunnistetietoja niille tahoille, joita on käytetty hyväksi tietoturvaloukkauksessa tai jotka ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi. Kuten esityksen perusteluissakin todetaan, käytännön työssä on osoittautunut välttämättömäksi myös luovuttaa tietoja jo ennen kuin tietoturvaloukkaus on tapahtunut. Esityksessä on lisäys, jossa huomioidaan Viestintäviraston CERT-FI ryhmää vastaavat ulkomaiset toimijat (34 b ). Näitä vastaavia ryhmiä toimii myös Suomessa, esimerkiksi Funet CERT. Nämä CERT-ryhmät tekevät vastaavantyyppistä työtä kuin CERT- FI, vaikka asiakaskunta onkin rajatumpi. Omassa työssään nekin tarvitsevat vastaavia tietoja yhteistyön takaamiseksi ja uhkien torjumiseksi omalla alueellaan. Tällä hetkellä useimmat CERT-ryhmät toiminevat teleyritysten piirissä, mutta työssään ne joskus tarvitsevat välttämättä tietoja myös oman teleyrityksen ulkopuolelta. Toivomme, että myös nämä suomalaiset CERT-toimijat huomioitaisiin esityksessä. Ystävällisin terveisin CSC TIETEELLINEN LASKENTA OY Leif Laaksonen kehitysjohtaja

5 5 2. Elinkeinoelämän Keskusliitto HE SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN MUUTTAMISEKSI Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt meiltä lausuntoa esityksestä sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi. Pyydettynä lausuntona esitämme kunnioittavasti seuraavaa. Esityksen tavoitteena on muun muassa selkeyttää ja täsmentää yhteisötilaajan oikeutta käsitellä sähköisessä viestinnässä syntyviä tunnistamistietoja. Muutosesitykset perustuvat toisaalta siihen, että voimassa olevan lain tulkinta on muodostunut toiseksi kuin lakia säädettäessä tarkoitettiin ja toisaalta siihen, että nykyisen lain säännökset eivät anna yhteisötilaajalle riittäviä toimintavaltuuksia esimerkiksi silloin, kun siihen on kohdistunut rikos. Myös poliisin toimintavaltuudet ovat olleet epäselviä. Pidämme lainmuutosta tärkeänä ja kiireellisenä. Esitetyt muutokset eivät kuitenkaan yksinään riitä takaamaan sitä, että yrityksillä olisi sähköisen viestinnän osalta riittävät toimintaedellytykset Suomessa. Esimerkiksi esityksen 36 a :ssä on lähdetty siitä, että yhteisötilaajalla olisi oikeus luovuttaa tunnistamistietoja poliisille silloin, kun epäillään yritysvakoilua. Yhteisötilaajalla ei olisi oikeutta käsitellä tunnistamistietoja laajemmin kuin tietojen luovuttaminen poliisille edellyttää. Esitetty 36 a on välttämätön parannus nykytilanteeseen, mutta lopullisena tavoitteena on oltava se, että lakiin otetaan säännökset siitä, että yhteisötilaajalla on oikeus itsenäisesti käsitellä tunnistamistietoja epäiltäessä yritysvakoilua ja muita vastaavia rikoksia. Tämä on käsittääksemme ollut myös liikenne- ja viestintäministeriön tarkoituksena. Yrityssalaisuudet ovat suomalaisten yritysten keskeinen kilpailutekijä, ja lainsäätäjän asiana on huolehtia siitä, että yritysten toimintaedellytykset Suomessa eivät ole tältä osin huonommat kuin kilpailijamaissamme. On valitettavaa, että hallituksen esitysluonnokseen ei ole otettu tavanomaista kansainvälistä vertailua lainsäädännön sisällöstä meille tärkeissä maissa. Käsityksemme mukaan yhteisötilaajan oikeus käsitellä sähköisen viestinnän tunnistamistietoja on useissa EU-maissa huomattavasti laajempi kuin Suomessa tällä hetkellä ja kuin nyt esitetään. Näin ollen ainakaan EUoikeus ei voi olla näiden oikeuksien laajentamisen esteenä. Kuten edellä olemme todenneet, pidämme esitettyä lainmuutosta tarpeellisena ja kiireellisenä. Ehdotetut muutokset ovat pääosin hyväksyttävissä, mutta eräiltä osin esitystä on vielä muokattava. Esimerkiksi lakiesityksen 13 ja 36 a :n säännösehdotuksissa ja niiden perusteluissa on merkittäviä ristiriitaisuuksia. Yksittäisten säännösehdotusten osalta toteamme seuraavaa. Yhteisötilaajan määritelmä (2 ) Säännösehdotuksen perusteluista saa sen vaikutelman, että yhteisötilaajan oikeus saada tunnistamistietoja omista liittymistään tai päätelaitteistaan sulkisi pois sen mahdollisuuden, että kyseinen yhteisötilaaja käsittelisi tunnistamistietoja itse. Tätä ei liene tarkoitettu, joten perusteluja tulisi täsmentää siten, että vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia. Käsittely teknistä kehittämistä varten (12 ) Lakiesityksen 12 :n mukaan yhteisötilaaja voisi käsitellä tunnistamistietoja oman viestintäverkkonsa ja siihen liitettyjen palvelujen teknistä kehittämistä varten. Käyttäjille olisi ennen

6 käsittelyn aloittamista ilmoitettava, millaisia tunnistamistietoja käsitellään ja kuinka kauan niiden käsittely kestää. Lakiesitystä valmisteltaessa ei ole ilmeisesti selvitetty perusteellisemmin sitä, mitä tällainen ilmoitusvelvollisuus merkitsisi yhteisötilaajille käytännössä. Teknistä kehittämistyötä tehdään koko ajan, ja pahimmillaan säännös saattaisi edellyttää jatkuvaa ilmoitusten tekemistä. Mielestämme säännöstä voidaan kuitenkin tulkita niin, että ilmoitus voisi olla myös melko yleisluontoinen ja kertaluonteinen ja koskea ajallisesti pitkääkin ajanjaksoa. Ainoastaan poikkeuksellisista ja merkityksellisistä toimista voitaisiin vaatia erillinen ilmoitus. Ehdotammekin, että tällainen pykälän sanamuotoon hyvin sopiva lisäys tehtäisiin pykälän perusteluihin. 6 Käsittely luvattoman käytön tilanteissa (13.2 ) Ehdotuksen 13.2 :n mukaan yhteisötilaaja voisi käsitellä tunnistamistietoja viestintäverkkojensa ja palvelujensa luvattoman käytön ja käytöstä aiheutuvien kustannusten havaitsemiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi sekä esitutkintaan saattamiseksi. Ehdotetun säännöksen sanamuoto on mielestämme hyvä, mutta säännöksen perustelut eivät ole kaikilta osin yhdenmukaiset itse pykälätekstin kanssa. Perustelut näyttäisivät rajaavan säännöksen käyttöalaa sellaisella tavalla, joka ei ilmene itse pykälätekstistä ja jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Eräiltä osin säännösehdotuksen perusteluissa on myös sisäisiä ristiriitaisuuksia. Säännöksen soveltamisessa on olennaista se, mitä luvattomalla käytöllä tarkoitetaan. Puhtaasti kielellisenä ilmaisuna luvattomuus tarkoittaa nähdäksemme ainakin kahta asiaa: - sellaista toimintaa, joka on suoranaisesti lain vastaista, esimerkiksi rikollista - sellaista toimintaa, joka vastoin sitä, mitä jossain sopimussuhteessa on noudatettava. Perustelujen nojalla näyttäisi selvältä, että ainakin kaikki sellainen luvaton käyttö, joka muodostaa rikoslaissa tarkoitetun rikoksen, kuuluisi säännöksen soveltamispiiriin. Sen sijaan perustelujen valossa on hyvin epäselvää, miten säännöstä olisi sovellettava sellaiseen luvattomaan käyttöön, joka ei ole välttämättä rikos mutta joka olisi luvatonta jossakin sopimussuhteessa kuten työsuhteessa. Perustelussa todetaan esimerkiksi, että kysymykseen ei myöskään voisi tulla palvelun sisältöön liittyvä mahdollinen sopimuksenvastaisuus. Toisaalta perusteluissa todetaan että silloin, kun jonkun omaisuutta käytetään luvattomasti joko käyttötarkoitusta vastaamattomalla tavalla tai jollain muulla tavalla, on sen, jonka omaisuudesta on kyse, voitava puuttua asiaan. Pidämme tärkeänä sitä, että säännösehdotuksen perusteluja muokataan niin, että ne ovat yhdenmukaiset pykälätekstin kanssa. Perusteluista on käytävä selkeästi ilmi se pykälätekstin mukainen tulkinta, että jos tietty käyttö on luvatonta jossakin sopimussuhteessa, niin tällainen käyttö oikeuttaa myös tunnistamistietojen käsittelemiseen pykälässä tarkoitetulla tavalla. Tyypillinen esimerkki edellä mainitusta tilanteesta olisi se, että työsuhteessa on sallittu viestivälineiden käyttö tiettyihin tarkoituksiin ja kielletty muihin tarkoituksiin. Viimeksi mainittu käyttö on kiistatta luvatonta käyttöä ja tällaisen käytön estämiseksi työnantajalla on oltava oikeus käsitellä tunnistamistietoja.

7 Viestintäviraston ja tietosuojavaltuutetun toimivalta (13.4 ) 7 Sivukalastelu (20.2 ) Ehdotuksen 13.4 ja sen perustelut eivät ole keskenään yhteneväiset. Pykälätekstin mukaan Viestintävirasto voisi antaa tarkempia määräyksiä pykälän 1 momentin tilanteissa eli silloin, kun toimijoina ovat teleyritys tai lisäarvopalvelun tarjoaja. Perustelujen mukaan Viestintävirasto voisi kuitenkin antaa määräyksiä myös yhteisötilaajalle. Katsomme, että määräysten antaminen yhteisötilaajille sopisi luontevasti tietosuojavaltuutetulle, joka myös valvoisi yhteisötilaajien tunnistamistietojen käsittelyä. Lakiehdotuksen 20.2 :ssä määritellään, missä tilanteissa teleyrityksellä, lisäarvopalvelujen tarjoajalla ja yhteisötilaajalla on oikeus ryhtyä pykälän 1 momentin mukaisiin toimenpiteisiin. Edellytyksenä on se, että toimet ovat välttämättömiä viestinnän turvaamiseksi tai laajamittaisesti toteutettavien maksuvälinepetosten valmistelun ehkäisemiseksi. Mielestämme pykälän soveltamisala on liian suppea, ja sen ulkopuolelle jää ainakin yrityssalaisuusrikosten valmistelu, joka on vakavuudeltaan rinnastettavissa edellä mainittuihin rikoksiin. Pidämme välttämättömänä sitä, että säännöksen soveltamisalaa laajennetaan kattamaan myös nämä rikokset. Lakia tulisi ylipäätäänkin kehittää niin, että tietoturvasäännöksiä ei sidottaisi pelkästään tämän hetken ilmiöihin. Laissa olisi säädettävä perusperiaatteista ja sen tulisi olla teknologianeutraali. Automaattinen sisällön analyysi (20.4 ) Lakiehdotuksen 20.4 :stä on esityksessä kaksi erilaista versiota. Ensimmäisessä versiossa on virke, jonka mukaan automaattisesta sisällöllisestä analyysistä ja sen tuloksesta on lisättävä merkintä viestin otsikkotietoihin, jos se on teknisesti mahdollista. Jälkimmäisessä versiossa tätä vaatimusta ei ole. Katsomme, että tällaista vaatimusta ei pidä ottaa lakiin. Käytännössä lähes kaikki viestit käyvät läpi ainakin jonkinlaisen virusskannauksen, joten vaatimus koskisi lähes kaikkia viestejä. Vaatimus aiheuttaisi tarpeetonta työtä, eikä siitä olisi käytännön hyötyä. Yhteyskohtaisen erittelyn antaminen (24.3 ) Ehdotuksen mukaan teleyrityksen olisi annettava erikseen tilattava yhteyskohtainen erittely käyttäjälle maksutta. Lakiesitystä valmisteltaessa ei ole selvitetty tai arvioitu tämän ehdotuksen kustannusvaikutuksia. Mielestämme lakiesitystä ei tulisi tältä osin viedä eteenpäin ennen kuin sen kustannusvaikutukset on selvitetty. Jälkikäteen tilattavan yhteyskohtaisen erittelyn tuottaminen aiheuttaa teleyrityksille kustannuksia, jotka johtuvat tietojen keräämisestä, tulostamisesta ja postittamisesta. Kyse on myös siitä, millä tavalla nämä kustannukset jaetaan oikeudenmukaisella tavalla eri toimijoiden kesken. Tietojen luovuttaminen eräille muille viranomaisille (36 a ) Lakiehdotuksen 36 a :n otsikkona on tietojen luovuttaminen eräille muille viranomaisille, mutta tosiasiassa pykälässä säädettäisiin ainoastaan tietojen luovuttamisesta poliisille. Katsomme, että lakiin on otettava säännökset myös yhteisötilaajan oikeudesta luovuttaa tunnistamistietoja CERT-FI:lle. Tunnistamistietojen luovuttamisoikeus on olennaista koko tietoturvajärjestelmän toimivuuden kannalta, ja ilman nimenomaista säännöstä tällaista luovuttamisoikeutta ei ilmeisesti voitaisi katsoa olevan olemassa. Luontevin paikka tälle säännökselle olisi ehdotuksen 36 a.

8 8 Tietojen luovuttaminen poliisille (36 a 1 momentti) Ehdotetun 36 a :n 1 momentin mukaan yhteisötilaaja voisi luovuttaa 13 :n ja 20 :n perusteella käsittelemiään tunnistamistietoja poliisille. Pykälä on tarpeellinen, mutta kiinnitämme tältäkin osin huomiota siihen, että pykäläteksti ja sen perustelut eivät ole aivan linjassa keskenään. Pykälätekstin mukaan 13 :n ja 20 :n perusteella käsiteltyjä tunnistamistietoja voisi luovuttaa kahdessa eri tarkoituksessa: - luvattoman käytön selvittämiseksi - tietoturvallisuudelle haittaa aiheuttavien toimenpiteiden selvittämiseksi. Pykälän perusteluissa säännöksen soveltamisala on kuitenkin kuvattu huomattavasti suppeampana. Sivulla 20 todetaan, että pykälä koskisi ainoastaan yhteisötilaajan viestintäverkkojen tai niihin liitettyjen palveluiden käytettävyydelle haittaa aiheuttavia toimenpiteitä. Pykäläteksti ei tue tällaista tulkintaa, vaan lähtee siitä, että kun tunnistamistietoja on käsitelty esimerkiksi luvattoman käytön perustella, tiedot saa luovuttaa poliisille. Luovuttamisoikeus ei rajoitu pykälätekstin mukaan koskemaan vain niitä tilanteita, joissa viestintäverkoille tai niihin liitetyille palveluille on aiheutunut haittaa. Säännösehdotuksen perustelut on tältä osin korjattava pykälätekstin mukaisiksi. Yritysvakoilu, yrityssalaisuuden rikkominen ym. (36 a 2 momentti) Kiinnitämme tältäkin osin huomiota siihen, että pykäläteksti ja perustelut eivät ole aivan yhdenmukaiset. Säännösehdotuksen perusteluissa todetaan sivulla 20, että yhteisötilaajalla tulisi säännöksen mukaan olla perusteltu syy epäillä väärinkäyttöä. Säännöksessä ei kuitenkaan ole tällaista edellytystä, vaikka perusteluissa niin sanotaan. Mikäli pykälätekstiin halutaan lisätä tämäntyyppinen edellytys, niin mielestämme olisi riittävää todeta esimerkiksi kun yhteisötilaajalla on syy epäillä. Esitämme täydennystä myös toisen momentin perusteluihin. Perusteluissa todetaan nyt, että yhteisötilaaja olisi näin oikeutettu esimerkiksi rajaamaan tarvittavat tunnistamistiedot luovuttamista varten. Esimerkki antaa mielestämme turhan suppean kuvan niistä toimista, joita tarvitaan tietojen luovuttamiseksi poliisille. Kyseinen virke voisi kuulua esimerkiksi seuraavasti: Yhteisötilaaja olisi näin ollen oikeutettu esimerkiksi rajaamaan tarvittavat tiedot luovuttamista varten, ottamaan ne talteen sekä säilyttämään ne siihen saakka, kunnes niiden luovuttaminen poliisille toteutuu poliisin kanssa sovitulla tavalla. Tämäntyyppinen lisäys kuvaisi realistisesti niitä toimenpiteitä, joita tietojen luovuttaminen edellyttää, ja lisäys sopisi mielestämme hyvin ehdotetun pykälän sanamuodon piiriin. Kunnioittavasti ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO

9 9 3. Elisa Oyj Liikenne- ja viestintäministeriö LVM 745/05/2006 SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN MUUTOSEHDOTUS LASKUN ERITTELY Kiitämme mahdollisuudesta lausua näkemyksemme lakiluonnoksesta. Seuraavassa keskitymme laskun erittelyä (24 ) ja muutamiin yhteisötilaajan oikeuksia koskeviin ehdotuksiin (12 a, 13, 19 ja 20 ). Lisämaksullisten tekstiviestinumeroiden näyttäminen kokonaisuudessaan laskussa on teleyritysten asiakkaille tervetullut uudistus. Luonnoksen 24 :ssä on tulkintamme mukaan kaksi asiaa toisin, kuin asiaa käsitelleessä työryhmässä on sovittu: 1) Ehdotuksen on tarkoitus koskea vain itse laskun erittelyä (ei nk. puheluerittelyä). Laskun erittely on eri asia kuin laskun yhteyskohtainen erittely. Tässä lakiehdotuksessa on käsittääksemme tarkoitus säätää LASKUN ERITTELYSTÄ eli niistä tiedoista, jotka asiakas voi lukea suoraan siitä laskusta, jonka asiakas saa maksettavakseen joko postissa tai sähköisesti. Tällä hetkellä laskun erittelystä säädetään viestintämarkkinalain 80 :ssä ja laskun yhteyskohtaisesta erittelystä sähköisen viestinnän tietosuojalain 24 :ssä. Ei ole mitään estettä sille, että laskun erittelystä säädettäisiin viestintämarkkinalain 80 :n sijasta SVTSL 24 :ssä, mutta säädöstekstissä pitää olla hyvin selvästi esillä, että kyse on laskun erittelystä, ei laskun yhteyskohtaista erittelystä. Esitämme, että ilmaisusta erittely luovutaan tässä yhteydessä. Koska tiedot on tarkoitus antaa laskussa ei erillisessä erittelyssä, siitä seuraa kaksi asiaa: 1.1) Laskun yhteyskohtainen erittely voi olla maksullinen. Koska lasku on asiakkaalle maksuton, tarkoittaa se sitä, että lisämaksulliset tekstiviestinumerot teleyritykset ovat valmiita lisäämään laskuun ilman, että siitä peritään maksu asiakkaalta. Nk. puheluerittely (eli laskun yhteyskohtainen erittely ) on erikseen tilattava palvelu, joka on maksullinen. Sitä että teleyrityksillä on oikeus saada korvaus laskun yhteyskohtaisesta erittelystä on moneen kertaan käsitelty jo nykyisen lain säätämisvaiheessa, ja jos sitä halutaan nyt muuttaa, pitää muutokselle olla hyvät perustelut. Teleyritys joutuu toteuttamaan laskun loppusummasta riippumatta samat toimenpiteet täydellisen tai peitetyn tuottamiseksi. Erittelyn tuottaminen aiheuttaa kustannuksia, jotka voitava kattaa palvelua käyttävältä asiakkaalta. 1.2) Lisämaksulliset tekstiviestinumerot saa tietää kuka tahansa laskun maksaja. Koska tiedot on tarkoitettu annettavaksi suoraan laskussa, ne saa tietää se henkilö, jolla lasku lähetään. Tämä henkilö voi olla tilaaja tai käyttäjä, mutta myös joku muu, nk. maksaja, jolle tilaaja on pyytänyt lähettämään las-

10 kun tai kuka tahansa henkilö joka tosiasiassa maksaa laskun, esimerkiksi aviopuoliso. Maksaja ei ole vastuussa laskun maksamisesta. Näitä tilanteita on hyvin paljon, kyse ei ole mistään poikkeustapauksesta. Jos tiedot annetaan suoraan laskussa, ei niiden saamista voi rajoittaa tilaajaan tai käyttäjään. 2) Ehdotuksen on tarkoitus koskea vain lisämaksullisten tekstiviestipalveluiden käyttöä (logot, soittoäänet, chat jne). Ehdotus: Teleyritykset ovat työryhmässään hyväksyneet sen, että laskuun voidaan suoraan merkitä ne numerot, joihin asiakas on lähettänyt tekstiviestin saadakseen nk. lisämaksullisen tekstiviestipalvelun (logot, soittoäänet, chat jne). Jos laissa halutaan säätää muidenkin tietojen antamisesta, on perustettava uusi valmisteleva työryhmä. Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, teleyrityksen on annettava tilaajalle tai käyttäjälle täydellinen erittely palveluittain sellaisista yhteyksistä ESI- TETTÄVÄ LASKUSSA TAI SEN LIITTEESSÄ TÄYDELLISINÄ SELLAI- SET LISÄMAKSULLISET TEKSTIVIESTINUMEROT, joista aiheutuu tilaajalle tai käyttäjälle muita kuin viestintäpalvelun käytöstä johtuvia maksuja. 10 YHTEISÖTILAAJAN OIKEUDET KÄSITELLÄ TUNNISTAMISTIETOJA SISÄISESSÄ VIES- TINTÄVERKOSSAAN Sisäisen viestintäverkon tietoturva (19 ja 20 ) 1. Tietoturvaloukkausten ja uhkien kuvaus: Ehdotukset ovat oikeasuuntaisia, vaikkakin useimpiin nyt esitettyihin yhteisötilaajan tietoturvatarpeisiin riittäisi tulkintamme kukaan nykyinenkin lainsäädäntö. Koska tietoturvaloukkaukset ja -uhkat ja toimenpiteet, joihin on oikeus ryhtyä niiden torjumiseksi, on selkeästi määritelty Viestintäviraston määräyksissä ja niihin liittyvissä suosituksissa ja ohjeissa, toivomme, ettei niitä kuvattaisi lakiehdotuksessa poikkeavalla tavalla. Viestintäviraston määräykset velvoittavat vain teleyrityksiä, mutta olemme tulkinneet niin, että vastaavat tietoturvaloukkaukset ja uhat oikeuttavat luonnollisesti myös yhteisötilaajan estotoimenpiteisiin sisäisessä verkossaan. Myös kalastelu sisältyy mielestämme Viestintäviraston kuvauksiin tietoturvaloukkauksista ja uhkista. Ehdotamme että teleyritysten ja yhteisötilaajan oikeudet puuttua tietoturvaloukkauksiin ja uhkiin yhdenmukaistetaan, koska niiden torjumisessa joudutaan tekemään yhteistyötä teleyritysten, niiden yritysasiakkaiden ja viranomaisten välillä. 2. Tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaja on viestinnän osapuoli: Ehdotetussa 19 :ssä on ongelmana sen lisäys [viestintäverkkonsa] ja niihin liitettyjen palvelujen. Säännös oikeuttaisi yhteisötilaajaa huolehtimaan tietoturvasta järjestelmissä, jotka eivät kuulu sen viestintäverkkoon ja joita se hyödyntää erilaistan palveluiden tarjoamisessa. Esimerkkinä ehdotuksen perusteluissa on hakemistopalvelu, joka on internet- tai SMS-palveluna nk. tietoyhteiskunnan palvelu. Yhteisötilaaja on tietoyhteiskunnan palveluita tarjotessaan viestinnän osapuoli, jonka oikeus käsitellä tunnistamistietoja ei rajoitu SVTSL 9-14 :iin. Siksi lisäys ei ole tarpeen. 3. Ei-toivottu suoramarkkinointi on tietoturvauhka:

11 Lisäksi pyydämme kiinnittämään huomioita säännöksen perusteluihin, joissa viitataan eitoivottuun suoramarkkinointiin (s. 15): Haittaa aiheuttavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tahallisten haittaohjelmien laaja levittäminen ja käyttö. Lisäksi tällaisia toimenpiteitä ovat ei-toivottujen suoramarkkinointiviestien tai muiden viestien käyttö tietoliikenteen tai tietojärjestelmien lamauttamiseen tai toimintakyvyn kannalta muut hyvin vakavat toimet tai häiriöt. Ei-toivottu suoramarkkinointi on yleensä täysin laillista SVTSL 27 :n nojalla. Teleyrityksille olisi :ien uudistuksen yhteydessä tärkeä antaa oikeus selvittää, mistä laajakaistaliittymästä ei-toivotut (mutta SVTSL 27 :n mukaiset) sähköpostimainokset tulevat ja ottamaan asiakkaaseensa yhteyttä. Muussa tapauksessa on vaara, että teleyritys joutuu nk. estolistoille, mikä haittaa kaikkien ko. teleyrityksen asiakkaiden viestintää. 11 Tiedot tarjouskilpailua varten (12 a ) Uusi pykälä on mielestämme tarpeeton kolmella perusteella: 1) Teleyrityksen yritys- ja yhteisöasiakas voi kilpailuttaa viestintäpalvelunsa teleyrityksen raportointipalvelujen avulla. Tarjouspyyntöä varten ei tarvita tunnistamistietoja yhteyden osapuolista. Elisan yritys- ja yhteisöasiakkaalla on käytössään kaikkien tietoliikennelajien raportointipalvelut, myös matkaviestintäliittymien osalta: Web-pohjainen Elisa Matkaviestinnän Raportointipalvelu tarjoaa asiakkaalle extranet- ympäristössä itsepalveluna tietoa liittymistä, käyttäjistä ja palveluista. Se helpottaa matkapuhelinliikenteen ja siitä aiheutuvien kustannusten kehittymisen seuraamista. Osa Elisa Matkaviestinnän Raportointipalvelun sisältämistä tiedoista on asiakkaan saatavilla heidän laskuissaan, puheluerittelyissään tai liittymäsopimuksissa. Selkeä, yhtenäinen ja jatkuva raportointi helpottaa kokonaiskuvan luomista ja mahdollistaa asioiden tarkan seurannan ilman asiakkaan puolelta vaadittavaa merkittävää työpanosta. Elisa Matkaviestinnän Raportointipalvelun raporttitiedot tulevat Elisan laskutusjärjestelmästä. Palvelua tarjotaan kaikille Elisan yritysasiakkaille. 2) Raportointipalvelut ovat tilastotietoa, jonka käsittely ei rajoitu Viestintäviraston tulkinnan mukaan SVTSL:n 9-14 :iin. Tiedot raportointipalveluja varten hankitaan yleisestä viestintäverkosta. Heti SVTSL:n voimaantulon jälkeen on saattanut olla tilanteita, jolloin teleyrityksissä on ollut epävarmuutta siitä, mitä raportointitietoja voi yritysasiakkaalle antaa. Viestintävirastokin tutki teleyritysten raportointipalveluiden laillisuutta. Nyt tulkinta on vakiintunut: sikäli kuin raportointipalvelut ovat tilastotietoa (anonymisoitua tietoa), ei niiden sisältämien tietojen käsittely rajoitu SVTSL 9-14 :n käyttötarkoituksiin. Siten myöskään yhteisötilaajan määritelmää 2 :ssä ei ole tarvetta muuttaa. 3) Sikäli kun yhteisötilaajan sisäisen viestintäverkon tiedot riittävät tarjouskilpailua varten, riittää myös nykyinen laki siihen, että yhteisötilaajalla on oikeus käsitellä sisäisen viestintäverkkonsa tunnistamistietoja tarjouskilpailua varten. Nykyisen lain 12 :n nojalla nimittäin Yhteisötilaaja voi käsitellä tunnistamistietoja oman toimintansa teknistä kehittämistä varten. Koska Viestintäviraston tulkinnan mukaan tekninen kehittäminen kulkee käsi kädessä kaupallisen kehittämisen kanssa, säännös voidaan tulkita niin, että oikeus hyödyntää tunnistamistietoja tarjouspyynnössä on olemassa. Lisäksi toivomme, että 12 a :n perusteluissa (s. 10) korjataan virheellinen tieto teleyrityksen roolista yhteisötilaajan alihankkijana: On myös huomattava, että joissakin tilanteissa teleyri-

12 tys voi toimia myös yhteisötila ajan lukuun ja yhteisötilaajan vastuulla, jolloin kyse on teleyrityksen yhteisötilaajalle tuottamasta tiedosta. Näin on esimerkiksi silloin, kun teleyritys ylläpitää yhteisötilaajan omia järjestelmiä. Yritys- ja yhteisöasiakkaansa alihankkijana (tämän sisäisen verkon osalta) teleyritys ei toimi teleyrityksen vaan alihankkijan roolissa, kuten mikä tahansa yritys. Ensisijainen vastuu yhteisötilaajan sisäisen verkon tietosuojasta on yhteisötilaajalla itsellään, eikä se pysty siirtämään ulkoistuksen avulla vastuuta alihankkijalleen, ei vaikka alihankkija sattuisi olemaan teleyritys. Tämä asia on kuvattu oikein perustelujen sivulla Sisäisen viestintäverkon luvaton käyttö (13 ) Luonnoksen 13 :ssä on säännöksiä kapasiteetin riittävyydestä huolehtimisesta, jotka eivät mielestämme ole tarpeellisia, koska se on luonnollinen osa teknistä kehittämistä. Nykyisen lain 12 :n nojalla nimittäin Yhteisötilaaja voi käsitellä tunnistamistietoja oman toimintansa teknistä kehittämistä varten ja perusteluissa sanotaan nimen omaa, että Teknisellä kehittämisellä tarkoitetaan esimerkiksi teknisen suorituskyvyn parantamista tai käytettävyyden lisäämistä. Mielestämme se riittää kapasiteetin riittävyydestä huolehtimiseksi. Sikäli kun yhteisötilaaja on tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoaja, sen oikeus tutkia esimerkiksi maksujen laiminlyöntejä ei viestinnän osapuolena rajoitu SVTSL 9-14 :iin. 13 :n perusteluissa on kuvauksia, joiden perusteella hämärtyy, mitä kuuluu työnantajan oikeuksiin havainnoida työntekijöidensä viestintää, kuten On selvää, että silloin, kun jonkun omaisuutta käytetään luvattomasti joko käyttötarkoitusta vastaamattomalla tavalla tai jollakin muulla tavalla, on sen, jonka omaisuudesta on kyse, voitava puuttua asiaan. (s. 11). Vaikka työnantajan on ennen päätöksentekoa varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi edellä mainituista asioista, ongelmana on, ettei laki ota selvää kantaa siihen, miten pitkälti työnantaja voi sopia näistä asioista työntekijöiden edustajien kanssa eli milloin kyse on työntekijän pakottavasta tietosuojasta. Lisätietoja antaa Ansa Nikander, Elisa Oyj, Lakiasiat, p Elisa Oyj Lakiasiat Ansa Nikander

13 13 4. FiCom ry HALLITUKSEN ESITYS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN MUUTTAMISESTA Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry, lausuu asiasta kunnioittaen seuraavaa: Yleistä Ehdotuksella pyritään selkiyttämään ja täsmentämään yhteisötilaajan oikeutta käsitellä sähköisessä viestinnässä syntyviä tunnistamistietoja. Ehdotettavat muutokset pohjautuvat siihen, että nykyisen lain tulkinta on muodostunut erilaiseksi kuin mitä lakia säädettäessä oli tavoitteena ja toisaalta myös siihen, että voimassa olevan lain säännökset eivät anna yhteisötilaajalle riittäviä toimintavaltuuksia esimerkiksi siihen kohdistuneiden rikosten selvittämistä siihen. Tällä ehdotettavalla lainmuutoksella tavoiteltavia parannuksia yhteisötilaajan asemaan ei kuitenkaan voida pitää riittävinä takaamaan yrityksille tarpeelliset toimintaedellytykset sähköisen viestinnän osalta. FiCom pitää hyvin valitettavana, että ehdotuksen lausuntoaika on varattu kohtuuttoman lyhyeksi. Lisäksi pidämme ei-toivottavana lainvalmistelukäytäntönä sitä, että ehdotukseen ei sisälly minkäänlaista taloudellisten vaikutusten arviointia. Käsityksemme mukaan olennaisia taloudellisia vaikutuksia aiheutuu erityisesti 24 :n muutosehdotuksesta, jonka osalta olisi vähintäänkin pitänyt olla vaikutusarviointi tehtynä. Hallituksen esitysluonnokseen ei sisälly myöskään kansainvälistä vertailuosiota. Nämä molemmat em. osiot tulisi sisällyttää eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen. FiCom katsoo, ettei lakiehdotuksesta käy riittävän selkeästi ilmi milloin yritys (teleyritys, yhteisötilaaja) on viestinnän osapuolena ja milloin varsinaisessa roolissa yhteisötilaajana tai teleyrityksenä oikeutettu käsittelemään tunnistamistietoja. Ensimmäiseen ryhmään sovelletaan lain 8 :n säännöksiä ja jälkimmäiseen 9-14 :n säännöksiä. Esimerkkinä tästä epäjohdonmukaisuudesta on pidettävä 9 :n ja :n perusteluihin kirjoitettuja esimerkkejä, jotka koskevat yritystä viestinnän osapuolena, jolloin yrityksen toimintaa tunnistamistietojen käsittelyn suhteen tulisi säädellä em. säännöskohtien sijasta lain 8 :n mukaan. Tällaisesta tilanteesta, jossa yritys on viestinnän osapuolena, voidaan mainita esimerkkinä yrityksen asiakaspalvelunumeroon tulevat viestit. Yksityiskohtaiset säännösehdotukset 2 Yhteisötilaajan määritelmä FiComin mielestä yhteisötilaajan määritelmä on liian epäselvä. Kun yhteisötilaaja on viestinnän osapuoli, siihen soveltuu 8 :n yleissäännös, eikä määritelmään ole tarvetta tehdä ehdotettua lisäystä asiaa sekoittamaan. FiCom pitää erittäin tärkeänä, että yhteisötilaajan määritelmää ei tule muuttaa. Säännösehdotuksen perusteluita lukiessa tulee herkästi siihen käsitykseen, että yhteisötilaajan oikeus saada tunnistamistietoja omista liittymistään tai päätelaitteistaan sulkisi pois mahdollisuuden siihen, että yhteisötilaaja käsittelisi tunnistamistietoja itse. Tämä ei varmaankaan ole ollut perustelujen tarkoitus, minkä johdosta perusteluja tulee tältä osin täsmentää.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Lainvalmisteluosasto 9.6.2006 Anna-Riitta Wallin TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA 1. Ehdotus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö Elisa Oyj 1 (36) Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntönne 4.4.2013, LVM 1353/03/2011 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS TIETOYHTEISKUNTAKAARESTA Elisa Oyj (Elisa) kiittää mahdollisuudesta lausua tietoyhteiskuntakaarta

Lisätiedot

Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö

Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö Lausuntoja ja selvityksiä 2004:14 Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö Tiivistelmä lausunnoista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 1.1 Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö... 4 1.2 Lausuntomenettely ja lausuntotiivistelmän

Lisätiedot

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 16.6.2004/516 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet:

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet: Lausuntoyhteenveto 1 (26) Viestintäpolitiikan osasto 8.8.2013 YLEISTÄ Suurin osa lausunnonantajista pitää sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisenlainsäädännön kokoamista ja säännösten

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus Sisällysluettelo 1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus...2 2. Assuratum Oy...3 3. Digita Oy...9 4. Elcoteq Oyj...16 5. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ja Matkaviestintoimittajat ry...17 6. Elisa Oyj...19 7.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Elisa Oyj...2 2. Finnet Liitto ry...6 3. Helsingin

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

4. HE 114/2002 vp laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

4. HE 114/2002 vp laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 71/2002 vp Keskiviikko 18.9.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 112/2002 vp viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavan siten, että se ottaisi paremmin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.4.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Teleyrityksiin kohdistuvaa

Lisätiedot

2. tarkastaja Professori Pasi Syrjä

2. tarkastaja Professori Pasi Syrjä Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Annamaria Kukkonen 0267826 TYÖNANTAJAN OIKEUS LUKEA TYÖNTEKIJÄN SÄHKÖPOSTEJA Työn tarkastaja: Tutkijaopettaja Helena Sjögren 2. tarkastaja Professori Pasi

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Juha Terho/ RKo 26.6.2015 Lausunto 1 (28) kirjaamo@tem.fi Lausuntopyyntö TEM/2221/00.04.01/2013 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

KUV/8504/48/2009 9.11.2009

KUV/8504/48/2009 9.11.2009 KUV/8504/48/2009 9.11.2009 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA

Lisätiedot

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta.

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta. HE 253/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain tarkastusmenettelyä koskevaa pykälää.

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA

TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA - Ohje toiminnan suunnittelemiseksi Julkaistu 4.6.2010 www.tietosuoja.fi 1 JOHDANTO... 3 VÄÄRINKÄYTÖSVALVONTA JA MUU

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 21.6.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Lisätiedot

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi.

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi. Johdanto Oikeusministeriö asetti 17. päivänä joulukuuta 2003 toimikunnan uudistamaan valmiuslainsäädäntöä. Valmiuslain uudistamisen tavoitteena oli saattaa valmiuslaki kaikilta osiltaan vastaamaan perustuslain

Lisätiedot

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa 1/2009 Veloituksen toteutus viestintäverkoissa Työryhmäraportti 1/2009 1 (46) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Veloituksen toteutus viestintäverkoissa -työryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 25.2.2009

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1(12) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@tem.fi KHT-yhdistys ry ja HTM-tilintarkastajat ry ovat tilintarkastajia edustavia järjestöjä. Yhdistysten jäsenet

Lisätiedot

Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen

Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen 9/2014 Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen Lausuntotiivistelmä 9/2014 Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 29.3.2014 Julkaisun nimi

Lisätiedot