Hämeenlinnan seudun matkailuyrityksien asiakaspalvelun taso kansainvälisille asiakkaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan seudun matkailuyrityksien asiakaspalvelun taso kansainvälisille asiakkaille"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan seudun matkailuyrityksien asiakaspalvelun taso kansainvälisille asiakkaille Quality assessment, InFacTo-hanke Liiketalouden koulutusohjelma Sara Heikkilä, Johanna Kannisto, Outi Karppinen, Antti Niemi ja Heidi Perälä

2 SISÄLLYS JOHDON KATSAUS JOHDANTO Tutkimuksen toimeksianto Tutkimusongelma Tutkimussuunnitelma Raportin rakenne TUTKIMUSMENETELMÄT Dokumenttien analyysi Mystery shopping AINEISTON ANALYYSI JA TULOKSET Tutkimustulokset Internet-sivujen analyysin tulokset Mystery Shopping analyysin tulokset JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Johtopäätökset Suositukset Lähteet LIITTET... 20

3 JOHDON KATSAUS Tutkimus selvitti Hämeenlinnan seudun matkailuyritysten asiakaspalvelun tasoa. Toimeksiantajana oli Kehittämiskeskus Oy Hämeen koordinoima InFAcTo-projekti, joka pyrkii kehittämään osallisena olevien alueiden matkailua. Samankaltainen tutkimus toteutettiin samanaikaisesti myös Virossa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää matkailuyritysten kansainvälisyyttä, saatavuutta ja asiakaspalvelun tasoa. Pääongelmana oli: Millainen asiakaspalvelun taso on Hämeenlinnan seudun matkailuyrityksillä kansainvälisille asiakkaille? Tutkimuskohteina olivat yritysten Internet-sivut sekä asiakaspalvelun taso puhelimitse. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Menetelminä käytettiin Internet-sivuihin kohdistuvaa dokumenttien analysointia ja puhelimitse tapahtuvaa mystery shoppingia. Tulosten analysointi tapahtui kvantitatiivisella menetelmällä keskiarvoja arvioiden. Tutkijat tulivat siihen tulokseen, että Hämeenlinnan seudun matkailuyritysten ruoka- ja aktiviteettipalvelut ovat tutkitulla alueella kunnossa. Tarjonta on todella monipuolista ja erilaisia palveluja löytyy kattavasti. Asiakkaiden on helppo löytää yritykset Internetistä, joten saavutettavuus on hyvä. Useilta pienemmiltä ja uudemmilta yrityksiltä puuttuu silti vieraskielinen informaatio täysin, ja vieraalla kielellä annetun tiedon määrä vaihteli yrityksestä toiseen. Parasta asiakaspalvelua sai tutkijoidemme mukaan majoitusyrityksiltä. Monet asiakaspalvelijat osasivat suositella myös muiden yritysten palveluja, ja monessa paikassa oltiin valmiita muokkaamaan palveluja vastaamaan täysin asiakkaan tarpeita. Alueen matkailuyritysten näkyvyys sosiaalisessa mediassa oli tutkimuksen mukaan vähäistä. Sosiaalisen median käyttö on nykypäivää, joten sen käyttäminen olisi tärkeää yrityksille. Tutkimusta tehdessään tutkijat huomasivat yhteistyön yritysten välillä näkyvän selkeästi. Yhteistyön muodot eivät kuitenkaan välittyneet Internetsivujen kautta. Yritysten pitäisikin lisätä Internet-sivuilleen näkyvyyttä tästä yhteistyöstä. Internetin parempi hyödyntäminen on tärkeää, jotta yritykset saisivat lisää näkyvyyttä kansainvälisten matkailijoiden silmissä. Palvelujen laadun taso on nyt jo korkealla ja se pitäisi saada nyt kansainvälisten asiakkaiden tietoon. 1

4 1 JOHDANTO Toteutettu tutkimus selvittää millainen asiakaspalvelun taso Hämeenlinnan seudun matkailuyrityksillä on kansainvälisille asiakkaille. Hämeenlinnan seudun matkailun asiakaspalvelun tason selvittäminen on matkailualan kannalta tärkeää, jotta kansainvälisiä asiakkaita saadaan Suomeen. Toimeksiantajan näkökulmasta on oleellista selvittää kuinka hyvin Hämeenlinnan seudun matkailuyritykset vastaavat kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin. Tutkimus on osa Hämeen ammattikorkeakoulun Markkinointitutkimuskurssia ja se toteutetaan yhteistyössä Kehittämiskeskus Oy Hämeen koordinoiman InFAcTo-projektin kanssa. InFAcTo on EU-rahoitteinen Southern Finland - Estonia Sub-programme -projekti, joka pyrkii kehittämään osallisina olevien alueiden matkailua. Kyseinen tutkimus toteutetaan samaan aikaan myös Virossa ja vertailun kannalta on tärkeää, että tutkimus toteutetaan samanlaisena Suomessa. Tavoitteina on kansainvälisten tuotteiden kehittäminen, asiakashankinta, Suomi-Viro välisen yhteistyön parantaminen ja alueiden ruoka- ja aktiviteettimatkailun myyminen kansainvälisille markkinoille. (Nuutero, sähköpostiviesti ) 1.1 Tutkimuksen toimeksianto Tutkimuksen toimeksiantaja on InFAcTo projekti joka käynnistettiin vuonna Projektia toteutetaan niin Suomessa kuin Virossakin. Suomessa projektia koordinoi Kehittämiskeskus Oy Häme. Projektin lähtökohtana on ollut parantaa yritysten tarjontaa ja muokata tarjolla olevia palveluita ja tuotteita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Päämääränä on saada yritykset vetämään lisää asiakkaita niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin, siksi on tärkeää että yhteistyöllä nostetaan kansainvälistä matkailuprofiilia ja tunnettavuutta. Projektin tavoitteena on siis: kansainvälisten tuotteiden kehittäminen kattavampi asiakashankinta Suomi-Viro välisen yhteistyön tuomien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen alueiden ruoka- ja aktiviteettimatkailun myyminen kansainvälisille markkinoille Tämän tutkimuksen kautta saadaan tukea projektin tavoitteiden toteuttamiseksi Hämeenlinnan seudulla. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida seudun matkailuyritysten laatua sen kehittämisen tueksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään majoitus-, aktiviteetti- ja ruokayrityksiin. Tutkimus toteutetaan kahdessa osassa: kirjoituspöytätutkimuksella ja tässä toteutettavalla dokumenttien analysoinnilla ja haamuasiakaskokemuksilla. 2

5 Tutkimusmenetelminä käytetään siis puhelimitse tapahtuvaa mystery shoppingia sekä yritysten Internet-sivuihin kohdistuvaa dokumenttien analysointia. Näin saadaan hyvää tietoa siitä, miten asiakas kokee yrityksen toiminnan ennen varsinaista palvelukokemusta. Analysoimalla tuloksia, saadaan tärkeää tietoa yritysten toiminnan kehittämiseksi ja asiakaspalvelun laadun parantamiseksi. Tässä toiminnan parantamisessa InFAcToprojektin asiantuntijat ovat tiiviisti mukana. Tämä markkinointitutkimus on siis osana pitkäaikaista kehitysprojektia. Tutkimus on toteutettu talven aikana. Varsinainen tutkimuksen suorittaminen (Internet-sivujen analysointi ja mystery shopping) tehtiin alkuvuodesta Tutkimuksen budjetti tilattavalta osalta on pieni, sillä se toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden voimin. Hämeen ammattikorkeakoulu on yksi InFAcTo-projektin keskeisistä toimijoista. Osa tutkimuksen materiaalista on jo valmisteltu InFActo-projektin toimesta. Opiskelijoiden tutkimuskustannuksista vastaa InFAcTo-projekti puhelinkulujen osalta. 1.2 Tutkimusongelma Tutkimuksen toimeksiantaja InFAcTo toivoo meidän arvioivan Hämeenlinnan seudun matkailuyritysten toimivuutta Internet-sivuja analysoimalla ja mystery shopping -menetelmää apuna käyttäen. Tutkimuksessa halutaan selvittää yritysten kansainvälisyyttä, saatavuutta ja asiakaspalvelun tasoa. Tutkimuksen toimeksiantajalähtöinen pääongelma on: Millainen asiakaspalvelun taso on Hämeenlinnan seudun matkailuyrityksillä kansainvälisille asiakkaille? Tutkimusongelma on jaettu kahteen osaongelmaan: Miten hyvä yritysten tavoitettavuus ja tiedonanto on Internet-sivujen kautta? Miten hyvä asiakaspalvelun taso on asiakaspalvelutilanteessa puhelimitse? Internet-sivujen osalta arvioimme niiden kiinnostavuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi tutkimme onko Internet-sivujen suunnittelussa huomioitu ulkomaiset asiakkaat. Osaongelmiksi voidaan luetella: Onko sivustoja helppo käyttää ja löytyvätkö ne ensinnäkin helposti? Herättävätkö ne kiinnostuksen? Millä kielillä informaatiota tarjotaan? Tutkimuksen toisessa osiossa arvioimme yritysten asiakaspalvelua puhelimitse. Selvitämme kuinka luovia ratkaisuja yritysten asiakaspalvelijat tarjoavat. Lisäksi tarkastelemme yritysten valmiuksia toteuttaa erilaisten ulkomaalaisten asiakkaiden toiveita. Osaongelmiksi voidaan luetella: Kuinka helposti yritys on kontaktoitavissa? Minkälaisia ratkaisuja asiakaspalvelijat esittelevät erilaisille asiakkaille? Minkälaista asiakaspalvelun taso on? Kuinka hyvin asiakaspalvelija on perehtynyt yrityksen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin, ja kuinka vakuuttava hän on? 3

6 1.3 Tutkimussuunnitelma Tutkimusongelma ratkaistaan käytännöllisin menetelmin. Tutkimuksella haetaan vastausta kysymykseen: Millainen asiakaspalvelun taso on Hämeenlinnan seudun matkailuyrityksillä kansainvälisille asiakkaille? Tutkimuksen perusjoukkona ovat kaikki Hämeen alueen matkailuyritykset ja tutkimus suoritetaan otoskooltaan matkailupalvelu yrityksen (jotka tarjoavat aktiviteetti- ja ruokapalveluita) laajuisena. Otanta suoritetaan harkinnanvaraisesti valitsemalla kattavia palveluita tuottavia yrityksiä Kehittämiskeskus Oy Hämeen verkoston kautta, apuna Sama tutkimushenkilö suorittaa yrityskohtaisesti tutkimuksen molemmat osat. Näin varmistamme hyvän kokonaiskuvan synnyn. Tutkimus toteutetaan viiden hengen oppilasryhmän voimin. Tutkimus toteutetaan edellä mainitun suunnitelman perusteella, osana Markkinointitutkimus -kurssia. Opiskelijat tuottavat tutkimustuloksista loppuraportin, jossa on esitettynä keskeiset tutkimustulokset, niiden analysointi ja johtopäätökset. 1.4 Raportin rakenne Tutkimusraportti etenee seuraavasti: Käsittelemme käytettyjä aineistonkeruumenetelmiä sekä Internet-sivu ja mystery shopping tutkimusmenetelmät. Tämän jälkeen esittelemme aineiston analyysin ja tutkimuksen tulokset käyttäen apuna havainnollistavia kaavioita. Saaduista tuloksista tehdyt johtopäätökset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset esittelemme lopuksi. 4

7 2 TUTKIMUSMENETELMÄT Alla oleviin kappaleisiin on listattu tarkempaa tietoa tutkimuksen menetelmistä. 2.1 Dokumenttien analyysi Tässä tutkimuksessa dokumenttianalyysi on toteutettu käyttäen kvantitatiivista tutkimusmuotoa. Kvantitatiivinen tutkimus on määrällistä tutkimusta, jossa tutkimuksen tutkimusongelmiin pyritään löytämään vastaus määrällisesti tutkimalla lukumääriä ja prosenttisuuksia vastauksista. (Heikkilä 2010, ) Tutkimusmenetelmänä dokumenttianalyysi on hyvä vaihtoehto, jos aineiston kerääminen ei onnistu kyselyllä tai haastattelulla. Dokumentteja ovat kaikki tutkittavasta ilmiöistä kirjoitettu, puhuttu tai kuvattu materiaali ja dokumentteina voidaan käyttää jopa esineistöä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 121.) Tässä tutkimuksessa dokumenttien analysoinnin kohteena ovat yrityksen kotisivut, joita analysoimalla pyritään kehittämään kotisivuja entistä asiakaslähtöisemmiksi ja että myös kansainväliset vieraat löytäisit tarvittavaa informaation kotisivuilta. Dokumenttianalyysissä on käytössä kaksi eri analyysitapaa: sisällön analyysi ja sisällön erittely. Sisällön analyysissa pyrkimyksenä on kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti ja tavoitteena on etsiä ja tunnistaa tekstin merkityksiä. Sisällön erittelyssä dokumentti analysoidaan ja tekstin sisältö kuvataan määrällisesti, esimerkiksi numeroilla. Tavat eivät poissulje toisiaan, vaan niitä voidaan yhdistellä. (Ojasalo ym. 2009, 122.) Tässä tutkimuksessa käytetään sisällön erittelyä, koska tutkimus toteutetaan lomakkeilla, jossa yritysten kotisivuja arvioidaan numeroarvioinneilla 1-5. Dokumenttianalyysi on monivaiheinen projekti. Vaiheita ovat: aineiston kerääminen, aineiston valmistelu, aineiston pelkistäminen, aineistoissa toistuvien rakanteiden tunnistaminen ja tulkinta sekä jokaiseen vaiheeseen liittyvä kriittinen tarkastelu. Kriittisellä tarkastelulla yritetään tunnistaa ja korjata virheistä ja vääristymiä, jotka mahdollisesti saattavat esiintyä tutkimuksen eri vaiheissa. (Ojasalo ym. 2009, 123.)Tämä tutkimus on osa suurempaa InFAcTo-projektia, jossa aineistona käytetään kaikkia Hämeen seudun matkailu-, ruokailu- ja aktiviteettipalveluyritysten verkkosivuja. Tutkimusryhmä on valinnut noin 30 yrityksen otannan Hämeen seudulla toimivista yrityksistä. Tutkimuksessa tiedot kerätään lomakkeille, joista tutkimusryhmä sitten laskee keskiarvot ja tunnistaa toistuvia rakenteita avoimien kysymyksien kohdalla sekä analysoi ja tulkitsee johtopäätökset. Verkkosivujen analysoinnilla on tarkoitus testata sivujen käytettävyys, saavutettavuus ja löydettävyys asiakkaan näkökulmasta. Verkkosivujen analysoinnissa voidaan käyttää apuna seuraavia kysymyksiä: 5

8 Toimivatko verkkosivut hyvin? Löytävätkö käyttäjät sivut? Löytävätkö hakukoneet sivut? Ovatko www-sivut helppokäyttöiset? Voivatko kaikki käyttää sivuja? Kotisivuja on mahdollista analysoida myös saadun palautteen ja kävijätilastojen perusteella. Jos näistä asioista saadaan huonoja tuloksia, on yleensä syytä ryhtyä jatkotoimenpiteisiin ja analysoida kotisivut tarkemmin, mikä voisi aiheuttaa mahdolliset huonot tulokset. Analysoinnin tuloksena voidaan kotisivuun tehdä muutoksia, jotka parantavat ongelmakohtia. Muutokset voivat olla esimerkiksi, että haluttu osa kotisivujen tiedoista tuodaan paremmin esille, tai muokataan sivuston käyttöliittymää tai ominaisuuksia. (Mavidi) Verkkosivujen analysoinnissa tutkimusryhmä tutkii ja analysoi kotisivut sekä kirjoittaa raportin löydetyistä ongelmakohdista. (Verkkopalvelun analysointi) Tässä kyseisessä tutkimuksessa tutkimusryhmällä on käytettävissään InFAcTo-projektin valmiit lomakkeet, joihin kerätään tietyt tiedot kotisivuista. Analyysiraportissa on myös tapana listata keinoja, jolla epäkohtia voidaan poistaa. (Verkkopalvelun analysointi) Tämän tutkimuksen tutkimusryhmä voi lomakkeiden perusteella etsiä yritysten kotisivuista yhteisiä ongelmakohtia, jotka ovat esteenä asiakkuuksille ja kirjoittaa loppuraporttiin löytämänsä johtopäätökset ja parannusehdotukset. Verkkosivujen analysoinnin hyötynä on se, että kotisivujen epäkohdat tunnistetaan ajoissa ja ne voidaan korjata toimiviksi, jolloin yritys ei huonon verkkotoiminnan vuoksi menetetä asiakkaita esimerkiksi kilpailevalle yritykselle. Menetelmän vaatimukset ovat, että tiedossa ovat kotisivut, joilta tietoja aiotaan analysoida. Täytyy myös olla selvillä, mitä tietoja kotisivuilta tahdotaan analysoida ja miten tietoja tutkitaan. (Verkkopalvelun analysointi) Jos tutkimus on laajempi ja siihen kuuluu useita kotisivuja kuten tutkimukseen, jota opiskelijaryhmä on nyt tekemässä, täytyy huomioida, että jokaisesta kotisivusta tutkitaan samoja asioita. Myös jos tutkijoita on useampi, täytyy selventää, että kaikki tutkijat toimivat tutkimuksessa samalla tavalla, jotta tuloksiin ei tule persoonan aiheuttamia eroavaisuuksia. Yleensä asioita, joita on hyvä ottaa huomioon asiakkaan näkökulmasta, ovat esimerkiksi kotisivun värit, joutuuko asiakas odottamaan sivun latautumista, onko kotisivun fontin koko sopiva lukea, ovatko kotisivut ajan tasalla, löytyvätkö yhteystiedot helposti. (Jyrkinen) Lisäksi tässä tutkimuksessa, jossa testataan asioita ulkomaalaisen asiakkaan näkökulmasta, on otettava huomioon esimerkiksi ovatko kotisivut tarjottu myös muilla kielillä kuin Suomella, löytyvätkö yhteystiedot ja kartta sivuilta helposti, ovatko palvelut kuvattu selkeästi ja houkuttelevasti. Verkkosivujen analyysi sopii menetelmänä tutkimustilanteisiin, joissa verkkosivut ovat suuressa roolissa yrityksen toiminnassa ja niiden toiminta on taattava. Kyseisessä tutkimuksessa pääosassa ovat kansainväliset asiakkaat, joten verkkosivujen analysointi on hyvä keino kerätä tietoa. Useille ulkomaalaisille Suomeen matkustajille yrityksen verkkosivut ovat ensimmäinen kosketus yritykseen. Jos verkkosivut eivät ole toimivat, sieltä 6

9 ei esimerkiksi löydy yhteystietoja tai tietoja englanniksi, asiakas saa alusta asti erittäin huonon kuvan yrityksestä ja voi helposti vaihtaa toisen kilpailevan yrityksen palveluihin, jos huomaa niiden toimivan paremmin. Verkkosivut ovat nykyään helppo tapa tavoittaa ja saada haluttua tietoa, sillä moni ulkomaalainen ei halua eikä osaa vieraan kielen vuoksi varata majoituspalveluita puhelimitse. 2.2 Mystery shopping Kvalitatiivisessa eli laatua arvioivassa tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää ihmistä ja löytää selityksiä hänen käyttäytymiselleen, valinnoilleen ja mielipiteilleen. Kvalitatiivista tutkimusta käytetään kuluttaja- ja kohderyhmätutkimuksissa. (TNS Gallup) Kvalitatiivinen tutkimus tarjoaa määrällisten mittausten sijaan selityksiä, joihin Mystery shopping - tutkimusmenetelmä myös pyrkii. (Wilson 1998) Mystery shopping on havainnointiin perustuva kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, jossa ennalta valitut testiasiakkaat arvioivat kohdeyrityksen toimintaa. Arviointi tapahtuu soittamalla, asioimalla tai ollen verkkoyhteydessä yritykseen tavallisina palvelua tarvitsevina asiakkaina. (TNS Gallup) Mystery shopping -tutkimuksissa asiakkaina toimivia henkilöitä kutsutaan haamuasiakkaiksi. Haamuasiakas esiintyy tavallisena asiakkaana ja arvioi asiakaspalvelun laatua kohdeyrityksessä ja raportoi siitä tutkimuksen tilanneelle yritykselle. Työnantajan tulee ilmoittaa etukäteen työntekijöille laadun arvioijan vierailusta ja kertoa heille mahdollinen ajankohta. (Hämeen Sanomat, 2009) Mystery shopping on hyvä menetelmä myyntiosaamisen ja asiakaspalvelun tason tutkimukseen. Menetelmä mittaa asiakaspalvelun ja konseptin tavoitteiden toteutumista ja paljastaa palvelu- ja myyntiosaamisen sekä prosessin vahvuudet ja kehittämistarpeet. Mystery shopping tutkimusmenetelmää käytetään muun muassa testaamaan uuden palveluprosessin toimivuutta sekä jälleenmyyjien aktiivisuutta ja tuotteiden suosittelua. (TNS Gallup) Mystery shopping -tutkimus perustuu luotettavaan ja tasalaatuiseen ohjeistukseen, selkeisiin väittämiin ja tulosten hallintaan. Toteutunutta tilannetta verrataan konseptin mukaisiin tavoitteisiin. (Palvelu Plus) Mystery shopping -asiakkaita valitessa on tärkeää huomioida asiakkaan persoonalliset piirteet. Usein palvelutilanteessa ostajan lähestymistavan tulee olla ennemmin neutraali kuin aggressiivinen. (Wilson 1998) Mielestämme mystery shopping -tutkimusmenetelmä soveltuu hyvin In- FAcTo-projektin tutkimukseen, koska sen avulla voidaan tehokkaasti arvioida yrityksen toimintaa aidossa palvelutilanteessa. Projektissa halutaan kerätä tietoa matkailuyritysten asiakaspalvelijoiden palveluosaamisesta eri tilanteissa. Mystery shopping -tutkimusmenetelmä on oiva tapa havainnoida palvelutilannetta, koska saatu aineisto on todellisen asiakaspalveluti- 7

10 lanteen antia. Kerätystä aineistosta saadaan kattavaa tietoa, jonka avulla voidaan analysoida yrityksen toiminnan laatua. 8

11 3 AINEISTON ANALYYSI JA TULOKSET Tutkimuksessa käytetty kyselylomake saatiin valmiina toimeksiantajalta (LIITE 1). Lomakkeen kysymykset ovat strukturoituja kysymyksiä, joita arvioitiin Likertin asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoittaa puuttuu tai ei saatavilla, 2 täysin eri mieltä, 3 eri mieltä, 4 samaa mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Lomakkeessa oli myös puolistrukturoituja avoimia kysymyksiä. Internetsivujen analysointilomakkeen kysymykset olivat erilaisia aktiviteettipuolen ja ruokapuolen osalta, joten käytössä oli erilaiset lomakkeet. Mystery shopping osiossa käytettiin samaa lomaketta. Yhteensä käytössä oli siis kolme lomaketta. Aineiston analysoinnissa on käytetty kvantitatiivista menetelmää. Kvantitatiivisella menetelmällä on analysoitu eri osa-alueiden keskiarvoja. Tuloksista on poimittu kolme parhaiten menestynyttä yritystä kultakin osaalueelta ja lisäksi on kartoitettu osa-alueet, joilla yritykset yleisesti pärjäsivät parhaiten tai heikoiten. Tutkimuksessa oli mukana rajoitettu määrä yrityksiä (33 kpl), joten tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä. Tuloksista on havaittavissa suuntaviivat, joista voi tulkita Hämeenlinnan seudun matkailuyrityksien asiakaspalvelun tasoa kansainvälisille asiakkaille. Tutkimuksessa päädyttiin analysoimaan tuloksia Excel- ohjelmalla ja laskemaan keskiarvot kysymyskohtaisesti, jolloin tuloksia on helppo verrata Virosta saatujen tulosten kanssa. 3.1 Tutkimustulokset Yritysten päätoiminnot Päätoimenaan majoitusta tarjoavia yrityksiä oli tutkimusjoukossa yhteensä 12 ja ravintoloita 9. Näiden lisäksi pelkästään aktiviteetteja tarjoavia yrityksiä löytyi 10. Myöhemmin yritykset on jaoteltu pelkästään ruokayrityksiin ja aktiviteettiyrityksiin, joihin sisältyy myös majoituspalveluyritykset. Tämä siksi, että useimmilla majoitusta tarjoavilla yrityksillä oli mahdollisuus järjestää asiakkailleen myös aktiviteetteja, kuten uintia, saunomista, retkeilyä luonnossa sekä liikuntapalveluita. Joidenkin yritysten aktiviteetteihin sisältyivät myös viinin maistelu ja kokkikoulu. Suurin osa majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä tekee yhteistyötä aktiviteettiyritysten kanssa, joten hotellien ja kartanoiden kautta on helppo varata myös erilaisia aktiviteettipalveluita. Aktiviteettiyritysten palvelut vaihtelevat laidasta laitaan ja yritykset pystyvät tarjoamaan asiakkailleen usein heidän toivomiaan aktiviteetteja. Yritysten palveluista löytyy sekä hieman tavallisempia aktiviteetteja, kuten ratsastusta ja talviurheilumahdollisuuksia, mutta myös jokseenkin vieraampiakin lajeja. Asiakkailla on mahdollisuus nähdä poroja, kokeilla curlingia, pelata esimerkiksi värikuulasotaa tai kokeilla maastoajoa. Golfia tarjoaa kaksi yritystä ja myös teatteriin on mahdollisuus. 9

12 Tutkimuksen kohdeyrityksistä ruokayrityksiä oli yhteensä 9 ja luonteeltaan ja tyyliltään ne olivat hieman erilaisia. Yksi ravintoloista tarjoaa mahdollisuuden saunomiseen ja ravintolan yhteydessä toimii kesäisin pieni kauppa. Yritysten joukosta löytyy myös amerikkalaistyylinen seurusteluravintola. Ravintolan yhteydessä saattaa toimia myös baari, jossa asiakkaat voivat halutessaan viettää aikaa. Tuotteet ja palvelut Tutkimukseen valikoituneiden yritysten tarjoamat tuotteet ja palvelut on kuvattu tarkemmin seuraavaan kaavioon. Kaavioon on kuvattu palvelut, joita oli määrällisesti eniten ja yksittäiset palvelut on jätetty pois. Määrällisesti eniten oli ruoka- ja aktiviteetti- ja majoituspalveluja tarjoavia yrityksiä. Palvelut Tuotteet ja palvelut Ravintola 18 Ohjelmapalvelut 13 Majoitus 12 Kokoukset 9 Juhlapalvelut 7 Sauna 6 Hotellipaketit 6 Vastaajien lukumäärä, n.33 Klubi Shop Kylpylä Golf Ratsastus kpl Kuva 1. Tuotteiden ja palveluiden jakautuminen kohdeyrityksissä Internet-sivujen analyysin tulokset Aktiviteettiyritysten Internet-sivujen analysointitulokset Alla olevassa kaaviossa näkyy tutkimuksessa mukana olleiden aktiviteettiyritysten tulokset keskiarvoina Internet-sivujen analysoinnissa. 10

13 Löytyvyys nimen perusteella Googlesta Aktiviteettiyritysten Internet-sivujen analysointi Osa-alue 5,0 Löytyvyys visitfinland -sivustolta 2,5 Löytyvyys visithämeelinna -sivustolta Hyvin suunniteltu 3,9 4,0 Helppokäyttöisyys 4,3 Yhteystiedot Internet-sivuilla Osoitetiedot Internetsivuilla 4,8 4,7 Reittiohjeet Internet-sivuilla 4,0 Eri aktiviteettien kuvailu 4,4 Hinnat ilmoitettu Internet-sivuilla Varausmahdollisuus puhelimitse/netissä 3,6 3,6 Asiakasystävällinen maksutapa 1,9 Sisältää ravintolapalveluita 3,6 Lähialueen ruokapalveluiden listaaminen Lähialueen ruokapalveluiden esitely 1,7 1,6 Houkuttelevuus ostoon 3,7 Sosiaalisen median huomiointi 1,6 Yhteistyökumppanien esittely 2,4 Laadulle esitetty takeita 3,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Keskiarvo Kuva 2. Aktiviteettiyritysten Internet-sivujen analysointi Kaaviosta näkyy, että parhaiten Hämeen seudun matkailuyritykset ovat pärjänneet kohdissa: Löytyvyys nimen perusteella Googlesta, keskiarvo tässä kohdassa oli 5. Toiseksi parhaiten yritykset menestyivät kohdassa: yhteystiedot Internet-sivuilla, jossa keskiarvoksi muodostui 4,7. Kolmanneksi parhaiten yritykset pärjäsivät kohdassa: osoitetiedot Internet-sivuilla, jonka keskiarvo oli 4,7. Heikoiten Hämeen seudun matkailuyritykset pärjäsivät kohdissa: lähialueen ruoka-palveluiden esittely ja sosiaalisen median huomiointi. Nämä molemmat kohdat saivat keskiarvon 1,6. Kolmanneksi huonoiten yritykset pärjäsivät kohdassa: lähialueen ruokapalveluiden listaaminen. Tämä kohta sai keskiarvon 1,7. Hämeen seudun yrityksistä parhaiten aktiviteettiosion Internet-sivujen analysoinnissa menestyivät Hotelli Emilia ja Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko. Yritykset saivat Internet-sivujen analysoinnissa keskiarvon 4,2. Kolmanneksi parhaiten menestyi Cumulus Hämeenlinna, joka sai keskiarvoksi 3,9. Ruokayritysten Internet-sivujen analysointitulokset Seuraavassa kaaviossa käydään läpi ruokayritysten tulokset keskiarvoina Internet-sivujen analysoinnissa. 11

14 Löytyvyys nimen perusteella Googlesta Ruokayritysten Internet-sivujen analysointi Osa-alue 5,0 Löytyvyys visitfinland -sivustolta 3,7 Löytyvyys visithämeelinna -sivustolta 3,9 Hyvin suunniteltu 4,2 Helppokäyttöisyys 4,4 Yhteystiedot Internet-sivuilla Osoitetiedot Internetsivuilla 4,7 4,7 Reittiohjeet Internet-sivuilla 3,8 Palveluiden kuvailu 4,3 Aktiviteetit osa liiketoimintaa 1,1 Hinnat ilmoitettu Internet-sivuilla 4,6 Varausmahdollisuus puhelimitse/netissä 4,1 Asiakasystävällinen maksutapa 1,0 Lähialueen aktiviteettitarjoajat listattu Lähialueen aktiviteetit listattu 1,3 1,4 Houkuttelevuus ostoon 4,3 Sosiaalisen median huomiointi 2,0 Yhteistyökumppanien esittely 2,7 Laadulle on esitetty takeita 4,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Keskiarvo Kuva 3. Ruokayritysten Internet-sivujen analysointi Kaaviosta saadaan selville, että parhaiten Hämeen seudun matkailuyritykset ovat pärjänneet seuraavissa kohdissa: löytyvyys nimen perustella Googlesta, keskiarvo tässä kohdassa oli 5. Seuraavaksi parhaiten ruokayritykset menestyivät kohdissa: helppokäyttöisyys ja yhteystiedot Internetsivuilla. Nämä molemmat kohdat saivat keskiarvon 4,7. Heikoiten Hämeen seudun matkailuyritykset pärjäsivät kohdassa: asiakasystävällinen maksutapa, jonka keskiarvo oli 1,0. Toiseksi heikoiten yritykset menestyivät kohdassa: aktiviteetit osa liiketoimintaa, joka sai keskiarvoksi 1,1. Kolmanneksi heikoiten menestyttiin kohdassa: lähialueen aktiviteettitarjoajat listattu. Kohdan keskiarvo oli 1,3. Hämeen seudun yrityksistä parhaiten ruokaosion Internet-sivujen analysoinnissa menestyi Ravintola Huviretki, joka sai keskiarvon 3,7. Toiseksi parhaiten menestyi Ravintola Popino, jolle muodostui keskiarvoksi 3,9. Kolmanneksi tuli Ravintola Piparkakkutalo, jonka keskiarvo oli 3,9. Heikoimmat osa-alueet Kaiken kaikkiaan ruoka- ja aktiviteettiyritykset pärjäsivät huonoiten osaalueilla: lähialueiden palveluiden ja palveluntarjoajien listaaminen, sosiaalisen median huomiointi ja asiakasystävällinen maksutapa. Usein nämä tiedot puuttuivat kokonaan. Informointi vierailla kielillä Internet-sivuilla Tutkimuksen tulos oli, että 45 %:lla tutkituista yrityksistä oli informaatiota Internet-sivuillaan jollain muulla kuin suomenkielellä. Laajin kielivalikoima oli hotelleilla, joista kahdella oli tietoa hyvin jopa viidellä kielellä. 12

15 Suosituimmat vieraat kielet olivat englanti ja ruotsi. Tulos oli että venäjänkielistä tietoa oli paremmin saatavilla kuin saksankielistä. Alla olevassa diagrammissa näkyy kielten määrällinen jakautuminen. Taulukko 1. Tutkittujen yritysten Internet-sivujen vieraskielisen informaation määrällinen jakautuminen. kpl Internet-sivujen vieraiden kielien jakautuminen Englanti Ruotsi Venäjä Saksa Viro Vastaajien lukumäärä, n.33 Vieraskielinen informaatio puuttui usein pienemmiltä ja uudemmilta yrityksiltä. Vieraalla kielellä annetun tiedon määrä myös vaihteli yrityksestä toiseen. Vieraalle kielelle ei välttämättä ollut käännetty kaikkea tietoa, vaan oleellisimmaksi katsottu informaatio. Internet-sivuilla, jolla oli tietoa useammalla eri kielellä, saattoi informaation määrä vaihdella myös eri kielten välillä. Tutkijoiden kommentit Internet-sivuista Tutkijoilla oli mahdollisuus antaa yritysten Internet-sivuista vapaita kommentteja. Kommentteja tuli yhteensä 22 kpl. Suurin osa kommenteista oli positiivisia. Internet-sivuja kuvailtiin selkeiksi ja helppokäyttöisiksi (8 kpl). Myös yksinkertaisuudesta (5 kpl) pidettiin. Tutkijoiden mukaan osa Internet-sivuista oli tylsiä tai vanhahtavia (5 kpl) ja sekavia (4 kpl). Parhaimmillaan tutkija oli kirjoittanut; Kotisivut ovat houkuttelevat ja helppokäyttöiset. Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät hyvin. Palvelukuvaukset ja kauniit kuvat houkuttelevat varaamaan, kun Katisten Kartanon Internetsivut olivat tutkijan mieleen Mystery Shopping analyysin tulokset Seuraavassa kaaviossa esitellään ruoka- ja aktiviteettiyritysten tulokset keskiarvoina mystery shopping analyysin osalta. 13

16 Mystery shopping kokemukset Osa-alueet Informaatio ennen varausta Luottamuksen synnyttäminen enne varausta Tavoitettavuus puhelimitse Asiakastilanteen laadukkuus Vaihtoehtoisten ratkaisujen tarjoaminen Laatutaso Laatutason tiedostaminen Aktiivinen myynti Erityistarpeiden huomioiminen Palautteen kerääminen ja soveltaminen Informointi englanniksi Tuote/palvelutarinan esilletuonti Yritystarinan esilletuonti Yhteistyö ruoka/aktiviteetti -yrityksen Erityistoiveiden huomiointi laskutuksessa Yhteistyö matkatoimistojen kanssa 1,8 2,0 2,7 2,9 3,3 3,5 3,4 3,3 3,5 3,2 3,2 4,6 4,1 4,5 4,1 4,4 4,6 4,3 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 3,9 4,1 4,3 3,8 4,5 3,8 4,5 3,9 4,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Aktiviteettipalvelut Ravintolapalvelut Keskiarvo Kuva 4. Mystery shopping kokemukset Aktiviteettiyritykset Kaaviosta selviää, että Hämeenlinnan seudun aktiviteettiyritykset olivat pärjänneet hyvin kohdissa: informaatio ennen varausta (keskiarvo 4,6), luottamuksen synnyttäminen ennen varausta (keskiarvo 4,5) ja tavoitettavuus puhelimitse (keskiarvo 4,4). Heikoiten aktiviteettiyritykset pärjäsivät seuraavissa kohdissa: yhteistyö matkatoimistojen kanssa (keskiarvo oli 2,7). Toiseksi heikoiten pärjättiin kohdassa erikoistoiveiden huomiointi laskutuksessa, jonka keskiarvoksi tuli 2,9. Kohdat yhteistyö ruoka/aktiviteetti-yrityksen kanssa ja yritystarinan esilletuonti saivat saman keskiarvon 3,2. Aktiviteettiyrityksistä parhaiten tutkimuksen mystery shopping -osiossa pärjäsivät Linna Golf keskiarvolla 4,8. Toiseksi parhaiten pärjäsi Iittalan poropuisto keskiarvolla 4,6. Kolmanneksi parhaiten pärjäsivät Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko ja Hotel Tuulos, joiden molempien keskiarvo oli 4,3. Ruokayritykset Ruokayritykset olivat pärjänneet parhaiten seuraavissa kohdissa: tavoitettavuus puhelimitse (keskiarvo 4,6), sekä erityistarpeiden huomiointi ja informointi englanniksi, joiden molempien keskiarvo oli 4,5. Heikoiten ruokayritykset pärjäsivät seuraavissa kohdissa: yhteistyö matkatoimistojen kanssa (keskiarvoksi 1,6), yhteistyö ruoka/aktiviteettiyrityksen kanssa (keskiarvo 2,0) ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarjoaminen (keskiarvo 3,3). 14

17 Parhaiten ruokayrityksistä pärjäsi Aulangon Kievari keskiarvolla 4,6. Toiseksi parhaiten pärjäsi Ravintola Huviretki, jonka keskiarvo oli 4,4, ja kolmanneksi parhaiten pärjäsi Ravintola Piparkakkutalo keskiarvolla 4,3. Kommentteja ja tuntemuksia asiakaspalvelutilanteista Kaiken kaikkiaan mystery shopping oli tutkijoiden mielestä miellyttävä kokemus ja kohdeyritysten asiakaspalvelu oli puhelimitse asiallista, miellyttävää ja myyntihenkistä. Kokemusten mukaan parasta asiakaspalvelua sai majoitusyrityksiltä (positiivisia kokemuksia 10, neurtaaleja 1 ja negatiivisia 1). Huonointa asiakaspalvelua saimme aktiviteetteja tarjoavilta yrityksiltä (positiivisia kokemuksia 6, neurtaaleja 2 ja negatiivisia 2). Ravintoloiden asiakaspalvelu oli tästä välistä (positiivisia kokemuksia 8, neurtaaleja 1 ja negatiivisia 1). Taulukko 2. Asiakaskokemusten jakautuminen tunnelman mukaan. Majoitus Aktiviteetti Ruoka yhteensä positiiviset neutraalit negatiiviset Lähestulkoon kaikki yritykset osasivat hyvin suositella kumppani tai lähialueen yrityksiä, mikäli heiltä ei löytynyt kaikkia kaivattuja palveluita. Asiakaspalvelijat osasivat myös hyvin suositella omista palveluistaan parhaiten soittajan tilanteeseen soveltuvaa vaihtoehtoa. Monessa paikassa yrityksen palveluja voitiin muokata vastaamaan täysin asiakkaan tarpeita (varta vasten laadittavat ruokalistat, toivotut aktiviteettikokonaisuudet tai kieliongelman huomioiminen). 15

18 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 4.1 Johtopäätökset Yritykset pystyvät tarjoamaan kaiken kaikkiaan todella monipuolisesti erilaisia aktiviteetteja asiakkailleen. Yritysten palvelujen jakauma oli laaja ja mukaan mahtui hyvin erilaisia palveluja poroajeluista gourmet-ruokaan. Tätä tulosta tukee InFacTo-hankkeen jo aiemmin tilaama tutkimus, jossa todettiin Hämeenlinnan alueen matkailupalveluyritysten tarjoavan todella kattavia palveluita, niin aktiviteettien kuin ruokapalveluidenkin suhteen (Lampinen (ed.), Lamb & Mayfield 2011). Tutkimusta tehdessämme saimme selville, että aktiviteettipalvelut Hämeen seudulla ovat kunnossa. Aktiviteettipalveluja löytyy paljon ja monipuolisesti. Internet-sivuja analysoidessa kävi ilmi, että ruoka- ja aktiviteettiyritysten Internet-sivut ovat pääosin kunnossa suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuineista yrityksistä. Yritysten Internet-sivut ovat helppo löytää esimerkiksi Google-hakuselainta käyttämällä ja Internet-sivuilta löytyy tärkeät asiat kuten yrityksen yhteystiedot. Toisaalta tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät ruoka- ja aktiviteettiyritykset markkinoineet toisiaan Internetsivuilla. Yritysten Internet-sivuilla ei myöskään kerrottu maksutavoista, mikä laskee asiakasystävällisen maksutavan keskiarvoa. Alueen yritysten näkyvyys sosiaalisessa mediassa oli tutkimuksen mukaan varsin vähäistä. Suurimmalla osalla tutkituista yrityksistä ei joko ollut sosiaalisen median sivuja lainkaan tai heillä ei ollut omilla Internetsivuillaan linkkiä sosiaalisen median sivustolle. Kansainvälisiä asiakkaita ajatellen on ehdottoman tärkeää, että Internet-sivuilta löytyy sisältöä vähintään englannin kielellä. Alle puolella tutkituista yrityksistä oli sisältö jollain muulla kielellä kuin Suomella. Tutkimuksen mukaan venäjänkielistä tietoa oli enemmän kuin esimerkiksi saksankielistä. Tämä saattaa johtua viimeaikoina voimakkaasti kasvaneesta venäläisten turistien osuudesta, joiden tarpeisiin yritykset ovat hyvin reagoineet. Tutkijoiden mukaan suurin osa Internet-sivuista oli helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia. Suhteellisesti liian suuri osa tutkittujen yritysten kotisivuista oli edelleen tylsiä tai vanhahtavia. Mystery shopping -osuudessa tutkijat havainnoivat, että asiakaspalvelu Hämeen seudun matkailuyrityksissä on korkealla tasolla. Aktiviteettipalvelujen osalta huomattiin, että yritykset antoivat asiakkaalle laajasti informaatiota ja lisätietoja palvelustaan ennen varausta. Yrityksen synnyttivät myös luottamusta asiakkaalle ennen varausta. Aktiviteettiyritykset olivat myös helposti tavoitettavissa puhelimitse. Heikommin aktiviteettiyritykset toivat puhelinkeskusteluissa esille yhteistyötä seudun matkatoimintojen kanssa, myönteisyyttä erikoistoiveiden 16

19 huomiointiin laskutuksen suhteen sekä yhteistyötä seudun ruokayritysten kanssa. Mystery shopping -osuudessa ruokayritysten osalta puhelimessa huomattiin, että ruokayritykset ovat aktiviteettiyritysten tapaan helposti tavoitettavissa puhelimitse. Ruokayritykset huomioivat hyvin asiakkaidensa toiveet erityisruokavalioiden suhteen sekä informoivat asiakkaitaan hyvin myös englanniksi. Puhelinkeskustelussa ruokayrityksillä oli parannettavaa yhteistyössä matkatoimistojen ja aktiviteettiyritysten kanssa sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen tarjoamisessa asiakkaille. Tutkijat huomasivat suorittaessaan mystery shopping -osuutta, että seudulla on selkeästi vahvana näkyvissä yhteistyötä seudun yritysten välillä. Useat toimijat suosittelivat toista yritystä puhelimitse käytävässä keskustelussa asiakkaan kanssa. Myyntihenkiset ja innokkaat asiakaspalvelijat olivat valmiita selventämään palveluita tarkemmin ja antoivat näin tarkemman kuvan yrityksen toiminnasta ja siitä mitä odottaa tulevalta. Huomattavaa oli, että soittaessamme majoituspalvelu-yrityksiin etenkin ohjelmapalveluyritys Fenixiä suositeltiin ylitse muiden. Heidän toimintaansa kuvattiin kattavaksi ja asiakaspalvelua erinomaiseksi. Mukaan mahtui kuitenkin muutama huonompi asiakaspalvelukokemus. Ne johtuivat usein kiinnostuksen ja aktiivisuuden puutteesta tai kiireestä. Eli mitä vähemmän asiakaspalvelijalla oli aikaa, sitä pinnallisemmaksi asiakaskokemus jäi. 4.2 Suositukset Tutkimuksen tuloksien mukaan suosittelemme yritysten hyödyntävän paremmin Internet-sivujaan. Sivuille tulisi lisätä näkyvyyttä yhteistyöstä seudun yritysten välillä, koska sitä selkeästi kuitenkin on. Asiakkaat hyötyisivät Internet-sivuilla löytyvästä monipuolisesta tiedosta ja ne toisivat lisäarvoa Internet-sivuille, kun potentiaalinen asiakas saisi paremmin tietoa kaikista yrityksen kautta saatavista palveluista. Internet-sivut ovat usein kansainvälisen asiakkaan ensimmäinen kontakti seutuun ja sen yrityksiin ja siksi hyvä tiedonanto on tärkeää. Toinen asia, jota yritysten tulisi kehittää, on maksutapojen ilmoittaminen Internet-sivuilla. Tämä tekisi Internet-sivuista huomattavasti asiakasystävällisemmät, kun asiakas saisi tarkkaa tietoa hinnoista ja maksutavoista (Miten maksu toteutetaan? Mitkä ovat hyväksytyt maksukortit?). Tarkka tiedonanto olisi varmasti kansainvälisen asiakkaan mieleen, sen luodessa luottamusta ja tuoden turvallisuudentunnetta. Sosiaalisen median käyttö on nykypäivää ja pidämme tärkeänä sen tehokkaampaa hyödyntämistä ruoka- ja aktiviteettiyritysten markkinoinnissa. 17

20 Osalla sivustoista ei ollut lainkaan englanninkielestä informaatiota Internet-sivuilla. Tämä on hieman huolestuttavaa, koska kyseessä on matkailupalveluita tarjoavat yritykset. Kielivalikoiman kasvattaminen onkin tulevaisuuden kannalta tärkeää, jotta kansainväliset asiakkaat tavoitetaan paremmin. Internet-sivujen joukossa oli myös hieman vanhahtavan näköisiä sivustoja. Näiden sivujen päivittäminen nykyaikaisiksi on tärkeää, sillä nykyään palveluja etsitään ja valitaan yhä enemmän Internet-sivujen perusteella. Internet-sivut pitäisi nähdä yrityksissä tärkeänä markkinointikanavana, eikä vain luettelona palveluista ja yhteystiedoista. Mielestämme Hämeenlinnan seudun matkailuyritysten tulisi nyt keskittyä lisäämään näkyvyyttä kansainvälisten matkailijoiden silmissä. Tutkimuksen mukaan yritysten palvelut ovat monipuoliset ja uskomme että yrityksillä olisi paljon tarjottavaa kansainvälisille asiakkaille. Kuten tutkimuksen tulokset osoittavat, yritysten laatu on korkea ja palvelut monipuolisia. Tämä tulisi saada kansainvälisten asiakkaiden tietoon, jotta alueen matkailu saisi ansaitsemansa maineen kansainvälisten asiakkaiden keskuudessa. Englanninkielisellä informaatiolla voidaan pienentää ulkomaalaisen matkailijan kynnystä. Yhteistyöllä paikallisten matkatoimistojen ja seudun muiden yritysten kanssa saataisiin Hämeenlinnan seutua paremmin matkailijoiden tietoisuuteen ja onnistuneiden matkailukokemusten synnyttäjäksi. 18

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

ebooks in the libraries ebib trial and results

ebooks in the libraries ebib trial and results ebooks in the libraries ebib trial and results Arja Tuuliniemi Kansalliskirjasto, Olli Nurmi VTT 1 Research questions How to create, distribute and use ebooks in Finnish public libraries? What are suitable

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Kuluttajakäyttäytymisen muutos vauhdittaa brändiä digitalisoimaan liiketoimintaansa. @kati_sulin @FazerSuomi 5.2.2014

Kuluttajakäyttäytymisen muutos vauhdittaa brändiä digitalisoimaan liiketoimintaansa. @kati_sulin @FazerSuomi 5.2.2014 Kuluttajakäyttäytymisen muutos vauhdittaa brändiä digitalisoimaan liiketoimintaansa @kati_sulin @FazerSuomi 5.2.2014 Mediakanavien viikoittainen seuraaminen (vähintään muutaman kerran viikossa) Ilmaisjakelulehdet

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TEKIJÄT KILPAILU 2016 MEIDÄN PAIKKA: KILPAILUTYÖN LATAUSOHJEET -SIVUSTOLLE

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TEKIJÄT KILPAILU 2016 MEIDÄN PAIKKA: KILPAILUTYÖN LATAUSOHJEET  -SIVUSTOLLE KULTTUURIYMPÄRISTÖN TEKIJÄT KILPAILU 2016 MEIDÄN PAIKKA: KILPAILUTYÖN LATAUSOHJEET WWW.EUROPEANHERITAGEDAYS.COM -SIVUSTOLLE Kansainvälinen sivusto www.europeanheritagedays.com on helppokäyttöinen. Parhaimmillaan

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

Conjoint-analyysi. Juuso Heinisuo 27.5.2005 Tiedonhallinan laitos Hypermedian jatko-opintoseminaari 2004-05

Conjoint-analyysi. Juuso Heinisuo 27.5.2005 Tiedonhallinan laitos Hypermedian jatko-opintoseminaari 2004-05 Conjoint-analyysi Juuso Heinisuo 27.5.2005 Tiedonhallinan laitos Hypermedian jatko-opintoseminaari 2004-05 Conjoint: Taustaa 1 Conjoint-analyysi esiintyi ensimmäistä kertaa markkinatutkimuksessa 70-luvulla

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Kodja Consulting Ilkka Kauppinen 2010

Kodja Consulting Ilkka Kauppinen 2010 ONNISTUMISIA CASE 1. ASIANTUNTIJA- MARKKINOINTI http://matkailumarkkinointi.blogspot.com www.twitter.com/ilkkakauppinen www.twitpic.com/user/ilkkakauppinen www.linkedin.com/in/ilkkakauppinen www.slideshare.net/ilkkakauppinen

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia

Lisätiedot

Stopover Finland menu modules & criteria

Stopover Finland menu modules & criteria Stopover Finland menu modules & criteria 1 Stopover Finland menu Stopover Finland introduces new easily reachable packages and services for 5 hrs to 5 days stopover Finnish highlights from Northern Lights

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Yhdessä tekemällä kaikkien työpanos käyttöön seminaari Pohjois-Savon ELY-keskus, Juha Kaipiainen, strategiapäällikkö, vs. yksikön päällikkö 22.2.2011

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot