Liito-oravaselvitys 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liito-oravaselvitys 2014"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Niittykumpu Liito-oravaselvitys 2014 Luontotieto Keiron Oy

2 Espoon kaupunki Niittykumpu, Liito-oravaselvitys 2014 Luontotieto Keiron Oy Teksti: Anu Luoto, Susanna Pimenoff Kuvat: Anu Luoto

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Selvitysalueen sijainti ja esitiedot Liito-orava Liito-oravan ekologia Liito-oravan uhanalaisuus ja suojelu Kartoitusmenetelmä Käsitteet Kartoitus maastossa Kohteiden arvottamisen perusteet Tulokset Liito-oravan ydinalueet (n. 1,6 ha) Elinympäristörajaus (n. 1,5 ha ) Soveltuva metsä (n. 1,5 ha) Ruokailualueet (6,8 ha) Lähialueen havainnot Ekologiset yhteydet Johtopäätökset ja suositukset Lähteet Kansikuvassa liito-oravan papanoita nuoren haavan tyvellä kohteella 6. AL Liitekartta 1 Liito-oravahavainnot ja kohteiden soveltuvuus liito-oravalle. Ekologiset yhteydet selvitysalueen sisällä ja sen ulkopuolelle

4 1 Johdanto Espoo kaupunki tilasi Luontotieto Keiron Oy:ltä liito-oravaselvityksen Niittykummun alueelta. Alueelta on tehty luontoselvitys vuonna 2011 (Luontotieto Keiron Oy), joka ei sisältänyt liito-oravakartoitusta. Liito-oravasta on kuitenkin viime vuosina tehty Espoossa runsaasti havaintoja myös kaupunkimaisesta ympäristöstä. Lisäksi selvitysalueelta on löytynyt liito-oravan papanoita alkuvuonna Tämän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa Niittykummun liito-orava tilanne asemakaavan vaatimalla tasolla. Liito-oravaselvityksen on Luontotieto Keironilta tehnyt FM Anu Luoto ja työtä on ohjannut FM Susanna Pimenoff. Espoon kaupunkisuunittelukeskuksesta työtä ovat ohjanneet ja kommentoineet maisema-arkkitehti Aino Aspiala ja arkkitehti Sampo Sikiö sekä ympäristökeskuksesta ympäristötarkastaja Tia Lähteenmäki. 2 Selvitysalueen sijainti ja esitiedot Niittykumpu sijaitsee Länsiväylän ja Kilonväylän (Kehä II) liittymässä. Alueen länsireunalla virtaa Gräsanoja. Idässä alue rajoittuu Haukilahdenkatuun ja Olarinluomaan. Merituulentie jakaa alueen eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Selvitysalueen pinta-ala on noin 38 hehtaaria. Selvitysalueelta on olemassa luontoselvitys vuodelta 2011 (Luontotieto Keiron Oy). Aiempaan luontoselvitykseen ei sisältynyt liito-oravakartoitusta, koska työn aloitusajankohta oli turhan myöhäinen luotettavalle kartoitukselle ja kaupunkimainen ympäristö miellettiin liito-oravalle soveltumattomaksi. Tämän jälkeen Espoossa on kuitenkin tehty lukuisia havaintoja taajamarakenteen keskellä elävistä liito-oravista ja kaupunkioravien liikkeitä on seurattu myös radiolähetinpantojen avulla. Niittykummusta tehtiin helmikuussa papanahavaintoja toiseen liito-oravaprojektiin liittyen (Enviro, Espoon ympäristökeskus). Lisäksi havaintoja on myös lähialueelta Länsiväylän eteläpuolelta. 3 Liito-orava 3.1 Liito-oravan ekologia Liito-orava (Pteromys volans) on pieni yöllä liikkuva nisäkäs, joka esiintyy varttuneissa sekametsissä. Se suosii elinympäristönään kuusikoita, joissa kasvaa haapaa ja koivua. Liitoorava käyttää ravintonaan kesäisin lehtipuiden lehtiä, erityisesti haapaa. Talvisin se syö mm. lepän ja koivun norkkoja. Etelä-Espoon liito-oravien radiolähetinseurannassa liitooravien huomattiin ruokailevan lähes kaikilla mahdollisilla puulajeilla tavanomaisten lisäksi, mm. männyllä ja tammilla, joista ne söivät tammenterhoja (Yrjölä 2014a). Eteläisestä Espoosta on viime vuosina havaittu runsaasti liito-oravia. Ne esiintyvät taajamarakenteen pienissä metsiköissä ja liikkuvat teiden ja pihojen ylitse liitämällä. Ilmeisesti niiden elinympäristövaatimukset taajamassa ovat metsäisiä alueita väljemmät tai ne ovat aiemmin luultua sopeutuvaisempia. Molemmissa ympäristöissä liito-oravat esiintyvät elinympäristöissä, joissa on samankaltaisia piirteitä: sekametsä, jossa kasvaa haavan ja koivun lisäksi vähintään muutama kuusi. 2

5 Liito-oravan keskimääräinen elinpiirin koko on naarailla noin 8 hehtaaria ja koirailla 60 hehtaaria (Hanski ym. 2001). Elinpiiri on se alue, jolla eläinyksilö elää vuosikierron tai elämänsä ajan. Tutkimuksissa on havaittu että koiraan elinpiirillä saattaa asua useita naaraita. Liito-orava liikkuu puustoisilla alueilla. Se ylittää harvoin puuttomia alueita, joten moottoritiet, pellot, leveät vesistöt ym. aukeat alueet muodostavat sille leviämisesteen. Aukean ylittämiseen liito-orava voi käyttää puurivejä, kuten puukujanteita, sekä puron tai ojanvarren puustoa. Käytettyjen kulkureittien puiden etäisyys toisistaan on korkeintaan 70 metriä, yleensä alle 40 metriä. Yli 50 metrin aukko on tulkittu leviämisesteeksi vaikutusarvioinneissa. Tarkemman arvion esteestä saadaan laskemalla liitoluku, jossa huomioidaan lähtöja tulopuun korkeusero. Metsämaisemassa liito-oravan on todettu myös käyttävän varttunutta taimikkoa tai kookkaita pensaita liikkumiseen (Hanski ym. 2001). Liito-orava suosii pesänään koloa, mutta se voi asettua myös tavallisen oravan rakentamaan risupesään tai pönttöön. Kolot sijaitsevat usein suurissa haavoissa, mutta voivat myös olla muissa lehtipuissa, joihin tikat ovat kovertaneet koloja. Risupesä sijaitsee useimmiten suuressa kuusessa. Yhdellä yksilöllä on todettu olevan useita pesäpuita (Hanski ym. 2001). Liito-oravan poikaset lähtevät synnyin paikastaan elokuussa etsimään omaa elinpiiriä. Asumattoman metsän etsinnässään poikanen saattaa kulkea jopa 10 kilometriä lähtöpaikasta. Löydettyään soveltuvan elinpiirin, yksilö asuu siinä loppuelämänsä eli se on paikkauskollinen. Siksi liito-oravan koko elinpiirin metsänhakkuu tarkoittaa yksilön hävittämistä, se ei lähde kaatuvasta metsästä muualle. 3.2 Liito-oravan uhanalaisuus ja suojelu Liito-orava on uhanalainen, vaarantunut (VU) laji (Rassi ym. 2010). Kaikki erilliset tutkimukset vuodesta 1949 lähtien osoittavat liito-oravakannan vähenemisen, joka on jatkunut näihin päiviin saakka. Tärkein syy vähenemiseen on sopivien varttuneiden kuusisekametsien hakkuut ja sitä kautta sopivan metsän pinta-alan pieneneminen. Liito-oravakannan kokoa rajoittava tekijä näyttääkin olevan tarjolla olevan, lisääntymiseen sopivan metsän pinta-ala. Millään tutkimusalueella, josta on saatavilla vertailukelpoista aineistoa, ei ole havaittu kannan kehityksen tasaantuneen tai lähteneen nousuun. Mitä todennäköisimmin kanta pienenee vielä lähivuosikymmeninä ja kannan minimi saavutetaan vasta tulevaisuudessa (Hanski 2006). Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty. Kielto on luonnonsuojelulain 49 :n mukainen. Kyseisellä lainpykälällä on toimeenpantu EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajien suojelu. 3

6 4 Kartoitusmenetelmä 4.1 Käsitteet Tässä raportissa on käytettyjä seuraavia termejä: Elinpiiri = liito-oravayksilön elinpiiri on se (metsä)alue, jolla liito-orava liikkuu. Se sisältää eläimen eniten käyttämät ydinalueet, ruokailualueet, elinympäristöksi soveltuvan alueen sekä näiden väliset kulkuyhteydet Ydinalue = ydinalue on se elinpiirin osa, jossa sijaitsevat liito-oravalle elintärkeät metsän elementit eli asutut pesäpuut sekä niiden lähettyvillä sijaitsevat ruokailupuut. Ydinalue rajataan metsän soveltuvuuden ja tehtyjen papanahavaintojen perusteella. Ydinalueita on liito-oravan elinpiirillä useita. Ydinalueiden lukumäärästä ei voi päätellä liito-oravien lukumäärää. Ruokailualue = (metsä)alue, jossa esiintyy liito-oravan ravintona käyttämiä lehtipuita (haapaa ja leppää) ja joka sijaitsee liito-oravan elinpiirillä. Lisääntymis- ja levähdyspaikka (breeding site or resting place) = EU:n luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain 49 :n mukainen tiukasti suojeltu osa liito-oravan elinpiiristä, jossa sijaitsee pesäpuu ja sen suojapuusto. Voi olla ydinalueen synonyymi. Elinympäristörajaus = liito-oravan käyttämä ja sille soveltuvaksi arvioitu puusto, joka kuuluu liito-oravan elinpiiriin. Elinympäristörajaus on ydinaluetta suurempi alue. Muista liito-oravalle soveltuvista metsiköistä erillisen elinympäristörajauksen minimipinta-ala tulisi olla 4 hehtaaria, jotta naaras pystyy siinä talvehtimaan ja lisääntymään. Elinympäristöksi soveltuva alue = metsässä esiintyy liito-oravalle tärkeitä ominaisuuksia kuten kolopuita, ruokailupuita, suuria kuusia, mutta kartoitusajankohtana metsästä ei löydy liito-oravasta jätöksiä. Soveltuva metsä on asumaton, johon voi seuraavana vuonna tulla liito-orava. Kohde = tietty karttarajaus, voi tarkoittaa esiintymää, potentiaalista liito-oravan elinympäristöä tai selvityksissä muuta mukana ollutta aluetta. 4.2 Kartoitus maastossa Liito-oravan esiintyminen todetaan ulostepapanoiden perusteella. Maastossa etsitään papanoita liito-oravien suosimien suurten puiden, yleensä kuusten ja haapojen juurilta. Maastotyö tehdään papanoiden löytämisen kannalta parhaiten soveltuvaan aikaan keväällä. Papanoiden esiintymisestä ei aina voida päätellä, että jokainen metsäinen alue, josta löytyy liito-oravan yksittäisiä papanoita, olisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Perusteena tähän on se, että liito-oravat, varsinkin koiraat, liikkuvat elinpiirinsä eri osissa laajalla alueella. Liito-orava käyttää elinpiirinsä osia vaihtelevasti eri vuodenaikoina ja vuosina. Maastokartoitukseen käytettiin kaksi maastopäivää: tarkastettiin selvitysalueen eteläosa ja käytiin kahdessa pihakohteessa yhdessä asukkaiden kanssa. Toinen maastokäynti tehtiin jolloin tarkastettiin alueen pohjoisosa sekä tarkasteltiin ekologisia yhteyksiä. Kartoitusajankohta oli erittäin hyvä, sillä vähälumisen talven jäljiltä maastossa ei ollut lunta ja papanat olivat puiden juurilla selvästi näkyvillä. Kartoitusta edeltävät päivät olivat myös poutaisia, joten sateet eivät olleet hävittäneet papanoita. Kartoitus tehtiin jalan. Maastotyön teki FM Anu Luoto. 4

7 Kaupunkimaiselta alueelta tarkastettiin kaikki suuremmat kuuset sekä haavat, sekä lisäksi muita sopivia lehtipuita. Myös yksityisillä piha-alueilla käytiin, mikäli niillä oli soveliasta puustoa. Maastossa kerättiin tietoa puuston laadusta liito-oravan kannalta: haapojen määrä, kolojen määrä, ravintopuiden määrä, puuston kelpoisuus liito-oravan liikkumiseen, eristyneisyys eli puustoiset yhteydet. Ydinalueen rajauksessa huomioitiin myös Esa Lammin helmikuussa tekemät papanalöydökset. Maastokarttana käytettiin Espoon kaupungin kantakarttaa mittakaavassa 1:3500. Kohteiden rajaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, jolta siirrettiin lokitiedot paikkatietoohjelmaan. 4.3 Kohteiden arvottamisen perusteet Kohteet arvotettiin tehtyjen havaintojen ja ulkoisten piirteiden perusteella neljään luokkaan: 1) Ydinalue. Alue, jolta löydettiin liito-oravan ulostepapanoita ja joka puuston ja muiden ominaisuuksien puolesta soveltuu eläimen tärkeäksi elinympäristöksi 2) Elinympäristörajaus. Liito-oravalle soveltuva puusto, jolta löytyi papanoita ja jota eläin käyttää elinpiirinsä osana. 3) Soveltuva alue. Alue rajattiin soveltuvaksi, mikäli kohteelta ei löydetty liito-oravan papanoita, mutta se puustonsa ja muiden ominaisuuksien perustella olisi liito-oravalle soveltuva. 4) Ruokailualue. Ruokailualueiksi rajattiin kohteet, joilla kasvoi runsaasti lehtipuita, joita liito-orava voi käyttää ruokailuun. Ruokailualue soveltuu myös kulkuyhteydeksi. Kuva 1 Liito-orava oli viihtynyt Niittykatu 4 takapihalla - lähes kaikilla kuvassa näkyvillä kuusilla oli papanoita. 5

8 5 Tulokset 5.1 Liito-oravan ydinalueet (n. 1,6 ha) Selvitysalueen liito-oravan papanoita löytyi eniten Niittykatu 4 ja Niittykatu 6 välisen kapean puustokaistaleen kuusilta, kohde 9 (kartta 1). Samaan rajaukseen on otettu Niittykadun länsipuolelta pieni kaistale kuusiaidannetta omakotitalon tontin reunalta. Papanoita oli lähes jokaisella nurmikon reunassa kasvavan kuusen juurella. Kuuset olivat järeitä ja tiheäoksaisia. Kuusien lisäksi kohteella kasvaa koivua sekä nuorehkoa haapaa ja leppää. Kolopuita tai risupesiä ei havaittu, mutta erityisesti risupesät jäävät helposti huomaamatta. Onko mahdollista että liito-orava pitäisi pesäpaikkanaan jotakin viereisen kerrostalon kattorakenteen koloa? Kohde 8 on lehtipuuvaltainen metsikkö, joka on syntynyt vanhan kauppapuutarhan maalle. Kohteella kasvaa erittäin runsaasti haapaa ja jonkun verran koivua. Sieltä on tehty papanalöydöksiä helmikuussa 2014 (Esa Lammi, Enviro). Kartoituskäynnillä löydettiin vain kaksi papanaa yhden suuren haavan tyveltä Kappelitien varresta. Kohde 8 on monilta osin liito-oravalle hyvin sopiva, joskin suojaavat kuuset puuttuvat. Vaikka haapametsikössä on vanhempiakin haapoja, ei niissä havaittu koloja. Lehtipuut tarjoavat sopivaa ravintoa, joten alue on tärkeä ruokailualue. Kuva 2 Järeää kuusikkoa kasvaa kohteella 10 pohjoiseen laskevalla rinteellä. 6

9 5.2 Elinympäristörajaus (n. 1,5 ha ) Kohde 10 on selvitysalueen ainoa kuusimetsä. Pohjoiseen viettävässä rinteessä kasvaa varttunutta kuusikkoa, jossa myös yksittäisiä järeitä puita. Sekapuuna on koivua, haapaa ja harmaaleppää. Kohteelta on yksi papanahavainto länsilaidalta (Esa Lammi). Tämän selvityksen maastokäynnillä papanoita ei etsinnöistä huolimatta löytynyt. Metsikkö olisi erittäin sopiva liito-oravalle, mutta jostain syystä eläin ei ennen kartoitusajankohtaa ole jättänyt itsestään merkkejä sinne. Kohde 11 on omakotitalojen piha-alueella Niittykadun varressa. Niittykadun varressa rajauksen alueella on useita suuria kuusia, joita kasvaa myös piha-alueilla. Piha-alueilla on myös lehtipuustoa, lähinnä varttuneita koivuja, mutta myös yksittäisiä haapoja. Papanoita löytyi rajaukselta kahdelta kuuselta. Lisäksi Esa Lammi on löytänyt papanoita yhdeltä puulta. Kohde on katsottu osaksi liito-oravan elinpiiriä, mutta ei osaksi ydinaluetta. Kohde 13 on puistoaluetta toimistorakennuksen eteläpuolella. Puusto muodostuu muutamasta suuresta kuusesta sekä koivuista. Yhden kuusen tyveltä löytyi kartoituksessa muutama papana. Kohde on tulkittu osaksi liito-oravan elinpiiriä ja se voi toimia ekologisena yhteytenä länteen. 5.3 Soveltuva metsä (n. 1,5 ha) Merituulentien eteläpuolella sijaitseva kohde 3 sijoittuu kahden matalan kerrostalon pihapiiriin pienelle kumpareelle. Pihapuina kasvaa järeitä kuusia, jotka ovat vastaavia kuin kohteen 9 esiintymällä. Kuusten lisäksi nurmialueella on vanhoja koivuja. Varsinaisen pihaalueen reunoilla on nuorempaa lehtipuuta; koivua, haapaa ja leppiä. Kohde on liito-oravalle soveltuva. Selvitysalueen lounaiskulmassa on lehtipuuvaltainen pieni metsikkö, kohde 14, jonka reunoilla on myös järeitä kuusia. Metsikössä kasvaa useita suuria haapoja. Liito-oravan papanoita ei kuitenkaan täältäkään löytynyt. Kohde on hyvin liito-oravalle soveltuva. 5.4 Ruokailualueet (6,8 ha) Kohde 1 sijaitsee alueen pohjoisosassa Gräsanojan varressa. Kohteen puusto on varttunutta lehtipuuta, suurelta osin koivua mutta myös haapaa ja leppää esiintyy. Kohteen eteläosassa on haapaa kasvava metsikkö, jota on harvennettu. Kuusia kohteella on vain muutamia. Soveltuu liito-oravan ruokailualueeksi sekä kulkuyhteydeksi, eli joenvarsipuusto on toimiva ekologinen yhteys pohjoiseen. Tulevaisuudessa se voi olla liito-oravalle soveltuvaa, kun haapoihin muodostuu koloja. Gräsanojan varsi jatkuu kohteella 2. Puusto on leppävoittoista, myös koivua ja joitakin haapoja esiintyy. Kuusia on niukasti. Soveltuu ruokailualueeksi ja liikkumiseen, eli joenvarsipuusto on toimiva ekologinen yhteys. Kohde 4 on hoidettua puistoaluetta, jossa kasvaa harvakseltaan varttuneita koivuja, muutamia haapoja sekä pihlajaa. Soveltuu kulkuyhteydeksi sekä ruokailuun. Kohde 5 on pieni koivumetsikkö tien ja kerrostalon välissä. Soveltuu ruokailuun. Mahdollinen yhteys kulkee kadun varren puustoa pitkin. Kohde 6 on harvapuustoinen metsikkö, jossa kasvaa muutama kuusi lehtipuiden keskellä. Lehtipuut ovat pääosin koivuja, mutta myös haapaa esiintyy. Haavat eivät ole vielä kovin 7

10 suuria ja niissä tuskin on koloja. Tästä metsiköstä ei tehty havaintoja liito-oravasta vaikka se puuston osalta sopisikin ruokailualueeksi. Kohteella 7 kasvaa jonkin verran nuorehkoja haapoja. Pääosin puusto on koivuvaltaista, mutta myös harmaaleppää sekä pajuja esiintyy. Soveltuu ruokailuun sekä kulkuyhteydeksi. Kohde 12 on omakotitalon piha, jossa kasvaa varttuneita koivuja. Soveltuu ruokailualueeksi sekä liikkumiseen. Kohteella 15 on aiemmin sijainnut kasvihuoneita. Nyt alueella kasvaa harvakseltaan lehtipuustoa. Eteläreunalla on kuusiaidanne. Kookkaampia haapoja on niukasti. Soveltuu ruokailuun ja kuusiaita antaa suojaa. Kohde 16 on pääosin kuusta kasva rinne. Lehtipuuta, mm. haapoja, kasvaa enemmän tien reunalla. Kuuset ovat vielä pääosin nuoria. Metsikkö kehittyy tulevaisuudessa paremmin liito-oravalle soveltuvaksi, mikäli sen annetaan kasvaa. Se on kuitenkin nyt käyttökelpoinen liikkumiseen ja ruokailuun. 5.5 Lähialueen havainnot Länsiväylän pohjoispuolella sijaitsevat, Niittykummun selvitysaluetta lähinnä olevat liitooravahavainnot ovat reilun kilometrin päästä Suvikummussa. Nämä havainnot on tehty alkuvuodesta 2014 (Esa Lammi, Enviro). Pohjoisessa lähimmät tiedossa olevat havainnot ovat Lukukalliosta ja Lukupurolta (Anu Luoto 2013 ja 2012). Lännessä lähimmät havainnot ovat Piispankalliossa alle kilometrin etäisyydellä Niittykummusta. Yhteys länteen on kuitenkin huono Kilonväylän vuoksi. Selvitysaluetta lähimpänä liito-oravaa on kuitenkin havaittu Länsiväylän eteläpuolelta selvitysalueen kohdalta Telaniitystä, keväällä 2013 (Teemu Virtanen ja Paula Salomäki, Ympäristötutkimus Yrjölä). Telaniityn havaintoja on runsaasti, joten kyseessä lienee liito-oravan ydinalue. 5.6 Ekologiset yhteydet Niittykummun selvitysalueen keskiosa on rakennettua ympäristöä kerrostaloineen ja liikekeskuksineen. Muualla selvitysalueella on puistomaisia viheralueita, mutta myös pieniä metsäksi luokiteltavia alueita. Käytännössä liito-orava pystyy melko hyvin liikkumaan kaikilla kartalla 1 rajatuilla alueilla. Lisäksi liikkuminen on mahdollista käyttämällä pihapuita. Selvitysalueen sisällä kulkuyhteyksiin muodostuu pullonkaula Merituulentien ylityskohdassa (yhteys A, osoittaa yhteystarpeen). Gräsanojan varren sekä kohteen 3 puusto muodostavat todennäköisesti ainoan reitin pohjoiseen. Merituulentien ylityksen pituus on noin metriä. Liito on mahdollinen kohteelta 3 molemmin puolin jokea kohteelle 1. Takaisin etelään liito onnistunee myös kohteelle 2. Yhteyden toimivuuden takaamiseksi tulee puustoa säilyttää molemmin puolin Merituulentietä. Myös liikennealueelle istutetut puistopuut tulevat kasvaessaan helpottamaan tien ylitystä. Yhteyden toimivuuden arviointia on jatkosuunnittelussa tarpeen tarkentaa, kun hankkeesta on enemmän tietoa. Olarinluoma -tien ylityksen vaaditaan reilun 30 metrin liito (yhteys B). Liito-oravan on mahdollista päästä myös itään päin Haukilahdenkadun ylittävällä liidolla (yhteys C). Yhteys D kulkee kahden ruokailualueen välillä käyttäen puistopuiden muodostamaa puuriviä. Länteen päin ei ole selvitysalueen kohdalla toimivaa yhteyttä Kilonväylän yli. 8

11 Liito-oravan on ehkä mahdollista ylittää Länsiväylä Kappelitien eteläpuolelta liitämällä moottoritien eteläpuolelta pohjoispuolelle, koska eteläpuoli on huomattavasti pohjoispuolta korkeammalla. Tätä pitäisi kuitenkin vielä selvittää tarkemmin esimerkiksi laskemalla liitolukuja. Toiseen suuntaan ylitys ei ainakaan liitämällä onnistu, suuren korkeuseron vuoksi. Kuva 3 Liito-oravan on mahdollista ylittää Merituulentie käyttämällä kohteen 3 ja 1 puustoa. 6 Johtopäätökset ja suositukset Liito-orava esiintyy Niittykummun selvitysalueen eteläosassa. Alueelta on rajattu papanahavaintojen perustella noin puolentoista hehtaarin kokoinen liito-oravan ydinalue kohteilta 8 ja 9. Liito-oravan käyttämää elinympäristöä on kohteilla 10, 11 ja 13, joilla kasvaa liito-oravalle soveltuvaa puustoa ja joista löytyi myös liito-oravan papanoita. Soveltuvina kohteina rajattiin kohteet 3 ja 14, joiden pinta-ala on n. 3 hehtaaria ja joihin liito-orava voi asettua lähitulevaisuudessa. Lisäksi rajattiin ruokailualueeksi ja liikkumiseen soveltuvia alueita yhteensä vajaat 7 hehtaaria. Suositukset Rajattu ydinalue, kohteet 8 ja 9, ovat lain suojelemia (LsL 49 ) ja ne tulee säilyttää liitooravalle käyttökelpoisina ja puustoisina alueina. Elinympäristörajaus, kohteet 10, 11 ja 13, on suositeltavaa säilyttää. Liito-oravan kannalta on tarpeen säilyttää riittävä määrä soveltuvaa puustoa ja näin ollen rajaus ei ole ehdoton. Soveltuvat alueet, kohteet 3 ja 14, on suositeltavaa säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Nämä kohteet ovat puustoltaan liito-oravalle soveltuvia ja kohde 3 toimii myös tärkeänä kulkuyhteyden osana Merituulentien yli. Kohteen 14 järeät haavat sopivat ruokailupuiksi ja niissä todennäköisesti on myös koloja. Liito-orava saattaa käyttää näitä kohteita jo nyt, 9

12 mutta ei ole jättänyt niiden alueelle papanoita. Hanke voidaan todennäköisesti viedä eteenpäin varmemmin, mikäli suunnittelussa jollain tavoin huomioidaan liito-oravan mahdollinen löytyminen näiltä soveltuvilta kohteilta lähitulevaisuudessa. Mahdollisessa puuston käsittelyssä on suositeltavaa säilyttää riittävä määrä ravintopuita, ainakin haapaa ja koivua. Lisääntymis- ja levähdyspaikkaan sisältyvät myös riittävät kulkuyhteydet (MMM 2004), sillä yhteyksien katkaiseminen voidaan katsoa esiintymän hävittämiseksi. On suositeltavaa säilyttää toimivat ekologiset yhteydet liito-oravalle. Todennäköisesti tärkein yhteys kulkee Merituulentien ylitse (yhteys A). Sen laatu paranee puistopuiden kasvaessa korkeammiksi. Yhteyden toimivuutta on syytä tarkastella jatkosuunnittelussa. 7 Lähteet Hanski, I. K., Henttonen, H., Liukko, U.-M., Meriluoto, M. & Mäkelä, A. 2001: Liitooravan (Pteromys volans) biologia ja suojelu Suomessa. Suomen Ympäristö s liitettä. Hanski, I. K. 2006: Liito-oravan Pteromys volans Suomen kannan koon arviointi, loppuraportti. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto. 35 s. Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö 2004: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittäminen ja turvaaminen metsien käytössä. MMM Dnro 3713/430/ s. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. Yrjölä Oy 2014 a: Liito-oravien radioseuranta Espoonlahden ja Matinkylän suuralueilla Julkaisematon tutkimusraportti , Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Uudenmaan ELY-keskus. 25 s., 9 liitettä. Yrjölä Oy 2014 b: Espoon Olarin liito-oravaselvitys 2014, Papanapuu-, elinympäristö- ja kulkuyhteysinventointi (kortteli 22304). Julkaisematon tutkimusraportti , Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, YIT Rakennus Oy. 10

13

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA Esa Lammi 10.12.2014 1 JOHDANTO Haukilahden Toppelundinpuiston länsiosaan on valmisteilla asuintalojen rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

ESPOON MARINKALLION LIITO-ORAVASELVITYS Tekijät: Teemu Virtanen, Paula Salomäki

ESPOON MARINKALLION LIITO-ORAVASELVITYS Tekijät: Teemu Virtanen, Paula Salomäki ESPOON MARINKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2012 Tekijät: Teemu Virtanen, Paula Salomäki 1 Johdanto... 3 2 Liito-oravan biologia ja suojelu lyhyesti... 3 3 Menetelmät... 3 4 Tulokset... 4 5 Yhteenveto... 4

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie. Liito-oravaselvitys. Tiehallinto

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie. Liito-oravaselvitys. Tiehallinto Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie Liito-oravaselvitys Tiehallinto 2009 1 Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo; liito-oravaselvitys 1. Yleistä Liito-oravaa (Pteromys volans) koskevat

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Espoo Piispankallio Piispanristi 2, kortteli 22315

Espoo Piispankallio Piispanristi 2, kortteli 22315 Espoo Piispankallio Piispanristi 2, kortteli 22315 Liito-oravalausunnon päivitys Luontotieto Keiron Oy 30.3.2017 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Kartoitustulokset ja alueen kuvaus... 3 3 Johtopäätös

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS

LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS FCG Planeko Oy VALKEAKOSKEN KAUPUNKI LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS Raportti 161-C9768 12.5.2008 FCG Planeko Oy Raportti I 28.4.2008 Lounaissuunnan osayleiskaavan liito-oravaselvitys161-c9768

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015 Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015 29.6.2015 Kaupunkirakennepalvelut Johdanto Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain 49.1

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 12.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET... 5 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ Teemu Virtanen Paula Salomäki 8.10.2012 Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1 1 Kasvillisuus...2

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

IISALMEN LIITO-ORAVASELVITYKSET Lampaanjärvi-Pörsänjärvi, Kirmanjärvi, Vanhan kirkon ympäristö

IISALMEN LIITO-ORAVASELVITYKSET Lampaanjärvi-Pörsänjärvi, Kirmanjärvi, Vanhan kirkon ympäristö IISALMEN LIITO-ORAVASELVITYKSET 2013 Lampaanjärvi-Pörsänjärvi, Kirmanjärvi, Vanhan kirkon ympäristö Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Menetelmä... 3 3. Tulokset ja suositukset... 4 4. Yhteenveto... 8 Lähteet...

Lisätiedot

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Timo Pylvänäinen 8.5.2014 Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Selvitysalueet Erillisiä selvitysalueita on 16. Ne sijaitsevat Nuutin ja Terttumäen alueella

Lisätiedot

Rataskadun alueen liitooravaselvitys

Rataskadun alueen liitooravaselvitys Rataskadun alueen liitooravaselvitys 2017 Huittisten kaupunki 21.3.2017 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liito-oravaselvitys. 3 2.1 Yleistä liito-oravasta 3 2.2

Lisätiedot

Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007

Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 Espoo 2007 Liito oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset 3 2.1. Sulan alue 3 2.2. Kehä IV:n

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS Kristiinankaupunki EY 22091 D SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 LIITO-ORAVA...3 3 AINEISTO

Lisätiedot

Kytömaan asemakaava-alue

Kytömaan asemakaava-alue Keravan kaupunki Kytömaan asemakaava-alue Liito-oravaselvitys 2010 Luontotieto Keiron Oy 23.8.2010 23.8.2010 Liito-oravaselvitys 1 (24) SISÄLLYS 1 Johdanto... 2 2 Selvitysmenetelmät... 2 2.1 Alueen sijainti...

Lisätiedot

KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS

KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys (ei julkinen) Päivämäärä 30.5.2016 KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 26.5.2015 Päivämäärä

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 73/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 4.4.2014 VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 4.4.2014 Päivämäärä 4.4.2014 Laatija Tiina

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS

LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS PIRKKALA, LOUKONLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 250 Marko Vauhkonen 28.5.2019 LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS PIRKKALA, LOUKONLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 250 Sisällys

Lisätiedot

Niittykallion asemakaavan muutos

Niittykallion asemakaavan muutos Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Liito-oravan huomiointi suunnittelussa 2014 Luontotieto Keiron Oy 1.12.2014 Liito-oravan huomioiminen suunnittelussa 2014 Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Aino Aspiala,

Lisätiedot

Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys Espoon kaupunki. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Rauno Yrjölä

Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys Espoon kaupunki. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Rauno Yrjölä Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys 2016 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 15.5.2016 Rauno Yrjölä 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Menetelmä... 4 3 Tulokset... 5 4 Tulosten tarkastelu ja suositukset...

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOIMA- HANKKEEN LIITO- ORAVASELVITYS

TETOMIN TUULIVOIMA- HANKKEEN LIITO- ORAVASELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Loviisa Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 22.2.2019 Viite 1510045839 TETOMIN TUULIVOIMA- HANKKEEN LIITO- ORAVASELVITYS TETOMIN TUULIVOIMAHANKKEEN LIITO- ORAVASELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Planterra Group Oy, Markku Kemppainen Veininmäki 6 Asemakaavan muutos

Planterra Group Oy, Markku Kemppainen Veininmäki 6 Asemakaavan muutos Planterra Group Oy, Markku Kemppainen Veininmäki 6 Asemakaavan muutos LUONTOLAUSUNTO Johdanto Tämä lausunto koskee Espoon Rastaalassa sijaitsevia kiinteistöjä 49-60-230-5 ja 6, osoitteissa Veininmäki 6

Lisätiedot

TAAJAMAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS

TAAJAMAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Sulkavan Palvelut Oy TAAJAMAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS Liito-oravaselvitys 20.9.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Liito-oravaselvitys I 20.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA Selostus maastokäynneistä 8.1. ja 11.1.2014 JOHDANTO JA AIKAISEMMAT HAVAINNOT LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ SUUNNITTELU- ALUEELLA Nurmijärven

Lisätiedot

Espoon Otaniemen Servinniemen liito-oravaselvitys vuonna 2017

Espoon Otaniemen Servinniemen liito-oravaselvitys vuonna 2017 1 (6) Espoon Otaniemen Servinniemen liito-oravaselvitys vuonna 2017 Johdanto Espoon kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Espoon Otaniemen Servinniemessä pääasiassa Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimille

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.

Lisätiedot

LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY

LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY Vastaanottaja LIDL Suomi KY Antti-Ville Haapanen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 05/2018 LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY LINNAIMAAN LIITO-ORAVASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY

Lisätiedot

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 9.6.2016 ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 9.6.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kaisa

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ELINPIIRIN TARKASTUS

LIITO-ORAVAN ELINPIIRIN TARKASTUS KH 13.8.2018 Liite 5 TYÖNUMERO: 20601932 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN OSAYLEISKAAVA KUVA SWECO YMPÄRISTÖ OY, 2018 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU YHTEYSTIEDOT Luontoselvityskonsultti Sweco Ympäristö Oy Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Vehniän eritasoliittymän liito-oravaselvitys

Vehniän eritasoliittymän liito-oravaselvitys 2018 Vehniän eritasoliittymän liito-oravaselvitys Timo Kypärä 12.4.2018 Sisällys Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 2 1.1 Liito-oravaselvityksen tavoitteet... 2 1.2 Selvityksen laatija... 2 1.3 Taustatietoa

Lisätiedot

Keiteleen itäpuolen RYK liito-oravaselvityksen täydennys

Keiteleen itäpuolen RYK liito-oravaselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIITASAAREN KUNTA Keiteleen itäpuolen RYK liito-oravaselvityksen 1 (9) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 1.1 Pieni-Toulatin elinpiiri... 1 1.2 Lähteenmäen

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys 16T-3 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys Hanna Suominen 22.6.2017 22.6.2017 1 (17) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 LIITO-ORAVA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4

Lisätiedot

RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017

RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017 TUTKIMUSRAPORTTI 5.4.2017 RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017 Riihimäen kaupunki Tekijä: Laura Ahopelto SISÄLLYS 1 Johdanto... 4 2 Menetelmä... 5 3 Tulokset... 5 4 Muita

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 1. JOHDANTO

LIITO-ORAVASELVITYS 1. JOHDANTO Pöyry Finland Oy Juhana Herttuan puistokatu 21 20100 Turku Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. 010 33310 www.poyry.fi Siilinjärven kunta Kehvo-Väänälänranta rantaosayleiskaava Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

TUUSULAN KAAVA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2009

TUUSULAN KAAVA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2009 TUUSULAN KAAVA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Jouhisarantie, Gustavelund, Anttilanranta, Ridasjärventie, Halkivaha III Sirkka-Liisa Helminen Kirsi Jokinen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2009 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri. Katariinantori 5 53900 Lappeenranta saimaa@sll.fi p. 0500 221213 18.6.2013

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri. Katariinantori 5 53900 Lappeenranta saimaa@sll.fi p. 0500 221213 18.6.2013 Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri Valitus Katariinantori 5 53900 Lappeenranta saimaa@sll.fi p. 0500 221213 18.6.2013 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C 45100 KOUVOLA Asia Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin

Lisätiedot

Raportti BJ Nurmijärven kunta

Raportti BJ Nurmijärven kunta Raportti 67070228.BJ 25.10.2007 Nurmijärven kunta Lepsämän liito-oravakohteiden tarkistukset 2007 1 Yhteenveto Tämä liito-oravakohteiden tarkistus on tehty Nurmijärven kuntaan Lepsämän alueelle. Lepsämän

Lisätiedot

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS 29.4 2012 Eräitä tarkistuksia Maastotarkistukset Syksyllä 2011 (19.9) ja keväällä 2012 suoritettiin

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 13/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ

LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ Vaasan kaupunki, kaavoitus LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ TILANNE 18.6.2018 1. YLEISTÄ Vaasan Laajametsän suurteollisuualueen yleis- ja asemakaava-alueille on tehty

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Marja-Vantaan asuntomessualueen sopivuus liito-oravalle

Marja-Vantaan asuntomessualueen sopivuus liito-oravalle 1(10) M U I S T I O 9.11.2011 Marja-Vantaan asuntomessualueen sopivuus liito-oravalle Marko Schrader & Marko Nieminen Syksyllä 2011 arvioitiin Marja-Vantaan asuntomessualueen (kuva 1) sopivuus liito-oravalle

Lisätiedot

As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys

As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys Pirkkala Heikki Holmén 23.3.2017 23.3.2017 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1 Lähtöaineisto ja aiemmat selvitykset...

Lisätiedot

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta Seija Väre 25.7.2010 1 (9) RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS Tammelan kunta 2 RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Ruostejärven osayleiskaava sijaitsee Tammelan kunnan eteläosassa valtatien

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

Espoon Martinsillan-Järvisillan liito-oravaselvitys 2014

Espoon Martinsillan-Järvisillan liito-oravaselvitys 2014 Tutkimusraportti 30.5.2014 Espoon Martinsillan-Järvisillan liito-oravaselvitys 2014 Tekijät: Teemu Virtanen Sisälllys 1 Johdanto... 3 2 Liito-oravan elinympäristövaatimukset... 3 3 Menetelmä ja tulokset...

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS PIRKKALA, NIEMENMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 253 Marko Vauhkonen 29.5.2019 LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS PIRKKALA, NIEMENMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 253 Sisällys

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

VT6 parantaminen välillä Hevossuo-Nappa Tiesuunnitelmaan liittyvä liitooravatarkistus

VT6 parantaminen välillä Hevossuo-Nappa Tiesuunnitelmaan liittyvä liitooravatarkistus 2016 VT6 parantaminen välillä Hevossuo-Nappa Tiesuunnitelmaan liittyvä liitooravatarkistus Petri Parkko 4.4.2016 1 1. Taustoja Kouvolan Hevossuo-Nappa välille on suunniteltu VT6 tiesuunnitelmassa rinnakkaistiejärjestelyjä.

Lisätiedot

Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys

Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys 2016 Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys Timo Kypärä 30.5.2016 Sisällys Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Liito-oravaselvityksen tavoitteet... 3 1.2 Selvityksen laatija... 3 1.3 Taustatietoa liito-oravasta

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Espoon Otakaaren alueella keväällä 2018

Liito-oravaselvitys Espoon Otakaaren alueella keväällä 2018 Inka Norros maisema-arkkitehti +358 40 7334172 M A S U P L A N N I N G RATAKATU 1B 00120 HELSINKI +358 40 4848106 Nurmijärvi 26.4.2018 Liito-oravaselvitys Liito-oravaselvitys Espoon Otakaaren alueella

Lisätiedot

PALOKANORREN LIITO-ORAVASELVITYS

PALOKANORREN LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Keski-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 23.5.2016 PALOKANORREN LIITO-ORAVASELVITYS 1 Tarkastus 19.5.2016 Päivämäärä 23.5.2016 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Niina

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004

NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 Ari Karhilahti 2004 0 NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 1. JOHDANTO...0 2. MENETELMÄT JA

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

Kuohun osayleiskaavan liito oravaselvityksen täydennys 2019

Kuohun osayleiskaavan liito oravaselvityksen täydennys 2019 Kuohun osayleiskaavan liito oravaselvityksen täydennys 2019 Anne Laita Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.4.2019 2 1. Johdanto Tämä selvitys on toteutettu Kuohun osayleiskaavan pohjatiedoksi.

Lisätiedot

Kankaan liito-oravaselvitys

Kankaan liito-oravaselvitys Kankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.7.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa... 3 2.

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAPALVELUT SUUNNITTELUPALVELUT SELVITYS- JA ARVIOINTIRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAPALVELUT SUUNNITTELUPALVELUT SELVITYS- JA ARVIOINTIRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAPALVELUT SUUNNITTELUPALVELUT SELVITYS- JA ARVIOINTIRYHMÄ LINNAINMAA KOILLISKESKUKSEN LIITO-ORAVASELVITYS Toukokuu 2005 /Helmikuu 2006 / Syyskuu 2006 Kari Korte Frenckellinaukio

Lisätiedot

KANGASALAN LAMMINRAHKAN LIITO-ORAVIEN KULKUYHTEYKSIEN PUUSTON TARKASTELU

KANGASALAN LAMMINRAHKAN LIITO-ORAVIEN KULKUYHTEYKSIEN PUUSTON TARKASTELU KANGASALAN LAMMINRAHKAN LIITO-ORAVIEN KULKUYHTEYKSIEN PUUSTON TARKASTELU Lamminrahkan eteläosan asemakaavaehdotuksen, kaava nro 785 (11.12.2018) liito-oravan kulkuyhteyksien (1-6) nykytilanne tarkistettiin

Lisätiedot

Kuohun liito-oravaselvitys

Kuohun liito-oravaselvitys Kuohun liito-oravaselvitys Anne Laita 19.4.2016 Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö Jyväskylän kaupunki 1. JOHDANTO Liito-oravainventointi toteutettiin Kuohun tulevan osayleiskaavan taustaselvitykseksi.

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

NANSON ALUEEN LIITO-ORAVA JA LUONTOSELVITYS Nokia 2018

NANSON ALUEEN LIITO-ORAVA JA LUONTOSELVITYS Nokia 2018 Nanson Kiinteistöt Oy Melkonkatu 24 00210 Helsinki NANSON ALUEEN LIITO-ORAVA JA LUONTOSELVITYS Nokia 2018 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

Tarmo Saastamoinen Sellukatu 10b33,90520, Oulu

Tarmo Saastamoinen Sellukatu 10b33,90520, Oulu Tarmo Saastamoinen 29.6.2006 tarmo84@hotmail.com Sellukatu 10b33,90520, Oulu Liito-orava (Pteromys volans) selvitys Iisalmessa: Tutkimuskohteet Iirannalta, Soinlahdesta, Lapinniemestä, Tervakankaalta sekä

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2016 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2016 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

SÄTERINKALLIONKULMAN LIITO-ORAVASELVITYS

SÄTERINKALLIONKULMAN LIITO-ORAVASELVITYS SÄTERINKALLIONKULMAN LIITO-ORAVASELVITYS Esa Lammi 28.3.2017 Säterinkallionkulman liito-oravaselvitys JOHDANTO Säterinkallionkulman alueelle Leppävaaran eteläosaan on valmisteilla asemakaava- ja asemankaavan

Lisätiedot

UURAISTEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS

UURAISTEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS FCG Planeko Oy UURAISTEN KUNTA UURAISTEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS 685-D3075 27.5.2009 FCG Planeko Oy Liito-oravaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 LIITO-ORAVA... 1 3 MENETELMÄT,

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys FCG Finnish Consulting Group Oy KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys 30.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan

Lisätiedot

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2017

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2017 Lintukankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 21.9.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa...

Lisätiedot

SULKAVA PUTKIJÄRVI, KANKUNLAMPI LIITO-ORAVAINVENTOINTI. Jouko Sipari

SULKAVA PUTKIJÄRVI, KANKUNLAMPI LIITO-ORAVAINVENTOINTI. Jouko Sipari SULKAVA PUTKIJÄRVI, KANKUNLAMPI LIITO-ORAVAINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 TULOKSET... 3 1. PUTKIJÄRVI, KORHOLAN RANTA... 3 2. KANKUNLAMPI 5 LIITTEET Kansikuva: Putkijärven

Lisätiedot

Ypäjän Palomäen alueen liito-oravakohteen liito-oravaselvityksen päivitys 2014

Ypäjän Palomäen alueen liito-oravakohteen liito-oravaselvityksen päivitys 2014 Ypäjän Palomäen alueen liito-oravakohteen liito-oravaselvityksen päivitys 2014 1.Johdanto Ypäjän kunta /Jouko Käkönen tilasi elokuussa 2014 Suomen Luontotieto Oy:ltä Ypäjän Palomäen kallion itäpuolisen

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2018 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2018 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2018 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2018 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot