PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

2 LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tiina Virta Tarkastaja Kaisa Mustajärvi Hyväksyjä Pekka Häkkinen Kuvaus Joroistentien asemakaavan muutoksen liitooravakartoitus Viite Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio TAMPERE P F

3 Liito-oravakartoitus, Joroistentien asemakaavan muutos Sisällys 1. Johdanto Selvitysalueen yleiskuvaus ja rajaus Aikaisemmat selvitykset ja havainnot Lähimmät tunnetut havainnot 3 2. Liito-oravan ekologia ja uhanalaisuus Uhanalaisuus Elinympäristöstä 4 3. Inventointimenetelmä 4 4. Liito-oravainventoinnin tulokset Papanahavainnot Lisääntymis- tai levähdyspaikat Liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt Kulkureitit 7

4 1 1. JOHDANTO Tämä selvitys on tehty Joroistentien asemakaavan muutosta varten. Kohde rajautuu lännessä junarataan, idässä Joroistentiehen, pohjoisessa Kaakinmäenkatuun ja etelässä asutukseen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 28 ha. Alueelle on tehty kesällä 2013 kasvillisuuskartoitus, jolloin myös alueen soveltuvuutta liito-oravalle arvioitiin. Ajankohdan vuoksi, selvitystä ei voitu pitää täysin luotettavana. Kasvillisuuskartoituksen perusteella korttelin 6 alue (Kaakinmäenkadun ja Joroistentien risteys) liito-oravan ruokailuun soveltuvaksi alueeksi sekä Levysepänkadun alapuolella havaittiin pienialainen, järeä kuusikko, joka soveltuu elinympäristöltään liito-oravalle. Raportoinnista ja maastotöistä on toteuttanut FM Tiina Virta Ramboll Finland Oy:stä. Työn projektipäällikkönä on toiminut TF ekologi Kaisa Mustajärvi Ramboll Finland Oy:stä. Tilaajan yhteyshenkilönä on toiminut kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen Pieksämäen kaupungilta. 1.1 Selvitysalueen yleiskuvaus ja rajaus Asemakaavan muutos koskee Pieksämäen kaupungin 2. kaupunginosan kortteleita 6, 12, 28, 30, 70, 71 ja 119,sekä osaa kortteleista 15 ja 118 ja 1010 sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Levysepänkadun eteläpuolella on joutomaata, joka päättyy etelässä männikköön ja ojaan. Alueella on myös pienialainen järeä kuusikko. Kuusikosta johtaa polku pohjoiseen, jossa on joutomaata ja bunkkeri. Puusto on mäntyä ja koivua. Levysepänkadun pohjoispuoli on rakennettua teollisuusaluetta, jossa kasvillisuus koostuu kulttuurilajistosta ja tienvarsikasvillisuudesta. Kontionpuistoon, Kaakinmäenkatuun ja Joroistentiehen rajautuva tontti nro 6 on käsiteltyä lehtoa. Tontin kulmassa kasvaa pääpuulajina haapaa ja muualla tontilla kasvaa myös hieskoivua ja harmaaleppää. Tien lähellä puustoa ja pensaskerrosta on voimakkaasti harvennettu. Maassa on vähän lahopuuta, joka on syntynyt harvennuksen seurauksena eikä niinkään luontaisesti. Alue ei ole luonnontilainen tai luonnontilaisenkaltainen. Selvitysalueen eteläosa on isovarpurämettä. Puusto on mäntyvaltainen ja myös vaivaiskoivua esiintyy. Alue ei ole luonnontilainen. Kuvassa 1 on esitetty asemakaava-alueen sijainti sekä suunnittelualueen luonnonympäristö.

5 2 Kuva 1. Yläkulma: selvitysalueen sijainti Pieksämäen kaupungissa. Isompi kuva: luonnonympäristö selvitysalueella. 1.2 Aikaisemmat selvitykset ja havainnot Asemakaavan muutosalueelle tehtiin ja luontotyyppikartoitus sekä liitooravan elinympäristökartoitus Pieksämäen strategisen osayleiskaavan luontoselvitysten yhteydessä (Ramboll 2014). Aikaisemmassa selvityksessä Kontionpuistoon, Kaakinmäenkatuun ja Joroistentiehen rajautuvan tontin nro 6 todettiin soveltuvan liito-oravan ruokailuun tai levähdysalueeksi (kuvassa 1 esitetty harvennettu lehto). Kohteessa ei todettu olevan risupesiä tai kolohaapoja. Levysepänkadun eteläpuolella havaittiin pieni kuusikko, jonka järeät kuuset saattavat soveltua liito-oravalle. Alueelta ei aiemmassa selvityksessä saatu liito-oravahavaintoja eikä ELY-keskuksen uhanalaisten lajien tietokannassa myöskään ole viitteitä liitooravahavainnoista.

6 3 1.3 Lähimmät tunnetut havainnot Lähimmät liito-oravahavainnot sijaitsevat Pieksänjärven rannalla, Hiekanpään ja Lampolahden välisellä niemellä ja lähin tunnettu elinympäristö, jossa havaittiin pesintää, sijaitsee Hiekanpään alueella (Ramboll 2014). Suunnittelualue sijaitsee noin 1,3 km päässä lähimmästä havainnosta ja noin 2 km päässä lähimmästä elinympäristöstä itään (kuva 2). Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti suhteessa aiempiin havaintoihin sekä tunnistettuihin elinympäristöihin. Tähdellä on merkitty vuonna 2013 tehtyjen maastokäyntien yhteydessä havaitut papanahavainnot ja vihreällä rasterilla tunnistetut liito-oravan elinympäristöt. 2. LIITO-ORAVAN EKOLOGIA JA UHANALAISUUS Liito-orava (Pteromys volans, VU) on taigalaji, joka elää Suomessa esiintymisalueensa länsireunalla. Vuoden 2006 selvityksen mukaan (Hanski ym. 2006) liito-oravan nykyinen kanta Suomessa oli n naarasta ja levinneisyyden painopiste on eteläisessä osassa maata. Tärkein syy liito-oravan vähenemiseen on sopivien varttuneiden kuusisekametsien hakkuut ja liito-oravalle sopivan metsäpinta-alan väheneminen. 2.1 Uhanalaisuus Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisuustarkastelussa (2000) liito-orava on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi (VU); liito-oravan kohdalla luokitus perustuu kannan taantumiseen. Laji on luontodirektiivin liitteissä II ja IV(a) mainittu laji 1. Luonnonsuojelulain 49 :ssä todetaan lisäksi, että luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymisja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2004 antaman ohjeen mukaan, liito-oravan lisääntymis- ja 1 Liite II: yhteisön tärkeinä pitämät eläin ja kasvilajit, joiden suojelemiseksi on osoittava erityisten suojelutoimien alueita (Natura 2000-verkosto) ja Liite IV: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua; lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen kiellettyä.

7 levähdyspaikka käsittää pesäpuut ja paikalla olevat muut sen edellä mainittuihin tarkoituksiin käyttämät puut sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut Elinympäristöstä Liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, mutta tulee toimeen nuoremmissakin metsissä, joissa on riittävästi lehtipuita ravintokohteiksi ja kolopuita pesäpaikoiksi. Luontaisessa elinympäristössä kasvaa järeitä haapoja sekä kuusia, leppää ja koivua. Tyypillinen liito-oravan asuttaman metsän puusto on vaihtelevan ikäistä ja puusto muodostaa useita latvuskerroksia. Liito-oravan reviirit ovat usein kallioiden juurilla, pienvesien varsilla ja rinteissä. Vanhojen sekametsien puuttuessa liito-orava suosii peltojen reunametsiä, vesistöjen rantametsiä ja pihametsiä. Liito-oravan pääravintopuu on haapa ja leppä, mutta myös koivu ja raita kelpaavat ravinnoksi. Liito-orava pesii mielellään tikan tekemässä haavankolossa, oravan tekemässä kuusen risupesässä tai pöntössä. Liito-orava käyttää keskimäärin 3-8 pesäpaikkaa. Aikuisen liitooravanaaraan elinpiiri on yleensä kooltaan 4-10 hehtaaria, koiraan keskimäärin 60 hehtaaria. Yhden uroksen elinpiirissä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Reviirillä on usein 1-3 ydinaluetta, jotka saattavat olla metrin päässä toisistaan; näillä ydinalueilla liito-oravat ruokailevat ja pääasiassa oleskelevatkin. Ydinalueet ovat usein haapa- ja leppävaltaisia reheviä lehtolaikkuja, joilla on sekä ravinto- että kolopuita ja myös sopivaa suojapuustoa näiden välillä. Liito-oravan ydinalueet ovat kokonaisuudessaan luonnonsuojelulain tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-orava liitää ihopoimunsa varassa puusta toiseen ja pystyy liitämään n metriä leveiden aukkojen yli, riippuen puuston korkeudesta. Yli 40 metriä leveät aukeat alkavat muodostaa esteitä liito-oravan liikkumiselle. Maassa laji on kömpelö. Liito-oravan elinmahdollisuuksien turvaamisessa on tärkeää pesäpaikkojen ja ravintopuiden säilyttämisen lisäksi huomioida lajille soveltuvat elinympäristöt sekä kulkureitit niin, että ne muodostavat yhtenäisen verkoston. Populaation eri yksilöiden elinpiirit eivät saa joutua eristyksiin ja poikasille tulee taata reitit uusille elinpiireille. 3. INVENTOINTIMENETELMÄ Liito-oravan esiintymistä alueella kartoitettiin etsimällä lajin ruokailu- ja pesimäpaikoiksi sopivien puiden ja puuryhmien alta liito-oravan papanoita. Erityisen tarkasti tarkistettiin kolopuiden, metsikön suurempien kuusten sekä isojen haapojen tyvet. Alueen koon ja soveltuvien alueiden koon vuoksi, kaikki alueen kuuset ja haavat pystyttiin tarkistamaan papanoiden varalta. Lähiympäristöä tarkasteltiin myös laajemmalta yleisemmältä tasolta kulkureittien ja soveltuvien metsiköiden kannalta. Varsinkin läheisyydessä sijaitsevat haavikot tarkistettiin papanahavaintojen, kolojen ja risupesien kannalta. Tarkastelu tehtiin yhtä huolellisesti kuin selvitysalueella. Tarkoituksena oli selvittää suunnittelualueen merkitys liito-oraville. Papanoita kertyy yleensä eniten talven aikana käytettyjen kolopuiden alle. Liito-oravan käyttämän kolopuun alla ei kuitenkaan ole aina havaittavissa jätöksiä, ja pesäpaikan lisäksi papanoita voi löytyä myös ruokailupaikkojen alta. Maastokäynti suunnittelualueelle tehtiin Havainnot tallennettiin GPS-paikantimella. Kartoitushetkellä maassa oli vähän lunta ja maa jäässä. Pakkasta oli noin 6,5 astetta. Kartoitusajankohta ei ole liito-oravakartoitusten kannalta optimaalisin, mutta koska maa oli jäässä eikä kenttäkerrosta ollut estämässä puiden tyvien näkemistä, voidaan kartoitusta pitää melko luotettavana. Koska alueelle on tehty myös aiemmin liito-oravakartoitus, voidaan alueen merkitystä liito-oravalle arvioida myös aiempaan selvitykseen ja sen havaintoihin suhteuttamalla.

8 5 4. LIITO-ORAVAINVENTOINNIN TULOKSET 4.1 Papanahavainnot Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei tehty papanahavaintoja. 4.2 Lisääntymis- tai levähdyspaikat Kaavoitettavalta tontilta 6 ei havaittu risupesiä eikä kolohaapoja. Tontilta 30 havaittiin kuusessa risupesä (kuva 3, kuva 4), mutta pesän alta ei löydetty papanoita, jotka olisivat viitanneet liitooravaan. Kuusen alta löytyi runsaasti syötyjä käpyjä, joten pesä on todennäköisesti oravan (Sciurus vulgaris) käytössä tällä hetkellä. Voimakkaampana kilpailijana orava syrjäyttää liitooravan eikä liito-orava voi käyttää oravan asuttamia pesiä. Kuva 3. Kuusessa havaittu risupesä. Viitteitä liito-oravan pesinnästä ei saatu. Alueella ei todettu liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. 4.3 Liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt Alueella on kaksi liito-oravalle puustoltaan soveltuvaa elinympäristöä: haavikko suunnittelualueen pohjoisosassa sekä kuusikko suunnittelualueen keskellä (kuva 4, kuva 5). Alueet ovat kuitenkin kooltaan hyvin pieniä eivätkä yksistään tarjoa riittävän suurta elinympäristöä liito-oravalle. Suunnittelualueella on myös joitakin yksittäisiä haapoja ja isoja kuusia. Joroistentien itäpuolella on puistomaista, hoidettua puustoa, jossa seassa kasvaa joitain yksittäisiä haapoja tai muutaman haavan ryhmiä (kuva 6).

9 Kuva 4. Liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt sekä risupesähavainto suunnittelualueella. 6

10 7 Kuva 5. Yllä: tontin nro 6 puusto on lehtipuuvaltaista. Alueen reunassa kasvaa haapoja. Alla: tontilla nro 30 sijaitsee pieni kuusikko mäntykankaan ja joutomaan välissä. Kuva 6. Joroistentien reunoilla kasvaa muutamia yksittäisiä haapoja ja kuusia. Näiden puiden tyviltä ei löytynyt papanoita. 4.4 Kulkureitit Liito-orava pystyy käyttämään alueen puustoa kulkureitteinään. Alueelta ei ole kuitenkaan papanahavaintoja, jotka todentaisivat liito-oravan kulkua alueella. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei ole liito-oravan tunnettuja elinympäristöjä, joten on epätodennäköistä, että liito-orava käyttäisi alueen puustoa liikkumiseen. Liito-oravat käyttävät Lähiympäristössä merkittävänä kulkureittinään todennäköisesti Pieksjärven rantapuustoa. Rantapuiden alta on tehty aikaisemmin myös havaintoja (kuva 2).

11 8 Kuva 7. Joroistentien varrella on puistomaista, hoidettua ympäristöä. Liito-orava pystyy tarvittaessa käyttämään puita kulkureittinä. 5. YHTEENVETO Kokonaisuudessaan suunnittelualue on liito-oravalle soveltumatonta aluetta. Suunnittelualueen eteläosan mäntyvaltaisen isovarpurämeen ja joutomaan välissä sijaitsee pieni kuusikko, joka ei kuitenkaan yksinään ole riittävä liito-oravan reviiriksi. Selvitysalueen pohjoisosassa Kaakinmäenkadun, Kontionpuiston ja Joroistentien rajaaman tontin haavikko soveltuu lähinnä liito-oravan ruokailuun ja levähdysalueeksi, mutta viitteitä liito-oravan esiintymisestä alueella ei saatu tässä eikä aiemmassa selvityksessä. Haavoissa ei myöskään havaittu koloja, joten alue tuskin soveltuu liito-oravan pesintään. Selvitysalueelta ei löydetty liito-oravan jätöksiä eikä alueelta ole myöskään aiempia havaintoja. Selvitysalueen luonnonympäristö on pääosin voimakkaasti ihmisen muokkaamaa. Liito-orava pystyy käyttämään alueen puustoa liikkumiseen. Sekä Joroistentien että rautatien itäpuolelle on kaavoituksessa suunniteltu jätettäväksi viheralueita. Liito-oravan kulku alueella on kuitenkin epätodennäköistä, sillä kaakkoon ja etelään päin mentäessä vastaan tulee laaja suoalue Tahinsuo. Muu lähiympäristö on rakennettua, pientalovaltaista ja teollisuusaluetta. Lähimmät liito-oravan tunnetut elinympäristöt sijaitsevat Pieksänjärven rannalla, noin 2 kilometrin päässä lännessä. Kulkuyhteys rautatien ylitse ja Kukkaroniementien läheisyydessä on heikkoa rakennetun ympäristön ja vähäpuustoisuuden vuoksi. Alueelta ei myöskään saatu viitteitä liitooravan liikkumisesta alueella. Tämän kartoituksen perusteella esteitä asemakaavan muutokselle ei ole. Viitteet: Hanski, I.K. ym. 2006: Liito-oravan (Pteromys volans) Suomen kannan koon arviointi. Loppuraportti. 34 s. Ramboll Finland Oy 2014: Pieksämäen strategisen osayleiskaavan luontoselvitys

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Marraskuu 2013 PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI 2 1. JOHDANTO... 6 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 6 3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 4. KALLAVEDEN POHJOISPUOLI... 9 4.1. SÄRKEMÄJÄRVI... 9 4.2. LAIHALAMPI...

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

6.11.2013. Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka. Natura arvioinnin tarveharkinta. FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting

6.11.2013. Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka. Natura arvioinnin tarveharkinta. FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting 6.11.2013 Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka Natura arvioinnin tarveharkinta FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting Isokorpi (FI0800145, SCI) Johdanto Isokorven Natura 2000

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Ristijärvi. Putkosjärven asemakaava

Ristijärvi. Putkosjärven asemakaava Ristijärvi Putkosjärven asemakaava LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2008 1 1. YLEISTÄ Selvitettävä alue ja työn kuvaus Selvitys toimii Putkosjärven asemakaavan laatimisen ja kaavan vaikutusten arvioinnin pohjaaineistona.

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN ETELÄOSIEN EKOLOGINEN VERKOSTO 11.02.2011

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN ETELÄOSIEN EKOLOGINEN VERKOSTO 11.02.2011 Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN ETELÄOSIEN EKOLOGINEN VERKOSTO 11.02.2011 2 Sisältö HYVINKÄÄN KAUPUNKI 1 1. JOHDANTO 3 2. KAAVOITUKSEN TAVOITTEET LUONNON KANNALTA 4 3. EKOLOGINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot