Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 96/ /2015 KH Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan oikeuttanut kaupun gin hal li tuk sen julistamaan kaupunginjohtajan viran haet ta vak si 6 vuoden määräajalla sekä vahvistanut viran kel poi suus eh doik si virkaan soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja hyvän pe reh tynei syy den kunnallishallintoon sekä kokemuksen joh to teh tä vis tä. LIITE Viranhakuilmoitus KAUPUNGINJOHTAJA RAIMO RONKAINEN: KH Kaupunginhallitus päättää julistaa kaupunginjohtajan viran haet tavak si liitteen mukaisella hakuilmoituksella, joka julkaistaan Kun ta lehdes sä, Helsingin Sanomissa, Kalevassa, Lapin Kansassa, Lounais-La pis sa ja mol.fi -palvelussa. Haastattelut suorittaa kaupunginhallituksen kokouspiiri. Hyväksyttiin Kaupunginjohtajan virka on ollut haettavana Viran kel poi suus eh to na on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä pe reh ty nei syys kunnallishallintoon sekä kokemus johtotehtävistä. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: 1) Aalto Heikki, laskentaekonomi, kauppatieteiden maisteri Kem pelees tä

2 2) Aminoff Jalo, maa- ja metsätaloustieteiden tohtori, dip lo mi-in sinöö ri Karjalohjalta (toivomus, ei nimeä julkisuuteen) 3) Erola Riitta, terveystieteiden maisteri ja tohtori Oulusta 4) Hietala Kari, diplomi-insinööri Torniosta 5) Laaksonen Raimo, kauppatieteen maisteri, ko neen ra ken nuk sen insinööri Turusta 6) Lantto Antti, kauppatieteiden maisteri Oulusta 7) Lindroos Stina, kauppatieteiden maisteri Littoisista 8) Mastola Jani, yhteiskuntatieteiden maisteri Helsingistä 9) Määttä-Kampman Jari, yhteiskuntatieteiden maisteri Oulusta 10) Nousiainen Timo, valtiotieteiden maisteri Oulusta 11) Posio Mauri, filosofian maisteri Rovaniemeltä 12) Rantala Anneli, opetushallintotutkinto, yhteiskuntatieteiden maiste ri Kemistä 13) Salminen Olli-Pekka, hallintotieteiden maisteri Rovaniemeltä 14) Simoska Mika, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Ter vo las ta 15) Tuomaranta Matti, diplomi-insinööri, filosofian maisteri, ma te matii kan aineopettaja Oulusta. Kopiot hakijoiden hakemuksista ja ansioluetteloista on jaettu kaupun gin hal li tuk sen kokouspiirille kaupunginhallituksen ko kouk ses sa Poliittisten ryhmien välisissä neuvotteluissa on pää tet ty, että kaupunginjohtajan viran hakuaikaa jatketaan klo asti siten, että aiemmin virkaan jätetyt hakemukset ote taan huomioon virkaa täytettäessä. KH Kaupunginhallitus merkitsee hakijat tiedoksi ja päättää jatkaa kaupun gin joh ta jan viran hakuaikaa klo as ti siten, et tä aiemmin virkaan jätetyt hakemukset otetaan huo mi oon virkaa täy tettäes sä. Viran hakuilmoitus julkaistaan Kaup pa leh des sä, Hel sin gin Sanomissa, Kalevassa, Lapin Kansassa, Ke mi-tor nio Kau pun ki lehdes sä ja mol.fi -palvelussa. Vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo osallisuusjäävinä es teellise nä poistui kokouksesta asian keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan päätösesityksen.

3 Kaupunginhallitus päätti jatkaa kaupunginjohtajan viran ha ku ai kaa klo asti siten, että aiemmin virkaan jä tetyt hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Jatkohakuajan aikana virkaa hakivat seuraavat henkilöt: 1) Lakkala Olavi, kauppatieteiden maisteri Oulunsalosta (toi vo mus, ei nimeä julkisuuteen) 2) Leppäjärvi Jani, insinööri (YAMK) Turtolasta 3) Lämsä Anna-Liisa, kasvatustieteen tohtori Oulunsalosta 4) Meskus Hannele, terveystieteen maisteri, Raahe 5) Muukkonen Matti, hallintotieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden mais te ri Espoosta 6) Tuunainen Vesa, filosofian maisteri, hallintotieteiden kan di daat ti Hyvinkäältä 7) Työpari: - Risku Juhani, arkkitehti Karkkilasta - Alapekkala Outi, Diplôme de l Institut d Etudes de Paris (Sciences Po Paris, valtiotieteiden maisteri), filosofian maisteri Torniosta Kopiot uusien hakijoiden hakemuksista ja ansioluetteloista on jaet tu kaupunginhallituksen kokouspiirille kaupunginhallituksen ko kouk sessa Lisäksi yksi henkilö on kaupunginhallituksen puheenjohtajalle lä hettä mäs sä saapuneessa sähköpostissa ilmoittanut ole van sa käytettävissä Tornion kaupunginjohtajan virkaan. Hen ki lö ei halua nimeään julkisuuteen. Merkitään hakijat tiedoksi, päätetään haastatteluun kutsuttavista ja haastattelijat sekä sovitaan haastatteluajankohdasta. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen ja merkitsi tie dok si, että maanantaina fi lo so fian maisteri, Master of Arts Markus Ojakoski Helsingistä on il moit ta nut olevansa kiin nos tu nut kaupunginjohtajan tehtävästä. Ai em min kaup pa tie tei den maisteri, tradenomi (BBA/AMK) ja yo-mer kant ti Katja Pe so nen Vantaalta on il moit ta nut olevansa käy tet tä vis sä Tornion kau pun ginjoh ta jan virkaan.

4 Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat 8 hen ki löä: Antti Lantto, Timo Nousiainen, Mauri Posio, Mika Simoska, An na-liisa Lämsä, Vesa Tuunainen, Katja Pesonen ja Markus Oja kos ki. Kaupunginhallituksen kokouspiiri, Perussuomalaisten val tuus to ryhmän puheenjohtaja ja Vihreiden valtuustoryhmän pu heen joh ta ja haastattelevat em. henkilöt KH Katja Pesonen on saapuneella sähköpostilla kiittänyt luotta muk ses ta tullessaan valituksi kau pun gin joh ta ja haas ta tel ta vien joukkoon ja ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä kau pun gin joh tajan virkaan. Markus Ojakoski ilmoitti pu he li mit se hallintopäällikölle vetäy ty vän sä virantäyttöprosessista. Oja kos ki vahvisti vielä il moi tuksen sa saapuneella säh kö pos til la pahoitellen ai heut tamaan sa vaivaa. Kaupunginhallituksen asettama haastattelutyöryhmä on haastatellut seuraavat hakijat: Antti Lantto, Timo Nou siainen, Mauri Posio, Mika Simoska, Anna-Liisa Lämsä ja Vesa Tuu nainen. Haastattelujen perusteella työryhmä esittää, että so vel tu vuus ar viointiin valitaan seuraavat henkilöt: Antti Lantto, Timo Nou siai nen ja Mika Simoska. Valinta perustui haastateltujen kou lu tuk seen, työ ko ke mukseen, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin se kä haas tat te luis sa saatuun vaikutelmaan soveltuvuudesta Tor nion kau pun gin joh ta jan virkaan. Hyväksytään haastattelutyöryhmän esitys. Vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo ja tekninen johtaja Mar kus Kannala poistuivat kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

5

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö

Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö Ympäristöjaosto 57 19.06.2014 Ympäristöjaosto 93 16.10.2014 Ympäristöjaosto 101 29.10.2014 Ympäristöjaosto 104 20.11.2014 Ympäristöjaosto 3 08.01.2015 Tekninen lautakunta 11 20.01.2015 1. Rakennustarkastajan

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön 16.2.2015 alkaen

Kaupunginhallituksen siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön 16.2.2015 alkaen Kaupunginhallitus 19 02.02.2015 Kaupunginhallituksen siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön 16.2.2015 alkaen 82/012/2015 126/016/2012 KV 10.12.2012 64 Luettiin Kokoomuksen valtuustoryhmän jättämä aloite

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Kaupunginhallitus 33 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 02.02.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 8.12.2014 133 tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio.

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupunginhallitus 419 27.10.2014 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH 419 KH 8.3.2004 65: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot