Kaupunginsihteerin virkaa ovat määräajan loppuun kel lo mennessä hakeneet seuraavat henkilöt:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginsihteerin virkaa ovat määräajan loppuun 28.2.2014 kel lo 15.00 mennessä hakeneet seuraavat henkilöt:"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginsihteerin viran vaali 11/ /2014, 61/ /2014 KHAL 49 Kaupunginsihteeri: Kaupunginsihteeri Eeva Piironen irtisanoutui Nur mek sen kaupungin kaupunginsihteerin virasta alkaen. Kau pun ginval tuus to myönsi Eeva Piiroselle eron kaupunginsihteerin vi ras ta kokouksessaan Hallintosäännön 14 :n 1. kohdan mukaan kaupunginsihteerin va linta kuuluu kaupunginvaltuustolle. 14 :n 7. kohdan mukaan vi ran ilmoittaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Kaupunginvaltuuston valitsemien vi ran hal ti joi den viran ilmoittaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus päätti julistaa Nurmeksen kau pungin kaupunginsihteerin viran haettavaksi toistaiseksi voimassa ole vana virkasuhteena. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry.fi:ssä ja Mol.fi:ssä , kaupun gin ilmoitustaululla ja internetsivuilla , lyhennelmäilmoituksina sanomalehdessä Ylä-Karjala ja Helsingin Sanomat sekä Kuntalehdessä Hakuilmoitus on oheisaineistossa. Kaupunginsihteerin virkaa ovat määräajan loppuun kel lo mennessä hakeneet seuraavat henkilöt: Nimi Ikä Tutkinto/nykyinen työtehtävä Asuinkunta Boren Riikka 40 maa- ja metsätieteiden mais teri/vies Lieksa tin täsih tee ri Haapala Hannu 57 filosofian maisteri/ kun nan sihtee Kempele ri Kämäräinen Kalevi 51 oikeustieteen kandidaatti/ Nurmes lakimies Miettinen Antti 47 yhteiskuntatieteiden mais te ri/tutki Vantaa ja Naakka Tiina 29 kauppatieteiden kandidaatti/ yhteys Liperi pääl lik kö Tarkiainen Tarja 47 oikeustieteen kandidaatti / toimis Kuopio to pääl lik kö Vainikka Pekka 58 oikeustieteen kan di daat ti/hen kikir joit ta ja Juuka

2 Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Hakijoista Tiina Naakalla oli kauppatieteiden kan di daa tin tutkinto, hän valmistuu maisteriksi toukokuussa 2014, joten mää rä aikaan kello mennessä hänellä ei ollut vaa dit tua ylempää korkeakoulututkintoa. Kunnallisesta vi ran hal ti jas ta annetun lain 5 :n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on ha ke nut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyt tää kelpoisuusvaatimukset. Ennen vuotta 2005 suoritetut oikeustieteen kandidaatin tutkinnot ovat ylempiä kor kea kou lu tut kin to ja, nykyisin tutkinto on oikeustieteen maisterin tut kin to. Toisena varsinaisena kelpoisuusehtona on hyvä perehtyneisyys kunnal lis hal lin toon. Se ei ole yhtä yksiselitteinen kuin tutkintoa kos ke va ehto. Perehtyneisyys ei ole välttämättä samaa kuin käy tän nön kokemus. Perehtyneisyys kunnallishallintoon voidaan hank kia pelkästään kunnallisissa luottamustehtävissä, mikä ei yk si nään yleensä riitä käytännön kokemukseksi (Sai pio-niit ty lä-var ti ai nen-hynö nen: Kunnallisen viranhaltijan oikeusasema 1996, s.123). Kysymykseen, kuinka kattavaa perehtyneisyyden tulee ol la ollakseen "hyvää" ei ole mahdollista antaa yksiselitteistä vas taus ta, vaan ko.seikan arviointi jää vaalin suorittajan harkintaan. Ha ki jois ta Kämäräisellä ei ole kuntapuolen työkokemusta, mutta hän on toiminut kunnallisissa luottamustehtävissä ja perehtynyt kun nal lisalaan lakimiehen työssään. Myöskään Tarkiaisella ei ole kun ta-alan työkokemusta, mutta hänellä on 8 vuoden työkokemus Suo men Kuntaliitossa. Myös Kämäräisellä ja Tarkiaisella voi ta neen katsoa olevan kelpoisuusehtojen mukainen perehtyneisyys kun nal lis hal lintoon. Yhteenveto hakemuksista on kaupunginhallituksen intrassa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää 1. kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat viisi hen ki löä: Maa- ja metsätieteen maisteri Riikka Boren Filosofian maisteri Hannu Haapala Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Miettinen Oikeustieteen kandidaatti Tarja Tarkiainen Oikeustieteen kandidaatti Pekka Vainikka 2. nimetä haastatteluryhmään yhden luottamushenkilön kustakin hal-

3 li tuk ses sa edustettuna olevasta puolueesta ja lisäksi kau pun gin joh taja Asko Saatsin, kaupunginsihteeri Eeva Piirosen ja kaupunginkamreeri Jari Lampisen 3. oikeuttaa haastatteluryhmän käyttämään harkintansa mukaan soveltuvuustestausta Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin. Luottamushenkilöedustajiksi valtiiin Hannu Pääkkönen, Jukka Juntunen, Jaana Meriläinen ja Matti Kämäräinen. KHAL 82 Kaupunginsihteeri: Haastatteluun valituista oikeustieteen kandidaatti Tarja Tarkiainen pe rui hakemuksensa kaupunginsihteerin virkaan. Haastatteluryhmä haastatteli haastatteluun valitut neljä muuta eh dokas ta Haastatteluryhmä päätti, että so vel tu vuus ar vioin tiin lähetetään kaikki haastatellut eli yhteiskuntatieteiden mais te ri Antti Miettinen, maa- ja metsätieteen maisteri Riikka Bo ren, filosofian maisteri Hannu Haapala ja oikeustieteen kan di daat ti Pekka Vainikka. Soveltuvuustestaukset on järjestetty TietoTaito Group Suomi Oy:n toimesta Joensuussa Oheisaineistossa on yhteenveto hakijoiden ansioluetteloista eli ansio ver tai lu. Se on julkisuuslain 6 :n 8 kohdan mukaan julkinen, kun virkavaalista on päätetty. Myös haastatteluyhteenveto sekä so vel tuvuus tes taus ten tulokset ja hakijoiden tekemät en nak ko teh tä vät ennen testausta ovat esillä kaupunginhallituksen ko kouk ses sa ja ne ovat kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuutettujen näh tä vi nä kaupunginkansliassa ja valtuustoryhmien kokouksissa. Soveltuvuustestausten tulokset ja vaaliin liittyvät henkilöarvioinnit ovat julkisuuslain 24 :n 1 momentin 29 kohdan nojalla salassa pidet tä viä asiakirjoja. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momen tin 25 ja 32 kohtien perusteella virkahakemuksiin mah dol li ses ti sisältyvät tiedot hakijan terveydentilasta, poliittisesta va kau muk ses ta tai yhdistystoimintaan ja va paa-ajan har ras tus toi min taan osallistumisesta, perhe-elämästä tai muista niihin ver rat ta vis ta henkilökohtaisista oloista ovat salassa pidettäviä. Asiakirjat, jot ka sisältävät tietoja henkilön toimimisesta poliittisessa tai muussa luotta mus teh tä väs sä ovat lain mukaan kuitenkin julkisia Julkisuuslain 23 :n ja henkilötietolain 33 :n perusteella luot ta musteh tä vää hoitavat ja viranomaisen palveluksessa olevat asia kir jo ja käsittelevät henkilöt ovat salassa pidettävistä tiedoista vai ti olo vel vol-

4 li sia. Haastatteluryhmä kokoontui , jolloin ryhmällä oli käy tet tä vissä soveltuvuustestausten tulokset (soveltuvuusarviot). Haas tat te luryh mäl lä oli käytössään myös testattavien tekemät en nak ko teh tä vät. TietoTaito Group Suomi Oy:n psykologit antoivat haas tat te lu ryh mäl le tuloksista myös suullisen palautteen. Haastatteluryhmän enemmistö oli keskustelun jälkeen sillä kan nal la, että hakemusten, suoritettujen haastattelujen ja so vel tu vuus ar vioiden perusteella kaupunginsihteerin vaalin 1. sijalle tulisi aset taa oikeustieteen kandidaatti Pekka Vainikka Juuasta. Vaalia koskevat määräykset ovat kuntalain 60 :ssä. Vaali on kysees sä vasta, kun tehdään henkilön lopullinen valinta. Vaalissa ääniä voi antaa muillekin vaalikelpoisille kuin ehdotetuille ja kan na te tuille. Vaalipäätös voi olla myös yksimielinen, jolloin var si nai seen vaalitoimitukseen ei tarvitse lainkaan ryhtyä. Hallintosäännön 14 :n mukaan kaupunginvaltuusto ottaa kau pungin joh ta jan, kaupunginsihteerin, kaupunginkamreerin, si vis tys joh tajan ja sosiaalijohtajan. Valtuusto päättää samalla tehtävän palk kaukses ta. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää 1. valita Nurmeksen kaupunginsihteerin virkaan oikeustieteen kan didaat ti Pekka Vainikan Juuasta 2. valita Pekka Vainikan kieltäytymisen varalta varasijalle maa- ja metsätieteen maisteri Riikka Borenin Lieksasta ja 3. määrätä kaupunginsihteerin kokonaispalkaksi euroa/kk Kaupunginhallitus: KVAL 25 Valtuusto: Keskustelun aikana jäsen Jaana Meriläinen esitti, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Nurmeksen kaupunginsihteerin virkaan valitaan Riikka Boren Lieksasta. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Ehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotuksen kohdasta 1 käydyn keskustelun aikana esitti valtuu tet tu Jorma Pikkarainen, että kaupunginsihteeriksi valitaan kaupun gin hal li tuk sen esityksen mukaisesti oikeustieteen kan di daat ti Pekka Vainikka. Keskustelun aikana valtuutettu Jukka Mikkonen esitti, että kau pun-

5 gin sih tee rik si valitaan maa- ja metsätieteen kandidaatti Riikka Bo ren. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuus to ei ole yksimielinen valittavasta henkilöstä, joten on suo ri tet tava vaali. Puheenjohtaja totesi, että vaalissa voi äänestää kaik kia virkaa hakeneita kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita. Puheenjohtaja totesi, että vaalitoimituksen alkaessa paikalla oli 29 varsinaista ja 4 varavaltuutettua, yhteensä 33 valtuutettua. Puheenjohtaja esitti, että vaali suoritetaan suljetuin lipuin. Ää nes tysta pa hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitut henkilöt toimi vat avustajina ääntenlaskennassa, ja että valtuutetut tuovat äänen sä vaaliuurnaan nimenhuutojärjestyksessä. Tämän jälkeen suoritettiin vaali. Kokous keskeytettiin ään ten las kennan ajaksi. Kokouksen jatkuessa puheenjohtaja totesi, että toimitetussa vaa lis sa ääniä oli annettu seuraavasti: Pekka Vainikka 27 ääntä Riikka Boren 5 ääntä Kalevi Kämäräinen 1 ääni Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli valinnut Nur meksen kaupunginsihteerin virkaan oikeustieteen kandidaatti Pek ka Vainikan. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti pää tös ehdo tuk sen kohdat 2 ja 3 eli päätti valita Pekka Vainikan kiel täy ty mi sen varalta varasijalle maa- ja metsätieteen maisteri Riikka Bo re nin ja määräsi kaupunginsihteerin kokonaispalkaksi euroa/kk.

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta.

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta. Kaupunginhallitus 303 25.08.2014 Kaupunginhallitus 420 17.11.2014 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 414/04.042/2014 KAUPHALL 25.08.2014 303 Seloste Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 48 02.02.2015 Kaupunginhallitus 93 23.03.2015 Kaupunginhallitus 126 27.04.2015 Kaupunginhallitus 149 18.05.2015 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 96/01.01.01/2015 KH 02.02.2015 48 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 347 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 15:00-18:24 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 171 Kokouksen avaaminen 349

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 22.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 176 Työllistämistä edistävän

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.02.2014

Kaupunginhallitus 24.02.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 87 Kaupunginhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Kaupunginhallitus 33 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 02.02.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 8.12.2014 133 tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.08.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Seppälä Juuso 17:00-18:20 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot