Mika Ilveskero Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja ASIANAJAJAPÄIVIEN 2013 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYSPUHE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mika Ilveskero Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja ASIANAJAJAPÄIVIEN 2013 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYSPUHE"

Transkriptio

1 Mika Ilveskero Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja ASIANAJAJAPÄIVIEN 2013 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYSPUHE 1 Puheen sisältö Ärade justitieminister, hyvät kutsuvieraat ja parhaat kollegat, kära vänner, Suomen Asianajajaliitto julkisti noin viiden vuoden välein toteutettavan Asianajajatutkimuksen tulokset. Tutkimuksen tuloksien perusteella Asianajajaliitto on huolissaan kuluttajille suunnattujen oikeuspalveluiden saatavuudesta tulevaisuudesta. Liiton viesti on julkisuudessa otettu laajasti ja asiallisesti vastaan. Asianajajatutkimuksen tulokset antavat aihetta kysymykseen: Kuka vastaa asiantuntevien oikeudellisten palveluiden saatavuudesta Suomessa? Pohdin ensin tätä kysymystä. Sen jälkeen alustan Oikeuspoliittista forumia, joka tällä kertaa keskittyy maamme talouteen ja oikeuslaitoksen muutostarpeisiin. Olemme muuttaneet Oikeuspoliittisen forumin rakennetta, ja loppuosa forumista toteutetaan tällä kertaa paneelikeskusteluna. Toivottavasti pidätte muutosta virkistävänä. Kiitän jo tässä vaiheessa kaikkea myöhemmin esiteltäviä panelisteja suostumuksestanne tulla keskustelemaan meille kaikille niin tärkeistä asioista. 2 Vastuu oikeudellisten palveluiden saatavuudesta 2.1 Yksittäinen asianajaja Hyvät kuulijat, toistan asianajajakunnan toiminnan tarkoituksen: Asianajaja turvaa oikeusvaltion. Beträffande den enskilda advokaten bör det hållas i minnet, att varje uppdrag som utförs i enlighet med lagen och god advokatsed är en rättsskyddshandling som främjar förverkligandet av rättsstatsprincipen. Advokaten tryggar rättsstaten genom att biträda sin klient. Är det med tanke på rättsstaten tillräckligt, att en advokat utför sitt arbete enligt lag och god advokatsed? Det är det inte, då det bör finnas tillräckligt med tillhandahållare av rättsliga tjänster, så att alla i behov av hjälp har möjlighet att få rätt. Därutöver behövs ett täckande rättshjälp- och rättsskyddsförsäkringssystem, som möjliggör anskaffning av rättsliga tjänster även då den ekonomiska situationen för den i behov 1

2 av hjälp inte möjliggör köp av rättsliga tjänster, eller som på annat sätt ekonomiskt stöder anskaffningen av dem. Mutta yksittäiselle asianajajalle riittää se, että hän tekee työnsä hyvin. 2.2 Valtio 2.3 Suomessa ei asianajajamonopolia Asianmukaisen oikeudellisen avun saaminen kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteisiin. Oikeusapulain perusteluissa todetaan, että viime kädessä julkisen vallan tehtävänä on huolehtia siitä, että perustuslain 21 :ssä säännelty perusoikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteutuu myös käytännössä siltäkin osin kuin kysymys on oikeudesta oikeusapuun. Viimekätinen vastuu oikeudellisten palveluiden saatavuudesta kuuluu siis julkiselle vallalle mutta miten julkinen valta jakaa tätä vastuutaan muille toimijoille. Oikeusapu- ja eräiden muiden lakien valmistelun yhteydessä on todettu muun muassa, että: Järjestelmämme on eurooppalaisessa vertailussa poikkeuksellinen: Ruotsia lukuun ottamatta muissa Euroopan Unionin valtioissa on tuomioistuinasioissa omaksuttu asianajajamonopoli ainakin jossain muodossa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan asianajajamonopolissa ei tietyin edellytyksin ole oikeudellisessa mielessä kysymys kilpailunrajoituksesta. Asianajajamonopoli ei ole tällöin vastoin kilpailuoikeuden edellyttämää vapaata kilpailua. Valtiolla on oikeus, asettamalla oikeudenkäyntiavustajille asiallisia kelpoisuusehtoja, rajoittaa sitä henkilöiden joukkoa, josta avustajanvalinta on tehtävä. Yhdistymisvapaus ei näyttäisi olevan esteenä asianajajamonopolille. Lainvalmistelun yhteydessä on todettu, että asianajajamonopolin omaksuminen Suomessa on kuitenkin ongelmallista. Lainvalmistelun yhteydessä on todettu, että: Asianajajamonopoli merkitsisi asiakkaiden valintamahdollisuuksien kaventumista ja sitä, että osa oikeusapupalveluiden tarvitsijoista ei voisi turvautua lakimieheen, jota kohtaan hän tuntee aiempien kokemustensa perusteella luottamusta. 2

3 2.4 Päivystysjärjestelmä 2.5 Julkisen oikeusavun laadunvalvonta Suomalaiseen perinteeseen on kuulunut asianosaisen oikeus valita oikeudenkäyntiasiamiehekseen ja -avustajakseen luottomiehensä ilman, että tämän kelpoisuudelle olisi asetettu juurikaan vaatimuksia. On siis Suomen oma valinta, että Suomessa ei ole asianajajamonopolia tuomioistuimissa, edes rikosasioissa tai julkista oikeusapua tuomioistuimissa annettaessa. Mihin tämän johtaa? Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden eräät viimeaikaiset ratkaisut ovat herättäneet siihen, että epäillyllä on oltava esitutkinnassa avustaja huomattavasti useammin kuin Suomessa on ollut tapana. Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen onkin esittänyt, että Suomeen pitäisi luoda päivystävä avustajajärjestelmä, joka takaisi, että epäillyillä olisi kaikissa oloissa mahdollisuus tavata avustajansa jo ennen kuin poliisi alkaa kuulustella heitä. Kiitän valtakunnansyyttäjää aloitteellisuudesta. Koska Suomessa on kuitenkin yleinen avustajajärjestelmä, jossa palvelua tarjoavat muutkin kuin asianajajat, katseet ovat kääntyneet oikeusministeriöön tilanteen selkiinnyttämiseksi. Asia ei ole ainakaan vielä edennyt. Virossa julkinen oikeusapu rikosasioissa päädyttiin Viron oikeusministeriön ja Viron asianajajaliiton välisten neuvottelujen jälkeen muutama vuosi sitten järjestämään Viron asianajajaliiton kautta. Jos epäillyllä ei ole toivetta asianajajasta tai kyseinen asianajaja ei ota asiaa vastaan, julkisen oikeusavustajana toimivan asianajajan hankkiminen siirtyy Viron asianajajaliiton huoleksi. Viron liitolla on rekisteri kaikista julkista oikeusapua antavista asianajajista, joille liiton sähköinen järjestelmä lähettää vuorotellen tekstiviestin esille tulevista avustajatehtävästä. Jollei vuorossa oleva asianajaja ole vastannut tekstiviestiin määrätyssä ajassa, tekstiviesti lähetetään seuraavalle asianajajalle, jolla on taas hetki aikaa reagoida jne. Kieltävän vastauksen antaneet tai vastaamatta jättäneet asianajajat siirtyvät jonon hännille. Järjestelmää ei ollut helppo rakentaa mutta nykyään se toimii. Ja on rahallakin merkitystä. Suomessa tuomarit ja syyttäjät saavat päivystyspalkkioita, jossa yhtenä elementtinä on varallaolokorvaus. En ota kantaa korvausten riittävyyteen mutta on luonnollista, että avustajienkin päivystysjärjestelmään olisi rakennettava mekanismi, jolla vapaaaikaa rajoittava varallaolo korvataan. Pääsihteeri Markku Ylösellä ja minulla oli mahdollisuus muutama vuosi sitten osallistua oikeusministeriön järjestämään matkaan Skotlantiin tu- 3

4 tustumaan paikalliseen julkisen oikeusavun laadunarviointijärjestelmään. Järjestelmä oli kehittynyt, ja siellä suoritettiin yhtenä osana laadunarviointia vertaisarviointia. Vertaisarvioijat valitaan Skotlannissa kokeiden solicitorien joukosta. Kaikki solicitorit kuuluvat Law Society of Scotlandiin. Vertaisarvioinnissakin suojataan solicitorin päämiehen asian luottamuksellisuutta, eikä vertaisarvioija uhkaa arvioitavan solicitorin riippumattomuutta. Laadunarviointijärjestelmä on rakennettu Law Society of Scotlandin ja Scottish Legal Aid Boardin, joka on Skotlannin hallituksen itsenäinen virasto, välillä. Ne huolehtivat yhdessä laadunarvioinnin järjestämisestä. 2.6 Lopuksi Olen edellä kuvannut kahdella esimerkillä, kuinka asianajajamonopolin omaavissa maissa viranomaiset ja asianajajayhdistykset ovat kyenneet kahdenkeskeisin neuvotteluin ja järjestelyin ratkaisemaan Suomessa viime aikoina esillä olleita julkiseen oikeusapuun liittyviä kysymyksiä. Valtion tekemät ratkaisut asianajomonolista vaikuttavat siihen, kuinka pitkälle valtiolla itsellään on myös käytännön toimeenpanovastuu siitä, että asiantuntevia oikeudellisia palveluita on saatavilla riittävästi eri puolilla Suomea. Päätösvalta asianajajamonopolista ja sen laajuudesta kuuluu eduskunnalle. Valtion kaikkia avustajia koskevat toimenpiteet tai niiden puuttuminen sekä julkisen oikeusavun palkkiotaso vaikuttavat merkittävästi asianajajakunnan toimintaedellytyksiin ja asianajajan ammatin houkuttelevuuteen etenkin yksityishenkilöille suunnattujen palveluiden osalta. Asianajajat voivat kuitenkin itse tehdä paljon yksityishenkilöille suunnattujen oikeudellisten palveluiden turvaamiseksi. Meidän on löydettävä käytännön keinot, kuinka muun muassa: Alalle saadaan nuoria ja, mikä tärkeämpää, kuinka heidät saadaan pysymään alalla. Kokeneet asianajajat saadaan palkkaamaan nuoria lakimiehiä nurkkiinsa. Eläköitymisen yhteydessä toimiston lopettamista pohdittaisiin vasta viimeisenä vaihtoehtona. Asianajotoimiston järjestämiseen liittyvä kokemuspohjainen tieto saadaan kierrätykseen ja helposti saataville. 4

5 3 Suomen talouden näkymät ja oikeudenhoito 4 Lopputoivotus Viime vuonna Oikeuspoliittisen forumin teemana oli: Näennäisistä uudistuksista kokonaisuudistuksiin onko oikeudenhoidolla visiota. Totesin tuolloin, että Suomesta puuttuvat oikeudenhoidon pitkän linjan tavoitteet ja että nyt olisi oikea hetki pohtia, mitä oikeudenhoidolta ja oikeuslaitokselta odotetaan kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Oikeusministeriö on asettanut neuvottelukunnan valmistelemaan pitkän aikavälin oikeusturvaohjelmaa. Ministeriö on siis vastannut toiveeseeni. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös valmistella ehdotus valtioneuvoston vuosien kehyspäätöksen edellyttämäksi sopeuttamisohjelmaksi eli vastata siihen, mistä oikeuslaitoksessa säästetään. Oikeusturvaohjelmaehdotuksen on tarkoitus valmistua helmikuussa. Koska ohjelmaehdotuksen valmistelu on kesken, en puutu sen sisältöön. Uskon, että oikeusturvaohjelma tulee olemaan alkaneen vuoden kuumin oikeuspoliittinen aihe. Siksi olemme rakentaneet Oikeuspoliittisen forumin taustoittamaan oikeusturvaohjelmaa ja sopeutusohjelmaa. Olemme iloisia siitä, että Suomen talouden näkymistä ja haasteista on lupautunut puhumaan Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja että kansliapäällikkö Tiina Astola valottaa oikeudenhoidon talousnäkymistä. Tämä on viimeinen puheenjohtajan tervehdykseni Asianajajapäivillä, sillä toimikauteni päättyy kesäkuussa. En suinkaan jäähdyttele loppuja vajaata viittä kuukautta, sillä tekemistä on paljon, mutta osaa teistä en nykyisessä asemassani enää tapaa. Siksi esitän teille kaikille kiitokseni yhteistyöstä, tuesta ja kaikesta muustakin, jonka vuoksi Asianajajaliiton puheenjohtajuus on kadehdittavan mielenkiintoinen, innostava ja mukava tehtävä. Olemme jälleen tehneet Asianajajapäivien osallistujaennätyksen. Päivällä ja illallisella on osallistujia yli Toivotan tänäkin vuonna malttia ja juhlamieltä. Seuraavaksi, ennen oikeusministerin tervehdystä, pyydän Suomen Asianajajaliiton säätiön hallituksen puheenjohtajaa, oikeusneuvos Erkki- Juhani Taipaletta saapumaan tänne eteen jakamaan Suomen Asianajajaliiton säätiön myöntämän Matti Ylöstalo -palkinnon. 5

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Minulla on syyttäjälaitokseen liittyviä unelmia, joista kohta kerron lisää. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo.

Minulla on syyttäjälaitokseen liittyviä unelmia, joista kohta kerron lisää. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Syyttäjälaitospäivä 26.11.2010 UNELMIEMME SYYTTÄJÄLAITOS Arvoisat kuulijat, luulen tietäväni, mitä ainakin osa teistä parhaillaan miettii: Vai oikein unelmiemme syyttäjälaitos. Mitä se Nissinen nyt hempeilee,

Lisätiedot

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä 2 2014 taito-hanke Syyttäjälaitospäivä Tom IFStröm Mika AALto sisältö Tässä numerossa Pääkirjoitus: Kuuluuko? Kuuntelen 3 Lapsesta tuli TAITO 4 Korutonta kertomaa talousnäkymistä 7 Mika Aalto: Vain osaava

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

In Finland har vi this thing called reilu meininki. 10vuotta år. Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen

In Finland har vi this thing called reilu meininki. 10vuotta år. Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen 10vuotta år Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen Vähemmistövaltuutettu edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa ja oikeuksia yhteiskunnassa puuttuu sekä yhteiskunnassa esiintyvään

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö KUVAILULEHTI ULKOASIAINMINISTERIÖ Nimi Vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ YHDENVERTAISUUS 3 Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI JULKAISUN PÄIVÄMÄÄRÄ 7.4.2014 TEKIJÄT (TOIMIELIMESTÄ,

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kysymyksiä ja Vastauksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kysymyksiä ja Vastauksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Kysymyksiä ja Vastauksia Kysymyksiä ja Vastauksia Mikä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin? Tuomioistuimen sihteeristö on valmistellut nämä kysymykset ja vastaukset. Tämä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä.

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä. PÄÄTÖS 20.11.2012 Dnro OKV/449/1/2011 Mika Telilä Jäkälä-Äytsi 99885 LEMMENJOKI 1/13 ASIA Ministerin menettely KANTELU Mika Telilä pyytää 31.3.2011 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa puuttumaan

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot