I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4"

Transkriptio

1 Hallitus TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan etua 4 Vaikuttamistoiminta, edunvalvonta ja lainsäädäntötyö 4 Yhteistyö Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän kanssa ja verkostovaikuttaminen 4 Keinoja, toimenpiteitä, tuotoksia 5 2. Kansalaisareena viestittää ja tekee vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi 6 Viestintä, kampanjat, tapahtumat 6 Viestintä ammattilaisille ja aktiiveille valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa 7 3. Kansalaisareena innovoi, mahdollistaa ja juurruttaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan uusia käytäntöjä 8 Avita kaveria ryhdy vertaisohjaajaksi -hanke 8 Vapaaehtoiskortti 9 Muut hankkeet Kansalaisareena edistää yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyötä 11 Verkostojen tukeminen ja VALIKKO-toiminta 11 Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö 11 1

2 Työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta, välittäjäorganisaatiomallit, kaksisuuntainen yritysyhteistyö, varainhankinnan uudet mallit 12 III Resurssit Verkostot ja jäsenistö 13 Kansalaisareenan omat vapaaehtoiset 13 Hallitus 14 Henkilöstö 14 Talous 15 2

3 I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten Vapaaehtoinen ja omaehtoinen toiminta on elimellinen osa kansalaisyhteiskuntaa sekä yhteiskunnallisen luottamuksen ja sosiaalisen pääoman kasvattamista. Vapaaehtois- ja vertaistoiminta edistää tekijöidensä henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä, itseluottamusta, itsearvostusta ja minäkuvaa. Vapaaehtoistoiminta on kansalaisoikeus, yksi eurooppalaisen ja globaalin solidaarisen kehityksen peruspilareita. Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 toimenpidesuosituksissa (P.A.V.E= Policy Agenda for Volunteering in Europe) painotetaan, että laadukas vapaaehtoistoiminta vaatii vahvaa ja avointa monenvälistä yhteiskunnallista kumppanuutta. Jotta vapaaehtoistyölle asetetut odotukset ja tavoitteet saavutetaan, tarvitaan kokonaisvaltaista kansallisen tason kehittämistyötä. Ja jotta vapaaehtoisten oikeudet ja vastuut voidaan määritellä ja toimintaa mahdollistava lainsäädäntö laatia, tarvitaan yhdenmukaisia tukimekanismeja ja sektorirajat ylittäen toimivia organisaatiorakenteita. Sektorirajat ylittävä vapaaehtoistoiminnan vaikuttamis- ja kehittämistyö on Kansalaisareenan ydinaluetta. Keväällä 2014 tehdyn sidosryhmäselvityksen mukaan Kansalaisareenalta odotetaan julkiseen keskusteluun ja lainsäädäntöön vaikuttamista sekä valtakunnallisella että ruohonjuuritasolla. Kansalaisareenan halutaan olevan lainsäädäntöön vaikuttaja, tiedonvälittäjä, viestinviejä, mahdollistaja; uusien hyvien käytäntöjen ja yhteistyömallien kehittäjä; kohtaamispaikkojen tukija; hajallaan olevan vapaaehtoistoiminnan tutkimuksen kokoaja; vapaaehtoistoiminnan edunvalvoja ja asiantuntija. Kysely lähetettiin koko Kansalaisareenan laajalle verkostolle (N=1600) ja vastauksia saatiin 128. Mitä Kansalaisareena on? Kansalaisareenan järjestöstrategian mukaan Kansalaisareena on vapaaehtoistyön puolestapuhuja, innovaatioiden kehittäjä ja mahdollistaja, verkosto-osaaja ja sillanrakentaja, joka ajaa vapaaehtoisten etua ja luo uusia vapaaehtois- ja vertaistoiminnan malleja edistäen vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä yhdessä sektorirajat ylittävän kumppanuusverkoston ja ruohonjuuritason kentän kanssa. Kansalaisareenan strategiset tavoitteet ovat: I Vaikuttaminen ja edunvalvonta II Vapaaehtoistoiminnan ja Kansalaisareenan tunnetuksi tekeminen III Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittäminen IV Yksityisen, kolmannen sektorin ja julkisen välinen yhteistyö 3

4 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan etua Kansalaisareenan strategisena tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. Vaikuttamistoiminta, edunvalvonta ja lainsäädäntötyö Vapaaehtoistoiminta on suomalaisen yhteiskunnan voimavara. Se mahdollistaa vapaaehtoisten ja vertaisten tuen ja avun toisille ihmisille, tarjoaa merkityksellisiä tehtäviä sekä lisää ihmisten välistä luottamusta ja välittämistä. Kansainvälisesti vapaaehtoistyö on Suomessa hyvällä tasolla ja meillä on potentiaalia vahvistaa sitä entisestään. Vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoistoiminnan vahvistama keskinäinen luottamus on yksi keskeinen suomalaisen yhteiskunnan vahvuustekijä. Vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot kohtaavat monia verotukseen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä haasteita. Myös vapaaehtoiset kohtaavat työssään epäkohtia. Sosiaali- ja terveyssektorilla vapaaehtoisten vastuulle voidaan yrittää antaa tehtäviä, jotka kuuluisivat hoitohenkilökunnalle. Vastuuta voi olla liikaa tai liian vähän. Usein myös vapaaehtoistyöhön on kohtuuttoman vaikeaa päästä, vapaaehtoisen osaamista ei osata valjastaa oikealla tavalla käyttöön tai tehtävät ovat muuta, kuin mitä vapaaehtoinen olisi halunnut tehdä jne. Kansalaisareenan tehtävänä on tämä vapaaehtoistoiminnan kentän, yksittäisten järjestöjen ja yksittäisten vapaaehtoisten asian ajaminen, epäkohtiin puuttuminen ja vaikuttaminen, jotta vapaaehtoiset ja vapaaehtoisen toiminnan kenttä voisivat mahdollisimman hyvin. Lainsäädännön tulee olla vapaaehtoistyötä mahdollistavaa. Lainsäädäntö ja viranomaiskäytännöt asettavat tällä hetkellä huomattavan paljon rajoja vapaaehtoistoiminnan toteuttamiselle ja kehittämiselle. Erityisesti ruohonjuuritason ja omaehtoisen vapaaehtoistoiminnan uudet muodot kärsivät puuttuvasta lainsäädännöstä ja vallitsevista viranomaiskäytännöistä; esimerkkinä vaikkapa verottajan kannanotto aikapankkeihin, joiden toiminta ei verottajan mukaan ole vapaaehtoistoimintaa. Aikapankit kuitenkin ovat jo 80-luvulla Amerikassa kehitetty ja 2000-luvulla laajasti Euroopassa levinnyt vapaaehtoistyön perusmuoto, joka kumpuaa suoraan ruohonjuuritason kansalaistoiminnasta. Yhteistyö Eduskunnan tukiryhmän kanssa ja verkostovaikuttaminen Kansalaisareena toimii vapaaehtoistyön lainsäädännön vaikuttamistehtävässä yhdessä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan aktiivien, järjestökentän ja vuonna 2009 Kansalaisareenan aloitteesta Eduskuntaan perustetun vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän kanssa. Tukiryhmässä on edustajat kaikista puolueista. Toimintavuosi on vaalivuosi ja se vaikuttaa myös tukiryhmän toimintaan ja aiheuttaa tarpeen uudelleen järjestäytymiseen. Yhteistyölle Eduskunnan tukiryhmän ja verkostojen kanssa on asetettu seuraavanlaisia pitkän aikavälin tavoitteita, jotka ovat linjassa eurooppalaisten (P.A.V. E) linjausten kanssa: On 4

5 aktiivisesti edistettävä vapaaehtoistoiminnalle suotuisien toimintaympäristöjen rakentumista ja poistettava lainsäädännön vapaaehtoistoiminnalle asettamat esteet mahdollistettava sektorirajat (julkinen, yksityinen, järjestö) ylittävien vapaaehtoistoiminnan kumppanuuksien rakentuminen mahdollistettava riittävä kehittämistä tukeva tutkimus sekä kansainvälisesti vertailukelpoinen tilastointi turvattava rahoitus sektorirajat ylittävään kehittämiseen sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla ratkaistava vapaaehtoistoimintaan liittyvät verotukselliset kysymykset poistettava työttömien asemaan vapaaehtoistoimijoina liittyvät esteet mahdollistettava vapaaehtoistoiminnassa syntyvän oppimisen tunnustaminen mahdollistettava kansalaisten matalankynnyksen osallistuminen vapaaehtoistoimintaan kehittämällä koko maan kattavaa sähköistä vapaaehtoisten välityspalvelua sekä mahdollistamalla vapaaehtoisen lähtökohdista toimiva face to face -kohtaaminen (= vapaaehtoiskeskusten toimintamalli) luotava valtakunnallinen malli paikallisten/alueellisten vapaaehtoistoiminnan keskusten hyvien käytäntöjen vaihdolle ja levittämiselle. Keinoja, toimenpiteitä ja tuotoksia 1. Toimitaan Eduskunnan tukiryhmän sihteerinä ja huolehditaan siitä, että edellä mainittuja tavoitteita viedään tukiryhmän toiminnassa systemaattisesti eteenpäin tukiryhmän tekemien valintojen ja aikataulujen mukaan. Tukiryhmän kokousten valmistelussa ja toimeenpanossa hyödynnetään Kansalaisareenan kumppanuusverkoston laajaa asiantuntemusta ja vaikuttamistyötä tehdään yhdessä kumppanuusverkoston kanssa. 2. Vaikutetaan hallitusohjelmaan tavoitteiden ja vapaaehtoistyön lainsäädännön eteenpäin viemiseksi 3. Toimitaan aktiivisesti, jotta vapaaehtoistyölle löytyy vastuutaho valtionhallinnossa 4. Muodostetaan eduskuntaan uusi vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä vaalien jälkeen 5. Vaikutetaan lainsäädäntöön lausunnoin ja aloittein 6. Tehdään tunnetuksi ja levitetään toimenpideohjelman P:A:V:E = Policy Agenda for Volunteering in Europe konkreettisia tavoitteita ja käydään vuoropuhelua eri tahojen kanssa toimenpideohjelmassa esitettyjen suositusten eteenpäin viemiseksi. Tärkeimmät 5

6 suosituksista on huomioitu yllä mainituissa Kansalaisareenan, Eduskunnan tukiryhmän ja verkoston yhteisissä tavoitteissa 7. Osallistutaan julkiseen keskusteluun vapaaehtoistyön kehittämisestä 8. Kansalaisareena toimii sektorirajat ylittäen vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen asiantuntijana muiden tahojen organisoimissa kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa (esim. European Volunteer Center CEV, International Association for Volunteer Effort National Volunteer Centres, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistamisen alatyöryhmä, Kirkkohallituksen vapaaehtoistyön kehittämisryhmä, Self-help Experts -verkosto, Kansalaisyhteiskunta - lehden toimitusneuvosto, CIMOn Kansalaisten Eurooppa -ohjelman ohjausryhmä). Tavoitteena on verkostotuntemus, vaikuttaminen ja asiantuntijuuden kasvu. Välitämme tietoa siitä, mitä muualla tapahtuu juuri nyt, jolloin ymmärrys vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan merkityksestä ja tarpeista lisääntyy näissä ryhmissä. Toisaalta Kansalaisareenan oma verkostotuntemus laajenee ja syvenee sekä käsitys oman organisaation roolista kokonaisuudessa pysyy tuoreena. Yhteisen asiantuntijuuden ja ymmärryksen kasvun ja vaikuttamistoiminnan kautta viedään eteenpäin asetettuja tavoitteita. 9. Pyritään tiivistämään yhteistyötä kuntapäättäjien ja virkamiesten kanssa sekä vaikuttamistyötä kunnallisella tasolla. 2. Kansalaisareena viestittää ja tekee vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi Kansalaisareenan viestinnän perimmäisenä tarkoituksena on vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen mediassa ja järjestökentällä. Viestintää ohjaa vuonna 2014 tehty viestintästrategia yhdessä 2014 valmistuneen Kansalaisareenan järjestöstrategian kanssa. Viestintä, kampanjat, tapahtumat Media- ja kampanjaviestinnässä lyhyen tähtäimen tavoitteena on lisätä vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä valtakunnallisessa mediassa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminta tunnustetaan yhdeksi menestystekijäksi suomalaisessa yhteiskunnassa, ja että Kansalaisareena tunnetaan julkisuudessa ja asiantuntijoiden keskuudessa kansallisesti ja kansainvälisesti vapaaehtoistoiminnan arvostettuna edunvalvojana ja asiantuntijana. Viestintä on olennainen osa kaikkea Kansalaisareenan toimintaa. Vapaaehtoistoiminnan tunnetuksi tekeminen on kuitenkin oma osa-alueensa, jolla painottuu erityisesti media- ja markkinointiviestintä sekä kampanjat ja tulevaisuudessa kasvavassa määrin myös varainhankinta. Kansalaisareena tekee vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi yhdessä kumppanuusverkoston, vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan aktiivien, vapaaehtoistoiminnan resurssikeskusten sekä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän kanssa. 6

7 Viestintä on jatkuvaa viestimistä Kansalaisareenan järjestämistä tapahtumista, seminaareista ja kampanjoista eri kanavissa. Mediaviestintää tehdään perinteisissä tiedotusvälineissä sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook-sivut, Sharewood, Blogit ja mahdollisuuksien mukaan muut some-kanavat). Uusien varainhankintamallien mukaisesti varainhankinnan on onnistuakseen oltava elimellinen osa yhteisön missiota ja viestintää. Verkkoviestinnän kehittäminen ja varainhankintakampanjan käynnistäminen on keskeistä vuoden 2015 aikana. Kansalaisareenan kotisivu-uudistus jatkuu ja Kansalaisareenan blogilla jatketaan yhteistyötä muun muassa Humanistisen ammattikorkeakoulun Vapaaehtoisjohtamisen linjan kanssa (ks. luku 4. Oppilaitosyhteistyö). Vuonna 2015 merkittävimmät vapaaehtoistoiminnan tunnettuutta kasvattavat kampanjat ja tapahtumat ovat Liikuta minua -kampanja toukokuussa; Vuoden vapaaehtoinen -kampanja syysjoulukuussa, Volunteer Vapaaehtoistoiminnan messut sekä Vapaaehtoisten päivä joulukuussa. Avita kaveria -hankkeeseen liittyy viestintä- ja varainhankintakampanja, jota käsitellään luvussa 3. Keinoja, toimenpiteitä ja tuotoksia Liikuta minua -kampanja Vuoden vapaaehtoinen -kampanja Volunteer Vapaaehtoistoiminnan messut Vapaaehtoisten päivän kampanja yhteistyössä SOSTEn, Metsähallituksen, Valon ja Allianssin kanssa Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän Päivä vapaaehtoisena -kampanja Mediaviestintä Verkkoviestintä (VerkkoAreena-verkkolehti, Sosiaalinen media) Kotisivu-uudistus Varainhankintakampanja Tavoitellut tulokset Liikuta minua -tapahtumia järjestetään yli 30 eri paikkakunnalla Vuoden vapaaehtoinen -kampanjan medianäkyvyys kattaa valtakunnallisen, paikallisen ja alueellisen median Vapaaehtoistoiminnan messujen näytteilleasettaja- ja kävijäkyselyn tavoite: 70 % vastaajista kertoo löytäneensä kiinnostavia tehtäviä ja 80 % näytteilleasettajista kertoo löytäneensä uusia sopivia vapaaehtoisia Vapaaehtoisten päivän tapahtumien onnistumista seurataan medianäkyvyyden ja kumppanuusverkostolle tehtävän kyselyn perusteella Päivä vapaaehtoisena -kampanjan medianäkyvyys kasvaa edellisestä kerrasta 2-3 VerkkoAreenaa ilmestyy Blogilla ilmestyy vuoden aikana juttua Kotisivuja ja Kansalaisareenan Fb-sivuja kehitetään suuren yleisön ja varainhankinnan näkökulmasta Kotisivujen kävijämäärä lisääntyy 20 % Facebook-sivujen tykkääjien määrä kaksinkertaistuu 7

8 Varainhankintakampanja käynnistyy Viestintä vapaaehtoistoiminnan ammattilaisille ja aktiiveille Kansalaisareenan 2014 tekemän sidosryhmäkyselyn mukaan Kansalaisareenalta odotetaan tehokasta vapaaehtoistoiminnan ammattilaisille ja aktiiveille suunnattua viestintää. Kansalaisareenan odotetaan välittävän tietoa verkostoista, tapahtumista ja tutkimuksista sekä saattavan toimijoita yhteen. Sidosryhmäkyselyn vastaajat kuvasivat Kansalaisareenaa asiantuntevaksi ja aktiiviseksi. Tämän maineen vahvistaminen entisestään vaatii onnistunutta viestintää vapaaehtoistoiminnan asiantuntijoille ja aktiiveille sekä järjestökentälle. Tavoitteena on vahvistaa käsitystä, että Kansalaisareena on johtava vapaaehtoistoiminnan asiantuntijataho Suomessa. Keinoja, toimenpiteitä ja tuotoksia Uusille Valikko-sivuille on kerätty kattavasti asiantuntijatietoa vapaaehtoistoiminnasta Sähköpostilistoilla (valikko, verkosto) välitetään säännöllisesti asiantuntijoita, aktiiveja ja muita sidosryhmiä kiinnostavaa tietoa Suunnittelija jalkautuu kerran kuussa tapaamaan alueellisia Valikko-ryhmiä, verkostoja ja yhteistyökumppaneita Valikkojen Fb-sivut ovat toimiva viestinnän väline koordinaattoreille Sähköpostilistoille liittyy jatkuvasti uusia ihmisiä Kotisivut uudistuvat ja päivittyvät jatkuvasti ja palvelevat asiantuntevasti vapaaehtoistoiminnan kehittäjiä, tutkijoita, opiskelijoita ja muita sidosryhmiä VerkkoAreenassa käsitellään aiempaa enemmän vapaaehtoistoimintaa koskevaa tutkimusta Tavoitellut tulokset Valikkojen uudet internet-sivut ovat toimiva ja kompakti tietopankki koordinaattoreille Sähköpostilistoille (valikko, verkosto) liittyy jatkuvasti uusia vapaaehtoistoiminnan asiantuntijoita ja aktiiveja Kotisivuilla olevien tietopankkien kävijämäärät ja opinnäytetöissä ja selvityksissä olevat referenssit Kansalaisareenan kotisivuille lisääntyvät 3. Kansalaisareena innovoi, mahdollistaa ja juurruttaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan uusia käytäntöjä Kansalaisareenan strategisena tavoitteena on vapaaehtois- ja vertaistoiminnan saavutettavuuden, uusien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen, arviointimenetelmien ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, edistäminen ja juurruttaminen yhdessä sektorirajat ylittävän kumppanuusverkoston ja ruohonjuuritason kanssa. Avita kaveria - ryhdy vertaisohjaajaksi -hanke ( ) Kansalaisareenalla on laaja kokemus vertaisohjaajien paikallisen koulutuksen ja valtakunnallisen kouluttajakoulutuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Avita kaveria -hanke perustuu 8

9 Kansalaisareenan keväällä 2012 tekemään kyselyyn vertaistuen kehittämisen tarpeista. Kyselyn mukaan ylivoimaisesti eniten Kansalaisareenalta toivottiin yhteisiä vapaaehtoisille tarkoitettuja vertaisohjaajakoulutuksia eri puolille Suomea. Toiseksi eniten toivottiin paikallista yhteismarkkinointia vertaistoiminnasta ja omaehtoisesta toiminnasta suurelle yleisölle. Kolmanneksi eniten toivottiin paikallisia työnohjauksia vapaaehtoisille vertaistuen ohjaajille ja neljänneksi eniten alueellista yhteismarkkinointia. Hankkeen tavoitteena on kolmen vuoden aikana käynnistää yhteensä 21 alueella yhdessä paikallisten kumppanuusverkostojen kanssa vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutus, toiminnan ohjaus ja yhteinen paikallinen markkinointi. Hanke käynnistyy kouluttajakoulutuksella ja siihen liittyvällä vertaistoiminnan ohjaajien jatkokoulutuksella seitsemällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea (Pohjois-Savo, Kaakkois-Suomi, Tampereen seutu, Uusimaa, Kokkola, Oulu ja Etelä-Savo). Kolmen vuoden aikana koulutetaan kaikkiaan noin 80 vertaisohjaajien kouluttajaa ja jatkokoulutuksena noin 30 vertaistoiminnan ohjaajaa. Jatkokoulutetuilla on työnohjauksellisia valmiuksia ohjata vapaaehtoisten vertaisohjaajien toimintaa. Jokaisessa koulutettavien vertaisohjaajien ryhmässä voi olla 8 18 vertaisohjaajaa ja kolmen vuoden aikana tuetaan vertaisohjaajan toimintaa ja uusien ryhmien käynnistymistä eri puolilla Suomea. Ryhmät voivat parhaimmillaan tavoittaa vertaistoimijaa. Hankkeeseen liittyy Avita kaveria ryhdy vertaisohjaajaksi -vapaaehtoisten rekrytointikampanja sekä Avita kaveria - vertaistuella on merkitystä -asenne- ja media/varainhankintakampanja. Viestintäkampanjoilla haetaan vapaaehtoisia vertaisohjaajia koulutukseen, tiedotetaan ryhmistä paikallisesti ja vaikutetaan suuren yleisön asenteisiin ja tuetaan näin paikallista yhteisöllisyyttä ja paikallisia toimijoita. Varainhankintakampanjaa varten käynnistetään keräys ja haetaan lisärahoitusta hankkeen toteutukseen. Hanke käynnistyi kouluttajakoulutuksilla ja verkostojen kokoamisella keväällä 2014 Kuopion ympäristössä ja Kaakkois-Suomessa. Syksyllä 2014 vuorossa ovat Tampere ja Uusimaa (Järvenpää koulutuspaikkakuntana). Vuonna 2015 vuorossa ovat Kokkola ja Mikkeli. Vuoden 2015 aikana on tavoitteena tavoittaa noin vertaistoimijaa, kouluttaa 100 vapaaehtoista vertaisohjaajaa ja tavoittaa mediakampanjoilla vertaistuesta ja sen tukemisesta kiinnostunutta. Hankkeelle on saatu rahoitusta Raha-automaattiyhdistyksestä. Hankkeelle haetaan korotusta ohjeelliseen suunnitelmaan, jotta projektinvetäjän ja kouluttajien avuksi voidaan rekrytoida projektiassistentti ja kouluttajien ja vertaisohjaajien lisäksi kouluttaa 30 vertaistoiminnan ohjaajaa, joilla on työnohjauksellisia valmiuksia. Vapaaehtoiskortti Vapaaehtoiskorttiin on haettu RAY:lta projektirahoitusta vuosille Jos projekti toteutuu, siihen palkataan projektipäällikkö ja projektisuunnittelija, jotka työskentelevät Kansalaisareenan toimistolla. Projektissa kehitetään vapaaehtoistoiminnan kortti eli virtuaalinen portfolio (tietokanta), jonka avulla vapaaehtoistyöhön osallistunut voi dokumentoida ja todentaa vapaaehtoistyössä opitun osaamisen, suoritetut tehtävät sekä vapaaehtoiset koulutukset. Korttiin 9

10 liitetään myös yleinen tieto-osuus vapaaehtoistoiminnasta eli esimerkiksi tietoa vapaaehtoisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä lainsäädännöstä. Kortin tavoitteena on lisätä kiinnostusta vapaaehtoistoimintaa kohtaan, lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja ymmärrystä sekä edistää tiettyjen erityisryhmien, kuten vammaisten ja maahanmuuttajien työllistymistä. Kortin avulla esimerkiksi vapaaehtoistöitä tehnyt kehitysvammainen voisi todistaa vapaaehtoistyössä hankitun osaamisensa ja siten työllistyä palkkatöihin. Projektin ensimmäisen toimintavuoden eli vuoden 2015 aikana selvitetään, miten kortti parhaiten palvelee vapaaehtoistoiminnan kenttää. Keskeisinä kysymyksinä tulevat olemaan mm: 1) Miten eri vapaaehtoistoimintaa tarjoavien tahojen mielestä vapaaehtoistoiminnan kortti voisi toimia heidän toimintakentällään ja millainen kortin on tällöin oltava? 2) Minkälaisia valmiuksia eri organisaatioissa toimiville vapaaehtoisille kehittyy? Kartoituksen tulosten perusteella virtuaalista tietokantaa varten ryhdytään luomaan sisältöä. Ensimmäisenä suunnitellaan niin sanottu vapaaehtoistoiminnan perusosa eli korttiin liitettävä vapaaehtoistoiminnan tieto-osuus. Myös virtuaalisen portfolion sisältöä eli sitä, miten vapaaehtoishistoria tietokannassa näkyy, ryhdytään suunnittelemaan ensimmäisenä toimintavuonna. Projektille avataan ensimmäisenä toimintavuonna myös internet-sivut ja tietoisuutta rakenteilla olevasta kortista ja sen hyödyistä aletaan kasvattaa. Internet-sivujen ohella viestintää tehdään mm. sosiaalisessa mediassa ja Kansalaisareenan ja projektin yhteistyökumppanien (Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry, Nuorten Keskus, NMKY Liitto ja Sosiaalipedagogiikan säätiö) sähköpostilistojen ja internet-sivujen avulla. Kansalaisareenan niin sanotulla verkostolistalla on yli 1500 järjestötoimijaa. Muut hankkeet Kansalaisareena on solminut aiesopimuksen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n kanssa liittyen hankkeeseen Yhdessä vahvemmaksi hyvinvointi kasvaa meistä! Hankkeessa on kysymys Maa- ja kotitalousnaisten järjestön vapaaehtoisohjelman ja -toiminnan kehittämisestä maaseudun ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kansalaisareena osallistuu Vapaaehtoistoiminnan koordinointi -valmennusohjelman suunnitteluun ja toteutukseen sekä Vapaaehtoisena toimiminen - valmennusohjelman suunnitteluun ja kahden pilottimaakunnan kanssa toteutettavan valmennusohjelman toteutukseen ja mallintamiseen. Kansalaisareena on solminut aiesopimuksen Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Vekkari-projektiin Projektin tavoitteena on vertais- ja vapaaehtoistoiminnan mallien jatkokehittäminen Vekkari, vertaisesta kaveri -projektin tulosten perusteella. Kohtaamispaikkaseminaari järjestetään vuoden 2015 maaliskuussa Seinäjoella; seminaari järjestetään nyt kymmenettä kertaa. Kohtaamispaikkaseminaarit ovat tärkeitä erityisesti vertaistuen saamisen ja kokemusten vaihdon kannalta. Kansalaisareenalta odotetaan sidosryhmäkyselyn mukaan nykyistä vahvempaa roolia kohtaamispaikkojen tukemisessa. Vuonna 2015 valmistellaan hanketta kohtaamispaikkojen tukemiseksi ja jatketaan nykyisten toimintamuotojen ja kohtaamispaikkarekisterin ylläpitämistä. 10

11 4. Kansalaisareena edistää yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyötä Strategisena tavoitteena on yhteiskuntavastuun vahvistaminen siten, että eri sektoreiden luottamukseen perustuvalla ja tulevaisuuteen suuntaavalla yhteistyöllä vahvistetaan kansalaisten näkökulmaa painottavan, hyvinvointia edistävän, sosiaalista pääomaa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävän yhteiskunnan rakentumista. Tavoitteena on sellaisten uusien innovatiivisten yhteistyömallien kehittyminen ja juurtuminen, jotka mahdollistavat monimuotoisen uuden horisontaalisen vapaaehtoistyön jatkuvan kehittämisen ja myös järjestöjen rahoituksen vahvistumisen. Verkostojen tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden VALIKKO-toiminta Kansalaisareena ylläpitää ja tukee ruohonjuuritason vertaistuen verkostoja, vapaaehtoistoiminnan aktiivien verkostoja ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden VALIKKO-verkostoja. Toimintavuonna keskitytään vertaistuen verkostojen tukemiseen Avita kaveria -hankkeen avulla, VALIKKO-verkostojen tukemiseen jalkautumalla aiempaa enemmän fyysisesti kentälle, kohtaamispaikkojen tukemiseen hankevalmistelulla sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittämiseen ja rajapintojen tutkimiseen. Kansalaisareena on aloitteellinen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden koulutuksen kehittämiseksi ja erityisesti johtamiskoulutuksen aikaansaamiseksi. Marika Aron 2012 Kansalaisareenan tilauksesta tekemän opinnäytetyön Kansalaisareenoilla vapaaehtoistoimintaa johtamassa mukaan koordinaattoreiden osaamisen heikkoudet liittyvät muutosprosesseihin, talousosaamiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, osallistaviin ja yhteisöllisiin työmenetelmiin sekä monikulttuurisuuteen ja kielitaitoon. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden johtamiskoulutusta on tuon jälkeen alettu kehittää eri oppilaitoksissa (erityisesti Humak) ja tekeillä on verkostoyhteistyönä myös Huomisen vapaaehtoisjohtaja -koulutuksen aikaansaaminen. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden kaksipäiväinen perinteeksi muodostunut seminaari järjestetään syksyllä Vuoden 2015 teemaksi on suunniteltu vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta koordinaattoreille tehdyn kyselyn perusteella. Edellä mainittu kysely valikkotoiminnan kehittämisestä toteutettiin keväällä Kyselyn mukaan koordinaattorit haluavat Kansalaisareenalta eniten tukea tiedottamiseen ja markkinointiin, vaikuttamistyön/vapaaehtoistoiminnan edunvalvonnan kehittämiseen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden koulutuksen kehittämiseen ja vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen. Kyselyä hyödynnetään sekä valikkotyön käytännön kehittämisessä että rahoitusta haettaessa. Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö Vuonna 2015 jatketaan viestintäyhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun Vapaaehtoisjohtamisen linjan kanssa. Vapaaehtoisjohtamisen arkea -blogisarjaa jatketaan säännöllisesti, mikäli koulutusta järjestetään vuoden aikana. Jos koulutusta ei järjestetä, blogisarjaa pyritään jatkamaan linjalta valmistuneiden vapaaehtoisten toimin. Viestintäyhteistyötä Humakin kanssa pyritään tekemään myös Vuoden vapaaehtoinen -kampanjan tiimoilta. 11

12 Opinnäyteyhteistyötä eri oppilaitosten kanssa kehitetään. Tavoitteena on tiedottaa oppilaitoksille säännöllisesti Kansalaisareenan tarjoamista opinnäytetöiden aiheista, joita ne voivat tarjota opiskelijoilleen. Tarkoituksena on, että opiskelija tekee opinnäytetyönsä yhteistyössä Kansalaisareenan kanssa niin, että sen tuloksia voidaan hyödyntää Kansalaisareenan toiminnassa. Oppilaitosyhteistyötä pyritään tekemään myös eri tapahtumissa. Opiskelijoita hankitaan vapaaehtoisiksi esimerkiksi Vapaaehtoistoiminnan messuille. Taloustutkimuksen kanssa tehdään keväällä 2015 selvitys vapaaehtoistoiminnan yleisyydestä. Tutkimus tulee olemaan vertailukelpoinen Kansalaisareenan vuonna 2010 Taloustutkimuksella teettämän selvityksen kanssa ja tuloksia voidaan myös verrata Anne Birgitta Yeungin vuonna 2002 tekemän Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa -tutkimuksen tuloksiin. Tutkimusta varten hankitaan yhteistyökumppaneita. Vapaaehtoistoiminnan ajankohtais- ja tulevaisuusseminaarit järjestetään yhdessä Eduskunnan tukiryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Suomesta puuttuu kansainvälisen vertailun kestävä vapaaehtoistoiminnan osaamista kehittävä taho, ja kotimainen tutkimus on hajallaan. Kansalaisareenan sidosryhmätutkimuksessa pidetään tärkeänä, että hajallaan olevaa tutkimusta on koottu Kansalaisareenan kotisivuille. Tutkimustietoa toivottaisiin sidosryhmätutkimuksen mukaan hyödynnettävän myös aiempaa enemmän Kansalaisareenan lehdessä VerkkoAreenassa. Kansalaisareena toimii aktiivisesti, jotta tutkimukseen liittyviin tiedon kokoamisen tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan entistä paremmin. Kansalaisareenan kotisivuilla olevaa kouluttaja- ja työnohjaajapankkia päivitetään ja uudistetaan. Työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta, välittäjäorganisaatiomallit, kaksisuuntainen yritysyhteistyö, varainhankinnan uudet mallit Sekä yksityisen että julkisen sektorin työnantajat voivat monin tavoin mahdollistaa työntekijöiden vapaaehtoistoimintaa. Parhaimmillaan vapaaehtoisohjelma on huolellisesti suunniteltu osa työyhteisön yhteiskuntavastuun ja sosiaalisen vastuun ohjelmaa luvulla Kansalaisareena on pienimuotoisesti toiminut välittäjäorganisaationa työyhteisöjen ja heitä vastaanottavien yhteisöjen välillä. Työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta on kiinnostuksen kohteena niin CEV:ssä kuin IAVE:n (International Association for Volunteer Effort) kansallisten keskusten (National Volunteer Centres) verkostossakin. Toimintavuonna liitytään Employee Volunteering European Network (EVEN) -verkostoon sekä selvitetään mahdollista kansainvälistä hanketta. Työyhteisöjen vapaaehtoistoiminta-oppaat yrityksille ja työyhteisöjen vapaaehtoistoimintaa organisoiville yhteisöille käännettiin suomeksi vuonna 2010, kun TEKES rahoitti Kansalaisareenan esiselvitystä vapaaehtoistoiminnan kehittämistarpeista kunta-, yritys ja kolmannen sektorin rajat ylittävässä tulevaisuuteen suuntautuvassa innovaatiohankkeessa. Keväällä 2014 Kansalaisareena teetti Taloustutkimuksella yhdessä Suomen Palloliiton ja HelsinkiMission kanssa selvityksen pk-yritysten tuen suuntautumisesta. Vanhukset, taide ja mielenterveystyö saavat tällä hetkellä vähiten pk-yritysten tukea ja urheilu eniten. Kyselyssä ei 12

13 erotettu vastikkeellista ja vastikkeetonta tukea. Toimintavuonna selvitetään muun muassa kyselyä hyödyntäen kaksisuuntaisen yritysyhteistyön kehittämismahdollisuuksia ja kehitetään varainhankinnan uusia toimintamalleja. Valikkotoiminnassa keskitytään toimintavuonna paitsi vapaaehtoistyön vaikuttavuuden arviointiin, myös erityisesti julkisen sektorin, yrityssektorin ja kolmannen sektorin yhteistyömallien kehittämiseen. Avita kaveria -hankkeessa pyritään ohjaamaan resursseja myös julkisen sektorin, yrityssektorin ja kolmannen sektorin yhteistyömallien kehittämiseen vertaistuen alueella. Kansalaisareena hyödyntää työssään myös aiheesta yhteistyössä syntyneitä opinnäytetöitä. III Resurssit Verkostot ja jäsenistö Kansalaisareenan yhteistyökumppanit ovat vapaaehtoistoiminnan ammattilaisia, aktiivisia vapaaehtoisia, järjestöjä, seurakuntia, erilaisia toimintaryhmiä ja kohtaamispaikkoja, tutkijoita, oppilaitoksia ja viranomaistahoja, yrityksiä ja kansainvälisiä kumppaneita sekä vaikuttajia, kuten Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä ja rahoittajat. Kansalaisareenan toiminta suuntautuu ulospäin järjestöstä. Kumppanuus Kansalaisareenan kanssa ei edellytä jäsenyyttä. Jäsenet voivat olla henkilö-, yhteisö- tai kannattajajäseniä. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi Kansalaisareenan kumppanuusverkosto vahvistuu myös liikunta-, nuoriso- ja kulttuurisektoreilla sekä yritysten yhteiskuntavastuun alueella. Kansalaisareenan jäsenpohjaa vahvistetaan tiedottamalla järjestön tarkoituksesta ja toiminnasta eri sektoreiden vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan ammattilaisten keskuudessa ja suurelle yleisölle eri tapahtumien ja hankkeiden yhteydessä. Yhteyksiä jäseniin tiivistetään ja jäsenpalveluja kehitetään saadun palautteen ja resurssien mukaan. Kansalaisareenan omat vapaaehtoiset Kansalaisareenassa on kiinnostavia ja haastavia vapaaehtoistehtäviä kehittämisestä ja vaikuttamisesta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Kansalaisareena pyrkii tarjoamaan vapaaehtoistehtäviä hyvin erilaisista lähtökohdista tuleville ihmisille. Vapaaehtoistehtävät sovitetaan henkilön omaan osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Vuonna 2014 käyttöönotettujen omien vapaaehtoisten ohjausprosessien käyttöä kehitetään edelleen. Loppukeväästä järjestetään omille vapaaehtoisille yhteinen kehittämistilaisuus, jossa vapaaehtoiset saavat tukea ja pääsevät mukaan ideoimaan Kansalaisareenan toimintaa. Konkreettiset tavoitteet 1) Kansalaisareenalla on sitoutuneita vapaaehtoisia 10 ja tilapäisesti auttavia ) Vapaaehtoisten rekrytointiin, ohjaukseen, kannustamiseen ja kiittämiseen liittyvät prosessit ovat käytössä (perehdyttämisopas valmistui vuonna 2013) 3) Vapaaehtoistoiminnan tuotoksina syntyy selvitystä, materiaalikoostetta, päivitettyä kotisivua, blogikirjoitusta ym. 13

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus 1 Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen Luonnos 18.3.2015 Projektin nimi: Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus Käynnistysprojekti Ck Projektihakemuksesta vastaavat yhteyshenkilöt: Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot