TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET"

Transkriptio

1 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 1 (28) TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET OSIO A YLEINEN OSA II LUKU VIRKASUHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALKKAUS 20 Ylituntipalkkio 1 mom. Opettajalle maksetaan viran opetusvelvollisuuden ylittävistä tunneista ylituntipalkkio, ellei liitteissä ole toisin sovittu. Huomautus Kauppa- ja merenkulkuoppilaitosten opettajien palvelussuhteen ehtoja koskevissa liitteissä on ylituntien palkkauksesta sovittu toisin (ylitunnin siirto varsinaiseen palkkaan) ja liitteessä 4 (ammattioppilaitos) on saakka määräykset kahden ylitunnin siirrosta. 2 mom. Vuosiviikkoylituntipalkkio maksetaan vuoden jokaisena kuukautena opettajalle, jolle on vahvistettu yksi ylitunti viikossa lukuvuoden kaikille työviikoille. Soveltamisohje Vuosiviikkoylituntina maksettava palkkio tarkoittaa sitä, että yhden viikoittaisen ylitunnin maksatus tasoitetaan 12 kuukaudelle. Ylitunteja on oltava keskimäärin vähintään yksi kaikkina työviikkoina. Työviikkojen lukumäärä on vanhassa teknillisessä oppilaitoksessa (sovelletaan ainoastaan ammattikorkeakoulussa) 32, aikuislukiossa 33, musiikkioppilaitoksessa 35 ja kaikissa muissa kouluissa/oppilaitoksissa 38 viikkoa. 3 mom. Vuosiviikkoylituntipalkkion rahamäärä kuukaudessa saadaan seuraavasti: ylituntipalkkioiden laskentataulukon mukainen viran palkkaluokan euromäärä viran opetusvelvollisuus 4 mom. Vuosiviikkoylituntipalkkio lasketaan viran palkkaluokan ja opetusvelvollisuuden perusteella. Palkkaluokassa ei oteta huomioon viranhaltijalle

2 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 2 (28) myönnettyjä määrävuosikorotuksia eikä muita jäljempänä erikseen liitteissä mainittuja palkkaluokkatekijöitä. Opetusvelvollisuus on viran opetusvelvollisuus, johon ei vaikuta viranhaltijan opetusvelvollisuuden huojennus. 5 mom. Jos ylituntien lukumäärä on pienempi kuin työviikkojen lukumäärä, maksetaan palkkio pidetyiltä ylitunneilta. Soveltamisohje Pidetyn tunnin hinta sisältää myös koulun loma-aikojen palkkaosuuden. 6 mom. Yhden yksittäisen ylitunnin hinta (à-tuntihinta) saadaan siten, että vuosiviikkoylituntipalkkio kuukaudessa muutetaan vuotuiseksi kertomalla se luvulla 12 ja tulos jaetaan koulun/oppilaitoksen opetustyöviikkojen lukumäärällä, ellei liitteessä ole toisin sovittu. VIII LUKU OPETUSHENKILÖSTÖN IRTISANOMISAJAT 50 Irtisanomisajat 1 mom. Työnantajan irtisanoessa viranhaltijan virkasuhteen tai työntekijän työsopimuksen irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään yhden vuoden yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta kaksi kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta neljä kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta kuusi kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 12 vuotta. 2 mom. Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa tai työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään viisi vuotta

3 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 3 (28) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Viranhaltijat 3 mom. Määräaikaisen viranhaltijan irtisanomisaika on molemmin puolin 14 kalenteripäivää. 4 mom. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa kuin edellä on määrätty. Soveltamisohje Laskettaessa palvelussuhteen kestoaikaa, jonka perusteella irtisanomisaika määräytyy, otetaan huomioon vain se aika, minkä viranhaltija/työntekijä on ollut keskeytyksittä työnantajan palveluksessa työ- tai virkasuhteessa. Työsuhteessa palveltu aika otetaan viranhaltijalla huomioon vain, jos henkilö on välittömästi siirtynyt työsuhteesta virkasuhteeseen. Virkasuhteessa palveltu aika otetaan työntekijällä vastaavasti huomioon vain, jos henkilö on välittömästi siirtynyt virkasuhteesta työsuhteeseen. Esimerkiksi äitiysvapaa, asevelvollisuus tai opintovapaa eivät katkaise palvelussuhdetta. Asevelvollisena palveltua aikaa ei kuitenkaan lueta palvelussuhteen kestoaikaan. OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET II PALKKAUS 2 Määrävuosikorotus 1 mom. Määrävuosikorotus määräytyy osion A yleisen osa II luvun 16 :n 1 momentissa mainitun palvelun perusteella alkaen määrävuosikorotukseen oikeuttaa myös päiväkodissa annettava sellainen perusopetuslain mukainen esiopetus, jonka laajuus vuositasolla on vähintään 608 tuntia tai viikossa keskimäärin 16 tuntia. Lisäksi määrävuosikorotukseen hyväksytään päätoiminen ulkomailla suoritettu opettajapalvelu samoin edellytyksin kuin palvelulisässä. 2 mom. Määrävuosikorotukseen hyväksytään myös kunnan koululaitoksen ja valtion kouluhallinnon sellaisessa virassa tai toimessa palveltu aika,

4 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 4 (28) jossa kelpoisuusehdossa on edellytetty opettajan kelpoisuutta kuitenkin enintään viisi vuotta. Määrävuosikorotukseen oikeuttavat vuodet ja määrävuosikorotuksen palkkaluokat ovat: 5 v 10 v 15 v 20 v Peruskoulun aineenopettaja, luokanopettaja ja erityisopetuksenopettaja 1C 2C 2C Esiluokanopettaja 1C 1C 2C 2C Lukion/aikuislukion aineenopettaja Päätoiminen tuntiopettaja 1C 1C 2C 1C 1C 2C 2C 2C 3 mom. Rehtorin 15 vuoden määrävuosikorotukseen oikeuttavan palvelusajan perusteella maksetaan viranhaltijalle 5 % korkeampi palkka kuin muutoin. Rehtorin 20 vuoden määrävuosikorotukseen oikeuttavan palvelusajan perusteella maksetaan viranhaltijalle 10 % korkeampi palkka kuin muutoin. Määrävuosikorotus lasketaan henkilökohtaisesta palkasta mukaan lukien jo aiemmin saadut määrävuosikorotukset ja palvelulisät. VI ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 32 Palkanmaksu 1 mom. Toistaiseksi otetun viranhaltijan sekä toistaiseksi otetun tuntiopettajan varsinainen palkka maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen 16. päivänä. Jos rahapalkka erääntyy maksettavaksi pyhäpäivänä tai arkilauantaina taikka arkipäivänä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät eivät säädöskokoelmassa julkaistavan Suomen Pankin ilmoituksen mukaan ole Euroopan keskuspankin tai Suomen Pankin tekemän päätöksen vuoksi käytössä, pidetään lähinnä edellistä muuta arkipäivää erääntymispäivänä. Viranhaltijan palkka maksetaan hänen osoittamalleen rahalaitoksen tilille, jolleivät työnantaja ja viranhaltija toisin sovi.

5 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 5 (28) 35 Sivutoimisen tuntiopettajan oikeus sairausajan palkkaan Sivutoimisella tuntiopettajalla, jonka palvelussuhde on jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää on oikeus sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden johdosta saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain (364/1963) mukaiseen päivärahaan alkaa. Jos työkyvyttömyys on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella, ei sairausajan palkkaan ole oikeutta.

6 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 6 (28) LIITE 1 PERUSKOULU II II/1 TOISTAISEKSI OTETUT VIRANHALTIJAT Palkkaus 2 Rehtori 1 mom. Rehtorin palkkaluokkamääräykset Vuosiluokkia 1 6 käsittävän koulun rehtori Palkkaperusteryhmien lukumäärä Palkka-asteikko, euroa I kalleusluokka , , , , , ,55 II kalleusluokka , , , , , , Vuosiluokkia 7 9 käsittävän koulun rehtori Palkkaperusteryhmien lukumäärä Palkka-asteikko, euroa I kalleusluokka , , , , , , , ,94 II kalleusluokka , , , , , , , ,26

7 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 7 (28) Erityiskoulun rehtori Palkkaperusteryhmien lukumäärä Palkka-asteikko, euroa I kalleusluokka , , , , , , , ,94 II kalleusluokka , , , , , , , ,26 Soveltamisohje Ks. palkka-asteikon käyttö OVTES:n yleisen osan II luvun 7 ja 8. 2 mom. Jos rehtorinviranhaltija on määrätty vastaamaan sellaisen kouluyksikön toiminnasta, jossa on sekä vuosiluokkien 1 6 että vuosiluokkien 7 9 tai vähintään kuusi erityisopetuksen palkkaperusteryhmää, määräytyy rehtorin palkka-asteikko vuosiluokkien 7 9 määräyksen mukaan. Kouluyksiköllä tarkoitetaan sekä yhtä hallinnollisesti itsenäistä koulua että useampia itsenäisiä kouluja, joiden hallinto on määrätty yhdelle rehtorille. 3 mom. Jos peruskoulun rehtori on määrätty hoitamaan myös lukion rehtorin tehtävät, nostetaan yllä olevan palkka-asteikon alarajaa 15 %, jos lukiossa on enintään kuusi palkkaperusteryhmää ja muissa tapauksissa 20 %. Lukion palkkaperusteryhmien lukumäärä määräytyy liitteen 2 1 :n mukaisesti. 4 mom. Rehtorin, jolla ei ole asetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta, palkka-asteikon alaraja on 3 15 % yllä esitettyjen asteikkojen alarajaa alempi. 3 Oppilaanohjauksen lehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Oppilaanohjauksen kelpoisuuden omaavan aineenopettajan tehtäväkohtainen palkka määräytyy paikallisesti alla olevan taulukon mukaisesti:

8 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 8 (28) Oppilaanohjaaja Määrävuosikorotukseen oikeuttavaa aikaa alle 15 vuotta 15 vuotta tai enemmän I 2 030, , , ,47 II 1 974, , , ,50 2 mom. Lehtorin ( ), jolla ei ole oppilaanohjauksen aineenopettajan kelpoisuutta, mutta muu perusopetuksen tai lukio-opetuksen opettajan kelpoisuus, palkka määrätään asteikosta, joka on enintään 5 % 1 momentin mukaista asteikkoa alempi. Opettajan kelpoisuutta vailla olevan aineenopettajan palkka määrätään 30 % alemman asteikon mukaan. 6 Luokanopettaja (luokanopetus) 1 mom. Luokanopettajan palkkaluokkamääräykset Palkkaluokka Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus Perus-/lukio-opetusta antavan opettajankelpoisuus C50 C49 7 Esiluokanopettaja 2 mom. Erityislastentarhanopettajan kelpoisuuden omaavan esiopettajan, joka opettaa erityisesiluokkaa, palkkaluokka on yhtä palkkaluokkaa korkeampi kuin mitä edellä on mainittu.

9 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 9 (28) II/3 Lisäpalkkiot ja erityistehtävien korvaukset 9 Erikoistumislisäpalkkio 1 mom asti noudatetaan OVTES :n määräyksiä erikoistumislisäpalkkiosta alkaen noudatetaan tätä määräystä. 2 mom. Äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä, matematiikassa tai alkuopetuksessa 15 opintoviikon sivuaineopinnot (aikaisemmat erikoistumisaineopinnot) suorittaneelle erityisluokanopettajalle ( ja ) ja luokanopettajalle ( ) maksetaan erikoistumislisäpalkkio, jonka suuruus on opettajan oman maksupalkkaluokan ja seuraavan ylemmän C-palkkaluokan mukaisen varsinaisen palkan erotus. Lisäksi asti maksetaan em. erikoistumislisäpalkkio myös erityisluokanopettajalle ( ). Lisän maksaminen edellyttää: 1 yllämainittuja erikoistumisopintoja vastaavan opetuksen antamista 2 alkuopetuksessa lisäksi I II luokan opettamista siten, että opettaja opettaa vähintään puolet ko. perusopetusryhmän oppitunneista ja, että perusopetusryhmän oppilaista vähintään 2/3 on I II tai esiluokan oppilaita. Soveltamisohje Sellaiselle alkuopetuksen erikoistuneelle luokan/erityisluokanopettajan virassa olevalle, joka on suorittanut ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon ja joka opettaa esiopetuksen oppilaista muodostetulle erilliselle opetusryhmälle, maksetaan erikoistumislisä edellytysten muutoin täyttyessä. Jos palkkio määräytyy C54 ja C55 palkkaluokan välisenä erotuksena, maksetaan se kuitenkin C53 ja C54 palkkaluokan välisenä erotuksena. 3 mom. Alkuopetuksen erikoistumislisäpalkkiota ei makseta vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa.

10 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 10 (28) III TUNTIOPETTAJAT 29 Palkkaluokkamääräykset, opetus- ja yhteissuunnittelutyöaika Palkkaluokka Vuosiluokkien 1 6 opetus Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus C50 C49 LIITE 2 LUKIO 3 Rehtori Rehtorin peruspalkka määrätään alla olevan palkka-asteikon puitteissa. kalleusluokka I 2 996, ,34 kalleusluokka II 2 914, ,48 Soveltamisohje Ks. palkka-asteikon käyttö OVTES:n yleisen osan II luvun 7.

11 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 11 (28) 4 Lehtori (aineenopettaja) 1 mom Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus Soveltamisohje Ylituntipalkkioperuste lasketaan jälkeen yhä C53 mukaan. Palkkaluokka C alkaen 7 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät 1 mom. Lukion oppiaineen oppimäärän kuulustelusta maksetaan 93,51 euron suuruinen palkkio. Kuulustelu voidaan jakaa useampaan osakuulusteluun, jolloin palkkio vastaavasti ositetaan. Kukin koko oppimäärän kerralla tapahtuva kuulustelu ja oppimäärän osakuulustelu sisältää kirjallisen kuulustelun, suullisen kuulustelun ja uusintakuulustelun. Soveltamisohje Tavallisesti oppiaine kuulustellaan kolmessa osakuulustelussa, jolloin yhdestä osakuulustelusta palkkio on 31,23 euroa. Perustellusta syystä voidaan laajan oppiaineen kuulusteleminen järjestää em. useamassa osassa, jolloin em. palkkio maksetaan jokaisesta osakuulustelusta. 4 mom. Yksityisoppilaasta aiheutuvista hallinnollisista tehtävistä maksetaan rehtorille 31,23 euron mukainen palkkio vuodessa. 5 mom. Yksityisoppilaan ylioppilaskirjoituksen valmistavasta tarkistamisesta ja arvostelusta maksetaan aineenopettajalle kutakin koetta kohden 31,23 euron mukainen palkkio. Reaaliaineissa palkkio on kuitenkin 1/4 ko. palkkiosta kutakin aineryhmää kohden. Vieraan kielen kokeen eri osien tarkastus ja arvostelu katsotaan yhdeksi kokeeksi. Kummastakin äidinkielen kokeesta maksetaan tarkastus- ja arvostelupalkkio erikseen.

12 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 12 (28) III TUNTIOPETTAJAT 15 Palkkaluokka määräykset, opetus- ja yhteissuunnittelutyöaika 1 mom. Tuntiopettajan palkkaluokka Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-/perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus Palkkaluokka C54 Soveltamisohje Ylituntipalkkioperuste lasketaan jälkeen yhä C53 mukaan. LIITE 3 AIKUISLUKIO II/1 Palkkaus 2 Rehtorin ja apulaisrehtorin palkka 1 mom Rehtorin peruspalkka määrätään alla olevan palkka-asteikon puitteissa. kalleusluokka I 2 996, ,34 kalleusluokka II 2 914, ,48 Soveltamisohje Ks. palkka-asteikon käyttö OVTES:n yleisen osan II luvun 7.

13 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 13 (28) OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUS- HENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 3 Rehtorin palkka ja opetustuntimäärä 1 mom Rehtorin palkka määrätään paikallisesti siten, että alkupalkka on vähintään /kk kalleusluokassa I 2 655,23 kalleusluokassa II 2 582,13 Jos oppilaitoksessa on enintään 120 opiskelijaa ja siellä annetaan ainoastaan yhden koulutusalan opetusta on alkupalkka kuitenkin 7 % yllä olevaa alempi. 4 Apulaisrehtorin palkka ja opetustuntimäärä 1 mom Kokonaispalkkauksessa olevan apulaisrehtorin palkka, määrätään siten, että alkupalkka on vähintään /kk kalleusluokassa I 2 481,47 kalleusluokassa II 2 412,89 5 Aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä 1 mom. Aikuiskoulutusjohtajan alkupalkka määrätään paikallisesti alla olevan asteikon puitteissa: Ylempi korkeakoulututkinto /kk kalleusluokka I 2 570, ,49 kalleusluokka II 2 499, ,96

14 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 14 (28) Muu tutkinto /kk kalleusluokka I 2 481, ,58 kalleusluokka II 2 412, ,55 6 Opinto-ohjaajan viran palkka ja opetustuntimäärä 1 mom. Kokonaispalkkauksessa olevan opinto-ohjaajan alkupalkka määrätään paikallisesti alla olevan asteikon puitteissa: Ylempi korkeakoulututkinto /kk kalleusluokka I 2 481, ,44 kalleusluokka II 2 412, , Muu tutkinto /kk kalleusluokka I 2 410, ,47 kalleusluokka II 2 343, ,89 12 Sivutoimisen tuntiopettajan oikeus sairausajan palkkaan Sivutoimisella tuntiopettajalla, jonka palvelussuhde on jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää, on oikeus sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain (364/1963) mukaiseen päivärahaan alkaa. Jos työkyvyttömyys on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella, ei sairausajan palkkaan ole oikeutta.

15 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 15 (28) LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS 8 Apulaisrehtorin/koulutusalajohtajan palkkio 1 mom. Apulaisrehtorina/koulutusalajohtajana toimivalle opettajalle maksetaan lisäpalkkio, joka määrätään 221,92 378,94 euron puitteissa ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset olosuhteet. 9 Osastonjohtaja 1 mom. Osastonjohtajaksi määrätylle lehtorille maksetaan tämän tehtävän hoitamisesta seuraava lisäpalkkio: Osaston luokkien lukumäärä Palkkio, /kk 3 28, , , ,44 11 Urakointityön vastaava töiden johtaja 1 mom. Työnopetuksessa urakointityön vastaavaksi töiden johtajaksi määrätylle lehtorille maksetaan vastaavan töiden johtajan tehtävien hoitamisesta palkkiona 38,56 euroa kuukaudessa. Rakennusosastolla vastaavana töiden johtajana toimivalle lehtorille maksetaan kuitenkin 83,74 euroa kuukaudessa, kun 1 urakointityö tehdään pääasiallisesti oppilaiden varsinaisen työsalin ulkopuolella 2 urakointityö on osa koululle hyväksytyn opetussuunnitelman mukaista opetusta 3 koulun opetus on järjestetty siten, että urakointityö on jatkuvaa ja muodostaa merkittävän osan opetuksesta.

16 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 16 (28) LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS 2 Opettajan palkkaus- ja työaikajärjestelmässä oleva apulaisrehtori Opettajan palkkaus- ja työaikajärjestelmässä olevan apulaisrehtorin palkkio on 147,95 euroa kuukaudessa ja opetusvelvollisuuden huojennus 3 tuntia viikossa. 9 Suuntautumisopintojen johtaja/koulutusohjelmajohtaja Suuntautumisopintojen johtajaksi/koulutusohjelmajohtajaksi määrätylle opettajalle maksetaan 116,19 euron suuruinen lisäpalkkio kuukaudessa em. tehtävistä. Lisäksi hänelle maksetaan tehtävien vaativuuden ja vastuullisuuden perusteella paikallisen päätöksen perusteella enintään neljä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava lisäpalkkio. LIITE 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPILAITOS 2 Opettajan palkka Lehtorin, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, alkupalkka määrätään paikallisesti alla olevan asteikon puitteissa. /kk kalleusluokka I 2 345, ,30 kalleusluokka II 2 280, , Muun lehtorin alkupalkka määrätään alla olevan asteikon puitteissa. /kk kalleusluokka I 2 232, ,25 kalleusluokka II 2 171, ,71

17 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 17 (28) 3 Määrävuosikorotus 2 mom. Opettajalla on oikeus 7 %:n suuruiseen määrävuosikorotukseen 20 vuoden palvelun perusteella. LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS 2 Opettajan palkka Opettajien palkka on seuraava: LEHTORI, ammatilliset aineet ylempi korkeakoulututkinto C57 Palkkaluokka soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai insinööri metsätalousinsinööri, puutalousinsinööri tai vastaava aikaisempi tutkinto C54 C teknikko C metsätalous-, sahateollisuus- tai levyteollisuusteknikko C metsätyönopettajan koulutus C48 LEHTORI, yhteiset aineet ylempi korkeakoulututkinto C56 3 Määrävuosikorotukset 1 mom. Yleisen osan II luvun 16 :n mukaisen määrävuosikorotukseen oikeuttavan ajan lisäksi määrävuosikorotukseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan metsätalousalan tai opettajan erikoisalaa vastaavan alan päätoiminen palvelus. 2mom. Määrävuosikorotukseen oikeuttavat vuodet ja määrävuosikorotuksen palkkaluokat ovat seuraavat:

18 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 18 (28) 10 v 15 v 20 v Lehtori, ammatilliset aineet 2C 1C 2C Lehtori, yhteiset aineet 1C 1C 2C 4 Osastonjohtajan palkkio Osastonjohtajalle maksetaan lisäpalkkiona 35,59 euroa kuukaudessa. TUNTIOPETTAJAT 6 Tuntiopettajan palkka 1 mom. Tuntiopettajan palkkaluokka on seuraava: Ammatilliset aineet ylempi korkeakoulututkinto soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai insinööri metsätalous- ja puutalousinsinööri tai vastaava aikaisempi tutkinto teknikko metsätalous-, sahateollisuus tai levyteollisuusteknikko metsätyönopettajan koulutus Yhteiset aineet ylempi korkeakoulututkinto korkeakoulututkinto muut Palkkaluokka C57 C54 C53 C52 C50 C48 C56 C53 C49 2 mom. Päätoimisen tuntiopettajan määrävuosikorotukset määräytyvät 3 :n mukaisesti siten täydennettynä, että muiden kuin ammatillisten aineiden tuntiopettaja, jolla on korkeakoulututkinto (C53) tai muu tutkinto (C49), määrävuosikorotukset määräytyvät samoin perustein kuin ammatillisten aineiden lehtorilla.

19 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 19 (28) OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU 3 Yliopettajan ja lehtorin vähimmäispalkka 1 mom. Yliopettajan vähimmäispalkka kuukaudessa määräytyy palveluvuosien mukaan seuraavasti: Palkka Yliopettaja Tekniikka ja liikenne Koulutusala Hallinto ja kauppa; opettajankoulutus Muut koulutusalat Alkupalkka vähintään I kalleusluokka 3 555, , ,79 II kalleusluokka 3 485, , ,78 4 palveluvuoden jälkeen vähintään I kalleusluokka 3 785, , ,99 II kalleusluokka 3 715, , ,91 7 palveluvuoden jälkeen vähintään I kalleusluokka 3 927, , ,39 II kalleusluokka 3 856, , ,24 10 palveluvuoden jälkeen vähintään I kalleusluokka 3 980, , ,60 II kalleusluokka 3 892, , ,36 15 palveluvuoden jälkeen vähintään I kalleusluokka 4 352, , ,31 II kalleusluokka 4 263, , ,34 Pöytäkirjamerkintä Tekniikan ja liikenteen koulutusalan yliopettajan vähimmäispalkka 20 palveluvuoden jälkeen on I kalleusluokassa 4 599,68 euroa/kk ja II kalleusluokassa 4 493,54 euroa/kk.

20 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 20 (28) 2 mom. Lehtorin vähimmäispalkka kuukaudessa määräytyy palveluvuosien mukaan seuraavasti: Palkka Lehtori Tekniikka ja liikenne Koulutusala Hallinto ja kauppa Muut koulutusalat Alkupalkka vähintään I kalleusluokka 3 166, , ,67 II kalleusluokka 3 113, , ,63 4 palveluvuoden jälkeen vähintään I kalleusluokka 3 449, , ,03 II kalleusluokka 3 379, , ,58 7 palveluvuoden jälkeen vähintään I kalleusluokka 3 555, , ,38 II kalleusluokka 3 502, , ,17 10 palveluvuoden jälkeen vähintään I kalleusluokka 3 821, , ,34 II kalleusluokka 3 750, , ,00 15 palveluvuoden jälkeen vähintään I kalleusluokka 4 139, , ,12 II kalleusluokka 4 068, , ,29 Pöytäkirjamerkintä Tekniikan ja liikenteen koulutusalan lehtorin vähimmäispalkka 20 palveluvuoden jälkeen on I kalleusluokassa 4 245,86 euroa/kk ja II kalleusluokassa 4 157,42 euroa/kk. 3 mom. Jos yliopettaja tai lehtori on suorittanut työtehtäviensä hoitamista ja osaamista hyödyttävän tohtoritutkinnon, vähimmäispalkka on edellä mainittua 4 % korkeampi.

21 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 21 (28) OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 2 Koko- ja osa-aikainen opettaja 3 Palkkaus Kelpoisuusehdot täyttävän opettajan palkkahinnoittelu: /kk Ylempi korkeakoulututkinto 2 775, , Korkeakoulututkinto ja insinöörin tutkinto 2 610, , Opistoasteen tutkinto 2 266, , Muu tutkinto 2 038, ,84 Palkkaa asteikon puitteissa määrättäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja vastuullisuus sekä työntekijän taito ja kyky. Soveltamisohje Jos opettajalla ei ole opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaista ammatilliselle koulutukselle määriteltyä kelpoisuutta, noudatetaan edellä olevia asteikkoja alarajaltaan enintään 30 %:lla alennettuina. Jos työsuhteen aikana suoritetusta koulutuksesta johtuen opettajan työkyky- ja -taito työnantajan arvion mukaan lisääntyvät (esim. tutkintomestarikoulutus), tarkistetaan palkkausta asteikon puitteissa. Osa-aikaisen opettajan kuukausipalkka on siinä suhteessa kokoaikaisen opettajan palkkaa alempi kuin hänen viikoittainen työaikansa on kokoaikaisen opettajan työaikaa (38 ¼) lyhyempi. Jos osa-aikaisen opettajan palkallisen työloma-ajan viikoittaista työaikaa ei ole tiedossa, maksetaan opettajalle palkka edellisen vuosineljänneksen keskimääräisen työajan mukaan.

22 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 22 (28) OSIO F VAPAAN SIVISTYSTYÖN JA TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET LIITE 10 MUSIIKKIOPPILAITOS VIRANHALTIJAT 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin palkka 1 mom Rehtorin palkka määrätään paikallisesti alla olevan palkka-asteikon puitteissa: kalleusluokka I 2 481, ,00 kalleusluokka II 2 413, ,02 2 mom Apulaisrehtorin palkka määrätään paikallisesti alla olevan palkka-asteikon puitteissa: kalleusluokka I 2 232, ,47 kalleusluokka II 2 171, ,50 Soveltamisohje Ks. palkka-asteikon käyttö OVTES:n yleisen osan II luvun 7.

23 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 23 (28) 3 Opettajan palkka ja opetusvelvollisuus 1 mom. Opettajan palkkaluokka ja viikoittainen opetusvelvollisuus on seuraava: Palkkaluokka Opetustunnit viikossa Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto C Ammattikorkeakoulussa suoritettu musiikinopettajan tutkinto tai konservatoriossa suoritettu musiikkioppilaitoksen opettajan opintolinjan jatkotutkinto tai aiempi lehtorilta vaadittu kelpoisuus C Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajalta tai säestäjältä vaadittu kelpoisuus C Määrävuosikorotus 3 mom. Rehtorille ja apulaisrehtorille maksetaan 20 vuoden määrävuosikorotukseen oikeuttavan palvelusajan perusteella 10 % korkeampi palkka kuin muutoin. TUNTIOPETTAJAT 8 Tuntiopettajan palkkaluokat ja opetusvelvollisuus 1 mom. Päätoimisen tuntiopettajan palkkaluokat ja opetusvelvollisuudet ovat seuraavat:

24 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 24 (28) Palkkaluokka Opetustunnit viikossa Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto C Ammattikorkeakoulussa suoritettu musiikinopettajan tutkinto tai konservatoriossa suoritettu musiikkioppilaitoksen opettajan opintolinjan jatkotutkinto tai aiempi lehtorilta vaadittu kelpoisuus C Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajalta tai säestäjältä vaadittu kelpoisuus C mom. Sivutoimisen tuntiopettajan palkkioperuste määräytyy 2 palkkaluokkaa alemman perusteen mukaan kuin mitä 1 momentissa on mainittu. LIITE 11 KANSALAIS- JA KANSANOPISTO I KANSALAISOPISTOT 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin palkka 1 mom Rehtorin palkka määrätään paikallisesti alla olevan palkka-asteikon puitteissa: kalleusluokka I 2 481, ,55 kalleusluokka II 2 413, ,10 2 mom Apulaisrehtorin palkka määrätään paikallisesti alla olevan palkka-asteikon puitteissa: kalleusluokka I 2 100, ,14 kalleusluokka II 2 042, ,08

25 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 25 (28) 7 Määrävuosikorotus 3 mom. Rehtorille ja apulaisrehtorille maksetaan 20 vuoden määrävuosikorotukseen oikeuttavan palvelusajan perusteella 10 % korkeampaa palkkaa kuin muutoin. 9 Suunnittelijaopettajan palkka 1 mom. Suunnittelijaopettajan tehtäviin kuuluu opintokokonaisuuksien/kurssien suunnittelua, koordinointia, hankkeiden hallintaa ja seurantaa (talousyms. vastuu). 2 mom. Suunnittelijaopettajan palkka määräytyy suoritetun tutkinnon mukaan seuraavasti: Ylempi korkeakoulututkinto 2 063, , Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus kansalaisopistonopettajan virkaan 1 866, ,42 3 mom. Suunnittelijaopettajalle maksetaan 10 vuoden määrävuosikorotukseen oikeuttavan palvelun perusteella 5 %, 15 vuoden määrävuosikorotukseen oikeuttavan palvelun perusteella 10 % ja 20 vuoden määrävuosikorotukseen oikeuttavan palvelun perusteella 10 % korkeampi palkka kuin muutoin. II KANSANOPISTOT 11 Rehtorin palkka Rehtorin palkka määrätään paikallisesti alla olevan palkka-asteikon puitteissa: kalleusluokka I 2 410, ,85 kalleusluokka II 2 343, ,64

26 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 26 (28) 13 Rehtorin määrävuosikorotus 2 mom. Rehtorille maksetaan 20 vuoden määrävuosikorotukseen oikeuttavan palvelusajan perusteella 10 % korkeampaa palkkaa kuin muutoin. 14 Opettajan palkka 1 mom. Opettajan palkkaluokka on seuraava: Ylempi korkeakoulututkinto C Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus kansanopistonopettajan virkaan Palkkaluokka C46 III TUNTIOPETTAJAT 24 Tuntipalkkiot 1 mom. Tuntiopettajalle maksetaan pidetyltä opetustunnilta 18,84 21,64. 2 mom. Kansanopiston ja kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuuden omaavalle sekä tuntiopettajalle, joka on suorittanut 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneelle 5 % korkeampi tuntipalkkio kuin mitä asianomaiselle tuntiopettajalle muutoin maksetaan. 3 mom. Luentopalkkioista sovitaan erikseen paikallisesti. 25 Määrävuosikorotus Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on kolme vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio.

27 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 27 (28) LIITE 12 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin palkka määrätään paikallisesti alla olevan palkka-asteikon puitteissa. kalleusluokka I 2 204, ,39 kalleusluokka II 2 148, ,65 Em. palkka-asteikon soveltaminen edellyttää, että rehtorilla on taideteollisessa korkeakoulussa tai muussa korkeakoulussa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai taideteollisessa korkeakoulussa tai taideteollisessa oppilaitoksessa suoritettu kuvaamataidon opettajan tutkinto. 3 Opettajan palkka 1 mom Opettajan palkka määrätään paikallisesti alla olevan palkka-asteikon puitteissa. kalleusluokka I 1 541, ,11 kalleusluokka II 1 499, ,00 2 mom. Jos opettajalla on soveltuva alan ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto tai asianomaisen taiteenalan vähintään opistoasteinen kelpoisuus tai hän on taiteilija, jolla on asetuksen 948/1998 mukainen pedagoginen kelpoisuus, palkkahinnoittelun ala- ja yläraja on 6 % korkeampi. 3 mom. 4 :n 2 momentin työajassa olevan opettajan palkka määrätään alla olevan palkka-asteikon puitteissa: kalleusluokka I 1 599, ,27 kalleusluokka II 1 556, ,49 4 :n 2 momentin työajassa olevan opettajan, jolla on 2 momentissa mainittu pätevyys, palkkahinnoittelun ala- ja yläraja on 6 % korkeampi.

28 KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 28 (28) 5 Kuvataidekoulun johtajana toimivan opettajan palkka ja opetusvelvollisuus 1 mom Koulun johtajana toimivan opettajan palkka-asteikon ala- ja ylärajat ovat 6 % korkeammat kuin muutoin. 6 Rehtorin ja opettajan määrävuosikorotus 2 mom. Rehtorille maksetaan 20 vuoden määrävuosikorotukseen oikeuttavan palvelusajan perusteella 10 % korkeampi palkka kuin muutoin. Opettajalle maksetaan 15 määrävuosikorotukseen oikeuttavan palvelusajan perusteella 10 % ja 20 vuoden palvelusajan perusteella 10 % korkeampi palkka kuin muutoin. Määrävuosikorotus lasketaan alku-/peruspalkasta mukaan lukien jo aiemmin saadut määrävuosikorotukset. TUNTIOPETTAJAT 9 Tuntipalkkiot 1 mom Tuntiopettajalle maksetaan pidetyltä opetustunnilta 19,19 24,59.

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.4.2019 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.12.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.5.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2019 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 821,46-4 549,49 3 716,22-4 424,17 011065 Lukion rehtori 3 983,40-4 996,12 3

Lisätiedot

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21 Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2018 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 779,88-4 499,99 3 675,79-4 376,03 011065 Lukion rehtori 3 940,06-4 941,76 3

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2019 alkaen HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1613,9 1745,97 1884,74 2045,72 2206,74 2398,15 HALLINTO-

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2018 alkaen (luottamusmiespalkkiot 1.3.2018 alkaen) HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1596,34 1726,97

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot

Piekkala (10)

Piekkala (10) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 1 1 (10) SOVELTAMISOHJEET Joulukuun kertasuoritus Joulukuun 2004 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuorituksena 2 % marraskuun kokonaispalkasta

Lisätiedot

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka 1 OSIO B, LIITE 1 OSIO B PERUSKOULU II II/1 VIRANHALTIJOIDEN PALKKA Tehtäväkohtainen palkka 2 Lehtorin (aineenopettajan) peruspalkka 4 03 04 00 5 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta tai

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) 3516.47-4186.39 3419.62-4071.07 011065 Lukion

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi 1 OSIO B, LIITE 3 OSIO B AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala n opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä: 4 Tohtorilisä 12 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

/kk Tutkintotaso I 19,64 Tutkintotaso II 39,23 Tutkintotaso III tai korkeampi 76,34

/kk Tutkintotaso I 19,64 Tutkintotaso II 39,23 Tutkintotaso III tai korkeampi 76,34 AVAINOTES 1.5.2018 lukien Yleinen osa Palkkiot Kielilisä (8 ) /kk Hyvä suullinen taito (8 1 mom.) 19,64 Hyvä suullinen ja kirjallinen taito (8 1 mom.) 25,19 Molempien kotimaisten kielten täydellinen hallinta

Lisätiedot

/kk Tutkintotaso I 19,87 Tutkintotaso II 39,69 Tutkintotaso III tai korkeampi 77,24

/kk Tutkintotaso I 19,87 Tutkintotaso II 39,69 Tutkintotaso III tai korkeampi 77,24 AVAINOTES 1.4.2019 lukien Yleinen osa Palkkiot Kielilisä (8 ) /kk Hyvä suullinen taito (8 1 mom.) 19,87 Hyvä suullinen ja kirjallinen taito (8 1 mom.) 25,49 Molempien kotimaisten kielten täydellinen hallinta

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKISTAMISESTA ALKAEN

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKISTAMISESTA ALKAEN 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 TARKISTAMISESTA 1.12.2003 ALKAEN 1 Taulukkokorotus 2 Palvelulisä Kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman

Lisätiedot

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu.

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu. PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE T6/2004 Laine 1.12.2004 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n opetustoimen jäsenyhteisöille TYÖEHTOSOPIMUS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

Yleiskorotetut palkat

Yleiskorotetut palkat Yleiskorotetut palkat 1.10.2007 Osio B 40301101 1 Ala-asteen rehtori, 12 23 2998,05 2928,43 3219,75 3145,00 Osio B 40301201 2 Ala-asteen rehtori, 24 30 3096,90 3025,01 3349,46 3271,68 Osio B 40301301 3

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on koodi, jota

Lisätiedot

Piekkala (12)

Piekkala (12) YLEISKIRJEEN 17/2005 LIITE 1 1 (12) SOVELTAMISOHJEET KESÄKUUN KERTASUORITUKSESTA, EUROMÄÄRÄISEEN PALKKAAN SIIRTYMISESTÄ JA YHTEISSUUNNITTELUTYÖAJAN LISÄYKSEN VAIKUTUKSESTA PALKKAAN KESÄKUUN KERTASUORITUS

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY Jäsenkirje T4/2011 Liite 2 1 (8) Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Piekkala (17)

Piekkala (17) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 34/2005 LIITE 1 Piekkala 9.12.2005 1 (17) OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) MUUTOKSET PERUSKOULU PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN PERUSPALKKA ERÄISSÄ

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1)

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) 2008 voimaan tulevien sopimusmääräysten soveltamisohjeet Sopimuskirja (OVTES 2007 2009)

Lisätiedot

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79 1 OSIO B, LIITE 2 OSIO B LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA I/1 Tehtäväkohtainen palkka 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka Palkka, /kk 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016)

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 1 (5) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) Tulkintaa muuttamattomat muutokset 1.1.2016 voimaan

Lisätiedot

REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA. 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä

REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA. 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten

Lisätiedot

OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset

OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 3 OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset yleiskirje0424vpliite3.doc OSIO A 2 YLEINEN OSA OSIO A YLEINEN OSA II LUKU VIRKASUHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALKKAUS 6 Varsinainen palkka

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 1 OSIO B, LIITE 1 OSIO B PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen, jota annetaan muille kuin

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2 1 (45) KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) SOVELTAMISOHJEET OSIO A Yleinen osa II luku Virkasuhteisen opetushenkilöstön palkkaus 5 Palkka eri

Lisätiedot

Ammatillisten vuosityöaika

Ammatillisten vuosityöaika 1 Ammatillisten vuosityöaika Markku Perttunen OAJ 2 1 Palkka 3 Opettajan palkka Kokoaikaisen (1500 h) opettajan tehtäväkohtainen palkka on vähintään sopimuksen palkkaliitteen mukainen Palkkataso: OVTES

Lisätiedot

4 mom. Momenttiin on lisätty määritelmä siitä, että kunnalla tarkoitetaan sopimuksessa myös kuntayhtymää.

4 mom. Momenttiin on lisätty määritelmä siitä, että kunnalla tarkoitetaan sopimuksessa myös kuntayhtymää. YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 1 1 (15) OVTES 2001 SOVELTAMISOHJE Yleinen osa I LUKU SOVELTAMINEN JA TYÖRAUHA 1 Soveltamisala 4 mom. Momenttiin on lisätty määritelmä siitä, että kunnalla tarkoitetaan sopimuksessa

Lisätiedot

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B LIITE 1 PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: 1 Vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen,

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa URHEILUOPISTOT REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 1 1 (4) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksia

Virka- ja työehtosopimuksia Virka- ja työehtosopimuksia Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Tarkentavat virkaehtosopimukset

Lisätiedot

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1

Lisätiedot

Palkat sekä vuosisidonnaisen osan prosentit lukien

Palkat sekä vuosisidonnaisen osan prosentit lukien Palkat sekä vuosisidonnaisen osan prosentit 1.9.2008 lukien Yleiskirjeen 13/2008 liite 2 Osio B 40301101 1 Ala-asteen rehtori, 12-23 3131,71 3058,98 3363,30 3285,21 2 5 5 5 10 Osio B 40301201 2 Ala-asteen

Lisätiedot

2 Opetusvelvollisuus on 75 100 tuntia vuodessa. jälkeen. Prosentit on lueteltu yleisen osan 6 2 kohdassa.

2 Opetusvelvollisuus on 75 100 tuntia vuodessa. jälkeen. Prosentit on lueteltu yleisen osan 6 2 kohdassa. 1 KANSALAISOPISTOT KANSALAISOPISTOT REHTORIT 1 Rehtorin peruspalkka, määrävuosikorotus ja opetusvelvollisuus 2 Työaika ja vuosiloma 1 KAN1 Rehtorin peruspalkka on vähintään 2 786,97 3 144,63. Lisäksi hänelle

Lisätiedot

SOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET

SOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET KT YLEISKIRJEEN 5/2003 LIITE 1 1 (17) SOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET YLEISTÄ Tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa todetaan, että mahdollisuuksien mukaan pyritään välttämään alle neljän tunnin työvuoroja.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä.

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä. OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 1 Monialainen ammatillinen oppilaitos 1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön

Lisätiedot

tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta. Työssäoloehto: keskeytymättä

tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta. Työssäoloehto: keskeytymättä Luottamusmiestiedote 1/2018 OVTES 1.2.2018-31.3.2020 1. Palkankorotukset noudattelevat yleistä palkankorotusten linjaa osa korotuksista päätetty siirtää tekstimuutoksiin 1.5.2018 yleiskorotus 1,17% 1.4.2019

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 2 1 (12) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset Sopimusmuutosten voimaantulo

Lisätiedot

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014.

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014. KT Yleiskirjeen 14/2013 liite Freund 1 (21) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014 2016) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Muutosten voimaantulo Palkantarkistukset 1.7.2014

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 1 (24) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) 1.2.2010 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirjan 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaisesti Lainsäädäntö ja työsuunnitelma tai vastaava asiakirja Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia toisin Peruskoulussa

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6.

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6. OSIO F LIITE 10 MUSIIKKIOPPILAITOS I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 08 01 00 2) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite). 2 mom. Apulaisrehtorin

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

Tämä työehtosopimus on voimassa 1.8.2009 28.2.2010.

Tämä työehtosopimus on voimassa 1.8.2009 28.2.2010. 1 (38) PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä työehtosopimus on voimassa

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 SISÄLLYSLUETTELO LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 Vapaan sivistystyön oppilaitokset KANSANOPISTOT... 35 KOKONAISTYÖAJASSA OLEVAT KANSANOPISTOT.. 39 KANSALAIS JA TYÖVÄENOPISTOT..

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) OPETUSHENKILÖSTÖ JA VUOSILOMA Opetushenkilöstö jakautuu useampaan ryhmään sen mukaan minkälainen työaikajärjestelmä ryhmälle on sovittu. Seuraavassa käsitellään

Lisätiedot

VST vapaa sivistystyö. OAO AKOL ry vst-tiimi

VST vapaa sivistystyö. OAO AKOL ry vst-tiimi VST vapaa sivistystyö OAO 7.11.2018 AKOL ry vst-tiimi Mitä on vapaa sivistystyö? Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista

Lisätiedot

SOPIMUS AMMATILLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VUOSITYÖAJASTA

SOPIMUS AMMATILLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VUOSITYÖAJASTA 19.11.2018 SOPIMUS AMMATILLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VUOSITYÖAJASTA 1 Soveltamisala Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä olevan ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöön.

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirja on lähetetty yleiskirjeen 6/2000 liitteenä.

Allekirjoituspöytäkirja on lähetetty yleiskirjeen 6/2000 liitteenä. 1 (20) KUNNALLISEN OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2000 SOVELTAMISOHJE Allekirjoituspöytäkirja Allekirjoituspöytäkirja on lähetetty yleiskirjeen 6/2000 liitteenä. Kunnallinen opetusalan virka- ja

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2018 liite 2. Freund 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2018 liite 2. Freund 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2018 liite 2 Freund 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018 2019 (OVTES 2018 2019) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset ja yleiskirje Tämä yleiskirje

Lisätiedot

2 Kirkkoherran viran haltijan palkkauksen perusteet. 3 Kirkkoherran viran hinnoitteluryhmä ja peruspalkka

2 Kirkkoherran viran haltijan palkkauksen perusteet. 3 Kirkkoherran viran hinnoitteluryhmä ja peruspalkka PALKKAHINNOITTELU, KIRKKOHERRAT LUKU 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kirkkoherran palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2007-2009 mukaisesti. Sopimuksen luvun 2.2. määräykset

Lisätiedot

OVTES JA SEN TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET SEKÄ PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA

OVTES JA SEN TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET SEKÄ PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA YLEISKIRJEEN 6/2005 LIITE 2 1 (8) OVTES 2005 2007 JA SEN TÄRKEIMMÄT 1.3.2005 VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET SEKÄ PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA Palkantarkistukset 2005 2007 Tulopoliittinen sopimus

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 3 1 (14) Freund. OVTES osio A. 33 Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma

KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 3 1 (14) Freund. OVTES osio A. 33 Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 3 1 (14) OVTES osio A 33 Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma 1 mom. Jos opetushenkilöstöön kuuluvalla viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus vuosilomaan, tästä on sopimusmääräys

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA JA PALKKAPERUSTERYHMÄ. 1 Sovellettavat sopimusmääräykset

OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA JA PALKKAPERUSTERYHMÄ. 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1 OSIO B OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMISALA JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset Toistaiseksi tai määräajaksi otetun rehtorin ja opettajaviran

Lisätiedot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot 1 (8) Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa 1 Palkallinen virkavapaa Palkalliselta virkavapaalta maksetaan opettajalle paitsi varsinainen palkka myös työsuunnitelmassa

Lisätiedot

Mikä kiky? Opas kilpailukykysopimuksen vaikutuksista

Mikä kiky? Opas kilpailukykysopimuksen vaikutuksista Opas kilpailukykysopimuksen vaikutuksista Kilpailukykysopimus Pääsopijajärjestöillä ja maan hallituksella on yhteinen näkemys siitä, kuinka kilpailukykysopimus vaikuttaa valtion ja kuntien talouteen. Kaikki

Lisätiedot