Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen toista jaksoa koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet"

Transkriptio

1

2 KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 1 1 (4) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen toista jaksoa koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset ja niiden voimaantulo Palkantarkistukset lukien Sopimusmuutokset koostuvat keskitetysti sovituista palkantarkistuksista sekä tekstimuutoksista, joista osan tarkoitus on muuttaa määräyksen soveltamista ja osan pelkästään selkeyttää nykyistä soveltamista. Tässä yleiskirjeessä käydään läpi kaikki muutokset, mutta pelkästään soveltamista selkeyttävien muutosten osalta pykälät ja momentit vain luetellaan. Tulkintaa muuttavien tekstimuutosten tarkoitus on helpottaa oppilaitosten esimiestyötä lisäämällä opettajien työn järjestämisessä ja palkitsemisessa käyttökelpoisten palkkaus- ja työaikamääräysten käyttöä. Sopimusmuutokset tulevat voimaan tai Voimaatulo ilmenee tästä soveltamisohjeliitteestä kunkin sopimusmuutoksen kohdalta. Palkantarkistukset toteutetaan 0,4 prosentin yleiskorotuksena Vastaavalla prosentilla korotetaan 11 :n mukaista henkilökohtaista lisää sekä palkkaliitteen mukaisia euromääräisiä lisiä sekä tuntipalkkioita, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: OVTES osion B koulu- ja kuntakohtaisen lisätehtävän 19 2 momentin peruskoulujen euromääräisiä palkkioita ei koroteta 0,4 prosentin yleiskorotuksella, sillä niitä korotetaan erillisellä 18,5 prosentin tasokorotuksella. Tämän yleiskirjeen palkkaliitteestä ilmenee lukuvuodelle jaettavaksi tuleva euromäärä. Kunkin opettajan maksussa olevaa palkkiota korotetaan 18,5 prosentilla lukien. 0,4 prosentin yleiskorotus ei koske ammatillisten oppilaitosten kokonaistyöajassa olevan opinto-ohjaajan viran haltijaa (Osio C 6 ), jonka peruspalkkaan ja tehtäväkohtaiseen palkkaan tehdään 1,4 prosentin tasokorotus. Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta. Tarkistetut peruspalkat, palkkiot ja C-taulukot lukien löytyvät myös KT:n kotisivuilta ( > Ajankohtaista). yleiskirje1511hf-ovtes-soveltamisohje-liite1.docx

3 KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 1 2 (4) Tulkintaa muuttamattomat tekstimuutokset lukien Seuraavilla voimaan tulevilla OVTES tekstimuutoksilla on tarkoitettu ainoastaan selventää vanhaa tulkintaa: Osio A 14 Vuosisidonnainen lisä ja eläke: - lisätty soveltamisohje Osio C 10 Ammatillisessa oppilaitoksessa annettava lukio-opetus, 2 mom.: - soveltamisohjetta täsmennetty Tulkintaa muuttavat tekstimuutokset ja lukien Seuraavilla tai voimaan tulevilla OVTES tekstimuutoksilla on tarkoitettu muuttaa voimassa olevaa tulkintaa: OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 19 Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä Määräykseen on lisätty voimassa oleva uusi momentti. Se mahdollistaa koulukohtaisesti 2. momentin mukaan laskettavan rahamäärän jakamisen työnantajan harkinnan mukaan sekä tietyin edellytyksin osittain kuntakohtaisesti. Ennen päätöstä koulukohtaisen rahamäärän käyttämisestä kuntakohtaisesti tulee asiasta käydä pääsopimuksen IV luvun 14 :n 2 mom. mukaiset neuvottelut. Koulukohtaisesti tulee käyttää vähintään 70 % rahamäärästä. Lisätehtävinä jaettavia palkkaliitteen mukaisia euromääriä on myös korotettu 18,5 prosentilla edeltävältä ajalta ko. korotus toteutetaan tarkistamalla kunkin opettajan maksussa olevia palkkiota 18,5 prosentilla lukien. Uuden momentin tavoitteena on joustavoittaa lisätehtävään käytettävän rahamäärän tarkoituksenmukaisempaa jakamista, jos lisätehtävätyön tarve vaihtelee lukuvuosittain ja kouluittain. OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 3 Peruskoulun rehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 momentin vuosiluokkia 7 9 käsittävän koulun rehtorihinnoittelun (20- palkkaperusteryhmää) yläraja poistetaan I ja II kalleusluokista lukien. yleiskirje1511hf-ovtes-soveltamisohje-liite1.docx

4 KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 1 3 (4) OSIO B, LIITE 1 PERUSKOULU 9 Apulaisjohtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajaviran haltijalle OSIO B, LIITE 2 LUKIO 4 Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajaviran haltijalle OSIO B, LIITE 3 AIKUISLUKIO 5 Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajaviran haltijalle OSIO B, LIITE 2 LUKIO 7 Lukioresurssitunnit Peruskoulua ja lukiota koskevien pykälien opetusvelvollisuuteen luettavia enimmäistuntimääriä on lisätty 2 tunnilla. Aikuislukiossa on opetusvelvollisuuden alarajaa alennettu 2 tunnilla. Lisääntynyt opetusvelvollisuuteen lukemismahdollisuus on tarkoitettu erityisesti tilanteisiin, joissa ko. resurssi jaetaan useammalle opettajaviranhaltijalle. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi koulun toimiminen pysyvästi useammassa toimipaikassa tai kouluverkon kehittämistilanteisiin liittyvä hallinnollisen työn lisääntyminen. Muutos tulee voimaan Lukioresurssituntien valtakunnallista kokonaismäärää lisätään ja sitä kohdennetaan aikaisempaa enemmän suuriin lukioihin. Tämä toteutetaan muuttamalla jaettavan viikkotuntimäärän laskentakaavaa siten, että lukiokohtainen kiinteä osa on 14 (aikaisemmin 20) ja oppilasmäärä kerrotaan luvulla 0,17 (aikaisemmin 0,14). Lukuvuodelle käytetään poikkeuksellisesti kiinteänä osana lukua 14,75. Myös resurssin käyttöä koskevaa päätöksentekoa koskevaa määräystä on muutettu. Jos resurssia käytetään myös opetustyöhön, tulee asiasta sopia opettajakunnan kanssa. Mikäli asiasta ei saavuteta yksimielisyyttä opettajakunnan kanssa, tulee asiasta käydä pääsopimuksen IV luvun 14 :n 2 mom. mukaiset neuvottelut, joissa pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Jos em. neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, työnantaja tekee päätöksen resurssin käytöstä. Muutos tulee voimaan Samalla on huomioitava ainoastaan lukuvuotta koskeva, poikkeava tuntimäärän laskentatapa. yleiskirje1511hf-ovtes-soveltamisohje-liite1.docx

5 KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 1 4 (4) OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS OSIO C LIITE 6 TAIDE- JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS Osion C liitteiden 4, 6, ja 9 yhteisten aineiden opetusvelvollisuuksia on muutettu lukien. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto - osa-alueella opetusvelvollisuus on 874 tuntia liitteissä 4 ja 6 ja 817 tuntia liitteessä 9. Muiden aineiden/osa-alueiden opetusvelvollisuudet pysyvät ennallaan. Sopimusmuutoksen tarkoituksena on helpottaa painotetun opetusvelvollisuuden laskentaa tutkinnon perusteiden uudistuttua. Ennen sopimusmuutoksen voimaan tuloa lukuvuonna työnantajan tulee pyrkiä soveltamaan nykyisiä määräyksiä: Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen uudet tutkinnon perusteet tulivat käyttöön lukien. Voimassa olevan OVTES sopimuksen mukainen koulutusalojen ryhmittely, oppiainejako ja sopimusmääräyksissä käytetty muu teksti ei kaikilta osin vastaa uusien tutkinnon perusteiden mukaisia ilmaisuja. Em. huolimatta OVTES sopimusmääräyksiä tulee soveltaa vielä lukuvuonna uusien tutkinnon perusteiden mukaiseen toimintaan niiden sisällöllisen vastaavuuden perusteella ja aiempaa ainejakoa noudattaen ja tarvittaessa painottaen. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto on lukien uusien tutkinnon perusteiden mukaan yksi opetettava osa-alue. Sopimuksen mukainen osa-alueen opetusvelvollisuus tulee voimaan lukien, joten opetusvelvollisuus tulee lukuvuonna tarvittaessa edelleen painottaa. yleiskirje1511hf-ovtes-soveltamisohje-liite1.docx

6 KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu- Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja tunnus I kl I kl II kl II kl Vuosiluokkia 1 6 käsittävän koulun rehtori, palkkaperusteryhmää 3 699, , , , Vuosiluokkia 1 6 käsittävän koulun rehtori, palkkaperusteryhmää 3 821, , , , Vuosiluokkia 1 6 käsittävän koulun rehtori, 31 palkkaperusteryhmää 3 973, , , , Vuosiluokkien 7 9 käsittävän koulun rehtori, 6 palkkaperusteryhmää 3 821, , , , Vuosiluokkia 7 9 käsittävän koulun rehtori, 7 14 palkkaperusteryhmää 4 133, , , , Vuosiluokkia 7 9 käsittävän koulun rehtori, palkkaperusteryhmää 4 312, , , , Vuosiluokkia 7 9 käsittävän koulun rehtori, 20 palkkaperusteryhmää 4 496, , Erityiskoulun rehtori, 6 11 palkkaperusteryhmää 3 821, , , , Erityiskoulun rehtori, palkkaperusteryhmää 3 973, , , , Erityiskoulun rehtori, palkkaperusteryhmää 4 312, , , , Erityiskoulun rehtori, 26 palkkaperusteryhmää 4 496, , , , Peruskoulun kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori (osio B 5 ) Lukion kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori (osio B 5 ) Lukion rehtori (osio B 4 ) 4 371, , , , Aikuislukion rehtori (osio B 4 ) 4 371, , , , Peruskoulun oppilaanohjaaja (osio B 6 ) 2 953, , Peruskoulun oppilaanohjaaja, ei kelpoisuutta (osio B 6 2 mom.) Palkkiot Vuosiluokkien 1 6 koulu, /kk Vuosiluokkien 7 9 koulu tai erityiskoulu /kk Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä, 6 8 palkkaperusteryhmää (19 2 mom.) 226,97 Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä, 9-16 palkkaperusteryhmää (19 2 mom.) 226,97 453,94 Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä, palkkaperusteryhmää (19 2 mom.) 340,47 567,43 Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä, palkkaperusteryhmää (19 2 mom.) 340,47 794,41 Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä, palkkaperusteryhmää (19 2 mom.) 453, ,39 Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä, palkkaperusteryhmää (19 2 mom.) 567, ,84 Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä, 34 palkkaperusteryhmää (19 2 mom.) 680, ,35 lukio Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä, oppilaita (19 5 mom.) 192,13 Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä, oppilaita (19 5 mom.) 288,17 Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä, oppilaita (19 5 mom.) 384,21 Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä, oppilaita 601 (19 5 mom.) 480,28 Peruskoulu ja aikuislukio Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä (19 4 ja 6 mom.) 96,04 OSIO B LIITE 1 Peruskoulu Peruspalkat I kl II kl Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 2 811, , Lehtori/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus 2 621, , Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto 2 297, , Lehtori/korkeakoulututkinto 2 199, , Lehtori/muu kuin edellä mainittu 2 078, , Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 831, , Erityisopetuksen opettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 732, , Erityisopetuksen opettaja/erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 644, , Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 603, , Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan 2 495, , Erityisopetuksen opettaja/muu kuin edellä mainittu 2 180, , Luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto, aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä 2 811, , Luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 603, , Luokanopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 519, , Luokanopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto 2 055, , Luokanopettaja/muu kuin edellä mainittu 1 960, , Esiluokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 258, , Esiluokanopettaja/erityisesiluokan opettaja jolla erityislastentarhanopettajan kelpoisuus 2 258, , Esiluokanopettaja/asetuksen 986/ :n mukainen kelpoisuus 2 211, , Esiluokanopettaja/muu kuin edellä mainittu 1 900, , Vuosiluokkien 7 9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman 2 811, ,04

7 Vuosiluokkien 7 9 tuntiopettaja/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus 2 621, , Vuosiluokkien 7 9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto 2 297, , Vuosiluokkien 7 9 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto 2 199, , Vuosiluokkien 7 9 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu 2 078, , Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus 2 831, , Erityisopetuksen tuntiopettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus 2 732, , Erityisopetuksen tuntiopettaja/erityisopettajan kelpoisuus 2 644, , Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 603, , Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan 2 495, , Erityisopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu 2 180, , Vuosiluokkien 1 6 tuntiopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin 2 811, , Vuosiluokkien 1 6 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 603, , Vuosiluokkien 1 6 tuntiopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 519, , Vuosiluokkien 1 6 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto 2 055, , Vuosiluokkien 1 6 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu 1 960, , Esiopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 258, , Esiopetuksen tuntiopettaja/erityisesiluokan opettajan, jolla on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus 2 258, , Esiopetuksen tuntiopettaja/asetuksen 986/ :n mukainen kelpoisuus 2 211, , Esiopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu 1 900, ,98 Palkkiot e/kk Taide- ja taitoaineiden lisät, yhteensä/koulu (23 ) 1 2 palkkaperusteryhmää 192, palkkaperusteryhmää 384,60 9 palkkaperusteryhmää 576,91 OSIO B LIITE 2 Lukio Peruspalkat I kl II kl Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 2 981, , Lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 845, , Lehtori/korkeakoulututkinto 2 401, , Lehtori/muu kuin edellä mainittu tutkinto 2 126, , Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 2 981, , Tuntiopettaja/aiempi lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 583, , Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto 2 295, , Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu tutkinto 2 126, ,25 Palkkiot /kerta Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, 9 1 mom.) 114,30 Yksityisopiskelijan kuulustelu (soveltamisohje, 9 1 mom.) 38,17 Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite mom.) 38,17 OSIO B LIITE 3 Aikuislukio Peruspalkat I kl II kl Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin 2 981, , Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan 2 842, , Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/korkeakoulututkinto 2 403, , Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/muu kuin edellä mainittu 2 127, , Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 2 981, , Tuntiopettaja/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 583, , Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto 2 295, , Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu 2 126, ,25 Palkkiot /kerta Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, liite mom.) 114,30 Yksityisopiskelijan osakuulustelu (soveltamisohje, liite mom.) 38,17 Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite mom.) 38,17 OSIO C Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön yhteiset määräykset Peruspalkat I kl II kl Rehtori 3 902, , Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 706, , Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/muu tutkinto 3 577, , Opinto-ohjaaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 407, , Opinto-ohjaaja/muu tutkinto 3 309, ,06 Palkkiot /kerta Ylioppilaskirjoitusten valmistavan tarkistuksen palkkio (10 2 mom.) 38,08 OSIO C LIITE 4 Ammattioppilaitos Peruspalkat I kl II kl Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 102, ,43

8 Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto 2 702, , Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva opistoasteen tutkinto 2 523, , Ammatillisten aineiden lehtori/muu soveltuvat tutkinto tai koulutus 2 464, , Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 2 821, , Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/muu soveltuva tutkinto 2 317, , Ammatillinen oppilaitos/tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi 3 102, , Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto 2 702, , Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto 2 523, , Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus 2 464, , Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto 2 821, , Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu soveltuva tutkinto 2 317, ,23 OSIO C LIITE 5 Kauppaoppilaitos Peruspalkat I kl II kl Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 936, , Lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto 2 604, , Lehtori/muu soveltuva tutkinto 2 340, , Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 936, , Tuntiopettaja/soveltuva korkeakoulututkinto 2 604, , Tuntiopettaja/muu soveltuva tutkinto 2 340, ,79 OSIO C LIITE 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Peruspalkat I kl II kl Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 451, , Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto 2 325, , Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto 2 309, , Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala) 2 106, , Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto 2 451, , Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto 2 309, , Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 451, , Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto 2 325, , Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto 2 309, , Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala) 2 106, , Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto 2 451, , Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto 2 309, ,14 OSIO C LIITE 7 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Peruspalkat I kl II kl Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 227, , Lehtori/muu 3 073, , Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikoreakoulututkinto 3 227, , Tuntiopettaja/muu 3 073, ,80 OSIO C LIITE 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Peruspalkat I kl II kl Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 253, , Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto 2 970, , Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto 2 884, , Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus 2 697, , Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto 3 124, , Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto 2 884, , Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 253, , Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto 2 970, , Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto 2 884, , Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus 2 697, , Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto 3 124, , Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto 2 884, ,22 OSIO C LIITE 9 Merenkulkuoppilaitos Peruspalkat I kl II kl Laboratorioinsinööri 2 808, , Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 065, , Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/muu tutkinto 2 871, , Lehtori/ammatinopetus 2 294, , Lehtori/työnopetus 2 191, , Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto 2 821, , Lehtori/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto 2 510, , Lehtori/yhteiset aineet/muu tutkinto 2 456, , Tuntiopettaja/merenkulku- ja teknillisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 065, , Tuntiopettaja/merenkulku ja teknilliset aineet/muu tutkinto 2 871, , Tuntiopettaja/ammatinopetus 2 294, , Tuntiopettaja/työnopetus 2 191, , Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto 2 821, , Tuntiopettaja/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto 2 510, , Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu tutkinto 2 456, ,16

9 OSIO F LIITE 10 Musiikkioppilaitos Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja Tehtäväkohtainen palkka I kl I kl II kl II kl Rehtori 3 617, , , , Apulaisrehtori 3 255, , , ,05 Peruspalkka I kl II kl Opettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 491, , Opettaja/soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus 2 426, , Opettaja/muu tutkinto tai aiempi opettajan tai säestäjän kelpoisuus 2 183, , Ammatillisen koulutuksen opettaja 2 491, , Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 282, , Tuntiopettaja/soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus 2 237, , Tuntiopettaja/muu soveltuva tutkinto tai aiempi opettajan tai säestäjän tutkinto 2 081, ,12 Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio /tunti Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 27, Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus 27, Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai säestäjän kelpoisuus 25,29 OSIO F LIITE 11 Lasten ja nuorten taidekoulu Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja Tehtäväkohtainen palkka I kl I kl II kl II kl Rehtori/taideteollisessa korkeakoulussa tai muussa korkeakoulussa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 3 159, , , , Rehtori/taideteollisessa korkeakoulussa tai taideteollisessa oppilaitoksessa suoritettu kuvaamataidon opettajan tutkinto 3 159, , , , Taidekoulun opettaja vaihtoehto , , , , Taidekoulun opettaja vaihtoehto , , , ,81 Tuntipalkat Alaraja Yläraja Lasten ja nuorten taidekoulun tuntiopettaja 24,19 30,98 OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja Peruspalkat I kl I kl II kl II kl Rehtori 3 584, , , , Apulaisrehtori 3 034, , , , Opettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 502, , Opettaja/muu soveltuva tutkinto tai erivapaus kansalaisopistonopettajan virkaan 2 252, , Suunnittelijaopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 771, , Suunnittelijaopettaja/muu tutkinto tai erivapaus kansalaisopistonopettajan virkaan 2 506, ,44 Tuntipalkat Alaraja Yläraja Kansalaisopiston tuntiopettaja 24,63 28,24 Palkkiot Iltaopetuspalkkio (8 ) 64,72 /kk OSIO F LIITE 13 Kansanopisto Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja Peruspalkat I kl I kl II kl II kl Rehtori 3 483, , , , Opettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 472, , Opettaja/muu soveltuva tutkinto tai erivapaus kansanopistonopettajan virkaan 2 243, , Opettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (vaihtoehto 2) 3 165, , Opettaja/soveltuva alempi korkeakoulututkinto (vaihtoehto 2) 3 086, , Opettaja/muu tutkinto (vaihtoehto 2) 2 650, ,94 Tuntipalkat Alaraja Yläraja Kansanopiston tuntiopettaja 24,63 28,24 OSIO D Ammattikorkeakoulu Vähimmäispalkat Yliopettaja (viranhaltijat , , ) I kl II kl alkupalkka vähintään 3 578, ,20 4 palveluvuoden jälkeen vähintään 3 694, ,59 7 palveluvuoden jälkeen vähintään 3 809, ,81 10 palveluvuoden jälkeen vähintään 4 278, ,78 15 palveluvuoden jälkeen vähintään 4 911, ,77 Lehtori (viranhaltijat , , Kokoaikaiset tuntiopettajat ( , , ) alkupalkka vähintään 3 232, ,74 4 palveluvuoden jälkeen vähintään 3 299, ,00 7 palveluvuoden jälkeen vähintään 3 430, ,11 10 palveluvuoden jälkeen vähintään 3 859, ,05 15 palveluvuoden jälkeen vähintään 4 402, ,01

10 OSIO E Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Palkka Kokoaikainen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto alaraja yläraja 0 vuotta 3 726, ,68 5 vuotta 3 913, ,04 10 vuotta 4 108, ,71 15 vuotta 4 314, ,13 20 vuotta 4 486, , Kokoaikainen opettaja/korkeakoulu- tai insinöörin tutkinto 0 vuotta 3 505, ,65 5 vuotta 3 681, ,94 10 vuotta 3 865, ,99 15 vuotta 4 058, ,24 20 vuotta 4 220, , Kokoaikainen opettaja/opistoasteen tutkinto 0 vuotta 3 044, ,20 5 vuotta 3 196, ,40 10 vuotta 3 356, ,24 15 vuotta 3 524, ,04 20 vuotta 3 665, , Kokoaikainen opettaja/muu tutkinto 0 vuotta 2 818, ,92 5 vuotta 2 959, ,85 10 vuotta 3 107, ,84 15 vuotta 3 262, ,19 20 vuotta 3 393, ,71

11 KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 1 (5) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES ) Tulkintaa muuttamattomat muutokset voimaan tulevalle sopimusjaksolle OSIO A YLEINEN OSA 14 Vuosisidonnainen lisä ja eläke Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavaksi ajaksi ei katsota aikaa, jolta henkilö on ansainnut ja saa eläkettä. Rajoitus ei koske aikaa, jolta henkilö saa kuntien eläkevakuutukselta osa-aikaeläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä. Soveltamisohje OSIO C YHTEISET MÄÄRÄYKSET Vuosisidonnaisen lisän kertyminen katkeaa henkilön jäätyä vanhuuseläkkeelle. Palvelussuhteessa vuosisidonnaisen lisän kertyminen alkaa alusta, jos henkilö saa samanaikaisesti vanhuuseläkettä. 10 Ammatillisessa oppilaitoksessa annettava lukio-opetus 2 mom. Jos ammatillisen oppilaitoksen ylläpitäjällä on lukiokoulutuksen järjestämislupa, jonka perusteella ylläpitäjän tekemän päätöksen nojalla lukiokoulutusta annetaan ja ylioppilastutkinto järjestetään ko. ammatillisessa oppilaitoksessa, maksetaan 1 momentin lisäksi ylioppilaskirjoitusten valmistavasta tarkistamisesta kutakin koetta kohden palkkaliitteestä ilmenevä kertapalkkio. Soveltamisohje Vieraan kielen kokeen eri osien tarkistus ja arvostelu katsotaan yhdeksi kokeeksi, samoin äidinkielen osasuoritukset. yleiskirje1511hf-ovtes-liite3.docx

12 KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 2 (5) Tulkintaa muuttavat muutokset voimaan tulevalle sopimusjaksolle OSIO B YLEISSIVISTÄVÄ KOULU 19 Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä 7 mom. (voimassa ) OSIO B, LIITE 1 PERUSKOULU Jos koulutuksen järjestämisen kannalta on tarpeen soveltaa tämän pykälän peruskoulua koskevia määräyksiä toisin, voi työnantaja halutessaan käyttää koulu/oppilaitoskohtaiseen lisätehtävän korvauksen osin kuntakohtaisesti. Soveltamisohje Koulukohtaisesti laskettava palkkaliitteestä ilmenevä rahamäärä (2 mom.) voidaan työnantajan harkinnan mukaan käyttää osin kuntakohtaisesti, jos se on koko kunnan opetuksen kehittämisen kannalta perusteltua eikä rahamäärän käyttäminen koulukohtaisesti ole tarkoituksenmukaista. Koulukohtaisesti tulee kuitenkin käyttää vähintään 70 % rahamäärästä. Ennen päätöstä koulukohtaisen rahamäärän käyttämisestä kuntakohtaisesti, tulee asiasta käydä pääsopimuksen IV luvun 14 :n 2 mom. mukaiset neuvottelut. 9 Apulaisjohtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle (Voimaan ) 1 mom. Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman vuosiluokkia 1 6 käsittävän koulun apulaisjohtajan tehtävät, hänen opetusvelvollisuuteensa luetaan seuraava tuntimäärä: Koulun/koulujen palkkaperusteryhmien lukumäärä Tuntimäärä/viikko yleiskirje1511hf-ovtes-liite3.docx

13 KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 3 (5) 2 mom. Muun kuin 1 momentissa mainitun peruskoulun/peruskoulujen apulaisjohtajaksi määrätyn opettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen luettava tuntimäärä on seuraava: OSIO B, LIITE 2 LUKIO Koulun/koulujen palkkaperusteryhmien lukumäärä Soveltamisohje 1 ja 2 momenttiin Tunnit/viikko Jos koululle/kouluille on poikkeuksellisesti määrätty useampia apulaisjohtajia, jaetaan 1 tai 2 momentin määräysten mukaan määräytyvä tuntimäärä apulaisjohtajien kesken. 4 Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle (Voimaan ) 1 mom. Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman koulun apulaisrehtorin tehtävät, hänen opetusvelvollisuuteensa luettava tuntimäärä on seuraava: OSIO B, LIITE 3 AIKUISLUKIO Opiskelijoiden lukumäärä Tunnit/viikko Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle (Voimaan ) Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman koulun apulaisrehtorin tehtävät, työnantaja vahvistaa opettajan opetusvelvollisuuden 8 16 viikkotunniksi. Opetusvelvollisuuden suuruudesta päättäessään työnantaja ottaa huomioon oppilaitoksen koon ja muut paikalliset olosuhteet. yleiskirje1511hf-ovtes-liite3.docx

14 KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 4 (5) OSIO B, LIITE 2 LUKIO 7 Lukioresurssitunnit (Voimaan ) Lukioresurssituntien määrä on lukiota kohden 14 viikkotuntia, johon lisätään 0,17 viikkotuntia opiskelijaa kohden. Lukuvuoden ajan lukioresurssi on kuitenkin lukiota kohden 14,75, johon lisätään 0,17 viikkotuntia opiskelijaa kohden. Lukioresurssia käytetään rehtorin ja opettajakunnan lukion tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeiksi pidettyihin työsuunnitelmassa opettajalle osoitettuihin töihin ja tehtäviin kuten ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistavaan tarkistamiseen ja lukion päättötutkintoon kuuluviin suullisiin kuulusteluihin. Vaihtoehtoisesti voidaan päättää pienemmän resurssin käyttämisestä, jolloin kyseisiin luokan ulkopuolisiin tehtäviin käyttämätön viikkotuntimäärä on käytettävä opetustyöhön. Asiasta päätetään lukuvuodeksi kerrallaan. Soveltamisohje OSIO C, LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS Lukioresurssista on käytettävä suurin osa luokan ulkopuolisiin tehtäviin. Jos päätetään resurssin käyttämisestä opetustyöhön, tulee siitä sopia opettajakunnan kanssa. Jos resurssin käyttämisestä ei saavuteta yksimielisyyttä, tulee asiasta käydä pääsopimuksen IV luvun 14 :n 2 mom. mukaiset neuvottelut. 4 Opettajan työaika (Voimaan ) 2 mom. Ammatillisissa aineissa opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on 931 tuntia. Yhteisen aineiden opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on kielten opetuksessa 779 tuntia, työkyvyn ylläpitämisessä, liikunnassa ja terveystiedossa 874 tuntia ja muissa yhteisissä aineissa 817 tuntia. OSIO C, LIITE 6 TAIDE- JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS 4 Opettajan opetusvelvollisuus (Voimaan ) 1 mom. Yhteisten aineiden opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on työkyvyn ylläpitämisessä, liikunnassa ja terveystiedossa 874 tuntia ja muissa yhteisissä aineissa 836 tuntia. yleiskirje1511hf-ovtes-liite3.docx

15 KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 5 (5) OSIO C, LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS 6 Opettajan opetusvelvollisuus (Voimaan ) 1 mom. Opetusvelvollisuus merenkulku- ja teknillisissä aineissa sekä ammatinopetuksessa on 874 ja työnopetuksessa 950 tuntia vuodessa. Opetusvelvollisuus kielten opetuksessa on 722, työkyvyn ylläpitämisessä, liikunnassa ja terveystiedossa 817 tuntia ja muissa aineissa 760 tuntia vuodessa. yleiskirje1511hf-ovtes-liite3.docx

16 KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien Työllisyys- ja kasvusopimuksen toista jaksoa Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutukseksi ja toteutusajankohdaksi. 2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa toisen jakson (13 kk). Sopimuksen voimassaolo jatkuu jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi. 3 Palkantarkistus sopimuskauden toisella jaksolla (13 kk) 1 mom. Yleiskorotus lukien Viranhaltijan/työntekijän peruspalkkoja sekä tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan lukien 0,4 prosentin yleiskorotuksella. Ammatillisen oppilaitoksen kokonaistyöajassa olevan opinto-ohjaajan viran haltijan (Osio C 6 ) peruspalkkaa ja tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan kuitenkin 1,4 prosentilla. Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan lukien myös 11 :n mukaista henkilökohtaista lisää sekä palkkaliitteen mukaisia euromääräisiä lisiä sekä tuntipalkkioita. OVTES osion B koulu- ja kuntakohtaisen lisätehtävän 19 2 momentin euromääräisiä palkkiota ei kuitenkaan koroteta yleiskorotuksella, sillä niitä korotetaan allekirjoituspöytäkirjan 2 mom. kohdan 1 mukaisella tasokorotuksella. sop16allekirjoitusptk.docx 1

17 2 mom. Muut palkantarkistukset sekä sopimusmuutokset Esimiestyön edellytyksiä parantavina kokonaisuutena on sovittu myös seuraavista korotuksista ja tekstimuutoksista: 4 Matkakustannusten korvaukset - Koulu/oppilaitoskohtaisen lisätehtävän peruskoulujen (Osio B Yleissivistävä koulu 19 2 mom.) korottaminen 18,5 prosentilla lukien sekä lisän osittaisen jakamisen mahdollisuus kuntakohtaisesti peruskoulun osalta oheisen allekirjoituspöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti lukien - Peruskoulun vuosiluokkien 7-9 käsittävän, vähintään 20 perusopetusryhmän koulun rehtorin ( ) palkkahinnoittelun ylärajan poistaminen lukien - Peruskoulun, lukion ja aikuislukion apulaisjohtajana/apulaisrehtorina toimivan opettajaviranhaltijan opetusvelvollisuuteen luettavien tuntien asteikon väljentäminen tai opetusvelvollisuuden määrääminen oheisen allekirjoituspöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti lukien - Lukioresurssin (Osio B Liite 2 Lukio 7 ) laskentaa sekä käyttämistä koskevien määräysten muuttaminen oheisen allekirjoituspöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti lukien - Ammatillisen oppilaitoksen liitteiden 4 ja 6 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueen opetusvelvollisuuden määräytyminen 874 tunnin mukaisesti lukien. Liitteen 9 vastaava opetusvelvollisuus on lukien 817. Lisäksi on sovittu joistain OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan liitteen 2 mukaisista muutoksista. Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi mitä liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin verohallituksen em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä. Hotellikorvausten enimmäismäärät tarkistetaan noudattaen soveltuvin osin valtion virkamiesten hotellikorvausten enimmäismäärien tarkistuksia. 5 Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen Työntekijät Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/1997). sop16allekirjoitusptk.docx 2

18 6 Jatkuva neuvottelumenettely 7 Työryhmät Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa. Sopijaosapuolet ovat sopineet asetettavasta työryhmästä seuraavasti: Työryhmän tehtävänä on uudistaa ja kehittää sopimuskauden aikana yleissivistävien, ammatillisten sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajaryhmien työaikajärjestelmiä. Työryhmän tehtävänä on arvioida, seurata ja mahdollisesti laajentaa käynnissä olevia työaikakokeiluja sekä selvittää mahdollisuuksia käynnistää uusia työaikakokeiluja sopimuskauden aikana. Työryhmän tarkoituksena on selvittää työaikasuunnittelun ja seurannan käytön edellytyksiä sekä mahdollisuuksia muuttaa ja kehittää rehtorityöaikaa eri koulumuodoissa. Lisäksi työryhmän tehtävänä on selvittää kannustavan palkkaus-järjestelmän parantamista. 8 Tarkistettujen palkkojen maksaminen Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta. Työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksetaan jaksotyöntekijöille tarkistusten voimaantuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan työaikajakson alusta lukien. Helsingissä 26. kesäkuuta 2015 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY sop16allekirjoitusptk.docx 3

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016)

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 1 (5) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) Tulkintaa muuttamattomat muutokset 1.1.2016 voimaan

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.12.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.5.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.4.2019 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

/kk Tutkintotaso I 19,64 Tutkintotaso II 39,23 Tutkintotaso III tai korkeampi 76,34

/kk Tutkintotaso I 19,64 Tutkintotaso II 39,23 Tutkintotaso III tai korkeampi 76,34 AVAINOTES 1.5.2018 lukien Yleinen osa Palkkiot Kielilisä (8 ) /kk Hyvä suullinen taito (8 1 mom.) 19,64 Hyvä suullinen ja kirjallinen taito (8 1 mom.) 25,19 Molempien kotimaisten kielten täydellinen hallinta

Lisätiedot

/kk Tutkintotaso I 19,87 Tutkintotaso II 39,69 Tutkintotaso III tai korkeampi 77,24

/kk Tutkintotaso I 19,87 Tutkintotaso II 39,69 Tutkintotaso III tai korkeampi 77,24 AVAINOTES 1.4.2019 lukien Yleinen osa Palkkiot Kielilisä (8 ) /kk Hyvä suullinen taito (8 1 mom.) 19,87 Hyvä suullinen ja kirjallinen taito (8 1 mom.) 25,49 Molempien kotimaisten kielten täydellinen hallinta

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013

Lisätiedot

Palkkausluvun 10 :ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla.

Palkkausluvun 10 :ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla. 1 YLEISKIRJEEN 20/2002 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014.

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014. KT Yleiskirjeen 14/2013 liite Freund 1 (21) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014 2016) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Muutosten voimaantulo Palkantarkistukset 1.7.2014

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka 1 OSIO B, LIITE 1 OSIO B PERUSKOULU II II/1 VIRANHALTIJOIDEN PALKKA Tehtäväkohtainen palkka 2 Lehtorin (aineenopettajan) peruspalkka 4 03 04 00 5 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta tai

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Piekkala (10)

Piekkala (10) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 1 1 (10) SOVELTAMISOHJEET Joulukuun kertasuoritus Joulukuun 2004 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuorituksena 2 % marraskuun kokonaispalkasta

Lisätiedot

tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta. Työssäoloehto: keskeytymättä

tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta. Työssäoloehto: keskeytymättä Luottamusmiestiedote 1/2018 OVTES 1.2.2018-31.3.2020 1. Palkankorotukset noudattelevat yleistä palkankorotusten linjaa osa korotuksista päätetty siirtää tekstimuutoksiin 1.5.2018 yleiskorotus 1,17% 1.4.2019

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 2 Yleiskorotukset Tämä virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi 1 OSIO B, LIITE 3 OSIO B AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala n opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä: 4 Tohtorilisä 12 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2019 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 821,46-4 549,49 3 716,22-4 424,17 011065 Lukion rehtori 3 983,40-4 996,12 3

Lisätiedot

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21 Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2018 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 779,88-4 499,99 3 675,79-4 376,03 011065 Lukion rehtori 3 940,06-4 941,76 3

Lisätiedot

Yleiskorotetut palkat

Yleiskorotetut palkat Yleiskorotetut palkat 1.10.2007 Osio B 40301101 1 Ala-asteen rehtori, 12 23 2998,05 2928,43 3219,75 3145,00 Osio B 40301201 2 Ala-asteen rehtori, 24 30 3096,90 3025,01 3349,46 3271,68 Osio B 40301301 3

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 (TS-07) ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset TS-07 on voimassa 1.10.2007 31.1.2010. TS-07:n

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) 3516.47-4186.39 3419.62-4071.07 011065 Lukion

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2019 alkaen HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1613,9 1745,97 1884,74 2045,72 2206,74 2398,15 HALLINTO-

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2018 alkaen (luottamusmiespalkkiot 1.3.2018 alkaen) HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1596,34 1726,97

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 11 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2001 2002 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan 17.11.2000 allekirjoitettu

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKISTAMISESTA ALKAEN

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKISTAMISESTA ALKAEN 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 TARKISTAMISESTA 1.12.2003 ALKAEN 1 Taulukkokorotus 2 Palvelulisä Kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu.

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu. PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE T6/2004 Laine 1.12.2004 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n opetustoimen jäsenyhteisöille TYÖEHTOSOPIMUS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN

Lisätiedot

Piekkala (12)

Piekkala (12) YLEISKIRJEEN 17/2005 LIITE 1 1 (12) SOVELTAMISOHJEET KESÄKUUN KERTASUORITUKSESTA, EUROMÄÄRÄISEEN PALKKAAN SIIRTYMISESTÄ JA YHTEISSUUNNITTELUTYÖAJAN LISÄYKSEN VAIKUTUKSESTA PALKKAAN KESÄKUUN KERTASUORITUS

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY Jäsenkirje T4/2011 Liite 2 1 (8) Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Valtioneuvoston

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2018 liite 2. Freund 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2018 liite 2. Freund 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2018 liite 2 Freund 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018 2019 (OVTES 2018 2019) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset ja yleiskirje Tämä yleiskirje

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Palkat sekä vuosisidonnaisen osan prosentit lukien

Palkat sekä vuosisidonnaisen osan prosentit lukien Palkat sekä vuosisidonnaisen osan prosentit 1.9.2008 lukien Yleiskirjeen 13/2008 liite 2 Osio B 40301101 1 Ala-asteen rehtori, 12-23 3131,71 3058,98 3363,30 3285,21 2 5 5 5 10 Osio B 40301201 2 Ala-asteen

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 2 1 (12) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset Sopimusmuutosten voimaantulo

Lisätiedot

Tämä sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa viimeistään 31.1.2011 päättymään 28.2.2011. 2 Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2.

Tämä sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa viimeistään 31.1.2011 päättymään 28.2.2011. 2 Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2. 1 (5) KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 (TS-10) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1)

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) 2008 voimaan tulevien sopimusmääräysten soveltamisohjeet Sopimuskirja (OVTES 2007 2009)

Lisätiedot

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä.

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä. OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 1 Monialainen ammatillinen oppilaitos 1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 2 Yleiskorotukset Tämä työehtosopimus (TTES)

Lisätiedot

TEKNISTEN SOPIMUS (TS-01) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

TEKNISTEN SOPIMUS (TS-01) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- TEKNISTEN SOPIMUS 2001 2002 (TS-01) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-01) toteutetaan 17.11.2000 allekirjoitettu tulopoliittista

Lisätiedot

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B LIITE 1 PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: 1 Vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen,

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaisesti Lainsäädäntö ja työsuunnitelma tai vastaava asiakirja Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia toisin Peruskoulussa

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET

TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 1 (28) TÄRKEIMMÄT 1.3.2003 VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET OSIO A YLEINEN OSA II LUKU VIRKASUHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALKKAUS 20 Ylituntipalkkio 1 mom. Opettajalle maksetaan

Lisätiedot

4 Rahamääräisten kuukausipalkkojen ja lisäpalkkioiden tarkistaminen

4 Rahamääräisten kuukausipalkkojen ja lisäpalkkioiden tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2001 2002 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan 17.11.2000 allekirjoitettu

Lisätiedot

1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen. Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa

1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen. Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 2 Yleiskorotukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2 1 (45) KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) SOVELTAMISOHJEET OSIO A Yleinen osa II luku Virkasuhteisen opetushenkilöstön palkkaus 5 Palkka eri

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79 1 OSIO B, LIITE 2 OSIO B LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA I/1 Tehtäväkohtainen palkka 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka Palkka, /kk 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus)

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) OVTES:n muutokset 1.3.2007 ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) Kunnallisen palkkajärjestelmän kehittämisohjelma KUNPAS selvitys 2001 kunnallisten palkkajärjestelmien

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1. Piekkala 1 (32)

KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1. Piekkala 1 (32) KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1 Piekkala 1 (32) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirja Vuosi 2012 Sopimus

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 1 (24) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) 1.2.2010 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirjan 2

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

Piekkala (17)

Piekkala (17) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 34/2005 LIITE 1 Piekkala 9.12.2005 1 (17) OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) MUUTOKSET PERUSKOULU PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN PERUSPALKKA ERÄISSÄ

Lisätiedot