Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta 25.3.2015 koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista"

Transkriptio

1 Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista Tilaisuudessa olivat Metsähallituksen edustajina erikoissuunnittelija Jouko Högmander ja puistonjohtaja Erkki Virolainen, Rannikkoprikaatin edustajana huoltopäällikkö Risto Määttä ja kunnan edustajina kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, elinkeinotoimenjohtaja Marko Tiirinen ja ympäristösuunnittelija Merja Puromies, joka on laatinut muistion. Muistioon on kirjattu käytyä keskustelua aiheittain käsittäen yleisön esiin tuomia asioita sekä niihin annettuja vastauksia. Metsähallituksen edustajien muut esitykset ovat pääosiltaan luettavissa diaesityksestä. Kuntalaisten mielipiteiden kuuleminen kunnan lausunnon laatimisessa Tilaisuudessa sovittiin, että kunta ottaa vastaan kommentteja selvityksestä. Kommentit pyydetään lähettämään sähköpostitse Gustav Åbergille joka lähettää ne edelleen kunnanjohtaja Tarmo Aarniolle huomioitavaksi kunnan lausunnossa ympäristöministeriölle. Kunnan lausunnosta päätetään kunnanhallituksessa Kommentit pyydetään toimittamaan mennessä. Suojelun kustannukset ja selvitysprosessin jatko - selvityksestä puuttuu kunnan päätöksenteon pohjaksi tarvittava todellinen kustannusarvio, jossa otetaan huomioon myös infrastruktuuri ja tiet, - kansallispuiston perustaminen vaatisi suurta rahoitusta mm. hoitoon ja rakenteisiin. Metsähallituksen edustajien mukaan selvitystyössä on vasta kartoitettu vaihtoehtoja sekä niiden hyötyjä ja haittoja. Vaihtoehdoissa on ongelmia, jotka on syytä tuoda nyt esiin. On oikea aika vaikuttaa jatkoon perustellulla lausunnolla. Kun ympäristöministeriö on saanut lausunnot, ne kootaan yhteenvedoksi. Ympäristöministeriö arvioi, viedäänkö kansallispuiston suunnittelua aktiivisesti eteenpäin jossain muodossa. Jos jatkoon valitaan kansallispuistovaihtoehto, ympäristöministeriö valmistelee luonnoksen hallituksen esitykseksi perusteluineen sekä pyytää tätä varten mahdollisesti lisäselvityksiä esim. Metsähallitukselta, riistakeskukselta. Jos näiden pohjalta näyttää, että suunnittelua voi viedä eteenpäin, asia tulee lausunnolle kuntiin ym. tahoille ja sen jälkeen valtioneuvoston käsittelyyn. Lain perusteluihin kirjataan arvio kustannuksista, jotka lain täytäntöönpano edellyttää. Kyse on poliittisesta päätöksenteosta, jossa päätetään myös mahdollisen kansallispuiston toteuttamisen tasosta. Selvityksessä esitettyihin perustamiskustannuksiin eivät sisälly teiden ja infrastruktuurin parantamisesta aiheutuvat kustannukset ne selvitetään, jos jatkossa suunnittelun pohjaksi valitaan jokin kansallispuiston perustamisvaihtoehdoista.

2 Alueiden käyttö ja saavutettavuus sekä vaikutukset asutukseen ja elinkeinoihin - merialueelle on mahdollista muodostaa aika yhtenäinen suojelukokonaisuus, mantereelle pieniä pirstaleita, - Metsähallituksen hallinnoima alue on sirpaleinen, eikä sillä ole ydintä, alueet ovat vaikeasti saavutettavissa, - luonto olisi häviäjä kansallispuiston perustamisessa, samoin paikalliset asukkaat, maanomistajat ja Kirkkonummen kunta, - Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksessa Porkkalaan esitetään kulttuurimaisema-aluetta, mitä ei tule tehdä, - jos kansallispuisto toteutetaan, onko siitä olennaista haittaa puolustusvoimille; näkeekö puolustusvoimat kansallispuiston riskinä toiminnalleen; voivatko reserviläiset ja varuskunta käyttää ampumaratoja edelleen samalla intensiteetillä, - Santahaminan varuskunta-alueelle ympäristönsuojeluviranomainen on asettanut ehtoja harrastajien ampumistoiminnalle, - ihmiset on huomioitava eläinten lisäksi, - miten kansallispuistossa kävijän oikeudet eroavat jokamiehen oikeuksista, - Nuuksiossa oli vuonna 2014 noin kävijää - mikä olisi Porkkalan kansallispuistossa odotettu kävijämäärä 3 vuoden perspektiivillä, - mitä rajoituksia kansallispuisto toisi esim. rakentamiselle ja lupamenettelyille, - kansallispuisto olisi vihervasemmistolle syy rajoittaa maanomistusta alueella, jolloin asukkaat muuttaisivat pois, - yrittämiselle ei ole tälläkään hetkellä mitään estettä alueella, kansallispuisto ei lisää uusia yrittämismahdollisuuksia, - veneilijöitä on liian paljon, ihmiset kulkevat tonteilla ja veneilijät saattavat rantautua yksityisiin rantoihin, - onko veneelle liikkumiselle ja sukeltamiselle tulossa rajoituksia merensuojelualueilla (niillä on paljon hylkyjä) - jo nykyinen Porkkalanniemen kärjen kävijämäärä aiheuttaa teiden tukkeutumista kesällä, - Porkkalanniemen kärkeen johtaa kapea yksityistie, pysäköintipaikkoja ei ole tarpeeksi, - viimeiset viisi kilometriä Porkkalanniemen kärjen tietä on saatava asfaltoiduksi, - Pampskatanille tulee rakentaa kunnolliset laiturit, - miten liikenne on tarkoitus hoitaa, tuleeko valtaosa kävijöistä omalla autolla, riittääkö tieverkko, korjataanko tiet Hirsalaan ja Porkkalanniemeen, jos alueelle perustetaan kansallispuisto, - kansallispuiston kohteisiin ja mantereen satamiin päästävä HSL:n linjaautokuljetuksella sekä vesibussilla Kantvikista, koska kyseessä on mereinen kansallispuisto (vähentäisi painetta teihin). Metsähallituksen edustajien mukaan sekä kansallispuiston että asetuksella perustettavien suojelualueiden perustaminen koskee vain Metsähallituksen hallinnassa olevia alueita, eikä näkyvissä ole rajoituksia yksityisten maiden rakentamiseen ja lupamenettelyihin. Saltfjärdenillä ja Norra Fladetilla on nykyisin kävijää vuodessa. Porkkalanniemessä olevalla Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hoitamalla alueella käy kymmeniä tuhansia vuosittain. Saarien käyttö on nykyisin vähäistä, koska monet saaret ovat suljettuja yleisöltä. Porkkalan edustan puolustusvoimien käytössä olevien saarien mukana oleminen on edellytys kansallispuiston perustamiselle. Puolustusvoimien toiminnan turvaaminen on otettu huomioon

3 alueiden valinnassa. Tärkein saari on Rönnskär. Mäkiluoto on myös arvokas saari se on tällä hetkellä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa ja siellä on puolustustoimintaa. Metsähallituksen hallinnassa olevat saari- ja rannikkoalueet ovat Suomenlahdella harvoja paikkoja, joissa veneilijät voivat rantautua, kansallispuistossa ne saadaan kaikkien veneilijöiden käytettäviksi. Suojeluratkaisu ei tuo automaattisesti rajoituksia veneellä liikkumiseen ja sukeltamiseen merensuojelualueilla, sukeltamiselle ei näkyvissä kansallispuistosta johtuvia rajoituksia. Metsähallituksen edustajien mukaan Metsähallitus on tehnyt puolustusvoimien kanssa yhteistyötä monilla alueilla. Luonnonsuojelulainsäädäntö lähtee siitä, että maanpuolustus menee edelle viime kädessä eikä Metsähallituksen toiminta saa haitata puolustusvoimien toimintaa. Tykeillä ampuminen on edelleen mahdollista alueella. Puolustusvoimien harjoituskohteita voidaan osoittaa hoito- ja käyttösuunnitelmassa liikkumiskieltoalueeksi, joita puolustusvoimat käyttävät. Repoveden kansallispuistossa on toimittu näin. Kansallispuistossa ja yleensäkin luonnonsuojelualueilla on enemmän rajoituksia kuin jokamiehen oikeuksin yksityisen omistamalla alueella tapahtuvassa liikkumisessa. Metsähallituksen edustajien mukaan liikenne- ja tiekysymykset tulee ratkaista mahdollisessa kansallispuistovaihtoehdon jatkoselvityksessä ennen kansallispuiston perustamista. Muutenkin kävijämäärät Porkkalanniemen kärkeen tulevat lisääntymään. On tärkeää järjestää sellaiset liikenneolot, ettei tilanne tule sietämättömäksi asukkaille Liikenneturvallisuus on taattava. Manneralueille tulee järjestää julkinen liikenne. Suurimmat kävijämäärät suuntautuisivat Porkkalanniemen kärkeen ja Kopparnäsiin kuten nykyään. Riippuu yritystoiminnasta, kuinka nopeasti kuljetuspalveluita saataisiin satamien ja potentiaalisten saarikehittämiskohteiden välille. Kuljetusten lähtösatamien sijainti vaikuttaisi tieliikenteeseen. Selvityksessä esitettyihin kansallispuiston perustamiskustannuksiin ei sisälly liikenne- ja tiekysymysten ratkaiseminen. Rannikkoprikaatin edustajan mukaan estettä kansallispuiston perustamiselle ei ole, jos se ei vaikuta puolustusvoimien harjoituksiin tai muuhun toimintaan. Tämän turvaamiseksi Ramsön saariryhmä jätettiiin pois selvityksestä. Rönnskärin saarella tulee mahdollistaa edelleen ammunnat tiettyinä harjoitusaikoina, jolloin se olisi suljettu muulta käytöltä. Puolustusvoimien omat päätökset rajoittavat jo nyt ulkopuolisten ampumatoimintaa, sillä ampumisesta aiheutuu kustannuksia maiden puhdistamisen johdosta, kansallispuiston perustaminen ei vaikuta asiaan. Santahaminassa ampumista rajoittaa asutus eikä luonto. Kunnanjohtajan mukaan suurin haaste kansallispuiston perustamisessa olisi liikenteen järjestäminen. Mahdollinen kansallispuistoksi nimeäminen tulisi hyödyntää niin, että kohteet ovat saavutettavissa myös mereltä käsin ja suosituimpiin kohteisiin järjestetään julkinen liikenne. Palvelurakenteiden ja opasteiden tekemisellä tulee luoda edellytyksiä matkailutoiminnalle. Valvonta, hoito, luonnonsuojelu, metsästys ja kalastus - Meikolle mentäessä tulee ensimmäiseksi vastaan kaatopaikka, alueella käyttäydytään huonosti, kunta ei tee siellä valvontaa esim. koirien vapaana pidon estämiseksi, - käyttäjät lisäävät kulutusta ja aiheuttavat häiriöitä meriluonto on erityisen herkkää ja altista häiriöille, - toivottavasti selvityksen kohteena oleville alueille saadaan kokonaissuunnitelma, - toivottavasti kansallispuiston perustaminen toisi nyt puutteellista hoitoa käyntikohteissa,

4 - kansallispuistossa liikkumista suunnataan pois tietyiltä alueilta, suurin osa kävijöistä halua kulkea reittejä pitkin esim. Nuuksiossa, - naapureiden toiveet tulee ottaa huomioon alueen hoidon ja käytön suunnittelussa, jolloin tilanne heidän osaltaan on parempi, - miten kansallispuiston alueita hoidettaisiin ja valvottaisiin niin, etteivät naapurit kärsisi haitoista, - Metsähallitus on hoitanut huonosti Tammisaaren kansallispuistoa, esim. Jussarön saarta, - luonto olisi häviäjä kansallispuiston perustamisessa, Sipoonkorven kansallispuistosta eläimet ovat hävinneet, - jos metsästysmahdollisuudet poistetaan, seurauksena olisi haittaa luonnolle, - kansallispuisto ei saa rajoittaa metsästystä, alueella on paljon hirvieläimiä, jotka ovat riski liikenteelle, metsästystä tulee lisätä, eikä vähentää, pienpetojen pyynti tulee olla mahdollista, - merilinnustus on tärkeää selvitysalueella, selvityksestä ei käy ilmi suojelun seuraukset merilinnustukselle, - säilyykö mahdollisuus pitää verkkoja valtion alueella, - säilyvätkö nykyiset taimenen kalastusta koskevat rajoitukset, - miten kalastusta valvotaan niin, että se pysyy oikeilla vesialueilla ja etteivät yksityiset vesialueiden omistajat joudu itse valvomaan sitä, - onko tutkittu tarpeita säädellä ihmisten liikkumista vesillä, Metsähallituksen edustajien mukaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa voidaan osoittaa mm. rajoitusalueita, joille liikkumista ei ohjata. Valtaosa käyttää polkuja, joten haitat luonnolle ovat vähäiset. Pitkiä reittejä alueelle ei voi tehdä, koska alueet ovat pieniä ja hajallaan. Asennekasvatus on tärkeää roskaamisen ja ilkivallan estämisessä. Kansallispuistossa on oma henkilöstö. Jos käyttö ja esim. kalastus lisääntyvät huomattavasti, valvontaakin tulee lisätä. Yhteistyötä kuntien kanssa tulee tehdä joka tapauksessa, suuri osa kävijöistä käy kuntien omistamilla suojelu- ja virkistysalueilla. Sipoonkorven kansallispuistossa luonto ei ole kärsinyt eikä erityisiä häiriöitä ole havaittu. Jussarössä on ollut ongelmana se, että Metsähallitukselle tuli perintönä myös mm. saarella oleva kaivos ja vanha rakennus, joiden saneeraus on vaatinut suuria investointeja tilanne on parantumassa rahoituksen saannin ja uuden yritystoiminnan myötä ja siellä on hyvät näkymät luontomatkailun osalta. Linnusto voisi kärsiä ulkosaariston lintuluodoilla, jos kävijämäärät nousisivat siellä. Alueet, joilla pesii paljon lintuja, voidaan osoittaa syrjäalueiksi, joilla on maihinnousukielto pesintäaikana. Metsähallituksen edustajien mukaan kansallispuisto perustetaan suojelualueille, joilla metsästystä rajoitetaan jo nyt. Jatkotyössä on ratkaistava, miten metsästykseen suhtaudutaan selvää on jo, että vieraspetojen pyynti ja hirven ajo on mahdollista. Kansallispuistolaissa säädettäisiin metsästysmahdollisuuksista siinä on mahdollista väljentää metsästysrajoituksia luonnonsuojelulakiin nähden. Selvitysalueella on merilintujen ja hallin metsästys keskeinen kysymys. Suomenlahden hallikanta kestää metsästystä. Merilinnustusta harjoittaa pieni joukko. Merilinnustukselle on mahdollista rajata pyyntialueita. Saaristomeren kansallispuistossa on pienpetojen poisto organisoitu hyvin, vapaaehtoiset metsästäjät tekevät sitä innolla, kansallispuisto ei merkitse pienpetojen pääsyä valloilleen. Metsästys kansallispuistossa on poliittinen päätös, johon vaikuttaminen kannattaa aloittaa jo nyt. Onkiminen, pilkkiminen ja kalastus yhdellä vavalla on sallittua kaikilla suojelualueilla. Muu kalastus on luvanvaraista, Metsähallitus myy ja vuokraa kalastusoikeuksia myös suojelualueille. Jos yleistä vesialuetta liitetään suojelualueeseen, siellä tarvitaan kalastukseen Metsähallituksen lupa. Metsähallitus voi säädellä tarvittaessa kalastusta suojelualueella esim. ylikalastuksen estämiseksi.

5

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli)

Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli) Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli) Kesto: 30-45 min Kenelle: lukio Missä: Sisätiloissa Milloin: kaikkina vuodenaikoina (GE2 ja BI3 kursseilla) Tarvikkeet: muistiinpanovälineet, ohjemonisteet

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet Hossan retkeilyalue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen valtion retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖN EHDOTUKSESTA SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON PERUSTAMISLAIKSI KH 287 17.5.2010 KAN: 669/2009

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖN EHDOTUKSESTA SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON PERUSTAMISLAIKSI KH 287 17.5.2010 KAN: 669/2009 LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖN EHDOTUKSESTA SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON PERUSTAMISLAIKSI KH 287 17.5.2010 KAN: 669/2009 Esityslistan liitteet: 1. ympäristöministeriön ehdotus 22.4.2010 hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö 2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö Tällä keskustelualueella pohdittiin seuraavia aiheita: Vastuualueet Tulisiko vastuunjakoa selkeyttää, esim. milloin ja minkälaisista tehtävistä paikalliset kantavat vastuuta?

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 201 TUTKIMUKSIA Marika Karulinna, Anna Lipsanen, Katariina Kiviluoto & Jari Alanen ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA ARCHOIL-hankkeen loppuraportti TURUN

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kaisa Raitio ja Teijo Rytteri Kaisa Raitio Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot