KnowSheep- Tietopohjainen lammasyritystoiminnan kehittäminen Itämeren saaristoalueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KnowSheep- Tietopohjainen lammasyritystoiminnan kehittäminen Itämeren saaristoalueella"

Transkriptio

1 KnowSheep- Tietopohjainen lammasyritystoiminnan kehittäminen Itämeren saaristoalueella Raija Räikkönen 1), Sirpa Kurppa 2), Leena Rantamäki-Lahtinen 3), Arja Seppälä 4), Mira Eskola 2), Terhi Luukkonen 5) 1) MTT Biotekniikka- ja elintarviketutkimus, Helsinki, 2) MTT Biotekniikka- ja elintarviketutkimus, Jokioinen, 2) MTT Biotekniikka- ja elintarviketutkimus, Jokioinen, 3) MTT Taloustutkimus, Helsinki, 4) MTT Kotieläintuotannontutkimus, Jokioinen, 5) HY, kotieläintieteiden opiskelija, Helsinki, Tiivistelmä MTT selvitti kesällä 2011 tekemässään kyselytutkimuksessa Suomen ja Viron rannikko- ja saaristoalueiden lammastalouden tilaa ja kehitystarpeita. Tutkimus on osa vuonna 2011 alkanutta kolmivuotista KnowSheep -hanketta. Alueen yrittäjät hyödynsivät yritystoiminnassaan monipuolisesti aineellisia ja aineettomia voimavaroja. Lampaat olivat tilan päätuotantosuunta tai lisäarvon ja tärkeän mielikuvan tuoja tilan muulle yritystoiminnalle. Maatilan monialaisuus on usein ainoa vaihtoehto toimeentulon saavuttamiseksi rannikko- ja saaristoalueella. Alueella on paljon Natura ja luonnonsuojelualueita. Kyselyyn vastanneet yrittäjät pitivät lammastuotannon ympäristöystävällistä imagoa tärkeänä. Yritystoiminnassa arvostettiin luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, vapautta, vihreitä arvoja ja kiireettömyyttä. Maisemanhoito ja arvokkaan luonnon säilyttäminen ovat koko yhteiskuntaa palvelevia julkishyödykkeitä, jolloin työstä on mahdollisuus saada korvausta ainoastaan tukien kautta. Byrokratia, EU, epävarmuus tulevaisuudesta ja lammastalouden kannattamattomuus koettiin merkittäviksi uhkiksi. EU-tuet ovat yrittäjille välttämättömiä toimeentulon saavuttamiseksi. Yrittäjät olivat erittäin huolissaan omasta jaksamisesta. Byrokratian kuormittavuus kohdistuu etenkin monialaisille tiloille, koska yksi yritys joutuu vastaamaan moneen toimialaan kohdistuvista velvoitteista. Monialayrityksiin kohdistuvia hallintomenettelyjä tulisi kehittää integroimalla eri toimialojen vaatimuksia ja hakemalla kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa monialaisen yrityksen hallinnollisiksi vaatimuksiksi ja esimerkiksi tarkastustoiminnan pohjaksi. Kyselyyn vastanneet yrittäjät tekivät yhteistyötä vain vähän. Lammastalousyrittäjien ja sidosryhmien välistä yhteistyötä tulisi kehittää. Sosiaalinen verkosto on esim. yksin- ja pienyrittäjien hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Verkostoitumisen kautta voidaan löytää myös keinoja kannattavuuden parantamiseksi. Alueella lampaita käytetään tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Lammastuotteiden kysynnän lisääntyminen on tuonut uskoa maatilan muun yritystoiminnan kasvattamiseen. Yrittäjät seuraavat yritystoiminnan kannattavuutta, jolloin kannattamattomista liiketoiminnan osa-alueista voidaan luopua ja keskittää voimavarat parhaiten kannattaviin liiketoiminnan osa-alueisiin. Vaikka yrityksen kasvu ja voiton maksimointi eivät ole yrittäjille tärkeimpiä, kannattavuus on merkittävää monialayrittäjyydessäkin. Maaseutuyritysten monialaisuus on yhteiskunnalle hyödyllistä ja arvokasta etenkin harvaanasutuilla, syrjäisemmillä alueilla maaseudun palvelujen säilyttämiseksi ja elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Asiasanat lammas, kannattavuus, monialaisuus, luontoarvot, menestystekijät, verkostoituminen 1

2 Johdanto Yrityksen strategioiden, kehittymisen ja kasvun lähtökohtana voidaan pitää resursseja, joita yrityksellä itsellään on. Resurssipohjaisessa näkemyksessä yritystoiminnan lähtökohtana ovat yrityksen omistuksessa olevat pääomat, tieto, taidot ja kyvyt (Coates ja McDermott 2002, 436.) Rannikko- ja saaristoalueen maatiloilla on paljon erilaisia resursseja esimerkiksi ranta-alueita, rakennuksia, koneita ja monipuolista osaamista, joita yrittäjät voivat hyödyntää omassa yritystoiminnassaan. Tilan resursseja pyritään hyödyntämään tehokkaasti ja monipuolisesti, koska toimintaympäristö ei useinkaan anna mahdollisuutta toiminnan laajentamiseen esim. peltoalueita lisäämällä. Yritysten syntyyn ja kasvuun vaikuttavat ympäristölähtöisen lähestymistavan mukaan joko toimialaympäristö tai alue, jossa yritys sijaitsee. Toimialaympäristössä keskeisiä asioita ovat toimialan elinkaaren vaiheet ja keskittyneisyys. Aluenäkökulmassa korostuvat toimintaympäristön erityispiirteet ja yritysten käyttäytyminen sijainnin mukaan. (Niitykangas 2003, ) Erilaisissa ympäristöissä tarvitaan erilaisia strategioita yrityksen menestymiseen. Rannikko- ja saaristoalueella maantieteellinen ja kulttuurinen ympäristö asettavat erityispiirteensä yrityksen toimintaympäristölle. Maaseutu on elänyt voimakkaan rakennemuutoksen kourissa viimeiset vuosikymmenet. Uusien trendien myötä asiakkaiden ostoperusteet ovat muuttuneet ja kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut. Evoluutioteoria antaa näkökulman yritysten kilpailukykyyn, jolloin kilpailukyvyn kannalta jonkun arvostetun ominaisuuden kehittäneet yritykset syrjäyttävät ne yritykset, joilta puuttuu tämä tärkeä ominaisuus (Metacalfe 2000, 7). Evoluutioteorian pohjalta menestyvä yritys pystyy valitsemaan toimintastrategian, joka vastaa oman aikansa haasteisiin ja arvomaailmaan. Kestävä kehitys on yksi esimerkki nykyajan asiakkaiden arvomaailmasta. Rannikko- ja saaristoalueella maaseutuyrittäjät ovat nähneet monialaisuuden ratkaisuna joko välttämättömyytenä luonnon tai taloudellisten olosuhteiden vuoksi tai aineellisten tai aineettomien voimavarojen käyttämisenä tuottavammalla tavalla uuden liikeidean toteuttamisen kautta (Alsos ym. 2002, , Peltola 2000, 203). Alueella on paljon ainutlaatuisia vesi- ja luontoalueita, joita yrittäjät voivat hyödyntää yritystoiminnassaan. Yrittäjät ovat kyselyn mukaan ammattitaitoisia, jolloin he voivat hyödyntää tehokkaammin osaamistaan monialayrittäjyyden kautta. Yrittäjät olivat myös motivoituneita, koska saavat toteuttaa luovuuttaan.(haines & Davies 1987, 23, ) Vuoden 2011 alusta alkanut kolmivuotinen KNOWSHEEP -hanke toteutetaan Central Baltic Interreg IV A -ohjelman Saaristo -alaohjelman mukaisesti Suomen ja Viron saaristoalueilla. Hankkeen tavoitteena on edistää saaristoalueiden lammaselinkeinoa. Hanke päättyy Hankkeen strateginen osuus on MTT:n vetämä. Hankkeessa ovat mukana ERIA Viron maatalouden tutkimuslaitos (pääpartneri), MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, HAMK, Länsi-Turunmaan kaupunki, Turun Yliopisto Brahea, Viron yliopisto sekä käsityöyhdistykset Saarenmaalta ja Hiidenmaalta. Tutkimushankkeen tarkoituksena on löytää taloudellinen kannattavuus lammastuotannossa sekä Viron että Suomen Itämeren saarilla ja rannikkoalueilla. Tutkimusalue sisältää paljon Natura ja luonnonsuojelualueita, joiden erikoisolosuhteet huomioidaan samoin kuin pienimuotoinen lammastalous, mikä on ollut perinteinen elinkeino Itämeren saarten asukkaille. Kestävän kehityksen strategiaan sisällytetään taloudellinen, sosiaalis-kulttuurinen ja ekologinen ulottuvuus. MTT selvitti kesällä 2011 tekemässään kyselytutkimuksessa koko hankealueen lammastuotannon tilaa, voimavaroja ja kehitystarpeita. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään alueen lammastalouden strategian luomisessa. Aineisto ja menetelmät MTT toteutti kesällä 2011 kyselytutkimuksen, jolla kartoitettiin Itämeren rannikko- ja saaristoalueiden lammastalouden tilaa, yrittäjien arvoja ja sen kehittämismahdollisuuksia. Kyselytutkimuksen lisäksi alueen analysoinnissa on käytetty Tietopalvelulta ostettuja tietoja, yleisiä tilastoja sekä haastateltu alueen yrittäjiä. KnowSheep hankkeessa MTT:n tekemä kyselytutkimus lähetettiin Suomessa Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen saaristo ja saaristo-osakuntiin sekä Ahvenanmaalle niille tiloille, joilla oli enemmän kuin kolme lammasta. Virossa kysely lähetettiin s- postilla Saarenmaalle, Hiidenmaalle ja Länsimaalle tiloille, joilta yhteystiedot saatiin ERIA:lta. Vastauksia saatiin Suomesta 63 kpl ja Virosta 16 kpl. Suomessa vastausprosentti oli 32. Kyselyyn vastan- 2

3 neet olivat pääosin lammastalousyrittäjiä, joilla oli koko alueen keskimääräistä lammasmäärää enemmän uuhia. Aineistoa käsiteltiin pääosin yhtenäisenä aineistona, koska Suomen ja Viron vastaukset olivat hyvin samankaltaisia. Joitakin tilastollisesti merkittäviä eroja löytyi, kun verrattiin toisiinsa alle ja yli 20 uuhen lammastiloja. Tulokset ja tulosten tarkastelu Kyselytutkimuksien tuloksista nousivat voimakkaasti esille kestävän kehityksen strategiaan sisällytettävä taloudellinen, sosiaalis-kulttuurinen ja ekologinen ulottuvuus. Taloudelliseen ulottuvuuteen liittyy yritysvastuu, minkä kautta yritys voi toimia pitkällä tähtäimellä. Alueen maatilat olivat suurelta osin monialaisia, mikä tarkoittaa useamman toimialan yritystoiminnan harjoittamista maatilalla. Monialaisuuden kautta yritykset ovat löytäneet mahdollisuuden lammastalouden jatkamiseen. Taloudellisesti menestyvällä yrityksellä on parhaat mahdollisuudet huolehtia sosiaalis-kulttuurisesta ja ekologisesta ulottuvuudesta. Yritykset kokivat ekologisuuden ja ympäristöasioiden olevan yritystoiminnassa erittäin tärkeitä samoin kun he näkivät perinteiden säilyttämisen ja yhteistyön lisäämisen arvokkaana asiana yritystoiminnassa. Yritysvastuu Lammastalous on rannikko- ja saaristoalueella usealle tilalle vain osa tilan toimintaa. Tilalla on usein muuta yritystoimintaa esim. jatkojalostustoimintaa tai suoramyyntiä. Lähes 60 %:lla kyselyyn vastanneista lammastalousyrittäjistä koulutus oli yritystoimintaan liittyvää. Lammastalousyrittäjät hyödynsivät aktiivisesti monipuolista koulutustaan joko lammastaloudessa tai tilan muussa yritystoiminnassa. Lammasrodun valintaan vaikutti tilalle valittu tuotantosuunta. Osa kyselyyn vastanneista yrittäjistä piti lampaita lemmikkeinä, oman mieltymyksen takia tai kulttuurisista syistä. Lampaat käytettiin hyvin tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Kyselyyn vastanneista suurin osa arvioi lammastalouteen liittyvän yritystoiminnan liikevaihdon osuuden olevan noin euroa vuodessa, mikä sisälsi myyntitulot sekä mahdolliset tuet. Yritystoiminnan/yrittäjän kaikista nettotuloista (100 %) erotettuna lammastalouden osuuden keskiarvo oli 35 %. Vastaajat odottavat lammastuotannon tulojen nousevan hiukan seuraavan viiden vuoden aikana. Metsätalouden keskimääräinen osuus kyselyyn vastanneilla lammastiloilla oli noin 15 % sekä muun maa- ja puutarhatalouden tulot yli 40 %. Matkailun keskimääräinen osuus oli tulonlähteistä 15 %, minkä odotettiin tulevaisuudessa nousevan yli 25 %:iin. Muun yritystoiminnan tulojen osuus arvioitiin olleen yli 20 %, minkä odotettiin nousevan lähes 30 %:iin. Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista tiloista arvioi kuitenkin, että tulot matkailusta tai muusta tilan yritystoiminnasta jäävät huomattavasti alle euron, mikä kuvaa yritystoiminnan pienuutta ja monialaisuutta. Toisaalta joukossa oli myös isoja monialatiloja, jotka olivat keskittyneet voimakkaasti joko matkailuun tai muuhun yritystoimintaan. Pääomatulojen osuus tulonlähteenä oli suurimmalla osalla 10 % alapuolella, minkä osuuden oletettiin vain hiukan nousevan. Toisaalta haastattelussa oli mukana tiloja, jotka olivat investoineet huomattavia määriä pääomatuloja yritystoimintaan. Palkkatyön osuus suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista jäi alle 40 %:n, kun taas eläkkeen osuudeksi arvioitiin noin 60 %. Tämän perusteella lammastaloustuotantoa jatketaan jossain määrin usein myös eläkeiässä. Muiden tulonlähteiden osuus jäi alle 40 %:iin. Saaristo- ja rannikkoseudun lammastalousyrittäjät sekä Suomessa että Virossa kokivat vahvuuksiksi oman ammattitaidon, maiseman, luonnon ja tuotteiden kysynnän. Usea yritys koki vahvuudeksi myös tilan sijainnin ja sopivan koon. Mahdollisuudeksi usea yrittäjä koki monialaisuuden, mikä saaristossa on hyvin yleistä sekä yritystoiminnan kehittämisen mahdollisuuden. Alueen heikot kulkuyhteydet hidastavat toimituksia, mutta parantavat osaltaan paikallisten tuotteiden markkinointimahdollisuuksia. Paikallisuus, lähiruoka ja jäljitettävyys ovat trendejä, joita asiakkaat arvostavat yhä enemmän. Vaikka yrittäjät seurasivat yritystoiminnan kannattavuutta, voiton maksimointi ja yrityksen kasvu eivät olleet yritystoiminnan tärkeimpiä asioita. Yrittäjät olivat löytäneet itselleen sopivan yrityskoon toiminnalleen. Yritysten heikkoutena koettiin pieni tuotanto ja ajan puute. Useimmat yrittäjät kokivat uhkiksi EU:n, byrokratian ja tulevaisuuden epävarmuuden. Yrittäjät olivat syvästi huolissaan omasta jaksamisesta.(kuvio 1.) Kyselyyn vastanneet lammastuotantoyrittäjät kokivat, että 3

4 yritystoiminnan laajentamisen suurimpia esteitä ovat ajan puute ja heikko kannattavuus. EU-tuet ovat hyvin tai erittäin tärkeitä lammastuotannon jatkumiselle. Lammastalouden tuet ohjaavat tilan toimintaa etenkin suuremmilla tiloilla, missä tulot ovat riippuvaisia lammastaloudesta. Kuvio 1. Rannikko- ja saaristoalueen lammastalouden SWOT. Kyselyn tuloksista ilmeni, että lähivuosina moni lammastalouden yrittäjä suunnittelee lisäävänsä tuotantoa ja/tai tuotteiden jalostusastetta. Tuotannon kasvattamisella vastataan kysyntään, koska paikoin lihan kysyntä on ylittänyt tuottajien odotukset. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä n. 80 % kohdisti tuotteidensa ja palvelujensa markkinoinnin lähiseudulle. Yrittäjät käyttivät markkinointikanavina pääasiassa puskaradiota ja yleisötapahtumia. Kysymykseen vastanneista vain 22 % hyödynsi markkinoinnissa kotisivuja. Tuotteiden kilpailukykyä lisääviksi ominaisuuksiksi koettiin eläinten hyvinvointi, laatu ja puhtaus. Rannikko- ja saaristoalueella monella yrittäjällä ei olisi ollut toimeentulomahdollisuuksia ilman maatilan muuta yritystoimintaa. Monialayrittäjyys on yksi tärkeä toimeentulon mahdollisuus, kun yritys sijaitsee harvaan asutulla alueella, asiakasmäärät ovat pieniä tai yritystoiminta on sesonkiluontoista. Eri toimialojen yhdistäminen samaan yrityskokonaisuuteen mahdollistaa maatilan toiminnan jatkuvuuden ja ylläpitää samalla maaseudun elinvoimaisuutta. Ympäristövastuu Suomen meri- ja rannikkoalueen suojelutaso on arvioitu heikoksi luontotyypeillä, jotka ainakin osittain ovat riippuvaisia laidunnuksesta, kuten merenrantaniityt, kuivat kanerva- ja variksenmarja- 4

5 dyynit sekä Itämeren hiekkarannat. Merenrantaniityt kärsivät hoidon puutteesta ja Itämeren rehevöitymisestä. Hiekkaisia rantatyyppejä uhkaa muun muassa virkistyskäyttöön kuuluva kulutus ja rakentaminen sekä Itämeren rehevöityminen. Suomessa lähes kaikki niittytyypit on arvioitu hyvin uhanalaisiksi, koska ne vaativat jatkuvaa laidunnusta tai niittoa. (Liukko 2008, 48-51). Merenrantaniityt sekä niihin rajautuvat tuoreet ja kuivat niityt muodostavat arvokkaan perinnemaiseman. Länsi-Virossa ja Saaristomerellä mukaan tulevat lehdes- ja lehtoniityt sekä Virossa ja Ahvenanmaalla kalkkivaikutteiset niityt ja letot. (Ikonen 2007, 7). Lammas on tehokas, mutta valikoiva laiduntaja. Se suosii matalakasvuisia, hentoja heinäkasveja sekä heiniä. Myös vesakot maistuvat. (Priha 2003). Virossa rantaniityillä lampaat laiduntavat yleensä yhdessä nautojen kanssa. Lampaat välttelevät kosteita maa-alueita, mutta viihtyvät rantaniittyjen kuivilla ja korkeammilla alueilla. Lampaat katkaisevat kasvit läheltä maanpintaa ja syövät myös puiden ja pensaiden lehtiä. (Briggs et al. 2003, Jääskeläinen 2003) Laiduntavat eläimet ylläpitävät ja elävöittävät maalaismaisemaa sekä maisemanhoidon kautta tarjoavat omistajilleen lisätuloja. Maisemahoitotyöhön kohdistetut EU- tuet ovat välttämättömiä, koska luontoarvot ovat julkishyödykkeitä ja hoidetusta maisemasta ei voida velottaa kuluttajia. Saaristo- ja rannikkoalueen olosuhteet asettavat erityisiä vaatimuksia yritystoiminnalle. Vastuullisuutta edellytetään yhä enemmän yritystoiminnassa ja tuotteiden koko arvoketjussa. Kyselyyn vastanneet yrittäjät pitivät vihreitä arvoja erittäin tärkeinä omassa yritystoiminnassaan. Paikallisia tuotteita ja palveluja kehittämällä, joilla on ekologinen ja eettinen arvo, voidaan luoda osaamista, mitä voidaan viedä maailmalle. Yritystoiminnassa tulee toimia kestävän kehityksen toimintaperiaatteen mukaan, jotta luonnon moninaisuus säilyy tuleville sukupolville. Saariston ja rannikkoalueiden ainutlaatuinen luonto antaa monia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Alueilla on useita suosittuja matkailualueita, jotka työllistävät alueen väestöä matkailusesonkien aikana. Kaikista kyselyyn vastanneista yrittäjistä 90 % oli sitä mieltä, että lammastuotannon ystävällinen imago ulospäin ja vihreät arvot tuotannossa olivat tärkeitä. Yrittäjille kestävän kehityksen toimintatavat yritystoiminnassa olivat tärkeitä. Lammastuotanto koettiin ympäristöystävälliseksi. Sosiaalis-kulttuurinen vastuu Oman paikkakunnan tärkeimmiksi vahvuuksiksi koettiin ainutlaatuinen luonto, turvallisuus, rauhallisuus ja maalaismaisemat. Ruoka- ja käsityöperinnettä sekä markkinoita ja tapahtumia pidettiin säilyttämisen arvoisina. Erityisesti lampaanvillan hyödyntäminen on nähty ongelmalliseksi. Kehräämöjä on vähän ja ne sijaitsevat pitkien matkojen päässä. Suuri osa villasta jää tiloilla hyödyntämättä, koska sitä ei ehditä tai osata jalostaa pidemmälle. Suomen ja Viron rannikko- ja saaristoalueella elää paikallisia perinteitä, joiden avulla syntyy ainutlaatuisia ja kulttuurisesti arvokkaita tuotteita. Tämän lisäksi tarvitaan uusia innovaatioita ja toimeentulonlähteitä elvyttämään paikallista yrittäjyyttä. Yritystoiminnan monipuolisuus, luonto, kiireettömyys, kannattavuus ja yrittäjän vapaus nousivat tärkeimmiksi asioiksi yrittäjille. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja luonto olivat henkilökohtaisesti tärkeitä asioita etenkin monialatiloille. Vaikka vapaus ja kiireettömyys olivat tärkeitä asioita kaiken kokoisille tiloille, vähemmän lampaita omistavat tilat olivat onnistuneet paremmin yritystoiminnan vapaudessa. Monialaiset tilat kokivat yritystoiminnassaan tärkeäksi asiakaskohtaisen joustavuuden. Kyselyyn vastanneet yrittäjät tekivät yhteistyötä vain vähän. Lammastuotantoyrittäjien ja sidosryhmien välistä yhteistyötä tulisi kehittää sekä sosiaalisen että taloudellisen näkökulman kannalta. Sosiaalinen verkosto on yksin- ja pienyrittäjien hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Verkostoitumisen kautta voidaan löytää keinoja kannattavuuden parantamiseksi. Yrittäjät kokivat, että heiltä puuttui eniten osaamista maatalouspolitiikan ennakoinnissa ja ajan hallinnassa. Markkina- ja toimintaympäristöselvityksiä on tehty hyvin vähän. Taitojen kehittämisen tarve koettiin tärkeäksi etenkin myyntityössä, markkinoinnissa, tuotesuunnittelussa, laadun hallinnassa ja toiminnan pitkäntähtäimen suunnittelussa. Runsaasta työmäärästä ja lammastuotannon kannattamattomuudesta huolimatta kyselyyn vastanneista yli 50 % katsoi tulevaisuuteen positiivisesti. Monialatilojen toimintaa voidaan laajentaa esim. ostamalla resursseja, verkottumisen ja yhteistyökumppaneiden avulla. 5

6 Johtopäätökset Itämeren rannikko- ja saaristoalueella sekä Suomessa että Virossa on tyypillistä maatilojen monialaisuus. Usean sadan uuhen tilat ovat harvinaisia. Tiloja yhdistävä tekijä on ainutlaatuinen meri- ja rannikkoalueen luonto, joka tarjoaa mahdollisuuksia, mutta myös rajoittaa yritystoimintaa. Alueen monialayrittäjillä on paljon yhtäläisyyksiä muiden alueiden monialayrityksiin verrattuna. Tiloilla on erilaisia voimavaroja käytössä, joita he hyödyntävät monipuolisesti. Yrittäjät ovat sopeutuneet ympäristön muutoksiin, ymmärtäneet nykypäivän arvomaailman ja ovat halukkaita vastaamaan sen haasteisiin. Yrittäjien mielestä yritystoimintaa voidaan kehittää parantamalla liiketoimintaosaamista myyntityössä, markkinoinnissa, tuotesuunnittelussa, laadun hallinnassa ja toiminnan pitkäntähtäimen suunnittelussa. Yritystoiminnan ylihajauttaminen monialayrityksissä on riski yrittäjien jaksamiselle, koska töitä voi kasaantua yhdelle henkilölle liian paljon. Byrokratia, EU, epävarmuus tulevaisuudesta ja lammastalouden kannattamattomuus koettiin merkittäviksi yritystoiminnan uhkiksi. Yrittäjät olivat erittäin huolissaan omasta jaksamisesta. Yhteiskunnan tulisi omalta osaltaan huolehtia maaseutuyrittäjien taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta vähentämällä pienyritystoimintaan kohdistuvaa byrokratiaa. Maaseudun monialayritysten osalta byrokratiaa voitaisiin vähentää yhdenmukaistamalla eri toimialojen hallintomenettelyjä. Pieniä yrityksiä koskeva riskiperuste tulisi huomioida paremmin, kun tuotantomäärät ovat pieniä ja jäljitettävyys on mahdollista. Yritystoiminnan kehittymisen kannalta toiminnalle asetetut vaatimukset eivät saa kasvaa ylivoimaisiksi. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja perinnebiotorppien hoitaminen ovat tärkeitä rannikko- ja saaristoalueella. Kyselyyn vastanneet yrittäjät pitivät vihreitä arvoja erittäin tärkeinä omassa yritystoiminnassaan. Paikallisia tuotteita ja palveluja kehittämällä, joilla on ekologinen ja eettinen arvo, voidaan luoda osaamista, mitä voidaan viedä maailmalle. Kyselyyn vastanneet yrittäjät tekivät yhteistyötä vain vähän. Sosiaalinen verkosto on yksin- ja pienyrittäjien hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä ja sen kautta voidaan löytää keinoja mm. työn jakamiseen. Tiiviimpi yhteistyö yritystoiminnan eri sidosryhmien kanssa auttaa usein myös yritystoiminnan kehittymisessä. Rannikko- ja saaristoalueella voidaan kehittää yritystoimintaa vastuullisuus- ja ympäristöasioissa, laadun parantamisessa ja vakioinnissa. Kilpailukykyä lisääviä ominaisuuksia ovat puhtaat raakaaineet, korkea laatu, paikallisuus ja eläinten hyvinvointi. Uusia, toimivia markkinakanavia tulisi kehittää. Kustannusten alentamisen, resurssien ostamisen ja verkostoitumisen kautta voidaan löytää keinoja yritysten kannattavuuden parantamiseksi. Maatilan monialaisuus on usein, joskus jopa ainoa, vaihtoehto toimeentulon saavuttamiseen rannikko- ja saaristoalueella, koska tilan kokoa ei ole mahdollista laajentaa. Lammastalous on etenkin pienillä uuhimäärillä kannattamatonta. EU-tuet koetaan yrittäjille välttämättömiksi. Alueella lampaita käytetään tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Lammastuotteiden kysynnän lisääntyminen on tuonut uskoa maatilan muun yritystoiminnan kasvattamiseen. Yrittäjät seuraavat yritystoiminnan kannattavuutta, jolloin kannattamattomista yritystoiminnan osa-alueista voidaan luopua ja keskittää voimavarat parhaiten kannattaviin yritystoiminnan osa-alueisiin. Vaikka yrityksen kasvu ja voiton maksimointi eivät ole yrittäjille merkittävimpiä, kannattavuus on yksi tärkeimmistä asioista liiketoiminnassa. Maaseutuyritysten monialaisuus on yhteiskunnalle hyödyllistä ja arvokasta etenkin harvaanasutuilla, syrjäisemmillä alueilla maaseudun palvelujen säilyttämiseksi ja elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Kirjallisuus Alsos, G., Ljunggren, E.& Pettersen, L What triggersthe start-up of new business activities? An empirical investigation within agriculture. RENT XVI, entrepreneurship and small business conference proceedings Vol. 1. Barchelona, Spain: Universitat Autonoma de Barcelona Briggs, L.; Lepik, I.; Lotman, K.; Rannap, R. & Rannap, V Coastal meadow management Best practice guidelines. Ministry of the Environment of the Republic of Estonia: 99 p. 6

7 Coates, T.T. ja McDermott, C An exploratory analysis of new compentescies: a resource based view perspective. Journal of Operations Management 20: Haines, M. & Davies, R Diversifying the farm business. UK: BSP Professional Books. 304 s. ISBN Ikonen, I. & Hagelberg, E. (toim) Ruovikot ja Merenrantaniityt. Luontoarvot ja hoitokokemuksia Etelä- Suomesta ja Virosta. Suomen ympäristö 37/2007. Lounais-Suomen ympäristökeskus: 102 s. Jääskeläinen, E. (toim) Perinnebiotooppien hoitomenetelmät ja -kustannukset. Perinnebiotooppien hoidon ohjevihkoset sarja Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus: s. 13 Liukko, U-M & Raunio, A. (toim) Luontotyyppien ja lajien seuranta luonto- ja lintudirektiiveissä. Suomen ympäristö 14/2008. Suomen ympäristökeskus: 429 s. Metacalfe, J.S Restless capitalism, experimental economies. Teoksessa: During, W., Oakey, R & Kipling, M. (toim.) New Technology-Based Firms at the Turn of the Century. Amsterdam, Netherlands: Pergamon. s Niittykangas, H Yrittäjä ja yrityksen toimintaympäristö. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteen tiedekunta. Julkaisu N:o 134/2003. Jyväskylä. 294 s. ISBN Peltola, A Viljelijäperheiden monitoimisuus suomalaisilla maatiloilla. MTTL:n julkaisuja 96. Vammala: MTTL. 280 s. ISBN Priha, M. (toim.) Perinnebiotooppien hoitokortti 1 Laidunnus. Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus: 4 s. 7

Monimuotoinen maaseutuyrittäjyys case KnowSheep. Raija Räikkönen, Sirpa Kurppa

Monimuotoinen maaseutuyrittäjyys case KnowSheep. Raija Räikkönen, Sirpa Kurppa 110 Monimuotoinen maaseutuyrittäjyys case KnowSheep Raija Räikkönen, Sirpa Kurppa 110 Monimuotoinen maaseutuyrittäjyys - case KnowSheep Raija Räikkönen, Sirpa Kurppa ISBN: 978-952-487-475-5 ISSN 1798-6419

Lisätiedot

Markkinointimahdollisuuksia rannikko- ja saaristoalueen lammastuottajille. Mira Eskola

Markkinointimahdollisuuksia rannikko- ja saaristoalueen lammastuottajille. Mira Eskola 96 Markkinointimahdollisuuksia rannikko- ja saaristoalueen lammastuottajille Mira Eskola 96 Markkinointimahdollisuuksia rannikko- ja saaristoalueen lammastuottajille Mira Eskola ISBN: 978-952-487-453-3

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 Lä hiruokä Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 WSP Oy 11.9.2013 Sisällys Johdanto... 3 Lähiruoka trendi vai pysyvä ilmiö?... 4 Mitä tarkoitamme, kun puhumme

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 96 KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN MATKAILIJASEGMENTTIEN TUNNISTAMINEN KLUSTERIANALYYSILLÄ KOTIMAAN

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Matkaevääksi lukijalle Tämän kirjan tavoitteena on luoda käsitys siitä, mitä vastuullisuus on ruokaketjussa, ja tarjota yrityksille

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI

Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI 0 Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2008

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

RAPORTTEJA 115. Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto. Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa

RAPORTTEJA 115. Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto. Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 115 TUTKIMUKSIA Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa Turun ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 115

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA

GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA Eeva Huitula S610SA GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) Marraskuu 2011 Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

148 JATKOJALOSTUS LIHA- JA VILJATILOILLA

148 JATKOJALOSTUS LIHA- JA VILJATILOILLA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 148 JATKOJALOSTUS LIHA- JA VILJATILOILLA Mustajärvi Jarkko Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1997

Lisätiedot

Käsin tehty tulevaisuus

Käsin tehty tulevaisuus Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri SITRAN RAPORTTEJA 24 Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri

Lisätiedot

Muuttuva maaseutuyrittäjyys Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 2000 2006

Muuttuva maaseutuyrittäjyys Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 2000 2006 MTT:n selvityksiä 169 Muuttuva maaseutuyrittäjyys Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 2000 2006 Leena Rantamäki-Lahtinen, Hannu T. Vesala,

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot