Loppuraportti Poistumisturvallisuustarra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti 25.5.2010. Poistumisturvallisuustarra"

Transkriptio

1 Loppuraportti Poistumisturvallisuustarra

2

3 Tiivistelmä Kymenlaaksossa toteutettiin keväällä 2010 kerrostaloihin suunnattu poistumisturvallisuushanke, jonka tavoite oli opastaa kerrostalojen asukkaita oikeaan menettelytapaan tulipalossa. Hankkeen keskeinen ajatus oli asentaa kerrospalon rappukäytävän ja asuinhuoneiston väliseen kerrostaso-oveen oikeasta menettelytavasta muistuttava tarra. Enintään 8-kerroksisissa asuinkerrostaloissa on sellainen ominaisuus, että asuinhuoneistoista on vain yksi uloskäytävä ja sen lisäksi varatie, jonka käyttö vaatii hyvin usein palokunnan toimenpiteitä. Jos rappukäytävässä on savua, asukkaan tulisi sulkea rappukäytävään johtava kerrostaso-ovi, soittaa 112 ja jäädä asunnon parvekkeelle tai ikkunan ääreen odottamaan palokunnan tuloa. Savuisen rappukäytävän kautta poistuminen on riskialtista toimintaa. Tarrat toimitettiin pääsääntöisesti postittamalla ne kerrostalohuoneistoihin. Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille lähetettiin ennakkoon ilmoitustaululle kiinnitettäväksi tarkoitettuja tiedotteita saatekirjeen kera. Ennen tarrojen toimittamista suoritettiin alkumittaus T1 ja tarrojen toimittamisen jälkeen toistomittaus T2 puhelinhaastatteluina. Mittausten avulla saatiin tietoa muun muassa alkusammutuskaluston ja palovaroittimien määrästä. Osa kysymyksistä oli samoja molemmissa mittauksissa, ja niiden avulla saatiin tietoa muutoksesta ja siten käsitys hankkeen mahdollisesta vaikuttavuudesta. Tärkein mielenkiinnon kohde oli ihmisen käyttäytyminen tilanteessa, jossa rappukäytävässä on savua. Vastaajille annettiin kaksi vaihtoehtoa, joista yleissäännön mukaisesti väärä vastaus oli poistun rappukäytävän kautta turvaan ja oikea vastaus oli suljen oven, soitan 112 ja jään odottamaan. Alkumittauksessa väärän vaihtoehdon valitsi 39 % vastaajista, mutta toistomittauksessa enää 19 % väärän vastauksen antaneiden osuus siis puolittui. Eräät muutkin mittarit osoittivat muutosta parempaan suuntaan. Hankkeen ohjausryhmä suosittelee, että 1. hankkeen pitkäaikaista vaikuttavuutta tulisi mitata suorittamalla esimerkiksi vuoden päästä kolmas mittaus T3 2. Kymenlaaksossa tulisi suorittaa kerrostalopaloista laadullinen tutkimus, jonka tutkimusongelmana olisi kerrostaloasukkaiden käyttäytyminen 3. poistumisturvallisuustarra tulisi laajentaa valtakunnalliseksi, mutta saattaa olla hyödyllistä odottaa ensin edellä mainittujen tutkimusten tulosten valmistumista 4. uusissa kerrostaloissa rakennuttaja voisi kertoa asukkaille oikean menettelytavan antamalla heille asiaa koskevan käyttöohjeen. - I -

4 Alkusanat Tämä hanke sai alkusanansa kahvipöytäkeskustelusta. Kymenlaaksossa tapahtuneen kerrostalopalon jälkeen eräs pelastuspäällikkö ihmetteli kahvipöydässä, miksei asukkaita opasteta oikeaan käyttäytymiseen esimerkiksi huoneiston kerrostaso-oveen kiinnitettävällä tarralla. Pienen aivoriihin jälkeen tehtiin tarran ensimmäinen luonnos, ja seuraavana päivänä jälleen kahvipöydässä tehtiin päätös kokeilla asiaa käytännössä. Pelastusjohtaja otti yhteyttä Suomen Palopäällystöliittoon (SPPL) ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöön (SPEK). Molemmat järjestöt olivat halukkaita lähtemään mukaan hankkeeseen. Päätettiin, että Palopäällystöliitto hakee hankkeelle rahoitusta Palosuojelurahastosta ja että Kymenlaakson pelastuslaitos pilotoi hankkeen. Hankkeen ohjausryhmään tuli luonnostaan edustajat Suomen Palopäällystöliitosta, Suomen Pelastusalan keskusjärjestöstä ja Kymenlaakson pelastuslaitoksesta. Lisäksi ohjausryhmään kutsuttiin edustajat Tampereen aluepelastuslaitoksesta ja Helsingin pelastuslaitoksesta. Kahvipöytäkeskustelusta hankkeen loppuraportin tekemiseen kului aikaa 1,5 vuotta. Tämän ajan kuluessa tiedotusvälineistä on saanut lukea lähes viikoittain kerrostalopaloista, joissa tietyt, tässäkin hankkeessa esille tulleet asiat toistuvat: kerrostalopaloissa vaarassa on aina useita, jopa kymmeniä henkilöitä, palavan huoneiston ovi jää auki, savun leviäminen levittää vahingot laajalle alueelle, ihmisiä poistuu rappukäytävän kautta, osa asukkaista pelastetaan palokunnan toimenpitein. Nämä tiedotusvälineissä olleet kertomukset ja alan sisältä saatu palaute osoittavat, että hankkeelle on ollut tilaus. Palosuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoitukseen 100 %:sti. Ohjausryhmään kuuluvat ovat osallistuneet kokouksiin virkatyönä. Kymenlaakson pelastuslaitoksen henkilöstö on osallistunut hankkeen toteutukseen virkatyönä. Hankkeen toteutuksessa avustivat Mainostoimisto Zerren, markkinatutkimusyritys Oivaltamo Research Agency, Itella Oyj:n yrityspalvelut ja PA Group Finland painopalvelut. Hankkeen ohjausryhmän ja taustaorganisaatioiden puolesta kiitämme Palosuojelurahastoa ja edellä mainittuja toteutuksessa avustaneita tahoja. Tämä loppuraportti on saatavilla sähköisessä muodossa SPPL:n verkkosivuilta. Helsingissä ohjausryhmän puolesta Tomi Timonen koulutusjohtaja Suomen Palopäällystöliitto Kari Ylönen paloinsinööri Kymenlaakson pelastuslaitos - II -

5 Sisällys TIIVISTELMÄ ALKUSANAT SISÄLLYS i ii iii 1 PERUSTEET Kerrostalohuoneistojen poistumisideologia Asuinhuoneiston kerrostaso-ovi Toimintamalli Tapauksia 3 2 HANKE Hankkeen tavoite Hankkeen hallinnointi Tarran sisällöstä päättäminen Alkumittaus Tiedottaminen taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille Tarrojen jakelu Toistomittaus Kustannukset ja rahoitus Tiedottaminen 7 3 TULOKSET Sisältö Hanke 9 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET Sisältö Hanke 11 5 SUOSITUKSET 13 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Tarran sisältöön liittyvä tutkimus Poistumisturvallisuustarra Alkumittauksen tulokset Saatekirje kerrostaloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille Tiedote taloyhtiöiden ilmoitustauluille Self-mailer Toistomittauksen tulokset Kustannuslaskelma - III -

6 1 Perusteet 1.1 Kerrostalohuoneistojen poistumisideologia Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan E1 (Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2002) mukaan rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta, jossa muutoin kuin tilapäisesti oleskelee tai työskentelee henkilöitä, tulee yleensä olla vähintään kaksi erillistä, tarkoituksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää (E ). Määräyksestä on olemassa poikkeus, jonka mukaan yksi uloskäytävä sallitaan enintään kahdeksankerroksisessa rakennuksessa, kun poistumisalueen käyttötapana on asunto, huoneistoalaltaan alle 300 m 2 :n työpaikkatila taikka alle 300 m 2 :n tuotanto- tai varastotila. Tällöin poistumisalueilta on lisäksi oltava varatie, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesti tai palokunnan toimenpitein. (E ) Annetun ohjeen mukaan varatienä voidaan pitää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua parveketta tai ikkuna-aukkoa, joiden kautta pelastautuminen on mahdollista joko pelastamistoimenpitein tai kiinteitä tikkaita pitkin taikka muita sopivia rakennusosia hyväksi käyttäen maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle. Varatien järjestämisestä neuvotellaan paikallisen pelastusviranomaisen kanssa. (E ohje.) Hyvin usein varatien käyttö vaatii palokunnan toimenpiteitä. Suurten henkilömäärien pelastaminen varateiden kautta ei ole realistista, koska pelastuslaitoksen rajalliset resurssit sitoutuvat pelastamisen ohella palavana huoneiston sammuttamiseen. Jos rappukäytävässä on savua, pääsääntöisesti huoneistossa olevat joutuvat käytännössä pysymään siellä sammutustoimien ajan. 1.2 Asuinhuoneiston kerrostaso-ovi Asuinkerrostalossa jokainen huoneisto muodostaa oman palo-osaston. Osastoivien rakennusosien vaatimus P1-luokan asuinkerrostalossa on EI 60 (E ), jossa E tarkoittaa tiiveyttä, I palonkestävyyttä ja luku 60 palon kestävyyttä minuutteina. Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan ja muuta pienehköä aukkoa suojaavan rakennusosan palonkestävyysajan tulee yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta (E ), joten kerrostalohuoneiston ja rappukäytävän välisen oven tulee olla osastoiva ja sen osastointivaatimus on EI 30. Poikkeuksena puolitussäännöstä voidaan riittävän turvallisena pitää, että enintään kahdeksankerroksisessa asuinrakennuksessa asuinhuoneiston kerrostaso-oven paloluokka saa olla EI15, mikäli samassa aukossa on lisäksi toinen ovi (Ympäristöopas 39). Osastoivan oven tulee yleensä olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Jos ovea pidetään auki normaalikäytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon sattuessa (E ). Annetun ohjeen mukaan suljinta ei kuitenkaan tarvita asuinhuoneistojen kerrostaso-ovissa (E ohje). Vaikka edellä mainitut ovat nykyisin voimassa olevista säädöksistä, ovat samantasoiset vaatimukset olleet voimassa jo pitkään. Jos rappukäytävässä on savua ja huoneistossa olevat joutuvat odottamaan joko palavan huoneiston sammuttamista tai palokunnan suorittamaa pelastamista varatien kautta, olennaisinta heidän selviytymisen kannalta on rappukäyvän ja huoneiston välisen oven tiiveys

7 1.3 Toimintamalli Jos kerrostalohuoneistossa tapahtuu tulipalo, oikea toimintamalli huoneistossa sisällä oleville on: pelasta vaarassa olevat ja ohjaa kaikki rappukäytävään yritä alkusammutusta, jos sinulla on siihen keinot ja uskot siihen pystyväsi poistu rappukäytävään ja sulje ovi perässäsi tee hätäilmoitus yleiseen hätänumeroon 112 tiedota tulipalosta muissa rappukäytävän huoneistoissa oleville; jos rappukäytävässä ei ole vielä savua, sen kautta on muidenkin turvallista poistua opasta palokunta oikeaan rappukäytävään ja kerro heille palavan huoneiston numero ja kerros jos paikalla on useita toimintakykyisiä henkilöitä, kannattaa tehdä työnjakoa yksi sammuttaa, toinen tekee hätäilmoituksen, kolmas varoittaa muita huoneistoja. Jos olet sisällä kerrostalohuoneistossa ja havaitset rappukäytävässä olevan savua, oikea toimintamalli on: soita yleiseen hätänumeroon 112 ja kerro tilanne hätäkeskukselle mene parvekkeelle tai ikkunan luo ja ilmaise sijaintisi palokunnalle. Suurin riski sisältyy savuiseen rappukäytävään menemiseen. Ensinnäkin savuun menevä joutuu suureen vaaraan, sillä savussa oleva häkä ja myrkylliset kaasut johtavat nopeasti tajunnan menetykseen. Lisäksi palokunta joutuu sitomaan resurssejaan rappukäytävässä olevien pelastamiseen eikä pääse torjumaan suurinta uhkaa eli tulipaloa. Jos tulipalo on muussa kuin omassa huoneistossa, turvallisin paikka on oma huoneisto. Siihen sisältyy kuitenkin olennaisena tekijänä huoneiston ja rappukäytävän välisen kerrostaso-oven tiiveys. Edellä esitetyt toimintamallit ovat ikään kuin kerrostalon käyttöohjeita. Hankkeen aikana on vahvistunut käsitys, että monet kerrostaloissa asuvat eivät ole tiedostaneet oikeaa toimintamallia. Jos palavan huoneiston ovi jää auki, tuloksena on helposti rappukäytävän maalaus (ehkä euroa) tai vähintään sen pintojen pesu (ehkä euroa). Vähäisissäkin tapauksissa oikealla toimintamallilla on merkitystä vahinkojen synnylle. pysy huoneiston sisällä ja sulje rappukäytävään johtava ovi - 2 -

8 1.4 Tapauksia Tiedotusvälineistä löytää viikoittain uutisia kerrostaloissa tapahtuneista tulipaloista. Seuraavassa on muutamia näistä: Helsinki (Uusi Suomi) Kahdeksan ihmistä loukkaantui kerrostalon tulipalossa Helsingin Kalliossa lauantaina aamuyöllä. Pelastuslaitos evakuoi yhteensä parisenkymmentä asukasta talon kahdesta rappukäytävästä, jotka olivat täynnä savua. Kuusi asukasta jouduttiin hakemaan asunnoistaan savusukeltamalla. Loukkaantuneista kolme sai vakavan häkämyrkytyksen ja heidät kuljetettiin Meilahden sairaalaan. Pelastuslaitoksen mukaan palo sai alkunsa kerrostalon ensimmäisen kerroksen asunnosta ja levisi hormin kautta alimman kerroksen ravintolan varastoon sekä ulkokautta yläpuolella sijaitsevaan huoneistoon. Ainakin yksi asunto tuhoutui palossa täysin, ja useat asunnot kärsivät savuvahinkoja. Kahden asunnon asukkaat siirrettiin tilapäismajoitukseen. Palokunnan saapuessa paikalle kahdesta rappukäytävästä tuli savua. Asukkaita osa tuli ulos itse ja osa palokunnan avustamana Tukholma (Yle) Kuusi saman perheen jäsentä on saanut surmansa rajussa tulipalossa Tukholmassa. Viisi kuolleista on alle 16-vuotiaita tyttöjä. Myös somaliperheen äiti kuoli tulipalossa. Perheen kaksi poikaa pelastuivat, vaikka toinen heistä on sairaalahoidossa. Palokunnan tullessa paikalle palomiehet löysivät rappukäytävästä kahdeksan ihmistä sekä aikuisia että lapsia. Asukkaat olivat yrittäneet tulta pakoon rappukäytävän kautta Kaarina (Iltalehti) Kaarinassa Varsinais-Suomessa noin kaksikymmentä ihmistä on toimitettu terveyskeskukseen kerrostalopalon takia. Kaksi ihmistä toimitettiin kiireellisempinä tapauksina Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Noin kaksikymmentä asukasta toimitettiin tai he hakeutuivat itse hoitoon terveyskeskukseen. Kukaan ei loukkaantunut vakavasti. Toinen sairaalaan toimitetuista on pääsemässä jo kotiin ja toinen on tarkkailussa. Kellarista levisi sankasti savua molempiin rappukäytäviin. Ihmisten pelastautuminen alas kerrostalon alaoville oli palomestarin mukaan käytännössä mahdotonta. Useat ihmiset altistuivat savulle. Palomestarin mukaan vakavammilta seurauksilta vältyttiin siksi, että ihmiset odottivat kuuliaisesti pelastustyöntekijöitä ohjeiden mukaan huoneistoissa. Kaksi asukkaista pelastettiin ikkunan kautta. Varsinaista tarvetta siihen ei palomestarin mukaan olisi ollut, mutta pelastamiseen ryhdyttiin asukkaiden hätääntymisen vuoksi. Muut saatiin pelastettua kerrostalon alaovista Kempele (Yle) Pohjois-Pohjanmaalla Kempeleen keskustassa on sattunut maanantain ja tiistain välisenä yönä kerrostalopalo. Palomiehet joutuivat evakuoimaan 23 ihmistä, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Palo sai alkunsa kolmannen kerroksen yhden huoneiston eteisestä. Kerroksia on neljä. Palo saatiin rajattua huoneistoon, mutta se menee pelastuslaitoksen mukaan remonttikuntoon. Saman kerroksen useat huoneistot kärsivät savuhaitoista. Savua levisi myös rappukäytävään Helsinki (Ilta-Sanomat) 15 ihmistä on jouduttu evakuoimaan kerrostalopalosta Helsingin Vesalassa torstaina aamulla

9 Viisi vietiin sairaalaan. Palo syttyi Aarteenetsijäntie 2:ssa kolmikerroksisen talon toisessa kerroksessa olevassa kaksiossa. Asukkaat pääsivät ulos palavasta kaksiosta omin avuin. Asunnon yläpuolelta pelastettiin ihmisiä tikkaitten avulla. - Yläpuolella pienessä asunnossa oli paljon ihmisiä, jotka yrittivät poistua rappukäytävän kautta. Huomattuaan, ettei sitä kautta pääse ulos, he menivät takaisin asuntoon ja jättivät oven rappukäytävään auki, kertoo päivystävä palomestari RR Helsingin pelastuslaitokselta. Samassa asunnossa avattiin ikkuna, mikä aiheutti sen, että savu suorastaan tulvi rappukäytävästä sisään huoneistoon. Neljä kärsi savumyrkytyksestä. Yksi mursi kätensä hypättyään kolmannesta kerroksesta maahan ennen pelastuslaitoksen saapumista. Palanut asunto meni täyteen remonttiin. Muut tilat kärsivät savuvahingoista. Lähes kaikissa uutisissa esiintyy samoja tekijöitä: vaarassa olevien määrä on suuri suurin riski sisältyy savun leviämiseen tikkaiden tai nostolavan avulla pelastaminen on suhteellisen harvinaista huoneiston oven tiiveydellä on merkitystä

10 2 Hanke 2.1 Hankkeen tavoite Hankkeen tavoite oli valmistaa kerrostalojen asuinhuoneistojen kerrostaso-oveen poistumisturvallisuustarra, jonka avulla voitaisiin opastaa huoneistoissa olevia oikeaan menettelytapaan tulipalotilanteessa. 2.2 Hankkeen hallinnointi Hankkeeseen osallistuivat yhteistyössä Suomen Palopäällystöliitto (SPPL), Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) ja Kymenlaakson pelastuslaitos. Hankkeen hallinnointi oli SPPL:n vastuulla. Pilottialueena oli Kymenlaakson maakunta (7 kuntaa, asukasta). Kymenlaaksossa on noin 600 kerrostaloyhtiötä ja noin kerrostalohuoneistoa. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat koulutuspäällikkö Tomi Timonen SPPL tiedotuspäällikkö Juha Hassila SPEK palomestari Mikael Siitonen Helsingin pelastuslaitos johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen Tampereen aluepelastuslaitos paloinsinööri Kari Ylönen Kymenlaakson pelastuslaitos. Ohjausryhmä kokoontui 5 kertaa. Heti hankkeen alusta alkaen mukaan palkattiin mainostoimisto sekä luomaan hankkeen visuaalista ilmettä että ideoimaan hankkeen toteutusta. Mainostoimisto Zerrenin edustaja osallistui ohjausryhmän kokouksiin. Kilpailun perusteella hankkeeseen liittyvät tutkimukset suoritti Oivaltamo Research Agency. Tarran ja muiden painotuotteiden painon hoiti PA Group Finland. Postituksen järjestämisessä avusti Itella Asiakkuusmarkkinointi Oy. 2.3 Tarran sisällöstä päättäminen Tarran sisällöstä päättämiseksi markkinatutkimuslaitokselle annettiin toimeksianto tutkia tarran mahdollista sisältöä. Tutkimus tehtiin verkkotestinä, johon osallistui 139 alkumittaukseen osallistunutta. Testiin osallistujat olivat kerrostaloissa asuvia kymenlaaksolaisia. Tarran sisältöön liittyvät tutkimuksen tulokset ovat liitteenä 1. Tutkimuksen perusteella tehty poistumisturvallisuustarra on liitteenä Alkumittaus Ennen tarrojen jakamista suoritettiin alkumittaus kyselytutkimuksena (tutkimus 1, T1). Tutkimus tehtiin puhelimitse viikolla 5/2010. Tutkimuksen otos oli 502 henkilöä. Oivaltamo Research Agency käytti puhelinhaastattelun tekemisessä alihankintaa. Tutkimuksen kysymykset liittyivät omistukseen, toimintaan, tietoisuuteen ja tarpeeseen. Otos muodostettiin poimimalla Fonectan numerotietokannasta, filtterinä käytettiin kerrostaloissa asumista. Yhteenveto alkumittauksen tuloksista on liitteenä Tiedottaminen taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajia päätettiin informoida hankkeesta etukäteen. Väestörekisterikeskuksesta hankittiin kaikkien kerrostaloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajien yhteystiedot - 5 -

11 ja heille lähetettiin ilmoitustaululle kiinnitettäväksi tarkoitettuja tiedotteita saatekirjeellä. Eri taloyhtiöissä on eri määrä rappukäytäviä, mutta niiden määrää ei ollut tarkoituksenmukaista alkaa selvittää taloyhtiökohtaisesti. Jokaiseen kirjeeseen laitettiin neljä tiedotetta. Taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajille lähetetty saatekirja on liitteenä 4 ja taloyhtiöiden ilmoitustauluille tarkoitettu tiedote on liitteenä 5. Materiaali lähetettiin hallitusten puheenjohtajille viikolla 10/ Tarrojen jakelu Mahdollisina jakelukanavina ohjausryhmä piti seuraavia tapoja: tarrojen postitus asukkaille Väestörekisterikeskuksen aineiston perusteella tarrojen toimittaminen isännöitsijöille, jotka voisivat jakaa niitä asuntoihin esimerkiksi huoltoyhtiön avustuksella tarrojen toimittaminen taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille, jotka voisivat jakaa niitä asuntoihin mahdollisesti yhdessä talon suojeluhenkilöstön kanssa tarrojen jakaminen mainospostituksen mukana tarrojen jakaminen henkilökohtaisesti pelastuslaitoksen tai sopimuspalokuntalaisten avulla. Mainospostituksen kautta tapahtuva jakelu hylättiin ensimmäisenä, koska pidettiin mahdollisena, ettei tarraa havaittaisi mainosten keskeltä lainkaan. Samoin useat ovat kieltäneet mainosten jakamisen postiluukkuihin. Huoltoyhtiöiden käyttö voisi olla tehokas tapa jakaa tarrat, mutta koska siitä saattaa tulla lisäkustannuksia, päätöksen sen käytöstä tekee taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä. Tarra päätettiin liittää niin sanottuun self-maileriin, johon voitiin samaan kokonaisuuteen yhdistää asukkaille suunnattu tiedote. Tarrojen postitukseen käytetty self-mailer on liitteenä 6. Pääjakelutavaksi Kymenlaakson kaupunkeihin (Kotka, Hamina, Kouvola) valittiin tarrojen postitus kuhunkin kerrostalohuoneistoon Väestörekisterikeskuksen toimittaman osoitetietojen perusteella. Osoitetiedot printattiin self-maileriin painossa. Iitissä, Virolahdella ja Miehikkälässä tarrat jakoi pelastuslaitoksen henkilöstö, ja Pyhtäällä jaon suorittivat kaksi sopimuspalokuntaa harjoitusillan yhteydessä. Tarrat postitettiin ja jaettiin viikoilla 11 12/2010. Postituksessa Itellalta saatiin hyvää palvelua. Väestörekisterikeskuksen aineiston käyttöön tulee anoa erikseen lupa. Luvan ehtojen mukaan jaettavassa materiaalissa tulee mainita osoitetietojen lähteenä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä VTJ. Postituksen jo alettua tuli ilmi, että 4,1 % suomalaisista on kieltänyt VTJ:n aineiston käyttämisen suoramarkkinoinnissa. Vaikka aineiston tilaajana oli tässä tapauksessa viranomainen, ei täysin kattavaa osoiteaineistoa saatu, vaan siitä puuttui käytön kieltäneet. Osoitteet menivät Väestörekisterikeskuksesta suoraan painotalolle, joten pelastuslaitos ei nähnyt osoitetietokantaa. Sitä ei osattu edes pyytää katsottavaksi, joten sen kattavuudesta ei ole mitään käsitystä. 2.7 Toistomittaus Toistomittaus suoritettiin tarrojen jakamisen jälkeen kyselytutkimuksena (tutkimus 2, T2). Tutkimus tehtiin puhelimitse viikolla 15/2010. Tutkimuksen - 6 -

12 otos oli 501 henkilöä ja järjestelyt pääasiassa vastaavat kuin T1:ssä. Otosta muodostettaessa kontrolloitiin sitä, ettei otokseen T2 tullut alkumittaukseen T1 osallistuneita kotitalouksia. T2:n keskeinen tavoite oli arvioida vaikuttavuutta. Yhteenveto kyselytutkimuksen tuloksista on liitteenä Kustannukset ja rahoitus Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa (alv 22 %). Kustannuserittely on liitteessä 8. Ohjausryhmään kuuluvat ovat osallistuneet kokouksiin virkatyönä. Kymenlaakson pelastuslaitoksen henkilöstö on osallistunut hankkeen toteutukseen virkatyönä. Hanke on saanut Palosuojelurahaston 100 %:n avustuksen. 2.9 Tiedottaminen Alkumittauksen tulosten valmistuttua juuri ennen tarrojen jakelua tiedotusvälineille jaettiin tiedote hankkeesta. Maakunnallisista lehdistä toinen teki hankkeesta uutisen toisen tyytyessä vain referoimaan jaettua tiedotetta. Valtakunnallinen päivälehti ei hankkeesta kirjoittanut mitään, vaikka sitä lähestyttiin sekä kotimaan toimituksen että maakunnallisen toimituksen kautta. Yleisradio teki hankkeesta uutiset, joka tuli ulos useana päivänä aamun peilin ja eräiden muiden ohjelmien yhteydessä. Yksi paikallislehti teki hankkeesta uutisen. Hankkeesta on tiedotettu muille pelastuslaitoksille muun muassa eri koulutuspäivillä. Kaikki hanketta varten valmistettu materiaali ja tutkimustulokset on ollut saatavilla Kymenlaakson pelastuslaitoksen verkkosivuilla

13 3 Tulokset 3.1 Sisältö Alkumittaus T1:n keskeiset tulokset olivat seuraavat: Omistus Vastaajista 49 % asui omistusasunnossa, 49 % vuokra-asunnossa ja 2 % asumisoikeusasunnossa. 49 %:ssa kerrostalohuoneistoista on alkusammutuskalustoa. 77 %:ssa kerrostalohuoneistosta on palovaroittimia vähintään 1 alkavaa 60 m 2 :ä kohti. Rappukäytävään johtavaa ovea piti täysin tiiviinä 35 % vastaajista. Oven tiiveyttä piti huonona 18 % vastaajista loppujen 47 % pitäessä keskimmäistä vaihtoehtoa, ovi ei ole aivan tiivis, parhaana kuvauksena. Rappukäytävään johtavan oven tiiveys oli riippuvainen talon iästä. Toiminta, jos rappukäytävässä on savua Vastaajilta kysyttiin heidän toiminnasta, jos rappukäytävässä on savua. Vaihtoehtoja annettiin kaksi: o o poistun rappukäytävän kautta ulos turvaan valitsi 39 % vastaajista jään huoneistoon, suljen oven ja jään odottamaan apua valitsi 61 %. Tietoisuus 18 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei heillä ole riittävästi tietoa siitä, kuinka tulipalon sattuessa tulisi toimia ja lisäksi 44 % eivät olleet aivan varmoja siitä, onko heillä riittävästi tietoa 37 % vastaajista piti tiedon määrää täysin riittävänä. Tarve 68 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei taloyhtiö ole antanut heille riittävästi tietoa paloturvallisuuteen liittyen. 87 % vastaajista oli valmis liimaamaan paloturvallisuuteen ohjeita antavan tarran asuntonsa oveen. Toistomittaus T2:n keskeiset tulokset olivat seuraavat: Tarran jakelu 73 % vastaajista kertoi taloutensa saaneen self-mailerin tarroineen neljä vastaajaa kertoi, että talouteen tulleessa self-mailerissa ei ollut lainkaan tarraa (1,1 % niistä talouksista, jotka olivat saaneet selfmailerin) 18 % vastaajista oli sitä mieltä, että self-maileria ei ollut talouteen tullut. Tiedotteen havaitseminen rappukäytävän ilmoitustaululta 30 % vastaajista oli nähnyt ilmoitustaululla olleen tiedotteen 10 % vastaajista oli sitä mieltä, että ilmoitustaululla ei ole tiedotetta lainkaan. Tarran kiinnittäminen oveen (n=367 eli tarran saaneet) 64 % tarran saaneista oli kiinnittänyt tarran oveen ohjeen mukaisesti ja 2 % oli kiinnittänyt sen muualle (esimerkiksi eteisessä olevan komeron oveen) 12 % vastaajista ei ollut kiinnittänyt tarraa, koska ei pitänyt sen ulkonäöstä (3 %) tai ei pitänyt tarraa tarpeellisena (9 %) - 8 -

14 18 % vastaajista kertoi, että asia oli vielä kesken (asia oli unohtunut). Self-mailerin ja tarran selkeys (n=367 eli tarran saaneet) 97 % vastaajista piti tarran ja self-mailerin viestiä riittävän selvänä. Toiminta, jos rappukäytävässä on savua Kysymys on sama kuin alkumittauksessa. Vastaajilta kysyttiin heidän toiminnasta, jos rappukäytävässä on savua. Vaihtoehtoja annettiin kaksi: o poistun rappukäytävän kautta ulos turvaan valitsi 19 % (alkumittauksessa 39 %) vastaajista o jään huoneistoon, suljen oven ja jään odottamaan apua valitsi 81 % (alkumittauksessa 61 %). Tietoisuus 51 % vastaajista piti tiedon määrää täysin riittävänä alkumittauksessa vastaava osuus oli 37 % eli kasvu oli 14 %-yksikköä. Tarve 55 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei taloyhtiö ole antanut heille riittävästi tietoa paloturvallisuuteen liittyen alkumittauksessa vastaava osuus oli 68 % eli muutos parempaan oli 13 %-yksikköä. Perheen sisällä virinnyt keskustelu (n=230 eli tarran saaneet usean henkilön taloudet) 60 % vastaajista kertoi, että poistumisturvallisuudesta on keskusteltu perheenjäsenten kesken tarran saapumiseen liittyen Medianäkyvyys 23 % vastanneista kertoi nähneensä sanomalehdessä tai kuulleensa radiossa uutisia tähän tarrahankkeeseen liittyen mediassa asian huomanneiden keskuudessa 87 % valitsisi viranomaisten suositteleman poistumismenettelytavan. Palovaroitin rappukäytävässä 28 % vastaajista oli sitä mieltä, että heidän rappukäytävässä oli palovaroitin, 23 %:n mukaan siellä ei ole palovaroitinta ja 46 % ei tiedä varmuudella asiasta mitään. 3.2 Hanke Pelastuslaitokselle hankkeen johdosta tuli kaikkiaan noin yhteydenottoa. Kaukaisimmat yhteydenotot tulivat Oulusta, Akaasta ja Helsingistä nämä kaikki halusivat ostaa tarroja. Heille kaikille lähetettiin tarvitsemansa määrä tarroja. Isännöitsijöiltä tuli palautetta siitä, että heillä ei ollut tietoa hankkeesta. Pari isännöitsijää epäili postitse menevät tiedotteen tehoa, ja pitivät parempana vaihtoehtona esimerkiksi huoltoyhtiön avulla tapahtuvaa jakelua. Suurin osa yhteydenotoista tuli taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajilta. Kaikki pitivät hanketta tarpeellisena. Ongelmia heidän mukaan on ollut muun muassa siinä, että osa asukkaista ei saanut self-maileria lainkaan osassa self-maileria ei ollut tarraa osa asukkaista ei pystynyt kiinnittämään tarraa omatoimisesti rappukäytävien määrä oli taloyhtiössä suurempi kuin neljä, joten he tarvitsivat lisää tiedotteita tarroja oli mennyt myös luhtitaloihin, joissa ei ole varsinaisia rappukäytäviä

15 Kaikki yhteyttä ottaneet taloyhtiön hallituksen puheenjohtajat olisivat valmiit suorittamaan jakelun yhdessä talon nimetyn suojeluhenkilöstön kanssa. Myös muutama asukas soitti. Heillä asiana oli muun muassa se, että naapuri oli tarran saanut, mutta he eivät. Yksi asukas moitti tarran liimaa liian sitkeäksi; hänen ensimmäinen kiinnitysyritys oli mennyt vinoon ja tarraa ei enää saanut siistinä irti. Toteutuksen aikana selvisi, ettei kuntien omistamiin vuokrataloyhtiöihin ollut mennyt lainkaan tietoa hankkeesta. Etukäteistiedottaminen oli suunnattu kerrostaloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille, mutta vuokrakerrostaloissa yhtiönä onkin kunnan yhtiö, joka ei ollut saadussa osoiteaineistossa. Medianäkyvyys oli pieni pettymys. Ehkä pienellä aktiivisuudella toinenkin maakuntalehti olisi saatu paremmin mukaan hankkeesta uutisoimaan. Oli myös pettymys, ettei hanke ylittänyt valtakunnallisen päivälehden uutiskynnystä, vaikka jo ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa oli saatavilla mielenkiintoista uutta tietoa

16 4 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 4.1 Sisältö Rappukäytävän ja huoneiston välistä ovea täysin tiiviinä pitää vain kolmasosa vastaajista noin kuudesosan pitäessä oven tiiveyttä huonona. Oven tiiveys on olennainen turvallisuustekijä tulipalon sattuessa ja taloyhtiöiden tulisikin kiinnittää asiaan huomiota. Tilanteessa, jossa rappukäytävässä on savua, alkumittauksessa väärän toimintamallin valitsi lähes 40 % mittaukseen osallistuneista. Tarrahankkeen myötä tämä osuus puolittui. Hankkeen aikana tulipalotilanteeseen liittyvän tiedon määrää täysin riittävänä pitävien osuus kasvoi 14 %-yksikköä ja taloyhtiön tiedottamisen riittävänä pitävien määrä kasvoi 13 %-yksikköä. Edelleen kuitenkin yli puolet vastaajista koki taloyhtiöiden paloturvallisuuteen liittyvän tiedottamisen riittämättömäksi. Taloyhtiöiden tulisikin pyrkiä lisäämään tiedottamista tältä osin ja pelastuslaitosten tulisi pohtia, miten ne voisivat tukea taloyhtiöitä tässä asiassa. Alkusammutuskalustoa oli hankittu vain noin joka toiseen kerrostalohuoneistoon. Tätä osuutta olisi syytä saada nostettua. Palovaroittimia tutkimuksen mukaan oli rappukäytävissään havainnut vain 27 % vastaajista. Asiasta epätietoisten osuus oli suhteellisen suuri eli 46 %, mutta on ilmeistä, että tällä saralla on vielä paljon tekemistä. Hankkeen aikana saatiin uutta tietoa, jota pelastuslaitokset ja muut toimijat pystyvät hyödyntämään omassa toiminnassaan. Näistä havainnoista tulisi pyrkiä tiedottamaan laajasti kaikille toimijoille. 4.2 Hanke Vastaavien hankkeiden toteutuksessa tulisi huomioida seuraavaa: Kehityshanke olisi hyvä pilotoida esimerkiksi yhdellä pelastustoimen alueella kokemusten kartuttamiseksi ennen valtakunnallista ratkaisua. Kehityshankkeeseen olisi hyvä saada toimiva ohjausryhmä, jotta erilaiset näkökannat saadaan laajasti mukaan. Kehityshankkeeseen kannattaisi palkata tarpeen mukaan asiantuntijoita, esimerkiksi mainostoimisto. Kehityshankkeen vaikuttavuutta voisi mitata esimerkiksi alku- ja toistomittauksella. Hankkeeseen liittyvät tutkimukset kannattaisi kilpailuttaa. Jos hankkeeseen liittyy valistuksellinen aspekti, tulisi hankkeen medianäkyvyyteen panostaa kunnolla. Vastaavan tarrahankkeen toteutuksessa tulisi huomioida seuraavaa: Tarran kiinnitys self-maileriin on prosessina sellainen, että yksittäisissä tapauksissa tarra ei kiinnity pohjaan. Toistomittauksen (T2) mukaan puuttuvien tarrojen osuus oli 1,1 % ja tehdyn otoksen mukaan (yli 250 self-maileria tarkastettiin erikseen) alle 0,5 %. Suorapostitus ei toiminut kovin hyvin. Markkinakielto poistaa osoiteaineistosta keskimäärin 4,1 % ja muutenkin osoiteaineiston kattavuudesta ei jäänyt kovin hyvää kuvaa

17 Jos olisi mahdollista saada markkinakielto estettyä viranomaisperusteella ja jos olisi mahdollista saada osoiteaineisto tarkasteltavaksi ennen sen hyväksymistä, suorapostitusta voisi vielä ehkä harkita. Maksaa hieman, mutta helppo hoitaa. Paras tapa hoitaa tarrojen jakelu voisi olla toimittaa ne taloyhtiön hallituksen puheenjohtajille ja kunnallisten vuokrataloyhtiöiden toimitusjohtajille. Tarrojen määrä voisi olla esimerkiksi 20 % suurempi kuin taloyhtiön asuntojen lukumäärä Jos he suostuisivat tarrat jakamaan, tarra ei häviäisi mainospostin mukana, asukas saisi tarvittaessa kiinnitysapua ja tarran puuttuminen self-mailerista ei haittaisi. Isännöitsijöille tulisi ilmoittaa hankkeesta etukäteen. Isännöitsijöillä on muun muassa maakunnallisia järjestöjä, joiden kautta lienee mahdollista saavuttaa suurin osa isännöitsijöistä. Self-mailerit ja tarrat voisivat periaatteessa olla pelastuslaitoskohtaiset, mutta maahanmuuttajatalouksiin tarkoitetut tuotteet eri kielillä kannattaisi valmistaa pelastuslaitosten välisenä yhteistyönä. Self-mailerin ulkoasuun tulisi kiinnittää huomiota, jotta se ei vahingossa mene lukemattomana paperinkeräykseen mainospostin joukossa. Ainakin pienillä paikkakunnilla tarrojen jakelu voisi olla mahdollista suorittaa sopimuspalokunnan ja/tai pelastuslaitoksen henkilökunnan toimesta

18 5 Suositukset Hankkeen kokemusten perusteella ohjausryhmä esittää seuraavat suositukset: 1. Hankkeen pitkäaikainen vaikuttavuus tulisi mitata esimerkiksi vuoden päästä tehtävällä mittauksella T3, jossa tulisi olla mukana samoja kysymyksiä kuin T1:ssä ja T2:ssa. 2. Kymenlaaksossa tapahtuneista kerrostalopaloista tulisi tehdä laadullinen tutkimus esimerkiksi seuraavan vuoden aikana. Tutkimuksessa tulisi arvioida erityisesti ihmisten havaittua käyttäytymistä. 3. Poistumisturvallisuustarrahanke kannattanee laajentaa valtakunnalliseksi, mutta mahdollisesti kannattaisi odottaa edellä mainittujen jatkotutkimusten tulosten valmistumista. 4. Uusissa kerrostaloissa poistumisturvallisuuteen liittyvä käyttöohje tulisi tuoda asukkaiden tietoon esimerkiksi huoneistokansiossa olevana ohjeena. Rakennuttaja voisi asian hoitaa asunnon valmistumisen yhteydessä

19 Liitteet Liite 1: Tarran sisältöön liittyvä tutkimus Menetelmä ja kohderyhmä Poistumisturvallisuustarra - tarraluonnosten nettitesti N=139 Tutkimus toteutettiin internet-testinä, johon osallistujat rekrytoitiin tietoisuutta palo- ja poistumisturvallisuudesta kartoittavan puhelinhaastattelun N=500 yhteydessä Vastaajia nettitestiin saatiin yhteensä 139. Näihin sisältyi 10 puhelimessa tehtyä laadullista haastattelua, jossa tarrat käytiin läpi yhdessä tutkijan kanssa. Tällä pyrittiin varmistamaan kvantitatiivisen aineiston tulkintaa Esitettävien tarrojen järjestys rotatoitiin eli ne esitettiin eri järjestyksessä eri vastaajille Oivaltamo Research Agency Jarmo Marski Tutkittava materiaali Tarrat numeroituna 1-4 VIESTINNÄN ONNISTUNEISUUS - YLEISET EDELLYTYSTEKIJÄT: - Uskottavuus - Ymmärrettävyys - Huomioarvo - Visuaalisuus 3 4 Uskottavuus Ymmärrettävyys Mikä tarroista vaikuttaa luotettavimmalta (ja virallisimmalta)? (N=137) Mikä tarroista vaikuttaa ymmärrettävimmältä ja selkeimmältä? (N=138) 24,8% 19,6% 41,6% 47,1% 5,8% 27,7% 100% 3,6% 29,7% 100%

20 7 Huomioarvo Visuaalisuus Mikä tarroista vaikuttaa huomiota kiinnittävimmältä? (N=136) Mikä tarroista vaikuttaa visuaalisesti miellyttävimmältä? (N=136) 10,3% 19,9% 67,6% 35,3% 4,4% 17,6% 100% 5,9% 39,0% 100% 8 Mikä tarroista viestii parhaiten seuraavia asioita: VIESTIN VÄLITTYMINEN: - Pysy sisällä asunnossa - Sulje ovi - Soita hätänumeroon - Ilmaise sijaintisi palokunnalle - Rappukäytävässä on savua Pysy sisällä asunnossa? (N=136) 6,6% 11,0% 18,4% 64,0% 100% 9 10 Mikä tarroista viestii parhaiten seuraavia asioita: Mikä tarroista viestii parhaiten seuraavia asioita: Sulje ovi? (N=138) Soita hätänumeroon? (N=137) 13,0% 7,3% 16,7% 19,0% 2,9% 67,4% 100% 16,1% 57,7% 100%

21 13 Mikä tarroista viestii parhaiten seuraavia asioita: Mikä tarroista viestii parhaiten seuraavia asioita: Ilmaise sijaintisi palokunnalle? (N=137) Rappukäytävässä on savua? (N=138) 20,4% 0,7% 8,0% 11,6% 6,6% 65,0% 100% 0,0% 87,7% 100% 14 Lopputulos LOPPUTULOS Vaihtoehdoista 1-4 parhaaksi valittu tarra Parhaaksi valittujen tarrojen %-osuudet kaikista vastaajista (N=139) Kaiken kaikkiaan - minkä tarran näistä vaihtoehdoista valitsisit parhaaksi viestittämään poistumisturvallisuudesta? 15,1% 48,2% 2,2% 34,5% 100% Osan vastaajista oli vaikea valita suosikkinsa vaihtoehtojen 2 ja 4 välillä: Tarra 2 on selkein mutta nro 4 myös hyvä Yhteenvetotaulukko %: Tarraluonnokset 1 ja 3 Tarraluonnos 1 voidaan sulkea vaihtoehdoista pois, vain kolme vastaajaa (2,2%) valitsi tämän tarran parhaaksi Mikä tarroista vaikuttaa... Tarra1 Tarra2 Tarra3 Tarra4 Luotettavimmalta (ja virallisimmalta)? 5,8 27,7 24,8 41,6 Ymmärrettävimmältä ja selkeimmältä? 3,6 29,7 19,6 47,1 Huomiota kiinnittävimmältä? 4,4 17,6 10,3 67,6 Visuaalisesti miellyttävimmältä? 5,9 39,0 19,9 35,3 Mikä tarroista viestii parhaiten seuraavia asioita: Tarra1 Tarra2 Tarra3 Tarra4 Tarran nro 1 kuvasta ei saa selvää onko se rappukäytävän ovi vai palava tukki..... Tarra no 1 jättää ihmettelemään, pitäisikö kahvaa heiluttaa? Myöskään tarra 3 ei saanut erityistä kannatusta millään käytetyllä kriteerillä ja lopulta vain 15,1 % piti sitä soveltuvimpana viestittämään poistumisturvallisuudesta Tarran 3 parhaaksi valinneet kuitenkin korostivat tarran henkilöhahmon rauhallisuutta ja tekstien loogista ytimekkyyttä 1 Pysy sisällä asunnossa? 6,6 11,0 18,4 64,0 Sulje ovi? 2,9 67,4 13,0 16,7 Soita hätänumeroon? 16,1 57,7 7,3 19,0 Ilmaise sijaintisi palokunnalle? 6,6 65,0 20,4 8,0 Rappukäytävässä on savua? 0,0 87,7 0,7 11,6 Kaiken kaikkiaan parhaaksi valitsisi 2,2 34,5 15,1 48,2 Mielestäni se kuvaa hyvin. että ovella seisova ihminen pysähtyy ja miettii mitä pitää tehdä, lukee ehkä tarran ja toimii sitten sen mukaan!! Numero 4 on paras. Mutten pidä käytävään juoksevasta / ryntäävästä henkilöstä. Tässä tarrassa on ovi kiinni ja ihminen seisoo paikallaan. Lyhyt, ytimekäs ja selkeä tarra. Ainoastaan vaihtaisin luurin kohtaan tekstin soita ja lihavoisin ja suurentaisin tekstin kuten tarrassa 2. Vaakatasossa oleva tarra on helpompi lukea ja hahmottaa, kun se on liimattu asunnon oveen sisäpuolelle. Ihmiset saattavat laittaa pystysuoran tarran "sisustussyistä" oven reunaan. Tarra nro 3 on teksti paras. Jos liekit oven takana olisi savua, niin tarra 3 olisi 10+ arvoinen

22 19 Tarraluonnos 2 34,6 % vastaajista valitsi tämän tarran parhaaksi Tarraa pidettiin erityisesti informatiivisena ja selkeänä Siinä on selkeä kehotus soittaa numeroon 112. Asia on ilmaistu selkeimmin ja kuva on selkeä. Viesti välittyy parhaiten ilman liikaa sälää.. Se on mielestäni selkein ja paras vaihtoehdoista. Se on mielestäni selkein. Selkein Selkeä iso teksti. Selkeä sanoma etenkin vanhemmille asukkaille SULJE OVI SOITA 112! Selkeä teksti ja hyvä visuaalinen kuva/koko. Selkeästi kuvattu tärkeimmät asiat. Selkeät isot erottuvat tekstit. Yksinkertainen ja selkeä. Kakkosesta puuttuu luurin kuva, muuten hyvä. Tarra 2 on mielestäni selkein ja järkevin. Se on ulkoasultaan selvin. Tarra on selkein ja siistein. Tarra 1 kuvasta ei saa edes mitään selvää. Olennaiset asiat suhteellisen yksinkertaisesti Tämän tarran koettiin parhaiten viestivän savusta. Erikseen kysyttäessä 87,7% vastaajista valitsi tämän tarran viestivän savua parhaiten...kuvasta tulee hyvin selville, että rappukäytävässä on savua. Tarra 2 viestii selkeimmin sen, että pelkkä savu portaikossa tarkoittaa, ettei portaikon kautta poistumista kannata yrittää. Varoittaa myös savusta parhaiten. Ainut kuva missä on savua....kuva savusta ilmaisee, että savu on vaarallista. Selkeä teksti ja kuvaus savusta. Koettiin että visuaalisuus ja sanalliset toiminta-ohjeet muodostavat selkeän ja loogisesti etenevän tarinan Kehottaa selvästi mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä. Siinä sanotaan, että soita 112 siinä ilmoitetaan, joko ikkuna tai parveke. Siinä näkyy, että käytävästä tulee savua. Nuolella näytetään, että sulje ovi Tarrassa 2 on selvimmin ilmaistu, että pitää sulkea ovi ja soittaa 112 sekä se, että pitää ilmaista palokunnalle sijaintinsa ikkunasta tai parvekkeelta. Tarra 2 osoittaa tekstein sekä kuvin parhaiten tilanteen, siinä kerrotaan esim. KUN palokunta saapuu jne. N:o 3 teksti tässä suht. puutteellinen. 2 Tarraluonnos 2 Osa piti SOITA sanaa parempana kuin luurin kuvaa Sulje ovi ja soita 112 ovat selkeimmät ja rappukäytävän savu tulee parhaiten esille. Näyttäisi savua tulevan, ovi kiinni, soitto 112. Tarrassa lukee selvästi että SULJE OVI mutta en tiedä kumman tarran 2 tai 4 on parempi? Tarrassa on korostettu tarpeeksi isolla fontilla oven pitämistä suljettuna ja soittamista numeron 112. Puhelinkuulokkeen kuva ei ole yhtä selkeä kuin sana soita......siinä myös sanalla kerrotaan, että SOITA 112. FonttiKOKO ja asettelu lisäsivät tarran nro 2 selkeyden kokemusta 2...Teksti on tarpeeksi iso ja selkeätä. Teksti oli isommalla fontilla kuin muissa kuvissa ja pistää sen takia silmään muita selkeemmin. Teksti "SULJE OVI SOITA 112" tulee tiedottaa hyvin Selkeä jatko puhelin soiton jälkeen tulee esiin. Yksinkertainen ja hieno, ei liikaa kaikkea (ei sottaisen näköinen). Selkeä!...Visuaalisesti tasapainoinen, miellyttävä eikä "pakokauhuinen" kuten esimerkiksi kuva 4. Selkein ja tekstit suurimmat. Selkeä ohjeistus isolla tekstillä. Siinä sanotaan selkeästi miten pitää toimia eli isommalla tekstillä kerrotaan, että sulje ovi ja soita 112. Kaikkiaan tarraa pidettiin onnistuneena kokonaisuutena viestittämään haluttua asiaa: "Ilmaise sijaintisi" on tärkeä ohje, joka on sanottava selkeästi ja painokkaasti esim. lapsille. Muut tarrat eivät sano riittävän selvästi että palokunnan huomio tulisi kiinnittää aktiivisesti. Muista voi myös saada mielikuvan, että pitäisi nähdä tulta ennen kuin on toimittava ohjeen mukaan - kuva on voimakkaampi viesti kuin teksti. Tarra 2 on myös ainoa, josta kuvasta itsestään voi helposti päätellä että ovi tulisi sulkea Kehitysehdotuksia: Ehkä vielä parempi jos maininta "pysy sisällä" olisi mukana. Ulkomaalainen ei ehkä tajua soittaa, kun luurin kuva puuttuu. (Laadullinen haastattelu) Nuoli voidaan silti tulkita väärin, että pitää poistua. Ruksit oven edessä on selkeämpi viesti että ei sinne. (LH) 20 Tarraluonnos 4 48,2 % vastaajista valitsi tämän tarran parhaaksi Tarran symbolia pidettiin nopeasti avautuvana 4 VAROITUS/KIELTO merkkinä Helpoin, ymmärrettävissä kaikille. Ilmaisee selkeästi ettei ovesta pidä mennä ulos. Iso ruksi keskellä ovea viestii sen tärkeimmän, eli että ovesta EI SAA mennä. Kun se on mennyt perille, niin jatko-ohjeet voikin lukea tekstistä. Kieltomerkki kiinnittää huomion. Kieltotyyppinen tarra (iso rasti) viestittää selkeimmin ja huomiota herättävimmin vaarasta. Tarra 4 on kaiken kaikkiaan selkein ja vakavasti otettavin. Mielestäni kuvat isoilla "henkseleillä" kertovat nopeasti ja yksiselitteisesti kielloista. Selkeä, ymmärrettävä. Rasti kulkutiellä kieltää menemästä, vaikkei ymmärtäisi kieltä. Samankaltaista tikku-ukkoa käytetään yleisesti poistumis- ym. reittien opasteissa. Vaakasuora tarra on nopeampi hahmottaa ja kiinnittää huomion paremmin. Koettiin että symboliikka on universaalia, jonka luku/kielitaidoton/lapsi ymmärtää Hätääntynyt, luku- tai kielitaidotonkin ihminen ymmärtää kuvan perusteella pysymään sisällä asunnossa palon tai savun ollessa käytävässä. Lapsikin ehkä ymmärtäisi olla menemättä rappukäytävään, selkeä kielto. Numero 4. Huomiota herättävin kuva, jonka myös lapset saattaisivat ymmärtää. Siinä on selkeä kielto oven avaamiselle kun on rasti oven päällä. Sen lapsikin ymmärtää. Selkeä ja luulen että lapsetkin ymmärtävät selkeimmin miten toimia. Katsoimme lasten (8v. ja 5v.) kanssa tarraehdotuksia ja kysyin pelkästää kuvan perusteella, että mitä kuva tarkoittaa. Nelostarrasta nuorimmainenkin heti ymmärsi, ettei ovea saa avata jos toisella puolella on tulta. Tarraluonnos 4 Kehitysehdotuksia Kuva kertoo tärkeimmän. Tekstin vaihtaisin n:o kakkoseen mutta TARRASSA 2 on hyvää se, että soittaminen on mainittu. Se on kuvaltaan selkein. Vaihtaisin siihen 2 tarran tekstit, jolloin se olisi ehdottomasti paras ja ymmärrettävä. Nelostarraan kun lisäisi vielä savua (kuten 2. tarrassa) yläreunaan - se olisi täydellinen! Savu ja tuli on eri asia. Jos rappukäytävässä on savua, tarkistaisin ensin, voiko rappukäytävän kautta poistua asunnosta savusta huolimatta. Mutta jos rappukäytävässä on isot tulenlieskat, en tietenkään mene sinne. Pitäisikö savu ja tuli jotenkin "erottaa" tarroissa? 1 kuvasta: jos olisin esim ulkomaalainen, enkä osaisi oikein hyvin suomenkieltä, en kyllä kuvasta tietäisi pitääkö ovi sulkea vai avata ja käytävässä on tulenlieska, ei savua, eli ehdottomasti huonoin kuva. 2 kuva: ilmaisee parhaiten savua, jos siis puhutaan vain savusta, ei tulesta 3 kuva: kuva ei kerro, mitä pitää tehdä 4. kuva kertoo ehkä parhaiten, ettei käytävään saa mennä, ehkä SEIS tai STOP -olisi hyvä olla ruksissa Ja sitten vielä samassa tarrassa olisi hyvä olla tekstit myös toisella kotimaisella ja miksei englanniksi, nykyisin ulkomaalaisia on niin paljon asustelemassa Suomessa. Eli jos tehdään hyvä, palveleva tarra, ottakaa kansainvälisyys huomioon. Oven yli vedetyt hekselit saisivat olla varoittavat eli musta keltaiset. Jotenkin oven päällä oleva rasti tuntuu minusta hyvälle ja ymmärrettävälle ettei sitä saa avata. Kuva ilmaisee asian selvimmin. Mielestäni tyhmempikin pystyy tajuamaan mitä se sillä tarkoitetaan! Koska tarra 4:ssä on selkeä ruksi oven päällä joka kertoo yksinkertaisimmallekin tampiolle että ei ovesta! Tarra on myös yksinkertainen ja selkeä ja sen verran huomiota herättävä että ehkä peruskansalainen sen jopa lukee. Suomalaisethan eivät tunnetusti lue mitään ohjeita ovista tms. MIelestäni 4. tarra on selkein. Siitä saa selville myös suomen kieltä taitamaton, mistä on kysymys ja miten pitäisi toimia Tarraluonnos 4 (Loput kommentit koottuna) Yhteenveto ja päätelmät Informatiivisimman näköinen. Koska Kuvassa oleva henkilö on poistumassa asunnosta! Koska yleensä jokaisen aivoihin on iskostunut se että paloa tai savua havaitessa ensin mentävä ulos. Tämä kiinnittää huomion siihen että ulos ei saakaan mennä. Mielestäni no 4 vaikutti selkeimmältä. Mielestäni se kertoo selviten, ettei rappuun tule mennä, jos siellä on savua/tulta. Miellyttää silmää, pysäyttää lukemaan kyltin ja ajattelemaan asiaa. Minulle selkein kuva ja teksti. Noista muista ei oikein tiedä mitä ne esittää. Tuota numero ykkösen kuvaa en ymmärrä lainkaan. Nelosessa tuo ukkeli on poistumassa asunnosta mutta oven päällä on henkselit jotka kertoo selkeästi siitä, että näin ei saa tehdä. 4 Vastaajat nostavat suosikeikseen kaksi eri vaihtoehtoa: Tarran numero 2 valitsee parhaaksi 34,5 % vastaajista ja tarran numero 4 puolestaan 48,2 %. On selkein, ymmärtää heti mitä tarrassa tarkoitetaan. Rasti ovenpäällä on jotenkin huomiota herättävä! Rasti "kieltää" menemästä ovesta ulos. Rasti oven edessä kertoo selvästi, että ulos ei pidä mennä. Rasti oven päällä tekee siitä selkeämmän. Rasti oven päällä viestittää parhaiten, ettei käytävään mennä. Rasti ovessa. Risti oven päällä, este poistumiselle. Ruksi oven päällä on tehokas, jos on "kuvamuisti". Juokseva henkilöä tekee tehokkuutta. Ruksit oven edessä kertoo, että älä mene rappukäytävään. (Jos siis tätä halutaan painottaa.) Se on paras. Se on vain paras ja sillä siisti. Selkein. Selkein vaihtoehto. Selkein, yksinkertaisin tarvittavalla infolla. Selkein. Ilmoittaa ilmoittaa parhaiten, että rappukäytävään ei saa mennä, eikä ovea saa avata. Selkein. Kertoo kaikki tarvittavat asiat. Ei jätä mitään epäselväksi. Selkeä. Selkeä kuva ja kokonaisuus, kaikki info näkyy selkeästi myös kuvasta ja se täydentää tekstiä. Selkeä vähiten tekstiä. Selvä, ymmärrettävä kuvasarja. Selvästi ruksi oven päällä, jolloin pitäisi ymmärtää ettei ovesta mennä ulos. Siinä on kunnon henkselit oven päällä-ovesta ei saa kulkea. En kyllä ymmärrä miksi en voisi kulkea käytävää pitkin turvaan pihalle, jos kerran voin ja pystyn. Tarra 4 ilmaisee mielestäni ohjeet selvimmin ja on visuaalisesti toiseksi paras. Lisäksi myös lapsia ajatellen se on minusta paras ja selvin tarra. Tarra tuo kaikista selvemmin olennaisen asian esille. Mitä ei missään nimessä pitäisi tehdä. Tarrassa 4 on selkeitä kieltoja ja käskyjä. Itse lähtisin tulipalon sattuessa vaistonvaraisesti ulos talosta, mutta tarra muistuttaa kuvallaan selkeästi : ÄLÄ mene ulos. Sanalliset ohjeet ovat selkeät, eikä kuvaa tarvitse yrittää tulkita sen enempää. Tarrasta hahmottaa oven selkeimmin ja sen avaamiskiellon. Lisäksi juokseva ihminen ilmaisee, että kyseessä on hätä. Jo nopealla vilkaisulla tajuaa, mistä on kyse. Viestii parhaiten oven toisella puolella olevasta tulipalosta kehottaen pysymään poissa porraskäytävästä hakeutuakseen pois oven 23 läheisyydestä. Visuaalisesti hienoin ja mielestäni muutenkin selkein - älä mene rappukäytävään. Molemmat tarravaihtoehdot ovat riittävän ymmärrettäviä (tämä varmistettiin tehdyillä laadullisilla haastatteluilla) Tarran 4 etu on se, että se kiinnittää huomion parhaiten ja on "pysäyttävin". Tarra 2 puolestaan viestii savua parhaiten. Lisäksi tarran nro 2 teksti koettiin loogisimmaksi "tarinaksi"

23 Liite 2: Poistumisturvallisuustarra Jos portaikossa on savua Kun palokunta saapuu, ilmaise sijaintisi ikkunasta tai parvekkeelta Tarra on tässä oikeassa koossaan 5 cm x 10 cm

24 Liite Liite 3: 3: Alkumittauksen tulokset Menetelmä ja kohderyhmä Poistumisturvallisuus - tiedon tarve ja nykyinen tietoisuus menettelytavoista hätätilanteessa N=502 Tutkimus toteutettiin Kymenlaakson alueella puhelinhaastatteluna helmikuussa. Päätiedonkeruuviikko oli 5/2010. Otos muodostettiin poimimalla Fonectan numerotietokannasta Otos kiintiöitiin vastaamaan Kymenlaakson väestöä iän ja sukupuolen mukaan Filtterinä käytettiin kerrostalossa asumista Otos edustaa Kymenlaaksolaista alle 75 -vuotiasta aikuisväestöä Oivaltamo Research Agency Jarmo Marski Tilastollinen merkitsevyys on ilmoitettu seuraavasti: p<.001 tilastollisesti erittäin merkitsevä ero *** p<.01 tai p=.01 tilastollisesti merkitsevä ero ** p<.05 tai p=.05 tilastollisesti melkein merkitsevä ero * 1 2 Kerrostaloasuminen Kymenlaaksossa: taustatiedot pähkinänkuoressa Päätavoite oli selvittää... Tutkitussa näytteessä kerrostaloasumisen taustamuuttujat olivat: Asumismuoto: Omistusasunto 48,6% vuokra 49,4% Asumisoikeus 2,0% Kerrosmäärä: 2 kerrosta 7,0 % 3 kerrosta 45,6 % 4 kerrosta 13,1 % 5 kerrosta 13,1 % 6 kerrosta 9,0 % 7 kerrosta 5,6 % 8 tai enemmän 6,6 % Korkein koulutus: Perusaste 16,3% Ylioppilas 10,2% Amm/opistotutk. 51,8% AMK-tutkinto 14,9% Yliopistotutkinto 6,8% Alkusammutusvälineiden ja palovaroittimen omistus Porraskäytävään johtavan oven tiiviys Miten asukkaat toimivat tulipalon sattuessa omassa asunnossa Miten asukkaat toimivat, jos havaitsevat rappukäytävässä savua (spontaanisti ja strukturoidusti) Kuinka paljon asukkaat tällä hetkellä kokevat omaavansa tietoa, miten tulipalon syttyessä tulee toimia? Koetaanko taloyhtiön antaneen riittävästi tietoa paloturvallisuuteen liittyen? Paloturvallisuudesta tiedottavan tarran koettu tarve Mahdolliset taustamuuttujien tilastolliset yhteydet em. pääkysymyksiin Omistus Toiminta Tietoisuus Tarve 3 4 Alkusammutusvälineiden omistus Tulokset Löytyykö taloudestanne alkusammutusvälineitä, kuten sammutuspeittoa tai käsisammutinta? Omistus Toiminta Tietoisuus Tarve Kyllä 48,6 % Ei 50,8 % En tiedä 0,6 % N=502 Tilastollisesti melkein merkitsevä ero* sukupuolen mukaan, miehet 52,6%. Tilastollisesti merkitsevä ero** asumistyypin mukaan: vuokra-asunnoissa alkusammutusvälineitä 41 %:lla, omistusasunnoissa 56 %:lla. (Asumisoikeusasunnoissa 67%:lla*)

25 7 Palovaroittimen omistus Vuodenvaihteessa voimaan astuneen määräyksen mukaan asuinhuoneistossa tulee olla yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden. Tällä perusteella - onko teidän asunnossanne riittävästi palovaroittimia? Porraskäytävään johtavan oven tiiviys Mikä on teidän käsityksenne porraskäytävään johtavan oven tiiveydestä? Kyllä 76,9 % Ovi on täysin tiivis, eikä porraskäytävän hajut tule asuntoon 34,5 % Ei 23,1 % Ovi ei ole aivan täysin tiivis, jolloin esimerkiksi ruoanhajua saattaa tulla porraskäytävästä. 47,2 % Alle 61 neliön asuntoja oli 59 % kaikista asunnoista ja niistä 94 % oli palovaroitin N=502 Oven tiiviys on huono, esimerkiksi oven ja karmin välissä on rako. 18,3 % N=502 Tilastollisesti merkitsevä** ero: vuokra-asunnoissa 82%, omistusasunnoissa 72%. 8 Porraskäytävään johtavan oven tiiviys Vastaajan käsitys porraskäytävään johtavan oven tiiveydestä talon rakennusvuosikymmenen mukaan, %***. N=502 Toiminta tulipalon syttyessä omassa asunnossa Miten toimitte jos omassa asunnossanne syttyy tulipalo? (Avokysymys) Luokitellut avovastaukset Ovi on täysin tiivis, eikä porraskäytävän hajut tule asuntoon Ovi ei ole aivan täysin tiivis, jolloin esimerkiksi ruoanhajua saattaa tulla porraskäytävästä. Oven tiiviys on huono, esimerkiksi oven ja karmin välissä on rako Total 64,3 36,4 40,3 34,1 31,3 18,6 32,3 34,5 % 32,1 50,0 48,6 44,9 55,4 57,6 25,8 47,2 % 3,6 13,6 11,1 21,1 13,3 23,7 41,9 18,3 % Yrittää alkusammuttaa + sulkee mahd ovet/ikkunat Ikkunat/ovet kiinni, poistuminen ja soitto 112 Poistuminen ja/tai soitto 112 Ei osaa sanoa 63,0% 9,5% 25,3 % 2,2 % N= % Ei tilastollisesti merkitsevää eroa sukupuolen mukaan Asuntojen määrä rakennusvuosikymmenen mukaan 5,6 8,8 14,3 36,9 16,5 11,8 6,2 100 % 9 Iän mukaan tilastollisesti merkitsevä** ero, vuotiaiden keskuudessa 66% yrittäisi alkusammutusta ja 12% laittaisi ikkunat/ovet kiinni + poistuisi Alle 30 -vuotiaiden keskuudessa vastaavat luvut 55 % ja 9 % Tilastollisesti melkein merkitsevä ero* alkusammutusvälineiden omistukseen. Kuitenkin 58% niistä, ketkä ilmoittavat että asunnosta ei löydy alkusammutusvälineitä, ilmoittaisi yrittävänsä alkusammutusta (vs. 69% alkusammutusvälineitä omistavista) 10 Toiminta jos rappukäytävässä savua Kuinka toimitte, jos olette asunnossanne ja havaitsette porraskäytävässä savua; siis palo EI ole teidän asunnossa? Ei aukasta ovea ja hälytetään apua. Pitäisi hälyttää johonkin, tai lähteä etsimään mistä tulipalo tulee. Yritän sammuttaa ja sitten hälytän apua. Jos palo on ylhäällä, eikä häiritse liikkumista niin menen ulos. Jos palo omassa kerroksessa, laitan oven kiinni ja teippaan oven kiinni, ettei tule savua. Pääsee parvekkeelta ulos. Ilmoitan naapureille. Pysymme sisällä. Tarkistan pääseekö käytävästä ulos, jos ei suljen ovet ja odotan asunnossa tai parvekkeella apua. Soitan palokunnan. Yritän paikallistaa palon ja hälyttää palokunnan. Tarkistan tilanteen. Menen selvittämään missä palaa ja soitan apua. Pysyn omassa asunnossani. Soitan palokunnalle. Tarkastan tilanteen ja pyrin pysymään sisätiloissa. Koitan ottaa selvää mistä savu tulee ja otan yhteyden hätänumeroon. Hyppään parvekkeelta alas ja soitan 112. Toiminta jos rappukäytävässä savua Kuinka toimitte, jos olette asunnossanne ja havaitsette porraskäytävässä savua; siis palo EI ole teidän asunnossa? Luokitellut avovastaukset Sulkee oven, jää asuntoon, soittaa 112, tai poistuu n % parvekkeelle Yrittää poistua käytävän kautta tai paikallistaa palon, soittaa mahdollisesti 112 Soittaa 112/palokunta, odottaa toimintaohjeita Ei osaa sanoa n % 20 % 2 % N=

26 13 Toiminta jos rappukäytävässä savua Jos havaitsette rappukäytävässä savua, kumpi seuraavista on mielestänne järkevin tapa toimia? Tiedon määrän koettu riittävyys Kuinka paljon teillä on mielestänne tietoa siitä, kuinka tulipalon syttyessä tulee toimia? Poistun porraskäytävän kautta ulos turvaan 39,4 % Täysin riittävästi, en kaipaa lisätietoa 37,5 % Jään huoneistoon, suljen oven ja jään odottamaan apua 60,6 % Lähes riittävästi, mutten ole aivan varma siitä miten toimia 44,2 % N=502 Iän yhteys oli tilastollisesti merkitsevä** ja lineaarinen: alle 30-vuotiaista 49 % yrittäisi poistua porraskäytävän kautta turvaan, yli 45-vuotiaista vastaavasti 32%. En tiedä riittävästi asiasta, kaipaisin lisätietoa 18,3 % N=502 Sukupuoli oireili tilastollisesta merkittävyyttä: miehistä 43% ja naisista 36 % yrittäisi poistua porraskäytävän kautta turvaan 62,5 % vastaajista koki, että heillä ei mielestään ollut täysin riittävästi tietoa, kuinka toimia tulipalon syttyessä Tiedon riittävyyden kokemus oli tilastollisesti erittäin merkitsevä*** sukupuolen mukaan. Miehistä 47% koki omaavansa täysin riittävästi tietoa, eikä kaivannut lisätietoa. Naisista puolestaan naisista vain 28% koki nykyisen tiedon määrän täysin riittäväksi Myös koulutustaso oli tilastollisesti melkein merkitsevässä* yhteydessä siten että koulutustason kasvaessa myös tietoa toivottiin lisää: vähiten lisätietoa kaipasivat ammattikoulutetut miehet ja eniten korkeammin koulutetut naiset. 14 Taloyhtiön paloturvatiedotuksen koettu riittävyys Onko taloyhtiö antanut teille mielestänne riittävästi tietoa paloturvallisuuteen liittyen? Paloturvallisuudesta tiedottavan tarran koettu tarve Olisitteko valmis liimaamaan paloturvallisuuteen ohjeita antavan tarran asuntonne oven sisäpuolelle? Kyllä 32,5 % Kyllä 87,3 % Ei 67,5 % Ei 12,7 % N=502 N=502 Ikä oli tilastollisesti merkitsevässä** yhteydessä siten, että vanhin ikäryhmä koki taloyhtiön tiedotuksen jonkin verran riittävämmäksi Tilastollisesti oireellinen oli yhteys asumistavan välillä: asumisoikeusasujien (44%) ja omistusasujien (37%) keskuudessa taloyhtiön tiedotus koettiin riittävämmäksi kuin vuokra-asujien joukossa (28%) Yhteenveto ja päätelmät Yhteenveto ja päätelmät Paloturvallisuutta parantavalle poistumista ohjeistavalle tarralle/tiedotuskampanjalle on olemassa aito tarve Noin 40 % yrittäisi poistua käytävän kautta tilanteessa, jossa porraskäytävässä on savua. Savun vaarallisuutta ei selkeästi tiedosteta. Lisäksi moni yrittäisi auttaa: tutkia mistä savu tulee, käydä soittamassa naapurin ovikelloa jne. asettaen itsensä potentiaaliseen vaaratilanteeseen tulipalotilanteessa 63 % vastaajista kaipaisi ainakin jossain määrin lisätietoa siitä, kuinka menetellä tulipalotilanteessa. 68 % kaipaisi lisää aktiivisuutta taloyhtiöltään paloturvallisuustiedottamisessa Lähes yhdeksän kymmenestä asukkaasta (87%) ilmoittaa olevansa valmis liimaaman paloturvallisuuteen ohjeita antavan tarran asuntonsa oven sisäpuolelle

27 Liite 4: Saatekirje kerrostaloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille (Sivu 1) Taloyhtiön hallituksen SAATE puheenjohtaja maaliskuu 2010 Hyvä puheenjohtaja, pelastuslaitos on ottanut käyttöön kerrostalojen asukkaiden turvallisuutta parantavan poistumisturvallisuustarran. Suomessa sattuu vuosittain lukuisia tulipaloja, joiden yhteydessä kerrostalon asukkaat poistuvat savuisen porrashuoneen kautta. Tämä väärä menettelytapa aiheuttaa lukuisia läheltä piti -tilanteita ja hankaloittaa pelastuslaitoksen toimintaa. Tarran tarkoituksena on vähentää näitä tilanteita. Tarra kiinnitetään asunnon porraskäytävään johtavan oven sisäpuolelle. Tarrassa kerrotaan oikea menettelytapa savua havaittaessa. Tarrat jaetaan taloyhtiön asuntoihin lähiviikkoina. Liitteenä tiedotteita, jotka ystävällisesti pyydämme kiinnittämään taloyhtiön ilmoitustauluille. Kiitos yhtiönne panoksesta tärkeään paloturvallisuustyöhön! Vesa Parkko pelastusjohtaja Kymenlaakson pelastuslaitos Lisätiedot: Kari Ylönen paloinsinööri Kymenlaakson pelastuslaitos puhelin: Sähköposti: Projektin toteuttavat: Kymenlaakson pelastuslaitos Suomen palopäällystöliitto Suomen pelastusalan Keskusjärjestö Projektin rahoittaa: palosuojelurahasto

28 Liite 4: Saatekirje kerrostaloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille (Sivu 2) KERRoSTALojEn HuonEISTojEn poistumisideologia Rakentamismääräysten mukaan rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta tulee yleensä olla kaksi uloskäytävää, joita pitkin poistumisalueella oleskelevat pystyvät omatoimisesti poistumaan. Tämän säädöksen keskeisin poikkeus koskee enintään 8-kerroksisten asuinkerrostalojen asuinhuoneistoja: näissä riittää yksi uloskäytävä (porraskäytävä) ja sen lisäksi varatie, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesti tai palokunnan toimenpitein. Asuinhuoneiston varatienä voidaan pitää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua parveketta tai ikkuna-aukkoa, joiden kautta pelastautuminen on mahdollista joko pelastamistoimenpitein tai kiinteitä tikkaita pitkin taikka muita sopivia rakennusosia hyväksi käyttäen maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle. Hyvin usein varatien käyttö edellyttää palokunnan pelastamistoimenpiteitä. Huoneistojen ulko-ovien tiiveydestä Asuinrakennuksissa kukin huoneisto muodostaa oman palo-osaston. Asuinkerrostalossa huoneiston ja porraskäytävän välinen ovi on siis palo-ovi, jolle määräyksissä asetetaan vaatimuksia tiiveyden ja eristävyyden osalta. poistumistarraprojektiin liittyen Kymenlaaksossa haastateltiin 502 kerrostalossa asuvaa henkilöä. Heiltä kysyttiin mielipidettä oman huoneiston ja porraskäytävän välisen oven tiiveydestä. Tulokset olivat seuraavat: Ovi on täysin tiivis, eikä porraskäytävän hajut tule asuntoon 34,5 % Ovi ei ole aivan täysin tiivis, jolloin esimerkiksi ruoanhajua saattaa tulla porraskäytävästä 47,2 % Oven tiiviys on huono, esimerkiksi oven ja karmin välissä on rako 18,3 % Tulosten mukaan mitä vanhempi talo, sitä huonompi tiiveys. pelastuslaitos kehottaa taloyhtiöitä kiinnittämään huomiota huoneistojen ulko-ovien tiiveyteen. ovien tiiveys on paloturvallisuusasia. Lisätietoja oman paikkakunnan palotarkastajalta. Tutkimuksen tulokset kokonaisuudessaan osoitteessa: kympe.fi/tarra

29 Liite 7: Toistomittauksen tulokset Tutkimuksen tavoite. Poistumisturvallisuus Toistomittaus - Tietoisuus menettelytavoista hätätilanteessa tiedotuskampanjan jälkeen Kymenlaakso N=1003 Oivaltamo Research Agency Jarmo Marski Kymenlaakson kotitalouksiin postitettiin maaliskuussa ( ) poistumisturvallisuudesta ohjeistanut tiedote, joka sisälsi asunnon käytävään johtavan oven sisäpuolelle liimattavaksi tarkoitetun tarran Ennen tarran jakelua Oivaltamo suoritti helmikuussa 2010 alkumittauksen poistumisturvallisuudesta vallitsevasta tietoisuudesta. Samalla testattiin vaihtoehtoja selkeimmän tiedotetarran kehittämiseksi Toistomittaus aloitettiin kun tarrojen postituksesta oli kulunut kolme viikkoa. Alkumittaus paljasti että noin 40% väestöstä valitsisi poistumistavan, jota viranomaiset eivät suosittele. 87% ilmaisi valmiutensa liimata paloturvallisuuteen ohjeita antava tarra asuntonsa porraskäytävään johtavan oven sisäpuolelle Molemmilla tutkimuskierroksilla kartoitettiin myös muita paloturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 1 2 Menetelmä ja kohderyhmä Tutkimus toteutettiin Kymenlaakson alueella puhelinhaastatteluna. Viikolla 5/2010 suoritettiin ensimmäinen mittaus (T1, N=502), jossa kartoitettiin Kymenlaakson aikuisväestössä tällä hetkellä vallitseva tietoisuus paloturvallisuuteen liittyvistä toimintamalleista. Toistomittaus suoritettiin viikolla16/2010 (T2, N=501). Otos muodostettiin poimimalla se Fonectan numerotietokannasta. Otosta muodostettaessa kontrolloitiin ettei otokseen T2 osu niitä kotitalouksia, jotka osallistuivat jo alkumittaukseen T1. Otos kiintiöitiin vastaamaan Kymenlaakson väestöä iän ja sukupuolen mukaan Filtterinä käytettiin kerrostalossa asumista Tutkimus edustaa Kymenlaaksolaista alle 75 -vuotiasta aikuisväestöä Tilastollinen merkitsevyys on ilmoitettu seuraavasti: p<.001 tilastollisesti erittäin merkitsevä ero *** p<.01 tai p=.01 tilastollisesti merkitsevä ero ** p<.05 tai p=.05 tilastollisesti melkein merkitsevä ero * 3 Kerrostaloasuminen Kymenlaaksossa: taustatiedot pähkinänkuoressa Tutkitussa näytteessä kerrostaloasumisen taustamuuttujat olivat (%): T1 T2 Asumismuoto: Omistusasunto 48,6 45,3 vuokra 49,4 51,7 Asumisoikeus 2,0 2,4 Kerrosmäärä: 2 kerrosta 7,0 6,7 3 kerrosta 45,6 42,9 4 kerrosta 13,1 13,8 5 kerrosta 13,1 14,8 6 kerrosta 9,0 9,8 7 kerrosta 5,6 4,4 8 tai enemmän 6,6 7,6 Korkein koulutus: Perusaste 16,3 21,8 Ylioppilas 10,2 10,2 Amm/opistotutk. 51,8 49,3 AMK-tutkinto 14,9 12,6 Yliopistotutkinto 6,8 6,2 4 Paloturvallisuudesta tiedottavan tarran jakelu T2 Tulokset Tarran jakelu Tarran kiinnittäminen Kymenlaakson alueen talouksiin on postitse jaettu maaliskuun 2010 aikana paloturvallisuuteen liittyvä tiedote, joka sisältää oman asunnon oveen liimattavaksi tarkoitetun tarran. Onko taloutenne saanut tällaisen tiedotteen, jossa on paloturvallisuuteen ohjeita antava tarra sisällä? Kyllä, talouteni on saanut postitse tiedotteen ja tarran 73,3 % Talouteni ei ole saanut tiedotetta 17,8 % En tiedä 8,2 Kyllä, talouteni on saanut postitse tiedotteen, mutta lähetyksestä puuttui tarra 0,8 % N=501 5 Noin neljännes vastaajista ei ollut saanut tai ei ollut huomannut kotiin jaettua tiedotetta Vain neljä vastaajaa ilmoitti että tiedote ei sisältänyt tarraa. Käytetty tekninen ratkaisu (tarran liimatippakiinnitys) oli siis pääosin toiminut luotettavasti

30 7 Tiedotteen havaitseminen ilmoitustaululla Entä oletteko havainnut tähän asiaan liittyvän tiedotteen rappukäytävänne ilmoitustaululla? T2 Paloturvallisuudesta tiedottavan tarran kiinnittäminen Onko tämä tulipalotilanteissa poistumisturvallisuuteen ohjeita antava tarra kiinnitetty asuntonne rappukäytävään johtavan oven sisäpuolelle? T2 Kyllä En ole havainnut tiedotetta Siellä ei ole tiedotetta 30,3 % 60,7 % 9,9 % N=501 Kyllä 64,3 % Kiinnitetty muualle 2,2 % Asia on unohtunut 18,5 % En pidä tarraa tarpeellisena 9,0 En pidä tarran ulkonäöstä 3,5 % Olen olettanut että muu perheeni jäsen tekee sen 0,8 % Minun on vaikea itse kiinnittää tarraa. 0,3 % Muu syy 10,0 % N=367 = tarran saaneet 8 Paloturvallisuudesta tiedottavan tarran kiinnittäminen Tiedotteen ja tarran viestin selkeys T2 Muita tyypillisiä syitä: Oliko tarran ja tiedotteen viesti mielestänne riittävän selvä? Odotan puolisoni mielipidettä tarran paikasta. Remontin takia. En halua sotkea ovea. Valkoinen ovi ja punainen tarra. Pelkään, ettei tarra lähde irti, kun sen on kerran siihen laittanut. En heti laittanut, ja nyt se on hukkunut. Tiedote on joutunut vahingossa roskiin mainosten kanssa. Pitää kysyä vuokraisännältä ensin saako tarran liimata. Kyllä Ei 96,7 % 3,3 % N=367 = tarran + tiedotteen saaneet Muu paikka tarralle: Tarra siivouskomerossa ulko-oven vieressä. Kiinnitetty komeron oveen. Siivouskomeron ovessa, koska tiedämme hätäkeskuksen nron. En halunnut liimata sitä nimenomaan oveen... Se on toisessa paikassa näkyvillä. Tarran kiinnittäminen tuntui ikävältä, se on naulakon päällä. Pidän sitä sopivammassa paikassa. En tiennyt, että se tulee laittaa rappukäytävän oveen. Se on laitettu näkyvälle paikalle jääkaapin oveen. Myös porraskäytävätiedotteen havainneista 96,7 % piti sitä riittävän selvänä 9 11 Valmius kiinnittää tarra: ennustettu T vs. toteutunut T2 Olisitteko valmis liimaamaan paloturvallisuuteen ohjeita antavan tarran asuntonne oven sisäpuolelle? T1 Kyllä Ei 87,3 % 12,7 % Ensimmäinen mittaus T1 ennusti varsin hyvin tarran toteutunutta kiinnittämishalukkuutta: -64,3 % tarran saaneista oli kiinnittänyt sen ohjeiden mukaan - Lisäksi 2,2 % jotenkin muuten (yhteensä 66,5%) - Noin 20% suhtautui asiaan periaatteeessa myönteisesti, mutta ilmoitti että asia oli unohtunut, tarra oli joutunut hukkaan tai sitä ei ollut ehditty kiinnittää - 12,5 % puolestaan ei pitänyt tarraa tarpeellisena tai ei ollut kiinnittänyt sitä ulkonäkösyistä N=502 Tulokset Vaikutukset: Tietoisuuden muutos Muut kysymykset

31 14 Toiminta jos rappukäytävässä savua Jos havaitsette rappukäytävässä savua, kumpi seuraavista on mielestänne järkevin tapa toimia? Tiedon määrän koettu riittävyys Kuinka paljon teillä on mielestänne tietoa siitä, kuinka tulipalon syttyessä tulee toimia? T1 T2 T1 T2 Poistun porraskäytävän kautta ulos turvaan 39,4 % 19,0 % Täysin riittävästi, en kaipaa lisätietoa 37,5 % 51,7 % Jään huoneistoon, suljen oven ja jään odottamaan apua 60,6 % 81,0 % +20,4 Lähes riittävästi, mutten ole aivan varma siitä miten toimia 44,2 % 37,9 % Tietoisuus poistumisturvallisuudesta kaikkien tutkittujen keskuudessa lisääntyi 20,4 %-yksikköä. Niiden keskuudessa jotka muistivat saaneensa tiedotteen ja tarran, ko. tunnusluku kasvoi 87,5 %:iin. Viranomaisten suositusten vastaisen toimintamallin valinneiden määrä puolittui Avovastauksissa (spontaani mitä tehdä jos havaitsee porraskäytävässä savua ) vaikutus näkyi selvemmin niiden vastausten määrän kasvuna, joissa mainittiin soitto 112, oven sulkeminen, käytävään ei saa mennä, odottaa asunnossa ikkunan ääressä tai parvekkeella (lisäys noin +32 %-yksikköä) 13 En tiedä riittävästi asiasta, kaipaisin lisätietoa 18,3 % 10,4 Tiedon määrän riittäväksi kokevien määrä kasvoi 14,2 prosenttiyksikköä 51,7 %:iin Taloyhtiön paloturvatiedotuksen koettu riittävyys Perheen sisällä virinnyt keskustelu ja keskustelu mediassa T2 Onko taloyhtiö antanut teille mielestänne riittävästi tietoa paloturvallisuuteen liittyen? Jos taloudessanne on muita, oletteko keskustelleet palo- ja poistumisturvallisuudesta tarran saapumiseen liittyen? Kyllä 60,4 % Kyllä 32,5 % 45,3 % T1 T2 Ei 39,6 % N=230 = tarran saaneet useamman hengen taloudet Asiasta keskustelua käyneiden joukossa 90,2 % valitsisi viranomaisten suositteleman poistumisturvallisuus-menettelytavan Ei 67,5 % 54,7 % Oletteko nähneet sanomalehdissä tai kuulleet radiosta uutista tähän tarrahankkeeseen liittyen? Kyllä 23,0 % Taloyhtiön tiedottamisen riittäväksi kokeneiden määrä kasvoi 12,8 yksiköllä 45,3 prosenttiin. Edelleen yli puolet kuitenkin koki taloyhtiöiden paloturvallisuuteen liittyvän tiedottamisen riittämättömäksi 15 Ei 77,0 % Mediasta asian huomanneiden keskuudessa 87 % valitsisi viranomaisten suositteleman poistumisturvallisuus-menettelytavan N= Palovaroittimen omistus Yhteenveto ja päätelmät Onko talonne porraskäytävässä palovaroitinta? T2 Kyllä 27,7 % Ei 26,1 % En tiedä 46,1 % N=501 Tiedotuskampanjan tavoittavuus: 79,6% kaikista vastaajista oli joko saanut tiedotteen kotiin, nähnyt tiedotteen porraskäytävän ilmoitustaululla tai joku muu perheenjäsen oli liimannut tarran oveen. Kun lisäksi osa oli havainnut asiaa koskevan uutisoinnin mediasta, aineiston perusteella voidaan arvioida että noin 82% Kymenlaaksolaisista on saanut jotakin kautta tietoa aiheesta 73 % vastaajista tiesi taloutensa saaneen poistumisturvallisuustarran eli oli nähnyt tarran sisältävän tiedotteen Mittaushetkellä kaikkiaan 47% tutkituista kotitalouksista tarra oli liimattu oveen. Tarran saaneista 64% oli liimannut tarran ohjeiden mukaan. 2 % oli liimannut tarran johonkin muualle, kuten siivouskomeron oven sisäpuolelle Kampanjan seurauksena viranomaisten suositteleman vastaisen toimintatavan valinneiden määrä puolittui ja suositellun tavan valitsevien määrä kasvoi 81% prosenttiin Jos Jos havaitsette havaitsette rappukäytävässä rappukäytävässä savua, savua, mikä mikä on on mielestänne mielestänne järkevin järkevin tapa tapa toimia? toimia? 17 Kiperä Kiperä kysymys, kysymys, jos jos ei ei pihalle pihalle muuten muuten pääse, pääse, on on vain vain sukellettava sukellettava savuun savuun ja ja ovet ovet perässä perässä kiinni. kiinni. Menisin Menisin ulos ulos kaikista kaikista kielloista kielloista huolimatta. huolimatta

32 Liite 8: Kustannuslaskelma Mainostoimisto Tutkimukset (alkumittaus, tarran sisältö, toistomittaus) Painotuotteiden valmistaminen (tarra, self-mailer, saatekirje, tiedote) Osoitemaksut (SIR, VTJ) Postitukset (Itella Asiakkuusmarkkinointi) Muut kulut (Ohjausryhmä, loppuraportti) Yhteensä

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

18.9.2014. Turvallisuustutkinta

18.9.2014. Turvallisuustutkinta 18.9.2014 Turvallisuustutkinta Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien

Lisätiedot

Pelastuslaitosten palontutkinnassa havaittua

Pelastuslaitosten palontutkinnassa havaittua Pelastuslaitosten palontutkinnassa havaittua Ja vähän Onnettomuustutkintakeskukselta 1 Kuka puhuu? Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Suomen palontutkijat ry:n puheenjohtaja Onnettomuustutkintakeskuksen

Lisätiedot

Savua porrashuoneessa. Pelastuslaitosten teematutkinta

Savua porrashuoneessa. Pelastuslaitosten teematutkinta Savua porrashuoneessa Pelastuslaitosten teematutkinta Savua porrashuoneessa Asuinrakennusten palovahingoista kerrostalot muodostavat merkittävän osuuden Sekä henkilö- että omaisuusvahingoissa Vuodesta

Lisätiedot

D1/2009Y Tulipalo kerrostalossa Helsingissä 14.3.2009

D1/2009Y Tulipalo kerrostalossa Helsingissä 14.3.2009 D-TUTKINTA D1/2009Y Tulipalo kerrostalossa Helsingissä 14.3.2009 Tapahtumatiedot Tapahtuma-aika 14.3.2009 klo 2.40 Tapahtumapaikka Kallio, Helsinki Tapahtuman luonne Asuinkerrostalossa huoneistopalo, joka

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 Paloturvallisuusviikko 2012 Pohjoismainen palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 SM026:00/2012 Paloturvallisuusviikko keksitään Pohjoismaisen pelastustoimesta vastaavat

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA F2 SEINÄTIKAS 5.2. PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE 5.2.1. Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta. Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa

Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa Tulipalojen selvittämisen hyödyt ja niistä oppiminen valtakunnallisesti ja paikallisesti SEMINAARI 2013 Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa Psykologi Lasse Nurmi Keskusrikospoliisi Psykologi Lasse Nurmi

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen palotarkastusmalli

Asuinkiinteistöjen palotarkastusmalli Asuinkiinteistöjen palotarkastusmalli Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta 1 2 3 4 Tulipalot kerrostaloissa Palokuolemista 22% tapahtuu kerrostaloissa Lisäksi vakavat loukkaantumiset Palokunnan pelastamisista

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen

Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen 8.11.2011 Uhattuna olleet ja pelastetut henkilöarvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa (Hki) Vuosi Tehtävien lukumäärä

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen: OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä,

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake)

Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake) 1(2) Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake) Yhteydenottotapa 1=Puhelin Yhteydenoton kuvaus 2=Käynti Yhteydenoton kuvaus 3=Tekstiviesti Yhteydenoton kuvaus

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN Tekijät: Miranda Grönlund Veera Hyytiäinen Elina Oja Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon Lukio Toukokuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto....

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 13.6.2013 63 / rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

KH 400 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh

KH 400 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Kaupunginhallitus 400 19.10.2015 Jari Nallin ym. valtuustoaloite asemakaavamääräysten muuttamiseksi siten, että kerrostaloista pelastautuminen/pelastaminen mahdollistuu nykyistä paremmin 774/00.02.04.00/2014

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen

OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Pelastuslaitos 48/2014 07.11.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Pelastuslaitos 48/2014 07.11.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 68 Poistumisturvallisuuden arviointi / Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Stenbäckinkatu 7 HEL 2014-009245 T 09 00 00 Poistumisturvallisuusselvitys 18.7.2014 Päätös

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli

Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli II Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi 13.9.2012 Mitä on palokuntanuorisotoiminta?

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot