ESIPUHE... LYHENNELUETTELO...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIPUHE... LYHENNELUETTELO..."

Transkriptio

1 xi ESIPUHE... v LYHENNELUETTELO... xix 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET Lain tarkoitus (1 ) Vastuu lapsen hyvinvoinnista (2 ) Lastensuojelu (3 ) Ehkäisevä lastensuojelu (3 a ) Päivähoito Asetus neuvolatoiminnasta Lastensuojelun keskeiset periaatteet (4 ) Lievimmän toimenpiteen ensisijaisuus Hyvän hallinnon takeista Lapsen edun määrittely Lapsen ja nuoren mielipide ja toivomukset (5 ) Lapsi ja nuori (6 ) LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Sosiaalihuoltolaki Sosiaalihuoltolain tavoitteista Sosiaalihuoltolain säännösten periaatteista Säännösten tarkastelua Oppilashuolto Opiskeluhuoltoon liittyvät psykologi ja kuraattoripalvelut Opiskeluhuollon järjestäminen Tiedon kulku koulussa Oikeus henkilökohtaiseen apuun koulussa LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen (11 ) Kunnassa esiintyvän tarpeen selvittäminen ja määrärahojen suuntaaminen Sosiaalipäivystys Lastensuojelun laatu Sosiaalihuollosta vastaava toimielin... 59

2 xii Luottamushenkilön tietojensaantioikeus Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tietojensaantioikeus Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä (12 ) Lastensuojelutoimenpiteistä päättävä viranhaltija (13 ) Päätöksenteko kunnassa Päätöksenteko lastensuojeluasioissa Kiireellinen sijoitus ja sijoituksen lopettaminen Kiireellisen sijoituksen jatkaminen Sijaishuoltopaikan muuttaminen Huostaanotto (ei-tahdonvastainen) Huostassapidon lopettaminen Hakemukset hallinto-oikeudelle Kelpoisuuslaki Kelpoisuuslain siirtymäsäännös Kelpoisuuslain poikkeamissäännös Hakumenettely ja kunnan näyttövelvollisuus Viran täyttäminen Lapsen sijoittaminen vankilan perheosastolle (13 a ) Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä (13 b ) Lastensuojeluasioiden päätösvalta kunnassa koottuna Johtavan viranhaltijan tai hänen määräämänsä viranhaltijan päätösvaltaan kuuluvat asiat (delegointi mahdollinen) Johtosäännössä määritelty johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä viranhaltija Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä viranhaltija Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Päätösvalta muissa lastensuojeluasioissa Hallintoasian käsittely viranomaisessa Palveluperiaate Kunnan tiedottamista koskevat säännökset Tiedottaminen salassa pidettävistä asioista Asiakkaan tiedusteluihin vastaaminen Postilähetysten luottamuksellisuus Päätöksenteon ja asioiden käsittelyn järjestäminen kunnassa Viranomaisen ja asiakkaan oikeus tallentaa asiakaspuhelut ja viranomaisneuvottelut Asiakkaan oikeus nauhoittaa omat puhelunsa sekä käymänsä muut keskustelut viranomaisen kanssa Neuvontavelvollisuus Asiallinen kielenkäyttö ja käytös Tulkitseminen Asian vireilletulo Sähköinen asiointi Videoneuvottelut Selvitysvelvollisuuden jakautuminen Viranhaltijan ja luottamushenkilön esteellisyys Oikeus käyttää avustajaa tai asiamiestä Asiamiehen ja avustajan esiintymiskielto

3 xiii Päätös Kuulemisen järjestäminen muissa lastensuojelulain tarkoittamissa asioissa (Kuulemista on käsitelty myös 7 ja 9 lukujen kohdalla) Päätöksenteon viivytyksettömyys Päätöksen muoto Päätöksen tiedoksianto Todisteellinen tiedoksianto Muutoksenhakuohjaus Moniammatillisen asiantuntemuksen turvaaminen (14 ) Terveydenhuollon erityiset velvollisuudet (15 ) Lapselle annettava tahdosta riippumaton hoito Terveydenhuollon ensisijaisesta järjestämisvastuusta Lastensuojelun järjestämisestä vastuussa oleva kunta (16 ) Järjestämisvastuu Kotikunnan järjestämisvastuu Kiireellisen sijoituksen järjestämisvastuu Sopimus järjestämisvastuun jakautumisesta Lastensuojelun kustannuksista vastaava kunta (16 a ) Kotikunta Kotikunnan valintaoikeus Avohuollon tukitoimien järjestämisvastuu Oleskelu Sijaishuollon järjestämisvastuu Sijaishuollosta aiheutuvat kustannukset Korko Jälkihuollon järjestämis- ja kustannusvastuu Järjestämisvastuu jälkihuollon päätyttyä Sijoituskunnan järjestämisvastuu (16 b ) Yhteistyövelvoite ja kustannusvastuu Terveydenhuollon järjestäminen Perusopetuksen järjestäminen Kuntien keskinäiset korvaukset (16 c ) Hallintoriitamenettely Vanhentuminen Lastensuojelun järjestäminen eräissä erityistilanteissa (17 ) EU-kansalaiseen kohdistuvat lastensuojelutoimenpiteet Suhde muihin lakeihin (18 ) Ostopalvelut Asiakasmaksut (19 ) Kenelle maksu voidaan määrätä? Vanhemmilta perittävät maksut (asiakasmaksulain 7 :n 1 momentti) Vahvistetun elatusavun perintä ja maksun määrääminen (asiakasmaksulain 7 :n 2 momentti) Suhde elatusavun perintään ja elatustuen maksamiseen Elatustuki

4 xiv Lastensuojelumaksu ja elatustuki Lapselta perittävät maksut Maksun periminen koko perheen sijoituksessa Tulot, jotka vaikuttavat perintäpäätöksen tekoon Hoitopäiviksi katsottavat päivät maksua määrättäessä Menettely maksun määräämisessä Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen Viivästyskorko ja maksujen ulosotto sekä kuittaus LAPSEN OSALLISUUS Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen (20 ) Lapsen mielipiteen selvittämisestä Kirjaukset asiakirjoihin vuotta täyttäneen lapsen kuuleminen Lapsen mielipiteen selvittämättä jättäminen Tiedon luovuttamisen rajoitukset lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen yhteydessä Lapsen tutkiminen ja haastattelu Kuulemiseen valmistautuminen Haastattelun suorittaminen Lapsen puhevallan käyttö (21 ) Alaikäisen kielto-oikeus Alaikäisen kielto-oikeuden vaikutuksista Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi (22 ) Edunvalvojan palkkio ja kustannukset (23 ) Vastuu lapsen edun turvaamisesta (24 ) Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä lapsen edun turvaajana Esitutkinta Lapsen kuulustelu Esitutkinnan menettelymuodoista Lastensuojelun järjestämiseen liittyvät päätökset ja poliisin esitutkinta Tutkintapyynnön tekeminen Tiedon luovuttaminen poliisille ja poliisin tiedonsaantioikeus Koulusta erottaminen Sovittelutoiminta LASTENSUOJELUASIAKKUUDEN ALKAMINEN Ilmoitusvelvollisuus (25 ) Yleistä lastensuojeluilmoituksesta Ilmoitusvelvolliset Viranomaistahot Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat Terveydenhuolto Opetus ja koulutus

5 xv Palvelussuhde Ilmoitusvelvollisuuden perusteet Velvollisuus ilmoittaa poliisille lapseen mahdollisesti kohdistunut seksuaalirikos ja vakava pahoinpitelyrikos Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsen muun kaltoin kohtelun tutkimisesta Alustavat toimenpiteet muussa viranomaisessa Toimenpiteet lastensuojelussa Seksuaalirikoksen ja pahoinpitelyrikoksen selvittäminen erikoissairaanhoitolain mukaisessa tutkimusyksikössä Oikeus lastensuojeluilmoituksen tekoon Miten ilmoitus voidaan tehdä? Nimetön ilmoitus Asianosaisen oikeus saada tieto ilmoituksen sisällöstä ja ilmoittajasta Rajoitusperusteet asianosaisen tiedonsaantioikeudelle Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (25 a ) Rekisterin pitäminen (25 b ) Lastensuojeluilmoituksista pidettävä rekisteri Asianosaisen tiedon saanti lastensuojeluasiakasrekisteristä Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (25 c ) Asiakirjojen laatiminen ennakollisen lastensuojeluilmoituksen osalta Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus (25 d ) Ilmoitus kunnasta muuttavasta perheestä ja lapsesta Ilmoitus hallintotuomioistuimelle Lastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojelun tarpeen selvittäminen (26 ) Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen (27 ) Lastensuojelulain puuttumiskynnykset Määräaikojen noudattamisen seuranta (27 a ) Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen (28 ) Määräajan jatko Käsittely hallinto-oikeudessa Hallinto-oikeuden päätökseen liitettävät turvaamistoimenpiteet Lapsen oikeus päättää hoidostaan MENETTELYSÄÄNNÖKSIÄ Lapsen tapaaminen (29 ) Asiakassuunnitelma (30 ) Milloin asiakassuunnitelma on laadittava? Asiakassuunnitelman sisältö Milloin asiakassuunnitelma on tarkistettava? Kenelle asiakassuunnitelma laaditaan? Huostaanotetun lapsen asiakassuunnitelma

6 xvi Vanhemmille laadittava vanhemmuutta tukeva suunnitelma Jälkihuollossa olevan lapsen asiakassuunnitelma Hoito- ja kasvatussuunnitelman laatiminen Yhteenveto Asiakkaan asiassa pidettävä neuvottelu (31 ) Lapsen läheisverkoston kartoittaminen (32 ) Läheisneuvonpito Lapsen huoltoon liittyvät järjestelyt Taloudellisen tuen järjestäminen huoltajille Asioiden kirjaaminen (33 ) Viranomaisen asiakirja Asiakirjojen laatiminen Toimeksiantoasiakirjat viranomaisen asiakirjoja Potilaslain ja asiakaslain suhde asiakirjoja laadittaessa Laki sosiaalihuollon asiakirjoista AVOHUOLTO Velvollisuus ryhtyä avohuollon tukitoimiin (34 ) Avohuollon tukitoimien järjestäminen ja asianosaisen kuuleminen (ks. kohta Huoltajien yhteistoiminta) Toimeentulon ja asumisen turvaaminen (35 ) Asunnon tarpeen arviointi Päätöksenteko Lastensuojelun avohuollon tukitoimet (36 ) Sosiaalityöntekijän arvioimat välttämättömät palvelut (36 2 mom.) Yhteistyö viranomaisten välillä sosiaalihuoltolain säännökset Sijoitus avohuollon tukitoimena (37 ) Koko perheen sijoitus Sijoitus yksin lapseen kohdistuneena Lapsen oma vaatimus ja rajoitustoimenpiteet Lapsen sijoittaminen vanhempansa luokse vankilan perheosastolle Vankeinhoitoviranomaisten vastuusta Avohuollon sijoituksen arviointi Avohuollon sijoituksen lakkaaminen Avohuollon sijoituksen käyttämisen yleiset edellytykset (37 a ) Huoltajien yhteistoiminta Määräys vanhemman tietojensaantioikeudesta Yhteistoiminnasta säädetyt poikkeukset lastensuojelulaissa, lapsen sijoittaminen yhdessä toisen huoltajansa kanssa Avohuollon sijoituksen kesto Kiireellinen avohuollon tukitoimi (37 b ) LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS Lapsen kiireellinen sijoitus (38 )

7 xvii Kiireellisen sijoituksen edellytykset Lapsen sijoituspaikan valinta Päätös ja perusteluvelvollisuus Kiireellisen sijoituksen määräajan jatkuminen ilman eri päätöstä Kiireellisen sijoituksen aikana tehtävä sijaishuollon muutosta koskeva päätös Määräajat kiireelliselle sijoitukselle Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (38 a ) Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen (39 ) Raukeaminen väliaikaismääräyksen perusteella ei päätöstä Raukeaminen hallinto-oikeuden tai korkeimman hallintooikeuden päätöksen perusteella Asiaan osallisten mielipiteen selvittäminen (39 a ) HUOSTAANOTTO Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen (40 ) Huostaanoton perusteet Puutteet lapsen kasvuolosuhteissa huostaanoton perusteena Lapsen oma käyttäytyminen huostaanoton perusteena Avohuollon tukitoimien ja lapsen edun ensisijaisuus Lapsen etu Huostaanoton suhde kehitysvammalakiin Huostaanoton suhde mielenterveyslakiin Potilaslaki ja huostaanotto Huostaanoton ja sijaishuollon valmistelu (41 ) Valmistelutyössä tarvittavan tiedon hankkiminen Oikeus saada salassa pidettäviä tietoja Oikeus saada lausuntoja Virka-apu Poliisin antama virka-apu Sisäänpääsyn turvaaminen (sosiaalihuoltolain 41 ) Kuljetuksen turvaaminen ja lapsen karkumatka Etsintäkuulutus ja katoamisilmoitus Sosiaalihuollon viranomaisten velvollisuus antaa virka-apua Ulkoministeriön antama virka-apu Salassa pidettävien tietojen antaminen oma-aloitteisesti muulle viranomaiselle tai taholle Asiakirjasalaisuus Vaitiolovelvollisuus Hyväksikäyttökielto Salassapitomerkintä Suostumus tietojen antamiseen Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon antamiseen Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan

8 xviii hoidon, huollon tai koulutuksen turvaamiseksi (sosiaalihuollon asiakaslain 17 ) Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan suostumuksesta riippumatta eräissä muissa tilanteissa (sosiaalihuollon asiakaslain 18 ) Merkintä asiakirjoihin Henkilörekisteri Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus Asiaan osallisten kuuleminen (42 ) Kuultavien piiri Milloin kuuleminen voidaan jättää suorittamatta? Kuulemisen toteuttaminen Kuulemisen järjestäminen muissa lastensuojelulain tarkoittamissa asioissa Asianosaisuudesta Julkisuuslain rajoitukset asianosaisen tietojensaantioikeudelle Päätöksentekomenettely rajoitettaessa tiedon pyytäjän tai asianosaisen oikeutta tietoihin Ohjausvelvollisuus ja päätös Kuuleminen tietopyynnön johdosta Käsittelyn viivytyksettömyys Täytäntöönpano Huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskeva päätöksenteko (43 ) Hakemus hallinto-oikeudelle (44 ) Huostaanotetun lapsen huolto (45 ) Oikeusvaikutukset Yhteistoimintavelvoite Lapsen passi Puhevallan käyttö Väestötietojärjestelmään tehtävät ilmoitukset Suhde potilaslakiin Suhde lapsen nimeen ja nimilakiin Lapsen koulunkäynnin järjestäminen Lapsen huollosta päättäminen huostassapidon aikana (46 ) Huostassapidon kesto ja lakkaaminen (47 ) Huostaanottopäätöksen raukeaminen (48 ) SIJAISHUOLTOA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET Sijaishuolto (49 ) Väliaikainen sijoitus kotiin Sijaishuoltopaikan valinta (50 ) Perhehoidon ensisijaisuus Sijaishuoltopaikan muutos Lapsen terveydentilan tutkiminen (51 ) Yhteistyö sijaishuollon aikana (52 ) Tietojen antaminen lapselle ja mahdollisuus keskusteluun (53 ) Lapsen oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun Ihmissuhteet ja yhteydenpito (54 )

9 xix Lapsen oikeus yhteydenpitoon Yhteydenpidon edistämisvelvollisuus Käyttövarat (55 ) Käyttövarojen maksaminen laitoksessa Käyttövarojen maksaminen perhehoidossa Sijaishuollon järjestäminen perhehoitona (56 ) Mihin kulukorvaukset on tarkoitettu? Vakuutukset Sopimuksen irtisanominen Lastensuojelulaitokset (57 ) Kasvuolot ja toimitilat (58 ) Kameravalvonta laitoksessa Sijaishuollon laatu Rikostaustan selvittäminen Lapsen aiheuttaman vahingon korvaaminen Yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten määrä (59 ) Hoidettavana olevien lasten enimmäismäärät Hoito- ja kasvatustehtävissä olevien työntekijöiden vähimmäismäärä Kiireelliset tilanteet Tiedon kulku laitoksissa Henkilöstö (60 ) RAJOITUKSET SIJAISHUOLLOSSA Perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset rajoitustoimenpiteet lastensuojelussa Sosiaalihuollon asiakaslaki Säännösten soveltamisala (61 ) Julkisen vallan käyttö laitoksissa Päätösvallan järjestäminen lastensuojelulaitoksissa Päätösvallan järjestäminen kunnan laitoksessa Päätösvallan käyttäminen yksityisissä laitoksissa Päätösvallan käyttäminen väliaikaismääräyksen aikana Päätösvallan käyttäminen, kun lapsen sijaishuolto on järjestetty muulla tavoin Kiireelliset tilanteet Päätösvallan käyttäminen hatkatilanteissa Rajoitusten käyttö perhehoidossa Perhehoidon ja laitoshuollon välimaasto Perhehoito Rajoitustoimenpiteiden käyttö avohuollon tukitoimien osalta sekä jälkihuollossa Suostumuksen merkityksestä rajoitustoimenpiteitä järjestettäessä Yhteydenpidon rajoittaminen (62 ) Yhteydenpidon rajoittaminen ja asiakassuunnitelma Rajoitukset lapsen sairaalahoitoon liittyvinä

10 xx Yhteydenpidon rajoittamisen edellytykset Yhteydenpidon rajoittamisen muodot Väestötietojärjestelmälain säännökset ja yhteydenpidon rajoitus Lastensuojelulaitosten ovien lukitseminen Yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös (63 ) Päätöksentekoon oikeutetut Asianosaiset yhteydenpidon rajoittamista koskevissa päätöksissä Rajoitustoimenpiteiden käyttämisen yleiset edellytykset (64 ) Lain tarkoittamat rajoitustoimenpiteet Kirjallinen päätös Suullinen päätös Sijoittajakunnan ohjausvelvollisuus Asianosaiset rajoitustoimenpiteissä Aineiden ja esineiden haltuunotto (65 ) Päihtymistarkoitukseen soveltuvat aineet Vaaralliset aineet ja esineet Turvallisuutta vaarantavat aineet ja esineet Sijaishuollon järjestämistä tai laitoksen yleistä järjestystä haittaavat muut aineet ja esineet Haltuunotetun omaisuuden palautus tai hävitys Päätös haltuunotosta (ei palautusta) Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus (66 ) Henkilöntarkastus Henkilöntarkastuksen suorittaja Menettely henkilöntarkastuksessa Henkilönkatsastus Henkilönkatsastuksen suorittaja Päätös ja kirjaus Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen (67 ) Päätös ja kirjaus Kiinnipitäminen (68 ) Selvitys ja kirjaus Liikkumisvapauden rajoittaminen (69 ) Liikkumisvapauden rajoittamisen edellytykset Päätös ja kirjaus Eristäminen (70 ) Päätös ja kirjaus Erityinen huolenpito (71 ) Erityisen huolenpidon järjestäminen (72 ) Päätös Erityisen huolenpidon kesto Jatkamispäätös Erityisen huolenpidon lopettaminen Erityisen huolenpidon toimeenpano (73 ) Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen vaikutus asiakassuunnitelmaan sekä hoito- ja kasvatus-suunnitelmaan (74 )

11 xxi Rajoitustoimenpiteen kuvaus Toimenpiteen peruste ja kesto Kuuleminen ja vaikutus asiakassuunnitelmaan tai hoito- ja kasvatussuunnitelmaan Lapsen oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun Muistilista: rajoitustoimenpiteet, -päätös, muutoksenhaku, kirjaus Päätösvalta rajoitustoimenpiteissä, koonti JÄLKIHUOLTO Jälkihuollosta yleensä Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon (75 ) Milloin jälkihuolto-oikeus alkaa? Jälkihuoltovelvoitteen lakkaaminen Jälkihuollon järjestäminen määrärahaperusteilla Päätöksenteko Jälkihuollon sisältö (76 ) Suunnitelma jälkihuollon päätyttyä Asumisen ja toimeentulon turvaaminen jälkihuollossa (76 a ) Itsenäistymisvarat (77 ) Varattavat itsenäistymisvarat lapsen tuloista Muut lapsen tulot Menettely, jos lapsella ei ole omia tuloja Itsenäistymisvarojen käyttö Itsenäistymisvarojen suhde toimeentulotukeen Menettely itsenäistymisvarojen käytössä Itsenäistymisvarojen luovutus Selvitys itsenäistymisvarojen kertymisestä ja käytöstä VALVONTA Yleistä aluehallintoviraston toimivallasta Yksityisen sosiaalihuollon valvonta Yksityisten sosiaalipalvelujen järjestäminen Kunnan ilmoitus sijoitettavasta lapsesta (78 ) Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Sijaishuollon valvonta (79 ) Sijoittajakunnan valvonta Ostopalveluasiakirjat Sijoituskunnan ja aluehallintoviraston valvonta Muu valvonta (80 ) Yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonta (81 ) Yksityisesti sijoitettuja lapsia koskeva rekisteri ASIAN KÄSITTELY HALLINTOTUOMIOISTUIMESSA Asian käsittelyä koskevat yleiset säännökset (82 ) Väliaikainen määräys (83 )

12 xxii Tilanteet Väliaikaismääräyksen sisältö Valmisteleva suullinen käsittely hallinto-oikeudessa (84 ) Selvittämisvelvollisuus Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa Hallinto-oikeusprosessista osapuolten kannalta Todistajat - erityisesti terveydenhuollon ammattihenkilö Hallinto-oikeuden prosessinjohdosta Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista Täytäntöönpanomääräykset Yhden hallinto-oikeustuomarin päätös- ja toimivalta (85 ) Lapsen kuuleminen hallintotuomioistuimessa (86 ) Asiamies ja avustaja (86 a ) Avustajan määrääminen lapselle (87 ) Käsittelyn kiireellisyys (88 ) MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakuoikeus (89 ) Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen (90 ) Lainvoimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpano (91 ) Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen (92 ) Muut oikeusturvakeinot Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Vahingonkorvausvastuu ERITYISET SÄÄNNÖKSET Tarkemmat säännökset (93 ) VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Voimaantulo (94 ) lähteet asiahakemisto

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsen sijoitus Reunaehtoja työlle Sijoitukseen vaikuttavia lakeja Perustuslaki (mm. 21 asian laillinen käsittely) Lapsen oikeuksien sopimus (mm. Lapsen etu) Kuntalaki (mm. 44 julkisen vallan käyttö virkasuhteessa)

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu?

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? -Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? Pia Lahtinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (KEHYS) Riitta Siekkinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Finland/Law on Child Protection (Victims of trafficking) Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 5.3.2014 ja 11.3.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan käyttö

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto 12.9.2013 1 Suomen perustuslaki (731/1999) 2.3 : Julkisen vallan käytön

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Oppilas- ja opiskelijahuollon koordinaattoripäivä 15.4.2010 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelulain uudistuneet pykälät

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9.

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9. KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna 17.9.2015 Tampere 22.9.2015 LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJÄSEN Valtioneuvosto määrää hallinto-oikeuteen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.2.2017 24, liite 9 Korvaa 17.5.2016 64 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE Tällä päätöksellä lasten ja nuorten palvelujen lautakunta siirtää yksilöön ja perheeseen kohdistuvaa päätösvaltaansa viranomaiselle,

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Muutokset lastensuojeluun 2016

Muutokset lastensuojeluun 2016 Muutokset lastensuojeluun 2016 36 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Sosiaalihuoltolain 3 luvussa mainittujen sosiaalipalvelujen, kuten kotipalvelun, vertaisryhmätoiminnan, tukihenkilön tai -perheen

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.-30.9.2011 Johtava sosiaalityöntekijä Pekka

Lisätiedot

Hallintosääntö ja johtosäännöt/perusturvatoimialan johtosääntö alkaen (Ppk Oiva) KV KH lauta

Hallintosääntö ja johtosäännöt/perusturvatoimialan johtosääntö alkaen (Ppk Oiva) KV KH lauta 1 Delegointi toteutetaan periaatteella, että ylempi viranhaltija voi aina käyttää päätösvaltaa YHTEISET ASIAT Sosiaalihuoltolaki 6 Ohjauksen ja neuvonnan antaminen 12 Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Rovaniemi 7.4.2014 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila 7.4.2014 1 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista Sopimus tehty 1989, ratifioitu

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET

Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2015 9., uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 1. teos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN

PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 17.5.2016 64, liite 4 Korvaa 21.4.2015 45 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus työryhmän alustavat linjaukset Koske X juhlii positiivista polkua Jyväskylä 10.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus työryhmän alustavat linjaukset Koske X juhlii positiivista polkua Jyväskylä 10.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus työryhmän alustavat linjaukset Koske X juhlii positiivista polkua Jyväskylä 10.5.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LÄHTÖKOHTINA UNIVERSAALIT

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 3/2016 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1

I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1 1. Oikaisuvaatimusjärjestelmä tutkimuskohteena 1 1.1 Hallinnon vastuu jälkikäteisestä oikeusturvasta 1

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää p. keskus

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää p. keskus 7 1 (8) 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Rekisteriasioista vastaava

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Lastensuojelulaki. 3. Lapsi ja nuori. Tässä laissa pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä.

Lastensuojelulaki. 3. Lapsi ja nuori. Tässä laissa pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä. Lastensuojelulaki Yleiset säännökset 1. Lapsen oikeus. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun.

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUSKÄSITTELY

HALLINTO-OIKEUSKÄSITTELY HALLINTO-OIKEUSKÄSITTELY Ylituomari Heikki Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus 2008 EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUS 8 artikla Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta 1. Jokaisella on oikeus

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net Hakusessa päivät 26-27.3, Jaana Säädöspohja Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet kirjattu Suomen perustuslakiin Vaikuttavia säännöksiä: 2 Oikeusvaltioperiaate

Lisätiedot

Lapsi perheen ja hallinnon välissä

Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lasten ja perheiden eroauttaminen -seminaari Pentti Arajärvi 11.11.2015 1 Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

1 (5) Oikeusministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne 26.1.2016, OM 31/41/2015

1 (5) Oikeusministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne 26.1.2016, OM 31/41/2015 1 (5) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS LAUSUNTO Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 15.2.2016 H 00028/16 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Oikeusministeriölle Viite: Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016

SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016 SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016 5., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 129/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräissä sosiaali-

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot