ESIPUHE... LYHENNELUETTELO...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIPUHE... LYHENNELUETTELO..."

Transkriptio

1 xi ESIPUHE... v LYHENNELUETTELO... xix 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET Lain tarkoitus (1 ) Vastuu lapsen hyvinvoinnista (2 ) Lastensuojelu (3 ) Ehkäisevä lastensuojelu (3 a ) Päivähoito Asetus neuvolatoiminnasta Lastensuojelun keskeiset periaatteet (4 ) Lievimmän toimenpiteen ensisijaisuus Hyvän hallinnon takeista Lapsen edun määrittely Lapsen ja nuoren mielipide ja toivomukset (5 ) Lapsi ja nuori (6 ) LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Sosiaalihuoltolaki Sosiaalihuoltolain tavoitteista Sosiaalihuoltolain säännösten periaatteista Säännösten tarkastelua Oppilashuolto Opiskeluhuoltoon liittyvät psykologi ja kuraattoripalvelut Opiskeluhuollon järjestäminen Tiedon kulku koulussa Oikeus henkilökohtaiseen apuun koulussa LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen (11 ) Kunnassa esiintyvän tarpeen selvittäminen ja määrärahojen suuntaaminen Sosiaalipäivystys Lastensuojelun laatu Sosiaalihuollosta vastaava toimielin... 59

2 xii Luottamushenkilön tietojensaantioikeus Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tietojensaantioikeus Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä (12 ) Lastensuojelutoimenpiteistä päättävä viranhaltija (13 ) Päätöksenteko kunnassa Päätöksenteko lastensuojeluasioissa Kiireellinen sijoitus ja sijoituksen lopettaminen Kiireellisen sijoituksen jatkaminen Sijaishuoltopaikan muuttaminen Huostaanotto (ei-tahdonvastainen) Huostassapidon lopettaminen Hakemukset hallinto-oikeudelle Kelpoisuuslaki Kelpoisuuslain siirtymäsäännös Kelpoisuuslain poikkeamissäännös Hakumenettely ja kunnan näyttövelvollisuus Viran täyttäminen Lapsen sijoittaminen vankilan perheosastolle (13 a ) Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä (13 b ) Lastensuojeluasioiden päätösvalta kunnassa koottuna Johtavan viranhaltijan tai hänen määräämänsä viranhaltijan päätösvaltaan kuuluvat asiat (delegointi mahdollinen) Johtosäännössä määritelty johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä viranhaltija Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä viranhaltija Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Päätösvalta muissa lastensuojeluasioissa Hallintoasian käsittely viranomaisessa Palveluperiaate Kunnan tiedottamista koskevat säännökset Tiedottaminen salassa pidettävistä asioista Asiakkaan tiedusteluihin vastaaminen Postilähetysten luottamuksellisuus Päätöksenteon ja asioiden käsittelyn järjestäminen kunnassa Viranomaisen ja asiakkaan oikeus tallentaa asiakaspuhelut ja viranomaisneuvottelut Asiakkaan oikeus nauhoittaa omat puhelunsa sekä käymänsä muut keskustelut viranomaisen kanssa Neuvontavelvollisuus Asiallinen kielenkäyttö ja käytös Tulkitseminen Asian vireilletulo Sähköinen asiointi Videoneuvottelut Selvitysvelvollisuuden jakautuminen Viranhaltijan ja luottamushenkilön esteellisyys Oikeus käyttää avustajaa tai asiamiestä Asiamiehen ja avustajan esiintymiskielto

3 xiii Päätös Kuulemisen järjestäminen muissa lastensuojelulain tarkoittamissa asioissa (Kuulemista on käsitelty myös 7 ja 9 lukujen kohdalla) Päätöksenteon viivytyksettömyys Päätöksen muoto Päätöksen tiedoksianto Todisteellinen tiedoksianto Muutoksenhakuohjaus Moniammatillisen asiantuntemuksen turvaaminen (14 ) Terveydenhuollon erityiset velvollisuudet (15 ) Lapselle annettava tahdosta riippumaton hoito Terveydenhuollon ensisijaisesta järjestämisvastuusta Lastensuojelun järjestämisestä vastuussa oleva kunta (16 ) Järjestämisvastuu Kotikunnan järjestämisvastuu Kiireellisen sijoituksen järjestämisvastuu Sopimus järjestämisvastuun jakautumisesta Lastensuojelun kustannuksista vastaava kunta (16 a ) Kotikunta Kotikunnan valintaoikeus Avohuollon tukitoimien järjestämisvastuu Oleskelu Sijaishuollon järjestämisvastuu Sijaishuollosta aiheutuvat kustannukset Korko Jälkihuollon järjestämis- ja kustannusvastuu Järjestämisvastuu jälkihuollon päätyttyä Sijoituskunnan järjestämisvastuu (16 b ) Yhteistyövelvoite ja kustannusvastuu Terveydenhuollon järjestäminen Perusopetuksen järjestäminen Kuntien keskinäiset korvaukset (16 c ) Hallintoriitamenettely Vanhentuminen Lastensuojelun järjestäminen eräissä erityistilanteissa (17 ) EU-kansalaiseen kohdistuvat lastensuojelutoimenpiteet Suhde muihin lakeihin (18 ) Ostopalvelut Asiakasmaksut (19 ) Kenelle maksu voidaan määrätä? Vanhemmilta perittävät maksut (asiakasmaksulain 7 :n 1 momentti) Vahvistetun elatusavun perintä ja maksun määrääminen (asiakasmaksulain 7 :n 2 momentti) Suhde elatusavun perintään ja elatustuen maksamiseen Elatustuki

4 xiv Lastensuojelumaksu ja elatustuki Lapselta perittävät maksut Maksun periminen koko perheen sijoituksessa Tulot, jotka vaikuttavat perintäpäätöksen tekoon Hoitopäiviksi katsottavat päivät maksua määrättäessä Menettely maksun määräämisessä Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen Viivästyskorko ja maksujen ulosotto sekä kuittaus LAPSEN OSALLISUUS Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen (20 ) Lapsen mielipiteen selvittämisestä Kirjaukset asiakirjoihin vuotta täyttäneen lapsen kuuleminen Lapsen mielipiteen selvittämättä jättäminen Tiedon luovuttamisen rajoitukset lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen yhteydessä Lapsen tutkiminen ja haastattelu Kuulemiseen valmistautuminen Haastattelun suorittaminen Lapsen puhevallan käyttö (21 ) Alaikäisen kielto-oikeus Alaikäisen kielto-oikeuden vaikutuksista Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi (22 ) Edunvalvojan palkkio ja kustannukset (23 ) Vastuu lapsen edun turvaamisesta (24 ) Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä lapsen edun turvaajana Esitutkinta Lapsen kuulustelu Esitutkinnan menettelymuodoista Lastensuojelun järjestämiseen liittyvät päätökset ja poliisin esitutkinta Tutkintapyynnön tekeminen Tiedon luovuttaminen poliisille ja poliisin tiedonsaantioikeus Koulusta erottaminen Sovittelutoiminta LASTENSUOJELUASIAKKUUDEN ALKAMINEN Ilmoitusvelvollisuus (25 ) Yleistä lastensuojeluilmoituksesta Ilmoitusvelvolliset Viranomaistahot Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat Terveydenhuolto Opetus ja koulutus

5 xv Palvelussuhde Ilmoitusvelvollisuuden perusteet Velvollisuus ilmoittaa poliisille lapseen mahdollisesti kohdistunut seksuaalirikos ja vakava pahoinpitelyrikos Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsen muun kaltoin kohtelun tutkimisesta Alustavat toimenpiteet muussa viranomaisessa Toimenpiteet lastensuojelussa Seksuaalirikoksen ja pahoinpitelyrikoksen selvittäminen erikoissairaanhoitolain mukaisessa tutkimusyksikössä Oikeus lastensuojeluilmoituksen tekoon Miten ilmoitus voidaan tehdä? Nimetön ilmoitus Asianosaisen oikeus saada tieto ilmoituksen sisällöstä ja ilmoittajasta Rajoitusperusteet asianosaisen tiedonsaantioikeudelle Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (25 a ) Rekisterin pitäminen (25 b ) Lastensuojeluilmoituksista pidettävä rekisteri Asianosaisen tiedon saanti lastensuojeluasiakasrekisteristä Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (25 c ) Asiakirjojen laatiminen ennakollisen lastensuojeluilmoituksen osalta Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus (25 d ) Ilmoitus kunnasta muuttavasta perheestä ja lapsesta Ilmoitus hallintotuomioistuimelle Lastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojelun tarpeen selvittäminen (26 ) Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen (27 ) Lastensuojelulain puuttumiskynnykset Määräaikojen noudattamisen seuranta (27 a ) Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen (28 ) Määräajan jatko Käsittely hallinto-oikeudessa Hallinto-oikeuden päätökseen liitettävät turvaamistoimenpiteet Lapsen oikeus päättää hoidostaan MENETTELYSÄÄNNÖKSIÄ Lapsen tapaaminen (29 ) Asiakassuunnitelma (30 ) Milloin asiakassuunnitelma on laadittava? Asiakassuunnitelman sisältö Milloin asiakassuunnitelma on tarkistettava? Kenelle asiakassuunnitelma laaditaan? Huostaanotetun lapsen asiakassuunnitelma

6 xvi Vanhemmille laadittava vanhemmuutta tukeva suunnitelma Jälkihuollossa olevan lapsen asiakassuunnitelma Hoito- ja kasvatussuunnitelman laatiminen Yhteenveto Asiakkaan asiassa pidettävä neuvottelu (31 ) Lapsen läheisverkoston kartoittaminen (32 ) Läheisneuvonpito Lapsen huoltoon liittyvät järjestelyt Taloudellisen tuen järjestäminen huoltajille Asioiden kirjaaminen (33 ) Viranomaisen asiakirja Asiakirjojen laatiminen Toimeksiantoasiakirjat viranomaisen asiakirjoja Potilaslain ja asiakaslain suhde asiakirjoja laadittaessa Laki sosiaalihuollon asiakirjoista AVOHUOLTO Velvollisuus ryhtyä avohuollon tukitoimiin (34 ) Avohuollon tukitoimien järjestäminen ja asianosaisen kuuleminen (ks. kohta Huoltajien yhteistoiminta) Toimeentulon ja asumisen turvaaminen (35 ) Asunnon tarpeen arviointi Päätöksenteko Lastensuojelun avohuollon tukitoimet (36 ) Sosiaalityöntekijän arvioimat välttämättömät palvelut (36 2 mom.) Yhteistyö viranomaisten välillä sosiaalihuoltolain säännökset Sijoitus avohuollon tukitoimena (37 ) Koko perheen sijoitus Sijoitus yksin lapseen kohdistuneena Lapsen oma vaatimus ja rajoitustoimenpiteet Lapsen sijoittaminen vanhempansa luokse vankilan perheosastolle Vankeinhoitoviranomaisten vastuusta Avohuollon sijoituksen arviointi Avohuollon sijoituksen lakkaaminen Avohuollon sijoituksen käyttämisen yleiset edellytykset (37 a ) Huoltajien yhteistoiminta Määräys vanhemman tietojensaantioikeudesta Yhteistoiminnasta säädetyt poikkeukset lastensuojelulaissa, lapsen sijoittaminen yhdessä toisen huoltajansa kanssa Avohuollon sijoituksen kesto Kiireellinen avohuollon tukitoimi (37 b ) LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS Lapsen kiireellinen sijoitus (38 )

7 xvii Kiireellisen sijoituksen edellytykset Lapsen sijoituspaikan valinta Päätös ja perusteluvelvollisuus Kiireellisen sijoituksen määräajan jatkuminen ilman eri päätöstä Kiireellisen sijoituksen aikana tehtävä sijaishuollon muutosta koskeva päätös Määräajat kiireelliselle sijoitukselle Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (38 a ) Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen (39 ) Raukeaminen väliaikaismääräyksen perusteella ei päätöstä Raukeaminen hallinto-oikeuden tai korkeimman hallintooikeuden päätöksen perusteella Asiaan osallisten mielipiteen selvittäminen (39 a ) HUOSTAANOTTO Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen (40 ) Huostaanoton perusteet Puutteet lapsen kasvuolosuhteissa huostaanoton perusteena Lapsen oma käyttäytyminen huostaanoton perusteena Avohuollon tukitoimien ja lapsen edun ensisijaisuus Lapsen etu Huostaanoton suhde kehitysvammalakiin Huostaanoton suhde mielenterveyslakiin Potilaslaki ja huostaanotto Huostaanoton ja sijaishuollon valmistelu (41 ) Valmistelutyössä tarvittavan tiedon hankkiminen Oikeus saada salassa pidettäviä tietoja Oikeus saada lausuntoja Virka-apu Poliisin antama virka-apu Sisäänpääsyn turvaaminen (sosiaalihuoltolain 41 ) Kuljetuksen turvaaminen ja lapsen karkumatka Etsintäkuulutus ja katoamisilmoitus Sosiaalihuollon viranomaisten velvollisuus antaa virka-apua Ulkoministeriön antama virka-apu Salassa pidettävien tietojen antaminen oma-aloitteisesti muulle viranomaiselle tai taholle Asiakirjasalaisuus Vaitiolovelvollisuus Hyväksikäyttökielto Salassapitomerkintä Suostumus tietojen antamiseen Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon antamiseen Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan

8 xviii hoidon, huollon tai koulutuksen turvaamiseksi (sosiaalihuollon asiakaslain 17 ) Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan suostumuksesta riippumatta eräissä muissa tilanteissa (sosiaalihuollon asiakaslain 18 ) Merkintä asiakirjoihin Henkilörekisteri Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus Asiaan osallisten kuuleminen (42 ) Kuultavien piiri Milloin kuuleminen voidaan jättää suorittamatta? Kuulemisen toteuttaminen Kuulemisen järjestäminen muissa lastensuojelulain tarkoittamissa asioissa Asianosaisuudesta Julkisuuslain rajoitukset asianosaisen tietojensaantioikeudelle Päätöksentekomenettely rajoitettaessa tiedon pyytäjän tai asianosaisen oikeutta tietoihin Ohjausvelvollisuus ja päätös Kuuleminen tietopyynnön johdosta Käsittelyn viivytyksettömyys Täytäntöönpano Huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskeva päätöksenteko (43 ) Hakemus hallinto-oikeudelle (44 ) Huostaanotetun lapsen huolto (45 ) Oikeusvaikutukset Yhteistoimintavelvoite Lapsen passi Puhevallan käyttö Väestötietojärjestelmään tehtävät ilmoitukset Suhde potilaslakiin Suhde lapsen nimeen ja nimilakiin Lapsen koulunkäynnin järjestäminen Lapsen huollosta päättäminen huostassapidon aikana (46 ) Huostassapidon kesto ja lakkaaminen (47 ) Huostaanottopäätöksen raukeaminen (48 ) SIJAISHUOLTOA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET Sijaishuolto (49 ) Väliaikainen sijoitus kotiin Sijaishuoltopaikan valinta (50 ) Perhehoidon ensisijaisuus Sijaishuoltopaikan muutos Lapsen terveydentilan tutkiminen (51 ) Yhteistyö sijaishuollon aikana (52 ) Tietojen antaminen lapselle ja mahdollisuus keskusteluun (53 ) Lapsen oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun Ihmissuhteet ja yhteydenpito (54 )

9 xix Lapsen oikeus yhteydenpitoon Yhteydenpidon edistämisvelvollisuus Käyttövarat (55 ) Käyttövarojen maksaminen laitoksessa Käyttövarojen maksaminen perhehoidossa Sijaishuollon järjestäminen perhehoitona (56 ) Mihin kulukorvaukset on tarkoitettu? Vakuutukset Sopimuksen irtisanominen Lastensuojelulaitokset (57 ) Kasvuolot ja toimitilat (58 ) Kameravalvonta laitoksessa Sijaishuollon laatu Rikostaustan selvittäminen Lapsen aiheuttaman vahingon korvaaminen Yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten määrä (59 ) Hoidettavana olevien lasten enimmäismäärät Hoito- ja kasvatustehtävissä olevien työntekijöiden vähimmäismäärä Kiireelliset tilanteet Tiedon kulku laitoksissa Henkilöstö (60 ) RAJOITUKSET SIJAISHUOLLOSSA Perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset rajoitustoimenpiteet lastensuojelussa Sosiaalihuollon asiakaslaki Säännösten soveltamisala (61 ) Julkisen vallan käyttö laitoksissa Päätösvallan järjestäminen lastensuojelulaitoksissa Päätösvallan järjestäminen kunnan laitoksessa Päätösvallan käyttäminen yksityisissä laitoksissa Päätösvallan käyttäminen väliaikaismääräyksen aikana Päätösvallan käyttäminen, kun lapsen sijaishuolto on järjestetty muulla tavoin Kiireelliset tilanteet Päätösvallan käyttäminen hatkatilanteissa Rajoitusten käyttö perhehoidossa Perhehoidon ja laitoshuollon välimaasto Perhehoito Rajoitustoimenpiteiden käyttö avohuollon tukitoimien osalta sekä jälkihuollossa Suostumuksen merkityksestä rajoitustoimenpiteitä järjestettäessä Yhteydenpidon rajoittaminen (62 ) Yhteydenpidon rajoittaminen ja asiakassuunnitelma Rajoitukset lapsen sairaalahoitoon liittyvinä

10 xx Yhteydenpidon rajoittamisen edellytykset Yhteydenpidon rajoittamisen muodot Väestötietojärjestelmälain säännökset ja yhteydenpidon rajoitus Lastensuojelulaitosten ovien lukitseminen Yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös (63 ) Päätöksentekoon oikeutetut Asianosaiset yhteydenpidon rajoittamista koskevissa päätöksissä Rajoitustoimenpiteiden käyttämisen yleiset edellytykset (64 ) Lain tarkoittamat rajoitustoimenpiteet Kirjallinen päätös Suullinen päätös Sijoittajakunnan ohjausvelvollisuus Asianosaiset rajoitustoimenpiteissä Aineiden ja esineiden haltuunotto (65 ) Päihtymistarkoitukseen soveltuvat aineet Vaaralliset aineet ja esineet Turvallisuutta vaarantavat aineet ja esineet Sijaishuollon järjestämistä tai laitoksen yleistä järjestystä haittaavat muut aineet ja esineet Haltuunotetun omaisuuden palautus tai hävitys Päätös haltuunotosta (ei palautusta) Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus (66 ) Henkilöntarkastus Henkilöntarkastuksen suorittaja Menettely henkilöntarkastuksessa Henkilönkatsastus Henkilönkatsastuksen suorittaja Päätös ja kirjaus Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen (67 ) Päätös ja kirjaus Kiinnipitäminen (68 ) Selvitys ja kirjaus Liikkumisvapauden rajoittaminen (69 ) Liikkumisvapauden rajoittamisen edellytykset Päätös ja kirjaus Eristäminen (70 ) Päätös ja kirjaus Erityinen huolenpito (71 ) Erityisen huolenpidon järjestäminen (72 ) Päätös Erityisen huolenpidon kesto Jatkamispäätös Erityisen huolenpidon lopettaminen Erityisen huolenpidon toimeenpano (73 ) Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen vaikutus asiakassuunnitelmaan sekä hoito- ja kasvatus-suunnitelmaan (74 )

11 xxi Rajoitustoimenpiteen kuvaus Toimenpiteen peruste ja kesto Kuuleminen ja vaikutus asiakassuunnitelmaan tai hoito- ja kasvatussuunnitelmaan Lapsen oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun Muistilista: rajoitustoimenpiteet, -päätös, muutoksenhaku, kirjaus Päätösvalta rajoitustoimenpiteissä, koonti JÄLKIHUOLTO Jälkihuollosta yleensä Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon (75 ) Milloin jälkihuolto-oikeus alkaa? Jälkihuoltovelvoitteen lakkaaminen Jälkihuollon järjestäminen määrärahaperusteilla Päätöksenteko Jälkihuollon sisältö (76 ) Suunnitelma jälkihuollon päätyttyä Asumisen ja toimeentulon turvaaminen jälkihuollossa (76 a ) Itsenäistymisvarat (77 ) Varattavat itsenäistymisvarat lapsen tuloista Muut lapsen tulot Menettely, jos lapsella ei ole omia tuloja Itsenäistymisvarojen käyttö Itsenäistymisvarojen suhde toimeentulotukeen Menettely itsenäistymisvarojen käytössä Itsenäistymisvarojen luovutus Selvitys itsenäistymisvarojen kertymisestä ja käytöstä VALVONTA Yleistä aluehallintoviraston toimivallasta Yksityisen sosiaalihuollon valvonta Yksityisten sosiaalipalvelujen järjestäminen Kunnan ilmoitus sijoitettavasta lapsesta (78 ) Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Sijaishuollon valvonta (79 ) Sijoittajakunnan valvonta Ostopalveluasiakirjat Sijoituskunnan ja aluehallintoviraston valvonta Muu valvonta (80 ) Yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonta (81 ) Yksityisesti sijoitettuja lapsia koskeva rekisteri ASIAN KÄSITTELY HALLINTOTUOMIOISTUIMESSA Asian käsittelyä koskevat yleiset säännökset (82 ) Väliaikainen määräys (83 )

12 xxii Tilanteet Väliaikaismääräyksen sisältö Valmisteleva suullinen käsittely hallinto-oikeudessa (84 ) Selvittämisvelvollisuus Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa Hallinto-oikeusprosessista osapuolten kannalta Todistajat - erityisesti terveydenhuollon ammattihenkilö Hallinto-oikeuden prosessinjohdosta Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista Täytäntöönpanomääräykset Yhden hallinto-oikeustuomarin päätös- ja toimivalta (85 ) Lapsen kuuleminen hallintotuomioistuimessa (86 ) Asiamies ja avustaja (86 a ) Avustajan määrääminen lapselle (87 ) Käsittelyn kiireellisyys (88 ) MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakuoikeus (89 ) Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen (90 ) Lainvoimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpano (91 ) Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen (92 ) Muut oikeusturvakeinot Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Vahingonkorvausvastuu ERITYISET SÄÄNNÖKSET Tarkemmat säännökset (93 ) VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Voimaantulo (94 ) lähteet asiahakemisto

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto Lainkohta (LsL) Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto HUOM! Myös 12 vuotta nuoremman lapsen mielipide tulee selvittää ennen päätöstä rajoittaminen enintään 30 vrk yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1302/2014 Laki lastensuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV 1 (8) JYVÄSKYLÄ 30.10.2008 Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus - Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat hakemukset ja niiden liitteet - Väliaikaiset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen. Terveyspalvelut

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen. Terveyspalvelut Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 1.6.2017 alkaen Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu?

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? -Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? Pia Lahtinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (KEHYS) Riitta Siekkinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (Päivitetty Sotela ) Terveyspalvelut

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (Päivitetty Sotela ) Terveyspalvelut Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 20.9.2017 alkaen (Päivitetty Sotela 19.9.2017) Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000)

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 1 Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 19.9.2011 PaKaste, Kemi LasuL + SHAL 19.9.2011 Kemi, PaKaste 2 Lain rakenne 1. Yleiset säännökset 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsen sijoitus Reunaehtoja työlle Sijoitukseen vaikuttavia lakeja Perustuslaki (mm. 21 asian laillinen käsittely) Lapsen oikeuksien sopimus (mm. Lapsen etu) Kuntalaki (mm. 44 julkisen vallan käyttö virkasuhteessa)

Lisätiedot

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Finland/Law on Child Protection (Victims of trafficking) Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 5.3.2014 ja 11.3.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan käyttö

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008

LASTENSUOJELULAKI 2008 LASTENSUOJELULAKI 2008 + SIIHEN MYÖHEMMIN VOIMAAN TULLEET MUUTOKSET Ti 8.5.2012 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI 2008 JA SEN MUUTOKSET Lastensuojelulain kokonaisuudistus 2008 Muutos 1.3.2010

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus 1

Turun hallinto-oikeus 1 Turun hallinto-oikeus 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa Hallinto-oikeustuomari Paula Olenius 15.10.2013 2013/8 84 13 19 38 Tilastotietoa ti t Turun hao:sta 2 yht.r. h-otto lopett kiireellinen muut

Lisätiedot

Uusimisen lähtökohdat:

Uusimisen lähtökohdat: Mitä lasten- ja nuorisopsykiatrian alalla toimivien on hyvä tietää uudesta lastensuojelulaista Sirpa Taskinen Lastensuojelulaki (417/2007) Soveltamisopas Stakes 2007 Uusimisen lähtökohdat: - Ihmisoikeussopimukset

Lisätiedot

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto 12.9.2013 1 Suomen perustuslaki (731/1999) 2.3 : Julkisen vallan käytön

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE

HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE Tämä opas on tarkoitettu sinulle, jonka kohdalla lapsen huostaanotto on tullut ajankohtaiseksi. Mielessäsi voi risteillä monenlaisia tunteita, etkä tiedä,

Lisätiedot

Lastensuojelulain kokonaisuudistus - asiaa valmistelleen työryhmän näkökulmia

Lastensuojelulain kokonaisuudistus - asiaa valmistelleen työryhmän näkökulmia Lastensuojelulain kokonaisuudistus - asiaa valmistelleen työryhmän näkökulmia Neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen Seinäjoki 27.9.2006 Valmisteluryhmä Sirpa Taskinen (Stakes) Kari Ilmonen (STM) Eeva Kangasniemi

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2010 N:o 88 93. Laki. N:o 88. lastensuojelulain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2010 N:o 88 93. Laki. N:o 88. lastensuojelulain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2010 N:o 88 93 SISÄLLYS N:o Sivu 88 Laki lastensuojelulain muuttamisesta... 529 89 Laki vankeuslain 4 ja 20 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Yhtymähallitus 26.3.2013, liite 27 2 SIJOITETUN LAPSEN ITSENÄISTYMISVARAT 1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

Uusi lastensuojelulaki

Uusi lastensuojelulaki Uusi lastensuojelulaki Vankiperhetyön verkosto 1.10.2009 3.9.2012 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelun nykytila Lastensuojelulain toimeenpano ja seuranta Tarkennustarpeet lastensuojelulaissa

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.2.2017 24, liite 9 Korvaa 17.5.2016 64 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Dnro TRE: 6318 /00.02.01/2011 124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Lanula 13.9.2012 Vs. tilaajapäällikkö Aila Salmelin ja lakimies Sanna Tohka: Lasten

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Liite PTL 2 / 28.1.2016 156/05.00.00/2013 Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Lisätiedot

Hallintosääntö ja johtosäännöt/perusturvatoimialan johtosääntö alkaen (Ppk Oiva) KV KH lauta

Hallintosääntö ja johtosäännöt/perusturvatoimialan johtosääntö alkaen (Ppk Oiva) KV KH lauta 1 Delegointi toteutetaan periaatteella, että ylempi viranhaltija voi aina käyttää päätösvaltaa YHTEISET ASIAT Sosiaalihuoltolaki 6 Ohjauksen ja neuvonnan antaminen 12 Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon

Lisätiedot

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1 Välittämisen koodi Hyvinvoiva lapsi ja nuori, hallintojohtaja, varatuomari 1 Miten viranomaiset voivat tehdä lakiperusteista yhteistyötä ilman asiakkaan/potilaan suostumusta? Julkisuuslaki Viranomaisen

Lisätiedot

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia paivi.sinko@helsinki.fi Voimaan 1.1.2008 2

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN Seinäjoen lastensuojelupäivät 16.2.2017 OTK Kati Saastamoinen LAPSEN SUOJELU: OSA VIRANOMAISEN JULKISTA HALLINTOTEHTÄVÄÄ Lapsen suojelu kuuluu julkiselle vallalle

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN

PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 17.5.2016 64, liite 4 Korvaa 21.4.2015 45 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 7 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.3.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE Tällä päätöksellä lasten ja nuorten palvelujen lautakunta siirtää yksilöön ja perheeseen kohdistuvaa päätösvaltaansa viranomaiselle,

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvontahanke 2005-2011 Pelastakaa lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja soslapsikylien yhteishanke, jota RAY rahoittaa Lapselle tulee

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A 1 (7) Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 13 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Yhtymähallitus 3.10.2017 155 Yhtymävaltuusto 19.10.2017 45 1 (7) I LUKU 1 Toimintasääntö viranhaltijat / yksilöpäätökset Tässä

Lisätiedot

LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu

LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mykrä Lapsiperhepalvelut, Lapsiperheiden tuki Lahti VIRANOMAISYHTEISTYÖ LAPSEN PAHOINPITELYN

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET

HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Talentum Helsinki 2012 Kahdeksas, uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 1. teos Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1769-6 ISSN 1459-7535

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeushanke - kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen. Kuntamarkkinat 9-10.9.2015 Sami Uotinen Johtava lakimies

Itsemääräämisoikeushanke - kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen. Kuntamarkkinat 9-10.9.2015 Sami Uotinen Johtava lakimies Itsemääräämisoikeushanke - kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen Kuntamarkkinat 9-10.9.2015 Sami Uotinen Johtava lakimies HE 108/2014 Itsemääräämisoikeustyöryhmä luovutti loppuraporttinsa

Lisätiedot

Lisäksi asian esittelijä on hankkinut puhelimitse selvitystä sosiaalityöntekijältä.

Lisäksi asian esittelijä on hankkinut puhelimitse selvitystä sosiaalityöntekijältä. 31.12.2003 3011/2/03 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Tuula Aantaa PERHEKODIN MENETTELY LASTENSUOJELUASIASSA 1 ASIA A arvosteli 30.10.2002 eduskunnan

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Oppilas- ja opiskelijahuollon koordinaattoripäivä 15.4.2010 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelulain uudistuneet pykälät

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Muutokset lastensuojeluun 2016

Muutokset lastensuojeluun 2016 Muutokset lastensuojeluun 2016 36 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Sosiaalihuoltolain 3 luvussa mainittujen sosiaalipalvelujen, kuten kotipalvelun, vertaisryhmätoiminnan, tukihenkilön tai -perheen

Lisätiedot

KUNTA LAIMINLÖI LASTENSUOJELULAISSA SÄÄDETTYJÄ VELVOLLISUUKSIAAN

KUNTA LAIMINLÖI LASTENSUOJELULAISSA SÄÄDETTYJÄ VELVOLLISUUKSIAAN 21.7.2017 EOAK/3473/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty Viite: 22.5.2017 vireille tullut kantelu KUNTA LAIMINLÖI LASTENSUOJELULAISSA SÄÄDETTYJÄ

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Päihdelääketieteen kurssi 13.11.2014 Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojeluilmoitus ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa THL/1851/5.09.00/2012 Liite Lisätietoja: Tuula Kuoppala puh. 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen puh. 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito

Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito Perhehoitomuoto Hoitopalkkio Kulukorvaus Pitkäaikainen perhehoito Perushoitopalkkio 1252 e/kk/lapsi 0 12v. 556 e/kk/lapsi 13 20 v. 686 e/kk/lapsi

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvapalvelut LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

Perusturvapalvelut LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT ALKAEN Perusturvapalvelut LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT 1.4.2017 ALKAEN Sisällys 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT 1.1 Asiakasmaksulain mukaiset korvausten ja maksujen määräytymisperusteet 1.2 Lapselta perittävät

Lisätiedot

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille 6. Kokonaisvaltainen tieto nuoren elämänvaiheista 5. Jälkihuollon arvionti 1. Nuorelle oikeus jälkihuoltoon 2. Jälkihuollon suunnittelu

Lisätiedot