ESIPUHE... LYHENNELUETTELO...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIPUHE... LYHENNELUETTELO..."

Transkriptio

1 xi ESIPUHE... v LYHENNELUETTELO... xix 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET Lain tarkoitus (1 ) Vastuu lapsen hyvinvoinnista (2 ) Lastensuojelu (3 ) Ehkäisevä lastensuojelu (3 a ) Päivähoito Asetus neuvolatoiminnasta Lastensuojelun keskeiset periaatteet (4 ) Lievimmän toimenpiteen ensisijaisuus Hyvän hallinnon takeista Lapsen edun määrittely Lapsen ja nuoren mielipide ja toivomukset (5 ) Lapsi ja nuori (6 ) LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Sosiaalihuoltolaki Sosiaalihuoltolain tavoitteista Sosiaalihuoltolain säännösten periaatteista Säännösten tarkastelua Oppilashuolto Opiskeluhuoltoon liittyvät psykologi ja kuraattoripalvelut Opiskeluhuollon järjestäminen Tiedon kulku koulussa Oikeus henkilökohtaiseen apuun koulussa LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen (11 ) Kunnassa esiintyvän tarpeen selvittäminen ja määrärahojen suuntaaminen Sosiaalipäivystys Lastensuojelun laatu Sosiaalihuollosta vastaava toimielin... 59

2 xii Luottamushenkilön tietojensaantioikeus Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tietojensaantioikeus Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä (12 ) Lastensuojelutoimenpiteistä päättävä viranhaltija (13 ) Päätöksenteko kunnassa Päätöksenteko lastensuojeluasioissa Kiireellinen sijoitus ja sijoituksen lopettaminen Kiireellisen sijoituksen jatkaminen Sijaishuoltopaikan muuttaminen Huostaanotto (ei-tahdonvastainen) Huostassapidon lopettaminen Hakemukset hallinto-oikeudelle Kelpoisuuslaki Kelpoisuuslain siirtymäsäännös Kelpoisuuslain poikkeamissäännös Hakumenettely ja kunnan näyttövelvollisuus Viran täyttäminen Lapsen sijoittaminen vankilan perheosastolle (13 a ) Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä (13 b ) Lastensuojeluasioiden päätösvalta kunnassa koottuna Johtavan viranhaltijan tai hänen määräämänsä viranhaltijan päätösvaltaan kuuluvat asiat (delegointi mahdollinen) Johtosäännössä määritelty johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä viranhaltija Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä viranhaltija Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Päätösvalta muissa lastensuojeluasioissa Hallintoasian käsittely viranomaisessa Palveluperiaate Kunnan tiedottamista koskevat säännökset Tiedottaminen salassa pidettävistä asioista Asiakkaan tiedusteluihin vastaaminen Postilähetysten luottamuksellisuus Päätöksenteon ja asioiden käsittelyn järjestäminen kunnassa Viranomaisen ja asiakkaan oikeus tallentaa asiakaspuhelut ja viranomaisneuvottelut Asiakkaan oikeus nauhoittaa omat puhelunsa sekä käymänsä muut keskustelut viranomaisen kanssa Neuvontavelvollisuus Asiallinen kielenkäyttö ja käytös Tulkitseminen Asian vireilletulo Sähköinen asiointi Videoneuvottelut Selvitysvelvollisuuden jakautuminen Viranhaltijan ja luottamushenkilön esteellisyys Oikeus käyttää avustajaa tai asiamiestä Asiamiehen ja avustajan esiintymiskielto

3 xiii Päätös Kuulemisen järjestäminen muissa lastensuojelulain tarkoittamissa asioissa (Kuulemista on käsitelty myös 7 ja 9 lukujen kohdalla) Päätöksenteon viivytyksettömyys Päätöksen muoto Päätöksen tiedoksianto Todisteellinen tiedoksianto Muutoksenhakuohjaus Moniammatillisen asiantuntemuksen turvaaminen (14 ) Terveydenhuollon erityiset velvollisuudet (15 ) Lapselle annettava tahdosta riippumaton hoito Terveydenhuollon ensisijaisesta järjestämisvastuusta Lastensuojelun järjestämisestä vastuussa oleva kunta (16 ) Järjestämisvastuu Kotikunnan järjestämisvastuu Kiireellisen sijoituksen järjestämisvastuu Sopimus järjestämisvastuun jakautumisesta Lastensuojelun kustannuksista vastaava kunta (16 a ) Kotikunta Kotikunnan valintaoikeus Avohuollon tukitoimien järjestämisvastuu Oleskelu Sijaishuollon järjestämisvastuu Sijaishuollosta aiheutuvat kustannukset Korko Jälkihuollon järjestämis- ja kustannusvastuu Järjestämisvastuu jälkihuollon päätyttyä Sijoituskunnan järjestämisvastuu (16 b ) Yhteistyövelvoite ja kustannusvastuu Terveydenhuollon järjestäminen Perusopetuksen järjestäminen Kuntien keskinäiset korvaukset (16 c ) Hallintoriitamenettely Vanhentuminen Lastensuojelun järjestäminen eräissä erityistilanteissa (17 ) EU-kansalaiseen kohdistuvat lastensuojelutoimenpiteet Suhde muihin lakeihin (18 ) Ostopalvelut Asiakasmaksut (19 ) Kenelle maksu voidaan määrätä? Vanhemmilta perittävät maksut (asiakasmaksulain 7 :n 1 momentti) Vahvistetun elatusavun perintä ja maksun määrääminen (asiakasmaksulain 7 :n 2 momentti) Suhde elatusavun perintään ja elatustuen maksamiseen Elatustuki

4 xiv Lastensuojelumaksu ja elatustuki Lapselta perittävät maksut Maksun periminen koko perheen sijoituksessa Tulot, jotka vaikuttavat perintäpäätöksen tekoon Hoitopäiviksi katsottavat päivät maksua määrättäessä Menettely maksun määräämisessä Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen Viivästyskorko ja maksujen ulosotto sekä kuittaus LAPSEN OSALLISUUS Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen (20 ) Lapsen mielipiteen selvittämisestä Kirjaukset asiakirjoihin vuotta täyttäneen lapsen kuuleminen Lapsen mielipiteen selvittämättä jättäminen Tiedon luovuttamisen rajoitukset lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen yhteydessä Lapsen tutkiminen ja haastattelu Kuulemiseen valmistautuminen Haastattelun suorittaminen Lapsen puhevallan käyttö (21 ) Alaikäisen kielto-oikeus Alaikäisen kielto-oikeuden vaikutuksista Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi (22 ) Edunvalvojan palkkio ja kustannukset (23 ) Vastuu lapsen edun turvaamisesta (24 ) Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä lapsen edun turvaajana Esitutkinta Lapsen kuulustelu Esitutkinnan menettelymuodoista Lastensuojelun järjestämiseen liittyvät päätökset ja poliisin esitutkinta Tutkintapyynnön tekeminen Tiedon luovuttaminen poliisille ja poliisin tiedonsaantioikeus Koulusta erottaminen Sovittelutoiminta LASTENSUOJELUASIAKKUUDEN ALKAMINEN Ilmoitusvelvollisuus (25 ) Yleistä lastensuojeluilmoituksesta Ilmoitusvelvolliset Viranomaistahot Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat Terveydenhuolto Opetus ja koulutus

5 xv Palvelussuhde Ilmoitusvelvollisuuden perusteet Velvollisuus ilmoittaa poliisille lapseen mahdollisesti kohdistunut seksuaalirikos ja vakava pahoinpitelyrikos Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsen muun kaltoin kohtelun tutkimisesta Alustavat toimenpiteet muussa viranomaisessa Toimenpiteet lastensuojelussa Seksuaalirikoksen ja pahoinpitelyrikoksen selvittäminen erikoissairaanhoitolain mukaisessa tutkimusyksikössä Oikeus lastensuojeluilmoituksen tekoon Miten ilmoitus voidaan tehdä? Nimetön ilmoitus Asianosaisen oikeus saada tieto ilmoituksen sisällöstä ja ilmoittajasta Rajoitusperusteet asianosaisen tiedonsaantioikeudelle Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (25 a ) Rekisterin pitäminen (25 b ) Lastensuojeluilmoituksista pidettävä rekisteri Asianosaisen tiedon saanti lastensuojeluasiakasrekisteristä Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (25 c ) Asiakirjojen laatiminen ennakollisen lastensuojeluilmoituksen osalta Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus (25 d ) Ilmoitus kunnasta muuttavasta perheestä ja lapsesta Ilmoitus hallintotuomioistuimelle Lastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojelun tarpeen selvittäminen (26 ) Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen (27 ) Lastensuojelulain puuttumiskynnykset Määräaikojen noudattamisen seuranta (27 a ) Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen (28 ) Määräajan jatko Käsittely hallinto-oikeudessa Hallinto-oikeuden päätökseen liitettävät turvaamistoimenpiteet Lapsen oikeus päättää hoidostaan MENETTELYSÄÄNNÖKSIÄ Lapsen tapaaminen (29 ) Asiakassuunnitelma (30 ) Milloin asiakassuunnitelma on laadittava? Asiakassuunnitelman sisältö Milloin asiakassuunnitelma on tarkistettava? Kenelle asiakassuunnitelma laaditaan? Huostaanotetun lapsen asiakassuunnitelma

6 xvi Vanhemmille laadittava vanhemmuutta tukeva suunnitelma Jälkihuollossa olevan lapsen asiakassuunnitelma Hoito- ja kasvatussuunnitelman laatiminen Yhteenveto Asiakkaan asiassa pidettävä neuvottelu (31 ) Lapsen läheisverkoston kartoittaminen (32 ) Läheisneuvonpito Lapsen huoltoon liittyvät järjestelyt Taloudellisen tuen järjestäminen huoltajille Asioiden kirjaaminen (33 ) Viranomaisen asiakirja Asiakirjojen laatiminen Toimeksiantoasiakirjat viranomaisen asiakirjoja Potilaslain ja asiakaslain suhde asiakirjoja laadittaessa Laki sosiaalihuollon asiakirjoista AVOHUOLTO Velvollisuus ryhtyä avohuollon tukitoimiin (34 ) Avohuollon tukitoimien järjestäminen ja asianosaisen kuuleminen (ks. kohta Huoltajien yhteistoiminta) Toimeentulon ja asumisen turvaaminen (35 ) Asunnon tarpeen arviointi Päätöksenteko Lastensuojelun avohuollon tukitoimet (36 ) Sosiaalityöntekijän arvioimat välttämättömät palvelut (36 2 mom.) Yhteistyö viranomaisten välillä sosiaalihuoltolain säännökset Sijoitus avohuollon tukitoimena (37 ) Koko perheen sijoitus Sijoitus yksin lapseen kohdistuneena Lapsen oma vaatimus ja rajoitustoimenpiteet Lapsen sijoittaminen vanhempansa luokse vankilan perheosastolle Vankeinhoitoviranomaisten vastuusta Avohuollon sijoituksen arviointi Avohuollon sijoituksen lakkaaminen Avohuollon sijoituksen käyttämisen yleiset edellytykset (37 a ) Huoltajien yhteistoiminta Määräys vanhemman tietojensaantioikeudesta Yhteistoiminnasta säädetyt poikkeukset lastensuojelulaissa, lapsen sijoittaminen yhdessä toisen huoltajansa kanssa Avohuollon sijoituksen kesto Kiireellinen avohuollon tukitoimi (37 b ) LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS Lapsen kiireellinen sijoitus (38 )

7 xvii Kiireellisen sijoituksen edellytykset Lapsen sijoituspaikan valinta Päätös ja perusteluvelvollisuus Kiireellisen sijoituksen määräajan jatkuminen ilman eri päätöstä Kiireellisen sijoituksen aikana tehtävä sijaishuollon muutosta koskeva päätös Määräajat kiireelliselle sijoitukselle Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (38 a ) Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen (39 ) Raukeaminen väliaikaismääräyksen perusteella ei päätöstä Raukeaminen hallinto-oikeuden tai korkeimman hallintooikeuden päätöksen perusteella Asiaan osallisten mielipiteen selvittäminen (39 a ) HUOSTAANOTTO Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen (40 ) Huostaanoton perusteet Puutteet lapsen kasvuolosuhteissa huostaanoton perusteena Lapsen oma käyttäytyminen huostaanoton perusteena Avohuollon tukitoimien ja lapsen edun ensisijaisuus Lapsen etu Huostaanoton suhde kehitysvammalakiin Huostaanoton suhde mielenterveyslakiin Potilaslaki ja huostaanotto Huostaanoton ja sijaishuollon valmistelu (41 ) Valmistelutyössä tarvittavan tiedon hankkiminen Oikeus saada salassa pidettäviä tietoja Oikeus saada lausuntoja Virka-apu Poliisin antama virka-apu Sisäänpääsyn turvaaminen (sosiaalihuoltolain 41 ) Kuljetuksen turvaaminen ja lapsen karkumatka Etsintäkuulutus ja katoamisilmoitus Sosiaalihuollon viranomaisten velvollisuus antaa virka-apua Ulkoministeriön antama virka-apu Salassa pidettävien tietojen antaminen oma-aloitteisesti muulle viranomaiselle tai taholle Asiakirjasalaisuus Vaitiolovelvollisuus Hyväksikäyttökielto Salassapitomerkintä Suostumus tietojen antamiseen Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon antamiseen Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan

8 xviii hoidon, huollon tai koulutuksen turvaamiseksi (sosiaalihuollon asiakaslain 17 ) Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan suostumuksesta riippumatta eräissä muissa tilanteissa (sosiaalihuollon asiakaslain 18 ) Merkintä asiakirjoihin Henkilörekisteri Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus Asiaan osallisten kuuleminen (42 ) Kuultavien piiri Milloin kuuleminen voidaan jättää suorittamatta? Kuulemisen toteuttaminen Kuulemisen järjestäminen muissa lastensuojelulain tarkoittamissa asioissa Asianosaisuudesta Julkisuuslain rajoitukset asianosaisen tietojensaantioikeudelle Päätöksentekomenettely rajoitettaessa tiedon pyytäjän tai asianosaisen oikeutta tietoihin Ohjausvelvollisuus ja päätös Kuuleminen tietopyynnön johdosta Käsittelyn viivytyksettömyys Täytäntöönpano Huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskeva päätöksenteko (43 ) Hakemus hallinto-oikeudelle (44 ) Huostaanotetun lapsen huolto (45 ) Oikeusvaikutukset Yhteistoimintavelvoite Lapsen passi Puhevallan käyttö Väestötietojärjestelmään tehtävät ilmoitukset Suhde potilaslakiin Suhde lapsen nimeen ja nimilakiin Lapsen koulunkäynnin järjestäminen Lapsen huollosta päättäminen huostassapidon aikana (46 ) Huostassapidon kesto ja lakkaaminen (47 ) Huostaanottopäätöksen raukeaminen (48 ) SIJAISHUOLTOA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET Sijaishuolto (49 ) Väliaikainen sijoitus kotiin Sijaishuoltopaikan valinta (50 ) Perhehoidon ensisijaisuus Sijaishuoltopaikan muutos Lapsen terveydentilan tutkiminen (51 ) Yhteistyö sijaishuollon aikana (52 ) Tietojen antaminen lapselle ja mahdollisuus keskusteluun (53 ) Lapsen oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun Ihmissuhteet ja yhteydenpito (54 )

9 xix Lapsen oikeus yhteydenpitoon Yhteydenpidon edistämisvelvollisuus Käyttövarat (55 ) Käyttövarojen maksaminen laitoksessa Käyttövarojen maksaminen perhehoidossa Sijaishuollon järjestäminen perhehoitona (56 ) Mihin kulukorvaukset on tarkoitettu? Vakuutukset Sopimuksen irtisanominen Lastensuojelulaitokset (57 ) Kasvuolot ja toimitilat (58 ) Kameravalvonta laitoksessa Sijaishuollon laatu Rikostaustan selvittäminen Lapsen aiheuttaman vahingon korvaaminen Yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten määrä (59 ) Hoidettavana olevien lasten enimmäismäärät Hoito- ja kasvatustehtävissä olevien työntekijöiden vähimmäismäärä Kiireelliset tilanteet Tiedon kulku laitoksissa Henkilöstö (60 ) RAJOITUKSET SIJAISHUOLLOSSA Perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset rajoitustoimenpiteet lastensuojelussa Sosiaalihuollon asiakaslaki Säännösten soveltamisala (61 ) Julkisen vallan käyttö laitoksissa Päätösvallan järjestäminen lastensuojelulaitoksissa Päätösvallan järjestäminen kunnan laitoksessa Päätösvallan käyttäminen yksityisissä laitoksissa Päätösvallan käyttäminen väliaikaismääräyksen aikana Päätösvallan käyttäminen, kun lapsen sijaishuolto on järjestetty muulla tavoin Kiireelliset tilanteet Päätösvallan käyttäminen hatkatilanteissa Rajoitusten käyttö perhehoidossa Perhehoidon ja laitoshuollon välimaasto Perhehoito Rajoitustoimenpiteiden käyttö avohuollon tukitoimien osalta sekä jälkihuollossa Suostumuksen merkityksestä rajoitustoimenpiteitä järjestettäessä Yhteydenpidon rajoittaminen (62 ) Yhteydenpidon rajoittaminen ja asiakassuunnitelma Rajoitukset lapsen sairaalahoitoon liittyvinä

10 xx Yhteydenpidon rajoittamisen edellytykset Yhteydenpidon rajoittamisen muodot Väestötietojärjestelmälain säännökset ja yhteydenpidon rajoitus Lastensuojelulaitosten ovien lukitseminen Yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös (63 ) Päätöksentekoon oikeutetut Asianosaiset yhteydenpidon rajoittamista koskevissa päätöksissä Rajoitustoimenpiteiden käyttämisen yleiset edellytykset (64 ) Lain tarkoittamat rajoitustoimenpiteet Kirjallinen päätös Suullinen päätös Sijoittajakunnan ohjausvelvollisuus Asianosaiset rajoitustoimenpiteissä Aineiden ja esineiden haltuunotto (65 ) Päihtymistarkoitukseen soveltuvat aineet Vaaralliset aineet ja esineet Turvallisuutta vaarantavat aineet ja esineet Sijaishuollon järjestämistä tai laitoksen yleistä järjestystä haittaavat muut aineet ja esineet Haltuunotetun omaisuuden palautus tai hävitys Päätös haltuunotosta (ei palautusta) Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus (66 ) Henkilöntarkastus Henkilöntarkastuksen suorittaja Menettely henkilöntarkastuksessa Henkilönkatsastus Henkilönkatsastuksen suorittaja Päätös ja kirjaus Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen (67 ) Päätös ja kirjaus Kiinnipitäminen (68 ) Selvitys ja kirjaus Liikkumisvapauden rajoittaminen (69 ) Liikkumisvapauden rajoittamisen edellytykset Päätös ja kirjaus Eristäminen (70 ) Päätös ja kirjaus Erityinen huolenpito (71 ) Erityisen huolenpidon järjestäminen (72 ) Päätös Erityisen huolenpidon kesto Jatkamispäätös Erityisen huolenpidon lopettaminen Erityisen huolenpidon toimeenpano (73 ) Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen vaikutus asiakassuunnitelmaan sekä hoito- ja kasvatus-suunnitelmaan (74 )

11 xxi Rajoitustoimenpiteen kuvaus Toimenpiteen peruste ja kesto Kuuleminen ja vaikutus asiakassuunnitelmaan tai hoito- ja kasvatussuunnitelmaan Lapsen oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun Muistilista: rajoitustoimenpiteet, -päätös, muutoksenhaku, kirjaus Päätösvalta rajoitustoimenpiteissä, koonti JÄLKIHUOLTO Jälkihuollosta yleensä Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon (75 ) Milloin jälkihuolto-oikeus alkaa? Jälkihuoltovelvoitteen lakkaaminen Jälkihuollon järjestäminen määrärahaperusteilla Päätöksenteko Jälkihuollon sisältö (76 ) Suunnitelma jälkihuollon päätyttyä Asumisen ja toimeentulon turvaaminen jälkihuollossa (76 a ) Itsenäistymisvarat (77 ) Varattavat itsenäistymisvarat lapsen tuloista Muut lapsen tulot Menettely, jos lapsella ei ole omia tuloja Itsenäistymisvarojen käyttö Itsenäistymisvarojen suhde toimeentulotukeen Menettely itsenäistymisvarojen käytössä Itsenäistymisvarojen luovutus Selvitys itsenäistymisvarojen kertymisestä ja käytöstä VALVONTA Yleistä aluehallintoviraston toimivallasta Yksityisen sosiaalihuollon valvonta Yksityisten sosiaalipalvelujen järjestäminen Kunnan ilmoitus sijoitettavasta lapsesta (78 ) Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Sijaishuollon valvonta (79 ) Sijoittajakunnan valvonta Ostopalveluasiakirjat Sijoituskunnan ja aluehallintoviraston valvonta Muu valvonta (80 ) Yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonta (81 ) Yksityisesti sijoitettuja lapsia koskeva rekisteri ASIAN KÄSITTELY HALLINTOTUOMIOISTUIMESSA Asian käsittelyä koskevat yleiset säännökset (82 ) Väliaikainen määräys (83 )

12 xxii Tilanteet Väliaikaismääräyksen sisältö Valmisteleva suullinen käsittely hallinto-oikeudessa (84 ) Selvittämisvelvollisuus Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa Hallinto-oikeusprosessista osapuolten kannalta Todistajat - erityisesti terveydenhuollon ammattihenkilö Hallinto-oikeuden prosessinjohdosta Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista Täytäntöönpanomääräykset Yhden hallinto-oikeustuomarin päätös- ja toimivalta (85 ) Lapsen kuuleminen hallintotuomioistuimessa (86 ) Asiamies ja avustaja (86 a ) Avustajan määrääminen lapselle (87 ) Käsittelyn kiireellisyys (88 ) MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakuoikeus (89 ) Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen (90 ) Lainvoimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpano (91 ) Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen (92 ) Muut oikeusturvakeinot Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Vahingonkorvausvastuu ERITYISET SÄÄNNÖKSET Tarkemmat säännökset (93 ) VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Voimaantulo (94 ) lähteet asiahakemisto

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Public Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Katselmointitulokset Katselmoinnin vaiheistus ja aikataulu Toimeentulotuki, muutoksenhaku, virheenkorjaus Kotouttaminen Lastensuojelu avo

Lisätiedot

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi!

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Olemme iloisia siitä, että olet päättänyt ryhtyä perhehoitajaksi Vantaan kaupungin sijoittamalle lapselle.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana Asiakas- ja palvelusuunnitelma l l suunnitelmallisen asiakastyön pohjana PaKaste, Rovaniemi 14.4.2011 Dokumentoinnin kehittäminen Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP 1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009 P (((äää PPP 2 (109) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...7 2. LAPSEN HUOLTO JA ASUMINEN...9 2.1. Yleistä...9 2.2. Lähihuoltajuus ja lapsen asuminen...9 2.2.1. Vanhemman puuttuva

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012 Sirpa Taskinen Uudistettu lastensuojelulaki STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA Kokkola 19.1.2012 Esityksen rakenne Lastensuojelulain l uudistamisen i taustat Keskeiset uudistukset Lapsen etu vai

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Uusi itsemääräämisoikeuslaki

Uusi itsemääräämisoikeuslaki Uusi itsemääräämisoikeuslaki Sujuvat palvelut, täysivaltainen elämä Kuopio 29.10.2014 Sirkka Sivula Itsemääräämisoikeuslaki Laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan «poliisin» lain nojalla «säilyttämien»

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot