HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE"

Transkriptio

1 HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE

2 Tämä opas on tarkoitettu sinulle, jonka kohdalla lapsen huostaanotto on tullut ajankohtaiseksi. Mielessäsi voi risteillä monenlaisia tunteita, etkä tiedä, mitä huostaanotto oikeastaan tarkoittaa.

3 HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO HUOSTAANOTTO JA LAPSEN SIJAISHUOLTOON SIJOITTAMINEN PERUSTUVAT LASTENSUOJELULAKIIN. LAIN TARKOITUKSENA ON TURVATA LAPSEN OIKEUS TURVALLISEEN KASVUYMPÄRISTÖÖN, TASAPAINOISEEN JA MONIPUOLISEEN KEHITYKSEEN SEKÄ ERITYISEEN SUOJELUUN. LAPSI OTETAAN SOSIAALIHUOLLOSTA VASTAAVAN TOIMIELIMEN HUOSTAAN JA HÄNEN HOITONSA JÄRJESTETÄÄN OMAN KODIN ULKOPUOLELLA, JOS puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vakavasti lapsen terveyttä ja kehitystä avohuollon tuki ei ole ollut sopivaa, riittävää tai mahdollista huostaanotto ja sijoitus ovat lapsen edun mukaista Jos lapsi on välittömässä vaarassa ja ilman huolenpitoa, esimerkiksi vanhempien runsaan päihteidenkäytön vuoksi tai lapsen oman käyttäytymisen vuoksi, lastensuojelu reagoi välittömästi ja lapselle tehdään kiireellinen sijoitus. Kiireellinen sijoitus kestää 30 vuorokautta, ja sen aikana arvioidaan lapsen tilanne. Sijoituksen aikana päätetään lapsen kotiinpaluusta ja mahdollisista lastensuojelun tukitoimista tai aloitetaan huostaanoton valmistelu. Kiireellistä sijoitusta voidaan jatkaa toiset 30 vuorokautta, jos aika ei ole riittävä tilanteen selvittämiseksi. Huostaanottoa harkittaessa arvioidaan lapsen etua, kasvuolosuhteita, avohuollon tukitoimien riittävyyttä ja lapsen elämäntavan vahingollisuutta eli sitä, miten lapsi omalla toiminnallaan vahingoitaa tervettä kasvuaan ja kehitystään. Huostaanottoa on pidettävä aina viimesijaisena vaihtoehtona. Kasvuolosuhteita arvioidaan laajasti: niillä ei tarkoiteta vain olosuhteita kodin seinien sisäpuolella, vaan koko sitä lapsen elämänpiiriä, joka kuuluu huoltajan valvontaan ja kasvatusvastuuseen. Lapsen kasvuympäristöä arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: lapsella on pysyvä, turvallinen koti, jossa ei vietetä lapselle sopimatonta elämää lapsella on vakaat kasvuolot ja ennakoitavissa oleva arki

4 lapsi voi luottaa huoltajiinsa ja heidän lupauksiinsa lapsi saa monipuolisia virikkeitä lapsella on pysyviä ihmissuhteita lapsi voi elää ilman väkivallan pelkoa lapsi ei joudu todistamaan rikollista elämäntapaa tai päihteiden väärinkäyttöä lapsi itse ei vahingoita omalla käyttäytymisellään (rikollisuus, päihteet tms.) omaa turvallisuuttaan ja terveyttään lapsi ei ole vakavassa syrjäytymisvaarassa Huostaanotto valmistellaan yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Huostaanotto pitää aina perustella ja lapsella sekä vanhemmilla on oikeus tietää perustelut. Heillä on myös oikeus nähdä lasta koskevat asiakirjat. Huostaanottoa varten sosiaalityöntekijät usein pyytävät yhteistyökumppaneilta (esimerkiksi koulu, terapiapalvelut) lausuntoja. Perhe voi myös itse pyytää selvityksiä ja toimittaa ne sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijä arvioi viime kädessä huostaanottoa punnittaessa lausuntojen merkityksen. Vanhemmat ja lapsi saavat ilmaista mielipiteensä asioista ja päätöksistä asian eri vaiheissa ja myös virallisesti; tätä varten varataan kuulemistilaisuus. KUULEMINEN ennen huostaanottopäätöstä kuullaan aina 12 vuotta täyttänyttä lasta, biologisia vanhempia sekä henkilöitä, joiden hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on välittömästi ennen asian valmistelua ollut myös alle 12-vuotiaan lapsen mielipide selvitetään kuulemisesta lähetetään kuultaville kirjallinen kutsu. Mikäli kuultava ei pääse kuulemiseen, on hänellä velvollisuus ilmoittaa esteestä.

5 mikäli kuultava jättää toistuvasti käyttämättä mahdollisuutensa tulla kuulluksi, voidaan huostaanotosta tehdä päätös ilman hänen kuulemistaan kuultava voi käyttää avustajaa tai asiamiestä apunaan lasta kuullaan yleensä ilman vanhempia, mutta hänellä voi olla halutessaan tuttu aikuinen mukana kuulemistilaisuudessa on nähtävillä huostaanottopäätöksen asiakirjat perusteena olevat kuulemisessa kerrotaan huostaanotosta, sen perusteista, kestosta ja huostaanoton oikeusvaikutuksista sekä sijaishuoltopaikasta kuulemisessa kysytään kuultavilta, vastustavatko vai hyväksyvätkö he huostaanoton ja suunnitellun sijaishuoltopaikan Sinulla on oikeus ottaa kantaa kaikkiin asiakirjoihin, mahdollisiin lisäselvityksiin ja kertoa kaikki muut asiat, joilla voi olla vaikutusta huostaanottopäätöksessä. JOS HYVÄKSYT HUOSTAANOTON JA SIJOITUKSEN jos kukaan kuultavista ei vastusta huostaanottoa eikä sijaishuoltopaikkaa, voidaan päätös huostaanotosta tehdä päätöksen tekee sosiaalihuollon johtava viranhaltija ET HYVÄKSY HUOSTAANOTTOA JA SIJOITUSTA jos sinä tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ette hyväksy huostaanottoa, lähetetään hakemus kaikkine asiakirjoineen ja mielipiteineen hallinto-oikeuteen, joka ratkaisee asian. Hallinto-oikeus voi järjestää asiassa suullisen käsittelyn. sosiaalityöntekijä tiedottaa sinua hakemuksen vaiheista voit antaa oman vastineesi suoraan hallinto-oikeudelle

6 HUOSTAANOTTOPÄÄTÖS saat päätöksen postitse tai sosiaalityöntekijältä voit hakea johtavan viranhaltijan tekemään huostaanottopäätökseen muutosta hallinto-oikeudelta tai tehdä hallinto-oikeuden päätöksestä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän sisällä pidä päätökset tallessa, voit tarvita sitä myöhemmin Päätöstä odottaessa hallinto-oikeus voi omasta tai lapsen tai vanhemman aloitteesta antaa väliaikaismääräyksen lapsen olinpaikasta ja miten lapsen hoito ja kasvatus olisi järjestettävä huostaanottohakemuksen käsittelyn aikana. Jos koet tulleeksi väärinymmärretyksi tai -kohdelluksi asian jossain vaiheessa tai haluat lisätietoa omista oikeuksistasi, voit ottaa yhteyttä kunnan sosiaaliasiamieheen tai oikeusaputoimistoon. ASIAKASSUUNNITELMA lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on laadittava asiakassuunnitelma, joka perustuu lapsen ja perheen tuen tarpeisiin lapselle tehdään asiakassuunnitelma sitä varten järjestetyssä neuvottelussa mukana voi olla sinun, lapsen ja sosiaalityöntekijän lisäksi myös muita asianosaisia, esimerkiksi valitsemasi tukihenkilö päätöksistä sovitaan yhdessä saat asiakassuunnitelman kirjallisena lapsen asiakassuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useamminkin Asiakassuunnitelmaan kirjattavat asiat: lapsen tausta ja tilanne lapsen sijoitushetkellä

7 lapselle järjestettävä tuki ja apu vanhemmalle ja hoidosta ja kasvatuksesta vastaavalle (esimerkiksi sijaisperhe) järjestettävä tuki ja apu mihin lastensuojelun tukitoimilla pyritään (sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet) miten ja kuinka usein lapsi voi tavata sinua ja läheisiään ja pitää yhteyttä miten yhteistyö sinun, sijaishuoltopaikan ja lasten läheisten kanssa toteutetaan arvioitu sijoituksen kesto Neuvotteluihin kannattaa aina osallistua, vaikka asia tuntuisi vaikealta. Neuvotteluihin kannattaa valmistautua etukäteen. Voit tehdä muistilistan asioista, joista haluat keskustella. Neuvotteluissa sovituista asioista on pidettävä kiinni. Huostaanotetun lapsen vanhemmalle on laadittava oma asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeettomana. Se voidaan tarvittaessa tehdä yhteistyössä esimerkiksi päihde- ja mielenterveyshuollon kanssa. Suunnitelman tavoitteena on tukea lapsen vanhempaa huostaanoton aikana. Suunnitelmaan kirjataan samoin kuin lapsenkin suunnitelmaan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan sekä tukitoimet ja palvelut. SIJAISHUOLLON MUODOT Lastensuojelulain hengen mukaan lapsi pyritään ensisijaisesti sijoittamaan perhehoitoon; tavalliseen perheeseen, jossa vanhemmat ovat saaneet riittävän koulutuksen ja valmennuksen tehtäväänsä. Myös lähiverkoston mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan selvitetään mahdollisuuksien mukaan. Sijoituspaikka valitaan aina lapsen tarpeita vastaavaksi. Muu sijaishuoltopaikka voi olla lastensuojeluyksikkö tai perhekoti.

8 LAPSEN OIKEUDET SIJAISHUOLLON AIKANA Lapsella on erityisiä oikeuksia sijaishuollon aikana. Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus muun muassa laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja tarpeita vastaavaan sijaishuoltopaikkaan, oikeus hyvään kohteluun, oikeus tavata hänelle läheisiä ihmisiä, oikeus tavata sosiaalityöntekijää, oikeus saada tietoa omasta tilanteestaan ja oikeus saada käyttövaroja. Lapsen oikeuksien toteutumisesta vastaavat sosiaaliviranomaiset, sijaishuoltopaikka ja lapsen vanhemmat. Kaikki osapuolet ovat velvollisia toimimaan lapsen oikeuksien toteutumiseksi. SIJAISHUOLLON RAJOITUSTOIMENPITEET Joskus sijaishuollossa voidaan joutua käyttämään rajoitustoimenpiteitä lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen tueksi. Rajoitustoimenpiteiden käyttö perustuu lastensuojelulakiin, ja niiden käytön pitää olla perusteltua. Rajoitustoimenpiteitä ovat yhteydenpidon rajoittaminen, aineiden ja esineiden haltuunotto, henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus, omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja luovuttamatta jättäminen, kiinnipitäminen, liikkumisvapauden rajoittaminen, eristäminen ja erityinen huolenpito. Rajoitustoimenpiteitä saa käyttää ainoastaan laitoshuollossa (perhekodit yms.); perhehoidossa voidaan rajoittaa ainoastaan yhteydenpitoa. Joskus on lapsen edun mukaista toteuttaa rajoitustoimenpide, jota vanhempi saattaa vastustaa: esimerkiksi yhteydenpidon rajoittaminen. Yhteydenpidon rajoittamisesta täytyy olla kirjallinen päätös, mikäli asiasta ei ole päästy sopimukseen asiakassuunnitelmaneuvottelussa. SIJAISHUOLTOPAIKAN MUUTTAMINEN Lapsen sijaishuoltopaikkaa voidaan muuttaa huostaanoton aikana, jos siihen on perusteltu syy. Syy voi olla esimerkiksi se, että perhekotiin kiireellisesti sijoitetulle pienelle lapselle etsitään sijaisperhe, tai sijaishuoltopaikka ei muusta syystä ole lapselle sopiva. Sijaishuoltopaikka muutetaan vain harkiten, koska lapsi kärsii useista muutoksista. Sijaishuoltopaikan muuttamisesta tehdään erillinen päätös, jonka valmistelee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

9 HUOSTAANOTON PÄÄTTYMINEN huostaanotto on tarkoitettu aina viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi ratkaisuksi purkamisen lähtökohtana on lapsen etu purkamista tai jatkamista harkitaan vuosittain huostaanoton purkamista voivat hakea lapsi tai vanhemmat (sosiaalityöntekijälle kirjallinen hakemus jossa perustelut) huostaanottopäätös voidaan purkaa perheen tilanteen muututtua sellaiseksi, että lapsi voi palata kotiin huostaanoton päättymisen harkintaan vaikuttavat mm. sijoituksen kesto, lapsen suhde sijaisvanhempiin, sijoituksen tavoitteiden saavuttaminen, lapsen kehityksen edistyminen, vanhempien mahdollisuudet vastata lapsen tarpeisiin, kasvuympäristön turvallisuus ja vakaus lapselle sekä purkamisen/jatkamisen vaikutukset lapseen sosiaalityöntekijän velvollisuus on kertoa sinulle, miten asioiden pitää muuttua huostaanotto purkautuu viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta. ITSENÄISTYMISVARAT Kodin ulkopuolisen sijoituksen aikana lapselle kertyy itsenäistymisvaroja. Itsenäistymisvaroja kertyy, kun kunta perii vanhemmilta sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti etuuksia (esim. elatustuki, opintotuki, eläke) hoidon korvaukseksi kunnalle. Itsenäistymisvaroja kertyy saadusta etuudesta 40 % joka kuukausi. Itsenäistymisvaroja maksetaan suunnitellusti ja sovitusti lapsen tarpeiden mukaisesti hänen täytettyään 18 vuotta. Sijaishuollon aikaisesta tulon perinnästä tehdään erillinen valituskelpoinen päätös. Mikäli lapselle ei sijaishuollon aikana ole kertynyt itsenäistymisvaroja, tuetaan itsenäistymistä taloudellisesti kunnan varoista.

10 JÄLKIHUOLTO Huostaanoton päättymisen jälkeen lapsella/nuorella on oikeus jälkihuoltoon 21-vuotiaaksi asti. Jälkihuolto tarkoittaa lastensuojelun tukitoimien tarjoamista, eli muun muassa sosiaalityöntekijän tukea ja ohjausta, tukea opintoihin, työllistymiseen tai asunnon hankintaan, tukea taloudelliseen tilanteeseen. Jälkihuollon palvelut ovat vapaaehtoisia. Jälkihuollossa tehdään jälkihuoltosuunnitelma nuoren ja vanhempien sekä sijaishuoltopaikan kanssa tarkoituksena on tukea lapsen tai nuoren selviämistä sijaishuollosta itsenäiseen elämään palvelut järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan KUN LAPSI EI ASU KOTONA On tärkeää muistaa, että vanhemmuutesi ei lopu huostaanottoon. Olet edelleen lapselle tärkeä isä tai äiti. Huoltajuuteen huostaanotto ei tuo muutoksia olet edelleen lapsen huoltaja. Huoltajana sinulla säilyy tiedonsaantioikeus esimerkiksi lapsen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Vanhemmuus muuttuu erilaiseksi, mutta sinun ja lapsesi suhde on aina erityinen. Voit pyytää apua ja tukea tilanteeseesi. Sijoituksen jälkeen, lapsen ollessa perhehoidossa, toimitte rinnakkaisina vanhempina sijaisvanhempien kanssa. Jokaisella vanhemmalla on oma tärkeä tehtävänsä. On tärkeää, että biologisten vanhempien ja sijaisvanhempien yhteistyö toimii. Keskustelu lapsen kasvatuksesta on merkityksellistä molemmille vanhemmille. Lapsen oloa helpottaa, jos annat hänelle luvan kiintyä sijaisvanhempiinsa. Puhu lapsen kuullen asiallisesti sijaisvanhemmista ja -paikasta sekä huostaanotosta. Kaikkien vanhempien kunnioitus toisiaan kohtaan ja sen näyttäminen auttavat myös lasta.

11 Kun lapsi ei asu kotona ja huostaanottopäätös on voimassa, sosiaalitoimi päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta ja valvonnasta, opetuksesta, terveydenhuollosta ja muusta huolenpidosta sosiaalitoimella on kuitenkin velvollisuus toimia laajasti yhteistyössä lapsen ja vanhempien kanssa ja ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu antaa lapsen passiin suostumuksen tai lausunnon, mikäli passin myöntäminen on lapsen edun vastaista ilmoittaa lapsen huostaanotosta väestötietojärjestelmään. Lapsen osoitteesta sosiaalitoimi, vanhemmat ja sijaishuoltopaikka voivat sopia keskenään. Sijaisvanhemmat tai sijoituspaikan työntekijät päättävät lapsen päivittäisestä hoidosta, huolenpidosta, kasvatuksesta (esim. pukeutuminen, arjen asiat) Sinulla on oikeus päättää lapsen nimestä, kansallisuudesta ja uskonnosta toimia lapsen edunvalvojana mm. taloudellisissa asioissa osallistua lapsen asioita koskevaan päätöksentekoon mm. lapsen kouluopetuksen järjestämisestä tai terveydenhoidosta lapsen huoltajalla on huostaanoton aikana oikeus saada tietoa lapsensa asioista sekä pitää lapseen yhteyttä sovitulla tavalla, mikäli se ei ole lapsen edun vastaista Mikäli vanhempi ei kykene huolehtimaan lapsen taloudellisista asioista lapsen edun mukaisesti, sosiaalitoimi hakee lapselle edunvalvojan.

12 KRIISI Huostaanotto on kriisi sekä sinulle että lapselle. On tärkeää kohdata omat sekä lapsen tunteet ja saada puhua niistä avoimesti. Jokainen näyttää ja kokee kriisin vaiheet yksilöllisesti. Sosiaalityöntekijällä on valmiuksia kohdata kriisissä oleva ihminen ja hän ohjaa sinut tarvittaessa kriisityön ammattilaiselle. Kriisi etenee vaiheittain ja siitä selviytyminen edellyttää asioiden läpikäymistä. Kriisissä: sokkivaiheeseen kuuluu mm. järkytystä, surua, tuskaa, sekavuutta, tunteettomuutta, fyysisiä oireita. Et pysty uskomaan, mitä on tapahtunut. Vaihe kestää yleensä muutamasta päivästä viikkoihin. reaktiovaiheeseen kuuluu paljon erilaisia tunteita, kuten surua, suuttumusta, vihaa ja vastaan panemista. Alat ymmärtää tapahtunutta ja sen merkityksiä. Vaihe voi kestää useita kuukausia. käsittelyvaiheessa on yleistä epätoivon ja masennuksen tuntemukset. Elämä voi tuntua tyhjältä ja vaikealta. Haluaisit välillä unohtaa kaiken tapahtuneen tai muuttaa elämääsi. Käsittelet kuitenkin asioita tiedostamattakin ja näin prosessi etenee. Vaihe kestää useita kuukausia. sopeutumisvaiheeseen kuuluu uudelleen suuntautuminen ja asioiden hyväksyminen. Voimakkaat tunnereaktiot alkavat tasaantua. Arki alkaa näyttää helpommalta ja rinnakkainen vanhemmuus tuntuu hyvältä asialta lapsen kehityksen kannalta. Kestää noin vuoden päästä sopeutumisvaiheeseen.

13 MITÄ TEHDÄ/MUISTAA Pidä kiinni lapsesi kanssa sovituista tapaamisista. Lapsi odottaa tapaamisia sekä yhteydenpitoasi ja saa näin kokea olevansa sinulle tärkeä. Jos jätät menemättä tapaamiseen, lapsi pettyy ja kokee sen hylkäämisenä. Muista ilmoittaa, jos olet esimerkiksi sairas. Osallistu lasta koskeviin neuvotteluihin/asiakassuunnitelmapalavereihin, siten voit parhaiten vaikuttaa asioihin. Neuvotteluihin osallistumalla osoitat, että olet kiinnostunut lapsen asioista ja valmis tekemään töitä sen eteen, että tilanne kohenee. Neuvotteluihin kannattaa osallistua, koska niissä voit ilmaista mielipiteesi lasta koskevista asioista. Neuvotteluihin kannattaa osallistua, vaikka et hyväksyisi huostaanottoa tai olisit eri mieltä lasta koskevista asioista. Vanhemmuuttasi voit toteuttaa monin eri tavoin, kuten niin, että tuet lasta koulunkäynnissä ja harrastuksissa. Ole kiinnostunut kaikista lapsen asioista. Pidä huoli omasta jaksamisestasi. Älä jää yksin mietteittesi kanssa. Hae apua vaikkapa sosiaalityöntekijän avustuksella, hänellä on velvollisuus järjestää sitä. Tilanteessasi voit tarvita kriisiapua tai terapiaa. Kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja internetin kautta voit saada vertaistukea.

14 LINKKEJÄ/INFOA/TUKEA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perheneuvola- ja terapiapalvelut: Perheneuvola (08) (ajanvaraus ja puhelintunti ma pe klo 12 13) Terapiakeskus (mielenterveys- ja päihdepalvelut) (08) Oikeusaputoimisto: (029) (Haapajärvi) ja (029) (Ylivieska) Sosiaaliasiamies, Taukokangas: (044) (ti klo 8-11 ja to klo 13-15) Valtakunnallinen kriisipuhelin (arkisin klo 9 7, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15 7) Tukea huostaan otettujen lasten vanhemmille: Kriisikeskus netissä, vertaistukea: Lastensuojelun keskusliitto: Uskomme sinuun, usko sinäkin Aikuisen opas: Lastensuojelun käsikirja, hyödyllistä tietoa selkokielellä työntekijöille, vanhemmille: Lastensuojelulaki: Tietoa lastensuojelusta: Sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten vanhempien ja omaisten vertaistukiyhdistys Sukupuu ry: Yhden vanhemman perheiden liitto:

15 LÄHTEITÄ Oulun Diakonissalaitos, HOPE-palvelu. Yhdessä eteenpäin OPAS lapsen huostaanoton kokeneille Pitkänen, Miia. Vastuun paikka! Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa. Socca ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 26, Pdf -tiedosto: Räty, Tapio. Lastensuojelulaki: Käytäntö ja soveltaminen. Edita, Helsinki 2011 Ppky Selänteen/Pirjo Kiviojan kokoaman oppaan pohjalta muokattu 11/2014

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, jonka kohdalla. lapsen huostaanotto on tullut ajankohtaiseksi. Olet ja tulet aina olemaan lapsen vanhempi, jolla

Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, jonka kohdalla. lapsen huostaanotto on tullut ajankohtaiseksi. Olet ja tulet aina olemaan lapsen vanhempi, jolla Helsingin kaupunki Lastensuojelun sijoituksen sosiaalityö Päivitetty 03/2017 Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, jonka kohdalla lapsen huostaanotto on tullut ajankohtaiseksi. Olet ja tulet aina olemaan lapsen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV 1 (8) JYVÄSKYLÄ 30.10.2008 Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus - Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat hakemukset ja niiden liitteet - Väliaikaiset

Lisätiedot

VANHEMMALLE. Opas sinulle, jonka perhettä koskettaa lapsen sijoitus tai huostaanotto

VANHEMMALLE. Opas sinulle, jonka perhettä koskettaa lapsen sijoitus tai huostaanotto VANHEMMALLE Opas sinulle, jonka perhettä koskettaa lapsen sijoitus tai huostaanotto Huostaanotto valmistellaan yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. 2 - OPAS VANHEMMILLE HUOSTAANOTTO JA

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan?

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? 2.6.2016 Sisukkaasti koulutiellä koulutusprosessi Jaana Pynnönen Kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry Jotta jokainen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto Lainkohta (LsL) Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto HUOM! Myös 12 vuotta nuoremman lapsen mielipide tulee selvittää ennen päätöstä rajoittaminen enintään 30 vrk yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1302/2014 Laki lastensuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille 6. Kokonaisvaltainen tieto nuoren elämänvaiheista 5. Jälkihuollon arvionti 1. Nuorelle oikeus jälkihuoltoon 2. Jälkihuollon suunnittelu

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Uusimisen lähtökohdat:

Uusimisen lähtökohdat: Mitä lasten- ja nuorisopsykiatrian alalla toimivien on hyvä tietää uudesta lastensuojelulaista Sirpa Taskinen Lastensuojelulaki (417/2007) Soveltamisopas Stakes 2007 Uusimisen lähtökohdat: - Ihmisoikeussopimukset

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ 8.11.2017 VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TAUSTAA KOKEILULLE: Lastensuojelussa on jo vuosien ajan keskusteltu siitä, miten vanhemmat tarvitsevat lisää tukea

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto 12.9.2013 1 Suomen perustuslaki (731/1999) 2.3 : Julkisen vallan käytön

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

Investointi sijaisvanhempaanparas

Investointi sijaisvanhempaanparas Investointi sijaisvanhempaanparas sijoitus Sijaisvanhemman hyvinvointi hyvän sijoituksen perustuksena Sijaishuollon päivät Lahti 29.9. 2015/Virpi Vaattovaara Oikea investointi sijaisvanhempaan tuottaa:

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

ESIPUHE... LYHENNELUETTELO...

ESIPUHE... LYHENNELUETTELO... xi ESIPUHE... v LYHENNELUETTELO... xix 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Lain tarkoitus (1 )... 1 1.2 Vastuu lapsen hyvinvoinnista (2 )... 2 1.3 Lastensuojelu (3 )... 4 1.4 Ehkäisevä lastensuojelu (3 a )...

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Lastensuojelu tutuksi

Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Johanna Mäkipelkola 21.10.2011 Lasten suojelun kokonaisuus (Taskinen 2010. 23) Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärä maakunnittain ja ikäryhmittäin v.2010

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

Lisäksi asian esittelijä on hankkinut puhelimitse selvitystä sosiaalityöntekijältä.

Lisäksi asian esittelijä on hankkinut puhelimitse selvitystä sosiaalityöntekijältä. 31.12.2003 3011/2/03 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Tuula Aantaa PERHEKODIN MENETTELY LASTENSUOJELUASIASSA 1 ASIA A arvosteli 30.10.2002 eduskunnan

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAIN MUKAINEN JÄLKIHUOLTO PPKY KALLIOSSA

LASTENSUOJELULAIN MUKAINEN JÄLKIHUOLTO PPKY KALLIOSSA LASTENSUOJELULAIN MUKAINEN JÄLKIHUOLTO PPKY KALLIOSSA JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISVASTUU JA OIKEUS JÄLKIHUOLTOON Jälkihuollon järjestämisvastuu on lastensuojelulain 75 mukaan kunnalla. Lapselle tai nuorelle

Lisätiedot

TIIVISTELMÄT TUOMIOISTUIMIEN PÄÄTÖKSISTÄ

TIIVISTELMÄT TUOMIOISTUIMIEN PÄÄTÖKSISTÄ 1 Oheismateriaali ltk 27.2.2013 TIIVISTELMÄT TUOMIOISTUIMIEN PÄÄTÖKSISTÄ 1.7-31.12.2012 I. Tiivistelmä lastensuojelua koskevasta kantelupäätöksestä Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 17.12.2012

Lisätiedot

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Susanna Hoikkala & Hanna Heinonen Valtakunnalliset Sijaishuollon päivät Tampere L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Dokumentoinnin kehittäminen / Työkokouspäivä 1 14.4.2011 Hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski Hallinto-oikeussihteeri, hallintopäällikkö Kaisa

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva Sosiaalityön dokumentointi hallinto- oikeuden näkökulmasta Anna-Kaisa Marski & Kaisa Post & Ulla-Maija Rantalaiho 144 14.4. 2011 Esityksen idea kaksi näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin kehittämisestä

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

KUNTA LAIMINLÖI LASTENSUOJELULAISSA SÄÄDETTYJÄ VELVOLLISUUKSIAAN

KUNTA LAIMINLÖI LASTENSUOJELULAISSA SÄÄDETTYJÄ VELVOLLISUUKSIAAN 21.7.2017 EOAK/3473/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty Viite: 22.5.2017 vireille tullut kantelu KUNTA LAIMINLÖI LASTENSUOJELULAISSA SÄÄDETTYJÄ

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Lastensuojelulain kokonaisuudistus - asiaa valmistelleen työryhmän näkökulmia

Lastensuojelulain kokonaisuudistus - asiaa valmistelleen työryhmän näkökulmia Lastensuojelulain kokonaisuudistus - asiaa valmistelleen työryhmän näkökulmia Neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen Seinäjoki 27.9.2006 Valmisteluryhmä Sirpa Taskinen (Stakes) Kari Ilmonen (STM) Eeva Kangasniemi

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TIETOPAKETTI 2008 LASTENSUOJELUSTA LYHYESTI

LASTENSUOJELUN TIETOPAKETTI 2008 LASTENSUOJELUSTA LYHYESTI LASTENSUOJELUN TIETOPAKETTI 2008 Lastensuojelusta lyhyesti Lastensuojelun keinot Yleiset kasvuolot ja lastensuojelun palvelut Huoltajien tukeminen lasten kasvatuksessa Lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Lisätiedot

Lastensuojeluyksikkö Leppälintu Opas sijoitetun lapsen vanhemmalle

Lastensuojeluyksikkö Leppälintu Opas sijoitetun lapsen vanhemmalle Opas sijoitetun lapsen vanhemmalle HYVÄ VANHEMPI Sosiaalityöntekijä on kysynyt lapsellesi paikkaa lastensuojeluyksikkö Leppälinnusta. Tällä hetkellä sijoitusta ehkä valmistellaan tai lapsesi on jo saapunut

Lisätiedot

Uusi lastensuojelulaki

Uusi lastensuojelulaki Uusi lastensuojelulaki Vankiperhetyön verkosto 1.10.2009 3.9.2012 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelun nykytila Lastensuojelulain toimeenpano ja seuranta Tarkennustarpeet lastensuojelulaissa

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9.

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9. KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna 17.9.2015 Tampere 22.9.2015 LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJÄSEN Valtioneuvosto määrää hallinto-oikeuteen

Lisätiedot

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu?

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? -Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? Pia Lahtinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (KEHYS) Riitta Siekkinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Biologisten vanhempien vanhemmuuden tukeminen jaetun vanhemmuuden näkökulmasta

Biologisten vanhempien vanhemmuuden tukeminen jaetun vanhemmuuden näkökulmasta 1 Biologisten vanhempien vanhemmuuden tukeminen jaetun vanhemmuuden näkökulmasta Tuula Kivistö-Pyhtilä Perhehoito, lastensuojelun vastuualue Oulun kaupunki 21.9.2011 28.9.2011 Oulun kaupunki 2 Oulun kaupungin

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000)

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 1 Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 19.9.2011 PaKaste, Kemi LasuL + SHAL 19.9.2011 Kemi, PaKaste 2 Lain rakenne 1. Yleiset säännökset 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Finland/Law on Child Protection (Victims of trafficking) Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä TULOHAASTATTELU Nimi Nuoren nro Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä Tulohaastattelun tarkoituksena on nuoren mielipiteiden kuuleminen ja nuoren tilanteen laajempi

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2.

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. Perhehoitoliitto ry Lausunto 01.12.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Perhehoitoliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu tukee lasta ja vahvistaa perheiden yhteistyötä Perhehoidosta tuli lastensuojelun sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto vuoden 2012

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

LAPSEN EROKRIISI (1/2)

LAPSEN EROKRIISI (1/2) LAPSEN EROKRIISI (1/2) Tässä diasarjassa käydään lyhyesti läpi lapsen huostaanoton tai sijoituksen jälkeistä aikaa lapsen eroa vanhemmastaan ja siitä seuraavan kriisin näkökulmasta. Lähde: Virpi Kujala,

Lisätiedot

1. Koulutukseen orientoiva jakso: Lastensuojelujärjestelmä ja sijaishuolto 24-25.10.2013

1. Koulutukseen orientoiva jakso: Lastensuojelujärjestelmä ja sijaishuolto 24-25.10.2013 1 Sijaishuollon henkilöstön erikoistumiskoulutus Kanneljärven Opisto Päivitetty 2.10.2013 1. Koulutukseen orientoiva jakso: Lastensuojelujärjestelmä ja sijaishuolto 24-25.10.2013 Torstai 24.10.2013 9.00

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

Työpaja lastensuojelupäivillä 29.9.2011 Marjo Mikkonen ja Marja Turunen

Työpaja lastensuojelupäivillä 29.9.2011 Marjo Mikkonen ja Marja Turunen Työpaja lastensuojelupäivillä 29.9.2011 Marjo Mikkonen ja Marja Turunen Perhehoidossa kutsumme lasten omia vanhempia syntymävanhemmiksi erotuksena sijaisvanhemmista. Perhehoidossa on tehty ainakin 15 vuotta

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Päihdelääketieteen kurssi 13.11.2014 Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojeluilmoitus ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen

Lisätiedot

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 27.11.2013, työpaja 5 27.11.2013 Jaana Tervo 1 Lasten suojelu LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojelulaki ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen hoito 2 7.11.2013 Paula Hurttia

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsen sijoitus Reunaehtoja työlle Sijoitukseen vaikuttavia lakeja Perustuslaki (mm. 21 asian laillinen käsittely) Lapsen oikeuksien sopimus (mm. Lapsen etu) Kuntalaki (mm. 44 julkisen vallan käyttö virkasuhteessa)

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan käyttö

Lisätiedot

Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa. Valtakunnalliset Lape-päivät Riitta Laakso / Jaana Tervo

Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa. Valtakunnalliset Lape-päivät Riitta Laakso / Jaana Tervo Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa Valtakunnalliset Lape-päivät 30.5.2017 Helsinki 30.5.2017 Riitta Laakso / Jaana Tervo 1 Turvallisuus ja sen eri ulottuvuudet sijaishuollossa Riitta Laakso

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvontahanke 2005-2011 Pelastakaa lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja soslapsikylien yhteishanke, jota RAY rahoittaa Lapselle tulee

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot