124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille"

Transkriptio

1 Dnro TRE: 6318 / / Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Lanula Vs. tilaajapäällikkö Aila Salmelin ja lakimies Sanna Tohka: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on päätöksellään päättänyt sille kuuluvan päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille. Organisaation kehittämistyön johdosta delegointisääntöön tarvitaan uudistus. Lisäksi delegointisäännössä on ollut puutteita, jotka on syytä korjata. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on päättänyt lastensuojelun asiakasmaksujen määräämisestä. Ensisijaisesti sijoitetun lapsen vanhemmalle lasketaan elatusavun määrä, joka vahvistetaan sopimuksella. Tämän jälkeen sijoitetun lapsen hoidon korvaukseksi peritään vanhemmilta elatusavun määrä. Käytännössä kaikkien huostassa olevien lasten vanhempien osalta on käytävä elatussopimukset läpi. Tehtävää hoitaa perheoikeudellisiin palveluihin sijoitettu projektisuunnittelija. Tehtävä edellyttää, että virkaa hoitavan projektisuunnittelijan toimivaltaan kuuluu oikeus päättää lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta sekä holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle. Elatustukilain 12 :n mukaan Kansaneläkelaitoksen on pyydettävä lausunto sosiaalihuoltolain 6 :n mukaiselta toimielimeltä tilanteissa, joissa elatustukea hakee muu kuin lapsen huoltaja ja huoltaja vastustaa tätä sekä tilanteissa, joissa elatustukea haetaan maksettavaksi muulle kuin tuen saajalle ja tuen saaja vastustaa tätä. Asiasta tulee tehdä lisäys delegointisääntöön. Rikoslain 25 luvun 9 :n mukaan syyttäjä ei saa nostaa syytettä lapsen omavaltaisesta huostaanotosta, jos se olisi vastoin lapsen etua. Ennen syytteen nostamista on kuultava sen kunnan sosiaalilautakuntaa, jossa lapsella on asuinpaikka tai jossa lapsi oleskelee tai jolla muuten ilmeisesti on parhaat tiedot lapsesta. Asiasta tulee tehdä lisäys delegointisääntöön. Päätösehdotus. Vs. tilaajapäällikkö Salmelin: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää, että liitteessä mainitut toimivallan siirrot hyväksytään tulevaksi voimaan ja että tämä päätös kumoaa lautakunnan päätöksen Merkittiin, että Leena Rauhala poistui kokouksesta klo asian käsittelyn aikana. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

2 Ilmoitus Päivänen Maria, Harinen Mika, Viitanen Arja, Kuusela Minna, Karttunen Risto, Harju Virtanen Hanna, Silvennoinen Marjatta, Unkila Tapani, Haring Anne, Viitasaari Leena, Huttunen Terhi, Mäntylä Ella, Leikko Lammi Terttu, Tuli Sinikka, Uotila Katriina, Järvelä Kristiina, Lätti Heikki, Mäkinen Merja M Lisätietoja hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh , Liite Toimivallan siirrot

3 LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE Tällä päätöksellä lasten ja nuorten palvelujen lautakunta siirtää yksilöön ja perheeseen kohdistuvaa päätösvaltaansa viranomaiselle, joka tämän päätöksen osalta toimii lautakunnan alaisuudessa. Lisäksi tällä päätöksellä todetaan eräitä muita lainsäädännön perusteella määrättyjä tehtäviä varten toimivaltainen viranomainen. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä. I ERÄÄT VIRANOMAISTEHTÄVÄT 1 Apulaispormestari tai hänen määräämänsä päättää 1. muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä 2 Tilaajapäällikkö tai hänen määräämänsä suorittaa 1. sosiaalihuollon viranomaisvalvontaa ja toimii yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisena paikallisena valvontaviranomaisena Tilaajapäällikkö tai hänen määräämänsä päättää 1. vuosisuunnitelmaan perustuvista palvelujen hankinnasta ulkopuolisilta palveluntuottajilta 2. asiantuntijapalvelujen hankinnasta 3. kaikista tavarahankinnoista 4. yhteistoimintaan ja kehittämishankkeisiin liittyvien sopimusten hyväksymisestä 5. vahingonkorvauksen suorittamisesta enintään euron korvauksista 6. saamisten kirjanpidosta poistamisesta ja perinnästä luopumisesta muiden kuin päivähoitomaksujen sekä koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen osalta 3 Tuotantoyksikön tai vastaavan tilaajan toimintayksikön päällikkö päättää 1. muistutukseen vastaamisesta (Asiakaslaki 23 ) 4 Tuotantoyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä 1. sosiaalihuoltoa koskevien tutkimuslupien myöntämisestä 5 Sosiaalipalvelupäällikkö päättää 1. viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista II LASTEN JA NUORTEN PALVELUT 6 Sosiaalityöntekijä päättää 1. avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL ja 2. mom.) 2. lapsen kiireellisestä sijoituksesta ja sen lakkaamisesta (LSL mom. ja 39 1 mom.) 3. lapsen ihmissuhteiden ja yhteydenpidon tukemisesta sijaishuollon aikana (LSL 54 ) 4. yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL 63 2 mom.) 5. ilmoituksen tekemisestä lapsen uudelle asuinkunnalle (LSL 25 d ) 6. yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnasta ja sijoituksen hyväksymisestä (LSL 81 ) 7. toimenpiteistä lapsen huollon järjestämiseksi (LSL mom.) 8. huostaan otetun lapsen huoltoon kuuluvista asioista (LSL 45 ) 9. hakemuksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ) 10. holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle (Asiakaslaki 10 )

4 11. huostassa olevan lapsen huoltoa koskevan hakemuksen tai selvityksen tekemisestä tuomioistuimelle (LSL 46 ) 12. edustajan määräämisestä lapselle esitutkintaan, tuomioistuin käsittelyyn, rikos ja riitaasioiden sovitteluun sekä käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista koskevaan asiaa (Sosiaalipäivystyksen työntekijä, LSL 24 2 mom.) 13. jälkihuoltoon sisältyvin palveluiden ja tukitoimien antamisesta (LSL ) 14. itsenäistymisvarojen maksamisesta ja selvitysten antamisesta (LSL 77 ) 15. huostassa pidon lakkaamisesta lapsen täytettyä 18 vuotta (LSL mom.) 16. suostumuksen antamisesta huostassa olevan lapsen passihakemukseen ja alaikäisen passihakemusta koskevasta lausunnosta (Passilaki 11 ) 17. lähestymiskiellon hakemisesta (Laki lähestymiskiellosta 5 1 mom.) 18. rikosseuraamuslaitokselle nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista tilannetta koskevan lausunnon antamisesta (Sosiaalipäivystyksen työntekijä, Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä 5 ) 19. pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen saamiseksi (Asiakaslaki mom.) 20. lastensuojelusta perittävästä asiakasmaksusta sekä niiden perimättä jättämisestä ja alentamisesta (Asiakasmaksulaki) 21. lapsen sijoittamisesta vankilaan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa kiireellisen sijoituksen yhteydessä (LSL13a ) 22. mielipiteen antamisesta syyttäjälle lapsen omavaltaista huostaanottoa koskevassa asiassa (Rikoslain 25 luku 9 ) 7 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää 1. erityisen huolenpidon lopettamisesta (LSL 72 ) 2. omaisuuden tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä lapselle (LSL mom.) 3. lähetyksen tai viestin lukemisesta (LSL mom.) 4. liikkumisvapauden rajoittamisesta enintään 30 vuorokaudeksi (LSL 69 2 mom.) 5. laitoksen johtajan tekemän liikkumisvapautta koskevan päätöksen jatkamisesta enintään 30 vuorokaudeksi (LSL 69 2 mom.) 6. lapsen sijoittamisesta vankilaan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa avohuollon tukitoimena (LSL13a ) Lisäksi lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin sosiaalityöntekijällä. 8 Johtava sosiaalityöntekijä päättää 1. kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (LSL 38 3 mom.) 2. lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LSL 43 1 mom.) 3. lapsen huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen tekemisestä hallinto oikeudelle jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LSL 43 2 mom.) 4. kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana tehtävästä sijaishuoltopaikan muuttamisesta (LSL 43 3 mom.) 5. huostassa pidon lopettamisesta (LSL 47 1 mom.) 6. erityisen huolenpidon aloittamisesta tai sen jatkamisesta (LSL 72 ) 7. yhteydenpidon rajoittamisesta tai laitoksen johtajan päätöksen jatkamisesta (LSL mom. 63 ) 8. lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmalle tai huoltajille (LSL 62 3 mom. 63 ) 9. hakemuksen tekemisestä lapsen tutkimuksen suorittamiseksi (LSL 28 1 mom.) 10. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan hakemuksen tekemisestä tuomioistuimelle (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 )

5 11. huostaan otetun lapsen sijoittamisesta vankilaan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa (LSL13a ) Lisäksi johtavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin sosiaalityöntekijällä. 9 Perhetyöstä vastaava perhetyönohjaaja päättää 1. lapsiperheiden kotihoitoon kuuluvista kotipalveluista ja kotipalvelun tukipalveluista 2. kotona annettavan palvelun kuukausimaksusta 3. tuloista riippumattomien maksujen alentamisesta tai maksusta vapauttamisesta (Asiakasmaksulaki 11 2 mom.) 10 Asiakasohjaus Luotsin päällikkö, sosiaalityöntekijä ja perhehoidontarkastaja päättävät 1. sijaisperheiden ja ottolapsikotien hyväksymisestä 2. perhehoidon toimeksiantosopimuksen hyväksymisestä, irtisanomisesta ja purkamisesta 3. perhehoitoon sijoitetun lapsen ylläpidosta ja hoidosta aiheutuvien kulujen ja muiden kustannusten korvaamisesta ja hoitopalkkiosta 4. lapsen sijoittamisesta lapseksi ottajan luokse ottolapsitarkoituksessa 5. ottolapsiselvityksen antamisesta 11 Asiakasohjaus Luotsin päällikkö päättää 1. asiakasohjaus Luotsin osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista 12 Sijais ja jälkihuollon sosiaalityön Sataman ohjaaja päättää 1. jälkihuoltoon kuuluvan toimeentulotuen perusosan mukaisen taloudellisen tuen myöntämisestä (LSL 77 ) 13 Ehkäisevän työn sosiaalityöntekijä päättää 1. ehkäisevän lastensuojelun tukipalveluiden antamisesta (LSL 3a ) 14 Perheoikeudellisten palvelujen lastenvalvoja päättää 1. isyyslain mukaisesta isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvistä asioista 2. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta 3. holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle (Asiakaslaki 10 ) 4. tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 16 ) 5. puolisoitten elatussopimuksen vahvistamisesta (Avioliittolaki 50 ) 6. elatustukilain mukaisen lausunnon antamisesta kansaneläkelaitokselle (Elatustukilain 12 ) 15 Perheoikeudellisten palvelujen sosiaalityötekijä päättää 1. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta 2. tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 16 ) 3. elatustukilain mukaisen lausunnon antamisesta kansaneläkelaitokselle (Elatustukilain 12 ) 16 Perheoikeudellisten palveluiden projektisuunnittelija päättää 1. lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta 2. holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle (Asiakaslaki 10 )

6 17 Perheoikeudellisten palvelujen johtava sosiaalityöntekijä päättää 1. isyyslain mukaisesta isyyden selvittämisen keskeyttämisestä ja selvittämisen jatkamisesta (Isyyslaki 13 ) Lisäksi perheoikeudellisten palvelujen johtavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin lastenvalvojalla 18 Perheneuvolan johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättää 1. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistamisesta. 19 Omaishoidon tukitoimiston vastaava palveluohjaaja tai palveluohjaaja päättää 1. omaishoidon tuesta 2. omaishoidon tukeen liittyvien lakisääteisten vapaiden järjestämisestä 3. omaishoidon tukeen liittyvien virkistysvapaiden ja/tai lyhytaikaista hoitoa vaativien vapaiden järjestämisestä 4. omaishoitajien sairauslomien aikaisten maksuttomien vapaiden järjestämisestä hoidettavalle 5. asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta (Asiakasmaksulaki 11 ) 6. asiakkaan sijoittamisesta perhehoitoon ja tästä perittävästä maksusta 20 Kotihoidon asiakasohjauksen päällikkö päättää 1. omaishoidontuen osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista 21 Päivähoidon asiakaspalveluyksikön asiakaspalvelupäällikkö päättää 1. lasten päivähoitoon ottamisesta ja ostopalveluna hankittavaan päivähoitoon osoittamisesta 2. lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 :n 2 momentin mukaisesta hoitojärjestelyn hyväksymisestä 3. pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen saamiseksi (Asiakaslaki mom.) 4. lasten päivähoidon, koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan ja ostopalvelupäiväkotien asiakasmaksusta 5. asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta (Asiakasmaksulaki 11 ) 6. saamisten kirjanpidosta poistamisesta ja perinnästä luopumisesta päivähoitomaksujen sekä koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen osalta 22 Päivähoidon asiakaspalveluyksikön viranhaltija päättää 1. lasten kunnallisen päivähoidon ja ostopalvelupäivähoidon asiakasmaksusta 23 Päivähoidon johtaja päättää 1. päivähoidon osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista 24 Perusopetuksen johtaja päättää 1. perusopetuksen osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi!

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Olemme iloisia siitä, että olet päättänyt ryhtyä perhehoitajaksi Vantaan kaupungin sijoittamalle lapselle.

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Public Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Katselmointitulokset Katselmoinnin vaiheistus ja aikataulu Toimeentulotuki, muutoksenhaku, virheenkorjaus Kotouttaminen Lastensuojelu avo

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.8.2013 ALKAEN

FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.8.2013 ALKAEN FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.8.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 71 27.6.2013 Voimaantuloajankohta 1.8.2013 2 1. YLEISTÄ... 3 2. TOIMEENTULOTUKIASIAN

Lisätiedot