LASTENSUOJELULAKI 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTENSUOJELULAKI 2008"

Transkriptio

1 LASTENSUOJELULAKI SIIHEN MYÖHEMMIN VOIMAAN TULLEET MUUTOKSET Ti Lakimies Kati Saastamoinen 1

2 LASTENSUOJELULAKI 2008 JA SEN MUUTOKSET Lastensuojelulain kokonaisuudistus 2008 Muutos Muutos Muutos Muutos Ti Lakimies Kati Saastamoinen 2

3 LASTENSUOJELUASIAN VIREILLE TULO JA ASIAKKUUDEN ALKAMINEN Ti Lakimies Kati Saastamoinen 3

4 LASTENSUOJELUILMOITUS! Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvolliset tahot ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle lapsesta jonka Hoidon tai huollon tarve Kehitystä vaarantavat olosuhteet tai Oma käyttäytyminen Edellyttää lastensuojeluntarpeen selvittämistä Ti Lakimies Kati Saastamoinen 4

5 LASTENSUOJELUILMOITUS! Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvolliset tahot: 1) Sosiaali- ja terveydenhuollon; 2) opetustoimen; 3) nuorisotoimen; 4) poliisitoimen; 5) Rikosseuraamuslaitoksen; 6) palo- ja pelastustoimen; 7) sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan; 8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän; 9) seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan; 10) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 3 :ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen; 11) hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön; taikka 12) koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä Ti Lakimies Kati Saastamoinen 5

6 YLEISTÄ LASTENSUOJELUILMOITUKSESTA Lastensuojeluilmoituksen esteenä ei ole se, että lapsi tai huoltaja vastustaa ilmoituksen tekemistä Hyvän hallinnon mukaista on, että asiakassuhteessa olevalle asiakkaalle ilmoitetaan lastensuojeluilmoituksen tekemisestä Informointi voidaan kuitenkin jättää tekemättä jos Asia on niin kiireinen, ettei ilmoitusta asiakkaalle voida tehdä Muut syyt puoltavat informoinnin tekemättä jättämistä Kirjallinen tai suullinen lastensuojeluilmoitus Suullisen ilmoituksen dokumentointi Ilmoitusvelvolliset tekevät lastensuojeluilmoituksen nimellään He eivät voi tehdä lastensuojeluilmoitusta anonyymisti, ilmoituksen tekijä pitää voida identifioida Henkilöt, joilla on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus, he voivat tehdä sen myös anonyymisti Ilmoittajan henkilöllisyystiedot eivät ole automaattisesti salassa pidettäviä Ilmoittajaa tulee tästä informoida Ti Lakimies Kati Saastamoinen 6

7 ILMOITUS POLIISILLE Lastensuojelulain 25 :n 3 momentti. Ilmoitusvelvollisilla henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta rikoslain 20 luvussa rangaistavaksi säädettyä tekoa. Tutkintapyyntö Lapseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö Ti Lakimies Kati Saastamoinen 7

8 ILMOITUS POLIISILLE Lastensuojelulain 25d :n 3 momentti. Lastensuojeluviranomaisen on salassapitoa koskevien säännösten estämättä ilmoitettava poliisille, jos lapseen on kasvuympäristössään kohdistettu rikoslain 21 (henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikokset) luvussa rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta Lastensuojeluviranomaisella on velvollisuus ilmoittaa poliisille lapseen kohdistuneesta rikoslain 20 luvussa säädetystä teosta siten kuin lastensuojelulain 25 :n 3 momentissa säädetään. Ti Lakimies Kati Saastamoinen 8

9 PYYNTÖ LASTENSUOJELUTARPEEN ARVIOIMISEKSI 25a Lastensuojelulaki 25a = Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa Yhdessä tehty pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi Pyyntö tulee tehdä viipymättä Jos ilmoittajataho ei tavoita perhettä viipymättä, ei ilmoitusvelvollisuutta voi toteuttaa pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi Pyynnön yhteydessä tulee ilmoittaa pyynnön tekemiseen johtaneet syyt Ti Lakimies Kati Saastamoinen 9

10 ENNAKOLLINEN LASTENSUOJELUILMOITUS 25c Lastensuojelulaki 25c = Ennakollinen lastensuojeluilmoitus Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään syntymättömästä lapsesta Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään tilanteissa, joissa on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvolliset tahot ovat samat kuin varsinaisen lastensuojeluilmoituksen Ennakollisessa lastensuojeluilmoituksessa ilmoituskynnys on korkeampi Ilmoittajalla tulee olla varmaa tietoa esim. lapsen äidin päihdeongelmasta, vakavasta mielenterveyden häiriöstä tai vapausrangaistuksesta Ti Lakimies Kati Saastamoinen 10

11 ENNAKOLLINEN LASTENSUOJELUILMOITUS 25c Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti sosiaalipäivystykseen Kiireellisen palveluntarpeen arvioinnin tekee päivystävä sosiaaliviranomainen Yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa voidaan arvioida ja suunnitella myös lapsen syntymän jälkeen tarvittavat sosiaalipalvelut Varsinainen lastensuojeluasiakkuus alkaa vasta lapsen syntymän jälkeen Lastensuojeluasiana asia tulee vireille ja tätä koskevat määräajat alkavat kulua vasta sitten kun lastensuojelun työntekijällä olisi tieto lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta Ti Lakimies Kati Saastamoinen 11

12 LASTENSUOJELUASIAN VIREILLE TULO JA ASIAKKUUDEN ALKAMINEN: Lastensuojelun työntekijä vastaanottaa 1. Hakemuksen (12-vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa) 2. Lastensuojeluilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton 3. Pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai muutoin saa tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta LASTENSUOJELUASIAN VIREILLE TULO Arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve Viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ratkaistava tehdäänkö lastensuojelutarpeen selvitystä EI KYLLÄ KYLLÄ EI (Ei asiakkuutta) LASTENSUOJELUN ASIAKKUUDEN ALKAMINEN: 1. Kiireellinen lastensuojelutoimenpide 2. Päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys (Ei asiakkuutta) 1. Merkintä asiakirjoihin 2. Ilmoitus lapsen huoltajille ja lapselle 3. Nimettään lapsen asioista vastaava stt.

13 LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYS Ti Lakimies Kati Saastamoinen 13

14 LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYS Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä selvitys lapsen tilanteesta Tarvittaessa mukana toinen lastensuojeluun perehtynyt työntekijä (parityö) Sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä Selvitys tehdään erityisesti avohuollon työskentelyn vaikuttavuuden ja suunnitelmallisuuden lisäämiseksi Huolellisella lapsen tilanteen kartoittamisella vastataan paremmin ja oikea-aikaisemmin lapsen suojeluun ja tuen tarpeisiin Ti Lakimies Kati Saastamoinen 14

15 LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSEN SISÄLTÖ Tarkoituksena on arvioida lapsen tilannetta kokonaisvaltaisesti Selvitys tehdään tapauksen olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa Selvityksessä arvioidaan: Lapsen kasvuolosuhteita (kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat seikat) Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuudesta huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta Lastensuojelutoimenpiteiden tarve Ratkaistava, onko tarvetta lastensuojeluasiakkuuden jatkamiseen Ti Lakimies Kati Saastamoinen 15

16 LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYS Määräaika: Ilman aiheetonta viivytystä Valmistuttava viimeistään 3 kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta Määräajan päättymispäivä on järjestysluvultaan sama päivä kuin asian vireille tulo päivä Selvityksen valmistuttua on ilmoitettava lapsen huoltajalle ja lapselle asiakkuuden jatkumisesta tai sen päättymisestä Jos selvitys ei anna aihetta lastensuojelutoimenpiteisiin asiakkuus päättyy (ohjaus muun palvelun piiriin) Jos lastensuojelutoimien tarve Asiakassuunnitelma Ti Lakimies Kati Saastamoinen 16

17 TUOMIOISTUIMEN LUPA LAPSEN TUTKIMISEEN Hallinto-oikeus voi antaa luvan lapsen tutkimiseen Tutkimus on lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi välttämätöntä ja Huoltaja kieltää tutkimuksen tekemisen Lupa annetaan määräajaksi Ennen luvan antamista hallinto-oikeuden on kuultava 12-vuotta täyttänyttä lasta ja lapsen huoltajaa Erityisen painavasta syystä lupa voidaan antaa vaikka kuulemista ei ole voitu suorittaa Luvassa voi olla määräys siitä, että luvan mukainen tutkimus saadaan tehdä muutoksenhausta huolimatta + pakkokeinot Luvan myöntäminen ei vaikuta huoltajan oikeuksiin muilta osin Lupapäätös ei vaikuta lapsen oikeuteen päättää omasta hoidostaan ja hyvinvoinnistaan (potilaslaki) Ti Lakimies Kati Saastamoinen 17

18 ASIAKASSUUNNITELMA Ti Lakimies Kati Saastamoinen 18

19 VELVOLLISUUS LAATIA ASIAKASSUUNNITELMA Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma Jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai Jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole erityisen tarpeetonta Sosiaalihuollon asiakaslain 7 Palvelusuunnitelma saa sisältönsä erityislainsäädännön perusteella lastensuojelussa asiakassuunnitelma Ti Lakimies Kati Saastamoinen 19

20 ASIAKASSUUNNITELMAN LAATIMINEN Asiakassuunnitelman laatiminen on osa suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä (pitkäjänteinen tuki) Asiakassuunnitelman tarkoituksena on arvioida lapsen ja perheen tilanne sekä ne olosuhteet, joihin sosiaalityön avulla pyritään vaikuttamaan Arvioidaan myös lapsen etua ja eri toimenpidevaihtoehtojen vaikutusta lapsen kehitykseen Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkistettava yhteisymmärryksessä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa Ja tarvittaessa muun laillisen edustajan, vanhemman, muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan taikka muun lapselle läheisen henkilön kanssa Tiedoksi viivytyksettä asianosaisille Ti Lakimies Kati Saastamoinen 20

21 ASIAKASSUUNNITELMA Asiakassuunnitelma ei ole kuntaa sitova asiakirja Asiakassuunnitelmasta tai sen laatimisesta ei tehdä hallintopäätöstä Asiakassuunnitelma on sosiaalityön väline Palveluja ja tukitoimia järjestetään erikseen tehtävien viranhaltijan päätösten perusteella Asiakkaalla mahdollisuus hakea näihin muutosta Ti Lakimies Kati Saastamoinen 21

22 ASIAKASSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Asiakassuunnitelmaan kirjataan: Nykytilan kuvaus Olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan Lapsen ja hänen perheensä tuen tarve Palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan Miten palvelut ja tukitoimet on toteutettavissa? Arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään tukitoimin toteuttamaan Kenellä ja millainen rooli ja vastuu tavoitteiden toteuttamisella kullakin on (lapsi, huoltaja, sosiaalityöntekijä, muut viranomaiset)? Ti Lakimies Kati Saastamoinen 22

23 ASIAKASSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Asiakassuunnitelmaan kirjataan: Asianosaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta sekä palveluiden ja muiden tukitoimien järjestämisestä Lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpito Jos ollaan asiasta erimielisiä; yhteydenpidon rajoittamispäätös Mahdollinen arviointiosuus Miten suunnitelman toteuttamista voidaan seurata? Miten ja milloin suunnitelma tarkistetaan? Suunnitelman vastuuhenkilö Ti Lakimies Kati Saastamoinen 23

24 ASIAKASSUUNNITELMAN TARKASTAMINEN Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa Vähintään kerran vuodessa Suunnitelma on tarkistettava erityisen huolenpidon alkaessa ja päättyessä sekä mahdollisesti rajoitustoimenpiteitä käytettäessä Asiakassuunnitelmasta on ilmettävä suunnitelman tarkistamisen ajankohta Asiakassuunnitelman tarkistamisessa mm. Arvioidaan suunnitelman toteutumista Arvioidaan käytettyjen tukitoimien toimivuutta Suunnitellaan jatkotyöskentelyä Ti Lakimies Kati Saastamoinen 24

25 ASIOIDEN KIRJAAMINEN Lain- ja asianmukainen sekä ajantasainen! Ti Lakimies Kati Saastamoinen 25

26 LASTENSUOJELULAKI 33 : Asioiden kirjaaminen Lastensuojelun työntekijän tulee merkitä lasta tai nuorta koskeviin asiakirjoihin lastensuojeluasian vireille tulosta lähtien kaikki lapsen tarvitsemien lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseen vaikuttavat tiedot Asiakirjoihin tulee merkitä myös toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot Kirjaamisvelvollisuus jatkuu koko lastensuojelun asiakkuuden ajan! Ti Lakimies Kati Saastamoinen 26

27 LASTENSUOJELULAKI 33 : Asioiden kirjaaminen Lain mukainen kirjaaminen on asiakkaiden ja työntekijöiden oikeusturvan kannalta tärkeää Kirjaukset on tehtävä erittäin huolellisesti, jotta niistä saadaan myös myöhemmässä vaiheessa riittävästi tietoja Lastensuojelussa merkityksellisen tiedon kirjaaminen huolellisesti on tärkeää toimenpiteiden myöhemmän tarkastelun kannalta Tulee muistaa, että asiakaskertomusten kirjaukset ovat usein iso osa lastensuojelun päätöksentekoon vaikuttavasta näyttömateriaalista! Ti Lakimies Kati Saastamoinen 27

28 TIETOJEN LAATUA KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET Asiakirjoihin on merkittävä asiakkaan sosiaalihuollon järjestämiseen vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot Tietojen on oltava: Ajantasaiset Oikeat/virheettömät (ei virheellisiä, epätäydellisiä, vanhentuneita) Toiminnassa tarpeelliset ja välttämättömät tiedot (tietojen käsittelyn tarkoitus: tarpeellisuusvaatimus) Huolellisuusvelvoite Käyttötarkoitussidonnaisuus Tietojen tulee olla vain niitä tehtävissään tarvitsevien käytössä Ti Lakimies Kati Saastamoinen 28

29 HYVÄN KIELENKÄYTÖN VAATIMUS Hallintolain 9 : Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Suullinen ja kirjallinen kieli Asiakkaan pitää pystyä ymmärtämään yksiselitteisesti asian sisältö ja saada siitä riittävästi tietoa Kielellisen esityksen tulee vastata esitettyä asiasisältöä Kielenkäyttö ei saa olla loukkaavaa eikä halventavaa Ti Lakimies Kati Saastamoinen 29

30 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan käyttö lastensuojelussa Ti Lakimies Kati Saastamoinen 30

31 YLEISTÄ LAPSEN OSALLISUUDESTA Lapsen oikeuksia ja lasta koskevaa lainsäädäntöä on jatkuvasti kehitetty Lapset ja nuoret ovat yhä varhaisemmassa vaiheessa itsenäisiä toimijoita Lapsia koskeva oikeudellinen säätely saa useimmiten erityispiirteensä erilaisten ikärajojen kautta Perustuslaki 6 3 momentti + YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla + Tavallinen lainsäädäntö mm. Lapsenhuoltolain 11 ja lastensuojelulain 5, 20, 21, 29, 53 Ti Lakimies Kati Saastamoinen 31

32 LAPSEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lastensuojelussa korostetaan nyt lapsen kanssa työskentelyä Lapsi on omassa lastensuojeluasiassaan asianosainen iästä riippumatta Lasta on kohdeltava tasa-arvoisena yksilönä Lapsella on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavalla tavalla Ti Lakimies Kati Saastamoinen 32

33 LAPSEN MIELIPITEEN SELVITTÄMINEN (Lastensuojelulaki 20 ) Lastensuojelua toteutettaessa on selvitettävä lapsen toivomukset ja mielipide Huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla Mitä tärkeämmästä lapsen elämän liittyvästä asiasta on kyse, sitä enemmän painoarvoa lapsen mielipiteelle tulee antaa Lapsen mielipiteen ja toivomusten selvittämiselle on eri tapoja Pääsääntöisesti keskustellaan lapsen kanssa Muut mahdolliset keinot Ti Lakimies Kati Saastamoinen 33

34 LAPSEN MIELIPITEEN SELVITTÄMINEN Mielipiteen selvittämisen yhteydessä lapselle on annettava riittävästi tietoja asian käsittelystä ja eri vaihtoehdoista (Hallintolain 36 + Lsl 5 ja 53 ) Lapselle ei saa antaa tietoja, jotka vaarantavat hänen kehitystään tai ovat vastoin lapsen muuta erittäin tärkeää yksityistä etua Esim. vaarantaa lapsen ja hänelle läheisen henkilön suhdetta Tarvittaessa tehtävä julkisuuslain 14 :n mukainen valituskelpoinen päätös Ti Lakimies Kati Saastamoinen 34

35 LAPSEN MIELIPITEEN SELVITTÄMINEN Mielipide voidaan jättää selvittämättä jos Vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä Se on muutoin ilmeisen tarpeetonta Mielipiteen selvittämättä jättäminen on aina poikkeuksellista Asiakirjoihin on merkittävä, miksi mielipide on jätetty selvittämättä Ti Lakimies Kati Saastamoinen 35

36 LAPSEN KUULEMINEN (Lastensuojelulaki 20 ) 12- vuotta täyttäneelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain 34 :n tarkoittamalla tavalla häntä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa Kuulematta jättämisen perusteet säädetään lastensuojelulain 42 :ssä Ti Lakimies Kati Saastamoinen 36

37 LAPSEN MIELIPITEEN SELVITTÄMINEN JA KUULEMINEN Mielipide selvitettävä; huomioidaan iän ja kehitystason mukaisesti 0 vuotta 12 vuotta 17 vuotta Lastensuojeluasioissa TODISTEELLINEN KUULEMINEN (Hallintolaki 34 ) Ti Lakimies Kati Saastamoinen 37

38 LAPSEN TAPAAMINEN (Lastensuojelulaki 29 ) Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän tulee tavata lapsi riittävän usein henkilökohtaisesti (ei ikärajaa) Yhteistoiminnassa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan henkilön kanssa Lasta voidaan tavata kuitenkin myös ilman huoltajan suostumusta, jos sen arvioidaan olevan lapsen ikä, kehitys tai olosuhteet muutoin huomioon ottaen lapsen edun mukaista Tapaamisesta on ilmoitettava huoltajalle, jollei se ole selvästi vastoin lapsen etua Ti Lakimies Kati Saastamoinen 38

39 LASTENSUOJELUN NEUVOTTELU (Lastensuojelulaki 31 ) Lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi tulee järjestää neuvotteluja Osallistuu: lapsi, vanhemmat, huoltajat ja muuta lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavat henkilöt, muut lapselle ja perheelle läheiset henkilöt sekä viranomais- ja muut yhteistyötahot Lastensuojelun työntekijän arvio Ti Lakimies Kati Saastamoinen 39

40 LAPSEN ASEMA SIJAISHUOLLOSSA (Erityissäännös 53 ) Tietojen antaminen lapselle: Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehdittava siitä, että sijaishuollossa olevalle lapselle selvitetään hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisella tavalla Miksi hänet on huostaanotettu? Selostettava niitä toimia, joihin hänen asiassaan on ryhdytty tai joihin aiotaan ryhtyä Lapsen mahdollisuus keskusteluun: Lapselle on järjestettävä asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittävä mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti hänen asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää tai muuta lastensuojelun työntekijää muiden läsnä olematta Keskustellaan häntä itseään ja sijaishuollon toteuttamista koskevista asioista Ti Lakimies Kati Saastamoinen 40

41 LAPSEN PUHEVALTA (Lastensuojelulaki 21 ) Lapsen puhevallalla tarkoitetaan oikeutta: I. Tehdä etuutta tai palvelua koskeva hakemus II. III. Tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa Hakea itsenäisesti muutosta viranomaisen häntä koskevaan päätökseen Lastensuojeluasioissa puhevalta on 12-vuotta täyttäneellä lapsella (muutoin 15-vuotiaalla) Huoltajalla ja muulla laillisella edustajalla rinnakkainen puhevalta Mahdollisuus hakea edunvalvojaa Ti Lakimies Kati Saastamoinen 41

42 LASTENSUOJELUN AVOHUOLTO Ti Lakimies Kati Saastamoinen 42

43 VELVOLLISUUS RYHTYÄ AVOHUOLLON TUKITOIMIIN Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on ryhdyttävä avohuollon tukitoimiin viipymättä jos Kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka Lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään Avohuollon tukitoimien järjestämisen edellytykset Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on Edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä Tukea ja vahvistaa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja mahdollisuuksia Ti Lakimies Kati Saastamoinen 43

44 YLEISTÄ AVOHUOLLON TUKITOIMISTA Avohuollon tukitoimia järjestetään aina asiakassuunnitelman perusteella! Avohuollon tukitoimista tehdään muutoksenhakukelpoiset päätökset! Avohuollon tukitoimia voidaan järjestää vain vapaaehtoisesti Pääsääntöisesti: Vaatii 12-vuotta täyttäneen ja huoltajien suostumuksen Joissakin tilanteissa avohuollon tukitoimia voidaan järjestää vain 12-vuotta täyttäneen lapsen ja sen huoltajan suostumuksella, jonka luona lapsi asuu Ti Lakimies Kati Saastamoinen 44

45 AVOHUOLLON TUKITOIMIEN JÄRJESTÄMINEN Avohuollon palveluja ja tukitoimia voidaan järjestää Yksin lapseen kohdistuvina tai Yksin perheen vanhemmille kohdistuvina tai Koko perheeseen kohdistuvina tai Jälkihuollon piirissä olevalle lapselle tai nuorelle Avohuollon tukitoimet voivat olla hyvin erilaisia riippuen perheen ongelmista Lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut on järjestettävä sen mukaisesti kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen tai vanhemman asiakassuunnitelmassa. Uudistus alkaen Ti Lakimies Kati Saastamoinen 45

46 TOIMEENTULON JA ASUMISEN TURVAAMINEN Kun lastensuojelun tarve oleelliselta osin johtuu riittämättömästä toimeentulosta tai perheen puutteellisista asumisoloista tai kun nämä seikat ovat oleellisena esteenä lapsen tai perheen kuntoutumiselle, nämä on viivytyksettä korjattava Korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet Järjestettävä riittävä taloudellinen tuki Ti Lakimies Kati Saastamoinen 46

47 MUUT LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMET Tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen Tukeminen mm. koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, harrastuksissa sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä Tukihenkilö tai perhe Lapsen kuntoutumista tukeva hoito- ja terapiapalvelut Perhetyö Sijoitus perhe- tai laitoshoitoon Vertaisryhmätoiminta Loma- ja virkistystoiminta Muita lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet Lasten päivähoito Lapsiperheiden kotipalvelut Ti Lakimies Kati Saastamoinen 47

48 SIJOITUS AVOHUOLLON TUKITOIMENA Avohuollon sijoituksen yleisistä edellytyksistä säädetään uudessa 37 a :ssä Lapselle voidaan järjestää asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla avohuollon tukitoimena tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa taikka laitoshoitoa yhdessä perheen kanssa Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimen lyhytaikaisesti myös yksin jos se on Lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi, Lapsen kuntouttamiseksi, Lapsen huolenpidon järjestämiseksi väliaikaisesti kasvatuksesta vastaavan henkilön sairauden vuoksi tarpeen 12-vuotta täyttäneen lapsen ja hänen huoltajansa suostumus Ti Lakimies Kati Saastamoinen 48

49 POIKKEUKSET SIJOITUS AVOHUOLLON TUKITOIMENA Avohuollon sijoitus vaatii lähtökohtaisesti kaikkien lasten huoltajien suostumusta Mikäli huoltaja, jonka luona lapsi asuu tai tulee sijoituksen aikana asumaan, suostuu sijoitukseen avohuollon tukitoimena (lapsesta erillä asuva huoltaja vastustaa sijoitusta) tai Mikäli huoltajaa, jonka luona lapsi ei pääasiallisesti asu eikä tule sijoituksen aikana asumaan, ei voida kuulla ja lapsen kanssa asuva huoltaja sijoitukseen suostuu + Sijoitus on lapsen edun mukaista Lapsi voidaan avohuollon tukitoimena sijoittaa Ti Lakimies Kati Saastamoinen 49

50 SIJOITUS AVOHUOLLON TUKITOIMENA Sijoituksesta päätettäessä on määriteltävä sijoituksen tavoitteet ja arvioitu kesto Kun lapsi on sijoitettu yksin, sijoituksen jatkamisen tarpeellisuus ja sen vaihtoehdot on arvioitava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sijoituksen alkamisesta Jos sijoitusta jatketaan, arviointi on tehtävä kolmen kuukauden välein Arvioinnin yhteydessä on selvitettävä myös mahdollinen huostaanoton tarve Lasta ei saa sijoittaa toistuvasti avohuollon tukitoimena Ellei lapsen etu välttämättä vaadi uutta lyhytaikaista sijoitusta Lasta ei voida sijoittaa avohuollon tukitoimena jos huostaanoton edellytykset täyttyvät! Ti Lakimies Kati Saastamoinen 50

51 SIJAISHUOLTO Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle Ti Lakimies Kati Saastamoinen 51

52 SIJAISHUOLTO LAPSEN SIJOITTAMINEN KODIN ULKOPUOLELLE Lapsi voi olla sijoitettuna kodin ulkopuolelle: Kiireellisen sijoituksen päätöksellä Huostaanottopäätöksellä Hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä Avohuollon tukitoimena Jälkihuoltona Yksityinen sijoitus Ti Lakimies Kati Saastamoinen 52

53 LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS Ti Lakimies Kati Saastamoinen 53

54 LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS Jos lapsi on huostaanoton määrittelyssä (40 ) mainitusta syistä välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet sijoittaa kiireellisesti sijaiskotihoitoon, ammatilliseen perhekotihoitoon tai laitoshuoltoon taikka muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. Ti Lakimies Kati Saastamoinen 54

55 LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS - PÄÄTÖKSENTEKO Kiireellisestä sijoituksesta on tehtävä muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös Kiireellisen sijoituspäätöksen tekee sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijä Kiireellisen sijoituksen päätös on perusteltava Välttämättömät syyt tai välitön vaaratilanne Sijoituspaikan valinta Mielipiteen selvittämättä jättämisen perusteet Päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen Ti Lakimies Kati Saastamoinen 55

56 LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS (Mielipiteen selvittäminen) Säädetään lastensuojelulain 39 a :ssä Ennen päätöstä kiireellisestä sijoituksesta on selvitettävä seuraavien henkilöiden mielipide ja käsitys asiasta: (Ei hallintolain mukainen kuuleminen) Lapsen Lapsen vanhemman Lapsen huoltajan Muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön Mielipiteen selvittäminen voidaan jättää poikkeuksellisesti tekemättä (Perusteltava!): Jos selvittämisestä aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle Ti Lakimies Kati Saastamoinen 56

57 LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS (Mielipiteen selvittäminen ja päätöksen tiedoksianto) Ne henkilöt, joiden mielipide tulee selvittää ennen kiireellistä sijoitusta, ovat asiassa asiaan osallisia Mielipiteen selvittäminen tulee kirjata tarkasti lasta koskeviin asiakirjoihin Mikäli mielipiteen selvittäminen on jätetty suorittamatta, syyt mielipiteen selvittämättä jättämiselle on kirjattava Päätös kiireellisestä sijoituksesta on annettava kaikilla asiaan osallisille todisteellisesti tiedoksi Myös niille asiaan osallisille, joiden mielipidettä ei ole selvitetty ennen päätöksentekoa Ti Lakimies Kati Saastamoinen 57

58 LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS (Muutoksenhaku) Kiireelliseen sijoituksen päätökseen asiaan osalliset voivat valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen 30 vuorokaudessa päätöksen ja siihen liittyvän muutoksenhakuohjeistuksen tiedoksisaannista Hallinto-oikeuden päätökseen ei voi enää hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta Ti Lakimies Kati Saastamoinen 58

59 LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS (Voimassaolo) Kiireellinen sijoitus voi olla voimassa enintään 30 päivää Kiireellinen sijoitus voi jatkua ilman erillistä päätöstä seuraavissa tilanteissa: Viranhaltija tekee 30 päivän kuluessa kiireellisen sijoituksen alkamisesta tarkoitetun huostaanottoa koskevan hakemuksen hallinto-oikeudelle tai Ennen päätöstä lapsen kiireellisestä sijoituksesta lapsen huostaanottoa koskeva asia on jo vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa Ti Lakimies Kati Saastamoinen 59

60 KIIREELLISEN SIJOITUKSEN JATKAMINEN Kiireellisen sijoituksen jatkoa ei haeta enää hallinto-oikeudelta vaan päätöksen tekee kunnallinen viranhaltija Jos 30 päivää ei ole riittävä aika lapsen huostaanoton tarpeen selvittämiseksi, johtava sosiaalihuollon viranhaltija tai hänen määräämänsä voi tehdä päätöksen lapsen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta enintään 30 päivällä edellyttäen että: Tarvittavista lastensuojelutoimenpiteistä ei ole mahdollista päättää ilman lisäselvityksiä, Välttämättömiä lisäselvityksiä ei ole mahdollista saada 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta ja Jatkopäätös on lapsen edun mukainen. Kiireellisen jatkopäätöstä ei voi tehdä sama henkilö, joka on tehnyt sitä edeltäneen kiireellisen sijoituspäätöksen eikä se voi olla lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Ti Lakimies Kati Saastamoinen 60

61 KIIREELLISEN SIJOITUKSEN JATKAMINEN Ennen kiireellisen sijoituksen jatkamispäätöstä on kuultava Lasta Lapsen vanhempaa Lapsen huoltajaa Muuta lapsen hoidosta ja kasvatuksesta ennen päätöstä vastannutta henkilöä Kuuleminen voidaan jättää suorittamatta ainoastaan hallintolain 34 :n 2 momentin kuulematta jättämisen perusteilla mm. jos Kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteuttamisen Kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisen terveydelle taikka esimerkiksi yleiselle turvallisuudelle Ti Lakimies Kati Saastamoinen 61

62 LAPSEN KIIREELLISEN SIJOITUKSEN JATKAMINEN (Päätöksen tiedoksianto ja muutoksenhaku) Ne henkilöt, joita tulee kuulla ennen päätöstä kiireellisen sijoituksen jatkamisesta, ovat asiassa asiaan osallisia Kuuleminen tulee kirjata tarkasti lasta koskeviin asiakirjoihin Mikäli kuuleminen on jätetty suorittamatta, syyt kuulematta jättämiselle on kirjattava Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta on annettava kaikilla asiaan osallisille todisteellisesti tiedoksi Myös niille asiaan osallisille, joita ei ole kuultu ennen päätöksentekoa Kiireellisen sijoituksen jatkopäätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta 30 vuorokaudessa päätöksen ja siihen liittyvän muutoksenhakuohjeistuksen tiedoksisaannista Ti Lakimies Kati Saastamoinen 62

63 KIIREELLISEN SIJOITUKSEN LAKKAAMINEN Kiireellinen sijoitus lakkaa kahdessa eri tilanteessa: Kiireellinen sijoitus lakkaa kun peruste kiireelliselle sijoitukselle lakkaa Kiireellinen sijoitus lakkaa kun kiireellinen sijoitus raukeaa laissa säädettyjen eri määräaikojen päätyttyä tai kun hallintotuomioistuin antaa väliaikaisen määräyksen tai lopullisen päätöksen Ti Lakimies Kati Saastamoinen 63

64 KIIREELLISEN SIJOITUKSEN LAKKAAMINEN Kiireellinen sijoitus raukeaa, jos 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta tai ennen kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen päättymistä ei ole tehty joko päätöstä huostaanotosta tai hakemusta huostaanotosta hallinto-oikeudelle. Kiireellinen sijoitus raukeaa myös kun huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskeva asia on vireillä, jos: Hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa asiassa väliaikaista määräystä koskevan päätöksen tai Hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevassa hakemus- tai valitusasiassa päätöksen. Ti Lakimies Kati Saastamoinen 64

65 PÄÄTÖS KIIREELLISEN SIJOITUKSEN LOPETTAMISESTA Kun kiireellinen sijoitus lakkaa, tulee jossain tilanteissa tehdä päätös kiireellisen sijoituksen lopettamisesta Jossain tilanteissa taas kiireellinen sijoitus lakkaa ilman erillistä päätöstä hallintotuomioistuimen päätöksen johdosta Päätöksen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta tekee sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä kelpoisuuslain 3 :n tarkoittama sosiaalityöntekijä Ennen päätöstä kiireellisen sijoituksen lopettamisesta on selvitettävä asiaan osallisten mielipide Asiaan osallisille on annettava päätös myös todisteellisesti tiedoksi ja heillä on mahdollisuus hakea siihen muutosta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä Ti Lakimies Kati Saastamoinen 65

66 KIIREELLINEN SIJOITUS KIIREELLISEN SIJOITUKSEN VOIMASSAOLO: (Kiireellinen sijoitus tehty ennen huostaanottohakemuksen tekemistä) 30 vrk 60 vrk Kiireellinen sijoitus tulee lopettaa, kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle lakkaa Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta HUOSTAANOTTOPÄÄTÖS / HUOSTAANOTTOHAKEMUS HALLINTO- OIKEUDEN VÄLIAIKAINEN MÄÄRÄYS HALLINTO - OIKEUDEN PÄÄTÖS Kiireellinen sijoitus raukeaa, jos huostaanottopäätöstä tai huostaanottohakemusta ei tehdä määräajassa Kiireellinen sijoitus raukeaa hallintooikeuden väliaikaiseen määräykseen tai lopulliseen päätökseen Ei erillistä kiireellisen sijoituksen lopettamispäätöstä PÄÄTÖS KIIREELLISEN SIJOITUKSEN LOPETTAMISESTA

67 HUOSTAANOTTO- HAKEMUS KIIREELLINEN SIJOITUS KIIREELLISEN SIJOITUKSEN VOIMASSAOLO: (Kiireellinen sijoitus tehty huostaanottohakemuksen tekemisen jälkeen) Kiireellinen sijoitus tulee lopettaa, kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle lakkaa HALLINTO- OIKEUDEN VÄLIAIKAINEN MÄÄRÄYS HALLINTO - OIKEUDEN PÄÄTÖS PÄÄTÖS KIIREELLISEN SIJOITUKSEN LOPETTAMISESTA Kiireellinen sijoitus raukeaa hallintooikeuden väliaikaiseen määräykseen tai lopulliseen päätökseen Ei erillistä kiireellisen sijoituksen lopettamispäätöstä

68 ILMOITUS KIIREELLISESTÄ SIJOITUKSESTA HALLINTOTUOMIOISTUIMEEN Lastensuojelulain 25 d :n 2 momentti Kun kiireellistä sijoitusta koskeva päätös tehdään lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevan asian ollessa vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, päätöksentekijän on ilmoitettava tekemästään päätöksestä välittömästi tuomioistuimeen Tuomioistuin voi arvioida väliaikaisen määräyksen tarvetta Tuomioistuin saa päivitetyn tiedon lapsen muuttuneesta tilanteesta Ristikkäisten päätösten ennaltaehkäisy Informointi tehdyn päätöksen vaikutuksesta vireillä olevaan huostaanottohakemukseen (vaikuttaako vai ei) Ti Lakimies Kati Saastamoinen 68

69 LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS Kiireellisen sijoituksen aikana toimielimellä on oikeus päättää lapsen hoidosta ja huolenpidosta sekä olinpaikasta siten kuin lastensuojelulain 45 :ssä säädetään Neuvoteltava huoltajien kanssa ja pyrittävä hyvään yhteistoimintaan Ti Lakimies Kati Saastamoinen 69

70 LAPSEN HUOSTAANOTTO Ti Lakimies Kati Saastamoinen 70

71 EDELLYTYKSET: PERUSTEET: LAPSEN HUOSTAANOTTO Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto jos Puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai Lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain jos Avohuollon tukitoimet eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi Sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista Ti Lakimies Kati Saastamoinen 71

72 LAPSEN HUOSTAANOTON VALMISTELU Huostaanottoasian valmistelee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhteistyössä (parityönä) Toisen sosiaalityöntekijän kanssa tai Muun lastensuojeluun perehtyneen työntekijän kanssa Huolellisuus ja puolueettomuus kokonaisarviointi Objektiivisuus kaikki seikat tuotava esiin (kielteiset/myönteiset) Hankittavat tiedot ja selvitykset tulee olla merkityksellisiä asian käsittelyssä tai päätöstä tehtäessä Valmistelutyön tukena oikeudellista ja muuta lastensuojelun toteuttamisessa tarvittavaa asiantuntemusta Asiakaskirjaukset (lastensuojelulaki 33 ) Ti Lakimies Kati Saastamoinen 72

73 LAPSEN HUOSTAANOTON VALMISTELU Tietojensaantioikeus (sosiaalihuollon asiakaslaki 20 ) Vaikuttaa olennaisesti sosiaalihuollon asiakassuhteeseen Välttämättömyys (perustelut) Lähtökohtana asiakkaan suostumukseen perustuva tietojensaantioikeus Lähtökohtaisesti tietopyyntö on syytä tehdä kirjallisesti Pyydetyt tiedot ja selvitykset on annettava maksutta Mikäli tietopyyntöön ei suostuta, tulee asiassa tehdä julkisuuslain mukainen päätös tietojen antamatta jättämisestä Asiakasasiakirjoihin sosiaalihuollon asiakaslain 28 :n mukainen merkintä tietojen hankkimisesta Lausunnot (lastensuojelulain 41 :n 2 momentti) Ti Lakimies Kati Saastamoinen 73

74 LAPSEN MIELIPITEEN SELVITTÄMINEN JA ASIAAN OSALLISTEN KUULEMINEN: Lapsen oma mielipide on selvitettävä 12 -vuotiasta lasta kuultava hallintolain mukaisesti Muiden kuuleminen (Hallintolain mukaisesti): HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTOON SIJOITTAMINEN LAPSEN HUOLTAJA LAPSEN VANHEMPI HENKILÖ, JONKA HOIDOSSA JA KASVATUKSESSA LAPSI ON TAI ON OLLUT VÄLITTÖMÄSTI ENNEN ASIAN VALMISTELUA

75 ASIAAN OSALLISTEN KUULEMINEN Kuulemisessa asiaosaisille varataan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta tai antaa selvitys Kuultavalle on varattava tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asian ratkaisemiseen Kuuleminen ei voi olla pelkkä muodollisuus Kuultavan tulee saada tutustua kuulemisen kohteena oleviin asiakirjoihin Toimitettava asiakirjat asianosaisille Varattava muutoin tilaisuus tutustua asiakirjoihin Huom! Poikkeuksellisesti tietojen antamisen rajoittaminen Asiakkaalla on kuulemisessa oikeus käyttää avustajaa tai asiamiestä Kuuleminen on kirjattava huolellisesti KHO (1494) Ti Lakimies Kati Saastamoinen 75

76 ASIAAN OSALLISTEN KUULEMINEN KUULEMISKUTSU: Kutsussa ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selvityksen antamiselle varattu määräaika Voidaan pääsääntöisesti lähettää virkakirjeellä Vastaanottajan katsotaan saaneen sen tiedoksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä jollei muuta näytetä Voidaan luovuttaa myös henkilökohtaisesti tai tarvittaessa haastemiehen välityksellä Ti Lakimies Kati Saastamoinen 76

77 ASIAAN OSALLISTEN KUULEMATTA JÄTTÄMINEN Lastensuojelulaissa säädetään nyt tyhjentävästi huostaanottoon liittyvistä kuulematta jättämisen perusteista Hallintolain 34 :n 2 momentissa säädetyt perusteet eivät enää sovellu Asiaan osallisten kuuleminen on ehdoton pääsääntö Asianosainen voidaan kuitenkin jättää kuulematta jos (hyväksyttävä syy) 1. Kuulematta jättämistä voidaan pitää perusteltuna lapsen ja kuultavan puuttuvan yhteydenpidon vuoksi, eikä kuulemisen voida olettaa olevan ehdottoman välttämätöntä asian selvittämiseksi 2. Kuultavan asuin- tai olinpaikkaa ei voida kohtuullisin toimenpitein selvittää tai 3. Kuulemisesta saattaa aiheutua vakavaa vaaraa lapsen kehitykselle tai turvallisuudelle ja kuulematta jättämistä on pidettävä lapsen edun toteutumisen kannalta välttämättömänä. Kuulematta jättämiseen tulee olla erittäin painavat syyt Lapsen kuulematta jättämisen perusteet? Lastensuojelulaki vai hallintolaki? Ti Lakimies Kati Saastamoinen 77

78 PÄÄTÖKSENTEKO HUOSTAANOTOSSA: KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUKAAN MÄÄRÄYTYVÄ SOSIAALIHUOLLON JOHTAVA VIRANHALTIJA TAI HÄNEN MÄÄRÄÄMÄNSÄ (Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee) HUOLTAJA JA 12 VUOTTA TÄYTTÄNYT LAPSI EI VASTUSTA HUOSTAANOTTOA EIKÄ SIIHEN LIITTYVÄÄ SIJAISHUOLTOA HALLINTO-OIKEUS; JOHTAVAN VIRANHALTIJAN TAI HÄNEN MÄÄRÄÄMÄNSÄ HAKEMUKSESTA (Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee) HUOLTAJA TAI 12 VUOTTA TÄYTTÄNYT LAPSI VASTUSTAA HUOSTAANOTTOA TAI SIIHEN LIITTYVÄÄ SIJAISHUOLTOA

79 HUOSTAANOTTOHAKEMUS HALLINTO-OIKEUDELLE HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Vaatimus lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta ja vaatimuksen perusteet Lasta koskeva asiakassuunnitelma Selvitys perheelle ja lapselle annetuista avohuollon tukitoimista Selvitys lähiverkoston kartoittamisesta Selvitys sijaishuoltopaikasta Ti Lakimies Kati Saastamoinen 79

80 HAKEMUS HALLINTO-OIKEUDELLE Suunnitelma lapsen ja hänen läheisten yhteydenpidon toteuttamisesta Suunnitelma tai selvitys lapsen terveydentilan tutkimisesta Selvitys mielipiteiden selvittämisestä ja asianosaisten kuulemisesta Asiantuntijoiden lausunnot Mahdolliset muut päätöksentekoon vaikuttavat selvitykset ja asiakirjat Hakemuksen toimittamisesta hallinto-oikeuteen tulee ilmoittaa asianosaisille Hallinto-oikeus toimittaa hakemuksen tiedoksi asianosaisille ja varaa tilaisuuden antaa vastineensa Ti Lakimies Kati Saastamoinen 80

81 HUOSTAANOTTOPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO JA MUUTOKSENHAKU Viranhaltijan tekemä huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskeva päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi asiaan osallisille viranhaltijan toimesta Saantitodistuksella Todisteellisesti henkilökohtaisesti Haastemiehen välityksellä Hallinto-oikeus huolehtii omien päätöksien tiedoksiannosta Viranhaltijan päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta ja hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallintooikeudelta Ti Lakimies Kati Saastamoinen 81

82 SIJAISHUOLTOPAIKAN MUUTOSPÄÄTÖS Ti Lakimies Kati Saastamoinen 82

83 SIJAISHUOLTOPAIKAN MUUTOSPÄÄTÖS Lapsen huostaanoton ja kiireellisen sijoituksen aikana voidaan lapsen sijaishuoltopaikkaa muuttaa Sijaishuoltopaikan muuttamista koskevan päätöksen tekee sosiaalihuollon johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian Velvollisuus tehdä ilmoitus tuomioistuimeen, mikäli päätös tehdään sinä aikana kun huostaanottoasia on vireillä tuomioistuimessa Sijaishuollon muutospäätöksestä säädetään lastensuojelulain 43 :n 3 momentissa Huom! Mikäli Oikeus antaa väliaikaisen määräyksen huostaanottohakemuksen käsittelyaikana voidaan kunnan toimesta lapsen sijaishuoltopaikka muuttaa ainoastaan kiireellisellä sijoituksella (vaikka ennen hakemuksen tekoa olisi tehty kiireellinen sijoitus se raukeaa oikeuden väliaikaiseen määräykseen) Ti Lakimies Kati Saastamoinen 83

84 LAPSEN MIELIPITEEN SELVITTÄMINEN JA ASIAAN OSALLISTEN KUULEMINEN: Lapsen oma mielipide on selvitettävä 12 -vuotiasta lasta kuultava hallintolain mukaisesti Muiden kuuleminen (Hallintolain mukaisesti): SIJAISHUOLTOPAIKAN MUUTOSPÄÄTÖS LAPSEN HUOLTAJA LAPSEN VANHEMPI HENKILÖ, JONKA HOIDOSSA JA KASVATUKSESSA LAPSI ON TAI ON OLLUT VÄLITTÖMÄSTI ENNEN ASIAN VALMISTELUA

85 ASIAAN OSALLISTEN KUULEMINEN Kuulemisessa asiaosaisille varataan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta tai antaa selvitys Kuultavalle on varattava tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asian ratkaisemiseen Kuuleminen ei voi olla pelkkä muodollisuus Kuultavan tulee saada tutustua kuulemisen kohteena oleviin asiakirjoihin Toimitettava asiakirjat asianosaisille Varattava muutoin tilaisuus tutustua asiakirjoihin Huom! Poikkeuksellisesti tietojen antamisen rajoittaminen Asiakkaalla on kuulemisessa oikeus käyttää avustajaa tai asiamiestä Kuuleminen on kirjattava Ti Lakimies Kati Saastamoinen 85

86 ASIAAN OSALLISTEN KUULEMINEN KUULEMISKUTSU: Kutsussa ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selvityksen antamiselle varattu määräaika Voidaan pääsääntöisesti lähettää virkakirjeellä Vastaanottajan katsotaan saaneen sen tiedoksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä jollei muuta näytetä Voidaan luovuttaa myös henkilökohtaisesti tai tarvittaessa haastemiehen välityksellä Ti Lakimies Kati Saastamoinen 86

87 ASIAAN OSALLISTEN KUULEMATTA JÄTTÄMINEN Lastensuojelulaissa säädetään nyt tyhjentävästi kuulematta jättämisen perusteista Hallintolain 34 :n 2 momentissa säädetyt perusteet eivät enää sovellu Asiaan osallisten kuuleminen on ehdoton pääsääntö Asiaan osallisten kuuleminen voidaan kuitenkin jättää kuulematta jos Kuulematta jättämistä voidaan pitää perusteltuna lapsen ja kuultavan puuttuvan yhteydenpidon vuoksi, eikä kuulemisen voida olettaa olevan ehdottoman välttämätöntä asian selvittämiseksi Kuultavan asuin- tai olinpaikkaa ei voida kohtuullisin toimenpitein selvittää tai Kuulemisesta saattaa aiheutua vakavaa vaaraa lapsen kehitykselle tai turvallisuudelle ja kuulematta jättämistä on pidettävä lapsen edun toteutumisen kannalta välttämättömänä. Lapsen kuulematta jättämisen perusteet? Lastensuojelulaki vai hallintolaki? Ti Lakimies Kati Saastamoinen 87

88 SIJAISHUOLTOPAIKAN MUUTOSPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO JA MUUTOKSENHAKU Viranhaltijan tekemä sijaishuollon muuttamista koskeva päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi asiaan osallisille viranhaltijan toimesta Saantitodistuksella Todisteellisesti henkilökohtaisesti Haastemiehen välityksellä Hallinto-oikeus huolehtii omien päätöksien tiedoksiannosta Asiaan osalliset voivat hakea muutosta sijaishuollon muutospäätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ti Lakimies Kati Saastamoinen 88

89 KIIREELLINEN SIJOITUS HUOSTAANOTTO- HAKEMUS KIIREELLINEN SIJOITUS Päätösvalta lapsen olinpaikasta olenee kunnan viranhaltijalla HALLINTO-OIKEUDEN VÄLIAIKAINEN MÄÄRÄYS HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS HUOSTAANOTOSTA Kunnan viranhaltija voi tehdä sijaishuollon muutospäätöksen Kunnan viranhaltija voi tehdä sijaishuollon muutospäätöksen Päätösvalta lapsen olinpaikasta on hallinto-oikeudella (väliaikaisin määräyksin) Kunnan viranhaltija voi tehdä sijaishuollon muutospäätöksen

90 HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN / JATKAMINEN Ti Lakimies Kati Saastamoinen 90

91 HUOSTASSAPIDON KESTO JA LAKKAAMINEN Huostaanotto on voimassa toistaiseksi Kun huostassapidon ja sijaishuollon tarvetta ei enää ole tulee tehdä päätös huostassapidon lopettamisesta Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee Vaikka alkuperäisiä huostaanoton edellytyksiä ei enää ole, huostassapitoa ei voi lopettaa jos se on selvästi vastoin lapsen etua Sijaishuollon kesto, kiintymyssuhteet, lapsen ja vanhemman kanssakäyminen sekä lapsen mielipide Huostassapito lakkaa kun lapsi täyttää 18 vuotta Ti Lakimies Kati Saastamoinen 91

92 HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN / JATKAMINEN Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on arvioitava huostassapidon jatkamisen edellytykset Asiakassuunnitelman tarkistamisen yhteydessä Kun 12-vuotta täyttänyt lapsi tai huoltaja tekee hakemuksen huostaanoton lopettamisesta Olosuhteet muutoin osoittavat arvioinnin olevan tarpeellista Lapsi voi asua ennen huostaanoton lopettamista max. 6 kuukautta kotona huostaanotettuna Ti Lakimies Kati Saastamoinen 92

93 LAPSEN MIELIPITEEN SELVITTÄMINEN JA ASIAAN OSALLISTEN KUULEMINEN: Lapsen oma mielipide on selvitettävä 12 -vuotiasta lasta kuultava hallintolain mukaisesti Muiden kuuleminen (Hallintolain mukaisesti): HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN /JATKAMINEN LAPSEN HUOLTAJA LAPSEN VANHEMPI HENKILÖ, JONKA HOIDOSSA JA KASVATUKSESSA LAPSI ON TAI ON OLLUT VÄLITTÖMÄSTI ENNEN ASIAN VALMISTELUA

94 HUOSTAANOTON LOPETTAMISEN PÄÄTÖKSENTEKO Huostaanoton lopettamisesta / jatkamisesta päättää kunnan johtosäännössä määritelty sosiaalihuollon johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä Ti Lakimies Kati Saastamoinen 94

95 HUOSTAANOTON LOPETTAMISPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO JA MUUTOKSENHAKU Huostaanotton lopettamispäätös / jatkamispäätös annetaan todisteellisesti tiedoksi kaikille asiaan osallisille Kaikille niille, joita tulee kuulla Vaikka kuulemista ei olisikaan suoritettu, tulee päätökset kuitenkin antaa todisteellisesti tiedoksi! Huostaanoton lopettamispäätöksessä tulee olla valitusosoitus hallinto-oikeuteen Ti Lakimies Kati Saastamoinen 95

96 HALLINTOTUOMIOISTUIMEN VÄLIAIKAINEN MÄÄRÄYS Ti Lakimies Kati Saastamoinen 96

97 HALLINTOTUOMIOISTUIMEN VÄLIAIKAINEN MÄÄRÄYS Huostaanottoa koskevaa hakemusta käsitellessään hallintooikeus voi antaa väliaikaisen määräyksen Lapsen olinpaikasta Miten lapsen hoito ja kasvatus on asian tuomioistuinkäsittelyn aikana järjestettävä Asianosaisten kuuleminen Voidaan antaa asianosaisia kuulematta jos asiaa ei voida viivyttää Määräys on voimassa siihen asti, kunnes hallinto-oikeus antaa huostaanottoasiassa päätöksen Jollei määräystä sitä ennen muuteta tai peruuteta Väliaikaisesta määräyksestä ei voi valittaa KHO:en Ti Lakimies Kati Saastamoinen 97

98 HALLINTOTUOMIOISTUIMEN VÄLIAIKAINEN MÄÄRÄYS Kunnan viranhaltija ei voi enää hakea väliaikaista määräystä Väliaikaista määräystä ei tarvitse enää hakea niissä tilanteissa kun kiireellinen sijoitus tehdään sen jälkeen kun huostaanottohakemus on laitettu vireille hallinto-oikeuteen Huom! Mikäli Oikeus antaa väliaikaisen määräyksen huostaanottohakemuksen käsittelyaikana voidaan kunnan toimesta lapsen sijaishuoltopaikka muuttaa ainoastaan kiireellisellä sijoituksella (vaikka ennen hakemuksen tekoa olisi tehty kiireellinen sijoitus se raukeaa oikeuden väliaikaiseen määräykseen) Ti Lakimies Kati Saastamoinen 98

99 HALLINTOTUOMIOISTUIMEN VÄLIAIKAINEN MÄÄRÄYS Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes Hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa huostaanottoasiassa päätöksen Hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus peruuttaa väliaikaisen määräyksen tai muuttaa sitä tai Väliaikaisen määräyksen aikana tehdään kiireellistä sijoitusta koskeva päätös Ti Lakimies Kati Saastamoinen 99

100 KIITOS! Ti Lakimies Kati Saastamoinen 100