Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8"

Transkriptio

1 Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta TILINPÄÄTÖKSET Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 9-11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (Emoyhtiö) Tuloslaskelma 12 Tase 13 Rahoituslaskelma 14 Tuloslaskelman liitetiedot Vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset 15 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 16 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 17 Muut liikekuluerittelyt, henkilöstökulut ja tilintarkastajien palkkiot 18 Taseen liitetiedot Sijoitustusten käypä arvo ja arvostusero 19 Kiinteistösijoitusten muutokset 20 Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset eriteltyinä vakuuden mukaan ja muut saamiset 29 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset 30 Eteran oma pääoma 31 Vakuutustekninen vastuuvelka, velat ja siirtovelat 32 Toimintapääoma 33 Vastuut ja vastuusitoumukset Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista 36 Tulosanalyysi ja hoitokustannustulos 37 Vakavaraisuus 38 Sijoitusjakauma käyvin arvoin 39 Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely ja tulos 40 Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle 41 Keskeisempien tunnuslukujen sisältö Riskit ja riskien hallinta Konsernitilinpäätös Konsernituloslaskelma 47 Konsernitase 48 Konsernirahoituslaskelma 49 Konsernituloslaskelman liitetiedot Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 50 Konsernitaseen liitetiedot Sijoitustusten käypä arvo ja arvostusero 51 Kiinteistösijoitusten muutokset, -saamiset ja siirtosaamiset 52 Konsernin oma pääoma 53 Velat ja siirtovelat 54 Vastuut ja vastuusitoumukset konsernissa 55 Hallituksen allekirjoitukset ja tilintarkastuskertomus 56

2 TOIMINTAKERTOMUS (8) ETERAN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Taloudellinen toimintaympäristö Suomen kokonaistuotanto supistui vuonna 2009 arviolta 8 prosenttia edellisvuodesta. Tuotannosta on leikkautunut lyhyessä ajassa yli kolmen vuoden talouskasvu. Talouden taantumaa edelsi maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka alkoi vuoden 2008 loppupuolella osakekurssien romahdettua. Suomen talous syöksyi taantumaan, kun maailmankauppa ja vienti supistuivat rajusti vuoden 2008 lopulla ja alkuvuonna Monet maat elvyttivät julkista taloutta voimakkaasti, minkä vaikutukset alkoivat näkyä markkinoilla. Yhdysvalloissa finanssimarkkinoilla käänne parempaan tapahtui maaliskuussa. Kehittyvillä markkinoilla jo alkuvuosi oli vakaampaa aikaa, mutta myös Euroopassa alettiin nähdä merkkejä talouden elpymisestä. Suomessa vuoden toisella neljänneksellä saavutettiin taantuman syvin vaihe, minkä jälkeen merkit talouskäänteestä vahvistuivat. Tuotannon määrän ei enää arvioida pienenevän, mutta kasvu jäänee vaimeaksi vuoden 2010 loppupuolelle saakka. Työttömyys paheni vuonna 2009 nopeasti, mutta ennakoitua maltillisemmin. Työttömyysaste oli vuoden lopussa noin 8 prosenttia. Taantuma vähensi voimakkaasti rakennustuotannon määrää. Uudisrakentamisen volyymi putosi neljänneksen edellisvuodesta, mutta lasku hidastui loppuvuodesta. Vilkas korjausrakentaminen on tasoittanut tilannetta. Suhdannenäkymät ovat parantuneet alkuvuodesta 2010, mutta rakennusalalla suhdanteet eivät ole vielä tasaantuneet. Työeläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmän suuri eläke-etuuksiin liittyvä muutos toteutettiin pääosin vuoden 2005 alusta, mutta järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Eläkkeiden laskennassa otettiin vuoden 2010 alusta käyttöön elinaikakerroin. Kerroin vaikuttaa vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneiden eläkkeisiin vuodesta 2010 alkaen. Kertoimen käytöllä varaudutaan ihmisten elin-ajan pitenemiseen. Työkyvyttömyys- ja osa-aikaeläkkeitä koskevia säännöksiä muutettiin alkaen. Muutoksilla parannettiin nuorena työkyvyttömäksi tulevien työkyvyttömyyseläkkeen tasoa ja edistettiin työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluuta. Joulukuussa 2008 tuli voimaan syksyn finanssikriisin seurauksena nopealla aikataululla valmisteltu laki, jolla työeläkelaitosten vakavaraisuussäännösten eri osia muutettiin riskinkantokykyä parantavaan suuntaan. Muutokset ovat voimassa vuoden 2010 loppuun. Toukokuussa 2009 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamistarpeita. Työn tavoitteena on vähentää työeläkemaksun pitkän aikavälin korotustarvetta, estää liiallista riskinottoa ja samalla välttää se, ettei työeläkelaitosten riskinkantokykyä tarpeettomasti rajoitettaisi. Tavoitteena on myös arvioida eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevan väliaikaisen lainsäädännön vaikutuksia ja muutostarpeita. Työryhmän ehdotuksesta hallitus antoi helmikuussa 2010 eduskunnalle lakiesityksen väliaikaislainsäädännön jatkamisesta kahdella vuodella vuoden 2012 loppuun. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelussa useita mittavia lainsäädäntöhankkeita. Ministeriö valmisteli luonnoksen hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan nykyistä tarkempia säännöksiä eläkelaitoksen selvitystilasta ja konkurssista. Ministeriö pyysi luonnoksesta lausunnot kesällä 2009, Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

3 TOIMINTAKERTOMUS (8) mutta hanke ei ole edennyt. Syyskuussa julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvityshenkilön raportti Eläketurvakeskusta koskevan sääntelyn uudistamistarpeista. Selvityshenkilö ehdotti muun muassa, että Eläketurvakeskuksesta muodostetaan julkisoikeudellinen laitos sosiaalija terveysministeriön yhteyteen. Ministeriössä on valmisteltu myös eläkelaitosten väliseen kilpailuun vaikuttavan lainsäädännön muuttamista. Työn taustana on tammikuussa 2007 julkaistu selvityshenkilön raportti työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteista. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan sääntelyyn tulee vaikuttamaan myös mittava EU-tasoisen solvenssi II direktiivin täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti lokakuussa 2009 työryhmän valmistelemaan direktiivin kansallista voimaan saattamista ja käsittelemään eräitä muita vakuutuslainsäädäntöön liittyviä asioita. Direktiivissä säädetään muun muassa vakuutusyritysten riskiperusteisista vakavaraisuusvaatimuksista ja vakuutusvalvonnan yhtenäisistä eurooppalaisista menettelytavoista. Direktiivi on saatettava voimaan viimeistään Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantalan johdolla toiminut eläkeneuvotteluryhmä sai tehtäväksi maan hallitukselta selvittää keinoja työurien pidentämiseksi. Esityksestä ei päästy yksimielisyyteen. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Jukka Ahtelan johdolla toiminut työelämäryhmä selvitti työurien pidentämiseen liittyviä toimia. Ryhmä jätti yksimielisen loppuraporttinsa Se esitti toimenpiteitä työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä keinoja työurien pidentämiseksi niiden alkupäästä ja työllistymisedellytysten parantamiseksi työuran aikana. Kummankin työryhmän yhteisenä tavoitteena oli löytää keinoja eläkkeellesiirtymisiän nostamiseksi kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Hallinto Vuonna 2009 varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa ja hallitus 11 kertaa. Vaalivaliokunta kokoontui kaksi kertaa, ensin valmistelemaan yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja sitten hallintoneuvostolle hallituksen jäsenten valintaa. Hallituksen puheenjohtajisto, joka toimii myös nimitys- ja palkitsemisvaliokuntana, kokoontui 11 kertaa ja hallituksen tarkastusvaliokunta kolme kertaa. Kevään yhtiökokouksessa puolet hallintoneuvoston jäsenistä oli erovuorossa ja tässä yhteydessä vaihtui neljä jäsentä. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajat edelleen Ernst & Young Oy:stä. Hallintoneuvosto valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Antero Saarilahden ja varapuheenjohtajakseen Markus Ainasojan. Hallintoneuvosto valitsi talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhmanin Lemminkäinen Oyj:stä hallituksen jäseneksi ja hallintojohtaja Ilpo Toivosen Suomen Varamiespalvelu Oy:stä hallituksen varajäseneksi hallituksesta eronneiden Jukka Antilan ja Jukka Ovaskan tilalle. Öhmanin ja Toivosen toimikausi alkoi Hallitus nimitti toimitusjohtajaksi alkaen varatoimitusjohtaja Hannu Tarkkosen, kun toimitusjohtaja Kalevi Hemilä irtisanoutui tehtävästään vuoden lopussa. Eteran osakkaita ovat vakuutuksenottajat, vakuutetut työntekijät ja takuupääoman omistajat. Eteran takuupääoma on euroa. Se jakaantuu sataankahteentoista euron nimellisarvoiseen takuuosuuteen. Takuupääomalle hyvitetään vuosittain kohtuullista tuottoa vastaava korko, joka on TyEL-vakuutuksessa käytettävä perustekorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Takuupääoman koron maksamisesta päättää vuosittain yhtiökokous. Eteran vuosikertomuksen osana on selvitys Eteran hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

4 TOIMINTAKERTOMUS (8) Kokonaistulos, vakavaraisuus, vastuuvelka ja asiakashyvitys Taantuma heijastui myös Eteran toimintaan, mutta loppuvuodesta tulokset paranivat: sijoitustuotot nousivat ja vakuutusmaksutulo kehittyi odotettua suotuisammin. Vakavaraisuus oli vakaalla tasolla ja vahvistui vuodentakaisesta. Eteran kokonaistulos parani selvästi edellisvuodesta. Vuonna 2009 se oli 209 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna tappiollinen ( milj. v. 2008). Kokonaistulos muodostuu sijoitustoiminnan tuloksesta (220 milj. ), varsinaisen vakuutusliikkeen tuloksesta (-11 milj. ) sekä hoitokustannustuloksesta (1 milj. ). Vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa miljoonaa euroa (4 892 milj. v. 2008). Se nousi 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Sijoitustoiminnan puskurina toimiva toimintapääoma kasvoi kolmanneksen. Se oli vuoden lopussa 843 miljoonaa euroa (621 milj. v. 2008). Toimintapääoma on se osa varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Vakavaraisuusaste eli toimintapääoman suhde vakavaraisuuden laskennassa käytettävään vastuuvelkaan oli 18,5 prosenttia (14,0 % v. 2008). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,3 (2,2 v. 2008). Ilman vakavaraisuussäännösten väliaikaisia helpotuksia vakavaraisuusaste olisi 13,8 prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,7. Etera siirtää vuoden 2010 asiakashyvityksiin 7,1 miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,3 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta. Vuonna 2009 Etera maksoi asiakashyvitystä 4,3 miljoonaa euroa eli 0,2 prosenttia. Liikekulut Erityistä huomiota Eterassa on kiinnitetty kustannustehokkuuteen. Kokonaisliikekulut vähenivät edelleen. Ne olivat 47 miljoonaa euroa (51 milj. v. 2008). Merkittävä osa liikekuluista koostuu henkilöstö- ja tietojärjestelmäkuluista. Henkilöstökulut olivat yhteensä 19 miljoonaa euroa, ja ne alenivat 2 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vakuutustoiminta Vuoden 2009 aikana Etera vahvisti edelleen vakuutusmyyntiään ja tehokasta asiakkuuksien hoitoa. Asiakastyytyväisyys parani edellisvuodesta. Pieniltä ja aloittavilta yrityksiltä saatu asiakastyytyväisyyspalaute oli erittäin hyvää ja nousujohteista. Myös suuret yritysasiakkaat ovat antaneet selkeän luottamuslauseen: vuoden 2009 kaikki neljä siirtokierrosta olivat Eteralle positiivisia. Eteran vakuutusten myynti jatkui vilkkaana. Tulos oli selvästi Eteran markkinaosuutta parempi. Koko työeläkealan uusista TyEL-vakuutuksista tehtiin Eterassa 16 prosenttia (14 % v. 2008). Myös yrittäjävakuutusten myynti parani edellisvuodesta. Työeläkealan uusista YEL-vakuutuksista 8 prosenttia (7 % v. 2008) tuli Eteraan. Vakuutusten siirto työeläkeyhtiöstä toiseen on mahdollista neljä kertaa vuodessa. Etera sijoittui siirtotuloksissa muihin eläkeyhtiöihin verrattuna keskitasolle. Sen maksutulo väheni siirtojen takia 5,1 miljoonaa euroa. Asiakkaat keskittivät vakuutuksiaan. Vakuutuksia saatiin myös uusilta toimialoilta. Vuoden 2010 ensimmäinen siirtokierros oli Eteralle tulokseltaan tasainen, sillä maksutulo jäi vain 0,3 miljoonaa euroa miinukselle. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

5 TOIMINTAKERTOMUS (8) TyEL-palkkasumma vuonna 2009 oli miljoonaa euroa (2 658 milj. v. 2008). Vakuutusmaksutulo oli luottotappioilla vähennettynä yhteensä 537 miljoonaa euroa (569 milj. v. 2008). Vakuutusmaksutulo pieneni 5,5 prosenttia edellisvuodesta (-9,5 % v. 2008). Luottotappioita vakuutusmaksusaatavista kirjattiin 12,9 miljoonaa euroa. Eteran markkinaosuus laski hieman 5,6 prosentista 5,4 prosenttiin vuonna Keskimääräinen TyEL-vakuutusmaksu Eteran asiakkailla oli 21,44 prosenttia. TyEL-sopimustyönantajan vakuutusmaksu ilman asiakashyvityksiä ja korkoutuksia oli 21,4 prosenttia vuonna 2009, jos vuoden 2007 palkkasumma oli alle 1,7 miljoonaa euroa. Jos palkkasumma oli suurempi, maksuprosenttiin vaikuttivat asiakaskohtaiset tekijät. Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu oli 22,4 prosenttia palkoista. Yrittäjäasiakkaiden työtulosumma nousi 52 miljoonaan euroon (35 milj. v. 2008). Alle 53-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu oli 20,8 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneen 21,9 prosenttia. Aloittavan yrittäjän alennus oli 25 prosenttia ensimmäiseltä 48 kuukaudelta. Eteralla oli vuoden lopussa TyEL-sopimusasiakkaita ( v lopussa). TyELvakuutusmaksuja maksoi vuonna 2009 tilapäisesti asiakasta ( v. 2008). Vakuutettuja työntekijöitä oli vuoden lopussa ( v. 2008) ja yrittäjiä (2 666 v. 2008). Etera otti maalis-huhtikuussa käyttöön täysin uudistetut verkkopalvelut palvellakseen asiakkaita verkossa aiempaa monipuolisemmin ja yksilöllisemmin. Vakuuttamisen vaivattomuutta lisättiin yhdistämällä kaksi erillistä vakuuttamispalvelua. Uudessa etera.fi -palvelussa voivat vakuuttamisen hoitaa sekä sopimusasiakkaat että tilapäiset työnantajat. Kesällä 2009 otettiin käyttöön uusi sähköinen vakuutusten ilmoitustapa, Eteran Nopsa. Se yhdistää kuukausi- ja vuosi-ilmoitustapojen parhaat puolet. Loppuvuonna järjestettiin perinteiset palkkahallintopäivät eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa asiakasyritysten sekä tilitoimistojen talous- ja henkilöstöasioista vastaavat saivat ajankohtaista tietoa työeläkevakuuttamisesta. Erilaisia pienempiä asiakastilaisuuksia ja kontakteja oli tasaisesti vuoden mittaan. Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa ja alueelliset asiakasraadit jatkoivat toimintaansa. Työhyvinvointi-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Eteran työhyvinvointipalvelut tukevat sekä työntekijää että koko yritystä. Sekä vakuutetulla itsellään että hänen työnantajallaan on oma roolinsa työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Työhyvinvointipalveluiden kysyntä on suurta ja niiden tuottamisessa Eteralla on apuna toimiva kumppaniverkosto. Työkunnon kehittämistä tehdään tutkitusti ja suunnitelmallisesti. Työhyvinvointitoimien vaikuttavuuden seuranta on oleellinen osa kokonaisuutta. Tutkimuksellinen painopiste on Eterassa siirtynyt työntekijöiden terveydentilan ja työkyvyn tutkimisesta työhyvinvointitoiminnan tukemiseen. Asiakaskohtaiset työhyvinvointitutkimukset antavat tietoa henkilöstön työkyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Esimiestyön haasteet olivat esillä uudentyyppisessä työhyvinvointikoulutuksessa. Liikuntatuokiot rakennustyömaille tuonut Työmaalla Treenataan konsepti kehittyi edelleen ja edellisen vuoden SuomiMies-kiertueen vaikuttavuutta seurattiin. Toimintavuonna kehitettiin myös uudenlaisia työhyvinvoinnin verkkopalveluja. Lokakuussa järjestettiin asiakkaille ja sidosryhmille Eteran Työterveyspäivä, jonka teemana oli tuki- ja liikuntaelinterveyden ylläpitäminen. Suomen Tule ry:lle luovutettiin euron suuruinen Eteran työterveyspalkinto. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

6 TOIMINTAKERTOMUS (8) Eterassa tehtiin vuonna 2009 kaikkiaan ammatillista kuntoutuspäätöstä (1 300 v. 2008). Näistä uusia hakemuksia oikeudesta kuntoutukseen tai kuntoutusrahaan oli (1 076 v. 2008). Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy edellyttää muun muassa sitä, että hakijaa uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina. Ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista työntekijöistä 70 prosenttia palaa työelämään. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että työntekijä tai yrittäjä pystyy palaamaan työhön ja pysymään työelämässä. Keinoja ovat muun muassa työkokeilut entisessä tai uudessa työssä, ammatillinen uudelleenkoulutus, oppisopimuskoulutus sekä kurssit. Eläkkeet Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 975 miljoonaa euroa (906 milj. v. 2008). Kasvua edellisvuodesta oli 8 prosenttia. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavia eläkkeitä varten Etera sai 327 miljoonaa euroa (276 milj. v. 2008). Vuoden lopussa Eteralla oli eläkkeensaajaa ( v. 2008). Eläkkeensaajien luvulla mitattuna Etera kuuluu kolmen suurimman työeläkeyhtiön joukkoon 16 prosentin osuudellaan. Uusia eläkehakemuksia tuli Eteraan kappaletta ( v. 2008). Hakemusten määrä laski 4 prosenttia edellisvuodesta. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen lisäsi vanhuuseläkehakemuksia 13 prosenttia. Vastaavasti työkyvyttömyyseläkehakemukset vähenivät 17 prosenttia edellisvuodesta. Uusia vanhuuseläkehakemuksia tuli eli 28 prosenttia kaikista hakemuksista. Ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkettä haki vakuutettua työntekijää (34 %). Perhe-eläkehakemuksia tuli (17 %) ja työttömyyseläkehakemuksia (12 %). Määräaikaisten eläkkeiden jatkohakemuksia tuli kappaletta. Näiden lisäksi käsiteltiin jo voimassa oleviin eläke-etuuksiin liittyviä vastineita, sovitus-, edunsaaja- ja muita muutoksia sekä oikaisuja ja tiedusteluja niin, että kaikkiaan eläke- ja kuntoutusasioita käsiteltiin kappaletta vuonna Uusia eläkkeitä myönnettiin LEL-, TaEL-, TEL- ja TyEL-lakien mukaan 9 435, mikä oli 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vanhuuseläkkeitä myönnettiin kappaletta (2 355 v. 2008). Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi yhdellä vuodella 58 vuoteen vuonna Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä oli 64 vuotta (64 vuotta v. 2008) ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä 51 vuotta (51 vuotta v. 2008). Työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin kappaletta (3 722 v. 2008). Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt olivat edelleen yleisimmät työkyvyttömyyseläkkeen syyt uusissa eläkkeissä. Työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylättiin 20,0 prosenttia (19,2 % v. 2008). Perhe-eläkkeitä myönnettiin kappaletta (2 077 v. 2008) ja työttömyyseläkkeitä kappaletta (1 290 v. 2008). Osa-aikaeläke myönnettiin 96 henkilölle (64 v. 2008). Kuntoutusrahaa sai 764 henkilöä (802 v. 2008). YEL-eläkkeitä myönnettiin 31 kappaletta vuonna 2009 (28 v. 2008). Eläkehakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 36 päivää vuonna 2009 (38 päivää v. 2008). Käsittelyaika oli nopeampi kuin työeläkealalla keskimäärin. Muutoksenhakulautakuntaan valitettiin 541 päätöksestä (576 v. 2008) ja vakuutusoikeuteen 236 päätöksestä (235 v. 2008). Muutoksenhakulautakunnassa Eteran päätöksistä muuttui 8 prosenttia (6 % v. 2008) ja vakuutusoikeudessa 10 prosenttia (12 % v. 2008). Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

7 TOIMINTAKERTOMUS (8) Vuonna 2009 Etera lähetti työeläkeotetta ( v. 2008). Vakuutetut ovat voineet katsella työeläkeotettaan myös Eteran verkkopalveluissa. Vuoden 2010 alussa Etera otti käyttöön sähköisen asianhallinnan järjestelmän, jonka avulla eläke- ja kuntoutushakemusten käsittely tapahtuu entistä sujuvammin ilman papereita. Sijoitustoiminta Sijoitusmarkkinat olivat toimintavuonna edelleen haastavat. Alkuvuosi oli hyvin epävakaa, mutta käänne markkinoilla tapahtui maaliskuussa. Eteran sijoitusomaisuus käyvin arvoin oli vuoden lopussa 5 228,5 miljoonaa euroa (4 917,6 milj. v. 2008). Sijoitusten kokonaistuotto oli vuonna ,3 prosenttia (-17,0 % v. 2008). Sijoitusjakaumasta oli todellisen riskiaseman mukaan korkosijoituksia (sis. lainasaamisia, joukkovelkakirjalainoja sekä muita rahoitusmarkkinavälineitä ja talletuksia) 2 855,6 miljoonaa euroa (2 845,5 milj. v. 2008), osakesijoituksia (sis. noteeratut osakkeet, private equity -sijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet) 1 450,6 miljoonaa euroa (1 028,1 milj. v. 2008) ja muita sijoituksia (sis. hedge fundit ja hyödykesijoitukset) 136,9 miljoonaa euroa (192,4 milj. v. 2008). Kiinteistösijoituksia oli 785,4 miljoonaa euroa (851,6 milj. v. 2008). Kiinteistösijoitukset sisältävät suorien kiinteistösijoitusten lisäksi sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä. Suurin osuus sijoitusjakaumassa oli vuoden 2009 lopussa korkosijoituksilla, 55 prosenttia (58 % v. 2008). Osakesijoituksia oli 28 prosenttia (21 % v. 2008) ja kiinteistösijoituksia 15 prosenttia (17 % v. 2008). Muiden sijoitusten osuus oli 3 prosenttia (4 % v. 2008). Vuonna 2009 korkosijoitukset tuottivat poikkeuksellisen hyvin, 10,6 prosenttia (-2,1 % v. 2008). Erityyppisten korkosijoitusten väliset tuottoerot olivat merkittäviä ja onnistuneen allokaation tärkeys korostui. Lainakanta kasvoi kertomusvuoden aikana 69 prosenttia. Kasvu johtui suurimmaksi osaksi vuoden 2008 jälkipuoliskolla myönnetyistä TyEL-takaisinlainoista. Takaisinlainausmahdollisuus turvasi monen asiakasyrityksen rahoituksen pankkikriisin ollessa pahimmillaan. Toimintavuoden lopulla lainakanta kääntyi laskuun, mikä johtui muutamien lyhytaikaisten sijoituslainojen takaisinmaksuista. Lainasaamisia oli 519,2 miljoonaa euroa (306,8 milj. v. 2008). Lainakannasta oli takaisinlainoja 298,2 miljoonaa euroa eli yli puolet. Takausten osuus lainakannan vakuuksista oli 64 prosenttia ja kiinnitysvakuuksien osuus 36 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,9 prosenttia (5,1 % v. 2008). Osakesijoitusten tuotto oli 18,9 prosenttia (-40,9 % v. 2008). Vuosi 2009 oli vaikeasta alusta huolimatta osakesijoittajalle hyvin palkitseva. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä alamäki jatkui varsin voimakkaana ja myyntipaine osakemarkkinoilla oli kova. Maaliskuun alussa osakekurssit kääntyivät nousuun, jota kesti pieniä taukoja lukuun ottamatta koko loppuvuoden. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 28,0 prosenttia (-44,4 % v. 2008). Private equity sijoitusten tuotto oli -21,9 prosenttia (-7,2 % v. 2008). Noteeraamattomat osakkeet tuottivat 10,9 prosenttia (2,1 % v. 2008). Vuoden 2009 aikana Etera teki kuusi uutta rahastosijoitusta sekä neljä sijoitusta noteeraamattomiin osakkeisiin. Pääomarahastojen avoimia sijoitussitoumuksia oli 287,4 miljoonaa euroa. Pääomarahastosijoitusten markkina-arvo oli 161,5 miljoonaa euroa ja noteeraamattomien osakkeiden markkina-arvo 63,1 miljoonaa euroa. Muut sijoitukset tuottivat -2,0 prosenttia (-19,1 % v. 2008). Tuotto koostuu hedgerahasto- ja hyödykesijoituksista. Näiden sijoitusten kokonaismäärä vuoden lopussa oli 136,9 miljoonaa euroa. Va- Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

8 TOIMINTAKERTOMUS (8) luuttariskit olivat täysin suojattuja. Hedgerahastojen määrä oli vuoden vaihteessa 90,6 miljoonaa euroa (170,3 milj. euroa v. 2008) ja tuotto -4,6 prosenttia. Sijoituksia hedgerahastoihin pienennettiin voimakkaasti alkuvuodesta. Sijoitukset raaka-aineisiin aloitettiin vuoden 2009 aikana. Ensimmäiset rahastomerkinnät tehtiin toukokuun lopussa. Eteran raaka-ainesijoitusten tuotto toimintavuonna oli 21,2 prosenttia. Raaka-ainesijoitusten määrä oli vuoden lopussa 46,3 miljoonaa euroa. Kiinteistömarkkinoilla kauppoja tehtiin hyvin vähän koko vuonna. Vuoden suurin yksittäinen kiinteistökauppa Suomessa tehtiin kesäkuun lopussa, kun Etera myi Swing Life Science Centerin Espoon Keilaniemestä saksalaiselle Commertz Realille noin 120 miljoonan euron hinnalla. Merkittävä etappi oli myös hoivapalvelukeskus Tilkan valmistuminen ja avajaiset kesäkuun alussa. Kiinteistösijoitusten tuottoa alensivat kiinteistöjen arvonalennukset. Tuotto oli -0,4 prosenttia (1,2 % vuonna 2008). Suorien kiinteistösijoitusten määrä oli 614,9 miljoonaa euroa ja niiden tuotto oli 1,2 prosenttia (1,2 % vuonna 2008). Kiinteistösijoitusrahastojen avoimia sijoitussitoumuksia oli 44,1 miljoonaa euroa ja markkina-arvo oli 170,4 miljoonaa euroa. Tuotto oli -7,1 prosenttia (1,5 % v. 2008). Konserni Konserniin kuului 40 (44 v. 2008) tytäryhtiötä, joista 31 oli kiinteistöosakeyhtiöitä ja kahdeksan asunto-osakeyhtiöitä sekä yksi osakeyhtiö. Lisäksi Etera on osakkaana 17 omistusyhteysyrityksessä. Etera perusti tilikauden aikana 5 kiinteistöosakeyhtiötä ja myi 9 tytäryhtiötä. Henkilöstö Eterassa työskenteli vuonna 2009 keskimäärin 327 henkilöä (357 v. 2008). Vakituisessa työsuhteessa oli henkilöstöstä 95 prosenttia (93 % v. 2008). Henkilöstöstä naisia oli 74 prosenttia (74 % v. 2008). Uusia henkilöitä rekrytoitiin pois lähteneiden tilalle 23 (18 v. 2008), joista vakituiseen työsuhteeseen tuli 20 (10 v. 2008). Henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta (45 vuotta v. 2008). Henkilöstön palkat ja palkkiot vuonna 2009 olivat 15,2 miljoonaa euroa (17,0 milj. v. 2008). Eterassa on käytössä koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Työyhteisön toimivuuskyselyllä tutkittiin työilmapiiriä, joka parani selvästi edellisvuodesta. Varhaisen tuen malli otettiin käyttöön syksyllä osana työhyvinvoinnin aktiivista edistämistä. Työehtosopimuksen mukaiset palkkakeskustelut alkoivat vuoden 2009 alusta. Esimiestyön tukeminen jatkui teematilaisuuksilla. Asiakkuusorganisaatiota uudistettiin vuoden 2009 alussa. Toimintansa aloitti vakuutuspalvelukeskus, joka palvelee asiakkaita kaikissa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi muodostettiin uusi myynti- ja palvelukanavat yksikkö. Työterveystutkimustoiminta liitettiin työhyvinvointiyksikköön syksyllä Toiminta keskittyy työhyvinvoinnin tutkimiseen. Vastuullisen vakuutusmatemaatikon asemassa oleva aktuaarijohtaja vaihtui maaliskuun 2009 alussa. Riskienhallinta Eteran hallitus määrittää sisäisen valvonnan sisällön ja arvioi vuosittain sen tilaa. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman. Sijoitussuunnitelmassa hallitus hyväksyy vuosittain sijoitusriskien hallinnan periaatteet ja ohjeet. Riskienhallintaa koordinoi, suunnittelee ja raportoi riskienhallintapäällikkö, joka vastaa myös sisäisestä tarkastuksesta. Eterassa toimii myös juridinen compliance -toiminta, joka sisäisesti tukee ja ohjeistaa yhtiötä koskevien säännösten ja määräysten soveltamista. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

9 TOIMINTAKERTOMUS (8) Tulevaisuuden näkymät Kansainvälinen talous toipuu finanssi- ja rahapolitiikassa tehtyjen elvytystoimien tuella. Euroalueella talouden kasvun arvioidaan olevan prosentin luokkaa. Epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin eräiden EUmaiden heikko taloudellinen tilanne. Taantuman pohja on Suomessa ohitettu ja talous elpyy hitaasti. Pienenä avotaloutena Suomen taloustilanne on erittäin riippuvainen kansainvälisistä suhdanteista. Haasteena on julkisen talouden alijäämäisyys. Myös sijoitusmarkkinoilla on edelleen epävarmuutta. Työttömyyden odotetaan lisääntyvän vielä vuonna 2010, työttömyysasteen arvioidaan nousevan yli 10 prosenttiin, mutta työttömyyden arvioidaan vähenevän syksyä kohti mentäessä. Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvuksi 0,7 prosenttia vuonna Eteralle keskeisellä toimialalla, rakennusalalla kysyntä on toipumassa, mutta alkuvuoden suhdanne-ennusteet ovat vielä epävakaat. Työurien pidentämiseen panostetaan voimakkaasti erilaisilla työkykyä ylläpitävillä ja edistävillä toimilla. Työelämätyöryhmän ehdotusten valmistelua jatkettaneen uusissa työryhmissä, joiden työ valmistuu tammikuussa Myös Etera panostaa vahvasti työntekijöiden jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Ensisijaisia keinoja ovat työhyvinvoinnin tukeminen ja ammatillinen kuntoutus sekä asenteisiin vaikuttaminen ja yleisen tietoisuuden lisääminen. Etera kuuluu eläkkeensaajien määrällä mitattuna kolmen suurimman eläkeyhtiön joukkoon 16 prosentin osuudellaan. Suurten ikäluokkien hakeutuminen vanhuuseläkkeelle jatkuu voimakkaana, vaikka työuria halutaankin pidentää. Tutkimusten mukaan työntekijöillä on halukkuutta jatkaa työntekoa, mutta heikko työllisyystilanne estää työssä jatkamista. Toisaalta on odotettavissa, että moni työntekijä haluaa kompensoida työeläkettään pienentävän elinaikakertoimen vaikutuksen ja jatkaa sen vuoksi pidempään työssä, kun työllisyystilanne paranee. Etera kehittää liiketoimintaansa kasvattaakseen tulevaisuudessa markkinaosuuttaan ja kilpailukykyään. Organisaatiorakennetta uudistetaan alkuvuodesta Johtamisjärjestelmää ja toimintaa tehostetaan. Tällä voi olla myös henkilöstövaikutuksia. Muutokset käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Sähköistä liiketoimintaa kehitetään edelleen voimakkaasti. Etera tunnetaan reaaliaikaisesta, sähköisestä vakuuttamisesta, joka on sekä sopimusasiakkaiden että tilapäisten työnantajien käytössä. Kilpailukykyä pidetään yllä verkkoliiketoiminnan innovatiivisuudella sekä panostamalla vahvaan myyntityöhön ja laadukkaaseen asiakaspalveluun. Verkkopalveluissa tarjotaan myös tietoa ja työkaluja yleiseen työhyvinvoinnin lisäämiseen. Etera jatkaa vakuutettujen verkkopalveluiden kehittämistä. Vuodesta 2010 lähtien vakuutetut työntekijät voivat valita sähköisen työeläkeotteen paperisen tilalle. Sähköisiä työkaluja hyödynnetään suunnitelmallisesti myös Eteran sisäisessä toiminnassa. Viime aikoina eläketurvan hoito on keskittynyt aiempaa enemmän kahdelle suurelle työeläkeyhtiölle. Lainsäädännöllisten toimintaedellytysten tulisi olla myös tulevaisuudessa sellaiset, että työeläkejärjestelmä pysyy hajautettuna ja toimijoita on useampia. Työeläkejärjestelmän kilpailua tulisi edistää sosiaaliturvan lähtökohdista ja ottaa huomioon toimijoiden vakuutuskantojen erot. Hajautettu malli hajauttaa myös sijoitusriskejä. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014. Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman

Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014. Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014 Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman Eteralla vakaa alkuvuosi Sijoitusten markkina-arvo 5,7 miljardia euroa (5,6 mrd. ) ja tuotto 3,4 % (-0,7 %) Vakavaraisuus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot