Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8"

Transkriptio

1 Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta TILINPÄÄTÖKSET Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 9-11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (Emoyhtiö) Tuloslaskelma 12 Tase 13 Rahoituslaskelma 14 Tuloslaskelman liitetiedot Vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset 15 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 16 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 17 Muut liikekuluerittelyt, henkilöstökulut ja tilintarkastajien palkkiot 18 Taseen liitetiedot Sijoitustusten käypä arvo ja arvostusero 19 Kiinteistösijoitusten muutokset 20 Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset eriteltyinä vakuuden mukaan ja muut saamiset 29 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset 30 Eteran oma pääoma 31 Vakuutustekninen vastuuvelka, velat ja siirtovelat 32 Toimintapääoma 33 Vastuut ja vastuusitoumukset Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista 36 Tulosanalyysi ja hoitokustannustulos 37 Vakavaraisuus 38 Sijoitusjakauma käyvin arvoin 39 Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely ja tulos 40 Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle 41 Keskeisempien tunnuslukujen sisältö Riskit ja riskien hallinta Konsernitilinpäätös Konsernituloslaskelma 47 Konsernitase 48 Konsernirahoituslaskelma 49 Konsernituloslaskelman liitetiedot Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 50 Konsernitaseen liitetiedot Sijoitustusten käypä arvo ja arvostusero 51 Kiinteistösijoitusten muutokset, -saamiset ja siirtosaamiset 52 Konsernin oma pääoma 53 Velat ja siirtovelat 54 Vastuut ja vastuusitoumukset konsernissa 55 Hallituksen allekirjoitukset ja tilintarkastuskertomus 56

2 TOIMINTAKERTOMUS (8) ETERAN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Taloudellinen toimintaympäristö Suomen kokonaistuotanto supistui vuonna 2009 arviolta 8 prosenttia edellisvuodesta. Tuotannosta on leikkautunut lyhyessä ajassa yli kolmen vuoden talouskasvu. Talouden taantumaa edelsi maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka alkoi vuoden 2008 loppupuolella osakekurssien romahdettua. Suomen talous syöksyi taantumaan, kun maailmankauppa ja vienti supistuivat rajusti vuoden 2008 lopulla ja alkuvuonna Monet maat elvyttivät julkista taloutta voimakkaasti, minkä vaikutukset alkoivat näkyä markkinoilla. Yhdysvalloissa finanssimarkkinoilla käänne parempaan tapahtui maaliskuussa. Kehittyvillä markkinoilla jo alkuvuosi oli vakaampaa aikaa, mutta myös Euroopassa alettiin nähdä merkkejä talouden elpymisestä. Suomessa vuoden toisella neljänneksellä saavutettiin taantuman syvin vaihe, minkä jälkeen merkit talouskäänteestä vahvistuivat. Tuotannon määrän ei enää arvioida pienenevän, mutta kasvu jäänee vaimeaksi vuoden 2010 loppupuolelle saakka. Työttömyys paheni vuonna 2009 nopeasti, mutta ennakoitua maltillisemmin. Työttömyysaste oli vuoden lopussa noin 8 prosenttia. Taantuma vähensi voimakkaasti rakennustuotannon määrää. Uudisrakentamisen volyymi putosi neljänneksen edellisvuodesta, mutta lasku hidastui loppuvuodesta. Vilkas korjausrakentaminen on tasoittanut tilannetta. Suhdannenäkymät ovat parantuneet alkuvuodesta 2010, mutta rakennusalalla suhdanteet eivät ole vielä tasaantuneet. Työeläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmän suuri eläke-etuuksiin liittyvä muutos toteutettiin pääosin vuoden 2005 alusta, mutta järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Eläkkeiden laskennassa otettiin vuoden 2010 alusta käyttöön elinaikakerroin. Kerroin vaikuttaa vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneiden eläkkeisiin vuodesta 2010 alkaen. Kertoimen käytöllä varaudutaan ihmisten elin-ajan pitenemiseen. Työkyvyttömyys- ja osa-aikaeläkkeitä koskevia säännöksiä muutettiin alkaen. Muutoksilla parannettiin nuorena työkyvyttömäksi tulevien työkyvyttömyyseläkkeen tasoa ja edistettiin työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluuta. Joulukuussa 2008 tuli voimaan syksyn finanssikriisin seurauksena nopealla aikataululla valmisteltu laki, jolla työeläkelaitosten vakavaraisuussäännösten eri osia muutettiin riskinkantokykyä parantavaan suuntaan. Muutokset ovat voimassa vuoden 2010 loppuun. Toukokuussa 2009 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamistarpeita. Työn tavoitteena on vähentää työeläkemaksun pitkän aikavälin korotustarvetta, estää liiallista riskinottoa ja samalla välttää se, ettei työeläkelaitosten riskinkantokykyä tarpeettomasti rajoitettaisi. Tavoitteena on myös arvioida eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevan väliaikaisen lainsäädännön vaikutuksia ja muutostarpeita. Työryhmän ehdotuksesta hallitus antoi helmikuussa 2010 eduskunnalle lakiesityksen väliaikaislainsäädännön jatkamisesta kahdella vuodella vuoden 2012 loppuun. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelussa useita mittavia lainsäädäntöhankkeita. Ministeriö valmisteli luonnoksen hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan nykyistä tarkempia säännöksiä eläkelaitoksen selvitystilasta ja konkurssista. Ministeriö pyysi luonnoksesta lausunnot kesällä 2009, Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

3 TOIMINTAKERTOMUS (8) mutta hanke ei ole edennyt. Syyskuussa julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvityshenkilön raportti Eläketurvakeskusta koskevan sääntelyn uudistamistarpeista. Selvityshenkilö ehdotti muun muassa, että Eläketurvakeskuksesta muodostetaan julkisoikeudellinen laitos sosiaalija terveysministeriön yhteyteen. Ministeriössä on valmisteltu myös eläkelaitosten väliseen kilpailuun vaikuttavan lainsäädännön muuttamista. Työn taustana on tammikuussa 2007 julkaistu selvityshenkilön raportti työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteista. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan sääntelyyn tulee vaikuttamaan myös mittava EU-tasoisen solvenssi II direktiivin täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti lokakuussa 2009 työryhmän valmistelemaan direktiivin kansallista voimaan saattamista ja käsittelemään eräitä muita vakuutuslainsäädäntöön liittyviä asioita. Direktiivissä säädetään muun muassa vakuutusyritysten riskiperusteisista vakavaraisuusvaatimuksista ja vakuutusvalvonnan yhtenäisistä eurooppalaisista menettelytavoista. Direktiivi on saatettava voimaan viimeistään Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantalan johdolla toiminut eläkeneuvotteluryhmä sai tehtäväksi maan hallitukselta selvittää keinoja työurien pidentämiseksi. Esityksestä ei päästy yksimielisyyteen. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Jukka Ahtelan johdolla toiminut työelämäryhmä selvitti työurien pidentämiseen liittyviä toimia. Ryhmä jätti yksimielisen loppuraporttinsa Se esitti toimenpiteitä työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä keinoja työurien pidentämiseksi niiden alkupäästä ja työllistymisedellytysten parantamiseksi työuran aikana. Kummankin työryhmän yhteisenä tavoitteena oli löytää keinoja eläkkeellesiirtymisiän nostamiseksi kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Hallinto Vuonna 2009 varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa ja hallitus 11 kertaa. Vaalivaliokunta kokoontui kaksi kertaa, ensin valmistelemaan yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja sitten hallintoneuvostolle hallituksen jäsenten valintaa. Hallituksen puheenjohtajisto, joka toimii myös nimitys- ja palkitsemisvaliokuntana, kokoontui 11 kertaa ja hallituksen tarkastusvaliokunta kolme kertaa. Kevään yhtiökokouksessa puolet hallintoneuvoston jäsenistä oli erovuorossa ja tässä yhteydessä vaihtui neljä jäsentä. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajat edelleen Ernst & Young Oy:stä. Hallintoneuvosto valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Antero Saarilahden ja varapuheenjohtajakseen Markus Ainasojan. Hallintoneuvosto valitsi talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhmanin Lemminkäinen Oyj:stä hallituksen jäseneksi ja hallintojohtaja Ilpo Toivosen Suomen Varamiespalvelu Oy:stä hallituksen varajäseneksi hallituksesta eronneiden Jukka Antilan ja Jukka Ovaskan tilalle. Öhmanin ja Toivosen toimikausi alkoi Hallitus nimitti toimitusjohtajaksi alkaen varatoimitusjohtaja Hannu Tarkkosen, kun toimitusjohtaja Kalevi Hemilä irtisanoutui tehtävästään vuoden lopussa. Eteran osakkaita ovat vakuutuksenottajat, vakuutetut työntekijät ja takuupääoman omistajat. Eteran takuupääoma on euroa. Se jakaantuu sataankahteentoista euron nimellisarvoiseen takuuosuuteen. Takuupääomalle hyvitetään vuosittain kohtuullista tuottoa vastaava korko, joka on TyEL-vakuutuksessa käytettävä perustekorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Takuupääoman koron maksamisesta päättää vuosittain yhtiökokous. Eteran vuosikertomuksen osana on selvitys Eteran hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

4 TOIMINTAKERTOMUS (8) Kokonaistulos, vakavaraisuus, vastuuvelka ja asiakashyvitys Taantuma heijastui myös Eteran toimintaan, mutta loppuvuodesta tulokset paranivat: sijoitustuotot nousivat ja vakuutusmaksutulo kehittyi odotettua suotuisammin. Vakavaraisuus oli vakaalla tasolla ja vahvistui vuodentakaisesta. Eteran kokonaistulos parani selvästi edellisvuodesta. Vuonna 2009 se oli 209 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna tappiollinen ( milj. v. 2008). Kokonaistulos muodostuu sijoitustoiminnan tuloksesta (220 milj. ), varsinaisen vakuutusliikkeen tuloksesta (-11 milj. ) sekä hoitokustannustuloksesta (1 milj. ). Vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa miljoonaa euroa (4 892 milj. v. 2008). Se nousi 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Sijoitustoiminnan puskurina toimiva toimintapääoma kasvoi kolmanneksen. Se oli vuoden lopussa 843 miljoonaa euroa (621 milj. v. 2008). Toimintapääoma on se osa varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Vakavaraisuusaste eli toimintapääoman suhde vakavaraisuuden laskennassa käytettävään vastuuvelkaan oli 18,5 prosenttia (14,0 % v. 2008). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,3 (2,2 v. 2008). Ilman vakavaraisuussäännösten väliaikaisia helpotuksia vakavaraisuusaste olisi 13,8 prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,7. Etera siirtää vuoden 2010 asiakashyvityksiin 7,1 miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,3 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta. Vuonna 2009 Etera maksoi asiakashyvitystä 4,3 miljoonaa euroa eli 0,2 prosenttia. Liikekulut Erityistä huomiota Eterassa on kiinnitetty kustannustehokkuuteen. Kokonaisliikekulut vähenivät edelleen. Ne olivat 47 miljoonaa euroa (51 milj. v. 2008). Merkittävä osa liikekuluista koostuu henkilöstö- ja tietojärjestelmäkuluista. Henkilöstökulut olivat yhteensä 19 miljoonaa euroa, ja ne alenivat 2 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vakuutustoiminta Vuoden 2009 aikana Etera vahvisti edelleen vakuutusmyyntiään ja tehokasta asiakkuuksien hoitoa. Asiakastyytyväisyys parani edellisvuodesta. Pieniltä ja aloittavilta yrityksiltä saatu asiakastyytyväisyyspalaute oli erittäin hyvää ja nousujohteista. Myös suuret yritysasiakkaat ovat antaneet selkeän luottamuslauseen: vuoden 2009 kaikki neljä siirtokierrosta olivat Eteralle positiivisia. Eteran vakuutusten myynti jatkui vilkkaana. Tulos oli selvästi Eteran markkinaosuutta parempi. Koko työeläkealan uusista TyEL-vakuutuksista tehtiin Eterassa 16 prosenttia (14 % v. 2008). Myös yrittäjävakuutusten myynti parani edellisvuodesta. Työeläkealan uusista YEL-vakuutuksista 8 prosenttia (7 % v. 2008) tuli Eteraan. Vakuutusten siirto työeläkeyhtiöstä toiseen on mahdollista neljä kertaa vuodessa. Etera sijoittui siirtotuloksissa muihin eläkeyhtiöihin verrattuna keskitasolle. Sen maksutulo väheni siirtojen takia 5,1 miljoonaa euroa. Asiakkaat keskittivät vakuutuksiaan. Vakuutuksia saatiin myös uusilta toimialoilta. Vuoden 2010 ensimmäinen siirtokierros oli Eteralle tulokseltaan tasainen, sillä maksutulo jäi vain 0,3 miljoonaa euroa miinukselle. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

5 TOIMINTAKERTOMUS (8) TyEL-palkkasumma vuonna 2009 oli miljoonaa euroa (2 658 milj. v. 2008). Vakuutusmaksutulo oli luottotappioilla vähennettynä yhteensä 537 miljoonaa euroa (569 milj. v. 2008). Vakuutusmaksutulo pieneni 5,5 prosenttia edellisvuodesta (-9,5 % v. 2008). Luottotappioita vakuutusmaksusaatavista kirjattiin 12,9 miljoonaa euroa. Eteran markkinaosuus laski hieman 5,6 prosentista 5,4 prosenttiin vuonna Keskimääräinen TyEL-vakuutusmaksu Eteran asiakkailla oli 21,44 prosenttia. TyEL-sopimustyönantajan vakuutusmaksu ilman asiakashyvityksiä ja korkoutuksia oli 21,4 prosenttia vuonna 2009, jos vuoden 2007 palkkasumma oli alle 1,7 miljoonaa euroa. Jos palkkasumma oli suurempi, maksuprosenttiin vaikuttivat asiakaskohtaiset tekijät. Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu oli 22,4 prosenttia palkoista. Yrittäjäasiakkaiden työtulosumma nousi 52 miljoonaan euroon (35 milj. v. 2008). Alle 53-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu oli 20,8 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneen 21,9 prosenttia. Aloittavan yrittäjän alennus oli 25 prosenttia ensimmäiseltä 48 kuukaudelta. Eteralla oli vuoden lopussa TyEL-sopimusasiakkaita ( v lopussa). TyELvakuutusmaksuja maksoi vuonna 2009 tilapäisesti asiakasta ( v. 2008). Vakuutettuja työntekijöitä oli vuoden lopussa ( v. 2008) ja yrittäjiä (2 666 v. 2008). Etera otti maalis-huhtikuussa käyttöön täysin uudistetut verkkopalvelut palvellakseen asiakkaita verkossa aiempaa monipuolisemmin ja yksilöllisemmin. Vakuuttamisen vaivattomuutta lisättiin yhdistämällä kaksi erillistä vakuuttamispalvelua. Uudessa etera.fi -palvelussa voivat vakuuttamisen hoitaa sekä sopimusasiakkaat että tilapäiset työnantajat. Kesällä 2009 otettiin käyttöön uusi sähköinen vakuutusten ilmoitustapa, Eteran Nopsa. Se yhdistää kuukausi- ja vuosi-ilmoitustapojen parhaat puolet. Loppuvuonna järjestettiin perinteiset palkkahallintopäivät eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa asiakasyritysten sekä tilitoimistojen talous- ja henkilöstöasioista vastaavat saivat ajankohtaista tietoa työeläkevakuuttamisesta. Erilaisia pienempiä asiakastilaisuuksia ja kontakteja oli tasaisesti vuoden mittaan. Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa ja alueelliset asiakasraadit jatkoivat toimintaansa. Työhyvinvointi-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Eteran työhyvinvointipalvelut tukevat sekä työntekijää että koko yritystä. Sekä vakuutetulla itsellään että hänen työnantajallaan on oma roolinsa työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Työhyvinvointipalveluiden kysyntä on suurta ja niiden tuottamisessa Eteralla on apuna toimiva kumppaniverkosto. Työkunnon kehittämistä tehdään tutkitusti ja suunnitelmallisesti. Työhyvinvointitoimien vaikuttavuuden seuranta on oleellinen osa kokonaisuutta. Tutkimuksellinen painopiste on Eterassa siirtynyt työntekijöiden terveydentilan ja työkyvyn tutkimisesta työhyvinvointitoiminnan tukemiseen. Asiakaskohtaiset työhyvinvointitutkimukset antavat tietoa henkilöstön työkyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Esimiestyön haasteet olivat esillä uudentyyppisessä työhyvinvointikoulutuksessa. Liikuntatuokiot rakennustyömaille tuonut Työmaalla Treenataan konsepti kehittyi edelleen ja edellisen vuoden SuomiMies-kiertueen vaikuttavuutta seurattiin. Toimintavuonna kehitettiin myös uudenlaisia työhyvinvoinnin verkkopalveluja. Lokakuussa järjestettiin asiakkaille ja sidosryhmille Eteran Työterveyspäivä, jonka teemana oli tuki- ja liikuntaelinterveyden ylläpitäminen. Suomen Tule ry:lle luovutettiin euron suuruinen Eteran työterveyspalkinto. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

6 TOIMINTAKERTOMUS (8) Eterassa tehtiin vuonna 2009 kaikkiaan ammatillista kuntoutuspäätöstä (1 300 v. 2008). Näistä uusia hakemuksia oikeudesta kuntoutukseen tai kuntoutusrahaan oli (1 076 v. 2008). Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy edellyttää muun muassa sitä, että hakijaa uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina. Ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista työntekijöistä 70 prosenttia palaa työelämään. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että työntekijä tai yrittäjä pystyy palaamaan työhön ja pysymään työelämässä. Keinoja ovat muun muassa työkokeilut entisessä tai uudessa työssä, ammatillinen uudelleenkoulutus, oppisopimuskoulutus sekä kurssit. Eläkkeet Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 975 miljoonaa euroa (906 milj. v. 2008). Kasvua edellisvuodesta oli 8 prosenttia. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavia eläkkeitä varten Etera sai 327 miljoonaa euroa (276 milj. v. 2008). Vuoden lopussa Eteralla oli eläkkeensaajaa ( v. 2008). Eläkkeensaajien luvulla mitattuna Etera kuuluu kolmen suurimman työeläkeyhtiön joukkoon 16 prosentin osuudellaan. Uusia eläkehakemuksia tuli Eteraan kappaletta ( v. 2008). Hakemusten määrä laski 4 prosenttia edellisvuodesta. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen lisäsi vanhuuseläkehakemuksia 13 prosenttia. Vastaavasti työkyvyttömyyseläkehakemukset vähenivät 17 prosenttia edellisvuodesta. Uusia vanhuuseläkehakemuksia tuli eli 28 prosenttia kaikista hakemuksista. Ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkettä haki vakuutettua työntekijää (34 %). Perhe-eläkehakemuksia tuli (17 %) ja työttömyyseläkehakemuksia (12 %). Määräaikaisten eläkkeiden jatkohakemuksia tuli kappaletta. Näiden lisäksi käsiteltiin jo voimassa oleviin eläke-etuuksiin liittyviä vastineita, sovitus-, edunsaaja- ja muita muutoksia sekä oikaisuja ja tiedusteluja niin, että kaikkiaan eläke- ja kuntoutusasioita käsiteltiin kappaletta vuonna Uusia eläkkeitä myönnettiin LEL-, TaEL-, TEL- ja TyEL-lakien mukaan 9 435, mikä oli 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vanhuuseläkkeitä myönnettiin kappaletta (2 355 v. 2008). Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi yhdellä vuodella 58 vuoteen vuonna Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä oli 64 vuotta (64 vuotta v. 2008) ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä 51 vuotta (51 vuotta v. 2008). Työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin kappaletta (3 722 v. 2008). Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt olivat edelleen yleisimmät työkyvyttömyyseläkkeen syyt uusissa eläkkeissä. Työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylättiin 20,0 prosenttia (19,2 % v. 2008). Perhe-eläkkeitä myönnettiin kappaletta (2 077 v. 2008) ja työttömyyseläkkeitä kappaletta (1 290 v. 2008). Osa-aikaeläke myönnettiin 96 henkilölle (64 v. 2008). Kuntoutusrahaa sai 764 henkilöä (802 v. 2008). YEL-eläkkeitä myönnettiin 31 kappaletta vuonna 2009 (28 v. 2008). Eläkehakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 36 päivää vuonna 2009 (38 päivää v. 2008). Käsittelyaika oli nopeampi kuin työeläkealalla keskimäärin. Muutoksenhakulautakuntaan valitettiin 541 päätöksestä (576 v. 2008) ja vakuutusoikeuteen 236 päätöksestä (235 v. 2008). Muutoksenhakulautakunnassa Eteran päätöksistä muuttui 8 prosenttia (6 % v. 2008) ja vakuutusoikeudessa 10 prosenttia (12 % v. 2008). Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

7 TOIMINTAKERTOMUS (8) Vuonna 2009 Etera lähetti työeläkeotetta ( v. 2008). Vakuutetut ovat voineet katsella työeläkeotettaan myös Eteran verkkopalveluissa. Vuoden 2010 alussa Etera otti käyttöön sähköisen asianhallinnan järjestelmän, jonka avulla eläke- ja kuntoutushakemusten käsittely tapahtuu entistä sujuvammin ilman papereita. Sijoitustoiminta Sijoitusmarkkinat olivat toimintavuonna edelleen haastavat. Alkuvuosi oli hyvin epävakaa, mutta käänne markkinoilla tapahtui maaliskuussa. Eteran sijoitusomaisuus käyvin arvoin oli vuoden lopussa 5 228,5 miljoonaa euroa (4 917,6 milj. v. 2008). Sijoitusten kokonaistuotto oli vuonna ,3 prosenttia (-17,0 % v. 2008). Sijoitusjakaumasta oli todellisen riskiaseman mukaan korkosijoituksia (sis. lainasaamisia, joukkovelkakirjalainoja sekä muita rahoitusmarkkinavälineitä ja talletuksia) 2 855,6 miljoonaa euroa (2 845,5 milj. v. 2008), osakesijoituksia (sis. noteeratut osakkeet, private equity -sijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet) 1 450,6 miljoonaa euroa (1 028,1 milj. v. 2008) ja muita sijoituksia (sis. hedge fundit ja hyödykesijoitukset) 136,9 miljoonaa euroa (192,4 milj. v. 2008). Kiinteistösijoituksia oli 785,4 miljoonaa euroa (851,6 milj. v. 2008). Kiinteistösijoitukset sisältävät suorien kiinteistösijoitusten lisäksi sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä. Suurin osuus sijoitusjakaumassa oli vuoden 2009 lopussa korkosijoituksilla, 55 prosenttia (58 % v. 2008). Osakesijoituksia oli 28 prosenttia (21 % v. 2008) ja kiinteistösijoituksia 15 prosenttia (17 % v. 2008). Muiden sijoitusten osuus oli 3 prosenttia (4 % v. 2008). Vuonna 2009 korkosijoitukset tuottivat poikkeuksellisen hyvin, 10,6 prosenttia (-2,1 % v. 2008). Erityyppisten korkosijoitusten väliset tuottoerot olivat merkittäviä ja onnistuneen allokaation tärkeys korostui. Lainakanta kasvoi kertomusvuoden aikana 69 prosenttia. Kasvu johtui suurimmaksi osaksi vuoden 2008 jälkipuoliskolla myönnetyistä TyEL-takaisinlainoista. Takaisinlainausmahdollisuus turvasi monen asiakasyrityksen rahoituksen pankkikriisin ollessa pahimmillaan. Toimintavuoden lopulla lainakanta kääntyi laskuun, mikä johtui muutamien lyhytaikaisten sijoituslainojen takaisinmaksuista. Lainasaamisia oli 519,2 miljoonaa euroa (306,8 milj. v. 2008). Lainakannasta oli takaisinlainoja 298,2 miljoonaa euroa eli yli puolet. Takausten osuus lainakannan vakuuksista oli 64 prosenttia ja kiinnitysvakuuksien osuus 36 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,9 prosenttia (5,1 % v. 2008). Osakesijoitusten tuotto oli 18,9 prosenttia (-40,9 % v. 2008). Vuosi 2009 oli vaikeasta alusta huolimatta osakesijoittajalle hyvin palkitseva. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä alamäki jatkui varsin voimakkaana ja myyntipaine osakemarkkinoilla oli kova. Maaliskuun alussa osakekurssit kääntyivät nousuun, jota kesti pieniä taukoja lukuun ottamatta koko loppuvuoden. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 28,0 prosenttia (-44,4 % v. 2008). Private equity sijoitusten tuotto oli -21,9 prosenttia (-7,2 % v. 2008). Noteeraamattomat osakkeet tuottivat 10,9 prosenttia (2,1 % v. 2008). Vuoden 2009 aikana Etera teki kuusi uutta rahastosijoitusta sekä neljä sijoitusta noteeraamattomiin osakkeisiin. Pääomarahastojen avoimia sijoitussitoumuksia oli 287,4 miljoonaa euroa. Pääomarahastosijoitusten markkina-arvo oli 161,5 miljoonaa euroa ja noteeraamattomien osakkeiden markkina-arvo 63,1 miljoonaa euroa. Muut sijoitukset tuottivat -2,0 prosenttia (-19,1 % v. 2008). Tuotto koostuu hedgerahasto- ja hyödykesijoituksista. Näiden sijoitusten kokonaismäärä vuoden lopussa oli 136,9 miljoonaa euroa. Va- Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

8 TOIMINTAKERTOMUS (8) luuttariskit olivat täysin suojattuja. Hedgerahastojen määrä oli vuoden vaihteessa 90,6 miljoonaa euroa (170,3 milj. euroa v. 2008) ja tuotto -4,6 prosenttia. Sijoituksia hedgerahastoihin pienennettiin voimakkaasti alkuvuodesta. Sijoitukset raaka-aineisiin aloitettiin vuoden 2009 aikana. Ensimmäiset rahastomerkinnät tehtiin toukokuun lopussa. Eteran raaka-ainesijoitusten tuotto toimintavuonna oli 21,2 prosenttia. Raaka-ainesijoitusten määrä oli vuoden lopussa 46,3 miljoonaa euroa. Kiinteistömarkkinoilla kauppoja tehtiin hyvin vähän koko vuonna. Vuoden suurin yksittäinen kiinteistökauppa Suomessa tehtiin kesäkuun lopussa, kun Etera myi Swing Life Science Centerin Espoon Keilaniemestä saksalaiselle Commertz Realille noin 120 miljoonan euron hinnalla. Merkittävä etappi oli myös hoivapalvelukeskus Tilkan valmistuminen ja avajaiset kesäkuun alussa. Kiinteistösijoitusten tuottoa alensivat kiinteistöjen arvonalennukset. Tuotto oli -0,4 prosenttia (1,2 % vuonna 2008). Suorien kiinteistösijoitusten määrä oli 614,9 miljoonaa euroa ja niiden tuotto oli 1,2 prosenttia (1,2 % vuonna 2008). Kiinteistösijoitusrahastojen avoimia sijoitussitoumuksia oli 44,1 miljoonaa euroa ja markkina-arvo oli 170,4 miljoonaa euroa. Tuotto oli -7,1 prosenttia (1,5 % v. 2008). Konserni Konserniin kuului 40 (44 v. 2008) tytäryhtiötä, joista 31 oli kiinteistöosakeyhtiöitä ja kahdeksan asunto-osakeyhtiöitä sekä yksi osakeyhtiö. Lisäksi Etera on osakkaana 17 omistusyhteysyrityksessä. Etera perusti tilikauden aikana 5 kiinteistöosakeyhtiötä ja myi 9 tytäryhtiötä. Henkilöstö Eterassa työskenteli vuonna 2009 keskimäärin 327 henkilöä (357 v. 2008). Vakituisessa työsuhteessa oli henkilöstöstä 95 prosenttia (93 % v. 2008). Henkilöstöstä naisia oli 74 prosenttia (74 % v. 2008). Uusia henkilöitä rekrytoitiin pois lähteneiden tilalle 23 (18 v. 2008), joista vakituiseen työsuhteeseen tuli 20 (10 v. 2008). Henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta (45 vuotta v. 2008). Henkilöstön palkat ja palkkiot vuonna 2009 olivat 15,2 miljoonaa euroa (17,0 milj. v. 2008). Eterassa on käytössä koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Työyhteisön toimivuuskyselyllä tutkittiin työilmapiiriä, joka parani selvästi edellisvuodesta. Varhaisen tuen malli otettiin käyttöön syksyllä osana työhyvinvoinnin aktiivista edistämistä. Työehtosopimuksen mukaiset palkkakeskustelut alkoivat vuoden 2009 alusta. Esimiestyön tukeminen jatkui teematilaisuuksilla. Asiakkuusorganisaatiota uudistettiin vuoden 2009 alussa. Toimintansa aloitti vakuutuspalvelukeskus, joka palvelee asiakkaita kaikissa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi muodostettiin uusi myynti- ja palvelukanavat yksikkö. Työterveystutkimustoiminta liitettiin työhyvinvointiyksikköön syksyllä Toiminta keskittyy työhyvinvoinnin tutkimiseen. Vastuullisen vakuutusmatemaatikon asemassa oleva aktuaarijohtaja vaihtui maaliskuun 2009 alussa. Riskienhallinta Eteran hallitus määrittää sisäisen valvonnan sisällön ja arvioi vuosittain sen tilaa. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman. Sijoitussuunnitelmassa hallitus hyväksyy vuosittain sijoitusriskien hallinnan periaatteet ja ohjeet. Riskienhallintaa koordinoi, suunnittelee ja raportoi riskienhallintapäällikkö, joka vastaa myös sisäisestä tarkastuksesta. Eterassa toimii myös juridinen compliance -toiminta, joka sisäisesti tukee ja ohjeistaa yhtiötä koskevien säännösten ja määräysten soveltamista. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

9 TOIMINTAKERTOMUS (8) Tulevaisuuden näkymät Kansainvälinen talous toipuu finanssi- ja rahapolitiikassa tehtyjen elvytystoimien tuella. Euroalueella talouden kasvun arvioidaan olevan prosentin luokkaa. Epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin eräiden EUmaiden heikko taloudellinen tilanne. Taantuman pohja on Suomessa ohitettu ja talous elpyy hitaasti. Pienenä avotaloutena Suomen taloustilanne on erittäin riippuvainen kansainvälisistä suhdanteista. Haasteena on julkisen talouden alijäämäisyys. Myös sijoitusmarkkinoilla on edelleen epävarmuutta. Työttömyyden odotetaan lisääntyvän vielä vuonna 2010, työttömyysasteen arvioidaan nousevan yli 10 prosenttiin, mutta työttömyyden arvioidaan vähenevän syksyä kohti mentäessä. Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvuksi 0,7 prosenttia vuonna Eteralle keskeisellä toimialalla, rakennusalalla kysyntä on toipumassa, mutta alkuvuoden suhdanne-ennusteet ovat vielä epävakaat. Työurien pidentämiseen panostetaan voimakkaasti erilaisilla työkykyä ylläpitävillä ja edistävillä toimilla. Työelämätyöryhmän ehdotusten valmistelua jatkettaneen uusissa työryhmissä, joiden työ valmistuu tammikuussa Myös Etera panostaa vahvasti työntekijöiden jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Ensisijaisia keinoja ovat työhyvinvoinnin tukeminen ja ammatillinen kuntoutus sekä asenteisiin vaikuttaminen ja yleisen tietoisuuden lisääminen. Etera kuuluu eläkkeensaajien määrällä mitattuna kolmen suurimman eläkeyhtiön joukkoon 16 prosentin osuudellaan. Suurten ikäluokkien hakeutuminen vanhuuseläkkeelle jatkuu voimakkaana, vaikka työuria halutaankin pidentää. Tutkimusten mukaan työntekijöillä on halukkuutta jatkaa työntekoa, mutta heikko työllisyystilanne estää työssä jatkamista. Toisaalta on odotettavissa, että moni työntekijä haluaa kompensoida työeläkettään pienentävän elinaikakertoimen vaikutuksen ja jatkaa sen vuoksi pidempään työssä, kun työllisyystilanne paranee. Etera kehittää liiketoimintaansa kasvattaakseen tulevaisuudessa markkinaosuuttaan ja kilpailukykyään. Organisaatiorakennetta uudistetaan alkuvuodesta Johtamisjärjestelmää ja toimintaa tehostetaan. Tällä voi olla myös henkilöstövaikutuksia. Muutokset käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Sähköistä liiketoimintaa kehitetään edelleen voimakkaasti. Etera tunnetaan reaaliaikaisesta, sähköisestä vakuuttamisesta, joka on sekä sopimusasiakkaiden että tilapäisten työnantajien käytössä. Kilpailukykyä pidetään yllä verkkoliiketoiminnan innovatiivisuudella sekä panostamalla vahvaan myyntityöhön ja laadukkaaseen asiakaspalveluun. Verkkopalveluissa tarjotaan myös tietoa ja työkaluja yleiseen työhyvinvoinnin lisäämiseen. Etera jatkaa vakuutettujen verkkopalveluiden kehittämistä. Vuodesta 2010 lähtien vakuutetut työntekijät voivat valita sähköisen työeläkeotteen paperisen tilalle. Sähköisiä työkaluja hyödynnetään suunnitelmallisesti myös Eteran sisäisessä toiminnassa. Viime aikoina eläketurvan hoito on keskittynyt aiempaa enemmän kahdelle suurelle työeläkeyhtiölle. Lainsäädännöllisten toimintaedellytysten tulisi olla myös tulevaisuudessa sellaiset, että työeläkejärjestelmä pysyy hajautettuna ja toimijoita on useampia. Työeläkejärjestelmän kilpailua tulisi edistää sosiaaliturvan lähtökohdista ja ottaa huomioon toimijoiden vakuutuskantojen erot. Hajautettu malli hajauttaa myös sijoitusriskejä. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Työttömyys paheni vuonna 2009 nopeasti, mutta ennakoitua maltillisemmin. Työttömyysaste oli vuoden lopussa noin 8 prosenttia.

Työttömyys paheni vuonna 2009 nopeasti, mutta ennakoitua maltillisemmin. Työttömyysaste oli vuoden lopussa noin 8 prosenttia. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 (8) ETERAN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Taloudellinen toimintaympäristö Suomen kokonaistuotanto supistui vuonna 2009 arviolta 8 prosenttia edellisvuodesta. Tuotannosta on leikkautunut

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta alkuvuonna vahvassa kasvussa Eläkekäsittelyn ruuhkat purettu, päätöksiä selvästi enemmän kuin vuosi sitten Eläkeuudistus sujuvasti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Tammi-syyskuun sijoitustuotto oli 5,5 %. Asiakashankinta sujui kolmannella neljänneksellä erinomaisesti. Maksutulolla mitattuna nettoasiakashankinta

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot