Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8"

Transkriptio

1 Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta TILINPÄÄTÖKSET Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 9-11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (Emoyhtiö) Tuloslaskelma 12 Tase 13 Rahoituslaskelma 14 Tuloslaskelman liitetiedot Vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset 15 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 16 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 17 Muut liikekuluerittelyt, henkilöstökulut ja tilintarkastajien palkkiot 18 Taseen liitetiedot Sijoitustusten käypä arvo ja arvostusero 19 Kiinteistösijoitusten muutokset 20 Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset eriteltyinä vakuuden mukaan ja muut saamiset 29 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset 30 Eteran oma pääoma 31 Vakuutustekninen vastuuvelka, velat ja siirtovelat 32 Toimintapääoma 33 Vastuut ja vastuusitoumukset Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista 36 Tulosanalyysi ja hoitokustannustulos 37 Vakavaraisuus 38 Sijoitusjakauma käyvin arvoin 39 Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely ja tulos 40 Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle 41 Keskeisempien tunnuslukujen sisältö Riskit ja riskien hallinta Konsernitilinpäätös Konsernituloslaskelma 47 Konsernitase 48 Konsernirahoituslaskelma 49 Konsernituloslaskelman liitetiedot Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 50 Konsernitaseen liitetiedot Sijoitustusten käypä arvo ja arvostusero 51 Kiinteistösijoitusten muutokset, -saamiset ja siirtosaamiset 52 Konsernin oma pääoma 53 Velat ja siirtovelat 54 Vastuut ja vastuusitoumukset konsernissa 55 Hallituksen allekirjoitukset ja tilintarkastuskertomus 56

2 TOIMINTAKERTOMUS (8) ETERAN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Taloudellinen toimintaympäristö Suomen kokonaistuotanto supistui vuonna 2009 arviolta 8 prosenttia edellisvuodesta. Tuotannosta on leikkautunut lyhyessä ajassa yli kolmen vuoden talouskasvu. Talouden taantumaa edelsi maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka alkoi vuoden 2008 loppupuolella osakekurssien romahdettua. Suomen talous syöksyi taantumaan, kun maailmankauppa ja vienti supistuivat rajusti vuoden 2008 lopulla ja alkuvuonna Monet maat elvyttivät julkista taloutta voimakkaasti, minkä vaikutukset alkoivat näkyä markkinoilla. Yhdysvalloissa finanssimarkkinoilla käänne parempaan tapahtui maaliskuussa. Kehittyvillä markkinoilla jo alkuvuosi oli vakaampaa aikaa, mutta myös Euroopassa alettiin nähdä merkkejä talouden elpymisestä. Suomessa vuoden toisella neljänneksellä saavutettiin taantuman syvin vaihe, minkä jälkeen merkit talouskäänteestä vahvistuivat. Tuotannon määrän ei enää arvioida pienenevän, mutta kasvu jäänee vaimeaksi vuoden 2010 loppupuolelle saakka. Työttömyys paheni vuonna 2009 nopeasti, mutta ennakoitua maltillisemmin. Työttömyysaste oli vuoden lopussa noin 8 prosenttia. Taantuma vähensi voimakkaasti rakennustuotannon määrää. Uudisrakentamisen volyymi putosi neljänneksen edellisvuodesta, mutta lasku hidastui loppuvuodesta. Vilkas korjausrakentaminen on tasoittanut tilannetta. Suhdannenäkymät ovat parantuneet alkuvuodesta 2010, mutta rakennusalalla suhdanteet eivät ole vielä tasaantuneet. Työeläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmän suuri eläke-etuuksiin liittyvä muutos toteutettiin pääosin vuoden 2005 alusta, mutta järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Eläkkeiden laskennassa otettiin vuoden 2010 alusta käyttöön elinaikakerroin. Kerroin vaikuttaa vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneiden eläkkeisiin vuodesta 2010 alkaen. Kertoimen käytöllä varaudutaan ihmisten elin-ajan pitenemiseen. Työkyvyttömyys- ja osa-aikaeläkkeitä koskevia säännöksiä muutettiin alkaen. Muutoksilla parannettiin nuorena työkyvyttömäksi tulevien työkyvyttömyyseläkkeen tasoa ja edistettiin työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluuta. Joulukuussa 2008 tuli voimaan syksyn finanssikriisin seurauksena nopealla aikataululla valmisteltu laki, jolla työeläkelaitosten vakavaraisuussäännösten eri osia muutettiin riskinkantokykyä parantavaan suuntaan. Muutokset ovat voimassa vuoden 2010 loppuun. Toukokuussa 2009 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamistarpeita. Työn tavoitteena on vähentää työeläkemaksun pitkän aikavälin korotustarvetta, estää liiallista riskinottoa ja samalla välttää se, ettei työeläkelaitosten riskinkantokykyä tarpeettomasti rajoitettaisi. Tavoitteena on myös arvioida eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevan väliaikaisen lainsäädännön vaikutuksia ja muutostarpeita. Työryhmän ehdotuksesta hallitus antoi helmikuussa 2010 eduskunnalle lakiesityksen väliaikaislainsäädännön jatkamisesta kahdella vuodella vuoden 2012 loppuun. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelussa useita mittavia lainsäädäntöhankkeita. Ministeriö valmisteli luonnoksen hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan nykyistä tarkempia säännöksiä eläkelaitoksen selvitystilasta ja konkurssista. Ministeriö pyysi luonnoksesta lausunnot kesällä 2009, Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

3 TOIMINTAKERTOMUS (8) mutta hanke ei ole edennyt. Syyskuussa julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvityshenkilön raportti Eläketurvakeskusta koskevan sääntelyn uudistamistarpeista. Selvityshenkilö ehdotti muun muassa, että Eläketurvakeskuksesta muodostetaan julkisoikeudellinen laitos sosiaalija terveysministeriön yhteyteen. Ministeriössä on valmisteltu myös eläkelaitosten väliseen kilpailuun vaikuttavan lainsäädännön muuttamista. Työn taustana on tammikuussa 2007 julkaistu selvityshenkilön raportti työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteista. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan sääntelyyn tulee vaikuttamaan myös mittava EU-tasoisen solvenssi II direktiivin täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti lokakuussa 2009 työryhmän valmistelemaan direktiivin kansallista voimaan saattamista ja käsittelemään eräitä muita vakuutuslainsäädäntöön liittyviä asioita. Direktiivissä säädetään muun muassa vakuutusyritysten riskiperusteisista vakavaraisuusvaatimuksista ja vakuutusvalvonnan yhtenäisistä eurooppalaisista menettelytavoista. Direktiivi on saatettava voimaan viimeistään Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantalan johdolla toiminut eläkeneuvotteluryhmä sai tehtäväksi maan hallitukselta selvittää keinoja työurien pidentämiseksi. Esityksestä ei päästy yksimielisyyteen. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Jukka Ahtelan johdolla toiminut työelämäryhmä selvitti työurien pidentämiseen liittyviä toimia. Ryhmä jätti yksimielisen loppuraporttinsa Se esitti toimenpiteitä työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä keinoja työurien pidentämiseksi niiden alkupäästä ja työllistymisedellytysten parantamiseksi työuran aikana. Kummankin työryhmän yhteisenä tavoitteena oli löytää keinoja eläkkeellesiirtymisiän nostamiseksi kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Hallinto Vuonna 2009 varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa ja hallitus 11 kertaa. Vaalivaliokunta kokoontui kaksi kertaa, ensin valmistelemaan yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja sitten hallintoneuvostolle hallituksen jäsenten valintaa. Hallituksen puheenjohtajisto, joka toimii myös nimitys- ja palkitsemisvaliokuntana, kokoontui 11 kertaa ja hallituksen tarkastusvaliokunta kolme kertaa. Kevään yhtiökokouksessa puolet hallintoneuvoston jäsenistä oli erovuorossa ja tässä yhteydessä vaihtui neljä jäsentä. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajat edelleen Ernst & Young Oy:stä. Hallintoneuvosto valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Antero Saarilahden ja varapuheenjohtajakseen Markus Ainasojan. Hallintoneuvosto valitsi talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhmanin Lemminkäinen Oyj:stä hallituksen jäseneksi ja hallintojohtaja Ilpo Toivosen Suomen Varamiespalvelu Oy:stä hallituksen varajäseneksi hallituksesta eronneiden Jukka Antilan ja Jukka Ovaskan tilalle. Öhmanin ja Toivosen toimikausi alkoi Hallitus nimitti toimitusjohtajaksi alkaen varatoimitusjohtaja Hannu Tarkkosen, kun toimitusjohtaja Kalevi Hemilä irtisanoutui tehtävästään vuoden lopussa. Eteran osakkaita ovat vakuutuksenottajat, vakuutetut työntekijät ja takuupääoman omistajat. Eteran takuupääoma on euroa. Se jakaantuu sataankahteentoista euron nimellisarvoiseen takuuosuuteen. Takuupääomalle hyvitetään vuosittain kohtuullista tuottoa vastaava korko, joka on TyEL-vakuutuksessa käytettävä perustekorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Takuupääoman koron maksamisesta päättää vuosittain yhtiökokous. Eteran vuosikertomuksen osana on selvitys Eteran hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

4 TOIMINTAKERTOMUS (8) Kokonaistulos, vakavaraisuus, vastuuvelka ja asiakashyvitys Taantuma heijastui myös Eteran toimintaan, mutta loppuvuodesta tulokset paranivat: sijoitustuotot nousivat ja vakuutusmaksutulo kehittyi odotettua suotuisammin. Vakavaraisuus oli vakaalla tasolla ja vahvistui vuodentakaisesta. Eteran kokonaistulos parani selvästi edellisvuodesta. Vuonna 2009 se oli 209 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna tappiollinen ( milj. v. 2008). Kokonaistulos muodostuu sijoitustoiminnan tuloksesta (220 milj. ), varsinaisen vakuutusliikkeen tuloksesta (-11 milj. ) sekä hoitokustannustuloksesta (1 milj. ). Vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa miljoonaa euroa (4 892 milj. v. 2008). Se nousi 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Sijoitustoiminnan puskurina toimiva toimintapääoma kasvoi kolmanneksen. Se oli vuoden lopussa 843 miljoonaa euroa (621 milj. v. 2008). Toimintapääoma on se osa varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Vakavaraisuusaste eli toimintapääoman suhde vakavaraisuuden laskennassa käytettävään vastuuvelkaan oli 18,5 prosenttia (14,0 % v. 2008). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,3 (2,2 v. 2008). Ilman vakavaraisuussäännösten väliaikaisia helpotuksia vakavaraisuusaste olisi 13,8 prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,7. Etera siirtää vuoden 2010 asiakashyvityksiin 7,1 miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,3 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta. Vuonna 2009 Etera maksoi asiakashyvitystä 4,3 miljoonaa euroa eli 0,2 prosenttia. Liikekulut Erityistä huomiota Eterassa on kiinnitetty kustannustehokkuuteen. Kokonaisliikekulut vähenivät edelleen. Ne olivat 47 miljoonaa euroa (51 milj. v. 2008). Merkittävä osa liikekuluista koostuu henkilöstö- ja tietojärjestelmäkuluista. Henkilöstökulut olivat yhteensä 19 miljoonaa euroa, ja ne alenivat 2 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vakuutustoiminta Vuoden 2009 aikana Etera vahvisti edelleen vakuutusmyyntiään ja tehokasta asiakkuuksien hoitoa. Asiakastyytyväisyys parani edellisvuodesta. Pieniltä ja aloittavilta yrityksiltä saatu asiakastyytyväisyyspalaute oli erittäin hyvää ja nousujohteista. Myös suuret yritysasiakkaat ovat antaneet selkeän luottamuslauseen: vuoden 2009 kaikki neljä siirtokierrosta olivat Eteralle positiivisia. Eteran vakuutusten myynti jatkui vilkkaana. Tulos oli selvästi Eteran markkinaosuutta parempi. Koko työeläkealan uusista TyEL-vakuutuksista tehtiin Eterassa 16 prosenttia (14 % v. 2008). Myös yrittäjävakuutusten myynti parani edellisvuodesta. Työeläkealan uusista YEL-vakuutuksista 8 prosenttia (7 % v. 2008) tuli Eteraan. Vakuutusten siirto työeläkeyhtiöstä toiseen on mahdollista neljä kertaa vuodessa. Etera sijoittui siirtotuloksissa muihin eläkeyhtiöihin verrattuna keskitasolle. Sen maksutulo väheni siirtojen takia 5,1 miljoonaa euroa. Asiakkaat keskittivät vakuutuksiaan. Vakuutuksia saatiin myös uusilta toimialoilta. Vuoden 2010 ensimmäinen siirtokierros oli Eteralle tulokseltaan tasainen, sillä maksutulo jäi vain 0,3 miljoonaa euroa miinukselle. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

5 TOIMINTAKERTOMUS (8) TyEL-palkkasumma vuonna 2009 oli miljoonaa euroa (2 658 milj. v. 2008). Vakuutusmaksutulo oli luottotappioilla vähennettynä yhteensä 537 miljoonaa euroa (569 milj. v. 2008). Vakuutusmaksutulo pieneni 5,5 prosenttia edellisvuodesta (-9,5 % v. 2008). Luottotappioita vakuutusmaksusaatavista kirjattiin 12,9 miljoonaa euroa. Eteran markkinaosuus laski hieman 5,6 prosentista 5,4 prosenttiin vuonna Keskimääräinen TyEL-vakuutusmaksu Eteran asiakkailla oli 21,44 prosenttia. TyEL-sopimustyönantajan vakuutusmaksu ilman asiakashyvityksiä ja korkoutuksia oli 21,4 prosenttia vuonna 2009, jos vuoden 2007 palkkasumma oli alle 1,7 miljoonaa euroa. Jos palkkasumma oli suurempi, maksuprosenttiin vaikuttivat asiakaskohtaiset tekijät. Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu oli 22,4 prosenttia palkoista. Yrittäjäasiakkaiden työtulosumma nousi 52 miljoonaan euroon (35 milj. v. 2008). Alle 53-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu oli 20,8 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneen 21,9 prosenttia. Aloittavan yrittäjän alennus oli 25 prosenttia ensimmäiseltä 48 kuukaudelta. Eteralla oli vuoden lopussa TyEL-sopimusasiakkaita ( v lopussa). TyELvakuutusmaksuja maksoi vuonna 2009 tilapäisesti asiakasta ( v. 2008). Vakuutettuja työntekijöitä oli vuoden lopussa ( v. 2008) ja yrittäjiä (2 666 v. 2008). Etera otti maalis-huhtikuussa käyttöön täysin uudistetut verkkopalvelut palvellakseen asiakkaita verkossa aiempaa monipuolisemmin ja yksilöllisemmin. Vakuuttamisen vaivattomuutta lisättiin yhdistämällä kaksi erillistä vakuuttamispalvelua. Uudessa etera.fi -palvelussa voivat vakuuttamisen hoitaa sekä sopimusasiakkaat että tilapäiset työnantajat. Kesällä 2009 otettiin käyttöön uusi sähköinen vakuutusten ilmoitustapa, Eteran Nopsa. Se yhdistää kuukausi- ja vuosi-ilmoitustapojen parhaat puolet. Loppuvuonna järjestettiin perinteiset palkkahallintopäivät eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa asiakasyritysten sekä tilitoimistojen talous- ja henkilöstöasioista vastaavat saivat ajankohtaista tietoa työeläkevakuuttamisesta. Erilaisia pienempiä asiakastilaisuuksia ja kontakteja oli tasaisesti vuoden mittaan. Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa ja alueelliset asiakasraadit jatkoivat toimintaansa. Työhyvinvointi-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Eteran työhyvinvointipalvelut tukevat sekä työntekijää että koko yritystä. Sekä vakuutetulla itsellään että hänen työnantajallaan on oma roolinsa työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Työhyvinvointipalveluiden kysyntä on suurta ja niiden tuottamisessa Eteralla on apuna toimiva kumppaniverkosto. Työkunnon kehittämistä tehdään tutkitusti ja suunnitelmallisesti. Työhyvinvointitoimien vaikuttavuuden seuranta on oleellinen osa kokonaisuutta. Tutkimuksellinen painopiste on Eterassa siirtynyt työntekijöiden terveydentilan ja työkyvyn tutkimisesta työhyvinvointitoiminnan tukemiseen. Asiakaskohtaiset työhyvinvointitutkimukset antavat tietoa henkilöstön työkyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Esimiestyön haasteet olivat esillä uudentyyppisessä työhyvinvointikoulutuksessa. Liikuntatuokiot rakennustyömaille tuonut Työmaalla Treenataan konsepti kehittyi edelleen ja edellisen vuoden SuomiMies-kiertueen vaikuttavuutta seurattiin. Toimintavuonna kehitettiin myös uudenlaisia työhyvinvoinnin verkkopalveluja. Lokakuussa järjestettiin asiakkaille ja sidosryhmille Eteran Työterveyspäivä, jonka teemana oli tuki- ja liikuntaelinterveyden ylläpitäminen. Suomen Tule ry:lle luovutettiin euron suuruinen Eteran työterveyspalkinto. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

6 TOIMINTAKERTOMUS (8) Eterassa tehtiin vuonna 2009 kaikkiaan ammatillista kuntoutuspäätöstä (1 300 v. 2008). Näistä uusia hakemuksia oikeudesta kuntoutukseen tai kuntoutusrahaan oli (1 076 v. 2008). Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy edellyttää muun muassa sitä, että hakijaa uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina. Ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista työntekijöistä 70 prosenttia palaa työelämään. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että työntekijä tai yrittäjä pystyy palaamaan työhön ja pysymään työelämässä. Keinoja ovat muun muassa työkokeilut entisessä tai uudessa työssä, ammatillinen uudelleenkoulutus, oppisopimuskoulutus sekä kurssit. Eläkkeet Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 975 miljoonaa euroa (906 milj. v. 2008). Kasvua edellisvuodesta oli 8 prosenttia. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavia eläkkeitä varten Etera sai 327 miljoonaa euroa (276 milj. v. 2008). Vuoden lopussa Eteralla oli eläkkeensaajaa ( v. 2008). Eläkkeensaajien luvulla mitattuna Etera kuuluu kolmen suurimman työeläkeyhtiön joukkoon 16 prosentin osuudellaan. Uusia eläkehakemuksia tuli Eteraan kappaletta ( v. 2008). Hakemusten määrä laski 4 prosenttia edellisvuodesta. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen lisäsi vanhuuseläkehakemuksia 13 prosenttia. Vastaavasti työkyvyttömyyseläkehakemukset vähenivät 17 prosenttia edellisvuodesta. Uusia vanhuuseläkehakemuksia tuli eli 28 prosenttia kaikista hakemuksista. Ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkettä haki vakuutettua työntekijää (34 %). Perhe-eläkehakemuksia tuli (17 %) ja työttömyyseläkehakemuksia (12 %). Määräaikaisten eläkkeiden jatkohakemuksia tuli kappaletta. Näiden lisäksi käsiteltiin jo voimassa oleviin eläke-etuuksiin liittyviä vastineita, sovitus-, edunsaaja- ja muita muutoksia sekä oikaisuja ja tiedusteluja niin, että kaikkiaan eläke- ja kuntoutusasioita käsiteltiin kappaletta vuonna Uusia eläkkeitä myönnettiin LEL-, TaEL-, TEL- ja TyEL-lakien mukaan 9 435, mikä oli 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vanhuuseläkkeitä myönnettiin kappaletta (2 355 v. 2008). Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi yhdellä vuodella 58 vuoteen vuonna Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä oli 64 vuotta (64 vuotta v. 2008) ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä 51 vuotta (51 vuotta v. 2008). Työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin kappaletta (3 722 v. 2008). Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt olivat edelleen yleisimmät työkyvyttömyyseläkkeen syyt uusissa eläkkeissä. Työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylättiin 20,0 prosenttia (19,2 % v. 2008). Perhe-eläkkeitä myönnettiin kappaletta (2 077 v. 2008) ja työttömyyseläkkeitä kappaletta (1 290 v. 2008). Osa-aikaeläke myönnettiin 96 henkilölle (64 v. 2008). Kuntoutusrahaa sai 764 henkilöä (802 v. 2008). YEL-eläkkeitä myönnettiin 31 kappaletta vuonna 2009 (28 v. 2008). Eläkehakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 36 päivää vuonna 2009 (38 päivää v. 2008). Käsittelyaika oli nopeampi kuin työeläkealalla keskimäärin. Muutoksenhakulautakuntaan valitettiin 541 päätöksestä (576 v. 2008) ja vakuutusoikeuteen 236 päätöksestä (235 v. 2008). Muutoksenhakulautakunnassa Eteran päätöksistä muuttui 8 prosenttia (6 % v. 2008) ja vakuutusoikeudessa 10 prosenttia (12 % v. 2008). Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

7 TOIMINTAKERTOMUS (8) Vuonna 2009 Etera lähetti työeläkeotetta ( v. 2008). Vakuutetut ovat voineet katsella työeläkeotettaan myös Eteran verkkopalveluissa. Vuoden 2010 alussa Etera otti käyttöön sähköisen asianhallinnan järjestelmän, jonka avulla eläke- ja kuntoutushakemusten käsittely tapahtuu entistä sujuvammin ilman papereita. Sijoitustoiminta Sijoitusmarkkinat olivat toimintavuonna edelleen haastavat. Alkuvuosi oli hyvin epävakaa, mutta käänne markkinoilla tapahtui maaliskuussa. Eteran sijoitusomaisuus käyvin arvoin oli vuoden lopussa 5 228,5 miljoonaa euroa (4 917,6 milj. v. 2008). Sijoitusten kokonaistuotto oli vuonna ,3 prosenttia (-17,0 % v. 2008). Sijoitusjakaumasta oli todellisen riskiaseman mukaan korkosijoituksia (sis. lainasaamisia, joukkovelkakirjalainoja sekä muita rahoitusmarkkinavälineitä ja talletuksia) 2 855,6 miljoonaa euroa (2 845,5 milj. v. 2008), osakesijoituksia (sis. noteeratut osakkeet, private equity -sijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet) 1 450,6 miljoonaa euroa (1 028,1 milj. v. 2008) ja muita sijoituksia (sis. hedge fundit ja hyödykesijoitukset) 136,9 miljoonaa euroa (192,4 milj. v. 2008). Kiinteistösijoituksia oli 785,4 miljoonaa euroa (851,6 milj. v. 2008). Kiinteistösijoitukset sisältävät suorien kiinteistösijoitusten lisäksi sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä. Suurin osuus sijoitusjakaumassa oli vuoden 2009 lopussa korkosijoituksilla, 55 prosenttia (58 % v. 2008). Osakesijoituksia oli 28 prosenttia (21 % v. 2008) ja kiinteistösijoituksia 15 prosenttia (17 % v. 2008). Muiden sijoitusten osuus oli 3 prosenttia (4 % v. 2008). Vuonna 2009 korkosijoitukset tuottivat poikkeuksellisen hyvin, 10,6 prosenttia (-2,1 % v. 2008). Erityyppisten korkosijoitusten väliset tuottoerot olivat merkittäviä ja onnistuneen allokaation tärkeys korostui. Lainakanta kasvoi kertomusvuoden aikana 69 prosenttia. Kasvu johtui suurimmaksi osaksi vuoden 2008 jälkipuoliskolla myönnetyistä TyEL-takaisinlainoista. Takaisinlainausmahdollisuus turvasi monen asiakasyrityksen rahoituksen pankkikriisin ollessa pahimmillaan. Toimintavuoden lopulla lainakanta kääntyi laskuun, mikä johtui muutamien lyhytaikaisten sijoituslainojen takaisinmaksuista. Lainasaamisia oli 519,2 miljoonaa euroa (306,8 milj. v. 2008). Lainakannasta oli takaisinlainoja 298,2 miljoonaa euroa eli yli puolet. Takausten osuus lainakannan vakuuksista oli 64 prosenttia ja kiinnitysvakuuksien osuus 36 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,9 prosenttia (5,1 % v. 2008). Osakesijoitusten tuotto oli 18,9 prosenttia (-40,9 % v. 2008). Vuosi 2009 oli vaikeasta alusta huolimatta osakesijoittajalle hyvin palkitseva. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä alamäki jatkui varsin voimakkaana ja myyntipaine osakemarkkinoilla oli kova. Maaliskuun alussa osakekurssit kääntyivät nousuun, jota kesti pieniä taukoja lukuun ottamatta koko loppuvuoden. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 28,0 prosenttia (-44,4 % v. 2008). Private equity sijoitusten tuotto oli -21,9 prosenttia (-7,2 % v. 2008). Noteeraamattomat osakkeet tuottivat 10,9 prosenttia (2,1 % v. 2008). Vuoden 2009 aikana Etera teki kuusi uutta rahastosijoitusta sekä neljä sijoitusta noteeraamattomiin osakkeisiin. Pääomarahastojen avoimia sijoitussitoumuksia oli 287,4 miljoonaa euroa. Pääomarahastosijoitusten markkina-arvo oli 161,5 miljoonaa euroa ja noteeraamattomien osakkeiden markkina-arvo 63,1 miljoonaa euroa. Muut sijoitukset tuottivat -2,0 prosenttia (-19,1 % v. 2008). Tuotto koostuu hedgerahasto- ja hyödykesijoituksista. Näiden sijoitusten kokonaismäärä vuoden lopussa oli 136,9 miljoonaa euroa. Va- Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

8 TOIMINTAKERTOMUS (8) luuttariskit olivat täysin suojattuja. Hedgerahastojen määrä oli vuoden vaihteessa 90,6 miljoonaa euroa (170,3 milj. euroa v. 2008) ja tuotto -4,6 prosenttia. Sijoituksia hedgerahastoihin pienennettiin voimakkaasti alkuvuodesta. Sijoitukset raaka-aineisiin aloitettiin vuoden 2009 aikana. Ensimmäiset rahastomerkinnät tehtiin toukokuun lopussa. Eteran raaka-ainesijoitusten tuotto toimintavuonna oli 21,2 prosenttia. Raaka-ainesijoitusten määrä oli vuoden lopussa 46,3 miljoonaa euroa. Kiinteistömarkkinoilla kauppoja tehtiin hyvin vähän koko vuonna. Vuoden suurin yksittäinen kiinteistökauppa Suomessa tehtiin kesäkuun lopussa, kun Etera myi Swing Life Science Centerin Espoon Keilaniemestä saksalaiselle Commertz Realille noin 120 miljoonan euron hinnalla. Merkittävä etappi oli myös hoivapalvelukeskus Tilkan valmistuminen ja avajaiset kesäkuun alussa. Kiinteistösijoitusten tuottoa alensivat kiinteistöjen arvonalennukset. Tuotto oli -0,4 prosenttia (1,2 % vuonna 2008). Suorien kiinteistösijoitusten määrä oli 614,9 miljoonaa euroa ja niiden tuotto oli 1,2 prosenttia (1,2 % vuonna 2008). Kiinteistösijoitusrahastojen avoimia sijoitussitoumuksia oli 44,1 miljoonaa euroa ja markkina-arvo oli 170,4 miljoonaa euroa. Tuotto oli -7,1 prosenttia (1,5 % v. 2008). Konserni Konserniin kuului 40 (44 v. 2008) tytäryhtiötä, joista 31 oli kiinteistöosakeyhtiöitä ja kahdeksan asunto-osakeyhtiöitä sekä yksi osakeyhtiö. Lisäksi Etera on osakkaana 17 omistusyhteysyrityksessä. Etera perusti tilikauden aikana 5 kiinteistöosakeyhtiötä ja myi 9 tytäryhtiötä. Henkilöstö Eterassa työskenteli vuonna 2009 keskimäärin 327 henkilöä (357 v. 2008). Vakituisessa työsuhteessa oli henkilöstöstä 95 prosenttia (93 % v. 2008). Henkilöstöstä naisia oli 74 prosenttia (74 % v. 2008). Uusia henkilöitä rekrytoitiin pois lähteneiden tilalle 23 (18 v. 2008), joista vakituiseen työsuhteeseen tuli 20 (10 v. 2008). Henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta (45 vuotta v. 2008). Henkilöstön palkat ja palkkiot vuonna 2009 olivat 15,2 miljoonaa euroa (17,0 milj. v. 2008). Eterassa on käytössä koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Työyhteisön toimivuuskyselyllä tutkittiin työilmapiiriä, joka parani selvästi edellisvuodesta. Varhaisen tuen malli otettiin käyttöön syksyllä osana työhyvinvoinnin aktiivista edistämistä. Työehtosopimuksen mukaiset palkkakeskustelut alkoivat vuoden 2009 alusta. Esimiestyön tukeminen jatkui teematilaisuuksilla. Asiakkuusorganisaatiota uudistettiin vuoden 2009 alussa. Toimintansa aloitti vakuutuspalvelukeskus, joka palvelee asiakkaita kaikissa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi muodostettiin uusi myynti- ja palvelukanavat yksikkö. Työterveystutkimustoiminta liitettiin työhyvinvointiyksikköön syksyllä Toiminta keskittyy työhyvinvoinnin tutkimiseen. Vastuullisen vakuutusmatemaatikon asemassa oleva aktuaarijohtaja vaihtui maaliskuun 2009 alussa. Riskienhallinta Eteran hallitus määrittää sisäisen valvonnan sisällön ja arvioi vuosittain sen tilaa. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman. Sijoitussuunnitelmassa hallitus hyväksyy vuosittain sijoitusriskien hallinnan periaatteet ja ohjeet. Riskienhallintaa koordinoi, suunnittelee ja raportoi riskienhallintapäällikkö, joka vastaa myös sisäisestä tarkastuksesta. Eterassa toimii myös juridinen compliance -toiminta, joka sisäisesti tukee ja ohjeistaa yhtiötä koskevien säännösten ja määräysten soveltamista. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

9 TOIMINTAKERTOMUS (8) Tulevaisuuden näkymät Kansainvälinen talous toipuu finanssi- ja rahapolitiikassa tehtyjen elvytystoimien tuella. Euroalueella talouden kasvun arvioidaan olevan prosentin luokkaa. Epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin eräiden EUmaiden heikko taloudellinen tilanne. Taantuman pohja on Suomessa ohitettu ja talous elpyy hitaasti. Pienenä avotaloutena Suomen taloustilanne on erittäin riippuvainen kansainvälisistä suhdanteista. Haasteena on julkisen talouden alijäämäisyys. Myös sijoitusmarkkinoilla on edelleen epävarmuutta. Työttömyyden odotetaan lisääntyvän vielä vuonna 2010, työttömyysasteen arvioidaan nousevan yli 10 prosenttiin, mutta työttömyyden arvioidaan vähenevän syksyä kohti mentäessä. Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvuksi 0,7 prosenttia vuonna Eteralle keskeisellä toimialalla, rakennusalalla kysyntä on toipumassa, mutta alkuvuoden suhdanne-ennusteet ovat vielä epävakaat. Työurien pidentämiseen panostetaan voimakkaasti erilaisilla työkykyä ylläpitävillä ja edistävillä toimilla. Työelämätyöryhmän ehdotusten valmistelua jatkettaneen uusissa työryhmissä, joiden työ valmistuu tammikuussa Myös Etera panostaa vahvasti työntekijöiden jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Ensisijaisia keinoja ovat työhyvinvoinnin tukeminen ja ammatillinen kuntoutus sekä asenteisiin vaikuttaminen ja yleisen tietoisuuden lisääminen. Etera kuuluu eläkkeensaajien määrällä mitattuna kolmen suurimman eläkeyhtiön joukkoon 16 prosentin osuudellaan. Suurten ikäluokkien hakeutuminen vanhuuseläkkeelle jatkuu voimakkaana, vaikka työuria halutaankin pidentää. Tutkimusten mukaan työntekijöillä on halukkuutta jatkaa työntekoa, mutta heikko työllisyystilanne estää työssä jatkamista. Toisaalta on odotettavissa, että moni työntekijä haluaa kompensoida työeläkettään pienentävän elinaikakertoimen vaikutuksen ja jatkaa sen vuoksi pidempään työssä, kun työllisyystilanne paranee. Etera kehittää liiketoimintaansa kasvattaakseen tulevaisuudessa markkinaosuuttaan ja kilpailukykyään. Organisaatiorakennetta uudistetaan alkuvuodesta Johtamisjärjestelmää ja toimintaa tehostetaan. Tällä voi olla myös henkilöstövaikutuksia. Muutokset käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Sähköistä liiketoimintaa kehitetään edelleen voimakkaasti. Etera tunnetaan reaaliaikaisesta, sähköisestä vakuuttamisesta, joka on sekä sopimusasiakkaiden että tilapäisten työnantajien käytössä. Kilpailukykyä pidetään yllä verkkoliiketoiminnan innovatiivisuudella sekä panostamalla vahvaan myyntityöhön ja laadukkaaseen asiakaspalveluun. Verkkopalveluissa tarjotaan myös tietoa ja työkaluja yleiseen työhyvinvoinnin lisäämiseen. Etera jatkaa vakuutettujen verkkopalveluiden kehittämistä. Vuodesta 2010 lähtien vakuutetut työntekijät voivat valita sähköisen työeläkeotteen paperisen tilalle. Sähköisiä työkaluja hyödynnetään suunnitelmallisesti myös Eteran sisäisessä toiminnassa. Viime aikoina eläketurvan hoito on keskittynyt aiempaa enemmän kahdelle suurelle työeläkeyhtiölle. Lainsäädännöllisten toimintaedellytysten tulisi olla myös tulevaisuudessa sellaiset, että työeläkejärjestelmä pysyy hajautettuna ja toimijoita on useampia. Työeläkejärjestelmän kilpailua tulisi edistää sosiaaliturvan lähtökohdista ja ottaa huomioon toimijoiden vakuutuskantojen erot. Hajautettu malli hajauttaa myös sijoitusriskejä. Keskinäinen Postiosoite Postadress Käyntiosoite Besöksadress Puhelin Telefon Y-tunnus FO-nummer Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, Helsinki Palkkatilanportti 1, Helsinki Ömsesidiga PB 20, Helsingfors Löneboställsporten 1, Helsingfors Faksi Fax etera.fi Pensionsförsäkringsbolaget Etera Kotipaikka Helsinki Hemort Helsingfors

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014. Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman

Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014. Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014 Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman Eteralla vakaa alkuvuosi Sijoitusten markkina-arvo 5,7 miljardia euroa (5,6 mrd. ) ja tuotto 3,4 % (-0,7 %) Vakavaraisuus

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- TASEKIRJA 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja konsernin

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00) Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1-11 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30) Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi

Lisätiedot

Eteran toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Eteran toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Eteran toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Eteran toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012... 2 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...12 Tuloslaskelma...15

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2015

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2015 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2015 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot