HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE"

Transkriptio

1 Päivämäärä HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE

2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä Laatijat DI Antero Olaste, FM Oscar Lindfors Hyväksyjä DI Antero Olaste Viite Raportissa käytetyt pohjakartat Maanmittauslaitos, lupanro 3/MML/11 Ramboll Piispanmäentie 5 PL ESPOO T F

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1 2. Aluekuvaus Topografia Pohjasuhteet Yleiskuvaus Tutkimuksiin perustuva maaperätulkinta Pohjavesi Pintavedet 6 3. Alueen rakennettavuus Yleistä alueen rakennettavuudesta Perustamistavat maaperäalueittain Moreenialue Kallioalue Silttialue (painannealue) 8 4. Yleisiä huomioita rakentamisessa Esikuormitus Paalutus Täytöt Radon 9 5. Yhteenveto 9 Piirustukset 01 / Pohjatutkimuskartta 1: / Kairausten päättymistasokäyrästö 1: / Leikkauspiirustukset (A-A L-L) 1:500 / 1:200

4 1. YLEISTÄ Rakennettavuusselvityksen kohteena oleva alue sijaitsee Hyvinkään eteläosassa, Kravunarkunmäellä, Metsäkaltevan kaupunginosassa. Hangonväylä (vt 25) kulkee välittömästi alueen luoteispuolella ja Vantaanjoki virtaa noin 400 m etäisyydellä alueen eteläpuolella. Nykytilassa alue on rakentamatonta metsämaata, jossa on tehty laajasti hakkuuta. Alueen sijainti on esitetty kuvassa 1. Kohdealue on osa uutta Metsäkaltevan kaupunginosaa. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 36 ha ja se on osa laajempaa, noin 90 ha:n kokoista Kravuarkunmäen aluetta. Kravunarkunmäellä järjestetään asuntomessut vuonna Asemakaavan laatiminen Kravunarkunmäen 1. osa-alueelle (Kravunharjun asuntomessualue) on tullut vireille Asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville alkuvuodesta 2010 ja asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä Asemakaava (kaava nro 28:001) koskee Hyvinkään 28. kaupunginosan kortteleita sekä niihin liittyviä katu-, ja virkistys- ja suojaviheralueita. Asemakaava-alueelle tulee noin 700 asukasta, joista noin 120 erillis-pientalotonteille. Kerrostalojen lisäksi alueelle tulee vaihtelevaa yhtiömuotoista pientaloaluetta. Tämä rakennettavuusselvitys koskee vain kortteleita , eli asuntomessualuetta. 2. ALUEKUVAUS 2.1 Topografia Alue sijaitsee reunamoreenialueella, joka kohoaa korkeimmillaan tasoon noin Korkeimmat kohdat ovat kaava-alueen lounais- ja koillisosissa. Alimmillaan maasto on kaava-alueen keskiosassa, tasolla noin Keskiosan painanteessa kulkee oja, jonka vedenjakaja on suunnilleen kaavaalueen keskiosassa. Siitä vesi virtaa luoteeseen yhtyen Hangonväylän tieojaan, sekä kaakkoon etelänpuoliselle peltoalueelle. Kaava-alueen eteläosassa maasto laskee jyrkästi. Kaava-alueen eteläpuolisella peltoalueella, noin 100 m etäisyydellä eteläosan tonteista, maanpinta on tasolla noin Korkeuseroa on siis enimmillään noin 30 m. Alueen korkeussuhteet on havainnollistettu kuvassa Pohjasuhteet Yleiskuvaus Yleisesti ottaen alueen maaperä koostuu valtaosin moreenista. Isompia lohkareita esiintyy yleisesti, sekä moreenin seassa että maanpinnan päällä. Alavimmilla kohdilla esiintyy paikoin ohut kerros turvetta sekä silttiä. Alueen lounaisosassa kallio on lähellä maanpintaa ja osittain avokalliona. Rinteen alapuolella peltoalueella (kaava-alueen ulkopuolella) maaperä koostuu ensisijaisesti hiedasta ja hiesusta (siltti). Alueen maaperäkartta on esitetty kuvassa 2. Rakennettavuusselvitys, Kravunarkunmäki, Kravunharjun asuntomessualue, Hyvinkää 1

5 Kuva 1. Kohdealueen sijainti- ja maastokartta. Taustalla harmaana esitetty kaavaehdotuksen mukaiset tontit. Rakennettavuusselvitys, Kravunarkunmäki, Kravunharjun asuntomessualue, Hyvinkää 2

6 Kuva 2. Alueen korkeussuhdekartta (värit kuvaavat tasoa merenpinnan yläpuolella) Kuva 3. Alueen maaperäkartta (lähde: GTK). Rakennettavuusselvitys, Kravunarkunmäki, Kravunharjun asuntomessualue, Hyvinkää 3

7 2.2.2 Tutkimuksiin perustuva maaperätulkinta Kaava-alueella on aiemmin tehty painokairauksia noin 175 tutkimuspisteessä. Lisäksi kaava-alueen itäosassa tulevan Kirkulankorvenkadun ja Kravunarkunraitin risteyskohdassa on aiemmin tehty heijarikairauksia neljässä pisteessä ja otettu häiriintyneet maanäytteet yhdestä tutkimuspisteessä (RF2). Tutkimuspisteet kattavat kohdealueen hyvin ja antavat alueen pohjasuhteista riittävän hyvän kokonaiskuvan yleispiirteistä rakennettavuusselvitystä varten. Tutkimuspisteet on esitetty pohjatutkimuspiirustuksessa 01. Kairaukset ovat päättyneet kiveen, lohkareeseen tai kallioon, kalliopinnan varmistusta on tehty vain yhdessä tutkimuspisteessä. Yleisesti kairaukset ovat päättyneet noin 1 3 m syvyydessä maanpinnasta. Piirustuksessa 02 on esitetty kairausten päättymistasokäyrästö. Maaperän kivisyyden takia useimmat kairaukset ovat todennäköisesti päättyneet isompaan kiveen tai lohkareeseen ja kallionpinta voi sijaita huomattavasti syvemmällä. Käyrästöstä saa käsityksen kovan pohjan tasosta mutta se ei kuvaa kallionpinnan tasoa. Alueen keskellä olevassa kapeahkossa painanteessa, jossa nykytilassa kulkee oja, pehmeämpiä maakerroksia (siltti, hiekka) on paikoin 1 5 m, kairaukset ovat päättyneet syvimmillään noin 8 m syvyydessä, lähinnä kaakossa. Kaava-alueen lounaisosassa (ks. kuva 2) kallio esiintyy lähellä maanpintaa tai avokalliona. Kallionpinnan taso vaihtelee todennäköisesti alueella huomattavasti. Tätä rakennettavuusselvitystä varten otettiin häiriintyneitä maanäytteitä yhdestä tutkimuspisteessä (piste 1001, vanhan pisteen 70 vieressä) painannealueelta. Näytteitä otettiin neljä kappaletta, viimeinen näyte 6,0-7,0 m syvyydestä (taulukko 1). Näytteistä määritettiin vesipitoisuus ja rakeisuus. Vesipitoisuus oli 6,5 32,3 %, syvemmällä vesipitoisuus oli alhainen. Maanäytteiden rakeisuuskäyrät on esitetty kuvassa 4. Taulukko 1. Maanäytteiden vesipitoisuus ja maalajimääritys, tutkimuspiste 1001 Syvyys, m Vesipitoisuus, % Maalaji 0,5-1,5 26,9 sisa 1,5-2,5 32,3 sihk 4,0-5,0 10,5 hksrmr 6,0-7,0 6,5 srhkmr Kairausten perusteella pintakerros koostuu alueella pääosin lähinnä ohuesta humuskerroksesta (<0,4 m). Alavimmilla kohdilla, kuten alueen läpi kulkevan ojan painanteessa (kuva 4), esiintyy pinnassa paikoin myös ohut turvekerros ja paikoin kuivakuorisavea. Pintakerroksen alla esiintyy kapeahkolla painannealueella 1 3 m paksu silttikerros, kaakossa silttikerros on paikallisesti lähemmäs 5 m. Siltin alla esiintyy tiivis moreenikerros, joka sisältää kiviä ja lohkareita yleisesti. Muualla kaava-alueella silttiä tai savea ei juuri esiinny, vaan pintakerroksen alla on tiivistä moreenia/lohkareita. Rakennettavuusselvitys, Kravunarkunmäki, Kravunharjun asuntomessualue, Hyvinkää 4

8 Kuva 4. Tutkimuspisteen 1001 maanäytteiden rakeisuuskäyrät. Siinä kohdin, missä esiintyy silttiä, on maaperä routivaa tai erittäin routivaa. Moreenin voidaan arvioida olevan ainakin lievästi routivaa. Pisteen 1001 maanäytteet olivat kaikki routivia. 2.3 Pohjavesi Kaava-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueella on kolme pohjaveden havaintoputkea, joista kaksi sijaitsee kaava-alueen itäosassa (putket 1001 ja RF2) ja yksi rinteen alapuolella alueen eteläosassa (putki 570). Pohjavedenpinta vaihtelee maastomuotojen mukaan siten, että vedenpinta yleisesti on 2 5 m maanpinnasta. Putkessa RF2 pohjaveden pinta oli tasolla +96,53 (maanpinta +98,22), putkessa tasolla +97,73 (asennuksen yhteydessä tehdyssä mittauksessa ,64) (maanpinta +97,54) ja putkessa tasolla +83,94 (maanpinta +85,72). Putkien sijainnit on esitetty piirustuksessa 01. Mäkialueen lounaisosassa, jossa kallio on lähellä maanpintaa tai avokalliona, pohjavettä ei esiinny. Pohjaveden pääasiallinen virtaussuunta kaava-alueella on etelään/kaakkoon, itäosassa itään. Alavimmilla kohdilla, kuten painannealueen kaakkoisosassa (kortteli 2711), pohjavesi nousee havaintoputkessa (1001) hieman maanpinnan yläpuolelle. Pohjavesi on siis paineellista. Pohjaveden korkeus vaihtelee sadannan ja vuodenaikojen mukaan. Rakennettavuusselvitys, Kravunarkunmäki, Kravunharjun asuntomessualue, Hyvinkää 5

9 2.4 Pintavedet Alueella on luontaisia ojia, jotka ovat muodostuneet maastonkorkeuksien mukaan. Tulevalta asuntomessualueelta virtaa kaakkoon/etelään päin yksi ojasto, joka viettää Vantaanjokeen päin. Asuntomessualueen luoteisosasta lähtevä oja viettää vt 25:n tienvarsiojaan. Suunnitellulta Metsäkaltevansillan alueelta (tilaa vaativa kaupan alue) lähtevät ojat viettävät alueen itäpuolelle Palojokeen. Rakentamisen myötä ojat täytetään. Asuntomessualueen kaakkoisosassa ohjataan hulevesiä viivytysaltaiden kautta alueen eteläpuolelle. 3. ALUEEN RAKENNETTAVUUS 3.1 Yleistä alueen rakennettavuudesta Kaava-alue kuuluu karkeiden kivennäismaiden alueeseen ja alue on yleisesti ottaen helposti rakennettava hyvän kantavuuden ansiosta (maanvarainen anturaperustus). Maaperän kivisyyden takia kaivutyöt saattavat kuitenkin osoittautua normaalia hankalammiksi. Pohjanvahvistustoimenpiteisiin ei ole alueella tarvetta. Pohjavesi esiintyy alueen korkeimmilla kohdilla riittävän syvällä, erityisesti painannealueen pohjoispuolella, eikä siitä aiheudu rakentamisen kannalta vaikeuksia. Työnaikaiseen pohjaveden alentamiseen ei ole tarvetta ja kellareiden rakentaminen on näillä alueilla mahdollista. Sen sijaan alavimmilla kohdilla, kuten painannealueella joka kulkee kaava-alueen läpi, pohjaveden painetaso on paikoin hieman maanpinnan yläpuolella. Vettä pidättävän silttikerroksen rikkomista ei suositella eikä myöskään kellareiden rakentamista olevan maanpinnan alapuolelle. Painannealueella tullaan tekemään täyttöjä 1 3 m, muualla alueella tehdään paikoin leikkausta. Ennen rakentamista pohjasuhteet tulee varmistaa yksityiskohtaisilla pohjatutkimuksilla rakennusten ja katujen/putkien kohdilla. Suositeltavaa on, että kairauksia tehdään vähintään rakennusten nurkkien kohdilta ja muualla m välein. 3.2 Perustamistavat maaperäalueittain Kuvassa 5 on esitetty asuntomessualueen pohjasuhteet sekä kortteleiden rajaukset tunnuksineen. Rakennettavuusselvitys, Kravunarkunmäki, Kravunharjun asuntomessualue, Hyvinkää 6

10 Kuva 5. Kortteleiden rajat ja tunnukset sekä alueen maaperäolosuhteet Moreenialue Suurin osa kaava-alueesta on moreenialuetta, jossa ohuen (< 0,3 m) humuskerroksen alapuolella on moreenia. Moreenin seassa esiintyy yleisesti kiviä ja lohkareita. Kairaukset ovat tyypillisesti päättyneet tasolla , eli 2 5 m maanpinnasta. Kallionpinnan tasosta ei ole varmaa tietoa, se saattaa sijaita useita metrejä kairausten päättymistasoa alempana. Alueen itäosassa, korttelin 2709 kaakkoispuolella, on kallio varmuudella tavattu tasolla +95,78. Moreenialueen eteläosassa (korttelit ) kallionpinta on todennäköisemmin lähempänä maanpintaa. Pintaosiltaan moreeni saattaa olla roudan löyhdyttämää. Alueella ei tarvitse suorittaa pohjanvahvistusta, sillä pohjamaa on hyvin kantavaa moreenia. Myös piha-alueet ja putkijohdot perustetaan maanvaraisesti. Rakennukset, myös kerrostalot, voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperustuksilla häiriintymättömän maan varaan. Anturat voidaan valaa suoraan luonnonmaan varaan. Tarvittaessa anturan alle tehdään mm paksu tiivistetty kerros murskeesta (0 32 mm). Murskekerrosta käytetään myös Rakennettavuusselvitys, Kravunarkunmäki, Kravunharjun asuntomessualue, Hyvinkää 7

11 paikoissa, missä esiintyy haitallisesti kiviä. Anturat perustetaan roudattomaan perustussyvyyteen tai roudan haitallinen vaikutus estetään esim. routalevyillä. Raskaiden rakennusten ja painumille herkkien rakennusten kohdalla anturan alapuolinen tiivistetty täyttö tulee ulottaa tiiviiseen moreenikerrokseen saakka. Kellareiden rakentaminen olisi mahdollista, mutta kivinen moreeni saattaa olla normaalia hankalampaa työstää. Suurempien lohkareiden louhintaan/rikkomiseen on varauduttava Kallioalue Kallioalue sijoittuu pääosin rakennusalueen ulkopuolelle, alueen lounaisosaan. Kyseinen alue on kaavassa virkistysaluetta, eikä merkittäviä maarakennustoimenpiteitä siinä kohdin suoriteta. Kalliopinnan taso vaihtelee huomattavasti. Mahdolliset rakennukset ja putkijohdot voidaan perustaa maan- /kalliovaraisesti. Mahdolliset putkijohdot joudutaan louhimaan kallioon Silttialue (painannealue) Silttinen painanne-alue on leveydeltään noin m ja kulkee alueen läpi luoteis-kaakkoissuuntaisesti. Kaakossa silttinen alue on leveämpi, noin 60 m. Painanteessa kulkee nykytilassa luonnontilainen oja. Maakerrokset ovat paksuimmillaan painannealueella, alueen kaakkoisosassa paksuimmillaan lähemmäs 10 m, jossa silttiä esiintyy moreenin päällä enimmillään 3 5 m paksuudelta. Siltti on suhteellisen tiivistä, aivan ylintä (< 0,5 m) kerrosta lukuun ottamatta, savea ei merkittävissä määrin ole alueella tavattu. Painannetta luoteeseen mentäessä silttinen kerros ohenee ollen pääosin 1 3 m. Paikallisesti esiintyy pintakerroksessa ohut turvekerros (< 1 m). Turvekerros poistetaan ennen rakentamista. Painannealueella tulee tehtäväksi täyttöjä 1 3 m. Massanvaihtoon, tai muihin pohjanvahvistustoimenpiteisiin ei ole tarvetta, sillä siltti ei ole erityisen painumisherkkää, kuten esim. savi tai lieju. Painumat tapahtuvat myös nopeasti (arviolta muutamassa kuukaudessa). Pieniin painumiin on kuitenkin varauduttava, varsinkin korttelin 2711 kohdalla, jossa silttinen kerros on paksuimmillaan. Painumia voidaan seurata painumalevyjen avulla. Perustaminen tulee selvittää tapauskohtaisesti huomioiden rakennuksen ominaisuudet ja maaperän laatu. Perustamistavan valinnassa huomioidaan kokonaispainuma ja kulmakiertymä sekä kallistumat. Kevyet, matalat rakennukset voidaan alustavan arvion mukaan perustaa antura tai laattaperustuksilla maan varaan tai tiivistetyn täytteen vaaraan. Raskaat ja painumille herkät rakennukset voidaan joutua perustamaan paalujen varaan. Paalut lyödään tiiviiseen pohjakerrokseen ja niiden pituudeksi muodostuu arvion mukaan maksimissaan noin 10 m (kortteli 2711), pääosin paalupituus on huomattavasti lyhyempi. Maaperän kivisyys syvemmissä kerroksissa saattaa estää paalujen tunkeutumisen kallioon asti, jolloin ne päätetään tiiviiseen moreenikerrokseen. Piha-alueet ja putkijohdot voidaan perustaa maanvaraisesti. Rakennettavuusselvitys, Kravunarkunmäki, Kravunharjun asuntomessualue, Hyvinkää 8

12 4. YLEISIÄ HUOMIOITA RAKENTAMISESSA 4.1 Esikuormitus Esikuormitukseen ei mitä ilmeisimmin ole tarvetta alueella. Mikäli painannealueella tavataan pehmeää savea tai löyhää silttiä, voidaan painumia kuitenkin vähentää esikuormituspenkereellä. Esikuormitus tehdään siinä tapauksessa ylipenkereenä kitkamaalla/louheella ja sen korkeusaseman tulee olla tulevan maanpinnan yläpuolella. Esikuormituspenger pidetään paikallaan vähintään puoli vuotta ja painumia seurataan painumalevyjen avulla. Lopuksi esikuormituspenger poistetaan ja alue tasataan murskeella lopulliseen tasoon. 4.2 Paalutus Paaluina voidaan käyttää lyötäviä teräsbetonipaaluja tai pieniläpimittaisia teräsputkipaaluja. Paaluihin suositellaan kalliokärjet. Mikäli suuret kivet muodostuvat ongelmaksi paalujen lyönnissä, voidaan lyöntipaalut korvata porapaaluilla. Paalutusta tulee mahdollisesti tehtäväksi vain painannealueella. 4.3 Täytöt Ohut humusmaa- tai turvekerros poistetaan ennen täyttöjä, joita tehdään lähinnä painannealueella. Massanvaihtoihin ei ole tarvetta. Yleistäyttömateriaalina voidaan käyttää muualta alueelta poistettua moreenia tai mursketta. Moreenin tulee olla karkearakeista siten, että sen tiivistäminen kerroksittain on mahdollista. Runsaasti hienoainesta sisältävä silttimoreeni ei käy täyttöihin. Rakennusten alapuoliset täytöt tehdään karkeasta, routimattomasta materiaalista, mieluiten murskeesta. 4.4 Radon Alueen radon-pitoisuutta ei ole mitattu, mutta yleensä moreenialueilla radonpitoisuus on korkea. Tähän tulee varautua myös Kravunarkunmäen alueella ja jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa ottaa huomioon. 5. YHTEENVETO Rakennettavuusselvityksen kohteena oleva alue sijaitsee Hyvinkään eteläosassa, Kravunarkunmäellä, Metsäkaltevan kaupunginosassa. Alueella järjestetään asuntomessut vuonna 2013 (Kravunharjun asuntomessualue). Rakennettavuusselvitys, Kravunarkunmäki, Kravunharjun asuntomessualue, Hyvinkää 9

13 Alue sijaitsee reunamoreenialueella, joka kohoaa korkeimmillaan tasoon noin Korkeimmat kohdat ovat kaava-alueen lounais- ja koillisosissa. Alimmillaan maasto on kaava-alueen läpi kulkevassa painannealueella, tasolla noin Maasto laskee jyrkästi kaava-alueen eteläosassa. Alueen maaperä koostuu valtaosin moreenista. Isompia lohkareita esiintyy yleisesti, sekä moreenin seassa että maanpinnan päällä. Avokalliota esiintyy alueen lounaisosassa. Kapeahkolla painannealueella esiintyy 1 5 m silttikerros moreenin päällä. Yleisesti kairaukset ovat päättyneet noin 1 3 m syvyydessä maanpinnasta. Maaperän kivisyyden takia useimmat kairaukset ovat todennäköisesti päättyneet isompaan kiveen tai lohkareeseen ja kallionpinta voi sijaita huomattavasti syvemmällä. Pintakerroksessa esiintyy lähinnä humusta, painannealueella myös paikallisesti turvetta. Pohjavedenpinta vaihtelee maastomuotojen mukaan siten, että vedenpinta yleisesti on 2 5 m maanpinnasta. Painannealueella pohjavesi on paineellista ja painetaso maanpinnassa. Kaava-alue kuuluu karkeiden kivennäismaiden alueeseen ja alue on yleisesti ottaen helposti rakennettava hyvän kantavuuden ansiosta. Maaperän kivisyyden takia kaivutyöt saattavat kuitenkin osoittautua normaalia hankalammiksi. Pohjanvahvistustoimenpiteisiin ei ole alueella tarvetta. Moreenialueella rakennukset, myös kerrostalot, voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperustuksilla häiriintymättömän maan varaan. Anturat voidaan valaa suoraan luonnonmaan varaan. Tarvittaessa anturan alle tehdään mm paksu tiivistetty kerros murskeesta (0 32 mm). Painannealueella tulee tehtäväksi täyttöjä 1 3 m. Massanvaihtoon, tai muihin pohjanvahvistustoimenpiteisiin ei ole tarvetta, sillä siltti ei ole erityisen painumisherkkää, kuten esim. savi tai lieju. Painumat tapahtuvat myös nopeasti (arviolta muutamassa kuukaudessa). Kevyet, matalat rakennukset voidaan alustavan arvion mukaan perustaa antura tai laattaperustuksilla maan varaan tai tiivistetyn täytteen vaaraan. Raskaat ja painumille herkät rakennukset voidaan joutua perustamaan paalujen varaan. Ramboll Finland Oy Espoossa, Antero Olaste DI Oscar Lindfors FM Rakennettavuusselvitys, Kravunarkunmäki, Kravunharjun asuntomessualue, Hyvinkää 10

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos Pieksämäen kaupunki Vireilletulo: 13.4.2011 Kaavaluonnokset nähtävillä: 9.7.2012-17.8.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 22.10.-20.11.2012 Hyväksytty

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 1 16X155867 11.10.2013 TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 2 Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 KOHDE... 3

Lisätiedot

SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan kaupungin 205 Sievarin kaupunginosan korttelin 13 osaa, korttelin 16 osaa sekä suojaviherja katualuetta

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN JA JÄMIJÄRVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

KANKAANPÄÄN JA JÄMIJÄRVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN JA JÄMIJÄRVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Joronen 2012 2 Julkaisija: Kankaanpään kaupunki ja Jämijärven kunta Kuvat: Lauri Joronen Painatus: Kankaanpään tekninen keskus SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

5 Kaivonpaikkatutkimukset

5 Kaivonpaikkatutkimukset 5 Kaivonpaikkatutkimukset 5.1 Yleistä Pohjavettä saadaan maaperästä tai kalliosta. Parhaat mahdollisuudet hyvälaatuisen pohjaveden saantiin on hiekka- ja soraesiintymissä. Moreenialueilta saadaan myös

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS 28.6.2006 2 HAKUNILAN KAUPPAKESKUS LIIKENNEVERKKO JA TEKNISEN HUOLLON ESISUUNNITELMA Esipuhe Hakunilan kauppakeskuksen liikenneverkon ja teknisen huollon esisuunnitelman

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys 82120257 7.11.2008 Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvitys Viite

Lisätiedot

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Petteri Ukonjärvi 12.1.2015 Sisällysluettelo Pohjatutkimukset Mielikuvat vs

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Myrskylän kunta Loviisanseudun Vesi Oy Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 15.5.2015 Viite 1510014439 MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Myrskylän

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Vantaanjoen ja sen sivujokien hydrauliset yhteydet pohjavesimuodostumiin ja vaikutukset veden laatuun

Vantaanjoen ja sen sivujokien hydrauliset yhteydet pohjavesimuodostumiin ja vaikutukset veden laatuun Vantaanjoen ja sen sivujokien hydrauliset yhteydet pohjavesimuodostumiin ja vaikutukset veden laatuun Julkaisu 69/2013 Anna-Liisa Kivimäki, Anne Rau o, Kirs Korkka-Niemi, Mikko Brander, Maria Nygård, Heli

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

MUKKULAN MATKAILUALUEEN MAISEMASELVITYS

MUKKULAN MATKAILUALUEEN MAISEMASELVITYS Vastaanottaja Lahden kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.1.2014 Työnumero 1510008799 MUKKULAN MATKAILUALUEEN MAISEMASELVITYS Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI P +358 20 755 611 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO (Entinen Knuters Östersundom yksityistie) TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI 15.1.2003 SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK 1

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Ikaalisten kaupunki Ikaalisten Vesi Oy Pirkanmaan ympäristökeskus IKAALISTEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Ikaalisten kaupunki Ikaalisten Vesi Oy Pirkanmaan ympäristökeskus IKAALISTEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Ikaalisten kaupunki Ikaalisten Vesi Oy Pirkanmaan ympäristökeskus IKAALISTEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2001 Kannen kuvat: etukansi: Hämeenkangas, Ikaalisten kaupunki takakansi: Haapimaan lähde

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI E26713

SASTAMALAN KAUPUNKI E26713 KINNALAN, KOPPALAISENMAAN JA NOKARIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNKI E26713 Muutoslista PNU PNU HNÄR VALMIS 25.4.2014 PNU PNU HNÄR LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot