YMPÄRISTÖKESKUS. Petikonmäen-Hermaskärinkallion luontoselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖKESKUS. Petikonmäen-Hermaskärinkallion luontoselvitys"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖKESKUS Petikonmäen-Hermaskärinkallion luontoselvitys

2 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Ympäristökeskus Pakkalankuja 5, Vantaa Tekijä: Jarmo Honkanen

3 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto Työn tavoitteet Petikonmäen-Hermaskärinkallion luontoalueet Kalliot Kangasmaat Lehdot Suot Purot Tienvarren muuttuneet alueet Niityt Luontotyyppien uhanalaisuus Lajistoa Maaston kuluminen ja roskaantuminen Kaavatilanne Toimenpide-ehdotuksia Lähteet Liitteet Liite 1. Aluekuvaukset Liite 2. Luonnonhoidon toimenpiteet kuviolla Liite 3. Putkilokasvit Liite 4. Kaavakartta... 31

4 2

5 3 1 Johdanto Petikonmäki-Hermaskärinkallio on eteläisin kolkka laajasta metsäisestä alueesta, jossa ekologiset yhteydet ovat kutakuinkin säilyneet ja joka yltää Nuuksion kansallispuistosta Vestran metsien kautta syvälle Vantaan kaupunkiin Kehä III:n liepeille. Vantaan vuonna 2007 hyväksytyssä yleiskaavassa yli 55 hehtaarin laajuinen Petikonmäki-Hermaskärinkallio on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL). Alueen metsäluonto on pysynyt länsiosan metsäsaarekkeita lukuun ottamatta melko luonnontilaisen kaltaisena. Puuston ikärakenne ja tiheys vaihtelevat suuresti. Paikka paikoin lahopuukeskittymät ja metsänpohjalla makaavat pitkälle lahonneet sammalpeitteiset järeät rungot lisäävät luonnontilaisuuden tuntua. Hakkuiden selvimmät jäljet häviävät pitkälle maatuneiden ja jo sammaloituneiden kantojen sulautuessa lopullisesti metsämaahan. Petikonmäki-Hermaskärinkallio muodostaa yhdessä viereisen Kakolanmäen kanssa selvähkön kokonaisuuden, jossa peruskallio yltää näkyviin laajojen savikkojen keskellä. Kalliohuippujen ympärillä maaperä on enimmäkseen moreenia, mutta myös lajittuneita maalajeja löytyy. Suuret korkeuserot suhteellisen pienellä alueella luovat monenlaisia elinympäristöjä. Matka kuivalta ja paahteiselta kallion huipulta kangasmaiden halki vetiselle suolle tai lehdon hämärään saattaa olla lyhimmillään vain kymmeniä metrejä. Häivähdys luonnontilaisen metsän ilmapiiristä on säilynyt, mutta ihmisen vaikutus näkyy monin paikoin. Suuri osa alueen suoalasta on ojitettu, mutta ojalinjat ovat häviämässä, paikoin kokonaan hävinneet, ja soistuminen on alkanut uudelleen siellä, missä suo aikaisemminkin oli. Metsäalueen lähiympäristössä on rakennettua aluetta ja teitä, joten liikenteen humina yltää metsän keskiosiin asti, vaikka siellä luonnon äänet ovatkin äänimaisemassa vallitsevat. Maaston kuluminen ja erityisesti roskaantuminen on paikoin hyvin näkyvää. Kuva 1. Petikonmäki-Hermaskärinkallio on rakennetun alueen kupeessa, suurten teiden kulmauksessa Vantaan lounaisosassa.

6 4 2 Työn tavoitteet Petikonmäki-Hermaskärinkallio on Vantaan yleiskaavan luonnonsuojelualuetta, jolle haetaan virallista suojelupäätöstä. Tämän työn tarkoituksena on ollut kartoittaa alueen luontotyyppejä ja kasvilajistoa sekä tehdä lyhyt katsaus alueen luonnosta. Kasvilajiston kartoituksessa on keskitytty metsien, soiden ja kallioiden kasveihin, tienvarret on katsottu vain päällisin puolin. Liitteen 3 lajilistassa pelkästään tienvarsilta ja metsän pellonpuoleisilta reunoilta löytyneet lajit on merkitty erikseen. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät pienehkötkin alueet, kuten suot ja lehdot, on rajattu omiksi alueikseen. Muutoin on pyritty mahdollisimman laajoihin rajauksiin. Sivun 15 karttaan on merkitty erikseen ne alueet, joiden nykyinen puusto on ollut hakkuutoimien kohteena ja joissa metsä vaikuttaa sitä myöten toistaiseksi selvästi käsitellyltä metsältä. Jokaisesta rajatusta alueesta on lyhyt kuvaus liitteessä 1. 3 Petikonmäen-Hermaskärinkallion luontoalueet kallio kangasmaa lehto suo, soistuma muokattu alue niitty puro, lähde luonnonsuojelualueen rajaus Kuva 2. Luontoalueet.

7 5 3.1 Kalliot Kallioiden kasvillisuus vaikuttaa enimmäkseen hyvin luonnonmukaiselta. Kallioiden vanhat männyt ovat monesti jo kilpikaarnaisia, eikä kantoja näy merkkeinä hakkuista. Alueen kalliot ovat pinnanmuodoiltaan rikkonaisia, joten laajoja yhtenäisiä kasvillisuusalueita ei ole. Jäkälän ja sammalen peittämien avokallioiden ja painanteiden mustikkavarvikkojen lomassa on pieniä kallioketoja sekä puolukka- ja kanervakasvustoja. Hermaskärinkallion korkein kohta on 63 metriä merenpinnan yläpuolella. Huipulta avautuu hieno näköala yli pohjoisen ja lounaan suunnan peltoaukeiden. Korkean kallion länsireuna putoaa alas komeana kiviseinänä. Pienempiä kalliojyrkänteitä löytyy myös etelämpää Petikonmäen kallioiden puolelta. Kalliohuipuilla ja etenkin länteen viettävillä aurinkoisilla kalliorinteillä ja -hyllyillä on pienialaisia ketoja. Petikonmäen-Hermaskärinkallion vähälajisten ketojen valtalaji on ahosuolaheinä. Lähes jokaiselta pikkukedolta löytää helposti myös metsälauhaa, mäkitervakkoa ja isomaksaruohoa. Muita ketokasveja, kuten kalliokieloja, hopeahanhikkeja, huopakeltanoita ja kissankelloja, on vain satunnaisesti yhdellä tai muutamalla ketoalueella. 3.2 Kangasmaat Suurin osa alueesta on rehevää tuoreen tai lehtomaisen kankaan metsään. Kallioalueiden ympäristöt ja ylärinteet ovat enimmäkseen mustikkatyypin tuoretta kangasta. Rinteiden alaosassa kasvillisuustyyppi muuttuu lehtomaiseksi kankaaksi, ja mustikan varpujen sekaan ilmestyy yleisesti käenkaalia, valkovuokkoa sekä muita ruohoja. Puustoltaan kangasmaat ovat hyvin samankaltaisia. Kuusi on yleensä valtapuu tai merkittävä sekapuuston laji. Lehtomaisen kankaan puolella lehtipuustoa on yleensä enemmän ja tuoreella kankaalla on, osin hakkuiden jäljiltä, mäntyvaltaisia alueita. Puut ovat järeitä, parhaimmillaan runkojen rinnankorkeusläpimitta on yli puoli metriä. Kuva 3. Kallion kilpikaarnamäntyjä.

8 6 Kuva 4. Paahteisen kalliorinteen jäkälä- ja sammalkasvustoa sekä ahosuolaheinävaltaista ketokasvillisuutta. Kuva 5. Maapuita korkean rinteen yläosan tuoreella kankaalla.

9 7 Kuva 6. Korkean rinteen alaosan lehtomaista kangasta. Kuva 7. Rehevää harmaaleppä- ja tuomivaltaista lehtoa.

10 8 Kuva 8. Kivisen paikan kasvillisuus on huomattavasti rehevämpää kuin ympäröivällä kangasmaalla. Kuva 9. Vanhat ojat ovat umpeutuneet ja soistuminen alkanut uudelleen mustikkakorvessa.

11 9 Merkittävä osa kangasmaiden alueesta on puustoltaan suhteellisen luonnontilaisen kaltaista; metsänhoidon merkit näkyvät selvinä metsäsaarekkeissa sekä paikoin yhtenäisen metsäalueen länsireunassa ja kallioalueiden ympäristössä Petikonmäen puolella. Metsämaisema muuttuu kaiken aikaa, joka tekee Petikonmäen-Hermaskärinkallion alueen metsästä mielenkiintoisen kokonaisuuden. 3.3 Lehdot Lähes kaikki Petikonmäen-Hermaskärinkallion alueen lehdot on raivattu aikaa sitten pelloiksi. Lehtorippeitä löytyy alarinteiltä varsinkin yhtenäisen metsäalueen eteläreunasta sekä länsiosan metsäsaarekkeiden reunamilta. Vaikka lehtoala on vähäinen, monipuolistaa se merkittävästi kasvilajistoa. Parhaimmilla lehtoaloilla kasvaa paljon vaativia lehtokasveja, kuten mustakonnanmarjaa, huopaohdaketta, vuohenputkea, lehtokuusamaa ja jänönkaalia. Edustavin lehtoalue löytyy Petikonmäen eteläreunasta, jossa jyrkän rinteen alaosa on erittäin rehevän kasvillisuuden peitossa. Valtapuuston harmaaleppien alla on tiheä ja ryteikköinen pensaskerros, jossa on muun muassa tuomia, koiranheisiä ja lehtokuusamia. Kasvillisuus on niin tiheää, että kuusi ei näyttäisi pystyvän leviämään merkittävälle osalle lehtoalaa. Lehdon lounaisessa reunassa on pieni lähde. Osa lehtoalueesta on jätetty luonnonsuojelualueen ulkopuolelle ja on varattu asemakaavassa teollisuustoiminnan ja kaupan alueeksi. Lehtokasvillisuuslaikkuja löytyy varsinaisten lehtojen ulkopuoleltakin. Ohuen maannoskerroksen peittävillä kallioisilla aloilla ja niiden lohkareisilla reunamilla on paikoin erittäin rehevä lehtoruohojen hallitsema kasvillisuus. Petikonmäen puolella erottuu kasvillisuutensa puolesta etenkin kolme lehtokalliota. Niiden tavallisia kasveja ovat sinivuokko, lehtoarho ja nurmitädyke. Muita lajeja ovat muun muassa haisukurjenpolvi ja keltamo. 3.4 Suot Kallioiden ja mäkien välisissä laaksopainanteissa on kolme erillistä suoaluetta. Niistä kaksi laajinta on aikoinaan ojitettu. Suot ovat valtaosin korpia, lähinnä mustikkakorpia ja ruoho-mustikkakorpia, sekä niiden ja nevan yhdistelmätyyppejä. Rehevimmillään suotyyppi on lehtokorpea, jota löytyy Hermaskärinkallion ja Petikonmäen välisen laakson itäisestä puoliskosta sekä pohjoisen suoalueen koilliskulmauksesta. Varsinkin eteläisempi ja laajempi lehtokorpialue suurine tervaleppineen herättää huomion. Hermaskärinkallion koillispuolella on pieni vetinen avosuo, joka on lähinnä ruohoista saranevaa. Sen reunaan kaivettu oja umpeutunut ja peittynyt kokonaan kasvillisuuden alle. Vanhat ojalinjat ovat häviämässä maisemasta, ja suurin osa pohjoisemman suon ojitetusta ja turvekankaaksi kuivuneesta korpialasta on alkanut soistua uudelleen. Ojien paikan erottaa yhtenäisestä rahkasammalkasvustosta, joka halkoo maisemaa viivasuorina linjoina. Eteläisemmän ojitusalueen länsipuoliskon korpi on ollut viettävällä maalla, eikä merkkejä nykyisen turvekankaan uudelleen soistumisesta ole näkyvissä. Hermaskärinkallion ja sen itäpuolella olevan kallion välisen laakson pohjalla on kaksi selvästi erottuvaa soistuvan kangasmaan kohtaa. Soistumat erottuvat selvästi maisemassa laajoine rahkasammalkasvustoineen ja ympäristön kangasmaista selvästi poikkeavine kenttäkerroksen kasvillisuuksineen, jossa on erityisen paljon saniaisia.

12 Purot Alueella on ollut alun alkaen puroja vähän. Soiden ojitusten yhteydessä myös pienet laskupurot on perattu, joten keväiset sulamisvedet virtaavat nopeasti pois ja uomat ovat siten suurimman osan vuotta kuivillaan. Parhaiten vettä riittää pohjoisosan pieneltä nevalta pohjoiseen virtaavaan puroon. Sekin on perattu, mutta luonnontilaan palautunut suo pidättää tulvavesiä, jolloin myös lähes tasamaalla virtaavaan puroon riittää vettä pitempään. Keskilaakson korpialueet ovat viettävällä maalla, joten siellä peratut purouomat kuivuvat nopeasti. Suurin osa Petikonmäen-Hermaskärinkallion virtavesistä on laaksonpohjien pienialaisilta korpisoilta lähteviä pikkunoroja. Niissä riittää virtausta vain lumien sulamisen aikaan ja erityisen rankkojen sateiden jälkeen. Eteläreunan ryteikköisessä tuomilehdossa on lähteinen alue, jossa vesi virtaa kohti etelää. Lähteen ja siinä lähtevän pikkunoron varrella kasvaa monia tyypillisiä märän paikan kasveja, kuten mesiangervo, rentukka ja punakoiso. Kuva 10. Nevalaikun vehkakasvustoa.

13 11 Kuva 11. Ryteikköisen lehdon ympäröimän lähteen reunamilla kasvavat vehkat, mesiangervot, rentukat ja punakoisot. 3.6 Tienvarren muuttuneet alueet Pyymosantien eteläpuolella maastoon on kaivettu kuoppia, joista suurimmat ovat veden täyttämiä lammikoita. Tien reunassa on myös metsittyvää niittyä ja täytemaa-alue. Nykyinen tiheä puusto on pääosin melko luonnontilaisen kaltaista. Länsireunassa traktoriura halkoo aluetta, jossa on sekä metsittyvää niittyä sekä kovaksi painautunutta, lähinnä entistä pihapiiriä muistuttavaa alaa. 3.7 Niityt Luonnonsuojelualueen rajaukseen kuuluu pieni osa laajahkosta niittyalueesta, joka on kasvillisuudeltaan enimmäkseen tuoretta niittyä. Avoin niitty tuo maisemaan arvokkaan lisän. Metsittynyt niittyalue Tiilipojanlenkin kupeessa kuuluu asemakaavan liike-, teollisuus- ja varastorakentamisen alueeseen. 3.8 Luontotyyppien uhanalaisuus Suuri osa Petikonmäen-Hermaskärinkallion kangasmaiden sekametsän alueesta on EU:n Natura oppaan mukaista boreaalista luonnonmetsää, joka on unionin erityisen tärkeänä pitämä luontotyyppi. Valtapuusto on lähes sata vuotta vanhaa, ja sen alapuolinen puusto on jatkuvakorkeuksinen alikasvoksesta valtapuustoon asti. Puuston kerroksellisuus ja vaihteleva tiheys, vanhat rauduskoivut ja raidat sekä paikoittain runsas lahopuusto tekevät metsästä merkittävästi erilaisen kuin eteläsuomalainen metsä keskimäärin. Metsän rakenteen ohella etenkin monipuolinen kääpälajisto nostaa alueen edustavuuden boreaalisena luonnonmetsänä vähintäänkin merkittäväksi.

14 12 Luontotyypit on jaettu seuraaviin ryhmiin sen mukaan, miten todennäköistä kunkin luontotyypin säilyminen on: CR = äärimmäisen uhanalainen, ER = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, LC = säilyvä. Suomen luontotyyppien uhanalaisuutta on arvioitu vuonna 2008 ilmestyneessä kaksiosaisessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -oppaassa (Raunio ym. toim. 2008). Ainakin pienialaisesti Petikonmäen-Hermaskärinkallion alueelta löytyy useita uhanalaisia luontotyyppejä. Ojittamattomat korvet ovat vähentyneet eteläisessä Suomessa yli 70 prosenttia reilussa 50 vuodessa, ja kaikki korpityypit ovatkin nykyisin Etelä-Suomessa uhanalaisia. Kaikki rehevät korvet ovat Etelä- Suomessa erittäin uhanalaisia (EN). Petikonmäen-Hermaskärinkallionkin rehevät korvet on ojitettu, mutta ojitus ei ole niitä kokonaan tuhonnut. Esimerkiksi pieniä lehtokorven rippeitä on säilynyt. Petikonmäen-Hermaskärinkallion muut korpityypit ovat vähintään vaarantuneita luontotyyppejä Etelä- Suomessa. Lehdot on keskimäärin vaarantunut (VU) luontotyyppi Etelä-Suomessa. Petikonmäen-Hermaskärinkallion pienet lehtoalat ovat enimmäkseen tuoretta keskiravinteista lehtoa, joka on vaarantunut (VU), ja kosteaa keskiravinteista lehtoa, joka on silmälläpidettävä (NT) luontotyyppi. Lehtomaisen kankaan sekametsä luokitellaan vanhaksi, kun puuston ikä on 104 vuotta. Petikonmäen- Hermaskärinkallion lehtomainen kangas on siten vanhimmillaankin vielä niukasti keski-ikäistä metsää, joka on luontotyyppinä silmälläpidettävä (NT) Etelä-Suomessa. Lehtomaisen kankaan tavoin Petikonmäen-Hermaskärinkallion luonnontilaisen kaltaiset mäntyvaltaiset ja sekapuustoiset tuoreet kankaat ovat keski-iässä ja luontotyyppeinä Etelä-Suomessa silmälläpidettäviä (NT). Kalliometsät on luokiteltu säilyväksi (LC) luontotyypiksi Etelä-Suomessa. Petikonmäen-Hermaskärinkallion alueen pikku kallioketoalat sisältyvät kalliometsän luontotyypin määritelmään, eikä alueella täten ole perinnebiotooppeihin luettavaa karua kallioketoa, joka on erittäin uhanalainen luontotyyppi. 4 Lajistoa Vantaan kääpätutkimuksessa (Savola & Wikholm 2005) Petikonmäen-Hermaskärinkallion alueen kääväkäslajisto todettiin monine vanhojen metsien vaateliaine lajeineen erittäin hyväksi ja merkittäväksi. Vaateliaita, harvinaisia, silmälläpidettäviä ja uhanalaisia oli löydetyistä 87 lajista peräti 31. Niistä vanhan metsän ilmentäjälajeja ovat muun muassa punahäivekääpä, aarnikääpä ja rusokantokääpä. Arvokkaan lahottajasienilajiston perusteella voi päätellä, että metsässä menestyy muitakin luonnontilaista tai sen kaltaista elinympäristöä tarvitsevia lajeja, jotka ovat hävinneet tai suuresti harvinaistuneet käsitellyistä metsistä. Petikonmäen-Hermaskärinkallion alueen eläimistöä ei ole tutkittu kattavasti. Linnusto on kuitenkin monipuolinen, ja alueelta löytyy muun muassa kaksi varpushaukan reviiriä. Metsäinen alue on riittävän suuri, jotta myös pyy pystyy kasvattamaan siellä poikueensa. Runsas lahopuun määrä luo hyvät elinolosuhteet tikoille sekä tiaisten ja kirjosiepon kaltaisille kolopesijöille. Pesimälinnustoon kuuluvat lisäksi muun muassa laulurastas, sirittäjä ja mustapääkerttu. Isoista eläimistä alueella liikuskelee ainakin hirvi, valkohäntäpeura, metsäkauris ja mäyrä, jonka pesäluolasto löytyy metsäalueen keskeltä.

15 13 Kasvilajistossa ei ole suurharvinaisuuksia, mutta monipuolisten elinympäristöjen ansiosta Petikonmäen-Hermaskärinkallion alueelta löytyy paljon kasvilajeja. Lehtoleinikki on alueelta löytynyt Uudenmaan eliömaakunnassa harvinainen kasvi. Se kasvaa pienellä kostean lehdon alalla metsäalueen reunamilla yhdessä kevätleinikkien, kevätlehtoleinikkien ja muiden ruohojen kanssa. Vantaalla harvinaisista kasveista Hermaskärinkallion ympäristön soilla kasvaa kämmeköihin kuuluvia harajuuria (Corallorhiza trifida). Pyymosantien lähistön suon reunassa alueen pohjoisosassa kasvoi pienellä alueella lähes sata harajuuriyksilöä. Toinen harajuuren kasvupaikka löytyy lehtokorpialueen reunasta itä-länsisuuntaisen laakson itäosasta. 5 Maaston kuluminen ja roskaantuminen Metsäalueelle on kulunut tiheähkö polkuverkosto ja reunakallioiden kasvillisuus on paikoin tallaantunut. Metsänhoidon jäljiltä pehmeään maahan on painautunut paikoin syvät metsäkoneen jäljet, jotka erottuvat maastossa vielä selvästi. Moni paikka Petikonmäen-Hermaskärinkallion alueella on pahoin roskaantunut. Varsinkin metsän länsireunan tien ympäristössä on paljon erilaista roskaa: autonromu, auton osia ja renkaita, rakennusjätettä, maalipurkkeja ja paljon muuta. Suuri osa roskista on lojunut maastossa vuosikausia, mutta metsään on tuotu pieniä määriä rakennusjätettä aivan viime aikoinakin. Lähes kaikkialta metsästä löytyy myös retkeilijöiden jälkeensä jättämiä muovipakkauksia sekä juomapulloja ja -tölkkejä. 6 Kaavatilanne Petikonmäen-Hermaskärinkallion alue on lähes kokonaisuudessaan merkitty Vantaan yleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL). Tiilipojanlenkkiin rajautuva alue on vuonna 2008 hyväksytyssä asemakaavassa merkitty liike- ja toimistorakennusten (K) sekä ja teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TKL). Asemakaavan tilanne on merkitty sivun 14 karttaan (kuva 13). Kuva 12. Noin puolet rehevästä lehtoalueesta sekä pieni lähde jäävät punaisella viivalla merkityn luonnonsuojelualueen ulkopuolelle. Pisteviivoituksella on merkitty alueita, joiden nykyiseen puustoon on tehty metsänhoidollisia hakkuita. niitty kallio tuore kangas lehtomainen kangas lehto tienvarren muokattua alaa lähde luonnonsuojelualueen rajaus

16 14 Kuva 13. Petikonmäen eteläosan asemakaavaa. 7 Toimenpide-ehdotuksia Pähkinäpensaittensa ansiosta arvokkaaksi kasvillisuusalaksi rajattu itäosan lehtomainen rinne on vesoittunut niin, että pähkinäpensaat ovat jäämässä tai jo jääneet tiheän pihlaja-rauduskoivukasvuston alle. Pähkinäpensaille kannattaa raivata lisää kasvutilaa muuta puustoa harventamalla. Pähkinäpensasrinne rajautuu teollisuusalueeseen, joten sijaintinsakin puolesta se on hyvä hoitokohde, vaikka muu metsäalue saakin olla metsänhoidon ulkopuolella. Käytännössä kaikki reunametsät pitäisi siivota sinne viedyistä roskista. Sekalaista muovi- ja metallijätettä on paikoin niin paljon, että roskamäärä heikentää huomattavasti alueen arvoa luonnonsuojelu- ja virkistysalueena. Pahiten roskaantuneet kohdat ovat metsäalueen länsipuolella kulkevan tien ympäristössä ja Pyymosantiehen rajautuvan kallion reuna-alueilla. 8 Lähteet Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura luontotyyppiopas. 2. korjattu painos - Ympäristöopas 46. luonto ja luonnonvarat. Suomen ympäristökeskus Raunio, A. & Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus - Osa 1, Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristökeskus Raunio, A. & Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus - Osa 2, Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristökeskus Savola, K. & Wikholm, M. 2005: Vantaan kääpätutkimus 2003/2004, ympäristökeskus, Vantaan kaupunki s.

17 15 Liite 1. Liite 1. Aluekuvaukset b 20c a a kallio/kallioketo tuore kangas lehtomainen kangas lehto soistunut lehtomainen kangas avosuo nevakorpi ruoho-mustikkakorpi/ lehtokorpi turvekangas purovarsi/lähde muokattua alaa pohjakartta-aineisto niitty (c) Vantaan kaupunki Petikonmäen-Hermaskärinkallion kuviorajat. Luonnonsuojelualueen rajaus on merkitty punaisella viivalla

18 Liite Pyymosantienvierus Pyymosantiehen rajoittuva alue on sekalaista alaa. Tienvarteen on tehty useita kaivantoja. Kuopat ja niiden viereiset maakasat ovat enimmäkseen lehtokasvillisuuden peitossa. Suurimmat kaivannot ovat täyttyneet vedellä. Tien vieressä on metsittyvää niittyalaa. Sen viereen on ajettu täytemaata. Valtapuusto on nuorehkoa rauduskoivua, jossa suurin osa puista on rungonläpimitaltaan noin 20 senttimetriä. Aluspuuston pihlajia on paljon. Koivujen joukossa on yksittäisiä vanhoja raitoja, joista osa jo kuolleita. Enimmäkseen ohuita maapuita on paikka paikoin. Vanhat kannot erottuvat vielä metsänpohjalta. 2 Tuore kangas Korkean kallioharjanteen ympärillä on maastonmuodoiltaan vaihteleva järeäpuustoinen tuoreen kankaan alue, jossa kuusi-koivusekametsässä kasvaa yksittäisiä järeitä mäntyjä ja muutamia haapoja. Aluspuusto ja pensaskerros puuttuvat suurilta aloilta lähes kokonaan. Metsänkuva vaihtuu nopeasti, kun tiheikön jälkeen edessä avautuu valoisa metsä, jossa katse kantaa kauas. Erityisesti jyrkässä länsirinteessä on vaikuttavan näköistä metsää. Samaisen rinteen alaosassa on paikoin kapealti lehtomaista kangasta. Lahopuusto puuttuu laajoilta alueilta lähes kokonaan. Yksittäisiä järeitä kuusia on kuivunut pystyyn varsinkin alueen pohjoisosassa, josta löytyy myös pieni ryhmä pystyyn kuolleita suuria kuusia. Maapuustoa on niin ikään vain paikoitellen. Osa rungoista on pitkälle lahonneita ja sammalpeitteisiä, osa taas tuoreehkoja tuulenkaatoja. Lähes kaikki lahopuu on toistaiseksi kuusia. Vanhat kannot ovat sammaloituneet ja sulautumassa metsänpohjaan. 3 Lehtomainen kangas Suurten kallioiden välisen loivarinteisen laakson pohjalla kasvillisuus on selvästi rehevämpää kuin ylempänä rinteessä. Mustikan varpujen seurassa kasvaa yleisesti valkovuokkoa, käenkaalia, saniaisia ja muita ruohoja. Valtapuuston kuuset ovat erittäin järeitä, ja puiden rinnankorkeusläpimitta on parhaimmillaan yli puoli metriä. Lehtipuustoa on selvästi enemmän kuin ylempänä rinteessä tuoreen kankaan puolella. Suurten koivujen ja haapojen lisäksi paikoin on vanhoja raitoja. Lahopuuston määrä vaihtelee suuresti. Tiheän puuston alueella on kuollut pystyyn paljon aluspuuston kuusia, järeitä pystyyn kuolleita kuusia on alueella vain yksittäin. Kuolleen pystypuuston tavoin maapuiden määrä vaihtelee. Lahoja harmaaleppiä ja muita lehtipuita on paikoin hyvin paljon alueen pohjois- ja itäreunalla. Järeistä maapuista osa on pitkälle maatunut. Metsänpohjalla erottuu vielä erittäin järeitä sammaloituneita kantoja merkkinä menneen ajan hakkuista. 4 Puronoron soistuma Ojitetun korpialueen eteläpuolella on kapea juotti, jonka pohjalla on pieni noro, jossa virtaa vettä ainakin lumen sulamisen aikaan. Pohjoisosastaan kapeana ja jyrkkäreunaisena alkavan ja etelään mentäessä reunoiltaan loivenevan ja levenevän juotin pohjalla on rahkasammalkasvustoja. Alueen pohjoispäässä on järeitä kuusia, eteläosassa puusto on tiheämpää ja nuorempaa. Kasvillisuudeltaan selvästi ympäristöstään erottuvassa juotissa on paljon saniaisia, ja etenkin korpi-imarre kasvaa runsaana. Muita lajeja ovat hiirenporras, metsäalvejuuri, isoalvejuuri ja metsäimarre. Juotin märimmät paikat ovat ruoho-mustikkakorpea ja lehtomaisen kankaan soistumaa. Lahopuuta on varsinkin alueen eteläosassa. Suurin osa lahopuusta on harmaaleppää, mutta myös muita lehtipuita on joukossa.

19 17 Liite 1. 5 Ojitettu korpi Märkänä säilyneen avosuon ja sitä reunustavan nevakorpialueen ympärillä on laaja kuusivaltainen ojitettu korpialue. Entinen suo on muuttunut paikoin turvekankaaksi. Ojat ovat hiljalleen kasvamassa umpeen, ja etenkin suon lounaisosassa soistuminen on alkanut uudelleen. On todennäköistä, että suurimmaksi osaksi ruoho-mustikkakorpea ollut suoalue palautuu pikku hiljaa entiselleen. Suon pohjoisosan avosuohon rajautuvalla alueella kasvaa paljon harajuuria (Corallorhiza trifida). Korpialueen puuston tiheys ja lahopuun määrä vaihtelevat huomattavasti. Valtapuuston järeiden kuusten alla on paikoin tiheä aluspuusto, paikoin aluspuusto puuttuu lähes kokonaan varsinkin suon lounaisosassa. Myös lahopuuston määrä vaihtelee. Suon pohjoisosassa on paljon tuulenkaatoja, kun taas muualla on vain yksittäisiä lahopuita. 6 Puronvarsi Pieneltä suoalueelta virtaava etelä-pohjoisuuntaista purouomaa on perattu ja suoristettu. Puron ja purovarren kasvillisuus erottuu selvästi muusta ympäristöstä. Purouomassa on paljon pikkuvesitähtiä, rentukoita ja järvikortteita. Uoman reunamilla kasvaa muun muassa metsäalvejuuria ja suuria hiirenporrassaniaisia. Puron poikki on kaatunut puita, osa rungoista makaa kokonaan uomassa. Sammalpeitteiset lahopuut ja lyhyen matkaa mutkitteleva uoma tekevät puro-osuudesta luonnontilaisen kaltaisen Pyymosantien eteläpuolella. 7 Nevakorpi Vetisen avosuon ja kuivahtaneen korpialueen väliin jää kasvistoltaan selvästi erottuva vyöhyke, jossa pienet nevalaikut ja hieskoivuvaltaiset alat vuorottelevat. Nevakorpialue on pysynyt märkänä. Alan puustoa on ainakin paikoitellen hakattu ja nuoren koivikon katveessa erottuu vielä joitakin vanhoja kantoja. Suon itäosassa pienen avosuon pohjoispuolella kasvaa paljon harajuuria. 8 Ruohoinen saraneva Hermaskärinkallion koillispuolella avautuu pieni ja vetinen avosuo. Lähinnä ruohoista saranevaa olevan luhtaisen suon valtalajeja ovat pullosara, järvikorte, raate, terttualpi ja kurjenjalka. Suolla kasvaa yksittäisiä kiilto- ja harmaapajuja. Suolla liikkuu paljon sammakoita. Avosuota reunustaa kapea hieskoivujen hallitsema nevakorpivyöhyke. Avosuon pohjoisreunaan on luultavasti yritetty kaivaa oja. Se ei ole kuitenkaan onnistunut kuivattamaan suota, joka vaikuttaa täysin luonnontilaiselta. Ojalinjan voi aavistaa olleen suon pohjoisreunassa. Kasvillisuuden peitossa oleva alue on upottavaa, eikä sen yli pääse kävelemään. 9 Lehtokorpijuotti Suoalueen koilliskulmauksessa on vanhasta ojituksesta huolimatta säilynyt märkä suojuotti maaston alimmassa kohdassa. Ojalinja on lähes umpeutunut. Kapean suojuotin kasvillisuus on rehevää, ja alue on lähinnä lehtokorpea ja ruoho-mustikkakorpea.. Valtapuuston järeiden kuusien alla on aluspuuston ja pensaskerroksen harmaaleppiä ja tuomia. Kenttäkerroksen näkyvimmät kasvit ovat suuret hiirenportaat, mutta niiden lisäksi muutkin ruohot, kuten rönsyleinikit, rentukat, ojaleinikit ja mesiangervot kasvavat runsaina. Lahopuuta on paljon. Suurten kuusimaapuiden lisäksi maassa on paljon harmaaleppien runkoja.

20 Liite Tuore kangas Laajalla tuoreella kankaalla vaihtelevat kuusi- ja mäntyvaltaiset alueet. Kallioisten kumpareiden ohuella maannoksella valtapuuna on mänty. Myös alueen pohjoisosassa on laajahko mäntyvaltainen alue (10a), jossa valtapuuston mäntyjen alla kohoaa tiheä kuusien rintama. Metsänkuva vaihtuu kaiken aikaa, ja erityisesti aluspuuston tiheys vaihtelee suuresti. Alue on silti hyvin yhtenäinen kokonaisuus. Erittäin järeitä kuusia, mäntyjä ja rauduskoivuja löytyy yksittäin tai pieninä ryhminä. Suuriakin lahopuita on harvakseltaan koko alueella, mutta lahopuukeskittymiä ei vielä ole. Osa maapuista on jo sammalpeitteisiä ja pitkälle lahonneita. Myös vanhat kannot ovat jo sammaloituneet ja sulautuvat hyvin maisemaan. 11 Kalliomännikkö Matala ja loivapiirteinen kallio kasvaa tiheähköä männikköä. Valtapuusto on vanhaa, mutta kilpikaarnaisia mäntyjä on vain muutama. Aluspuustossa on mäntyjen lisäksi kuusia ja rauduskoivuja. Avokalliota näkyy vähän, ja suurin osa maankamarasta on mustikka-, puolukka- ja kanervakasvustojen peitossa. Maassa makaa muutama iso mäntymaapuu. Muuta lahopuustoa ovat aluspuuston pystyyn kuolleet pikkumännyt. Kaikkiaan lahopuustoa on melko vähän. Maastossa erottuu vielä vanhoja kantoja, joten alan puustoa on menneisyydessä hakattu. 12 Kalliomännikkö Karu kasvupaikka, jossa hyvin ohut maannos kallion päällä. Kasvillisuusalat vuorottelevat: ClT, CT ja MT. Vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä on paljon, samoin muutamia kaatuneita mäntykeloja. Sekapuina kasvaa lehtipuita ja kuusia, joita löytyy varsinkin painanteista, joista osa on soistunut. Myös muualla kalliolla on kangasrahkasammalkasvustoja. Muuten pohjakerroksessa poronjäkälät, isohirvenjäkälä, kynsisammalet ja seinäsammal ym. Vanhoja kantoja ei juurikaan näy maisemassa, ja puustonsa suhteen hyvin luonnontilaisen tuntuinen alue. 13 Lehtomainen rinne Etelän suuntaan jyrkästi laskeutuvassa rinteessä on lehtomaisen kankaan kasvillisuus. Valtapuustona ollut kuusikko on hakattu ja nyt rinteessä on erittäin tiheä koivikko ja pihlajakasvusto. Paikoin on suuria runkomaisia pihlajia. Tiheässä metsässä kasvaa pähkinäpensaita, jotka ovat jäämässä muun puuston varjoon. Rinne on rajattu kasvistollisesti merkittäväksi alueeksi. Pähkinäpensaille on raivattava pikaisesti kasvutilaa. 14 Lehto Jyrkän rinteen alaosa on enimmäkseen lehtoa. Kapean lehtoalueen kosteusolosuhteet muuttuvat kuivasta kosteaan ja puustorakenne vaihtuu tiheästä tuomiryteiköstä ja nuoresta lehtimetsästä sekametsän kautta varjoisaan kuusikkoon. Kenttäkerroksen kasvillisuus puuttuu tiheimmän kuusikon alta kokonaan, mutta muualla kasvaa muun muassa jänönkaalia ja sinivuokkoa, kosteimmissa kohdissa myös lehto- ja kevätlehtoleinikkiä.

21 19 Liite 1. Metsänpohjalla erottuu vielä paikoin vanhoja kantoja, mutta metsänhakkuun merkit alkavat hiljalleen hävitä. Lahopuuta on paikoitellen paljon, kun tuuli on kaatanut suuria kuusia. Maassa makaa myös järeitä lehtipuita. 15 Nevakorpi Laajojen kallioalojen väliin jäävän laakson matalimpaan kohtaan on syntynyt selvärajainen pieni suo, joissa vuorottelevat neva- ja korpikasvillisuus. Märimpien neva-alueiden kasvillisuutta hallitsevat raate ja vehka, muilla nevalaikuilla kasvaa muun muassa tupasvillaa, jouhivihvilää, isokarpaloa ja saroja. Korven puolella kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja ovat mustikka, puolukka ja maariankämmekkä. Pikku suo on säilynyt vesitaloudeltaan luonnontilaisena. Vanhat ja jo sammaloituneet kannot erottuvat vielä maisemassa, mutta kaikkiaan suo on hyvin luonnontilainen. Monilajisen ja eri-ikäisen puuston tiheys vaihtelee. Yksittäiset mäntykelot sekä yhtenäisen reunakorven tuulenkaadot ja muut maapuut lisäävät luonnontilaisuuden tuntua. 16 Lehtomainen kangas Tuoreen kankaan kasvillisuus vaihettuu jyrkän etelään viettävän rinteen alaosassa lehtomaisen kankaan kasvillisuudeksi. Valtapuuston kuuset ja rauduskoivut ovat järeitä. Ylimpään latvuskerrokseen yltävät myös yksittäiset männyt ja haavat. Valtapuuston katveessa on suuria harmaaleppiä ja yksittäisiä vanhoja raitoja sekä paikoin tiheälti alempien puustokerroksien kuusia ja pihlajia. Rinteessä on useita pitkälle lahonneita järeitä kuusimaapuita. Paikoin on kohtalaisesti lahoa lehtipuustoa, etenkin koivuja ja harmaaleppiä. Tiheän metsän aloilla on pystyyn kuivuneita aluspuuston kuusia. Runsas lahopuusto, järeä valtapuusto sekä vaihteleva puustorakenne tekevät alueesta hyvin luonnontilaisen tuntuisen. 17 Soistuma Laakson pohjalle on syntynyt pienialainen soistuma, joka poikkeaa etenkin pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuudeltaan ympäröivästä lehtomaisesta kankaasta. Kuusivaltaisen sekametsän aluspuustossa kasvaa harmaaleppiä ja pihlajia. Kenttäkerroksen valtalaji on hiirenporras. Sen seurassa kasvaa muun muassa rönsyleinikkiä ja kurjenjalkaa. Metsänpohja on laajojen rahkasammalkasvustojen peitossa. 18 Kalliomännikkö Hermaskärinkallion huipulta avautuu hieno näköala ympäröivään maisemaan. Komean kallion huipulla on pehmeälinjaisiksi hioutuneita avokallioita, kun taas länsireunan seinämät putoavat paikoin pystysuorina jyrkänteinä, joiden lomaan jää rosoisia kalliohyllyjä, ja kallioalueen eteläosassa on sammalten ja jäkälien peittämää louhikkoa. Mäntyvaltainen puusto on harvaa ja kallion huipulla kitukasvuista. Painanteissa ja varsinkin kallion reuna-alueilla puut kasvavat parhaimmillaan suuriksi tukkipuiksi. Maisemassa erottuu yksittäisiä keloja ja maapuita, mutta lahopuuston määrä jää vähäpuustoisella alueella luonnostaankin pieneksi. Kallion huipun ja kalliohyllyjen pienialaiset kedot värjäytyvät ahosuolaheinän kukinta-aikaan punertaviksi. Suolaheinien seurassa kasvaa muun muassa mäkitervakkoa, isomaksaruohoa ja metsälauhaa. Missä painanteeseen on kertynyt paksumpi maannoskerros, peittyy kallio kanerva-, puolukka- ja mustikkakasvustoihin.

22 Liite Kallion edustan tienvarsi Hermaskärinkallion jyrkänteiden editse kulkee vanha traktoritie. Jyrkänteen edustan metsästä tien molemmin puolin on hakattu kuuset, joista on jäänyt jäljelle erittäin suuria kantoja ja vaihtelevasti hakkuutähteitä. Hakkuissa on säästetty järeät männyt, jotka ovat valtapuustoa yhdessä koivujen ja muiden lehtipuiden kanssa. Tien varressa kasvaa suuria raitoja, muualta metsästä löytyy muutamia vaahteroita ja pieniä tammia. Aluspuustossa on paljon pihlajia, kuusia vain yksittäin tai pieninä ryhminä. Puuston harvennuksen myötä lehtomainen kangas on heinittynyt, kun metsäkastikka on lisääntynyt voimakkaasti. Myös sananjalka muodostaa laajoja yhtenäisiä kasvustoja. Lahopuusto on enimmäkseen hakkuutähteitä ja maassa makaavia ohuita lehtipuita. Kuollutta pystypuustoa on hyvin vähän. 20 Länsiniemekkeen kangasmaat Metsäniemekkeen keskellä on pieni kallioalue (20a), jota ympäröi puustoltaan hyvin yhtenäinen tuore (20b) ja lehtomainen kangas (20c). Pikku kallion puusto on jokseenkin luonnontilassa, sen sijaan ympäröiviltä kangasmailta on poistettu lähes kaikki valtapuuston kuuset. Nyt ylimmän latvuskerroksen muodostavat järeät männyt ja rauduskoivut. Metsän tiheys kuitenkin vaihtelee. Paikoin valtapuuston alla on tiheä nuori kuusikko, josta puuttuu kokonaan kenttäkerroksen kasvillisuus. Valtapuuston hakkuista huolimatta nykyinen puusto vaikuttaa luonnontilaisen kaltaiselta, eikä metsässä liikkuessa tule vaikutelmaa hoitometsästä, vaikka paikoin myös aluspuustoa on harvennettu. Kangasmaan alueella on suuria kuusenkantoja. Tiheän kuusikon aloilla on puuston harvennuksen jäljiltä paljon ohuita maapuita ja pieniä kantoja, jotka erottuvat lähes kasvittomasta metsänpohjasta. Luontaisesti syntynyttä lahopuuta on satunnaisesti siellä täällä. 21 Länsiniemekkeen kallio Metsän länsireunassa on pieni kallio, jonka jyrkkä ja aurinkoinen rinne rajautuu peltoon. Kallion laella ja paahteisella rinteellä on ketokasveja, kuten kissankelloja, ahosuolaheiniä sekä hopea- ja peltohanhikkeja. Paahteisella kalliorinteellä kasvaa myös kallioimarteita, kivikkoalvejuuria, lehtoarhoja ja karheapillikkeitä. 22 Länsiniemekkeen lehto Metsäniemekkeen alarinteet ovat pääosin lehtoa, joka reunustaa kapealti alueen länsi- ja eteläosaa. Multavalla maalla kasvaa harvakseltaan järeitä mäntyjä ja rauduskoivuja niin kuin ympäröivällä lehtomaisella kankaallakin. Peltoon rajautuvalla alueella on haaparyhmiä sekä paljon harmaaleppiä ja muita lehtipuita. Paikoin tiheän pensaskerroksen lajeja ovat harmaaleppien ja tuomien lisäksi muun muassa paatsama ja näsiä. Reunapuustoa on harvennettu lähes koko matkaltaan, jolloin kielo on runsastunut. Laajat yhtenäiset kielokasvustot seuraavat metsänreunaa. Maassa lojuu paikoin paljon lahoa lehtipuuta, josta suurin osa on ohuita harmaaleppiä. Kuollutta pystypuustoa on vähän, vain satunnaisia harmaaleppä- ja raitapökkelöitä. 23 Ruoho-mustikkaturvekangas Jyrkkien rinteiden välisen laaksonpohjan läntinen puolisko viettää loivasti länteen. Metsänpohjalla erottuu vanhoja ojalinjoja sekä kuivillaan oleva perattu purouoma. Niin vanhat ojat kuin perattu pu-

23 21 Liite 1. rouoma ovat matalia, mutta ne ovat silti kuivattaneet loivan rinteen korpisuon turvekankaaksi. Entisen korpialueen märkyydestä on enää rippeet jäljellä pienellä lähteisellä alueella, mutta se ei juurikaan erotu kasvillisuudeltaan ympäristöstään. Peratussa uomassa alueen länsiosassa on saniaiskasvustoja. Alan puusto on luonnontilaisen kaltaista. Monilajisen puuston tiheys vaihtelee paljon, ja valtapuusto on järeää. Paikoin löytyy vanhoja raitoja. Metsään on kertynyt runsaasti lahopuustoa, josta osa on järeää ja pitkälle lahonnutta. Menneiden aikojen hakkuista kertovat kannot erottuvat vielä metsänpohjalla. 24 Lehtokorpi Laaksonpohjan itäosa on lähes tasamaata. Alue on säilynyt märkänä huolimatta sinne tehdyistä ojista, jotka ovat kasvaneet umpeen niin, että ojalinjat erottaa juuri ja juuri. Lehtipuuvaltainen puusto on tiheää, ja korven märimmällä alueella kasvaa paljon valtapuuston suuria tervaleppiä. Tiheän puuston lomassa on avoimia laikkuja, joissa on monilajinen ruohovaltainen kasvillisuus. Muualla korpialueella on laajoja rahkasammalkasvustoja. Suon rehevimmät kohdat ovat lehtokorpea, muu korpialue on enimmäkseen ruoho-mustikkakorpea. Lahopuuta on paljon, etenkin koivupökkelöitä ja -maapuita. Märimmällä korpialalla lahopuustossa on tervaleppiä, ruoho-mustikkakorven puolella kuusia. Vanhat kannot viimeisten hakkuiden jäljiltä ovat maatuneet lähes jäljettömiin. 25 Lehtomainen kangas Lähes koko Petikonmäen alarinne on lehtomaisen kankaan metsää, joka reunustaa kehänä mäkialuetta. Metsä on tiheää ja puusto järeää. Valtapuuston kuusien ja rauduskoivujen katveessa kasvaa yleisesti suuria pihlajia. Rehevimmissä paikoissa on vanhoja raitoja. Kenttäkerroksessa mustikan seurana kasvaa monia ruohoja, ja varsinkin kielo on monin paikoin erittäin runsas. Kuollutta puustoa on keskimäärin paljon. Suurten tuulen kaatamien kuusien lisäksi maapuina on vanhojen koivujen maahan romahtaneita suuria latvuksia. Tuoreiden tuulenkaatojen ohella maassa makaa paljon pitkälle lahonneita ja jo sammalpeitteisiä runkoja. Pystyyn kuolleita valtapuuston kuusia on siellä täällä yksittäin tai pieninä ryhminä lähes koko alueella. 26 Lehto Itään viettävän notkelman alaosassa on pieni lehtoalue. Järeät rauduskoivut ovat alan valtapuina, ja ylimpään latvuskerrokseen yltävät myös kuuset ja haavat. Valtapuuston ja välipuuston suurien pihlajien alla on vaihtelevasti aluspuuston kuusia. Kenttäkerroksessa hallitsevat valkovuokko ja käenkaali. Alueella on paljon lahopuuta. Osa suurista kuusimaapuista on pitkälle lahonneita. 27 Lehtokallio Kangasmaan keskeltä kohoaa pieni kallioinen kumpare, jonka kasvillisuus poikkeaa huomattavasti ympäröivän tuoreen kankaan mustikkavaltaisesta kasvillisuudesta. Kallion laen lajeja ovatmuun muassa metsälauha, ahosuolaheinä, kalliokielo, mäkitervakko ja isomaksaruoho. Kalliokohouman itäreunasta löytyy paljon keltamoita, haisukurjenpolvia ja kivikkoalvejuuria. Kallion edustalla kasvaa muun muassa sinivuokkoa ja kevätlinnunhernettä.

24 Liite Tuore kangas Petikonmäen alue on suurimmaksi osaksi tuoretta mustikkatyypin kangasmaata. Kallioharjanteiden välisen metsäalueen aluspuustoa on harvennettu, mutta koko metsäalue on puustoltaan tiheää ja pääosin luonnontilaisen kaltaista. Tuoreen kankaan reuna-alueen puusto on selvästi järeämpää kuin keskiosan kuivemmilla kasvupaikoilla. Lahopuuston määrä ja laatu vaihtelevat paljon metsäalueen eri osissa. Paikoin on valtapuuston pystyyn kuivuneita kuusia. Maapuut ovat enimmäkseen tuulen kaatamia järeitä kuusia. Osa niistä on pitkälle lahonneita. Paikoin on kohtalaisesti myös koivumaapuita. 29 Tuore kangas Jyrkkärinteisen kallion ja pellon välinen kapea metsä on enimmäkseen tuoretta kangasta, jossa valtapuustoa ovat pääasiassa männyt ja rauduskoivut. Sekapuina kasvaa kuusia, haapoja ja pihlajia. Puusto on enimmäkseen melko nuorta, vaikka alalta löytyykin yksittäisiä järeitä mäntyjä ja rauduskoivuja. Tiheän puuston alta kenttäkerros puuttuu monin paikoin kokonaan. Lahoa puustoa on paljon, enimmäkseen aluspuuston lehtipuita ja kuusia. Järeitä lahopuita ei ole. 30 Kallio Länteen viettävä kalliorinne on enimmäkseen jäkälän ja sammalen peittämää avokalliota ja harvaa kalliomännikköä. Painanteissa puusto on selvästi tiheämpää. Kantoja ei näy, ja kasvava puusto vaikuttaa luonnontilaiselta eri-ikäisine puineen, joista valtapuuston männyt ovat jo kilpikaarnaisia. Katajien ja kitukasvuisten lehtipuiden lisäksi alalta löytyy muutama pieni tammen taimi. Lahopuuta on muutenkin vähäpuustoisella kalliolla vähän. Kenttäkerroksen kasvillisuus on enimmäkseen niukka. Kalliolla on pieniä ahosuolaheinä- ja kanervakasvustoja. Painanteiden tiheän puuston aloilla on yhtenäistä mustikkavarvikkoa. 31 Kallio Harvahkon kalliomännikön katveessa maisemaa hallitsevat sammalpeitteiset kallionlaet ja lohkareet. Kenttäkerroksen kasvillisuus on niukkaa, mutta loivapiirteisten kallion huippujen väleissä on yhtenäisiä mustikkakasvustoja. Kantoja ei maisemassa erotu, mutta myöskään kasvava puusto ei ole erityisen vanhaa. Mäntylahopuun jatkumo on sen sijaan hyvä. 32 Metsäsaareke Loivarinteisen ja matalan kumpareen pohjoispäässä on pieni kalliopaljastuma. Koko metsäsaareke on harvennushakattua kuusi-koivusekametsää. Aluspuusto puuttuu lähes kokonaan. Metsäaluetta reunustaa tiheä lehtipuuvyöhyke, jossa kasvaa etenkin tuomia ja harmaaleppiä. Alue on enimmäkseen lehtomaista kangasmetsää, peltoon rajautuvalla alueella on paikoin kapealti lehtomaata. Lahopuusto on enimmäkseen maastoon jätettyjä aluspuuston kaadettuja kuusia. Harvapuustoisessa metsässä on muuta suuri tuulenkaato. Kuollutta pystypuustoa on hyvin vähän.

25 23 Liite Tienvarren lehtomainen kangas ja lehto Kalliojyrkänteen edessä on vanhaa pihapiiriä muistuttava alue vanhoine maakellareineen ja metsittyvine niittyineen. Puusto on enimmäkseen tienvarren ja pellonreunan raitoja, harmaaleppiä ja muita lehtipuita. Metsittyvällä niityllä ja tieurien varsilla kasvaa paljon lupiineja. 34 Lehtomaisen kankaan hoitometsä Länteen viettävällä jyrkähköllä rinteellä on harvennushakattua koivumetsää. Valtapuuston harvennuksen jälkeen aluspuuston kuuset on kaadettu. Järeähkön tasapituuksisen valtapuuston alla on kaksi kolme metriä korkea pihlajien ja haapojen alikasvos. Vaikka puusto on harvaa, kenttäkerros on hyvin aukkoinen ja laajat alueet metsänpohjaa ovat täysin kasvittomia. Lähes kaikki lahopuu on aluspuuston kaadettuja pikkukuusia. Järeä lahopuusto puuttuu kokonaan. 35 Kallioharjanne Pinnanmuodoltaan hyvin rikkonaisen kallioharjanteen kaakkois- ja eteläreunassa on louhikkoisia alueita, kun kalliosta on murtunut suuria kivilohkareita. Jäkälän ja sammalen peittämillä avokallioilla on pieniä ahosuolaheinä- ja metsälauhakasvustoja. Paikka paikoin on kanervan, puolukan tai mustikan hallitsemaa varvikkoa. Puusto on enimmäkseen harvaa kalliomännikköä, painanteissa ja louhikkoisissa paikoissa kasvaa kuusia ja rauduskoivuja. Lahopuustoa löytyy koko alueelta vähän ja osa mäntymaapuista on lähes täysin maatuneita. Maisemassa hädin tuskin erottuu muutama vanha kanto, joten puustoa lienee joskus hakattu, varsinkin kun alalla ei ole vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä. 36 Tuoreen kankaan hoitometsä Kallioharjanteiden välinen metsäalue on mänty-rauduskoivusekametsää, jossa on paljon kuusia sekapuuna. Niiden lisäksi alalla kasvaa haapoja ja pihlajia. Maannoskerros on ohut ja kasvupaikka kuiva, joten puut eivät kasva kovin suuriksi. Aluspuustoa on harvennettu. Lahopuusto on enimmäkseen harvennushakkuun jäljiltä jäänyttä ohuita aluspuuston mäntyjä ja kuusia. Niiden lisäksi on yksittäisiä luontaisesti kaatuneita suurehkoja kuusia sekä pystyyn kuivuneita mäntyjä ja kuusia. 37 Kallio Kallioalan pohjoispäässä on jyrkästi länteen viettävää jäkälän ja sammalen peittämää kalliorinnettä, jossa on laajoja rahkasammalkasvustoja. Kallion eteläosassa on pieniä jyrkänteitä. Silokalliorinteillä ja jyrkänteiden kalliohyllyillä on pienialaista ketokasvillisuutta, jossa valtalajina on yleensä ahosuolaheinä ja metsälauha. Puusto on enimmäkseen harvaa männikköä, rehevimmissä kohdissa kasvaa kuusia ja rauduskoivuja. Järeitä puita ei juurikaan ole, kilpikaarnaisia mäntyjäkin vain muutama. Lahoa pystypuustoa on vähän, lähinnä vain yksittäisiä pystyyn kuivuneita aluspuuston kuusia, mäntyjä ja pihlajia. Maapuita on hieman enemmän. Osa mänty- ja kuusimaapuista on jo pitkälle lahonnutta.

26 Liite Kalliomännikkö Harvahkoa männikköä kasvava matala ja kapea kallioharjanne erottuu maisemassa selvästi ympäröivästä tuoreen kankaan metsästä. Painanteissa ja kalliohuippujen väleissä on puusto on tiheämpää. Kalliopinta on enimmäkseen sammalen peittämää, pohjoisosassa on pienialaisesti jäkälikköä. Erityisesti kallioharjanteen eteläosassa on ketoalaa, jossa kasvaa metsälauhan seurassa muun muassa särmäkuismaa, mäkitervakkoa, isomaksaruohoa ja rohtotädykettä. Kalliolla on useita pystyyn kuivuneita isohkoja kuusia. Maapuustoa on kohtalaisen paljon. Osa kuusija mäntymaapuista on pitkälle lahonnut. 39 Keltamokallio Kallioisen ja lohkareisen rinteen kohdalla on ympäristöstään huomattavasti erottuva kasvillisuus, jossa selvä valtalaji on keltamo. Pienen aukon muita kasveja ovat muun muassa kielo, ahomansikka, sinivuokko, metsäorvokki, nurmitädyke, käenkaali, lehtoarho ja taikinamarja. 40 Pikku lehtokallio Pienen lehtokallion kasvillisuus poikkeaa selvästi ympäristön kangasmaan kasvillisuudesta. Kallioisen ja avoimen alan ohuella maannoksella kasvaa monia ruohoja, kuten kielo, kivikkoalvejuuri, jänönkaali, aitovirna, ahomansikka, sinivuokko, sudenmarja ja nurmitädyke. Kallion reunasta löytyy punakoisoa. 41 Lehto Jyrkän etelään viettävän rinteen alaosassa on lehtoa. Valtapuuston järeiden kuusien ja rauduskoivujen alla kasvaa suuria pihlajia. Pensaskerroksen lajeja ovat muun muassa tuomi, taikinamarja, lehtokuusama ja koiranheisi. Kenttäkerroksesta on vaateliaita lehtokasveja, kuten jänönkaali ja mustakonnanmarja. Rinteessä kasvaa myös paljon sini- ja valkovuokkoa monien muiden ruohojen ohella. Järeä valtapuusto sekä monilajinen ja tiheydeltään vaihteleva muu puusto tekevät alueesta luonnontilaisen kaltaisen, varsinkin kun edellisen metsänhakkuun jäljiltä jääneet kannot ovat maatuneet lähes näkymättömiin. Lahopuustoa on kertynyt kohtalaisen paljon. 42 Sananjalkaniitty Sananjalkavaltainen niittyalue on metsittymässä ja sulautumassa ympäröivään lehtoon. Avoimen alan reunassa on suuria, yli 3 metriä korkeita koiranheisiä. 43 Harmaaleppälehto Eteläisen rinteen niittyyn rajautuva alue jyrkän rinteen alaosassa on rehevää harmaaleppävaltaista lehtoa, jossa valtapuuston yläpuolelle kohoaa yksittäisiä järeitä rauduskoivuja ja kuusia. Aluspuustossa tuomi kasvaa runsaana, ja se muodostaa monin paikoin vaikeakulkuista ryteikköä yhdessä koiranheisi-, lehtokuusama- ja taikinamarjapensaiden kanssa. Tiheästä lehdosta löytyy myös yksittäisiä runkomaisia pihlajia, vaahteroita ja raitoja. Kenttäkerroksen lajeja ovat muun muassa sinivuokko, jänönkaali, kevätlehtoleinikki ja mustakonnanmarja.

27 25 Liite 1. Lahopuuta on erittäin paljon- Maassa makaa paksuja harmaalepän runkoja sekä pihlajia. Myös kuollutta pystypuuta on kohtalaisen paljon. Suurin osa lehdosta kuuluu asemakaavoitettuun alueeseen (K). 44 Lähde Jyrkän rinteen juurella, ryteikköisessä tuomilehdossa lähellä traktoriuraa on pieni lähteinen alue, joka erottuu kasvillisuudeltaan selvästi ympäristöstään. Lähteiselle alueelle on saatettu aikoinaan kaivaa kuoppa karjalle juomapaikaksi. Nyt upottavalla vetisellä alueella ja siitä virtaavan pienen noron ympärillä kasvaa muun muassa rentukoita, vehkoja, mesiangervoja ja punakoisoja. Lähde sitä ympäröivine harmaaleppä- ja tuomivaltaisine lehtoineen kuuluu asemakaavoitettuun alueeseen (K). 45 Koivumetsikkö Rehevän lehdon reunassa on entiselle niitylle syntynyt tiheä koivumetsikkö. Savimaalle kasvaneen nuoren koivikon katveessa on muutama kuusentaimi. Kenttäkerros puuttuu lähes kokonaan. Koivumetsikkö kuuluu asemakaavoitettuun alueeseen (K). 46 Niitty Metsittyvällä niityllä kasvaa kuusia, joiden pituus vaihtelee kahdesta viiteen metriin. Lisäksi niityllä on yksittäisiä rauduskoivuja ja mäntyjä sekä pajupensaita. Heinävaltaisen kenttäkerroksen lajeja ovat muun muassa juolavehnä, metsäkastikka, pujo, pelto-ohdake ja rohtovirmajuuri. Niitty kuuluu asemakaavoitettuun alueeseen. 47 Raitametsikkö Entiselle niitylle on kasvanut tiheä raitametsikkö, jossa on sekapuuna muutamia rauduskoivuja. Puut ovat läpimitaltaan keskimäärin kymmensenttisiä ja pituudeltaan noin kymmenen metriä. Tiheän puuston alla on yksittäisiä pensaskerroksen kuusia ja tuomia. Kenttäkerroksen valtalajit ovat rönsyleinikki ja metsäkastikka. Raitametsikkö kuuluu asemakaavoitettuun alueeseen. 48 Metsäsaareke Matala enimmäkseen ohuen maannoskerroksen peittämä kallioinen kumpare on ruohovaltaisen lehtokasvillisuuden peitossa. Metsän reunan kalliopaljastumalla on pieni ketoalue, jonka reunamilla kasvaa korkeita katajia. Suuria kuusia on kaadettu melko äskettäin, mutta nykyinen lehtipuuvaltainen puusto on paikoin tiheää. Varjoisan latvuston alla tuomet ja taikinamarjapensaat muodostavat ryteikköisen pensaskerroksen. Metsäsaarekkeen reunassa on laajoja kielokasvustoja. Alue on heinittynyt ja myös sananjalka on runsastunut metsän valoisissa kohdissa. Metsäsaarekkeella on muutama kääpäinen koivupökkelö. Vanhoja pihlajia on kuollut pystyyn, osa on romahtanut maapuiksi. Puuston harvennuksen jäljiltä on maapuina aluspuuston kaadettuja kuusia. Metsäsaareke kuuluu yleiskaavan lähivirkistysalueeseen (VL).

28 Liite Metsäsaareke Laajahko metsäsaareke yhtenäisen metsäalueen vieressä on enimmäkseen lehtomaista kangasta, paikoin on pienialaisesti lehtoa. Pinnanmuodoiltaan vaihtelevan metsäsaarekkeen koko puusto on harvennushakattua. Eteläosassa on enimmäkseen kuusivaltaista, pohjoisempana myös lehtipuuvaltaista alaa. Pohjoisosan kallioisen harjanteen laella valtapuu on mänty. Lähes koko alue on heinittynyt. Suurin osa lahopuustosta on hakkuiden jäljiltä. Luontaisesti syntynyttä lahopuustoa on hyvin vähän, vain yksittäisiä pystyyn kuivuneita aluspuuston kuusia. Metsäsaareke kuuluu yleiskaavan lähivirkistysalueeseen (VL).

29 27 Liite 2. Liite 2. Luonnonhoidon toimenpiteet kuviolla 13 Pihlaja- ja rauduskoivutiheikön pahoin varjostamille pähkinäpensaille raivataan kasvutilaa poistamalla pihlajia ja koivuja kaikkien pähkinäpensaiden ympäriltä. Suurimpia pihlajia ja rauduskoivuja jätetään kasvamaan sopiviin kohtiin, jottei ala tule liian avoimeksi ja jotta sen metsäinen luonne säilyy. Kaikki suuret männyt säästetään. Kaadetut puut kuljetetaan pois ja käytetään energiapuuksi. Pähkinäpensasaluetta (kuvio 13) hoidetaan jatkossakin pähkinäpensaita suosien. Hermaskärinkallion-Petikonmäen luonnonsuojelualue Pähkinäpensasalue (kuvio 13) luonnonsuojelualueen raja pohjakartta-aineisto (c) Vantaan kaupunki

30 Liite 3. Liite 3. Putkilokasvit Puut ja pensaat Acer platanoides, vaahtera Alnus glutinosa, tervaleppä Alnus incana, harmaaleppä Betula pendula, rauduskoivu Betula pubescens, hieskoivu Corylus avellana, pähkinäpensas Daphne mezereum, näsiä Fraxinus excelsior, saarni Juniperus communis, kataja Lonicera xylosteum, lehtokuusama Picea abies, kuusi Pinus sylvestris, mänty Populus tremula, haapa Prunus padus, tuomi Quercus robur, tammi Rhamnus frangula, paatsama Ribes alpinum, taikinamarja Ribes nigrum, mustaherukka Ribes spicatum, pohjanpunaherukka (Ribes uva-crispa, karviainen) Rosa majalis, metsäruusu (Rosa pimpinellifolia, juhannusruusu) Rubus idaeus, vattu (Rubus odoratus, tuoksuvatukka) Salix aurita, virpapaju Salix cinerea, tuhkapaju Salix caprea, raita Salix phylicifolia, kiiltopaju Sorbus aucuparia, pihlaja (Sorbus intermedia, ruotsinpihlaja) (Ulmus glabra, vuorijalava) Viburnum opulus, koiranheisi Ruohot, heinät, varvut (Achillea millefolium, siankärsämö) (Achillea ptarmica, ojakärsämö) (Alisma plantago-aquatica, ratamosarpio) (Alopecurus pratensis, nurmipuntarpää) (Aquilegia vulgaris, lehtoakileija) (Arctium tomentosum, seittitakiainen) (Artemisia vulgaris, pujo) (Barbarea vulgaris, peltokanankaali) (Campanula glomerata, peurankello) (Campanula patula, harakankello) (Campanula persicifolia, kurjenkello) 28 (Capsella bursa-pastoris, lutukka) (Cirsium arvense, pelto-ohdake) (Elymus repens, juolavehnä) (Epilobium hirsutum, karvahorsma) (Galeopsis speciosa, kirjopillike) (Juncus gonglomeratus, keräpäävihvilä) (Lathyrus pratensis, niittynätkelmä) (Leucathemum vulgare, päivänkakkara) (Lupinus polyphyllus, lupiini) (Luzula multiflora, nurmipiippo) (Lychnis flos-cuculi, käenkukka) (Phleum pratense, timotei) (Plantago major, piharatamo) (Poa annua, kylänurmikka) (Prunella vulgaris, niittyhumala) (Rumex longifolius, hevonhierakka) (Senecio vulgaris, peltovillakko) (Sonchus arvensis, peltovalvatti) (Stellaria media, pihatähtimö) (Tanacetum vulgare, pietaryrtti) (Thlaspi alpestre, kevättaskuruoho) (Trifolium pratense, puna-apila) (Trifolium repens, valkoapila) (Tripleurospermum inodorum, peltosaunio) (Valeriana officinalis, rohtovirmajuuri) (Vicia cracca, hiirenvirna) Actaea spicata, mustakonnamarja Aegopodium podagraria, vuohenputki Agrostis capillaris, nurmirölli Agrostis vinealis, jäykkärölli Alchemilla sp., poimulehti Anemone nemorosa, valkovuokko Angelica sylvestris, karhunputki Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake Anthriscus sylvestris, koiranputki Athyrium filix-femina, hiirenporras Calamagrostis arundinacea, metsäkastikka Calamagrostis epigejos, hietakastikka Calla palustris, suovehka Callitriche palustris, pikkuvesitähti Calluna vulgaris, kanerva Caltha palustris, rentukka Campanula rotundifolia, kissankello Carex brunnescens, polkusara Carex canescens, harmaasara Carex digitata, sormisara Carex disperma, hentosara Carex echinata, tähtisara

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Metsäkeskus 2014 Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt 2014 { 2 } Metsälaki Metsälaissa on lueteltu joukko suojeltuja elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden

Lisätiedot

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Luonnonympäristön yleispiirteet ja arvokkaat luontokohteet 1 2.1

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 Esa Lammi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 28.12.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Lähtöaineistot ja menetelmät...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Toivosen tilan LUONTOSELVITYS. Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen

Toivosen tilan LUONTOSELVITYS. Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen 0 Toivosen tilan LUONTOSELVITYS Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen 2014 1 Toivosen tilan luontoselvitys Toivosen tilan pohjoisreunaa Huiskonkadun yli nähtynä Raportin sisältö: Luontoselvitys... 1 Selvitysalue...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Kalkkikallion luonnonsuojelualue

Kalkkikallion luonnonsuojelualue Kalkkikallion luonnonsuojelualue Vantaa 2013 Komeaa geologiaa, vaihtelevia elinympäristöjä Kuninkaalassa sijaitseva Kalkkikallio on saanut nimensä alueen kallioperästä löytyvän kalkkikiven mukaan. Kalkkikallion

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Oriveden Punkaniemi ja lähialueet

Oriveden Punkaniemi ja lähialueet Raportti maastokäynnistä 13.9.2013 Juho Kytömäki, LuK Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Oriveden Punkaniemi ja lähialueet Tutustuin Oriveden Pukala-järven koillisrannalla sijaitsevaan Punkaniemen Veljestenlammin

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys 2015 Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys Petri Parkko 18.9.2015 1 1. Taustoja Ympäristönsuunnittelu Oy on kaavoittamassa Hämeenlinnan (Hauho) Pyhäjärven Halminlahden tilalle

Lisätiedot

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013 Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Asiakas Winda Invest Oy Gallen-Kallelankatu 7 28100 Pori Yhteyshenkilö Kalle Sivill Puh.

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 PARAINEN. KIRJAIS RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 205 Maanmittari Oy Öhman/Mikko Siitonen 205 JOHDANTO Selvitysalue sijaitsee Paraisten saaristossa, Nauvon Kirjaisissa. Selvitysalueeseen kuuluu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Piirroakuvat: Jari Kostet ja Tom Björklund. Valokuvat: Sami Tossavainen Vaihettumisvyöhykkeet Tarkoitetaan kahden erilaisen ekosysteemin reuna-

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos Luontoselvitys Katumantie 2, asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOKOHTEET

SIPOON NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOKOHTEET SIPOON NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOKOHTEET Pekka Routasuo 20.11.2012 1 JOHDANTO Tähän selvitykseen on koottu olemassa olevista luontoselvityksistä ja ympäristöhallinnon OIVA-tietokannasta sekä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI- JA SUUNNITTELUHANKKEEN LOPPURAPORTTI 2011

MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI- JA SUUNNITTELUHANKKEEN LOPPURAPORTTI 2011 MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI- JA SUUNNITTELUHANKKEEN LOPPURAPORTTI 2011 SISÄLLYS Esipuhe Etelä-Savon metsäkeskus: METSO kohteet Mikkelin metsäsuunnitelman laadinnassa Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 Liite 1 ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 1. SELVITYSALUE JA TAVOITTEET Selvitysalue käsittää Kouvolaan yhdistyneen,

Lisätiedot

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 LIITE 4 Vammalan kaupunki Kukkurin kaavaselostus liite 1 Yhdyskuntasuunnittelu PL 23 38201 VAMMALA Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä Kunta Alue Ms 593 463 95 kirja 2019 Sivu 1 / 6 Kunta 593 Alue 463 Ms 95 METSÄPELTO II jne. Vallitseva jakso 51 21 566 22 19 186 85 96 10,9 52 12 297 23 19 111 70 39 6,3 52 3 87 20 18 25 11 13 1,4 Rauduskoivu

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Vaskiluodon kosteikko

Vaskiluodon kosteikko Vaskiluodon kosteikko Pinta-ala: 10,8 ha Omistaja: Vaasan kaupunki Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V). Kuvaus: Kasvillisuudeltaan arvokas kosteikkoalue monipuolisine lähimetsineen

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde,

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Lehdot ja korvet 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 3,5 ha Perälä Yksityinen Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Kyllä Vanha

Lisätiedot

SIGURDSIN POHJOISEN PÄHKINÄPENSASLEHDON HOITOSUUNNITELMA

SIGURDSIN POHJOISEN PÄHKINÄPENSASLEHDON HOITOSUUNNITELMA SIGURDSIN POHJOISEN PÄHKINÄPENSASLEHDON HOITOSUUNNITELMA Esa Lammi 5.11.2018 SIGURDSIN POHJOISEN PÄHKINÄPENSASLEHDON HOITOSUUNNITELMA Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja maastokäynti... 3 3 Alueen

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Kantakaupungin

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA. Luontoselvitys 2012. Markku Nironen

KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA. Luontoselvitys 2012. Markku Nironen KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA Luontoselvitys 2012 Markku Nironen 2012 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AIEMMAT LUONTOSELVITYKSET JA LAJISTOTIEDOT... 3 3. KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS...

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pekka Routasuo 15.12.2015 ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

1. Saaren luontopolku

1. Saaren luontopolku 1. Saaren luontopolku Ulvilan Saarenluoto on vanhaa Kokemäenjoen suistoa, joka sijaitsi tällä seudulla 1300-luvulla. Maankohoamisen jatkuessa jääkauden jälkeen suisto on siirtynyt edemmäs, Porin edustalle.

Lisätiedot

Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt

Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt Laki elinympäristöistä ja samalla käyttörajoitukset voimaan 1.1.1997 Erityisen tärkeitä elinympäristöjä tulee hoitaa ja käyttää siten, että luonnon monimuotoisuudelle

Lisätiedot

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Sisältö 1 Johdanto 1 2 Maanomistus- ja suojelutilanne 1 3 Menetelmät 1 4 Alueen kuvaus 1 4.1 Hydrologinen tila.............................

Lisätiedot

Länsisalmen Länsimetsän luontokatsaus

Länsisalmen Länsimetsän luontokatsaus Länsisalmen Länsimetsän luontokatsaus 2 Julkaisija Tekijä Kannen kuva Paino Vantaan kaupunki, Maankäyttö ja ympäristö, Ympäristökeskus Jarmo Honkanen Vanha mänty Länsimetsässä (Jarmo Honkanen) Vantaan

Lisätiedot

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala)

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 335. Laajanneva-Mustasuo

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA Lieksan seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti esitellyt

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Torstai 27.8. teema: erilaiset kasvupaikat kivennäis- ja turvemailla

Torstai 27.8. teema: erilaiset kasvupaikat kivennäis- ja turvemailla Torstai 27.8. teema: erilaiset kasvupaikat kivennäis- ja turvemailla 8-9 luento 9-11 maastokohteita + esityksiä 11.30 lounas 12-16 maastokohteita + esityksiä 16.30 päivällinen ilta sauna (naiset 18-20,

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

TANSKANLAKSON LUONTOSELVITYS

TANSKANLAKSON LUONTOSELVITYS TANSKANLAKSON LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 TANSKANLAKSON LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla Tanskanlakson

Lisätiedot

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala Tuuliwatti Oy Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas Luontoselvitys 09.08.2010 FM biologi Minna Tuomala Putaankankaan tuulivoimalat 1 3 2 Putaankankaan tuulivoimalat Tuulivoimala 1 Avohakkuuala, jonka

Lisätiedot

MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE

MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE Asiakirjatyyppi Luontoselvitys LIITE 10 Päivämäärä 5.5.2014 MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENNYSSELVITYS, KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPIT RAKENTAMISALUEILLA TUULIVOIMAHANKE TÄYDENNYSSELVITYS,

Lisätiedot

297. Pärnäsenlammet (Rautavaara)

297. Pärnäsenlammet (Rautavaara) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 297. Pärnäsenlammet

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Arvokkaat luontokohteet

Arvokkaat luontokohteet Arvokkaat luontokohteet Kuvasarja tarkastelee alueella esiintyviä: Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (METE-kohteita) Luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä Muita arvokkaita elinympäristöjä

Lisätiedot

Putkilahden luonto- ja liitooravaselvitys

Putkilahden luonto- ja liitooravaselvitys 2016 Putkilahden luonto- ja liitooravaselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 15.6.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Työmenetelmät... 5 2.1 Esiselvitys... 5 2.2 Maastotyöskentely...

Lisätiedot

Epoon asemakaavan luontoselvitys

Epoon asemakaavan luontoselvitys Epoon asemakaavan luontoselvitys Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 Lotta Raunio 1. Johdanto Tämä luontoselvitys koostuu olemassa olevan tiedon kokoamisesta sekä maastokäynneistä ja se

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Länsi-Vantaan luonnonsuojelualueita

Länsi-Vantaan luonnonsuojelualueita Länsi-Vantaan luonnonsuojelualueita Kivistön asuntomessualueen lähialueilta löytyy useita Vantaan edustavimpiin kuuluvia luontokohteita. Laaja suojelualuekokonaisuus rajaa kaupunkia metsäisenä vyöhykkeenä.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Koskenkylän ja Mantereen osayleiskaava -metsäalueiden luontoselvitys 2009

VESILAHDEN KUNTA Koskenkylän ja Mantereen osayleiskaava -metsäalueiden luontoselvitys 2009 VESILAHDEN KUNTA Koskenkylän ja Mantereen osayleiskaava -metsäalueiden luontoselvitys 2009 FM Kati Skippari Ympäristösuunnittelija Vesilahden kunta Tekninen toimi 2 TYÖN TAUSTAA Vesilahden Koskenkylän

Lisätiedot

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 16.12.2013 Viite 1510005264-003 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI

Lisätiedot

ID 8031 Salmijärven Natura alueen pohjois-, itä- ja lounaispuoliset suot ja metsät, Nurmes, Pohjois-Karjala

ID 8031 Salmijärven Natura alueen pohjois-, itä- ja lounaispuoliset suot ja metsät, Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8031 Salmijärven Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja lounaispuoliset suot ja metsät, Nurmes, Pohjois-Karjala Sijainti

Lisätiedot

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016 Metsäfoorumi 14.1.2014 Anne Grönlund, Pohjois-Savon ELY-keskus Kuva: Kaisa Törmänen METSOn tavoitteet ja keinot Valtioneuvoston Metso-päätös 2008

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Liite 1. Kuvaukset Kansallispuiston osaksi esitetyistä alueista (laatinut Keijo Savola)

Liite 1. Kuvaukset Kansallispuiston osaksi esitetyistä alueista (laatinut Keijo Savola) Mustakummun metsää Liite 1. Kuvaukset Kansallispuiston osaksi esitetyistä alueista (laatinut Keijo Savola) 1. Latvavaaran alue (Puolanka) Osa-alue sisältää Latvavaaran vanhojen metsien suojeluohjelmakohteen

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012

KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012 Pekka Routasuo 18.10.2012 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 2 2.1 LÄHTÖTIEDOT... 2 2.2 VUODEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 2013. 16X165474 28.12.2013 Täydennetty 25.11.2014. KAARINAN KAUPUNKI Piikkiön alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 2013. 16X165474 28.12.2013 Täydennetty 25.11.2014. KAARINAN KAUPUNKI Piikkiön alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 2013 16X165474 28.12.2013 Täydennetty 25.11.2014 KAARINAN KAUPUNKI Piikkiön alueen luontoselvitys Kaarina Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO...1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET...1

Lisätiedot

Alemmassa kerroksessa kasvaa n 10 m pihlajaa joka on suurelta osin aika ränsistynyttä ja varsinkin kuvion reunoilla raitaa ja harmaaleppää.

Alemmassa kerroksessa kasvaa n 10 m pihlajaa joka on suurelta osin aika ränsistynyttä ja varsinkin kuvion reunoilla raitaa ja harmaaleppää. HAULITORNIN-TIPOTIEN PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Pispalan valtatien ja Ratakadun välisen alueen Haulitornista itään. Tavoitteena on avata näkymiä Pispalan valtatieltä ja sen vierellä kulkevalta

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 18.10.2015 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS LUONTOTYYPPISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot