Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta- ja palvelurakenneuudistus"

Transkriptio

1 1 Keski-Suomen liitto Kunta- ja palvelurakenneuudistus Opetus ja kulttuuritoimen teemaryhmä: Sivistystoimi - Keskeiset kannanotot ja vastaukset kyselyyn - Perustelumuistio - Muistiota täydentävät liitteet Jäsenet: Katja Sorri, puheenjohtaja Antti Rastela Ahti Ruoppila Anu Reipas Tuija Mäkinen Liisa Ruusila Asiantuntijat: Harri Nissinen Laila Kontkanen Hannu Salminen Pirkko Rissanen Seppojuhani Ruotsalainen Matti Kangasoja Anne Kolehmainen Rauli Sorvari sihteeri

2 2 Esipuhe Maakuntamme perinteet erityisesti lasten ja nuorten asioiden edistämisessä ovat aina olleet vahvat. Kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja psykologian opetus ja tutkimus on ollut Jyväskylän yliopiston perustamisen lähtökohtana. Suomen ensimmäinen suomenkielinen opettajankoulutuslaitos on aloittanut toimintansa Jyväskylässä vuonna Keski-Suomessa on kokonaisuudessaan vahvaa sivistystoimen osaamiskeskittymää. Maakunnan kehittämisja tutkimusorganisaatioiden myötä Keski-Suomella on hyvät edellytykset kohota valtakunnalliseksi suunnannäyttäjäksi. Muun muassa lapsi- ja lapsuustutkimusta tehdään Jyväskylän yliopiston useissa tutkimusyksiköissä. Lisäksi valtakunnalliseen Koulutuksen tutkimuslaitokseen keskittyy opetuksen tutkimuksen ja arvioinnin osaaminen. Näköalaa vahvistaa Lapsiasiavaltuutetun toimiston sijoittuminen Jyväskylään. Maakunnassa on lisäksi meneillään monta valtakunnallisesti kiinnostavaa sivistystoimen hankekokonaisuutta ja kehittämistoimea, joiden tarkoituksena ovat eri toimijatahot kokoavan ja kuntarajat ylittävän yhteistyön voimistaminen. Teemaryhmän kannanotoissa on huomioitu edellä mainitut meneillään olevat kehittämistoimet. Opetus- ja kulttuuriteemaryhmän valmisteluun ovat osallistuneet maakuntahallituksen jäsenenä ja teemaryhmän puheenjohtajana Katja Sorri Jyväskylästä, sivistystoimenjohtaja Antti Rastela Jämsästä, kaupunginhallituksen jäsen Ahti Ruoppila Jyväskylästä, kaupunginhallituksen jäsen Anu Reipas Saarijärveltä, kaupunginhallituksen jäsen Tuija Mäkinen Jyväskylästä, opetuslautakunnan jäsen Liisa Ruusila Keuruulta. Teemaryhmän asiantuntijajäseninä ovat toimineet kunnanjohtaja Harri Nissinen Joutsan kunnasta, sivistystoimenjohtaja Laila Kontkanen Jyväskylän kaupungilta, johtaja Hannu Salminen Jyväskylän ammattiopistosta, sivistystoimenjohtaja Pirkko Rissanen Jyväskylän maalaiskunnasta, kulttuurisihteeri Seppojuhani Ruotsalainen Karstulana kunnasta, alueyksikön päällikkö Matti Kangasoja Länsi-Suomen lääninhallitus sekä henkilöstön edustajana Anne Kolehmainen ja teemaryhmän sihteerinä Rauli Sorvari Keski-Suomen liitosta. Opetus- ja kulttuuriteemaryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa. Kokousten yhteydessä kuultiin seuraavien asiantuntijoiden esittelyt: Ammattikorkeakouluopetus Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Mauri Panhelainen, Humanistinen Ammattikorkeakoulu rehtori Hannu Salvi ja koulutusjohtaja Sirpa Teräväinen; perusopetus Jyväskylän verkostokaupungin perusopetuksen selvitystyön koordinaattori Juha Tolonen; toinen aste Jyväskylän verkostokaupungin toisen asteen selvityksen koordinaattori Jari Kinnula, Jämsän koulutuskeskuksen johtaja Matti Valta, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela; aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö rehtori Mikael Elgland Jyväskylän aikuisopisto, rehtori Hannu Salvi Keski-Suomen opisto ja rehtori Marja Peltonen Jyväskylän seudun kansalaisopisto; nuorisotoimi projektipäällikkö Katariina Soanjärvi, sekä liikuntatoimi liikuntajohtaja Pekka Sihvonen. Kulttuuritoimen osalta on toiminut teemaryhmän sisäinen pienryhmä, johon ovat kuuluneet Laila Kontkanen, Antti Rastela sekä Seppojuhani Ruotsalainen. Teemaryhmän sihteeri on esitellyt selvitystä ja kannanottoja luovan toimialan tapaamisessa. Kiitän työryhmän jäseniä asiantuntevista näkökulmista ja aktiivisesta osallistumisesta. Kiitän myös esittelijöitä perusteellisesta taustavalmistelusta. Erityiskiitos kuuluu työryhmän sihteerille Rauli Sorvarille näkemysten huolellisesta kirjaamisesta. Jyväskylässä Katja Sorri teemaryhmän puheenjohtaja

3 3 Opetus- ja kulttuuritoimen teemaryhmän kokoava kannanotto Tarkastelujensa pohjaksi teemaryhmä on kuvannut näkemyksiään sivistystoimen ja eriasteisen opetuksen tulevaisuutta ohjaavasta visiosta seuraavasti: Keski-Suomi haluaa huolehtia koko kulloisenkin lasten ja nuorten ikäluokan tulevaisuuteen kasvun edellytyksistä. Tavoitteena on yksilölähtöinen oppiminen ja kasvu sivistyksellisessä ympäristössä eri koulutustasoilla muuttuvaan luovaan tietoyhteiskuntaa. Esi- ja perusopetus tarjoavat lapsille eheän, virikkeisen ja turvallisen koulupäivän mahdollisimman lähellä kotia. Nuorille perusopetus tarjoaa erilaiset oppimisen mahdollisuudet ja turvaa oppilaan hyvinvoinnin. Se ohjaa koulutuksen nivelvaiheessa nuoren taipumuksiin tukeutuen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja työelämään. Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö uudistavat työyhteisöjä. Koulutuksessa tunnistetaan ja tunnustetaan aikuisen osaamisen eri muodot ja kokemuksen arvo. Sekä yleissivistävästi että ammatillisesti kasvattava opetus rakentaa väyliä työhön ja työelämään erilaisissa oppimisympäristöissä. Lähipalveluina sivistystoimen palveluista nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen palvelut sekä kirjasto- ja tietopalvelut rakentavat paikallisista lähtökohdista kansalaisten sivistyksellistä ja hyvinvoinnin pohjaa sekä tukevat opetustoimen kasvatuksellisia tavoitteita. Palvelut tukevat kunnallista ja alueellista identiteettiä sekä sen kasvua. Eriasteinen opetus ja sivistystoimi tukevat ihmisten tasa-arvoista, omaehtoista, luovaa ja jatkuvaa inhimillistä kasvua. Sivistystoimella on selkeä ja perustava rooli tulevaisuuttaan rakentavassa, yrittäjähenkisessä ja monikulttuurisessa Keski-Suomessa. Opetus- ja kulttuuritoimen teemaryhmä haluaa sivistystoimen vastausten ja perustelumuistion osalta korostaa seuraavia kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kannalta keskeisiä kehittämisalueita: Sivistystoimen kehittäminen on perusteltua pohjautua luonnolliseen työssäkäynti- ja asiointialueeseen pohjautuvaan peruskuntamalliin. Peruskunnan muotoutuminen näyttää tapahtuvan nykyisten seutujen ja niiden kuntien kehitystyön perustalta. Palveluiden toteutuksessa näkyy sekä kunnan omat peruspalvelut - ja toiminnot että kilpailutetut tilaaja-tuottajasopimuksin toteutetut palvelut. Maakunnallisesti peruskunnat verkottuvat keskenään. Palveluiden toteuttamiseen liittyen niillä on sopimussuhde sivistystoimen maakunnallisten toimijoiden kanssa. Sivistystoimi toimii vahvemmin ja selkeämmin seutujen kehittymiseen pohjautuvana yhtenä kokonaisuutena. Sivistystoimen palvelut toteutuvat monin eri toimintatavoin ja näille tavoille tulee turvata edellytykset. Elinikäinen oppiminen, kansalaisten kasvu ja omaehtoinen toiminta vaikuttavat palveluiden toteutukseen. Sivistystoimen palvelut muotoutuvat kasvatuksen, osaamisen ja hyvinvoinnin palveluiksi, joiden kehittymistä ohjaa maakunnallinen tahto ja yhteistyö. Lasten ja nuorten osallisuutta vahvistetaan palveluita toteutettaessa ja kehitettäessä. Eheä koulupäivä on varhaisen kasvatuksen tärkeä toimintamalli. Peruskunta on ensisijainen perusopetuksen järjestäjä. Varhaiskasvatus, päivähoito ja esiopetus on luontevaa liittää osaksi sivistystoimea. Lasten ja nuorten kasvatuskokonaisuus nähdään saumattomana ketjuna. Esi- ja perusopetuksessa oppimisen ja oppilaiden erilaisten tarpeiden toteaminen ja ongelmiin varhainen puuttuminen on tärkeää. Erityisopetuksen merkitystä tulee korostaa ja toimintaedellytyksiä vahvistaa perusopetukseen integroidusti. Eri tavoin rahoitettujen (kunta-valtio) erityisoppilaitosten rooli tulee turvata. Oppilaan ohjausta monipuolistetaan opetuksen eri nivelvaiheet huomioiden.

4 4 Koulu- ja oppilaitosverkosto uudistetaan erilaisiin oppimispaikkoihin (oppilaitos, työssä oppimispaikka, yhteisöllinen oppimispaikka sekä verkko-oppimispaikka) perustuvilla verkostoilla. Kouluverkko sopeutetaan eri asteilla ikäluokan kokoon, oppilaiden ja kuntien tarpeisiin. Sivistystoimen kaikkien palveluiden yhteyttä opetukseen vahvistetaan. Kirjastopalveluiden sekä nuorisotoimen osalta yhteistyö on jo nyt vahvistumassa erilaisin seutukohtaisin ratkaisuin. Liikunta- ja kulttuuritoimen palveluita kehitetään verkostoja monipuolistamalla tilaaja-tuottaja sopimuksin. Taidelaitoksille ja liikelaitoksille määritellään selkeä maakunnallinen palvelurooli. Luovan toimialan kehittämistyöllä tuetaan erityisesti kulttuuritoiminnan kehittymistä ja monipuolistumista sekä toimijoiden osaamista ja yrittäjyyttä. Vapaan sivistystyön roolia vahvistetaan sivistystoimen palvelurakenteen toimijana. Taiteen perusopetuksen asema turvataan. Kolmannen sektorin roolia selkeytetään tilaaja-tuottaja toimintamallilla, selkeillä palvelukuvauksilla sekä osaamista vahvistamalla. Toisen asteen koulutuksen rakenteita uudistetaan. Visiona on maakunnan hallinnollisesti ja ohjauksellisesti yhtenäisesti toimiva toinen aste. Koulutus tarjoaa seudullisesti laadukkaaseen lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen sekä suuntautumista tukeviin yhteisiin opintoihin perustuvat väylät, joissa huomioidaan jatkokoulutuksen ja työelämän vaateet. Kehittäminen perustuu tavoitteeseen huolehtia seudullisesti koko nuorten ikäluokasta sekä eri-ikäisten aikuisopiskelijoiden toisen asteen koulutuksen tarpeesta. Toteutuksessa huomioidaan yhteys perusopetukseen sekä hyödynnetään koulutuksen eri toimijoiden oppimispaikkaverkostoa. Opiskelijoiden työllistymistä tukee opintojen yhteys työelämään ja seutuun. Ammatti- ja aikuiskoulutuksen kehittämisen lähtökohtana on yhteinen laatukuva. Peruskuntien yhteistyö sekä toisen asteen yhtenäinen hallinto ja ohjaus osoittavat kustannustehokkuutta lisääviä maakunnallisia kehittämis- ja palvelutoimintoja. Tällaisia tehtäväalueita ovat koulutuksen maakunnallisesta kilpailukyvystä huolehtiminen, koulutustarjonnan koordinointi, oppilas- ja työelämäpalvelut, kansainvälistyminen, yrittäjyys ja yrittäjyyden oppimispaikat, koulutuksen mitoitus ja ennakointi sekä yhteistyöverkostot. Näistä toiminnoista muotoutuva yksikkö on osa Keski-Suomen oppimis- ja innovaatioverkostoa. Tuottavuus kehitykseen vaikuttavat erityisesti kouluverkon muutokset, tietotekniikan hyväksikäyttö erityisesti opetuksessa, opetuksen ja kasvatuksen uudenlainen rajaton yhteistyö, tilaajatuottajasopimukset ja kilpailutus sekä opetuksen maakunnallisesti yhtenäinen laatukuva. Hallinnon laajuus ja tehostamisen muodot tulee erityisesti selvittää kouluverkkojen uudistuessa. Maakunnallinen ohjaus ja johtajuuden haasteet korostuvat yhteisessä kehitystyössä ja muutosprosessissa. Sivistystoimen kehittämisessä tarvitaan yhteistä maakunnallista strategiaa. Tietoverkkojen ja teknologian kehitys luo merkittävät mahdollisuudet erityisesti opetuksen kehittämiselle samoin kuin kansalaispalveluiden monipuolistamiselle. Näiden palveluiden hyödyntämiselle tulee luoda kansalaisille riittävät valmiudet. Lasten ja nuorten viestintäympäristön ja arvomaailman muutoksiin tulee suhtautua vastuullisesti. Ammattikorkeakoulun kehittämisessä painotetaan opetuksen laadullista kehittämistä, alueellista vaikuttavuutta sekä vahvan ammatillisen osaamisen rakentumista ja yhteyttä toisen asteen koulutukseen. Valtion osallistumista Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n hallintoon ja talouteen voidaan lisätä.

5 5 SIVISTYSTOIMEA KOSKEVAT VASTAUKSET KYSYMYKSIIN Vaihe I KUNTIEN JA VALTION VÄLINEN TEHTÄVÄJAKO Ammattikorkeakoulua koskevan kannanoton teemaryhmä on antanut muistiolla Vaihe II KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSEN KANNALTA KESKEISET ALUEEN ERITYISPIIRTEET Erityispiirteitä ja kehityssuuntia Keski-Suomi on väestöltään kasvava. Kasvu keskittyy Jyväskylän seudulle. Väestöltään vakaana säilyvät perusteollisuuden seudut Jämsä ja Äänekoski. Muiden seutujen osalta vähennys on merkittävä. Ikäluokkien laskeva kehitys on väestökehityksestä johtuen seuduittain hyvin erilainen. Kutakin seutua on käsiteltävä omista lähtökohdista. Koko maakunnassa sekä lasten että nuorten ikäluokkien koko pienenee 10 %. Eri seutujen koulu- ja oppimispaikkaverkoston sopeutustarve perustuu 5-40 % ikäluokkien koon pienenemiseen. Sivistystoimen kysyntälähtöisissä hyvinvointipalveluissa mitoituksen perustana tulee olla pääasiallisesti palveluiden käyttö eikä ikäluokkien koko. Keski-Suomi kehittää alueellista elinvoimaansa myös koulutusklusteriin perustuen. Koulutus (sisältäen opetus- ja sivistystyön) työllistää 9500 keskisuomalaista ja tämän työvoiman ei ennakoida vähenevän. Tätä täydentää tutkimustoiminnan sekä koulutusta tukevien palveluiden parissa työskentelevät. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on osaltaan arvioinut Keski-Suomen oppivaksi alueeksi ja erityisesti tietoverkkoja hyödyntävän e-oppimisen kehittäjäksi. Jyväskylän yliopistolla on erityisen vahva poikkitieteellinen kasvatukseen liittyvä tutkimustoiminta ja osaaminen sekä opettajien ja rehtorien koulutus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu puolestaan tarjoaa ammatillista opettajakoulutusta. Koulutusklusteri tarjoaa palvelurakenteen muutoksessa opettajien täydennyskoulutukselle hyvän perustan. Toimiala- ja elinkeinorakenteen muutokset painottavat eriasteisen ja eri alojen koulutuksen merkitystä. Erityisen haasteen asettaa myös ikärakenteesta johtuva vaihtuvuus. Tehokas aikuiskoulutus sekä oikein suunnattu korkeakoulutus ja ammatillinen koulutus ovat työvoiman kysynnän perusta. Keski-Suomen koulutetun työvoiman tarve jakautuu kahtia. Teollisuus ja monet palvelusektorit tarvitsevat ammattikoulutettua työvoimaa. Keski-Suomen kasvu- ja innovaatioalat tarvitsevat tämän lisäksi korkeaa osaamista toimintojen kansainvälistyessä ja erityisesti yrityksiä palvelevan toiminnan kasvaessa. Yhteiskunnallisilla palveluilla on Keski- Suomen toimialarakenteessa merkittävä rooli (36000 työntekijää) jatkossakin. Kuntien osuus on tästä työntekijää nykyisellä palvelurakenteella. Monipuolisilla valtionhallinnon yksiköillä on merkittävä, jopa kasvava roolinsa maakunnassa. Seutujen kehityksen ja yhteistyön perustana tulee olla luonnollinen työssäkäynti- ja asiointialue. Seutuyhteistyön kautta näyttävät pääsääntöisesti rakentuvan myös peruskunnat. Sivistystoimessa opetuksen ja muidenkin palveluiden kannalta seudut antavat koko maakuntaa ajatellen luonnollisen alustan oppimispaikka- ja palveluverkon kehittämiselle. Yhdistämällä maakunnallisen yhteistyön kautta myös Jyväskylän yliopisto maakunnan oppimis- ja innovaatioverkoston kehittämiseen, vahvistetaan nykyiselläänkin kuntien ja seutujen osaamis- ja työllisyyspohjaa.

6 6 Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen on perustunut metsäklusteriin ja toimialoittaiseen kehittämiseen. Tällöin ovat osaamisen kannalta korostuneet metalliala, puutuoteala, elektroniikka- ala sekä graafinen ja viestintäala. Teknologisesti kehitystä suuntaavat paperikone-, ympäristö-, energia-, hyvinvointi- ja nanoteknologiat. Näistä muotoutuu myös tulevaisuudessa kansainvälisesti kilpailukykyisen Keski-Suomen Jyväskylän osaamiskeskuksen klusterit. Näiden alojen kehitys ohjaa myös koulutuksellista kysyntää sekä eri seutujen vahvojen toimialojen työvoiman tarpeita. Edellä olevia toimialoja täydentämään Keski-Suomi on valinnut sivistystoimeenkin liittyvän luovan toimialan. Kuntien yhteistyöhön liittyviä hankkeita tai hyviä käytäntöjä Eri kouluasteiden seudullista kehittämistä ja yhteistyötä tarkastellaan seutukohtaisten osaamis- ja työllisyysohjelmien kautta. Seudullinen yhteistyö rakentaa koulutus- ja osaamisorganisaatioiden yhteistä toimintamallia sekä luo perustaa koulu- ja oppimispaikkaverkoston kehittämiselle. Samalla vahvistetaan yhteyttä yrityksiin sekä yrittäjyyttä osana opetusta. Kehittämistoimenpiteet vaikuttavat perusopetukseen ja toisen asteen yhteistyöhön sekä koulutuksen nivelvaiheiden kehittymiseen. Työtä ohjaa OPTIIMI- hanke. Seudullisesti merkittävin sivistystoimen eri alueita koskeva hanke on Jyväskylän verkostokaupunki-hanke. Sen yhteydessä tarkastellaan varhaiskasvatusta, perusopetusta, toisen asteen kehittämistä, nuorisotoimea sekä sivistystoimen muiden palveluiden kehittämistä. Tehdyt ja tehtävät selvitykset sekä niistä rakentuvat strategiat ovat perustana myös maakunnallisissa linjauksissa sekä tukena eri seutujen kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kentässä on kehitetty Jyväskylän yliopistossa MUKAVA - hankkeella eheän koulupäivän toimintamalleja ja kasvatuksellisia perustoja. Erityisopetukseen on puolestaan liittynyt erilaisten oppimismuotojen ja kasvatuksen tukeminen peleihin ja peliteorioihin liittyvillä toimintamalleilla. Jyväskylän seudulla osana verkostokaupungin kehittämistyötä toimii erityisopetuksen ALPO hanke. Hanke kohdistuu seudun erityisopetuksen palvelurakenteen ja ohjauksen kehittämiseen, osallistavien käytänteiden edistämiseen, osaamisen kehittämiseen sekä virtuaaliopetuksen hyödyntämiseen. Kullakin seudulla tarkastellaan tällä hetkellä toisen asteen koulutusta ja sen kehittämistä. Lukioverkon kehittyminen, ammatillisen koulutuksen laadun vahvistuminen sekä toisen asteen koulutuksen yhteistyö ovat eri muodoissaan kehittämisen ytimenä. Kehittäminen on aluksi kohdistunut kaksoistutkintojen opetuksen tarjontaan sekä resurssien yhteistyöhön. Jyväskylän verkostokaupungin toisen asteen strategia luo perustaa yhteisen toisen asteen luomiselle. Keuruun seudulla (Knalli hanke) ja Jämsän seudulla (SKY hanke) ovat toimineet pilotteina kehitettäessä seudullista toimintamallia. Tavoitteena on ollut koko ikäluokasta huolehtiminen sekä vahva yhteys seudun elinkeinojen ja työelämän elinvoimaisuuteen. Taitava Keski-Suomi hanke on ollut Keski-Suomen kolmen koulutuskuntayhtymän yhteinen kehittämishanke. Tähän työhön ovat lisäksi liittyneet erityisesti NOSTE hankkeen kautta kaikki muut ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen tarjoajat. Tavoitteena on luoda yksi yhtenäinen maakunnallinen ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen laatukuva. Tämä rakentaa maakunnallisesti yhteistä suunnittelu- ja kehittämistoimintaa sekä yhtenäistää koulutuksen järjestäjien toimintaa. Samalla vahvistetaan maakunnallista ohjausta ja koordinaatiota sekä paikallista seutulähtöistä toteutusta. Hanke on muotoutunut maakunnan kehittämisstrategiaksi. Opetuksen tietoteknistä kehittämistä sekä tietoverkkojen ja teknologian hyödyntämistä on kehitetty erityisesti Jyväskylän yliopiston hankkein. Eri hankkeet muodostavat kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on luoda eriasteista koulutusta tukeva tietoverkon oppimispaikka. Tämä oppimispaikka tarjoaa väylän ja opinpolun eriikäisille keskisuomalaisille oppijoille. Kehittämiseen on liittynyt tietoteknisten ratkaisujen kehittämisen lisäksi opettajien valmiuksien lisääminen, sisältöjen tuottaminen sekä opetuksen ja työelämän välisen yhteistyön lisääminen. Koulujen tietoverkkoratkaisun perustaksi on muodostunut Pedanet. Toisen asteen opinpolkua ovat puolestaan rakentaneet Tukeko-hanke, Opinpolku-hanke, Oili-hanke sekä Motto hanke. Perusopetuksen

7 7 oppilaan ohjausta ja yhteyttä työelämään tukee TET tori hanke, joka samalla tukee toisen asteen nivelvaiheen kehittämistä. Työelämän ja koulutuksen yhteistyötä on vahvistettu erityisesti Taitava Keski-Suomi hankkeessa. Sen toteutukseen on kuulunut vahva työpaikkakouluttajien koulutus, opettajien koulutus ja työelämään tutustuminen sekä yrittäjyyden tukeminen. Yrittäjyyden oppimispaikka (YOPPI hanke) on uusi keskisuomalainen toimintamalli koulutuksessa ja oppimispaikkaverkostossa. Tätä tukee koko ammatilliseen koulutukseen liittyvä yrittäjäkoulu. Oikea asenteellinen perusta ja yrittäjyyden ymmärrys luovat perustaa Keski-Suomen yrityskannan kasvamiselle ja monipuolistumiselle. Aikuiskoulutus on kasvavan haasteen edessä. Koulutustason nosto sekä samalla kokemuksen ja osaamisen tunnustaminen näyttötutkintotoiminnan kautta ovat kehittämisen kohteena. Henkilökohtaistetut opinpolut - hankkeella tuetaan näitä tavoitteita. Hanke rakentaa aikuiskoulutuksen maakunnallista toimija- ja toteutusverkostoa sekä luo ohjausta tukevia tietoverkkopalveluita. Samalla kehittyy aikuisen opinpolkutarjonta sekä opintojen ohjaus. Kannuste hankkeella on kehitetty nuorisotyön opetuksen työelämäsuhdetta (työssäoppimista). Samalla kun on kehitetty opiskelijoille oppimispaikkoja, on kehittynyt nuorisotoimen toimijoiden yhteistyöverkko. Kehittämistyö on näkynyt verkostokaupungin kehittämistyössä. Osana kehittämistä on rakennettu myös koulun ja nuorisotyön yhteyttä. Tähän työhön on liittynyt Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyö. Kehittämistyössä synnytetään maakunnallista nuorisotyön strategiaa. Luovalla toimialalla tarkoitetaan toimintaa ja ammatteja, jotka pohjautuvat yksilölliseen luovuuteen, taitoihin ja lahjakkuuteen. Sitä kutsutaan myös kulttuuriteollisuudeksi ja luovaksi tuotannoksi, jossa kaupankäynnin kohteena ovat kulttuuriset sisällöt. Toimialatyön tarkoituksena on vahvistaa luovan alan ammattilaisten mahdollisuutta työllistää itsensä omalla työllä sekä tukea uusien luovan alan työpaikkojen syntymistä Keski-Suomessa. Keski-Suomen vahvuudet luovalla toimialalla ovat luova ja esittävä taide, taiteen ja kulttuurin välittäminen ja jakelu, tapahtuma- ja festivaaliosaaminen ja digitaalinen sisällöntuotanto. Keski-Suomen kansainvälistymisen edellytyksiä ja valmiuksia kehitetään eri toimijoiden yhteisesti sopiman toimintaohjelman mukaisesti. Sivistystoimen osalta työ näyttäytyy monikulttuurisuuden ja globaalien toimijoiden valmiuksien huomioimisena eri koulutusasteilla. Toimijoiden hankevalmiuksia ja kansainvälistymiseen liittyvää yhteistyötä kehitetään erityisesti Encore-hankkeella. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMINEN ERI VAIHTOEHTOJEN NÄKÖKULMASTA Kysymykset ; Opetus- ja kulttuuritoimi - perusopetuksen - lukiokoulutus ja toisen asteen ammatillinen koulutuksen - ammattikorkeakoulutuksen (jos ei siirretä valtion tehtäväksi) - kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut Tuotantotavat Sivistyspalvelut kaikilta osin rakentavat ihmisten hyvinvointia. Palveluiden tuotantotavat ovat eri palveluiden osalta erilaiset. Sivistystoimen kehittäminen on perusteltua pohjautua luonnolliseen työssäkäynti- ja asiointialueeseen pohjautuvaan peruskuntamalliin. Peruskunnan muotoutuminen näyttää tapahtuvan nykyisten seutujen ja niiden kuntien kehitystyön perustalta. Palveluiden toteutuksessa näkyy sekä kunnan omat peruspalvelut - ja toiminnot että kilpailutetut tilaaja-tuottajasopimuksin toteutetut palvelut. Maakunnallisesti perus-

8 8 kunnat verkottuvat keskenään. Palveluiden toteuttamiseen liittyen niillä on sopimussuhde sivistystoimen maakunnallisten toimijoiden kanssa. SIVISTYSTOIMEN PALVELURAKENNE 2015 KASVATUSPALVELUT OSAAMISPALVELUT SIVISTYKSELLISET HYVINVOINTIPALVELUT VAR- HAIS- KAS- VATUS Sivistystoimen tukipalvelut TILAAJA-TUOTTAJASOPIMUS TOINEN ASTE Lukio Ammatillinen koulutus Oppimispaikka- ja palveluverkosto ( + kolmannen sektorin toimijat) TURVALLINEN KASVATUS LÄHIPALVELUNA Tietoverkkopalvelut TILAAJA-TUOTTAJASOPIMUS IKÄLUOKKIEN OSAAMINEN JA TYÖLLISYYS PERUSKUNTA (SEUTUYHTEISTYÖSTÄ MUOTOUTUNUT) Kehittämis- ja toteutussopimukset Keski-Suomen ammatti- ja aikuiskoulutuspalvelut Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Peruskuntien sivistystoimen yhteistyöryhmä ESI- OPETUS PERUS- OPETUS NUORI SOTOI- MI KIRJAS- TOTOI- MI AIKUIS- KOULU- TUS VAPAA- SIVISTYS- TYÖ LIIKUN- TATOI- MI KULTTUURI- TOIMI KYSYNTÄLÄHTÖISET SIVISTYSPALVELUT Sivistystoimen taidelaitokset ja liikelaitokset Luova toimiala TILAAJA-TUOTTAJASOPIMUS KESKI-SUOMEN SIVISTYSTOIMEN ALUESTRATEGIA Sivistystoimi toimii vahvemmin ja selkeämmin seutujen kehittymiseen pohjautuvana yhtenä kokonaisuutena, jonka kehittymisen vaikuttaa maakunnallinen tahto ja yhteistyö. Sivistystoimen palvelut toteutuvat monin eri toimintatavoin ja näille tavoille tulee turvata edellytykset. Elinikäinen oppiminen, kansalaisten kasvu ja omaehtoinen toiminta vaikuttavat palveluiden toteutukseen. Peruskunta tarjoaa kasvatuspalvelut, osaamispalvelut ja sivistykselliset hyvinvointipalvelut. Kasvatuspalvelut sisältävät varhaiskasvatuksen (päivähoito), esi- ja perusopetuksen sekä nuorisotoimen. Osaamispalvelut sisältävät yhtenäisesti toimivan toisen asteen, aikuiskoulutuksen sekä kirjasto- ja tietopalvelut. Aikuiskoulutus liittyy vahvasti ammatilliseen koulutukseen ja yhteistyön kautta vapaaseen sivistystyöhön. Sivistyksellisiä hyvinvointipalveluita ovat vapaa sivistystyö ja taidekasvatus, liikuntatoimen palvelut ja kulttuuritoimen palvelut. Peruskunta on ensisijainen perusopetuksen järjestäjä. Perusopetus ja kasvatus ovat kansalaisten elämänkulkuun pitkäjänteisesti vaikuttavaa toiminta. Näiltä osin on turvattava niiden katkeamaton kansalaisia tukeva kasvun prosessi Aikuisikäiset puolestaan tarvitsevat erilaisia väyliä ja opinpolkuja elinikäiseen oppimiseen.. Lasten ja nuorten osallisuutta vahvistetaan palveluita toteutettaessa ja kehitettäessä. Eheä koulupäivä on varhaisen kasvatuksen tärkeä toimintamalli. Varhaiskasvatus, päivähoito ja esiopetus on luontevaa liittää osaksi sivistystoimea. Lasten ja nuorten kasvatuskokonaisuus nähdään saumattomana ketjuna. Esi- ja perusopetuksessa oppimisen ja oppilaiden erilaisten tarpeiden toteaminen ja ongelmiin varhainen puuttuminen on tärkeää. Erityisopetuksen merkitystä tulee korostaa ja toimintaedellytyksiä vahvistaa perusopetukseen integroidusti. Eri tavoin rahoitettujen (kunta-valtio) erityisoppilaitosten rooli tulee turvata. Oppilaan ohjausta monipuolistetaan opetuksen eri nivelvaiheet huomioiden. Toisen asteen koulutuksen rakenteita uudistetaan. Visiona on maakunnan hallinnollisesti ja ohjauksellisesti yhtenäisesti toimiva toinen aste. Koulutus tarjoaa seudullisesti laadukkaaseen lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen sekä suuntautumista tukeviin yhteisiin opintoihin perustuvat väylät, joissa huomioidaan jatkokoulutuksen ja työelämän vaateet. Kehittäminen perustuu tavoitteeseen huolehtia seudullisesti koko nuorten ikäluokasta sekä eri-ikäisten aikuisopiskelijoiden toisen asteen koulutuksen tarpeesta. Toteutuksessa

9 9 huomioidaan yhteys perusopetukseen sekä hyödynnetään koulutuksen eri toimijoiden oppimispaikkaverkostoa. Opiskelijoiden työllistymistä tukee opintojen yhteys työelämään ja seutuun. Opetuksen yhteys työelämään ja elinympäristöön vahvistuu. Syrjäytymisen ehkäisy sekä kunkin taitoja ja taipumuksia tukeva opetus säästää yhteiskunnan muita tuottamattomia kustannuksia. Lukioverkko tiivistyy ja siinä kiinnitetään edelleen huomio koulutuksen laadulliseen tasoon. Nykyiset ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien toiminta ja sen uudistuminen on peruskuntien ja maakunnallisen yhteistyön perusta. Aikuiskoulutus toimii vahvasti hyödyntäen koko maakunnan koulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan mahdollisuuksia. Toiminnassa on tärkeää turvata toisen asteen nykyinen yhteistyö ja kehittämistahto, lukioverkoston uudistuminen sekä ammatti- ja aikuiskoulutuksen kilpailukyky. Ammatti- ja aikuiskoulutuksen kehittämisen lähtökohtana ovat keskisuomalaisten opiskelijoiden tasavertaiset opiskelumahdollisuudet turvaava toisen asteen yhteinen laatukuva. Peruskuntien yhteistyö sekä toisen asteen yhtenäinen hallinto ja ohjaus osoittavat kustannustehokkuutta lisääviä maakunnallisia kehittämis- ja palvelutoimintoja. Tällaisia tehtäväalueita ovat koulutuksen maakunnallisesta kilpailukyvystä huolehtiminen, koulutustarjonnan koordinointi, oppilas- ja työelämäpalvelut, kansainvälistyminen, yrittäjyys ja yrittäjyyden oppimispaikat, koulutuksen mitoitus ja ennakointi sekä yhteistyöverkostot. Näistä toiminnoista muotoutuva yksikkö on osa Keski-Suomen oppimis- ja innovaatioverkostoa. Yksikössä ovat tasavertaisina toimijoina ja omistajina peruskunnat. Omistajana voi toimia myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy. Keski-Suomen ammatti- ja aikuiskoulutus yksikön tulee rakentua nyt meneillään olevan toisen asteen kehitystyön perustalta. Yksikkö voi toimia tarvittaessa myös osakeyhtiömuotoisena ja painottaa lisäksi keskisuomalaisten koulutustoimijoiden osaamiskeskittymää ja sen markkinointia. Koulu- ja oppilaitosverkosto uudistetaan erilaisiin oppimispaikkoihin (oppilaitos, työssä oppimispaikka, yhteisöllinen oppimispaikka sekä verkko-oppimispaikka) perustuvilla verkostoilla. Peruskoulun ja lukion kouluverkot sekä ammatti- ja aikuiskoulutuksen oppilaitokset muotoutuvat yhtenäiseksi oppimispaikkaverkostoksi. Tässä verkostossa huomioidaan vapaan sivistystyön oppilaitokset. Kouluverkko sopeutetaan eri asteilla ikäluokan kokoon, oppilaiden ja kuntien tarpeisiin. Sivistystoimen kaikkien palveluiden yhteyttä opetukseen vahvistetaan. Kirjastopalveluiden sekä nuorisotoimen osalta yhteistyö on jo nyt vahvistumassa erilaisin seutukohtaisin ratkaisuin. Sivistystoimen oppimispaikka- ja palveluverkko muodostuu varhaiskasvatuksen palvelupaikoista (päiväkodit), esi -ja perusopetuksen kouluista, nuorisotoimen palvelupaikoista, kirjastoista, lukioista, toisen asteen oppilaitoksista, aikuiskoulutuksen oppilaitoksista, vapaan sivistystyön oppilaitoksista, liikuntatoimen palvelupaikoista ja kulttuuritoimen palvelupaikoista. Palveluiden toteutus voi perustua tilaaja-tuottaja sopimuksiin. Tällaisiksi soveltuvat sivistystoimen tukipalvelut (esim. opetukseen liittyvät ruokailu, terveydenhoito, kuljetukset), tietoverkkopalvelut, luovan toimialan kulttuuripalvelut sekä kolmannen sektorin yhteistyöhön perustuvat palvelut. Kolmannen sektorin roolia selkeytetään tilaaja-tuottaja toimintamallilla, selkeillä palvelukuvauksilla sekä osaamista vahvistamalla. Liikunta- ja kulttuuritoimen palveluita kehitetään verkostoja monipuolistamalla tilaaja-tuottaja sopimuksin. Taidelaitoksille ja liikelaitoksille määritellään selkeä maakunnallinen palvelurooli. Luovan toimialan kehittämistyöllä tuetaan erityisesti kulttuuritoiminnan kehittymistä ja monipuolistumista sekä toimijoiden osaamista ja yrittäjyyttä. Vapaan sivistystyön roolia vahvistetaan sivistystoimen palvelurakenteen toimijana. Taiteen perusopetuksen asema turvataan. Peruskunta tekee tarvittaessa kehittämis- ja toteuttamissopimuksia maakunnallisesti toimivien merkittävien taidelaitosten, erillisten sivistystoimen liikelaitosten sekä koulutusorganisaatioiden kanssa.

10 10 Koko maakuntaa palvelevat Jyväskylän ammattikorkeakoulu samoin kuin Jyväskylän yliopistokin. Korkeakoulutuksen opetus, tutkimus ja innovaatiopalveluita peruskuntiin kanavoi Keski-Suomen oppimis- ja innovaatioverkosto. Ammattikorkeakoulun kehittämisessä painotetaan opetuksen laadullista kehittämistä, alueellista vaikuttavuutta sekä vahvan ammatillisen osaamisen rakentumista ja yhteyttä toisen asteen koulutukseen. Valtion osallistumista Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n hallintoon ja talouteen voidaan lisätä. Maakunnallinen ohjaus ja johtajuuden haasteet korostuvat yhteisessä kehitystyössä ja muutosprosessissa. Maakunnan sivistystoimen strateginen ohjaus perustuu yhteisesti laadittuun ja maakuntahallituksen/- valtuuston hyväksymään sivistystoimen aluestrategiaan. Peruskuntien sivistystoimen toteutusta koordinoi peruskuntien sivistystoimen yhteistyöryhmä sekä tarvittaessa erilliset maakunnalliset toimikunnat/neuvottelukunnat. Peruskunta- ja aluekuntamallien arviointi Kuntamallien merkittävimmät erot on tarkasteltu perusopetuksen yhteydessä. Muiden toimintojen osalta on kirjattu täydentävät kommentit ja perustelut. Opetus- ja kulttuuritoimi Peruskuntamalli Aluekuntamalli 3.7. Perusopetus Varhaiskasvatus, esi - ja perusopetus, nuorisotoimi - selkeä kokonaisuus varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä toiseen asteeseen - perustehtävä säilyy - kouluverkon sopeutus - laaja-alainen asiantuntijaverkko käytettävissä - tukipalveluiden tarjonta kasvaa - strategisen suunnittelun perusta vahvempi - rahoitusvastuu ja - järjestelmä selkeä - henkilöstön asema selkeä - henkilöstön saatavuus ja työnsuunnittelu paranee - monipuolisempi opetustarjonta - kustannustehokkuus kasvaa - reuna-alueiden koulupalveluiden saatavuus epävarmaa - lähidemokratia kaventuu - kehittämistyön tasapuolisuus voi vaarantua - joustavuus ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen heikkenee - hallintotasoja voi tulla enemmän, päätöksentekojärjestelmä monimutkaistuu - koulun perustehtävä säilyy - laaja-alainen asiantuntijaverkko käytettävissä - tukipalveluiden tarjonta kasvaa - strategisen suunnittelun perusta vahvempi - monipuolisempi opetustarjonta - opetuksen järjestämisvastuu voidaan sopia aluekunnan ja peruskunnan kesken - reuna-alueiden koulupalveluiden saatavuus epävarmaa - hallinnollisesti moniportainen järjestelmä - rahoitusvastuu epäselvä tai vaikeasti toteutettavissa - henkilöstön asema epäselvä - päätöksenteko etäällä 3.8. Keski-Suomi vahvistaa kuntamallista riippumatta yhtenäisen toisen asteen toteutusta Lukiokoulutus ja toisen seutujen kehittämistyön perustalta. Kehittämisen perustana on lukioverkon kehittäminen, ammatillisen koulutuksen laadun ja alueellisen tarjonnan turvaaminen sekä valinnaisuuden asteen ammatillinen koulutus kilpailukykyään ja alueellista vaikuttavuuttaan. Kuntien ja toisen asteen tavoitteena on huo- lisääminen yhteisellä opetustarjonnalla. Ammatti- ja aikuiskoulutus vahvistaa maakunnallista - aikuiskoulutus lehtia koko nuorten ikäluokan sivistyksellisestä kasvusta ja osaamisesta. Aikuisten osalta - vapaa sivistystyö luodaan edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle. Yhtenäisen toisen asteen toteutukselle alueellisena kokonaisuutena ei ole toiminnallista eikä demokratiaan pohjautuvaa tahtotilaa. Sen sijaan ammatti - ja aikuiskoulutus tarvitsee alueellisen kehittämis-, palvelu- ja ohjaus organisaation. Organisoituminen perustuu alueellisesti tasapainoiseen osallisuuteen.

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO SISÄLLYS sivu 1. TAUSTAA 1 1.1. Toimintaympäristön muutos 1 1.2. Strategisten linjausten valmistelu

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto 1 Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto ISBN 952-5132-81-0 2 3 kulttuuri Sisällys Alkusanat 3 Johdanto 5 1. Kulttuuri käymistilassa 6 1.1. Kansainväliset suuntaukset

Lisätiedot