Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto

2 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Miehikkälän kuntastrategia Vireä E18 -tien maaseutukunta Kunnan hallinto Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konserniohjaus ja valvonta Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVIONT TOTEUTUMINEN YLEISHALLINTO (10) Keskusvaalilautakunta (10) Tarkastuslautakunta (12) Kunnanvaltuusto (14) Kunnanhallitus (16) Keskushallinto (130) Maaseutupalvelut (140) Elinkeino- ja matkailutoimi (160) Museotoimi (170) Tukipalvelut Taloushallinto (200) Henkilöstöhallinto (220) Ruokapalvelut (250) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta (30) Sosiaalitoimi ja hallinto (300) Päivähoito ja esiopetus (320) Vanhustyö ja kotihoito (340) Terveydenhuolto (350) SIVISTYSTOIMI (40)

3 Sivistyslautakunta Sivistystoimi ja hallinto (400) Peruskoulut (410) Lukio (420) Vapaa sivistys (430) Joukkoliikenne (440) Kirjasto (450) Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi ( ) TEKNINEN TOIMI (50) Tekninen lautakunta (50) Hallinto (500) Maankäyttö (510) Toimitilat (520) Yhdyskuntatekniikka (530) Jätehuolto (535) Liikelaitokset (540) Maa- ja metsätilat (565) Ympäristötoimi (570) Pelastustoimi (580) Rakennuslautakunta (59) Rakennusvalvonta (590) Maa-ainesten otto (592) Yksityistiet (594) TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KUNTAKONSERNI Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEODOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöstä koskevat laatimisperiaatteet TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintatuotot tehtäväalueittain Verotulot eriteltyinä Valtionosuudet eriteltyinä Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä

4 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen poistonalaisten investointien vastaavuudesta Pakollisten varausten muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvonkorotukset Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Lainasaamiset Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Kunnan saamiset konserniyhteisöiltä Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Rahoitusarvopaperit Oman pääoman muutokset Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat Pakolliset varaukset Kunnan velat konserniyhteisöille Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Huollettavien varat VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET VESI- JA VIEMÄRILAITOS ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT KÄYTETYT TILIKIRJAT

5 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Taantumasta ja yleisestä taloudellisesta epävakaudesta huolimatta Miehikkälän kunnan vuosi 2014 oli poikkeuksellisen myönteinen. Ilahduttavaa on, että kunta kykeni tuottamaan ja järjestämään laadukkaat peruspalvelut toiminta-ajatuksensa mukaisesti asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Hyvinvointikeskus Kunila valmistui alkuperäisestä aikataulusta poiketen toukokuussa johtuen peruskorjauksen yhteydessä esiin tulleista kosteusongelmista. Kaikkiaan 4,6 miljoonan euron hankkeelle kunta sai valtionosuutta sisäilma- ja kosteusvauriokorjaukseen euroa. Alkuperäisestä 3,2 m kustannusarviosta hankkeen kustannukset ylittyivät euroa. Kunnan puurakenteinen yläkoulu (1,2 m ) valmistui elokuussa, mikä mahdollisti oppilaiden siirtymisen toimiviin ja ajanmukaisiin tiloihin. Kesäkuussa alkoi alakoulun, kirjaston ja liikuntasalin rakentaminen. Kustannusarvioltaan 6,3 m hanke valmistuu elokuussa 2015, jolloin kunnassa on hyvin suunniteltu oppimisympäristö ja toimivat tilat vapaa-ajan, liikunnan sekä kulttuurin harrastajille. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Miehikkälän kunnalle koulukeskuksen uudisrakennushankkeeseen valtionavustusta euroa, joka maksetaan pääosin hankkeen toteutusaikana ja loppueränä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeeseen valtionavustusta euroa sisäilmaja kosteusvauriohankkeisiin suunnatusta määrärahasta ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto uuden koulukeskuksen liikuntatilahankkeeseen euroa. Myönnetyt valtionosuudet ovat yhteensä euroa. Kustannuksiltaan euron Muurikkalan vesihuolto ja euron siirtoviemäri valmistuivat vuonna 2014, mikä mahdollistaa nykyisten kiinteistöjen liittymisen kunnallistekniikkaan ja Muurikkalan tonttien ja vihreän logistiikka-alueen hyödyntämisen. Kaakon kaksikon kuntien kilpailuttamat perusterveydenhuollon palvelut ovat voimassa nykyisellä sopimuksella vuoden 2017 loppuun. Työterveyshuolto siirtyi vuoden 2014 alussa Kymijoen työterveydelle, mikä monipuolistaa terveyspalvelujen saatavuutta. Hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen vaikuttavat oleellisesti kunnan palvelut, mutta erityisesti jokaisen oma vastuu itsestään, läheisistään ja asuinkunnastaan. Yhteistyön ja tavoitteellisuuden ansiosta kunta on askelen lähempänä kunnan visiota, jonka mukaan Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 -tien maaseutukunta, joka tunnetaan laadukkaista palveluistaan, vetovoimaista asuinalueistaan ja innovatiivisista palveluyrityksistään. Vaikka kunnan palvelut paranivat vuonna 2014, tuotti kunta ne aiempaa pienemmillä kustannuksilla, mikä ilmenee kunnan nettomenojen vähenemisenä yleishallinnossa (1,8 %), sosiaali- ja terveystoimessa (6,1 %) ja teknisessä toimessa (8,7 %). Sen sijaan sivistystoimessa ne kasvoivat eli 5,1 %. Kokonaisuudessaan nettomenot pienenivät (4,1 %). Myönteistä on lisäksi, että henkilöstömenot alenivat euroa palkkojen ja palkkioiden osalta 7,217 m :sta 7,149 m :oon (0,93 %). Näin tuottavuuden voidaan sanoa lisääntyneen ja kuntalaisten saaneen paremmin verorahoilleen vastinetta. 5

6 Kunnan menojen kasvua on hillitty Kaakon kaksikon yhteistyöllä ja palvelujen uudelleen organisoinnilla. Palvelujen toimivuutta ja prosessien sujuvuutta lisättiin johtoryhmän, osastojen, kunnanhallituksen ja valtuuston työohjelmilla. Kuntastrategiaa jalkautettiin käytäntöön talousarviolla ja kehityskeskusteluilla. Vaikka kunnan 1,4 m vuosikate (669 e/asukas) kattaa poistot, tilikauden ylijäämä on 784 t ja kertynyt ylijäämä 4,3 m, on kunnan ylläpidettävä menokuria ja saatava lisätuloja, sillä verotulot hiipuvat väestön vähenemisen, mahdollisen työttömyyden kasvun ja ikärakenteen myötä. Kaikkiaan 4,6 m tuloverot vähenivät 1,59 prosenttia edellisvuoteen, kun 430 t kiinteistöverot lisääntyivät 29,25 ja 581 t yhteisöverot 15,88 prosenttia. Yhteensä verotulot lisääntyivät 1,8 prosenttia. Kertynyt ylijäämä on helpottanut kunnan tilannetta, mutta on huomioitava, että nykyisellä investointitasolla kunta velkaantuu nopeasti. Nettoinvestoinnit olivat 6,2 m ja vuonna 2016 investointiohjelmassa oleva paloaseman rakentaminen edellyttää lainamäärän lisäämistä. Kunnalla oli lainaa asukasta kohden 2 920,28 euroa, kun koko maassa sitä oli euroa. Taantuman pitkittymisen, mahdollisen työttömyyden lisääntymisen, valtionosuusleikkauksien ja investointien vuoksi kunnan talous saattaa heikentyä nopeasti. Valtiovarainministeriön mukaan kuntien säästötarve on kaksi miljardia euroa. Kunta myi vuonna 2014 kunnan SEB:n varainhoidossa olleita voittoa tuottaneita osakkeita, jvk-lainoja, vaihtoehtoisia sijoituksia ja rahamarkkinoiden lyhyen koron rahastoja siten, että niistä saatiin kunnalle euron voitto. Kuntaan perustettiin viime vuonna seitsemän ja vuonna 2013 kaikkiaan 15 uutta yritystä. Myönteistä on, että kunnanvaltuuston hyväksyttyä maaliskuussa 2015 Leirikeskuksen alueen rantayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen, on alueella alkamassa rakennusten kunnostaminen matkailupalvelujen aikaansaamiseksi. Kiitokset henkilöstölle ja luottamushenkilöille vuodesta 2014, joka paransi oleellisesti kuntalaisten palveluja ja toi kunnan toimintaan jatkuvuutta ja jäntevyyttä. Antti Jämsén kunnanjohtaja 6

7 Miehikkälän kuntastrategia Vireä E18 -tien maaseutukunta Kunnan toimintaa ohjaa seuraava kunnanvaltuuston kesäkuussa 2012 hyväksymä visio: Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 -tien maaseutukunta, joka tunnetaan laadukkaista palveluistaan, vetovoimaisista asuinalueistaan ja innovatiivisista palveluyrityksistään. Kunnan toiminta-ajatus on Miehikkälän kunta tuottaa ja järjestää laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Päämäärät / Kriittiset menestystekijät: Asiakas joustava, nopea ja monipuolinen palvelujen saatavuus palveluhenki- ja osaaminen tehokas tiedottaminen Talous vakaa kuntatalous riittävä ulkopuolinen rahoitus kehittyvä elinkeinotoiminta / yritykset Toiminta / prosessit elinkeinotoimen tuloksellisuus vireä kulttuurielämä maapolitiikka ja kaavoitus peruspalveluiden tehokkuus ja vaikuttavuus kunta- ja seutuyhteistyö Henkilöstö / osaaminen oikein mitoitettu ja ammattitaitoa ylläpitävä henkilökunta työilmapiiri ja työssä jaksaminen johtaminen ja henkilöstön yhteistyö 7

8 Kunnan hallinto Kuntaorganisaatio Miehikkälän kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta, tarkastuslautakunnasta ja keskusvaalilautakunnasta. Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen kuntien palveluyhteistyön syventämisestä isäntäkuntamallilla, Kaakon kaksikkona. Miehikkälän vastaa (=isäntäkunta) sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista (talous-, henkilöstö- ja tietohallinto sekä ruokapalvelut). Cursor Oy (elinkeinopalveluiden tuottaja) Miehikkälä KV KH Virolahti KV KH Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen ltk Rakennusltk Sivistysltk Tekninen toimi Sivistystoimi Tukipalvelut Yhteinen palveluiden käyttöalue Kuntien yhteinen palveluohjaustyöryhmä koordinoi palvelujen tuottamista ja järjestämistä Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella. Palveluohjaustyöryhmä - kokouksia 2 Osallistunut kokouksiin Lappi Jukka Puheenjohtaja 2 Heinonen Jari Varapuheenjohtaja 2 Alastalo Tarja Jäsen 2 Heino Sari Jäsen 2 Kiri Seppo Jäsen 1 Kuntsi Juhani Jäsen 2 Paavola Aira Jäsen 2 Suomalainen Tuula Jäsen 0 Astola Matti Varajäsen 2 Havuaho Osmo Kunnanjohtaja 2 Jämsén Antti Kunnanjohtaja 2 Vilen Olli Sihteeri 1 8

9 9

10 Tilastotietoja (lähde: Tilastokeskus) Väestön ikärakenne Ikäjakauma Miehet Naiset Yhteensä Yhteensä Väestöjakauma kylittäin Kylä Yhteensä Hurttala - Hauhia - Kaitai Muurikkala Muurola Pitkäkoski Purho - Lapjärvi Saivikkala Salo-Miehikkälä Suur-Miehikkälä Yhteensä Väestö iän, pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan 2013 Kylä Väestö Työvoiman ulkopuolella Opiskelijat Eläkeläiset Muut Yht. Työvoima Työlliset Työttömät Yht Yrittäjät Palkansaajat Hurttala Muurola Purho-Lapjärvi Saivikkala Muurikkala Pitkäkoski Salo-Miehikkälä Suur-Miehikkälä Yhteensä

11 Väestöennuste iän mukaan 2012 Ikä Yhteensä Väestöennuste 2012 väestömuutosten mukaan Kuntaan muuttaneet Kunnasta muuttaneet Väestön lisäys Väkiluku Elinkeinorakenne Elinkeinorakenne % Vuosi Syntyneet Kuolleet Luonnolline n väestölisäys Kokonaisnettomuutto Henkilömäärä Alkutuotanto 23,5 179 Teollisuus 5,5 42 Rakentaminen 6,3 48 Kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemisala 21,0 160 Liike-elämän palvelut 5,3 40 Kotitalouksien palvelut 37,1 282 Tuntematon 1,3 10 Yhteensä 100,

12 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 Suomen bruttokansantuote supistui 0,1 %. Bruttokansantuote pieneni jo kolmantena vuotena peräkkäin (-1,3 % vuonna 2013 ja - 1,4 % vuonna 2012). Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,5 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 0,6 prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi puolestaan väheni 0,2 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,2 prosenttia. Viennin volyymi väheni 0,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,4 prosenttia. Palkansaajien ostovoiman arvioidaan supistuneen 0,6 % vuonna 2014, toista vuotta peräkkäin. Ostovoiman supistumiseen ovat vaikuttaneet työllisyystilanteen heikkeneminen, ansiokehityksen hidastuminen sekä veronkorotukset. Vuonna 2015 ostovoiman odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, sillä veronkorotuksista huolimatta ostovoimaa tukee hidastuva inflaatio. Vuonna 2016 ostovoiman odotetaan jälleen supistuvan. Työllisyyskehitys jatkui heikkona vuonna Valtionvarainministeriön kansantalousosaston arvio vuoden 2014 työttömyysasteeksi on 8,6 %. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli kuluneen vuoden lopussa kuitenkin 13,9 %. Kymenlaaksossa tilanne oli selvästi heikompi, työttömyysasteen ollessa 17,3 %. Miehikkälässä työttömyysaste oli 12,4 % (10,4 % vuonna 2013) ja Virolahdella 13,4 % (8,1 %), joten työllisyystilanne heikkeni molemmissa kunnissa vuoden 2014 aikana. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,1 miljardia euroa. Alijäämä oli 3,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Valtionhallinnon alijäämä oli 8 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 7,4 miljardia euroa. Alijäämän kasvuun vaikutti eniten yhteisöveroprosentin alentaminen. Vuoden 2014 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen ilman liikelaitosten yhtiöittämisten kertaeriä (1,4 mrd. euroa). Kuntien ja kuntayhtymien tulos oli siten edellisvuoden tasolla. Vuosikate kattoi poistot hieman yli puolessa Suomen kunnista. Lainakanta kasvoi edelleen noin 7,9 %. Lainakanta on kasvanut joka vuosi tarkastelujaksolla vuodesta 2008 lähtien ja on Manner-Suomen kunnissa noin euroa asukasta kohden. Ennätyksellisen matala korkotaso helpottaa hieman kuntien tilannetta. Toimintakate heikkeni 1,2 %, verotulot kasvoivat 2,5 % ja valtionosuudet pienenivät 1,3 %. Kuntataloudelle on viime vuosien heikkojen taloussuhdanteiden lisäksi aiheuttanut haasteita jatkuvat valtionosuuksien leikkaukset, joita eduskunnan aiemmalla päätöksellä leikattiin jälleen vuonna 2014 yhteensä 362 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan vuodesta 2012 alkaen peruspalvelun vuotuisia valtionosuuksia on leikattu vuositasolla jo miljoonaa euroa ja vuoden 2017 loppuun mennessä valtionosuuksia leikataan edelleen jo tehdyillä päätöksillä 130 miljoonaa euroa. Kokonaistuotannon aleneminen kolmena peräkkäisenä vuotena on heikentänyt entisestään julkisen talouden rahoitusasemaa hallituksen mittavista sopeutustoimista huolimatta. Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi viime vuonna lähes 59 prosenttiin ja tänä vuonna se ylittää 60 prosentin rajan. BKT:n kasvu on myös lähivuosina niin vaimeaa, ettei se yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Tulevaa kasvua hidastaa työikäisen väestön supistuminen ja talouden tuotantopotentiaalin hidas kasvu. Samanaikaisesti julkisen talouden ikäsidonnaiset menot jatkavat kasvuaan. Tästä syystä Suomen julkisen talouden rahoitus on kestämättömällä uralla pitkällä aikavälillä. Yleinen talouskehitys on todennäköisesti vaimeaa vuosina 2015 ja Epävarmuutta lisää Venäjän talouden näkymien heikentyminen. Lähivuosina Suomen talouspolitiikan yhtenä haasteena on se, miten tukea ostovoiman kehitystä samalla kun parannetaan suomalaisen tuotannon kilpailukykyä ja turvataan julkisen talouden kestävyys. 12

13 Miehikkälän väkiluku pieneni kertomusvuonna 21 asukkaalla ollen ennakkotiedon mukaan vuoden 2014 lopussa Väkiluku pienenee Tilastokeskuksen pitkän ajan ennusteen mukaisesti. Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 f a4d Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille , Valtiovarainministeriö, Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti , 9-cf4f-42b6-9f6b-31e073ec550e Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Päättynyt toimintavuosi oli Miehikkälän kunnalle varsin myönteinen talousarvioon alun perin budjetoidun tappiollisen tuloksen käännyttyä selkeästi ylijäämäiseksi. Vuosikate muodostui noin 1,4 m positiiviseksi. Suurin merkitys budjetoitua huomattavasti paremman tuloksen syntymiseen oli sillä, että sosiaali- ja terveystoimen käyttömenot alittivat selkeästi talousarviossa varatut määrärahat. Carean erikoissairaanhoidon toteutunut käyttö alitti budjetoidun ennakkolaskutuksen noin eurolla. Muut sosiaali- ja terveystoimen ulkoiset menot alittuivat eurolla. Sivistystoimesta vastaavana Virolahden kunnalle maksettava maksuosuus alitti talousarvion määrärahat noin eurolla. Lisäksi valtionosuudet ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden yhteensä noin eurolla. Kaiken kaikkiaan olennaista on se, että vuosikate ilman kertaeriä kattoi selvästi suunnitelman mukaiset poistot. Miehikkälän kunnassa investointiohjelma jatkui toimintavuonna haastavana. Uusi yläkoulu valmistui uuden lukuvuoden alkuun mennessä ja hyvinvointikeskus Kunila kesäkuussa. Saivikkalan uuden alakoulun rakennustyöt käynnistyivät kesällä ja koulun on määrä valmistua elokuun alkuun mennessä. Kunnan lainakanta kasvoi lähes 2,5-kertaiseksi toimintavuoden aikana. Investointien myötä edelleen kasvavien lainakannan ja käyttöomaisuuden poistojen kannalta vuosikatteen selkeä parantuminen edellisvuodesta on erityisen tärkeää Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntaliiton ennusteet kuntatalouden yleisestä kehityksestä eivät näytä valoisilta. Talouden taantuman ja ennustetun erittäin heikon BKT:n kasvun seurauksena verotulojen kasvun ennustetaan lähivuosina jäävän toimintamenojen kasvua heikommaksi. Kun samanaikaisesti valtionosuuksia jatkuvasti leikataan ja kuntien tehtäviä on viime vuosina entisestään lisätty, on kuntataloudelle hallituksen toimesta asetettu merkittäviä lisähaasteita. Merkittävänä osana valtiontalouden sopeuttamista päätetyillä valtionosuuksien leikkauksilla on kunnille osaltaan ulkoistettu valtion talouden tasapainottamista ja veronkorotuksia. Kuntaliiton ennusteet kuntatalouden kehityksestä ja kuntasektorin velkaantumisesta ovatkin synkkiä. Miehikkälän kunnan osalta tulevaisuuden näkymiä synkentävät ennustettu tasainen väkiluvun pienentyminen. Tilastokeskuksen väkiluvun pohjalta tekemän ennusteen mukaan vuoden 2015 lopussa Miehikkälän väkiluku on tasan ja ennusteen mukaan väkiluku pienentyisi tasaisesti ennustejakson loppuun vuoteen 2040 asti. Mikäli ennustettu väkiluvun 13

14 kehitys toteutuisi, olisi sillä merkittävä vaikutus pienentyvien verotulojen ja valtionosuuksien myötä. Myös uudet valtionosuuksien leikkaukset heikentäisivät rahoituspohjaa. Lisäksi väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveystoimen menoja. Jatkossa kunnalle sälyttyy entistä enemmän vastuita joukkoliikenteen järjestämisestä. Menopaineita aiheuttaa myös vieraskielisen väestön kasvu. Miehikkälässä matkailuinvestointien sekä vihreän logistiikka-alueen odotetaan lähivuosina tuovan uusia työpaikkoja. Lisäksi Vaalimaan alueen tulevien työpaikkojen odotetaan vaikuttavan positiivisesti myös Miehikkälän kunnan väkilukuun ja talouteen. Pääasiassa kaupanalan työpaikkoja ennustetaan syntyvän Vaalimaalle lähivuosina noin 700. Hankkeiden toteutumisen aikataulu on kuitenkin riippuvainen Venäjän tilanteen kehittymisestä. Miehikkälän kunnan taloudelle lisähaasteita tuo käynnissä oleva kunnan kokoon nähden erittäin raskas investointiohjelma. Vuosien taloussuunnitelman mukaiset nettoinvestoinnit ovat noin 7,3 miljoonaa euroa. Investoinnit joudutaan rahoittamaan pääosin lainarahalla ja kunta tulee edelleen velkaantumaan. Yhtäältä niin kasvava lainamäärä kuin suunnitelman mukaiset poistot nostavat vuosikatteen tavoitetasoa. Päättyneen toimintavuoden tulos oli tässä mielessä erityisen myönteinen. Hyvän ja riittävän vuosikatteen ylläpitämiseksi on toimintaa edelleen tehostettava ja menojen kasvua hillittävä Kunnan henkilöstö Kunnassa on laadittu erillinen henkilöstöraportti vuodelta Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toiminnalliset riskit: Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät henkilöstön saatavuuteen, tietojärjestelmien toimivuuteen ja suhdannevaihteluiden mahdollisesti aiheuttamaan tulorahoituksen heikkenemiseen. Lainsäädännölliset muutoksista merkittävimpiä toiminnallisia riskejä aiheuttavat mahdollinen kuntien tehtävien edelleen lisääminen ja kasvavien tehtävien ja palveluiden rahoittaminen. Henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat viime vuosina koskeneet erityisesti sosiaalija terveystoimea, jossa sijaisuuksiin on ollut vaikeuksia saada kelpoisuudet täyttäviä henkilöitä. Tietojärjestelmien toimivuutta on pyritty Kaakon kaksikossa varmistamaan asianmukaisen virustorjunnan lisäksi ohjelmistojen käytön yhteistyöllä Haminan kaupungin kanssa sekä ulkoistetuilla IT-tukipalveluilla. Rahoitusriskit: Rahoitusriskeistä merkittävimmät liittyvät korkoriskiin. Miehikkälän kunnalla on tilanteessa lainaa rahoituslaitoksilta noin 6,2 M, jotka ovat korkoherkkiä lainoja. Mikäli rahoituslaitokset eivät rahamarkkinoiden häiriöstä johtuen tarjoaisi lainaa, seuraisi siitä teoreettisesti likviditeettiriski. Tätä on kuitenkin lähivuosina pidettävä epätodennäköisinä. Erityisesti Kuntarahoituksen kunnille tarjoamat lainat ovat olleet houkutteleva sijoitus mm. ulkomaisille sijoittajille. Lyhytaikaiseen likviditeettiriskiin on varauduttu kasvattamalla kuntatodistuslimiittiä kertomusvuonna 5,0 miljoonaan euroon. Kunnalla ei ole valuuttamääräisiä lainoja, joten valuuttariskiä ei ole. Kunnan antamat suurimmat takaussitoumukset koskevat kunnan omistamien kiinteistöyhtiöiden lainojen takauksia, joten olennaista luottoriskiä ei ole. 14

15 Vahinkoriskit: Miehikkälän kunta on sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana isäntäkuntana ottanut vastaavan vakuutuksen sosiaali- ja terveystoimen osalta asti. Virolahden kunta on ottanut isäntäkuntana seuraaville toiminnoille lisäkulukeskeytysvakuutukset ylimääräisten kulujen vuoksi seuraavasti: Sivistystoimi Tekninen toimi Tukipalvelut / tekninen toimi Tiedossa ei ole oikeudellisiin asioihin tai viranomaisten toimintaan liittyviä riskejä Ympäristötekijät Tiedossa ei ole ympäristökysymyksiä, joilla olisi olennaista vaikutusta kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Ainoa tiedossa oleva mahdollisesti pilaantunut maa-alue on lopetettu kaatopaikka, josta otetaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa vesistönäytteitä. Näytteissä ei ole havaittu poikkeamia, jotka aiheuttaisivat toimenpiteitä. Jäteveden puhdistus on hoidettu alueen yhteistyöllä Kotkan jäteveden puhdistamossa. Nykyinen jätehuolto on alueellistettu jätekeskukseen, joka toimii Anjalankoskella Kouvolassa SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuntalain 50 :n 7 luvussa säädetään hallintomenettelyistä ja mm. siitä, että hallintosäännössä on määrättävä hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kunnassa. Hallintosäännön 17 :n mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hallintosäännön 16 :n mukaan kunnanhallitus päättää riskien hallinnasta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta riippumatonta ja jakautuu kunnan järjestämään valvontaan, joka tapahtuu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimesta sekä muuhun ulkoiseen valvontaan, joka toteutuu mm. kuntalaisten, valtion viranomaisten ja EU-tarkastajien toimesta. Sisäinen valvonta on johtamisen ja riskienhallinnan apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sen toimivuudesta vastaa kunnanjohtaja ja avustaa talouspäällikkö. Toimialajohtajat, palvelu-/tulosalueen ja tulosyksikön esimiehet vastaavat oman toimialansa/tulos-alueensa/tulosyksikkönsä toiminnan/palvelun/tuotteensa sisäisestä valvonnasta. Seuranta on luottamushenkilöiden ja toimielinten suorittamaa sisäistä valvontaa (esim. sisäisten tarkastajien valitseminen). Seurannassa toimielin vertaa tehtyjä päätöksiä ja aikaansaatuja tuloksia. Lisäksi toimielin vaalii hyvää hallintotapaa ja seuraa, että esimiehet toteuttavat sisäistä tarkkailua. 15

16 Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että palvelualueen / tulosalueen ja tulosyksiköiden toiminnot toteutetaan hyväksyttyä talousarvioita ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyvä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita noudattaen. Taloushallintoon liittyvän aineiston, kuten laskut, oikeellisuudesta vastaa hyväksyjä. Lautakunta / kunnanhallitus määräävät laskujen tarkastajan (tiliöijän) ja hyväksyjän, joiden tulee olla eri henkilöitä. Kunnanhallitus on antanut yksityiskohtaisen ohjeen sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus on varmistaa kunnan ja kuntakonsernin tehtävien häiriötön toteutuminen ja lainmukaisuus (lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen), varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelyt, varmistaa omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen sekä varmistaa taloudellisen ja toiminnallisen tiedon oikeellisuus ja luotettavuus (tietojärjestelmät, raportointijärjestelmät). Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Toteutuminen Sisäisen valvonnan ohjeessa edellytettyjä toimenpiteitä on hallintokunnissa noudatettu pääsääntöisesti. n toteutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla. Henkilöstöraportoinnilla seurataan henkilöstön tilaa, osaamista ja toimenpiteitä työolosuhteiden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota selvittämällä vaihtoehtoisia tapoja palvelujen tuottamiseksi. Sisäisen valvonnan kehittämiseksi ja tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi toimintavuonna otettiin käyttöön sisäisen valvonnan toimenpidelista, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: Päätöksenteko ja niiden seuranta Sopimukset ja niiden seuranta Henkilöstöasiat Talouden suunnittelu ja seuranta Kirjanpito ja maksuliikenne Hankinnat ja omaisuuden turvaaminen Tietojärjestelmät Toimialakohtaiset erityiset tarkastustoimenpiteet Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen: Säännösten ja määräysten noudattamista seurataan muun muassa pistokokein esimiesten tarkastaessa alaistensa viranhaltijapäätöksiä. Käytännössä valvontaa toteutetaan vaativissa päätöksentekotilanteissa jo ennen päätöksentekoa neuvottelemalla esimiehen kanssa tehtävästä ratkaisusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Näiltä osin sisäistä valvontaa tehdään kaksi kertaa vuodessa laadittavien osavuosikatsausten yhteydessä. Kuntastrategia päivitetään valtuustokausittain ja sen toteutumista arvioidaan osavuosikatsauksissa sekä toimintakertomuksessa. Kunnan käteiskassoihin tehdään ennalta ilmoittamattomia pistokoetarkastuksia. 16

17 Riskienhallinnan järjestäminen Kaakon kaksikon johtoryhmä laati riskikartoituksen kertomusvuonna, joka on hyväksytty molempien kuntien kunnanhallituksissa Yhteiseen riskikartoitukseen on kirjattu olennaisimmat, kuntastrategioiden toteutumiseen vaikuttavat riskit. Tämän lisäksi toimialat ovat valmistelleet yksityiskohtaisemmat toimintaa koskevat riskikartoitukset. Riskien vaikutukset ja todennäköisyys on arvioitu sekä määritetty seurannan vastuuhenkilöt. Jatkossa riskikartoitukset päivitetään talousarvion laadinnan yhteydessä. Olennaisia riskejä ei ole kertomusvuonna realisoitunut. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Taloudellisten hankintojen sekä asianmukaisten hankintaprosessien varmistamiseksi hankinnoissa hyödynnetään Etelä-Kymenlaaksoin yhteishankintayksikön Seutuhankintojen asiantuntemusta. Omaisuuden asianmukaisten vakuutusturvan takaamiseksi hyödynnetään ulkopuolisen vakuutusmeklarin palveluita. Omaisuuden riittävä vakuutusturva arvioidaan yhteistyössä meklarin kanssa sekä vuosittain läpikäymällä vakuutuskirjat ja omaisuuseräkohtaiset vakuutuserittelyt huolella lävitse. Omaisuuden hankinnan ja luovutuksen valtuudet on tarkoin määritelty hallintosäännössä. Sopimustoiminta Sopimusten osalta pyritään jatkuvasti arvioimaan sopimusten tarkoituksenmukaisuutta kustannustehokkaan palvelutuotannon kannalta. Sopimuksen seurantaa varten kunnan asianhallintajärjestelmässä on sopimuksen seurantajärjestelmä, johon voi määrittää sopimuksen vastuuhenkilöt sekä automaattiset muistutukset sopimusten tarkastuspisteitä varten. Tältä osin sopimusten seurannassa on edelleen kehitettävää, sillä kaikkia sopimuksia ei olla viety seurantajärjestelmään. Vuonna 2015 tavoitteena on viedä kaikki sopimukset sopimushallintajärjestelmään. Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut sisäisiksi tarkastajiksi toimikaudeksi Riitta Rikkolan ja Eetu Kirpun. 17

18 1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (ulkoiset tilit) (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut - 2 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot /Toimintakulut, % 48,99 47,30 Vuosikate/poistot, % 222,73 96,81 Vuosikate,euroa/asukas 669,32 277,55 Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100*toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100*vuosikat / poistot ja arvonalentumiset 18

19 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät,netto Tulorahahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien höydykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaiseten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituksen tunnusluvut Tp 2014 Tp 2013 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % 22,90 18,35 Lainanhoitokate 3,25 4,51 Kassan riittävyys (pv) Asukasmäärä Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, = tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Investointien tulorahoitus, % = 100*vuosikate / investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x rahavarat / kassasta maksut tilikaudella 19

20 1.4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut V A S T A A V A A 2014 (1000 ) 2013 (1000 ) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiseti menot Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot Lahjoitusvarojen erityiskatteet Vaihtuvat vastaavat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 5 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainst Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä

21 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Peruspääoma Muut omat rahastot Edell vuosien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Toimeksiantojen pääomat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.lait Lainat julkisyhteisöiltä Siirtovelat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vak.lait Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 7 5 Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä Taseen tunnusluvut Kunnanomavaraisuus % 60,3 70,5 Suhteellinen velkaantuneisuus % 37,6 23,1 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä,, /asuk Lainakanta , Lainakanta , /asuk Lainasaamiset , Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100 x (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / asukasmäärä Lainakanta = vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Lainasaamiset = sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 21

22 1.5. KOKONAISTULOT JA -MENOT (ulkoiset tilit) Tulot % % Toiminta Toimintatuotot , ,5 Verotulot , ,2 Valtionosuudet , ,2 Korkotulot 13 0,0 12 0,0 Muut rahoitustulot 197 0, ,3 Satunnaiset tulot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vast. hyödykk. myyntivoitot -31-0,1-7 0,0 Investoinnit Rahoitussouudet investointeihin 372 1, ,5 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 41 0,1 32 0,1 Rahoitustoiminta Antolainojen vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,30 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä , ,0 Menot % % Toiminta Toimintakulut , ,8 - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut 61 0,2 23 0,1 Muut rahoituskulut 2 0,0 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät - Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vast. hyödykk. myyntitappiot -18 0,00 Investoinnit Investointimenot , ,5 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 22 0,1 39 0,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 395 1, ,4 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä , ,00 22

23 1.6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 23

1 OSA TOIMINTAKERTOMUS

1 OSA TOIMINTAKERTOMUS 1 OSA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus Talouskehitys Suomessa jatkui kertomusvuonna alavireisenä. Virolahdella kehitys kuitenkin poikkesi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot