LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikenneturvallisuusyksikkö hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 21.9.2007 Liikenneturvallisuusyksikkö hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikenneturvallisuusyksikkö hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen LAUSUNTOYHTEENVETO Ajokorttiseuraamusjärjestelmän kehittäminen - liikennerikkomusten pisteytys Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut liikennealan toimijoilta lausunnot virhepistejärjestelmästä tehdystä muistiosta. Lausuntoja toimitettiin yhteensä 20. Nykyisen ajokieltojärjestelmän kehittämistä pidettiin yleisesti kannatettavana. Pistemallin jatkotyö sai tukea useilta lausunnonantajilta. Jos rikkomusten pisteyttämiseen päätetään siirtyä, sen valmisteluun toivottiin laaja-alaista työryhmää. Järjestelmän perusrakenteen lisäksi aiheeseen sisältyy suuri määrä selvitettäviä yksityiskohtia. Monissa lausunnoissa pisteisiin suhtauduttiin neutraalisti. Tärkeänä pidettiin kuitenkin sitä, että huomattavia parannuksia voitaisiin toteuttaa myös ilman rikkomusten pisteyttämistä. Ajokieltoon johtavina rikkomuksina voitaisiin ottaa huomioon turvalaitteiden käyttämättömyys, matkapuhelimen luvaton käyttö ajon aikana ja vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät rikkomukset. Pistemalli sai osakseen myös selvää arvostelua nykyistä monimutkaisempana ja voimavaroja vievänä vaihtoehtona, ja pisteiden valmistelusta ehdotettiin luovuttavan kokonaan. Pistelaskun tarpeettomuutta perusteltiin myös sillä, että rikkomusten vakavuuserot otetaan huomioon jo nykyisin päiväsakkojen lukumäärässä, mikä taas vaikuttaa ajokiellon pituuteen. Pisteitä vastustavissakin lausunnoissa pidettiin mahdollisena kehittää voimassa olevaa järjestelmää niin, että lisätään siihen uusia rikkomuksia. Toistuvasti rikkomuksiin syyllistyneelle annettavan henkilökohtaisen palautteen kehittämistä kannatettiin erittäin laajasti. Palaute käsittää varoituskirjeen, poliisin puhuttelun ja kuljettajien koulutuksen. Poliisin puhuttelukäytännön tehostamisen ja ohjeistamisen tarve on ollut esillä aiemminkin. Koulutustarpeisiin voitaisiin kehittää ja jatkokouluttaa olemassa olevia koulutusorganisaatioita. Liikenne- ja viestintäministeriö tekee päätökset hankkeen jatkosta syksyn aikana. 1

2 Lausunnonantajilta: 1. Oikeusministeriö Oikeusministeriön arvion mukaan pistejärjestelmän porrastuksen tulisi olla suhteellisen laaja, jotta uudella mallilla olisi nykytilanteeseen nähden etua. OM kannattaa myös koulutuksen mahdollisuuksien selvittämistä, vaikka se veisikin aikaa, koska muutos on muutoinkin mahdollista toteuttaa vasta tietojärjestelmien muutosaikataulussa. Monet muutkin kohdat edellyttävät jatkovalmistelua, kuten rikkomusten pisteytys ja muutoksenhaku. 2. Oikeusrekisterikeskus Oikeusrekisterikeskus toteaa, että pistejärjestelmä ei aiheuttaisi muutoksia ORK:n rekisteriin, jos liikennerikosilmoituksen sisältöön ei tehdä muutoksia ja pisteytys tapahtuu AKE:ssa. Jos rangaistusmääräysmenettelyssä annetaan yhteinen sakkorangaistus useasta rikoksesta, ja jokainen rikos tai rikkomus haluttaisiin pisteyttää erikseen, pitäisi myös tietojärjestelmään tehdä muutoksia. 3. Liikkuva poliisi Liikkuva poliisi ehdottaa, että tarkasteluun pitäisi ottaa koko tieliikennelain mukainen ajokorttiseuraamusjärjestelmä eikä vain pistejärjestelmää. Uudelleen arvioinnin kohteita olisivat esimerkiksi ehdollisen ajokiellon käyttömahdollisuudet ja aikaisempien ajokieltojen vaikutus uutta ajokieltoa määrättäessä. LP kannattaa, että ajokorttiseuraamuksia määrättäessä tulisi ottaa huomioon nykyistä laajemmin eri rikkomuksia: turvalaitteiden käyttämättömyys, matkapuhelimen luvaton käyttö ja vaarallisten aineiden kuljetusrikkomukset. Tällä olisi turvallisuutta lisäävä vaikutus toisin kuin pelkällä pistemallin käyttöönotolla. LP ei kuitenkaan näe estettä pistejärjestelmään siirtymiselle, joskin järjestelmän yksityiskohtien valmistelua varten tulisi perustaa työryhmä. 4. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Helsingin kihlakunnan poliisilaitos kannattaa pistejärjestelmään siirtymistä, koska se olisi nykyistä oikeudenmukaisempi. Ammattikuljettajia ei kuitenkaan tulisi kohdella muita lievemmin. Koulutuksen lisäämistä järjestelmään on syytä miettiä. Liikenneopettajien ammattitaito on korkealla tasolla, ja sitä voitaisiin hyödyntää myös seuraamusjärjestelmän kautta koulutettaviin. Taloudellisilla seikoilla ei pitäisi perustella koulutuksen pois jättämistä. 5. Tampereen kihlakunnan poliisilaitos Tampereen kihlakunnan poliisilaitos ei kannata pistemalliin siirtymistä. Rikkomusten vakavuuden porrastusta on olemassa jo nyt, koska päiväsakkojen lukumäärä otetaan huomioon, samoin rikkomusten lukumäärä. Pisteytys tekisi seuraamusjärjestelmästä vain nykyistä mutkikkaamman. Tarvittaessa nykyohjeita voidaan tarkentaa. Uusien tekojen lisääminen ajokorttiseuraamusjärjestelmään ei edellytä pisteyttämistä. Huomattava ongelma nykyjärjestelmässä on hitaus. 6. Ajoneuvohallintokeskus Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa eri maissa käytössä olevista erilaisista pistejärjestelmistä. Niiden vaikutusta liikenneturvallisuuteen on vaikea arvioida, 2

3 koska kunkin maan järjestelmissä on useita muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Norjalaisen liikenneturvallisuuskäsikirjan mukaan pistejärjestelmän vähentävä vaikutus vakaviin onnettomuuksiin on selvästi pienempi kuin esimerkiksi varoituskirjeen. Hyvän lopputuloksen kannalta tärkeässä roolissa on valvonnan määrä ja rikkomuksista kiinnijäämisen todennäköisyys. AKE kannattaa, että koottaisiin vielä pistejärjestelmän ja pisteyttämättömän kehitetyn vaihtoehdon edut ja haitat. AKE muistuttaa myös eduskunnan lausumasta, jossa pyydettiin selvitystä nykyistä helpommin miellettävästä järjestelmästä. Myös nykymallin kaikki kehittämismahdollisuudet olisi otettava huomioon: uusia rikkomuksia mukaan järjestelmään, palautteen kehittämisen mahdollisuudet (kirje ja puhuttelu). Pisteyttämätön järjestelmä nykymallin kehittämisen pohjana mahdollistaisi muutoksen nopeamman toteuttamisen. 7. Liikenneturva Liikenneturvan näkemyksen mukaan seuraamusjärjestelmä ei saisi lieventyä nykyisestä. Järjestelmän laajentaminen siihen uusia rikkomuksia lisäämällä saa kannatusta. Järjestelmän pitää olla myös helposti ymmärrettävä. Liikenneturva kannattaa sitä, että ensivaiheessa olisi tärkeää ottaa käyttöön nykymallista kehitetty versio, johon lisättäisiin tehokasta tiedotusta. Liikenneturva ei kuitenkaan vastusta pisteiden käyttöönottoa. Liikenneturva ei kannata sitä, että kuljettajia kohdeltaisiin toimeentulon tai ammatin vuoksi eri tavalla. Lisäksi varoituskirjejärjestelmä tulisi säilyttää ja puhuttelun kehittäminen olisi tärkeää. 8. Liikennevakuutuskeskus Liikennevakuutuskeskus arvioi, etteivät kuljettajat tunne nykyjärjestelmää, eikä se riittävästi ohjaa rikkomuksen tehneitä kuljettajia muuttamaan käyttäytymistään. Liikennevakuutuskeskus ei pidä hyvänä sitä, että kaikilla rikkomuksilla on sama painoarvo, vaan se kannattaa pistejärjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi LVK tekee eräitä tarkennuksia, jotka on syytä ottaa huomioon järjestelmän yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa. 9. Kuopion hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus analysoi erilaisia oikeudellisia ongelmia, joita seuraamusjärjestelmään liittyy. Tällaisia asioita ovat mm. tekojen pisteyttäminen, pisteiden vahvistaminen sekä oikaisuvaatimusmenettelyyn ja muutoksenhakuun liittyvät kysymykset. Myös siirtymäsäännöksiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota eikä niitä saisi jättää yleisten oppien varaan. 10. Vaasan hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus esittää, että Suomessa ei siirryttäisi pistejärjestelmään. Perusteluina todetaan, että muutos veisi kohtuuttomasti resursseja, ei lisäisi liikenneturvallisuutta toivotulla tavalla ja olisi nykyistä monimutkaisempi malli. Omien kokemustensa perusteella hallinto-oikeus toteaa, ettei sillä ole ollut suurta tarvetta puuttua viranomaisten soveltamiskäytäntöön ajokorttiasioissa. Hallinto-oikeus muistuttaa myös, että tekojen vakavuuserot vaikuttavat jo nyt ajokorttiseuraamuksiin. Myös muistutuskirje on toimiva elementti, eikä ajokielto tule kenellekään yllätyksenä. Hallinto-oikeus arvioi, ettei pistemalli helpottaisi järjestelmää, vaan eri pisteet, vanhentumisajat ja siirtymäsäännökset vaikuttaisivat päinvastoin. 3

4 Yhteinen lausunto Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Suomen Taksiliitto ja Autoliikenteen Työnantajaliitto Järjestöt kannattavat pistejärjestelmään siirtymistä. Liikennerikkomusten pisteyttäminen niiden vakavuuden mukaan voisi edistää liikenneturvallisuutta. Järjestelmää pitää myös markkinoida kuljettajille. Uusi järjestelmä tulisi valmistella mahdollisimman nopeasti, jotta se voitaisiin ottaa huomioon AKE:n tietojärjestelmämuutoksia valmisteltaessa. Uusi luokittelu tulisi sisällyttää heti sisäasiainministeriön ohjeeseen. Järjestöt kaipaavat myös, että varoituksen käyttömahdollisuutta ajokiellon sijasta muutettaisiin niin, että voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon se, että ammattiliikenteen harjoittajan toimeentulo on riippuvainen ajo-oikeudesta. 15. Autokoululiitto Autokoululiitto kannattaa vapaaehtoisen koulutuksen liittämistä seuraamusjärjestelmän kehittämiseen. Vapaaehtoisessa koulutuksessa koulutettavat ovat motivoituneita ja he maksaisivat itse koulutuksensa. Liikenneopettajien täydennyskoulutuksella ja riittävällä ajallisella resursoinnilla voitaisiin saavuttaa seuraamusjärjestelmään tarvittava koulutus. 16. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT pitää pistemallia mykymallia parempana. Tärkeintä on kuitenkin, ettei nykyinen käytäntö kiristy. Ammattikuljettajia ei kuitenkaan tarvitse kohdella muita autoilijoita lievemmin, mutta ammattikuljettajien ei pidä joutua vastaamaan työnantajan tai ajojärjestelijän toiminnasta johtuvista rikkomuksista. 17. MP69 ry Moottoripyöräilijöiden yhdistys kannattaa pistemallia, jos siitä ei aiheudu suuria kuluja ja lisää byrokratiaa, mutta vastustaa uudistusta, jos tienkäyttäjille koituvat kulut lisääntyvät. Kyse on kuitenkin vain laskutavan muutoksesta. 18. Autoliitto Autoliitto toteaa, että lausunnolle lähetetyssä muistiossa oli arvioitu vain virhepistejärjestelmää eikä kokonaisuutena liikennerikkomusten seuraamuksia. Autoliitto täydentää tietoja muista maista ja ottaa esiin mm. kiinteiden sakkojen käytön Ruotsissa. Autoliitto kannattaa pistejärjestelmään siirtymistä. Autoliitolla on runsaasti yksityiskohtaisia esityksiä pistemallin kehittämiseksi ja se kannattaa koulutuksen mukaan ottamista uuteen järjestelmään. 19. Psykologian professori Esko Keskinen, Turun yliopisto Professori Esko Keskinen piti taustamuistiossa esitettyjä valintoja pääosin oikeina ja totesi, että muistion pohjalta voidaan jatkaa kehittelyä. Keskinen piti seuraamusjärjestelmään ehdotettuja rikkomuksia perusteltuina, samoin pisteytystä. Myös nopea puuttuminen uusien kuljettajien rikkomuksiin sai kannatusta. Keskinen muistutti, että lainsäädännön tehoa tutkittaessa on käytettävä luotettavia menetelmiä. Uuteen järjestelmään siirryttäessä on varauduttava huolellisesti sekä intensiiviseen tiedottamiseen että viranomaisten kouluttamiseen. 4

5 20. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, Joensuun yliopisto Professori Matti Tolvasen mielestä nykyinen järjestelmä näyttää toimivan kohtuullisen hyvin eikä hänen mukaansa ole pakottavaa tarvetta järjestelmän muutokseen. Pisteillä voitaisiin saavuttaa kuitenkin joitakin etuja ja jatkovalmistelu on perusteltua. Pisteytys, joka määräytyy teon moitittavuuden perusteella, voi vahvistaa ihmisten uskoa siihen, että liikenteen normijärjestelmä toimii tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Tolvanen kuvaili eri pisteytysmalleja; toisessa vaihtoehdossa luetellaan laissa tai asetuksessa kunkin nimetyn säännön rikkomisen pistemäärä, toisessa vaihtoehdossa pisteytysasteikko muodostuu rangaistuksen pohjalle niin, että rikesakkorikkomuksilla voisi olla tietty pisteluku ja päiväsakkojen lukumäärä olisi perusteena eri pistearvoille. Tolvanen ei kannata koulutuksen lisäämistä järjestelmään. Tolvasen mukaan jatkovalmistelussa tulee käyttää monipuolista tieteellistä tietoa sekä käytännön toimijoiden asiantuntemusta. 5

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (12) TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO 1 Taustaa Liikennerikkomusten ja -rikosten vuoksi määrätty ajokorttiseuraamus on yleisimmin ajokielto.

Lisätiedot

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto Antero Olli Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto 1. Johdanto Ajokielto on ajo-oikeuteen kohdistuva seuraamus, jolla pyritään estämään ajoneuvon kuljettajan osallistuminen liikenteeseen silloin, kun

Lisätiedot

1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset

1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset Sisällysluettelo 1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset...2 2 Lausunnonantajat...2 3 Mietinnöstä annetut lausunnot...3 3.1 Yleistä työryhmän mietinnöstä...3 3.2 Tukitoimien saatavuudesta tiedottaminen...5

Lisätiedot

3.15.3. Perhepiiriin liittyvä neuvonpito...92 3.16. Youth Justice Conferencing (Australia)...95 3.17. Euroopan neuvoston suositus varhaisen

3.15.3. Perhepiiriin liittyvä neuvonpito...92 3.16. Youth Justice Conferencing (Australia)...95 3.17. Euroopan neuvoston suositus varhaisen 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUORIA KOSKEVAN RANGAISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTYMINEN...4 2. AIKAISEMMAT UUDISTUSHANKKEET...8 3. KANSAINVÄLINEN VERTAILU...17 3.1. Ruotsi...17 3.1.1. Lapsia ja nuoria koskeva rikosprosessi-

Lisätiedot

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittäminen Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2014 Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistyöryhmän raportti 2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

Pikaluottolainsäädännön muuttaminen

Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 30/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Lausuntotiivistelmä 30/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2012 29.5.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Roosa Lehmonen Sari Koivisto Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 31. päivänä tammikuuta 2011 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 10. 2007 17.12.2007 1. Lainsäädäntö 2. Uutisia 3. Kuljetusala.com 4.

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen

Lisätiedot

Sivu 1. JOHDANTO... 2

Sivu 1. JOHDANTO... 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA JA LAUSUNNONANTAJIEN SUHTAUTUMISESTA NIIHIN... 4 3. LAUSUNNONANTAJIEN YLEISARVIOITA... 5 4. YKSITYISKOHTAISET KANNANOTOT TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet:

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet: Lausuntoyhteenveto 1 (26) Viestintäpolitiikan osasto 8.8.2013 YLEISTÄ Suurin osa lausunnonantajista pitää sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisenlainsäädännön kokoamista ja säännösten

Lisätiedot

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Seksuaalirikollisten hoito

Seksuaalirikollisten hoito LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:20 Seksuaalirikollisten hoito Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:20 Seksuaalirikollisten hoito Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-917-7

Lisätiedot

Henkilöyhtiölain muuttaminen

Henkilöyhtiölain muuttaminen 34/2013 Henkilöyhtiölain muuttaminen Lausuntoyhteenveto avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muutostarpeesta 34/2013 Henkilöyhtiölain muuttaminen Lausuntoyhteenveto avoimesta yhtiöstä

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Kuluttajaoikeustyöryhmän mietintö

Kuluttajaoikeustyöryhmän mietintö 54/2013 Kuluttajaoikeustyöryhmän mietintö Lausuntotiivistelmä 54/2013 Kuluttajaoikeustyöryhmän mietintö Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2013 10.10.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

KUV/8504/48/2009 9.11.2009

KUV/8504/48/2009 9.11.2009 KUV/8504/48/2009 9.11.2009 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

Velkajärjestelylain tarkistaminen

Velkajärjestelylain tarkistaminen 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 24.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Tekijät

KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Tekijät 1 O I K E U S M I N I S T E R I Ö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät Lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell Hallitusneuvos Jussi Pajuoja Julkaisun laji Lausuntoyhteenveto Toimeksiantaja Oikeusministeriö

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO: AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVAN DIREKTIIVIN UUDISTAMINEN

LAUSUNTOYHTEENVETO: AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVAN DIREKTIIVIN UUDISTAMINEN 7.3.2012 LAUSUNTOYHTEENVETO: AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVAN DIREKTIIVIN UUDISTAMINEN Lausunnonantajat Ammattipätevyyden tunnustamispäätöksiä tekevät tahot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Lisätiedot

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Julkaisun päivämäärä 31.7.2002. Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Julkaisun päivämäärä 31.7.2002. Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio Julkaisun päivämäärä 31.7.2002 Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 26.7.2012 OM 6/021/2011 Anne Rautiainen VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1. Johdanto...2 2. Vaalilain muuttamista koskeva esitys...2 3.

Lisätiedot

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 POLKIJA Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 Pyöräilijän ongelmapaikat Helsingissä Ymmärretäänkö Tiehallinnossa pyöräilyä? Pyöräily ja luonnonvarojen kulutus Tour de Helsinki POLKIJA 1/2008 Julkaisija

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma. Tiivistelmä lausunnoista

Velkahallintaohjelma. Tiivistelmä lausunnoista Velkahallintaohjelma Tiivistelmä lausunnoista JOHDANTO...4 I LAUSUNNONANTAJAT...5 II YLEISTÄ LAUSUNTOPALAUTTEESTA...7 III LAUSUNNOT OHJELMAN REUNAEHDOISTA JA PAINOPISTEISTÄ...11 IV LAUSUNNOT TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA...13

Lisätiedot