KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa Kalantutkimus Jyväskylä

2 LOPPURAPORTTI 1/ Maa- ja metsätalousministeriö /kala- ja riistaosasto KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE Taustaa anoi kirjeellään dnro 311/405/2006 maa- ja metsätalousministeriöltä rahoitusta hankkeelle Kalastusalueiden taloushallinnon kehittäminen. Ministeriö myönsi tekemällään päätöksellä dnro 2854/715/2006 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle euroa hanketta varten. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää, kuinka kalastusalueiden taloudenhoito tulisi järjestää voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset huomioiden ja luoda selvityksen pohjalta valtakunnallinen toimintamalli kalastusalueiden taloudenhoitoon. Hanke toteutettiin ajalla Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut yksikönpäällikkö Petri Heinimaa ja projektityöntekijänä suunnittelija Mikko Airaksinen, molemmat RKTL:n Jyväskylän riistan- ja kalantutkimuksesta. Hankkeelle kutsutun ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut kalatalousjohtaja Erkki Lahti Pohjois-Savon TE-keskuksesta. Edellä mainittujen lisäksi ohjausryhmässä ovat toimineet järjestöpäällikkö Risto Vesa/Kalatalouden keskusliitto, toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä/Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, tarkastaja Marketta Kiviluoto/Keski- Suomen TE-keskus, piirikalastusmestari Seppo Reponen/Etelä-Savon TE-keskus, toiminnanjohtaja Jarmo Mononen/Pohjois-Savon Kalatalouskeskus sekä isännöitsijä Arto Katajamäki/Lounais-Suomen kalastusalue. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa hankkeen aikana. Yhteyshenkilönä MMM/kala- ja riistaosastossa on toiminut ylitarkastaja Eija Kirjavainen. Hankkeen toiminta Hanke käynnistyi Hankkeen alussa tehtiin kysely TE-keskusten kalatalousyksiköille korttivaroihin liittyvien käytäntöjen kehittämisestä kalastusalueiden osalta ja perehdyttiin kalastusalueen taloushallintoon liittyvään lainsäädäntöön sekä TE-keskusten ja kalastusalueiden väliseen dokumenttiliikenteeseen prosesseineen. Lisäksi käytiin läpi kalastusalueiden taloushallinnon raportteja ja selvitettiin Kirjanpitolautakunnalta kalastusalueiden kirjanpidollista asemaa, korttivaroihin liittyviä kirjauksia sekä varojen esittämistä tilinpäätösraportoinnissa. Yllä esitetyt toimet ja niihin liittyvät johtopäätökset esiteltiin ohjausryhmälle ensimmäisessä kokouksessa Ensimmäisen kokouksen jälkeen laadittiin MMM/KRO:n kommentoitavaksi taustamuistioita kalastusalueiden taloushallintoon liittyvistä kehittämistarpeista, jotka tulisi huomioida kalastuslainsäädäntöä kehitettäessä tai MMM:n antamissa ohjeissa. Tämän jälkeen aloitettiin kalastusalueiden taloushallinto-ohjeistuksen valmistelu, johon sisältyi mm. yleisen toimintaohjeistuksen koostamista, omistajille maksettavien korvausten kirjauskäsittelyn kehittämistä ja kalastusalueen tilinpäätösraporttien sisällön ja esitystavan pohdintaa. Ohjeistusluonnos käsiteltiin ohjausryhmän toisessa kokouksessa

3 Tuotokset Toisen kokouksen jälkeen päivitettiin edelleen kalastusalueille suunnattua ohjeistusta sekä valmisteltiin ryhmän esityksiä MMM:lle tilittämättömien omistaja- ja viehekorvausten käsittelystä sekä lainsäädännön muutostarpeista. Eija Kirjavaisen aiemmin esittämän toiveen perusteella kartoitettiin kentän toimijoiden näkemyksiä kalastusrasituksen käyttökelpoisuudesta omistaja- ja viehekorvausten jakokriteerinä sekä siitä, kuinka rasitusta tulisi mitata. Kentältä saatu palaute, esitysluonnokset korvauskäytännöistä ja lakimuutoksista sekä päivitetty ohjeistus käytiin läpi kolmannessa kokouksessa Kokouksen jälkeen luonnosasiakirjoja sekä esityksiä muokattiin vielä kertaalleen ryhmän kommenttien perusteella. Hankkeen työn suuntaamisesta on keskusteltu hankkeen aikana ohjausryhmäkokousten lisäksi kahdessa MMM/KRO:ssa pidetyssä kokouksessa ja useissa puhelinkeskusteluissa kalastusneuvos Pentti Munnen ja ylitarkastaja Eija Kirjavaisen kanssa. Palautetta ja hyödyllisiä kommentteja hankkeen aikana on saatu myös muutamilta TE-keskuksilta, kalastusalueiden kirjanpitäjiltä sekä ammattitilintarkastajilta. Ohjausryhmän jäsenten osaamista on hyödynnetty tarpeen mukaan kahdenkeskisissä palavereissa ja puhelinkeskusteluissa. Taustamuistiot maa- ja metsätalousministeriölle Muistio 1 Kalastusalueen toimintamuoto (status) Muistio 2 Kalastusalueen tilinpäätösraportit Muistio 3 Valtionavut sekä omistaja- ja viehekorvaukset kalastusalueen tilikartassa ja tilinpäätösrungossa Muistio 4 Kalastusalueen tilintarkastus Muutosehdotukset maa- ja metsätalousministeriölle Kalastusalueiden toimintaa koskevat lakimuutosesitykset Tilittämättömien omistaja- ja viehekorvausten käsittely Toimintasuositukset kalastusalueille Suositus 1 Kalastusalueen taloushallinnon järjestäminen Suositus 2 Kalastusalueen tilinpäätösraportit ja niiden sisältö Suositus 3 Toiminta- ja edistämismäärärahat; käyttö, kirjanpitotilit, tarvittavat kirjaukset sekä varojen esittäminen tilinpäätösraporteissa Suositus 4 Omistaja- ja viehekorvausten käsittely, kirjanpitotilit, tarvittavat kirjaukset sekä varojen esittäminen tilinpäätösraporteissa Suositus 5 Kalastusalueen ohjesääntö Suositusten liitteet Liite 1 Liite 2 Malli kertomukseksi kalastusalueen tilikauden toiminnasta Malli omistaja- ja viehekorvausten jakolomakkeesta Kaikki hankkeen lopulliset tuotokset sekä ohjausryhmän kokouspöytäkirjat (3 kpl) toimitetaan tämän loppuraportin liitteinä. Määrärahan käyttö Myönnetty määräraha, euroa, käytettiin hankkeen aikana kokonaisuudessaan ja hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa.

4 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE TAUSTAMUISTIOITA KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMIS- TARPEISTA

5 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE SAATTEEKSI Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämistä varten käynnistettiin maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta elokuussa 2006 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vetämä hanke. Hanketta ohjasi kalatalousviranomaisten, kalatalousneuvonnan, kalastusalueiden ja RKTL:n edustajista koottu asiantuntijaryhmä. Hankkeen tuloksena on valmistunut muun muassa tämä suunnittelija KTM Mikko Airaksisen laatima muistiokooste, johon on kirjattu taustatietoja ja perusteluja hankkeessa laaditussa toimintasuositusmateriaalissa esitettyihin ratkaisuihin kalastusalueiden taloushallintoon liittyvien käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Kalastusalueiden taloushallintoon vaikuttavat kalastuslain lisäksi keskeisesti kirjanpitolaki ja -asetus sekä tilintarkastuslaki ja useat verolait. Keskeisin laki on kuitenkin kalastuslaki, sillä kalastusalueet eivät ole kirjanpitolain perusteella kirjanpitovelvollisia. Tilintarkastuslaki on puolestaan tarkoitettu kirjanpitolain (1336/1997) mukaan kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön (kirjanpitovelvollinen) tilintarkastukseen. Kalastuslaissa on kuitenkin sekä kirjanpitoa tilintarkastusta koskevat kannanottoja, jotka epäsuorasti ohjaavat soveltamaan yleistä kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädäntöä. Kirjanpitoa ja tilintarkastusta koskevassa lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia kalastuslain uudistamisen jälkeen. Tämän vuoksi kalastuslain taloushallintoa koskevat asiat eivät ole enää linjassa kirjanpitolain käytäntöjen suhteen. Kalastusalueille ei myöskään ole keskitetysti annettu tarkempia ohjeita kirjanpidon toteuttamisen osalta. Tulkinnanvaraisen lainsäädännön ja puutteellisen ohjeistuksen vuoksi kalastusalueiden kirjanpitokäytännöt ovat hyvin vaihtelevia. Osin tilannetta voidaan korjata yleisellä ohjeistuksella, osin olisi tarvetta myös kalastuslain tarkennuksiin taloushallintoa koskevien kohtien osalta. Jyväskylässä Petri Heinimaa Yksikönpäällikkö Mikko Airaksinen Suunnittelija

6 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE 1 SELVITTELYMUISTIO nro 1 KALASTUSALUEEN TOIMINTAMUOTO (STATUS) Kalastusalueen kirjanpitovelvollisuus Kirjanpitovelvollisuuden perustana on lähtökohtaisesti liike- tai ammattitoiminnan harjoittaminen. Liike- ja ammattitoiminnan käsitettä ei ole lainsäädännössä tarkemmin avattu, joten kalastusalueen osalta asia on tulkinnanvarainen. Kysymys on siitä, harjoittaako kalastusalue (ainakin osin) liike- ja ammattitoimintaa vai yksinomaan kalatalouden edistämistoimintaa, jota termiä mm. KHO on kalastusalueiden arvonlisäverotusta koskevassa päätöksessään (3559/2/03) käyttänyt. Kirjanpitolaissa mainitaan lisäksi erikseen joukko toimijoita, jotka ovat kuitenkin aina organisaatiomuotonsa perusteella kirjanpitovelvollisia toiminnan laadusta riippumatta. Kalastusaluetta ei ole mainittu tässä yhteydessä. Lähimmäksi kalastusalueen luonnetta osuvat 1 kohdassa 5 mainitut yhdistykset, asumisoikeusyhdistykset ja muut sellaiset yhteisöt, joista viimeiseksi mainittu voisi sisältää myös kalastusalueet. Kirjanpitolain perusteella kalastusalueen kirjanpitovelvollisuutta ei voida aukottomasti osoittaa. Kirjanpitolaki yleislakina kuitenkin väistyy, jos jossain muussa laissa asiasta erikseen säädetään. Kalastusalueen kirjanpitoon liittyviä mainintoja lainsäädännössä löytyy vain kalastuslaissa. Kirjanpitovelvollisuutta ei ole kalastuslaissa suoraan osoitettu, mutta 75 :ssä todetaan, että kalastusalueen kokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 78 :ssä todetaan, että kalastusalueen ohjesäännössä on mainittava tilinpidon perusteet. Näiden välillisten viittausten voitaneen tulkita riittävän myös kirjanpitovelvollisuuden perusteiksi. Edellyttäähän esim. tilinpäätöksen vahvistaminen tilinpäätösasiakirjojen laatimista, mikä ei ole mahdollista ilman kirjanpitoa. Ilman tarkempaa kalastuslain ohjeistusta kirjanpidon käytäntöjen osalta onkin noudatettava kirjanpitolakia. Kirjanpitovelvollisen toimintamuodon suhde taloushallintoa koskevaan lainsäädäntöön Kirjanpitolaissa ja asetuksessa annetaan yleiset kirjanpitoa koskevat säädökset, joiden lisäksi käytäntöjä tarkennetaan kirjanpitovelvollisen toimintamuodon (osakeyhtiö, yhdistys ym.) ja koon (tulos, varallisuus ja henkilöstö) perusteella. Kokonsa perusteella pieniksi kirjanpitovelvollisiksi luokiteltavien tahojen raportointitarkkuutta ja laajuutta on yleensä kevennetty. Kalastusaluetta koskevat pääsääntöisesti pienen kirjanpitovelvollisen kevennetyt vaatimukset. Toiminnan tarkoituksen perusteella keskeinen jaottelu tehdään liike- ja ammattitoimintaa harjoittavien (yritykset) sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kesken. Molemmille on säädetty oma tuloslaskelmakaavansa sekä erillisiä tarkennuksia kirjanpidon toteuttamiseen ja tilinpäätösraportointiin liittyen. Mikä toimija kalastusalue on Kalastusalueen kirjanpidon kannalta suurin ongelma on kalastusalueen tulkinnanvarainen status. Tarkoituksensa ja organisaatiorakenteensa perusteella kalastusaluetta olisi kirjanpidossa perusteltua tarkastella yleishyödyllisenä yhteisönä. Tähän tulkintaan on myös päädytty useissa oikeuspäätöksissä. Yleishyödyllisen yhteisönä toimiminen edellyttää kalastusalueelta sekä yhteisön että yleishyödyllisyyden määritelmien täyttämistä.

7 2 Tuloverolain 3 :ssä yhteisönä mainitaan valtio ja sen laitokset, kunta ja kuntayhtymä, seurakunta ja muu uskonnollinen yhdyskunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, sijoitusrahasto, keskinäinen vakuutusyhtiö, lainajyvästö, aatteellinen tai taloudellinen yhdistys, säätiö ja laitos, ulkomainen kuolinpesä sekä edellä tarkoitettuihin yhteisöihin verrattava muu oikeushenkilö tai erityiseen tarkoitukseen varattu varallisuuskokonaisuus. Laissa ei mainita kalastusaluetta, mutta laissa esitetty viittaus edellä tarkoitettuihin yhteisöihin verrattavaan muuhun oikeushenkilöön sopii auttavasti myös kalastusalueelle. Tuloverolain 22 :ssä määritellään yleishyödyllinen yhteisö seuraavasti: Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Koska kalastusalueella on laissa määriteltyjä viranomaistehtäviä, eikä toiminnan tarkoituksena ole voiton tavoittelu, muistuttaa kalastusalueen toiminta lähinnä yleishyödyllisiä yhteisöjä. Kuitenkin yleishyödyllisyys on arvioitava erikseen jokaisen kalastusalueen osalta, sillä toiminnan luonne ja laajuus viime kädessä ratkaisevat, onko kalastusalue yleishyödyllinen toimija vai ei. Kalastusalueen toiminnan muuttuessa on myös mahdollista, että kerran saavutettu yleishyödyllinen asema menetetään. Yleishyödyllisen yhteisön varsinainen toiminta on yleensä tappiollista, joten rahoitusta joudutaan hankkimaan muulla tavoin. Kulujen kattamiseksi kalastusalue voi suorittaa varainhankintaa esim. kalastuslupia myymällä tai kalastuskilpailuja järjestämällä. Tällaisen toisinaan liiketoimintaan rinnastettavan varainhankinnan tulee kuitenkin olla selvästi alisteista varsinaiselle yleishyödylliselle toiminnalle. Mitä enemmän kalastusalueen toiminta laajenee kalastuslaissa mainittujen tehtävien ulkopuolelle, sitä todennäköisempää yleishyödyllisen aseman menettäminen on. Jos kalastusalue harjoittaa laajaa liiketoimintaa kilpailutilanteessa esim. matkailuyritysten kanssa, riski yleishyödyllisen aseman menettämisestä on ilmeinen. Yleishyödyllisen yhteisön status on kalastusalueelle myös verotuksen kannalta edullisin vaihtoehto, sillä kyseiset yhteisöt maksavat veroa vain elinkeinotulostaan sekä sellaisesta kiinteistöstä saadusta tulosta, jota ei käytetä yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen. Yhteenveto ja suositukset Tulkinnanvaraisuuden poistamiseksi kalastusalueen kirjanpitovelvollisuus olisi hyvä todeta selvästi kalastuslaissa. Kalastuslaissa kirjanpidosta tarkemmin säädettäessä on mahdollista ottaa huomioon myös sellaisia asioita, joita kalastusalue ei ole kirjanpitolain perusteella velvollinen kirjanpidossaan erityisesti huomioimaan (ks. muistio 2, asiat; toimintakertomus, pienen kirjanpitovelvollisen helpotukset, valtionavut taseessa). Kirjanpidon järjestämisessä on suositeltavaa käsitellä kalastusaluetta lähtökohtaisesti yleishyödyllisenä yhteisönä. Kalastusalueen toiminta ja kirjanpidon tilit on ryhmiteltävä varsinaiseen toimintaan, varainhankintaan ja sijoitus- ja rahoitustoimintaan. Varsinaisen toiminnan tilit johdetaan kalastusalueen toiminnan tarkoituksesta. Varsinaisen toiminnan alat ja tarvittavat tilit tulisi miettiä huolella, jolloin myös toiminnan yleishyödyllisyys on helpoiten osoitettavissa.

8 Myös kalastusalueiden toiminta tulisi ohjeistaa ja järjestää siten, että aiemmin esitetyt yleishyödyllisen yhteisön kriteerit täyttyvät. Kalastusalueen ohjesäännöissä on näin ollen tärkeää mainita, mitä varten kalastusalue on perustettu ja mitä sen yleishyödylliseen toimintaan kuuluu. Voisi olla tarkoituksenmukaista rajata kalastusalueiden toimintaa tarkemmin jo kalastuslaissa, jolloin alueiden yleishyödyllisyys on helpompi perustella. 3

9 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE 4 SELVITTELYMUISTIO nro 2 KALASTUSALUEEN TILINPÄÄTÖSRAPORTIT Tilinpäätöksen laatiminen Tilinpäätöksen päätavoite on antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva). Kirjanpitolain (KPL) perusteella kalastusalueen tilinpäätösraportteja ovat tuloslaskelma, tase, sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedot erittelyineen. Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös on päivättävä ja kirjanpitovelvollisen on se allekirjoitettava. Kirjanpitolainsäädännössä ns. pienille kirjanpitovelvollisille on esitetty helpotuksia tilinpäätöksen laatimisen suhteen. Kirjanpitolaki ei esimerkiksi velvoita pieniä kirjanpitovelvollisia laatimaan toimintakertomusta. KPL 3:9.2 :ssä esitetyt pienen kirjanpitovelvollisen kriteerit ovat seuraavat: 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto euroa 2) taseen loppusumma euroa 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä Kalastusalueet täyttävät laissa mainitut vaatimukset, joten kalastusalueen tilinpäätös voidaan laatia pääsääntöisesti pienten kirjanpitovelvollisten mukaan. Tuloslaskelma Yleishyödyllisen yhteisön kriteerit täyttävä kalastusalue laatii tuloslaskelmansa kirjanpitoasetuksen (KPA) 3 :ssä esitettyä aatteellisen yhteisön tuloslaskelmakaavaa käyttäen. Tuloslaskelmassa toiminta jaotellaan varsinaiseen toimintaan, varainhankintaan sekä sijoitusja rahoitustoimintaan. Kuhunkin ryhmään kuuluvat tuotot ja kulut on esitettävä riittävästi eriteltyinä tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen eriteltävä lisäksi toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Mikäli kalastusaluetta ei katsota yleishyödylliseksi yhteisöksi, laatii se tuloslaskelmansa kirjanpitoasetuksen 1 tai 2 :n kaavojen mukaan. Kalastusalue ei ole automaattisesti yleishyödyllinen yhteisö, vaan yleishyödyllisyys ratkaistaan tapauskohtaisesti arvioimalla kalastusalueen säännöt ja tosiasiallinen toiminta. Tuloslaskelmakaavaksi voitaneen kuitenkin suositella lähtökohtaisesti KPA 3 :n mukaista yleishyödyllisen yhteisön esityskaavaa. Tase Kalastusalue voi laatia taseensa kirjanpitoasetuksen 7 :ssä esitettynä lyhennettynä taseena, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi aiemmin mainituista kirjanpitolain 3:9.2 säädetyistä rajoista. Kirjanpitoasetuksessa todetaan, että aatteellisen yhteisön ja säätiön taseessa on ilmoitettava erikseen sellaiset varat tai sellainen pääoma, joiden käyttöä on rajoitettu erityismääräyksin. Tällaisilla erityismääräyksillä tarkoitetaan lähinnä esim. lahjakirjassa tai testamentissa annettuja sitovia määräyksiä, joilla on haluttu rajoittaa pääoman käyttö tiettyyn tarkoitukseen. Toiminta- ja edistämismäärärahapäätöksiin liittyviä käyttö- ja takaisinpalau-

10 5 tusehtoja ei katsota tällaisiksi erityismääräyksiksi, kuten joku voisi kirjanpitoasetuksessa esitetyn sanamuodon perusteella asiaa tulkita. Toimintakertomus Pienet kirjanpitovelvolliset on nykyään vapautettu kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan antamassa toimintakertomusta koskevassa yleisohjeessa todetaan, että pienen kirjanpitovelvollisen puutteellisella tietämyksellä laatima toimintakertomus voi aikaansaada kirjanpitovelvolliselle korvausvastuun velkojia tai muita sidosryhmiä kohtaan, jos kirjanpitovelvollinen joutuu taloudellisiin vaikeuksiin arvion kohteena olevana aikana. Kirjanpitolautakunta kuitenkin muistuttaa, että pientenkin kirjanpitovelvollisten tulee silti aina antaa asianomaisessa yhteisölaissa esitettäväksi edellytetyt toimintakertomuksen tiedot joko toimintakertomuksena tai liitetietona. Kirjanpitolautakunnan mukaan tällainen asiakirja tulisi selvyyden vuoksi nimetä asianomaisen yhteisölain mukaan esimerkiksi osuuskuntalain tarkoittamiksi toimintakertomustiedoiksi eikä siihen saisi sisällyttää mitään muita tietoja kuin ne, joita yhteisölaki nimenomaisesti edellyttää. Näin vältettäisiin vaara siitä, että lukija sekoittaisi asiakirjan kirjanpitolain tarkoittamaan toimintakertomukseen. Kalastusalueen toimintakertomuksen sisällöstä ei tarkemmin kalastuslaissa säädetä. Lain 78 :ssä todetaan vain, että kalastusalueen ohjesäännössä on mainittava toimintakertomuksen laatimisen aika. Myöskään nykyisen kalastuslain valmisteluasiakirjoista ei löydy tarkempaa tietoa siitä, onko toimintakertomuksella haluttu tarkoittaa kirjanpitolaissa tarkoitettua toimintakertomusta vai jotain muuta. Liitetiedot Kirjanpitoasetuksessa säädetään tilinpäätöksen yhteydessä annettavista liitetiedoista. KPA 11 :ssä säädetään yksityisen elinkeinonharjoittajan ja eräiden muiden kirjanpitovelvollisten mahdollisuudesta antaa vain lyhennetyt liitetiedot, mikäli aiemmin mainituista pienen kirjanpitovelvollisen kriteereistä sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi. Tämä helpotus koskee myös kalastusalueita. Pakollisina liitetietoina on ilmoitettava tiedot annetuista panteista ja velan vakuudeksi annetuista kiinnityksistä, takauksista, vekseli-, takuu- ja muista vastuista sekä vastuusitoumuksista sekä peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. Näiden minimitietojen osalta kalastusalueella ei luultavasti ole useinkaan raportoitavaa tilinpäätöksessä. Kalastusalueen on kuitenkin tarvittaessa annettava liitetiedoissa muuta informaatiota, mikäli tämä on tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varmentamaan on laadittava tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt. Tase-erittelyinä on yksityiskohtaisesti ryhmittäin esitettävä tiedot pysyvistä ja vaihtuvista vastaavista, vieraasta pääomasta sekä pakollisista varauksista. Liitetietojen osalta eritellään vastuista ja vakuuksista annetut tiedot. Erittelyt varmennetaan päiväysmerkinnällä ja laatijan allekirjoituksella. Yhteenveto ja suositukset Kirjanpitolain perusteella kalastusalueen ei tarvitse pienenä kirjanpitovelvollisena laatia toimintakertomusta, eikä kalastusalueen toimintakertomuksen sisällöstä muuallakaan laissa

11 6 säädetä. Kalastusalueen asema ja tehtävät sekä kalastuslain 78 :n maininta toimintakertomuksen laatimisajasta huomioiden, on kuitenkin perusteltua laatia jonkinlainen katsaus toiminnasta sidosryhmien tietotarpeisiin. Tämä asiakirja on nimettävä siten, ettei sitä erheellisesti pidetä kirjanpitolain tarkoittamana toimintakertomuksena. Mikäli kalastuslaissa jatkossa tarkennetaan kalastusalueen toimintakertomuksen sisältöä, voitaisiin asiakirja nimetä kalastuslain tarkoittamiksi toimintakertomustiedoiksi. Koska kaikkien kalastusalueiden toiminta on pääosiltaan samanlaista, olisi varsinaisesta toiminnasta mahdollista laatia yleisesti noudatettava toiminnanjaottelu, jossa määritetään tuloslaskelmassa pakollisena esitettävät toiminnanalat. Näin parannettaisiin kalastusalueiden tuloslaskelmien keskinäistä vertailukelpoisuutta. Määrittely tulisi laatia yhteistyössä niiden tahojen kanssa, joilla on paras tieto kalastusalueiden toiminnasta ja siihen liittyvästä käytännön kirjanpidosta. Vaikka lainsäädännössä ei suoraan säädetä valtionapujen tai omistaja- ja viehekorvausten esittämisestä tilinpäätösraporteissa, on oikean ja riittävän kuvan vaatimus huomioiden kuitenkin perusteltua, että sekä omistaja- ja viehekorvausvelat vesialueen omistajille että käyttämättömät valtionavut esitetään omina erinään taseessa nimikkeen Muut velat alla. Jos muista veloista esitetään taseessa vain kokonaissumma, tiedot em. varoista on annettava taseen liitetiedoissa ja tase-erittelyissä. Tuloslaskelman liitetietona on hyvä esittää mm. laskelma omistaja- ja viehekorvausten jakaantumisesta alueen tuloksi ja omistajille maksettaviksi korvauksiksi, sillä tuloslaskelmassa on esitetty vain alueelle jäävät varat.

12 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE 7 SELVITTELYMUISTIO nro 3 VALTIONAVUT SEKÄ OMISTAJA- JA VIEHEKORVAUKSET KALASTUSALUEEN TI- LIKARTASSA JA TILINPÄÄTÖSRUNGOSSA Yleistä Kirjanpitolain 2 mukaan kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin tilikaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävästi eritelty luettelo, joka selittää tilien sisällön (tililuettelo). Kirjanpitolainsäädännössä ei ole annettu tilikarttarunkoja, eikä säädetty tarkemmin tilikartan sisällöstä, kuten esim. tuloslaskelman ja taseen osalta on tehty. Jokainen kirjanpitovelvollinen muokkaa oman tilikarttansa sisäisten ja ulkoisten seuranta- ja raportointitarpeiden pohjalta. Tilikartan tilit ryhmitellään tulostileiksi (tuotto- ja kulutilit) ja tasetileiksi (omaisuus-, pääoma- ja velkatilit). Jokainen tili on pidettävä jatkuvasti sisällöltään samana. Tilin sisältöä voidaan kuitenkin muuttaa, mikäli se on tarpeen toiminnan kehityksen tai muun erityisen syyn vuoksi. Kalastusalueen tilikartta Kalastusalueen tilikarttaa ohjaa yleishyödyllisten yhteisöjen tilinpäätösasiakirjojen esitystapa, jossa toiminta jaetaan varsinaiseen toimintaan, varainhankintaan sekä sijoitus- ja rahoitustoimintaan. Tuotot ja kulut esitetään toiminnan mukaisesti omassa ryhmässään. Kalastusalueella voi esimerkiksi olla sekä varsinaiseen toimintaan että varainhankintaan liittyviä matkakuluja, jotka voidaan pitää erillään käyttämällä kahta matkakulutiliä. Tilikarttaa laadittaessa on pystyttävä määrittelemään, miten toiminta jakaantuu kolmeen yllä mainittuun pääryhmään ja avaamaan ryhmiin tilejä tarpeen mukaan. Koska kirjanpitovelvollisen tilikartta muodostuu yksilöllisten tarpeiden perusteella, ei kalastusalueille ole mahdollista laatia yhtä täysin yleispätevää tilikarttaa. Seurannan ja yhdenmukaisuuden kannalta tärkeintä on kuitenkin perusteltua ohjeistaa omistaja- ja viehekorvausten sekä valtionapujen kirjaamisesta tilitasolla, jotta em. varojen luonne ja esitystapa selkeytyvät kalastusalueiden kirjanpidossa. Näin voidaan varmistaa, että kaikki kalastusalueet esittävät aina esim. omistaja- ja viehekorvauksista kalastusalueelle tuloutuneet varat samalla tavalla, jolloin alueiden keskinäinen vertailukelpoisuus parantuu. Lähtökohtana on, että kaikki em. varat eritellään kirjanpidossa. Tähän tarvitaan sopivia velka- ja tulotilejä; tietyt tilit juoksevaa kirjanpitoa ja tietyt tilinpäätöstä varten. Omistaja- ja viehekorvaukset Alla on esitetty yksi esimerkki omistajakorvauksiin tarvittavista tileistä sekä niiden ryhmittelystä tilikartassa ja tilinpäätösraporteissa. Viehekorvausten tilit voidaan laatia samalla periaatteella vain tilin nimen etuosaa muuttamalla. Tilin nimen tulisi kuvata mahdollisimman hyvin tapahtuman luonnetta, jotta vältyttäisiin sekaannuksilta. Yhtenäiset tilinimet ja kirjausohjeet varmistavat sen, että asianmukaiset varat on varmasti kirjattu oikein. Omistajakorvausten tilit Ryhmittely Käyttötarkoitus Omistajakorvaukset TEK Tase, lyhytaikainen vieras pääoma Velkatili, johon TE-keskuksen siirtämät omistajakorvaukset kirjataan Omistajakorvaukset enintään 30 eu- Tuloslaskelma, varsi- Tulotili, johon kirjataan alueelle jäävät varat 30

13 8 roa nainen toiminta euron säännön mukaan Omistajakorvaukset valtakirjalla Tuloslaskelma, varsinainen toiminta Tulotili, johon kirjataan alueelle valtakirjalla osoitetut varat Maksettavat omistajakorvaukset Tase, lyhytaikainen vieras pääoma Velkatili, johon kirjataan maksuun menevät omistajakorvaukset Tilittämättömät omistajakorvaukset Tase, pitkäaikainen vieras pääoma Velkatili, johon kirjataan tilikausittain omistajakorvaukset, joita ei yhteystietojen puuttuessa pystytä maksamaan Kalastusalueen kirjanpidossa omistajakorvaukset voidaan yllä mainittuja tilejä käyttäen käsitellä seuraavasti: TE-keskus siirtää omistajakorvaukset ( ) kalastusalueen tilille, jolloin kalastusalueelle muodostuu omistajakorvausvelka. per Pankkitili an Omistajakorvaukset TEK Kalastusalueen tehtyä jakopäätökset korvausvelkaa puretaan tulouttamalla kalastusalueelle kuuluvat varat tulotileille ja siirtämällä omistajille maksettavat varat lyhytaikaisen vieraan pääoman tilille sekä jakamattomat varat omalle tililleen. Omistajakorvaukset TEK an Omistajakorvaukset enintään 30 euroa Omistajakorvaukset TEK an Omistajakorvaukset valtakirjalla Omistajakorvaukset TEK an Maksettavat omistajakorvaukset Omistajakorvaukset TEK an Tilittämättömät omistajakorvaukset 500 Jos kalastusalue siirtää jakamattomat korvaukset lääninhallituksen tilille, kirjaa se varoja siirtäessään jakamattomat varat pois velkatililtä: Tilittämättömät omistajakorvaukset an Pankkitili 500 Jos tilikauden omistajakorvauksia ei ole maksettu tilinpäätöshetkellä, eikä jakamattomia varoja ole siirretty lääninhallitukseen, esitetään nämä varat kalastusalueen taseessa vieraassa pääomassa nimikkeen Muut velat alla omina erinään. Muut velat on myös mahdollista esittää yhteissummana, jolloin kalastusalueen on eriteltävä summat tarkemmin taseen liitetiedoissa. Toimintamäärärahat Toimintamäärärahat kirjataan omalle tililleen ja niiden osuus esitetään tilinpäätöksessä tuloslaskelmassa yleisavustuksena. Kalastusalueen saamat avustukset kirjataan sen kauden tuotoiksi, jonka aikana ne on saatu lopullisesti. Lopullisesti saatu tarkoittaa sitä, että avustusta vastaan on syntynyt tilikaudella hyväksyttäviä kustannuksia. Tuloslaskelmassa ei siis esitetä TE-keskuksen tilikauden aikana myöntämää tai maksamaa summaa, vaan se osuus toimintarahasta, joka on käytetty tilikauden aikana. Tapauskohtaisesti summa voi olla pienempi, isompi tai yhtä suuri kuin tilikaudella myönnetty toimintaraha. Käyttämätön mutta kalastusalueen tilille etukäteen maksettu toimintaraha on kalastusalueen velkaa, joka pienenee, kun kustannuksia syntyy. Mikäli osaa toimintarahasta ei ole maksettu ennakkoon, mutta hyväksyttävät kustannukset ovat syntyneet tilikaudella, on näiden kustannusten osuus kalastusalueen saamisia.

14 9 Toimintamäärärahatilit Ryhmittely Käyttötarkoitus Toimintamääräraha Tuloslaskelma, yleisavustuksetamäärärahat Tulotili, johon TE-keskuksen myöntämät toimin- kirjataan Edellisen tilikauden toimintamäärärahavustuksetömät Tuloslaskelma, yleis- Tulotili, johon edellisellä tilkaudella käyttämät- toimintamäärärahat kirjataan Toimintamäärärahavelka Tase, vieras pääoma Velkatili, johon kirjataan tilikaudella myönnetystä toimintarahasta käyttämättä jäänyt osuus Toimintamäärärahasaaminen Tase, oma pääoma Saamistili, jolle kirjataan se osuus toimintarahasta, jota vastaava osuus on jo käytetty, mutta rahaa ei ole saatu ennakkoon TE-keskukselta. Kalastusalueen kirjanpidossa omistajakorvaukset voidaan yllä mainittuja tilejä käyttäen käsitellä seuraavasti: TE-keskus tekee myöntöpäätöksen ja maksaa ennakkona puolet (1.500 ) myönnetystä toimintarahasta (3.000 ) kalastusalueen tilille. per Pankkitili an Toimintamääräraha Tilinpäätöstä tehtäessä kootaan yhteenveto toimintarahan käytöstä. Havaitaan, että myönnettyä toimintarahaa vastaan on syntynyt kustannuksia Tämän vuoksi aiemmin kirjattua tilikauden toimintarahaa lisätään ja kirjataan samalla saaminen: per Toimintamäärärahasaaminen an Toimintamääräraha Edistämisrahat Edistämisrahojen osalta tarvitaan vastaavat tilit kuin toimintarahoille. Edistämisraha eroaa kuitenkin luonteeltaan toimintarahasta, sillä se on suunnattu tarkasti tiettyyn avustuspäätöksessä yksilöityyn hankkeeseen. Kyseessä on yleisavustuksen sijaan erityisavustus, joka esitetään tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuottona. Edistämismääräraha tulee esittää sen projektin tuottona, johon se on myönnetty, esim. edistämismääräraha purokunnostushankkeen suunnitteluun. Kalastusalueen tilinpäätösrunko Tilinpäätösrungon lähtökohtana ovat yleishyödyllisen yhteisön tuloslaskelmalle ja taseelle osoitetut vaatimukset. Tilinpäätösrunko rakennetaan niin, että varsinaisen toiminnan, varainhankinnan sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään riittävän eriteltynä ryhmittäin. Jokaisen ryhmän jälkeen esitetään kumulatiivinen tuotto-/kulujäämä koko tuloslaskelman osalta. Alla olevassa tuloslaskelmassa on esitetty valtionapujen sekä omistaja- ja viehekorvauksista kalastusalueelle kuuluvien osuuksien sijoittelu tuloslaskelmassa. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Omistajakorvaukset enintään 30 euroa Omistajakorvaukset valtakirjalla Edistämisraha purokunnostushankkeen suunnitteluun 800 Kulut Tuotto-/kulujäämä VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot

15 10 Kulut Tuotto-/kulujäämä SATUNNAISET ERÄT YLEISAVUSTUKSET Toimintamääräraha TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSSIIRROT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Yhteenveto ja suositukset Kalastusalueita on syytä ohjeistaa valtionapujen sekä omistaja- ja viehekorvausten käsittelystä kirjanpidossa. Ohjeistuksen tulee käsittää tarvittavien tilien nimeämisen, kirjausprosessien kuvauksen sekä varojen esittämisen kalastusalueen tilinpäätösraportoinnissa. Kirjanpito-ohjeistus on hyvä liittää kalastusalueille lähetettäviin valtionapupäätöksiin sekä omistaja- ja viehekorvauksista annettuihin toimintaohjeisiin. Tässä muistiossa on esitetty yksi ehdotus tarvittavista tileistä kirjauskäytäntöineen. Ehdotuksen mukaisesti toimimalla valtionavut käsitellään kirjanpidossa kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. Mallissa esitetyt tilinimet voidaan korvata paremmin tapahtuman luonnetta kuvaavalla nimellä.

16 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE 11 SELVITTELYMUISTIO nro 4 TILINTARKASTUS KALASTUSALUEELLA Kalastusalueen tilintarkastusvelvollisuus Tilintarkastuslain 1 :n mukaan tilintarkastuslakia sovelletaan kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen. Kalastusalueen kirjanpitovelvollisuus ei perustu kirjanpitolakiin, joten tilintarkastuslain 1 :n mukaan kalastusalue ei ole velvollinen suorittamaan tilintarkastusta. Tilintarkastusvelvollisuudesta voidaan määrätä myös muualla laissa. Kalastuslain 78 :ssä todetaan, että kalastusalueen ohjesäännössä on mainittava tilintarkastuksen suorittaminen. Tarkempia viittauksia tilintarkastuksen sisällöstä ei laissa anneta, joten kyseistä lainkohtaa lienee tulkittava siten, että tilintarkastuksessa on sovellettava tilintarkastuslakia. Uuden tilintarkastuslain vaikutukset Eduskunta hyväksyi helmikuun 2007 alussa uuden tilintarkastuslain. Uuden lain keskeisiä elementtejä ovat ammattitilintarkastajien (KHT ja HTM) aseman vahvistaminen ja pienten toimijoiden vapauttaminen kokonaan tilintarkastuksesta. Uuden tilintarkastuslain mukaan tilintarkastusta ei tarvitse suorittaa, jos kahtena peräkkäisenä tilikautena täyttyy enintään yksi seuraavista: taseen loppusumma yli euroa, liikevaihto tai vastaava tuotto yli euroa ja palveluksessa keskimäärin yli kolme henkilöä. Kuitenkin lakiesityksessä on todettu, että yhteiskunnan varoista myönnettävien tukien myöntämisen edellytykseksi voitaisiin asettaa tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan antama vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus. Uuden lain valmistelussa tiettyjen pienten yhteisöjen tilintarkastustarpeet jäivät vähemmälle huomiolle ja lakia jouduttiin talousvaliokunnan mietinnön mukaisesti muuttamaan näiltä osin. Tilintarkastuslain 57 :n 3 momentin mukaan ennen uuden tilintarkastuslain voimaantuloa perustetuissa muissa yhteisöissä kuin yhdistyksissä ja säätiöissä sovelletaan vanhan tilintarkastuslain säännöksiä tilintarkastajan valintaan ja tilintarkastukseen niinä tilikausina, jotka päättyvät viimeistään Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM- tarkastaja, sovelletaan tilintarkastuksessa siirtymäajallakin uutta tilintarkastuslakia. Yhteenveto Kalastusalueiden tilintarkastusvelvollisuus on ristiriidassa uuden tilintarkastuslain tavoitteiden kanssa, sillä edellä mainittujen organisaatiokokorajojen perusteella lähes jos ei kaikki kalastusalueet vapautuisivat uuden tilintarkastuslain perusteella tilintarkastuksen suorittamisvelvollisuudesta vuonna 2011 päättyvän tilikauden jälkeen. Mikäli kalastusalueiden tilintarkastusvelvollisuus säilytetään kalastuslain 78 :n perusteella, on kalastusalueiden käytettävä uuden tilintarkastuslain mukaisesti alkavalta tilikaudelta lähtien ammattitilintarkastajia. Tämä merkitsee selvää tilintarkastuskustannusten nousua nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

17 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE 1/3 ESITYS KALASTUSALUEIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT LAKIMUUTOSESITYKSET Taustaa Suurin osa yleisestä taloushallintoa koskevasta lainsäädännöstä on kirjoitettu kirjanpitolakiin. Kirjanpitolain lisäksi taloushallintoon liittyviä asioita käsitellään mm. tilintarkastuslaissa, verotusta koskevassa lainsäädännössä sekä tietyissä yhteisölaissa (esim. osakeyhtiölaki). Kalastusalue on yhteistoimintaelin, jolla ei ole varsinaista organisaatiomuotoa (esim. yhdistys), joka suoraan määrittäisi kalastusalueen kirjanpidollisen statuksen. Tarkoituksensa ja organisaatiorakenteensa perusteella kalastusaluetta olisi perusteltua pitää yleishyödyllisenä yhteisönä ja järjestää kirjanpito sen mukaisesti. Kalastusalueen määrittelyä yleishyödylliseksi yhteisöksi puoltavat myös useat oikeustapaukset. Koska kalastusalueen toimintamuotoa ei ole missään laissa määritelty, eikä kirjanpitolaissa erikseen mainita kalastusaluetta, jää kalastusalueen kirjanpitovelvollisuuden selvittäminen kalastuslain varaan. Kalastuslaissa on tietyin paikoin sivuttu kirjanpitoon liittyviä kysymyksiä, mutta laissa käytetyt sanamuodot sekä niiden perusteella muodostettu kokonaiskuva kalastusalueesta kirjanpitovelvollisena ja sen taloushallintoon kohdistuvista vaatimuksista jää epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi. Kalastusalueiden taloushallintoa koskevien velvollisuuksien selventämiseksi taloushallintohankkeen ohjausryhmä suosittaa kalastuslakiin tehtäväksi muutoksia alla mainituin osin. Kirjanpidollinen status ja kirjanpitovelvollisuus Kalastusalueiden kirjanpidollinen asema ja velvollisuus kirjanpidon järjestämiseen ilmenevät nykyisestä kalastuslaista vain epäsuorasti. Laissa olisi hyvä tuoda selvästi esille kalastusalueiden kirjanpitovelvollisuus ja kalastusaluetoiminnan yleishyödyllinen luonne sekä ohjeistaa kalastusaluetta järjestämään myös taloushallintonsa yleishyödyllisen yhteisön periaatteiden mukaisesti. Laissa olisi myös hyvä määritellä, mitkä tehtävät ja millainen toiminta katsotaan yleishyödylliseksi, sillä se ohjaisi kalastusalueiden toimintaa haluttuun suuntaan ja vähentäisi osaltaan mm. verotukseen liittyvää tulkinnanvaraisuutta (mikä on yleishyödyllistä ja mikä ei). Ehdotetaan kalastuslaissa asioina todettavaksi: Kalastusalue on lakisääteisten tehtäviensä osalta yleishyödyllinen yhteisö. Kalastusalue on kirjanpitovelvollinen, ja sen kirjanpito järjestetään kalastuslaissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta siten, kuin kirjanpitolaissa yleisesti ja yleishyödyllisten yhteisöjen osalta erikseen on säädetty. Kertomus tilikauden toiminnasta

18 2/3 Pienet kirjanpitovelvolliset on nykyään vapautettu kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen laatimisesta. Kalastuslain 78 :ssä kuitenkin todetaan, että kalastusalueen ohjesäännössä on mainittava toimintakertomuksen laatimisen aika. Tämä epäsuora kehotus toimintakertomuksen laatimiseksi on tulkinnanvarainen ja ristiriidassa kirjanpitolain kanssa, koska kalastusalueiden kokoluokan yhteisöiltä ei yleisesti edellytetä toimintakertomuksen laatimista. Valtionapujen seurannan ja kalastusalueiden hallintoaseman kannalta on kuitenkin perusteltua edellyttää myös toimintaa kuvaavan raportin laatimista tilikaudelta. Kirjanpitolain mukainen toimintakertomus ei ole paras vaihtoehto, vaan kertomus tilikauden toiminnasta olisi perustellumpaa laatia erillisen MMM:n/TE-keskuksen hyväksymän raportointimallin mukaan. Ehdotetaan kalastuslaissa asiana todettavaksi: Kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen sijaan kalastusalueen tulee antaa kertomus tilikauden toiminnasta maa- ja metsätalousministeriön sekä TE-keskuksen ohjeiden mukaisesti. Tilien tarkastaminen Kalastuslain 78 :ssä todetaan, että kalastusalueen ohjesäännössä on mainittava tilintarkastuksen suorittaminen. Kyseinen lainkohta voi jatkossa aiheuttaa epäselvyyttä, koska uuden tilintarkastuslain myötä kalastusalueen kokoluokan yhteisöt mahdollisesti vapautetaan tilintarkastuksesta vuodesta 2012 alkaen. Ehdotetaan kalastuslaissa asiana todettavaksi: Kalastusalue on velvollinen suorittamaan vuosittain tilintarkastuslainmukaisen tilien tarkastamisen. Omistaja- ja viehekorvausten jakaminen Viitaten tilittämättömiä omistaja- ja viehekorvauksia koskevaan ehdotukseen taloushallintohankkeen ohjausryhmä esittää kalastuslakiin seuraavia muutoksia: Kalastusalueelle tuloutuvien varojen osalta 30 euron alaraja nostetaan 100 euroon. Kalastusalue voi tarvittaessa vuosittain tehdä varsinaisessa kokouksessaan päätöksen lakisääteistä pienemmän korvausrajan soveltamisesta. Kalastuslaissa säädetään tilittämättömille omistaja- ja viehekorvauksille kolmen vuoden vanhentumisaika. Vanhentumisaika käynnistyy vuosittain siitä päivästä, jolloin kalastusalue kuuluttaa kokouksessa tekemästään päätöksestään virallisella ilmoitustaulullaan. Vanhentumisajan kuluttua umpeen tilittämättömät varat kuuluvat kalastusalueelle. Vanhentumisen kautta alueelle tuloutuneet korvausvarat on käytettävä käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Tiedoksiantomenettelyn kehittäminen Hallintolaki ja myös viranomaisten julkisuudesta annettu laki (621/1999) asettaa kalastusalueille merkittäviä velvoitteita, joista suoriutuminen edellyttää sekä taloudellisia että henkisiä voimavaroja. Etenkin hallintolain mukainen tiedoksiantomenettely on erittäin raskas käytäntö. Tällöinhän tavallisesti käytetään yleistiedoksiantoa, johon kuuluu myös ilmoittaminen virallisessa lehdessä.

19 3/3 Ilmoitus virallisessa lehdessä on kalastusalueen toimintamäärärahoihin suhteutettuna kallista, eikä sillä todellisuudessa kuitenkaan tavoiteta asianosaisia. Jos päätöksestä vielä valitetaan, lisääntyvät kustannukset entisestään ja kalastusalueen muu toiminta on kuluvan kalenterivuoden osalta suunniteltava uudelleen. Työryhmän kanta on, että hallintolain edellyttämä tiedoksiantomenettely on kalastusalueiden rahanjakopäätösten osalta liian raskas. Hallintolain ollessa yleislaki tulisi erityislakina olevaan kalastuslakiin lisätä pykälä, jossa säädetään toimintaan soveltuva tiedoksiantomenettely ja vapautetaan kalastusalueiden tekemät päätökset nykyisestä yleistiedoksiantomenettelystä. Tiedoksiantomenettelyn nykyaikaistaminen on välttämätöntä, että kansalaisten perustuslailliset oikeudet aidosti tulisivat turvatuiksi. Uudistamisen painopiste tulisi olla nykyaikaisten sähköisten viestimien hyväksikäytössä. Ellei erityislakia muuteta, on vaihtoehtoisesti kalastusaluetoiminnan rahoitusta lisättävä, että kalastusalueet suoriutuisivat hyvää hallintotapaa noudattaen hallintosäädösten mukaisista lakisääteisistä velvoitteistaan. Ehdotuksen ohjausryhmän puolesta allekirjoittavat Erkki Lahti ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Heinimaa hankkeen projektipäällikkö

20 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE 1/2 ESITYS TILITTÄMÄTTÖMIEN OMISTAJA- JA VIEHEKORVAUSTEN KÄSITTELY Taustaa TE-keskukset voivat käyttää kalastusalueita apuna omistaja- ja viehekorvausten jakamisessa. Yleiseksi toimintatavaksi on vakiintunut, että kalastusalueet tekevät jakopäätökset vesialueen omistajille maksettavista omistaja- ja viehekorvauksista sekä siirtävät varat korvausten saajille. Kalastusalueilla ei kuitenkaan ole aina käytettävissään tietoa, kenelle korvaus kuuluu ja voidaan maksaa tietyn vesialueen osalta. Tämä aiheutuu usein siitä, etteivät osakaskunnat toimita tietojaan viranomaiselle yhteisaluelain 33 :n velvoituksesta huolimatta. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuen jäävät epäselvät omistussuhteet usein pysyvästi selvittämättä ja kalastusalueiden haltuun jää säännöllisesti vesialueen omistajille tarkoitettuja omistajakorvaus- ja/tai viehekorvausmaksuja. Omistaja- ja viehekorvaukset ovat lakisääteisiä korvauksia, joista muodostuva velka ei vanhene. Pienistä tilittämättömistä osuuksista kalastusalueen haltuun jäänyt summa kasvaa ajan kuluessa ja kalastusalueet velkaantuvat lisää vuosi vuodelta. Kalastusalueella on periaatteessa mahdollisuus vapautua vastuustaan siirtämällä tuntemattomien saajien osuudet lääninhallituksen haltuun. Tämä lakisääteinen (281/1931) talletuskäytäntö on kuitenkin tarkoitettu erityistilanteisiin, eikä sitä ole perusteltua käyttää ratkaisuna vuosittain toistuviin jako-ongelmiin. Kalastusalueiden taloushallintohankkeen ohjausryhmä esittää maa- ja metsätalousministeriölle toimenpiteitä, joilla kalastusalueiden nykyistä varallisuusasemaa saadaan parannettua ja turvataan kalastusalueiden taloutta myös jatkossa. Ehdotus sisältää toimenpiteitä sekä vanhoista tilittämättömistä varoista aiheutuvien velkojen poistamiseksi että uusien velkojen syntymisen ehkäisemiseksi. Esitys vanhojen tilittämättömien omistaja- ja viehekorvausten käsittelystä Koska vanhojen korvausvarojen kohdentaminen oikeille omistajille on vesialueiden yhdistymisten sekä omistussuhteiden muutosten vuoksi käytännössä mahdotonta ja omistajakohtainen korvaussumma usein vähämerkityksinen, taloushallintohankkeen ohjausryhmä esittää, että vanhat tilittämättömät varat pyritään purkamaan kalastusalueen taseesta seuraavasti: 1) Kalastusalueet tekevät päätöksen ja kuuluttavat yleisessä lehdessä hallintolain mukaisesti, että vesialueen omistajilla on 6 kk aikaa esittää todistus omistuksestaan vuonna 2006 kertyneiden ja sitä vanhempien tilittämättömien varojen osalta. Vanhat korvaukset maksetaan todistukset esittäneille omistajille mahdollisimman pian. 2) Mikäli vesialueen omistaja ei esitä todistusta omistuksestaan määräajassa, velka mitätöidään ja tilittämättömät varat tuloutetaan kalastusalueen seuraavassa tilinpäätöksessä tilikauden tuloksi. 3) Kalastusalueiden on käytettävä tuloutuneet varat käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti ja varojen käytöstä on tehtävä tilitys TE-keskukselle.

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Palautelomake 1 (6) Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit Innova Palvelut Oy: Laskuperusteisiin

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen

Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen PÄÄTÖS HÄME Pvm 26.9.2013 Dnro 1500/2171/2013 Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen ASIA Maa- ja metsätalousministeriö on kirjeellään dnro 1720/323/2013, 12.9.2013 ilmoittanut, että Hämeen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

STEA-/RAY-avustukset esitetään tilinpäätöksessä niiden käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

STEA-/RAY-avustukset esitetään tilinpäätöksessä niiden käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: 1. Yleistä Tämä ohje on laadittu STEA-avustuksia saavien yhteisöjen ja säätiöiden käytettäväksi. Ohje ei ole avustuksen saajia velvoittava, koska yleisten neuvojen ja ohjeiden antaminen kirjanpitolain

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Tämän lain toiminnantarkastusta

Lisätiedot

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto turvaa kalakantojen elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Alma Talent Helsinki 2016 7., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2775-6 ISBN 978-952-14-2360-4

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen. Talousvaliokunta Mika Björklund

HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen. Talousvaliokunta Mika Björklund HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen Talousvaliokunta 9.11.2016 Mika Björklund HE 208/2016 vp kirjanpitolain muuttamiseksi 1. Ei-taloudelliset tiedot (NFI, non-financialinformation) Tilinpäätösdirektiivin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Limes ry:n talousohjesääntö

Limes ry:n talousohjesääntö i luku: Yleisiä määräyksiä Limes ry:n talousohjesääntö 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄNNÖT JA JOHTAJASOPIMUS Tarkistakaa, tuleeko sääntöjä muuttaa Ainakin Toimintamuodot Tukisäätiötä koskevat määräykset

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot