KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN Kalastusalueiden taloushallintokoulutus, Helsinki Mikko Airaksinen, Prizztech Oy

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke 2. Kalastusalueen taloushallintoa koskeva lainsäädäntö 3. Kalastusalueen taloushallinnon järjestäminen 4. Kalastusalueen kirjanpidon erityiskysymyksiä -omistajakorvaukset ja vieherahat -toimintarahat ja edistämismäärärahat 5. Kalastusalueiden tilintarkastus jatkossa 6. Tilinpäätösasiaa 7. Muutosehdotuksia 8. MMM:n määräyskirje kalatalousyksiköille

3 HANKKEEN TOTEUTUS Toteutus: Rahoitus: MMM muuttuviin kustannuksiin RKTL Vetovastuu: RKTL / Jyväskylän riistan- ja kalantutkimus projektipäällikkö Petri Heinimaa, suunnittelija Mikko Airaksinen Hankkeen ohjausryhmä (kolme kokousta) pj. Erkki Lahti, Pohjois-Savon TE-keskus Seppo Reponen, Etelä-Savon TE-keskus Marketta Kiviluoto, Keski-Suomen TE-keskus Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto Jarmo Mononen, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Arto Katajamäki, Lounais-Suomen kalastusalue

4 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINTOHANKE PÄÄTAVOITE -Valmistella kalastusalueille ohjeistusta toiminta- ja edistämismäärärahojen sekä viehe- ja omistajakorvausten käsittelemiseksi alueen taloushallinnossa lainsäädännön ja viranomaisten ohjeiden mukaan = yhtenäistetään omistajien varoja ja valtionapujen käyttöä koskevia käytäntöjä Hankkeen tulostavoitteita Kalastusalueiden taloushallinnon perusohjeistuksen valmistelu Suositustilikartan ja tilinpäätösraporttimallien valmistelu Valtionapuja ja omistajien varojen kirjaamista koskevien suositusten laatiminen kalastusalueen juoksevaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä varten Ehdotukset korttivaroihin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittämisestä (lomakkeet ja prosessit) Ehdotukset kalastuslakiin tehtävistä taloushallintoa koskevista muutoksista

5 MARSSIJÄRJESTYS 1. Kalastusalueiden taloushallinnon käytäntöjen yhtenäistäminen 2. TE-keskusten käytäntöjen yhtenäistäminen (avustukset, alueiden seuranta) Varat ja valvonta MMM TE-keskus Kalastusalue TE-keskus Kalastusalue Raportointivastuu Kalastusalue Kalastusalue

6 HANKKEEN TUOTOKSET HALLINNOLLE Muistiot maa- ja metsätalousministeriölle Muistio 1 Kalastusalueen toimintamuoto (status) Muistio 2 Kalastusalueen tilinpäätösraportit Muistio 3 Valtionavut sekä omistaja- ja viehekorvaukset kalastusalueen tilikartassa ja tilinpäätösrungossa Muistio 4 Kalastusalueen tilintarkastus Muutosehdotukset maa- ja metsätalousministeriölle Kalastusalueiden toimintaa koskevat lakimuutosesitykset Tilittämättömien omistaja- ja viehekorvausten käsittely

7 HANKKEEN TUOTOKSET KALASTUSALUEILLE Toimintasuositukset kalastusalueille Suositus 1 Suositus 2 Suositus 3 Suositus 4 Suositus 5 Kalastusalueen taloushallinnon järjestäminen Kalastusalueen tilinpäätösraportit ja niiden sisältö Toiminta- ja edistämismäärärahat; käyttö, kirjanpitotilit, tarvittavat kirjaukset sekä varojen esittäminen tilinpäätösraporteissa Omistaja- ja viehekorvausten käsittely, kirjanpitotilit, tarvittavat kirjaukset sekä varojen esittäminen tilinpäätösraporteissa Kalastusalueen ohjesääntö Suositusten liitteet Liite 1 Malli kertomukseksi kalastusalueen tilikauden toiminnasta Liite 2 Malli omistaja- ja viehekorvausten jakolomakkeesta

8 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON NYKYTILA Kalastusalueiden taloushallintoasioissa paljon tulkinnanvaraisuutta (status) -Kirjanpitovelvollisuus epäsuorasti kalastuslain pykäliä tulkiten -Onko kyseessä liiketoimintaa vai yleishyödyllistä työtä kalavesien hyväksi? *tuloslaskelmakaava, verotus -Kirjanpitolautakunnasta saatu lain ja KILAn lausuntojen tulkintaa, mutta ei mustaa valkoisella -Kalastusalueiden kirjanpidot hyvin vaihtelevia -> Syy osittain puutteellisessa ohjeistuksessa -> Erilaisista käytännöistä johtuen alueiden talouden valvonta teettäisi huomattavasti lisätöitä -> Kalastusalueiden asema vaatii selkiyttämistä Nykyisten käytäntöjen toimivuus -Käytännöt ja lomakkeet vaihtelevat TE-keskuksittain, mutta lain vaatimukset täyttyvät -TE-keskukset haluavat keventää avustuskäytäntöjä, Valtiontalouden tarkastusvirasto kiristää *ennakkomaksut, valvonta - Koko toimintaprosessi kaipaa tarkistamista ja kalastusalueet tarkempaa ohjeistusta

9 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA KALASTUSALUEEN TALOUSHALLINTO Kirjanpitolaki määrittelee pääsääntöisesti kirjanpitovelvollisuuden. Laissa ja asetuksessa annetaan yleiset kirjanpitoa koskevat säädökset. Lisäksi käytäntöjä tarkennetaan -kirjanpitovelvollisen toimintamuodon (osakeyhtiö, yhdistys ym.), -toiminnan luonteen (liiketoimintaa vai yleishyödyllistä) ja -koon (liikevaihto, varallisuus ja henkilöstö) perusteella Kirjanpitovelvollisuus Ei Ei kirjanpitopakkoa Osakaskunta (tietyissä tapauksissa) Kyllä Luonnollinen hlö Voiton tavoittelu Kirjanpitovelvollinen Yhteisetuus Yhteisö Yleishyödyllisyys Pieni kirjanpitovelvollinen Kalastusalue??? Kirjanpidon ohjeistamisessa on vaikeinta se, ettei taloushallintoon liittyvä lainsäädäntö tunne kalastusaluetta, eikä kalastusalueella ole selvää lakisääteistä toimintamuotoa!

10 KALASTUSALUEEN TOIMINTAMUOTO Onko kalastusalue 1) yhteisö, 2 ) yleishyödyllinen yhteisö? Yleishyödyllinen yhteisö TVL 22 : Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voittoosuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Ei ole olemassa parempaakaan tulkintaa Useat oikeustapaukset puoltavat yleishyödyllisen yhteisön tulkintaa Tapauskohtainen määrittely kalastusalueen oman toiminnan merkitys

11 KALASTUSALUEEN KIRJANPITOVELVOLLISUUS KPL 1:1 Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina 5) yhdistys, asumisoikeusyhdistys ja muu sellainen yhteisö Kalatalouden edistämistoimintaa? (KHO )?? Kalastusalue ei myöskään oikeastaan ole yhteisö Lakisääteinen seudullinen yhteistoimintaelin (Vihervuori, Ympäristöoikeus) Kalastusalueen kirjanpitovelvollisuus tulkinnanvarainen asia kirjanpitolain kriteerein KPL 8:5 Tämän lain estämättä on kirjanpitovelvollisuudesta ja kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta voimassa, mitä niistä erikseen muualla laissa säädetään tai mitä asianomainen viranomainen on muun lain nojalla säätänyt tai määrännyt.

12 KALASTUSALUEEN KIRJANPITOVELVOLLISUUS KalL 78 ohjesäännössä mainittava varojen käytön ja tilinpidon perusteet 75 Kalastusalueen kokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta Kalastuslaki ei ota suoraan kantaa kirjanpitovelvollisuuteen tai KPL:n noudattamiseen Mitä ohjesäännössä kirjanpidosta todetaan..? Vertailu osakaskuntiin Yhteisaluelaki 32 b Osakaskunnasta, joka harjoittaa sellaista liike- tai ammattitoimintaa, jonka perusteella osakaskunta on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen, on voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. LAIN TULKINTA: Kalastuslaki synnyttää välillisesti kirjanpitovelvollisuuden -> noudatetaan KPL:a, jos kalastuslaissa ei toisin säädetä (KILAn sihteerin oma tulkinta, ei mustaa valkoisella )

13 TILINTARKASTUSVELVOLLISUUS Tilintarkastuslaki 1:1 Tätä lakia sovelletaan, jollei muualla laissa toisin säädetä: 1) kirjanpitolain (1336/1997) mukaan kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön (kirjanpitovelvollinen) tilintarkastukseen 3:9 Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tässä laissa ja muualla laissa säädetään. KalL 78 Kalastusalueen ohjesäännössä on mainittava 8) varojen käytön ja tilinpidon perusteet, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisen aika sekä tilintarkastuksen suorittaminen Millainen tarkastus? Sovelletaanko tilintarkastuslakia? Yhdistyslaki 38 Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään. Osakeyhtiölaki 7:1 Osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa säädetään.

14 3. KALASTUSALUEEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Oletus: Kalastusalue yleishyödyllinen (?) yhteisö (?) ja pieni kirjanpitovelvollinen Yleishyödyllisen yhteisön toiminta jaetaan -varsinaiseen toimintaan kalastuslaissa sekä kalastusalueen ohjesäännössä ja käyttö- ja hoitosuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden mukaan toimimista (säätelypäätökset, omistaja- ja viehekorvausten jako sekä osakaskunnilta saadut toimeksiannot) -varainhankintaan varsinaisen toiminnan ulkopuolinen tavaroiden tai palvelujen myynti (esim. kalastusalueen hallinnoimasta erityiskalastuskohteesta saadut lupatulot) -sijoitus- ja rahoitustoimintaan (mm. mahdolliset osinko- ja korkotulot) Jaottelu huomioitava kirjanpidossa ja tilinpäätösraporteissa

15 KIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN Hallitus vastuussa kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä -kuukausikohtaisesti tai muulla vastaavalla jaksotuksella viimeistään neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä (1/2007 viimeistään 5/2007 päättyessä) -alv-velvollisuus -> kuukausittain (alv-ilmoitus ja tilitys 1/ mennessä) -Tilikaudella mahdollista myös maksuperusteisesti, viim. tilinpäätöksessä suoriteperusteiseksi -Tilinpäätös laadittava 4 kk:n kuluessa tilikauden päätöksestä -Tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava materiaali on säilytettävä vähintään 6 vuotta - Varsinaiset kirjanpitokirjat (mm. tasekirja, tase-erittelyt, pääkirjat ja päiväkirjat sekä muut kirjanpitokirjat) ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä -Tiettyihin rahoitusmuotoihin (esim. EU-rahoitus) voi liittyä kirjanpitolaista poikkeavia vaatimuksia kirjanpitoaineiston säilyttämiselle.

16 TILINPÄÄTÖSRAPORTIT KPL 3:1 Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää: 1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; 2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman; 3) rahoituslaskelman, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana 4) taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista, jos Kirjanpitovelvollisen sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi 9 :n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista: 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto euroa; 2) taseen loppusumma euroa; 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Kirjanpitolaki ei velvoita kalastusaluetta laatimaan toimintakertomusta -voidaan laatia vapaaehtoisesti, jolloin se tulee tehdä täysimääräisenä (paras vaihtoehto?)

17 TILINPÄÄTÖSRAPORTIT Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohje Käytettävissä oleviin voimavaroihinsa ja osaamiseensa nähden pienen kirjanpitovelvollisen saattaa olla tarkoituksenmukaista pidättäytyä oma-aloitteisesta toimintakertomuksen laatimisesta; arvioinnin vaikeudesta johtuvat puutteet toimintakertomuksen tietosisällössä voivat aikaansaada kirjanpitovelvolliselle korvausvastuun velkojia tai muita sidosryhmiä kohtaan, jos kirjanpitovelvollinen joutuu taloudellisiin vaikeuksiin arvion kohteena olevana aikana. Jos pieni kirjanpitovelvollinen päättää, ettei se laadi kirjanpitolain tarkoittamaa toimintakertomusta, sen tulee kuitenkin aina antaa asianomaisessa yhteisölaissa esitettäväksi edellytetyt toimintakertomuksen tiedot joko toimintakertomuksena tai, lain sen salliessa, liitetietona. Kirjanpitolautakunta katsoo, että tämä asiakirja tulisi selvyyden vuoksi nimetä asianomaisen yhteisölain mukaan esimerkiksi osuuskuntalain tarkoittamiksi toimintakertomustiedoiksi eikä siihen saisi sisällyttää mitään muita tietoja kuin ne, joita yhteisölaki nimenomaisesti edellyttää; näin menetellen vältettäisiin vaara siitä, että lukija sekoittaisi asiakirjan kirjanpitolain tarkoittamaan toimintakertomukseen. Sellaisen pienen kirjanpitovelvollisen, joka päättää laatia KPL 3:1.6 :n mukaisen toimintakertomuksen, on esitettävä siinä jäljempänä luvuissa 2.3, 2.4, 2.5 ja 2.6 tarkoitetut tiedot täydellisinä. Selvyyden vuoksi kirjanpitolautakunta painottaa, että pieni kirjanpitovelvollinen ei voi valita niistä toimintakertomukseensa vain yksittäisiä seikkoja oman harkintansa mukaan.

18 KALASTUSLAKI KALASTUSALUEEN TILINPÄÄTÖSRAPORTIT 78 ohjesäännössä mainittava varojen käytön ja tilinpidon perusteet, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisen aika sekä tilintarkastuksen suorittaminen Toimintakertomus on laadittava, mutta millainen 1. KPL:n mukainen toimintakertomus (jota KPL ei edellytä ja KILA ei suosittele) 2. Muu toimintakertomus (vrt. KILAn yleisohje) Jatkossa Kertomus tilikauden toiminnasta MMM:n/TE-keskuksen ohjeiden mukaan

19 Lääninkassa Omistajille 4. KIRJANPIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ Omistaja- ja viehekorvaukset TEK siirtää Velaksi Omistaja- /viehekorvaukset TEK Alueen päätös Velaksi Maksettavat Tilittämättömät Tuloksi Valtakirja 30 sääntö LH palautuneet 10v Tuloslaskelma Tase Kirjanpito

20 JAKOLUETTELOT KORVAUKSISTA KIINTTUNNUS VESIALUEEN OMISTAJA PINTA-ALA/HA KALASTUSRASITUS PAINOARVO KORVAUS, ALUE/30 ALUE/VK* JAKAMATON** JAETAAN Yleiset Yhteiset vesialueet A Mikkola 0,2 1 0,2 32,61 0,00 0,00 32,61 0,00 B Möttölä ,74 0, ,74 0,00 0,00 C Vitikkala ,78 0,00 0, ,78 0,00 D Keskinen ,39 0,00 0,00 0, ,39 E Pohjola 0,8 2 1,6 260,87 0,00 0,00 0,00 260,87 F Kinttula ,09 0,00 0,00 326,09 0,00 G ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 30 70, ,48 0, , , ,26 Yksityiset vesialueet K x 0,2 1 0,2 32,61 0,00 0,00 0,00 32,61 L x ,26 0,00 0,00 978,26 0,00 M x 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O x 5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P x 5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q x ,65 0,00 0, ,65 0,00 R x 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 24, , ,52 0,00 0, ,91 32,61 KAIKKI YHTEENSÄ 54, ,00 0, , , ,87 YHTEENVETO KORVAUSTEN JAOSTA Kirjanpidon tili Alueen tuloa 30 euron säännöllä 0,00 tilinro Alueen tuloa valtakirjalla 6521,7 tilinro Alueen tuloa yhteensä 6521,74 Jakamattomiksi varoiksi 6 717,39 tilinro Siirretään lääninkassaan X Jaetaan omistajille 1760,87 tilinro

21 OMISTAJA- JA VIEHEKORVAUSTEN TILIT Omistajakorvausten tilit Omistajakorvaukset TEK Omistajakorvaukset enintään 30 euroa Omistajakorvaukset valtakirjalla Maksettavat omistajakorvaukset Tilittämättömät omistajakorvaukset Ryhmittely Tase, lyhytaikainen vieras pääoma Tuloslaskelma, varsinainen toiminta Tuloslaskelma, varsinainen toiminta Tase, lyhytaikainen vieras pääoma Tase, pitkäaikainen vieras pääoma Käyttötarkoitus Velkatili, johon TE-keskuksen siirtämät omistajakorvaukset kirjataan. Tulotili, johon kirjataan alueelle jäävät varat 30 euron säännön mukaan. Tulotili, johon kirjataan alueelle valtakirjalla osoitetut varat. Velkatili, johon kirjataan maksuun menevät omistajakorvaukset. Velkatili, johon kirjataan tilikausittain omistajakorvaukset, joita ei yhteystietojen puuttuessa pystytä maksamaan.

22 Kirjanpito OMISTAJA- JA VIEHEKORVAUKSET -Lähtökohtaisesti rahoitustapahtuma (velkakirjaus) kalastusalueen kirjanpidossa -Velkakirjausta puretaan korvauksia maksettaessa ja alueen varoja tuloutettaessa -Tuloslaskelmaan vain alueelle jäävät varat varsinaisen toiminnan tuotoiksi -Muut kirjaukset suoraan tasetilien kautta -Tilinpäätöstä tehtäessä maksamattomat korvaukset velkaa vesialueen omistajille TE-keskuksen jakopäätös ja rahat alueelle Tulotilit Velkatilit Om.korv. TEK 2)10 3)25 4)60 5)5 1)100 1)100 Pankkitili 6)60 10)40 Kalastusalueen jakopäätös (valitusajan jälkeen) Korvaukset 30 Korvaukset vk Maksettavat ok Tilittämättömät ok 2)10 3)25 4)60 5)5 Maksetaan omistajille 7)10 8)25 6)60 9)5 Tilinpäätös TULOSTILI 11)35 7)10 8)25 TASETILI 10)40 11)35 9) 5

23 OMISTAJAKORVAUKSET TILINPÄÄTÖSRAPORTEISSA TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Omistajakorvaukset enintään Omistajakorvaukset valtakirjalla TASE TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset Tilikauden ylijäämä 35 Pankki 40 Pitkäaikainen vieras pääoma Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset 5 Vastaavaa yhteensä 40 Vastattavaa yhteensä 40

24 Tositelaji Tosite Debet Kredit Selite 1910 Pankki ,00 Vuoden 2006 omistajakorvaukset ,00 3/ , Tilittämättömät omistajakorvaukset ,00 Ahvenkari ,00 Simolansaari -839, Omistajakorvaukset TEK ,00 Vuoden 2006 omistajakorvaukset ,00 Siirto tilittämättömiin omistajakorvauksiin ,00 Siirto tuloksi valtakirjalla ,00 Siirto tuloksi 30 euroa ,00 Siirto maksettaviin 0, Maksettavat omistajakorvaukset ,00 Kinnulan osakaskunta ,00 Ruusulan ok ,00 Vitikkalan ok ,00 Pennalan ok ,00 om korv Pennalan ok ,00 om korv Kinnulan ok ,00 om korv Ruusulan ok ,00 om korv Vitikkalan ok 0, Omistajakorvaukset enintään 30 euroa ,00 Hyrylä ,00 Ryysylä ,00 Simola 3025 Omistajakorvaukset valtakirjalla ,00 Pennasen ok ,00 Vitikkalan ok ,00 Riipisen ok -61, ,00

25 TOIMINTA- JA EDISTÄMISMÄÄRÄRAHA TEK siirtää Kirjataan maksettu osuus tuloksi Käyttö tilikauden aikana Menokirjauksia eri kulutileille Tilinpäätös Selvitetään avustuksen käyttö MAKSETTU TOIMINTARAHA TAI EDISTÄMISRAHA KÄYTETTY OSUUS KÄYTTÄMÄTÖN OSUUS Tuloslaskelmaan tuotoksi Taseeseen velaksi Palautetaan seuraavan tilikauden alussa uudelleen tulotilille

26 VALTIONAPUJEN SEURANTA KIRJANPIDOSSA Toimintaraha Edistämisraha Kirjataan tulotileille Toimintamääräraha ja Edistämismääräraha KHS Purokunnostus Annetaan avustuksille projektinumerot Merkitään laskuihin projektinumero, jolloin kirjanpitäjä tietää, miltä avustukselta kyseisen lasku maksetaan Matkalasku Maastokartoitus purolla, 50 projekti 211 TE-keskukselle tilitystä tehtäessä tulostetaan kirjanpidosta tapahtumaluettelo projektin numerolla Matkalaskut Palkat 110 Toimintaraha KHS Purokunnostus Yhteensä Yhteenveto Purokunnostus, 211 Matkat 50 Palkat 20 Yhteensä 70

27 VALTIONAPUJEN RAPORTOINTI TILINPÄÄTÖKSESSÄ Tilikaudella käytetty toimintaraha esitetään tuloslaskelmassa yleisavustuksissa Tilikaudella käytetyt edistämismäärärahat esitetään tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuottona sen projektin yhteydessä, johon avustus on saatu Käytetty ei ole sama asia kuin myönnetty (summa voi olla useinkin sama) Valtionavut tuloutuvat hyväksyttyjen kustannusten suhteessa Jos avustuskelpoisia kustannuksia 1000, avustusta tuloutetaan 1000 Käytetty = tilikaudella syntyneet avustuskelpoiset kustannukset Jos TEK maksanut etukäteen enemmän kuin käytetty, syntyy tilinpäätöksessä toiminta- ja/tai edistämismäärärahavelka, joka esitetään taseessa kohdassa Muut velat Jos TEK maksanut etukäteen vähemmän kuin käytetty, syntyy tilinpäätöksessä toiminta- ja/tai edistämismäärärahasaaminen, joka esitetään taseessa kohdassa Muut saamiset

28 VALTIONAPUJEN TILIT Toimintamäärärahatilit Ryhmittely Käyttötarkoitus Toimintamääräraha Edellisen tilikauden toimintamääräraha Toimintamäärärahavelka Toimintamäärärahasaaminen Tuloslaskelma, yleisavustukset Tuloslaskelma, yleisavustukset Tase, vieras pääoma Tase, oma pääoma Tulotili, johon TE-keskuksen myöntämät toimintamäärärahat kirjataan. Tulotili, johon edellisellä tilikaudella käyttämättömät toimintamäärärahat kirjataan. Velkatili, johon kirjataan tilikaudella myönnetystä toimintarahasta käyttämättä jäänyt osuus. Saamistili, jolle kirjataan se osuus toimintarahasta, jota vastaava osuus on jo käytetty, mutta rahaa ei ole saatu ennakkoon TEkeskukselta.

29 TOIMINTA- JA EDISTÄMISRAHAT: ESIMERKKI Kalastusalueen tase tilikauden alussa: TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset 4900 Edellisten tilikausien ylijäämä 5100 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma Edistämismäärärahasaaminen 300 Toimintamäärärahavelka 100 Vastaavaa yhteensä 5200 Vastattavaa yhteensä 5200 Tilien avaus: Taseessa oleva toimintamäärärahavelka palautetaan omalle tulotililleen: Ed.tilkauden toimintaraha Toimintamäärärahavelka 100 (100) 100 Tilikaudella: TE-keskus myöntää uutta toimintamäärärahaa 2000 euroa ja maksaa koko summan ennakkoon Pankki Toimintamääräraha TE-keskus myöntää edistämismäärärahaa purokunnostushankkeen esiselvitykseen 1000 euroa ja maksaa koko summan ennakkoon Pankki Edistämismääräraha 1000

30 TOIMINTA- JA EDISTÄMISRAHAT KIRJANPIDOSSA Tilinpäätös: Tilinpäätöstä tehtäessä todetaan, että toimintamäärärahaa on yhteensä käytetty tilikaudella 1600 euroa (ed. tilikauden raha kuluvan tilikauden myönnöstä). Ed.tilkauden toimintaraha 100 Toimintamääräraha Toimintamäärärahavelka 500 Edellisen vuoden edistämismääräraha (200 ) käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitykseen on käytetty loppuun. Tilikaudella myönnetystä edistämisrahasta on käytetty 400 euroa. Edistämismäärärahasaaminen Edistämismääräraha Edistämismäärärahavelka 600 TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset 5700 Edellisten tilikausien ylijäämä 5100 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma Edistämismäärärahasaaminen 500 Toimintamäärärahavelka 500 Edistämismäärärahavelka 600 Vastaavaa yhteensä 6200 Vastattavaa yhteensä 6200

31 KALASTUSALUEEN TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Edistämisraha (KHS:n päivitykseen) 200 Edistämisraha (purokunnostushankkeen suunnitteluun) Kulut Tuotto-/kulujäämä VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Yleisavustukset Toimintamääräraha TILIKAUDEN TULOS 0 TILINPÄÄTÖSSIIRROT 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0

32 VALTIONAVUT TILINPÄÄTÖKSESSÄ MAKSATUS Kaikki ennakkona Osa ennakkona Kaikki jälkikäteen Kaikki käytetään Kaikki tuloslaskelmaan Kaikki tuloslaskelmaan Ennakon ylimenevä saamiseksi Kaikki tuloslaskelmaan Kaikki saamiseksi (tase) Osa jää käyttämättä Käytetty tuloslaskelmaan Käytetty tuloslaskelmaan Käytetty tuloslaskelmaan Saadun ja käytetyn erotus velaksi Jos käytetty > ennakko ylimenevä saamiseksi Vastaava summa saamiseksi Jos käytetty < ennakko erotus velaksi

33 MAKSUT LASKUJA VASTAAN Kirjanpitoon merkitään menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen (suoriteperuste). Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä Rahaa Tukikelpoiset kustannukset KIRJANPITO Edistämisrahapäätös/TEK lasku Tuotannontekijöitä hyväksyntä

34 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 1. PERUSTIEDOT Sijainti (vesistö, paikkakunnat) Vesipinta-ala Jäsenten määrä Yleisten ja yksityisten vesien suhde Osakaskuntien järjestäytymisaste 2. HALLINTO Hallitus -hallituksen kokoonpano tilikaudella -kokousten määrä tilikaudella Kalastusalueen kokous -kokouspäivä, paikka, edustus -merkittävimmät kokouksen tekemät päätökset Isännöinti Kirjanpito Tilintarkastus

35 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 3. TULOT JA MENOT SEKÄ RAHOITUS Tilikauden tulot (kokonaisumma) -Alueelle tuloutuneet omistaja- ja viehekorvaukset (30 euron säännöllä ja valtakirjalla) -Tilikaudella käytetty toimintamääräraha -Tilikaudella käytetty edistämismääräraha käyttökohteineen (jako tarvittaessa eri myöntökohteisiin) -Osakaskuntatoimeksiantojen tuotot -Oma varainhankinta -Muut avustukset Kokonaiskustannukset sekä lisätietoa merkittävimmistä kustannuseristä Toimintamäärärahan saldo tilikauden lopussa (paljonko käyttämättä) Edistämismäärärahan saldo tilikauden lopussa (paljonko käyttämättä Myönnetyt toiminta- ja edistämismäärärahat, joita ei ole vielä nostettu

36 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 4. TOIMINTA KALASTUSALUEELLA TILIKAUDELLA Kalastus -Viehekalastuksen yhtenäislupa-alue -Erityiskohteet -Verkkokalastus ja muut passiiviset pyydykset -Onginta- ja pilkintärasitus ja sen jakaantuminen alueella -Viehekalastusrasitus ja sen jakaantuminen alueella Kalavesien hoito -Istutukset -Muut hoitotoimet Tutkimus ja seurannat -Koekalastukset ja niiden tärkeimmät tulokset -Saalisseurannat ja niiden tärkeimmät tulokset -Tutkimustoiminta (lähinnä ulkopuolinen, RKTL ym.) ja tärkeimmät tulokset Kalastuksen valvonta -Valtuutetut valvojat -Valvonnan toiminta tilikaudella ja katsaus vesillä tehdyistä havainnoista Koulutustoiminta Muu toiminta

37 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 5. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Arvio käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella Tarve suunnitelman päivittämiselle 6. TULEVAN TILIKAUDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET 7. KALASTUSALUEELLA VOIMASSA OLEVAT SÄÄTELYPÄÄTÖKSET Verkkosäätely Alamitat ja mahdolliset lajikohtaiset erityispäätökset Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskiellot kalastusalueella (TE-keskuksen päätökset)

38 UUSI TILINTARKASTUSLAKI Eduskunta hyväksyi helmikuussa uuden tilintarkastuslain Uuden lain päälinjaukset -pienten kirjanpitovelvollisten vapauttaminen tilintarkastuspakosta -maallikkotilintarkastajista luopuminen siirtymäajan jälkeen Vapautus tilintarkastuspakosta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1. taseen loppusumma ylittää euroa, 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää euroa tai 3. palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä. Muiden yhteisöjen tilintarkastuksesta Ennen uuden tilintarkastuslain voimaantuloa perustetuissa muissa yhteisöissä kuin yhdistyksissä ja säätiöissä sovelletaan vanhan tilintarkastuslain säännöksiä tilintarkastajan valintaan ja tilintarkastukseen niinä tilikausina, jotka päättyvät viimeistään KHT- tai HTM-tilintarkastajan taikka KHT- tai HTM-yhteisön valintaan ja näiden suorittamaan tilintarkastukseen sovelletaan uutta lakia. Kalastusalueiden tilintarkastusvelvollisuus lakkaa tilintarkastuslain perusteella, miten KalL Kalastusalueet käyttävät ammattitilintarkastajia, kustannukset/hyödyt? Valtionapujen päätöksenmukainen käyttö tarkastetaan muuten kuin tilintarkastuslain mukaan?

39 6. TILINPÄÄTÖSASIAA Tilinpäätösasiakirjat - tase, tuloslaskelma ja toimintakertomus (tilintarkastuskertomus; määrämuoto?) Muut tarvittavat asiakirjat - jakoluettelot omistaja- ja viehekorvauksista - tositenumeroittainen yhteenveto valtionapujen käytöstä avustuskohtaisesti Tase - tilittämättömien omistaja- ja viehekorvausten saldo (vieras pääoma) - omistajille maksettavien suoritusten saldo (vieras pääoma) - näkyvätkö myöntövuonna käyttämättä jääneet valtionavut taseessa

40 KIRJANPITOASETUKSEN LYHYT TASE Varat / Rahan käyttö V a s t a a v a a Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikainen Lyhytaikainen Myyntisaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Toimintarahasaaminen Edistämisrahasaaminen Velat / Rahan lähde V a s t a t t a v a a Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen Muut velat Lyhytaikainen Ostovelat Saadut ennakkomaksut Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset Tilittämättömät viehekorvaukset Toimintarahavelka Edistämisrahavelka Maksettavat omistajakorvaukset Maksettavat viehekorvaukset

41 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1650, ,00 Tilikauden voitto (tappio) 400,00 300,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset 150, ,00 150,00 450,00 450,00 Lyhytaikainen Ostovelat 1200,00 500,00 Muut velat Maksettavat omistajakorvaukset 560,00 400,00 Toimintamäärärahavelka 600,00 300, , ,00 700, ,00 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 4560, ,00 Omavaraisuusaste 2050/ /3330 -> 45% ->50%

42 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 300,00 300,00 Aineelliset hyödykkeet 1200,00 870,00 Sijoitukset 200,00 180,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 530,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 180,00 50,00 Muut saamiset Edistämismäärärahasaaminen 450,00 450,00 630,00 0,00 50,00 Rahat ja pankkisaamiset 1700, ,00 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 4560, ,00

43 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA Maksuvalmius (kyky suoriutua lähitulevaisuuden maksuvelvotteista) - Current ratio: vaihtuvat vastaavat / lyhytaikainen vieras pääoma - Quick ratio: rahoitusomaisuus / (lyhytaikainen vieras pääoma) Esimerkkitapauksessa tulkinta - Current ratio 1,21 1,63 hyvä>2, tyydyttävä 1-2, heikko< 1 - Quick ratio 0,99 1,63 hyvä>1, tyydyttävä 0,5-1, heikko< 0,5 Kalastusalueen maksuvalmiutta arvioitaessa on perusteltua huomioida myös mahdolliset tilittämättömät omistaja- ja viehekorvaukset, koska tämä raha tulisi olla tallessa. Esimerkki kalastusalueen maksuvalmiustestistä: +Rahat ja pankkisaamiset +Lyhytaikaiset saamiset -Lyhytaikaiset velat (sis.maksamattomat omistaja- ja viehekorvaukset) -Tilittämättömät omistajakorvaukset -Tilittämättömät viehekorvaukset Jos maksuvalmiustestin tulos on miinusmerkkinen, tulisi kalastusalueen kiinnittää huomioita maksuvalmiutensa kehittymiseen

44 7. MUUTOSESITYS: TILITTÄMÄTTÖMÄT VARAT Nykyisellä käytännöllä yli 30 euron osuudet omistaja- ja viehekorvauksista tilittämättömiksi varoiksi, jos on epäselvää, kenelle vesialueelle kuuluva korvaussumma tulisi maksaa. Siirretään lääninhallituksen Pidetään kalastusalueen hallussa tilille (tallettamislaki) Käytännön ongelmat Varat 10 vuotta käyttämättä Varat ikuisesti käyttämättä Järjestelmä poikkeustapauksiin Varat voidaan hukata Omistussuhteiden selvittäminen voi olla vuosien päästä vaikeaa Onko järkevää kerryttää tilittämättömiä varoja kympeillä? Onko tarpeen siirtää kalastusalueille varoja, jotka käyttämättä 10v tai enemmän? Löytyykö varoja alueen tililtä vuosien kuluttua, jos omistaja ilmaantuu?

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke I Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa Kalantutkimus Jyväskylä 15.2.2007 LOPPURAPORTTI 1/2 15.2.2007 Maa- ja metsätalousministeriö /kala- ja riistaosasto

Lisätiedot

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyksen talous- mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata KLT, MBA, HTM Yhdistystoiminnan periaatteet Kirjanpidon perusteet Tilinpäätöksen sisältö ja -periaatteet Verotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2008 Laatija: Tuire Mäki Ohjaaja: Aila Virtanen JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Hallituksen vastuu kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta Hallituksen on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. (Yhdistyslaki 6:35 ) Hallituksen

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto. Lilli Mänttäri. KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto. Lilli Mänttäri. KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto Lilli Mänttäri KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011

Liiketalouden koulutusohjelma taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 Arto Papunen KYLÄYHDISTYKSEN KIRJANPIDON ORGANISOINTI Liiketalouden koulutusohjelma taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 KYLÄYHDISTYKSEN KIRJANPIDON ORGANISOINTI Papunen, Arto Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339 SISÄLLYS N:o Sivu 1336 Kirjanpitolaki... 4515 1337 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 4534 1338 Laki osuuskuntalain

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ellei jäljempänä tässälaissa ole toisin säädetty.

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ellei jäljempänä tässälaissa ole toisin säädetty. Annettu Helsingissä 10. päivänä elokuuta 1973 Kirjanpitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset. 1 Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Yhdistyksen tilinpäätösmalli. Tiina Seppä

Yhdistyksen tilinpäätösmalli. Tiina Seppä Yhdistyksen tilinpäätösmalli Tiina Seppä Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 9.12.2013 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tiina Seppä Raportin nimi Yhdistyksen tilinpäätösmalli

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA KLUBIN RAHASTONHOITAJA KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvat tehtävät Rahastonhoitaja on klubin talouspäällikkö Toimii klubin presidentin ja hallituksen valvonnan alaisena

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy Kalle Holstila Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot