KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN Kalastusalueiden taloushallintokoulutus, Helsinki Mikko Airaksinen, Prizztech Oy

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke 2. Kalastusalueen taloushallintoa koskeva lainsäädäntö 3. Kalastusalueen taloushallinnon järjestäminen 4. Kalastusalueen kirjanpidon erityiskysymyksiä -omistajakorvaukset ja vieherahat -toimintarahat ja edistämismäärärahat 5. Kalastusalueiden tilintarkastus jatkossa 6. Tilinpäätösasiaa 7. Muutosehdotuksia 8. MMM:n määräyskirje kalatalousyksiköille

3 HANKKEEN TOTEUTUS Toteutus: Rahoitus: MMM muuttuviin kustannuksiin RKTL Vetovastuu: RKTL / Jyväskylän riistan- ja kalantutkimus projektipäällikkö Petri Heinimaa, suunnittelija Mikko Airaksinen Hankkeen ohjausryhmä (kolme kokousta) pj. Erkki Lahti, Pohjois-Savon TE-keskus Seppo Reponen, Etelä-Savon TE-keskus Marketta Kiviluoto, Keski-Suomen TE-keskus Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto Jarmo Mononen, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Arto Katajamäki, Lounais-Suomen kalastusalue

4 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINTOHANKE PÄÄTAVOITE -Valmistella kalastusalueille ohjeistusta toiminta- ja edistämismäärärahojen sekä viehe- ja omistajakorvausten käsittelemiseksi alueen taloushallinnossa lainsäädännön ja viranomaisten ohjeiden mukaan = yhtenäistetään omistajien varoja ja valtionapujen käyttöä koskevia käytäntöjä Hankkeen tulostavoitteita Kalastusalueiden taloushallinnon perusohjeistuksen valmistelu Suositustilikartan ja tilinpäätösraporttimallien valmistelu Valtionapuja ja omistajien varojen kirjaamista koskevien suositusten laatiminen kalastusalueen juoksevaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä varten Ehdotukset korttivaroihin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittämisestä (lomakkeet ja prosessit) Ehdotukset kalastuslakiin tehtävistä taloushallintoa koskevista muutoksista

5 MARSSIJÄRJESTYS 1. Kalastusalueiden taloushallinnon käytäntöjen yhtenäistäminen 2. TE-keskusten käytäntöjen yhtenäistäminen (avustukset, alueiden seuranta) Varat ja valvonta MMM TE-keskus Kalastusalue TE-keskus Kalastusalue Raportointivastuu Kalastusalue Kalastusalue

6 HANKKEEN TUOTOKSET HALLINNOLLE Muistiot maa- ja metsätalousministeriölle Muistio 1 Kalastusalueen toimintamuoto (status) Muistio 2 Kalastusalueen tilinpäätösraportit Muistio 3 Valtionavut sekä omistaja- ja viehekorvaukset kalastusalueen tilikartassa ja tilinpäätösrungossa Muistio 4 Kalastusalueen tilintarkastus Muutosehdotukset maa- ja metsätalousministeriölle Kalastusalueiden toimintaa koskevat lakimuutosesitykset Tilittämättömien omistaja- ja viehekorvausten käsittely

7 HANKKEEN TUOTOKSET KALASTUSALUEILLE Toimintasuositukset kalastusalueille Suositus 1 Suositus 2 Suositus 3 Suositus 4 Suositus 5 Kalastusalueen taloushallinnon järjestäminen Kalastusalueen tilinpäätösraportit ja niiden sisältö Toiminta- ja edistämismäärärahat; käyttö, kirjanpitotilit, tarvittavat kirjaukset sekä varojen esittäminen tilinpäätösraporteissa Omistaja- ja viehekorvausten käsittely, kirjanpitotilit, tarvittavat kirjaukset sekä varojen esittäminen tilinpäätösraporteissa Kalastusalueen ohjesääntö Suositusten liitteet Liite 1 Malli kertomukseksi kalastusalueen tilikauden toiminnasta Liite 2 Malli omistaja- ja viehekorvausten jakolomakkeesta

8 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON NYKYTILA Kalastusalueiden taloushallintoasioissa paljon tulkinnanvaraisuutta (status) -Kirjanpitovelvollisuus epäsuorasti kalastuslain pykäliä tulkiten -Onko kyseessä liiketoimintaa vai yleishyödyllistä työtä kalavesien hyväksi? *tuloslaskelmakaava, verotus -Kirjanpitolautakunnasta saatu lain ja KILAn lausuntojen tulkintaa, mutta ei mustaa valkoisella -Kalastusalueiden kirjanpidot hyvin vaihtelevia -> Syy osittain puutteellisessa ohjeistuksessa -> Erilaisista käytännöistä johtuen alueiden talouden valvonta teettäisi huomattavasti lisätöitä -> Kalastusalueiden asema vaatii selkiyttämistä Nykyisten käytäntöjen toimivuus -Käytännöt ja lomakkeet vaihtelevat TE-keskuksittain, mutta lain vaatimukset täyttyvät -TE-keskukset haluavat keventää avustuskäytäntöjä, Valtiontalouden tarkastusvirasto kiristää *ennakkomaksut, valvonta - Koko toimintaprosessi kaipaa tarkistamista ja kalastusalueet tarkempaa ohjeistusta

9 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA KALASTUSALUEEN TALOUSHALLINTO Kirjanpitolaki määrittelee pääsääntöisesti kirjanpitovelvollisuuden. Laissa ja asetuksessa annetaan yleiset kirjanpitoa koskevat säädökset. Lisäksi käytäntöjä tarkennetaan -kirjanpitovelvollisen toimintamuodon (osakeyhtiö, yhdistys ym.), -toiminnan luonteen (liiketoimintaa vai yleishyödyllistä) ja -koon (liikevaihto, varallisuus ja henkilöstö) perusteella Kirjanpitovelvollisuus Ei Ei kirjanpitopakkoa Osakaskunta (tietyissä tapauksissa) Kyllä Luonnollinen hlö Voiton tavoittelu Kirjanpitovelvollinen Yhteisetuus Yhteisö Yleishyödyllisyys Pieni kirjanpitovelvollinen Kalastusalue??? Kirjanpidon ohjeistamisessa on vaikeinta se, ettei taloushallintoon liittyvä lainsäädäntö tunne kalastusaluetta, eikä kalastusalueella ole selvää lakisääteistä toimintamuotoa!

10 KALASTUSALUEEN TOIMINTAMUOTO Onko kalastusalue 1) yhteisö, 2 ) yleishyödyllinen yhteisö? Yleishyödyllinen yhteisö TVL 22 : Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voittoosuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Ei ole olemassa parempaakaan tulkintaa Useat oikeustapaukset puoltavat yleishyödyllisen yhteisön tulkintaa Tapauskohtainen määrittely kalastusalueen oman toiminnan merkitys

11 KALASTUSALUEEN KIRJANPITOVELVOLLISUUS KPL 1:1 Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina 5) yhdistys, asumisoikeusyhdistys ja muu sellainen yhteisö Kalatalouden edistämistoimintaa? (KHO )?? Kalastusalue ei myöskään oikeastaan ole yhteisö Lakisääteinen seudullinen yhteistoimintaelin (Vihervuori, Ympäristöoikeus) Kalastusalueen kirjanpitovelvollisuus tulkinnanvarainen asia kirjanpitolain kriteerein KPL 8:5 Tämän lain estämättä on kirjanpitovelvollisuudesta ja kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta voimassa, mitä niistä erikseen muualla laissa säädetään tai mitä asianomainen viranomainen on muun lain nojalla säätänyt tai määrännyt.

12 KALASTUSALUEEN KIRJANPITOVELVOLLISUUS KalL 78 ohjesäännössä mainittava varojen käytön ja tilinpidon perusteet 75 Kalastusalueen kokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta Kalastuslaki ei ota suoraan kantaa kirjanpitovelvollisuuteen tai KPL:n noudattamiseen Mitä ohjesäännössä kirjanpidosta todetaan..? Vertailu osakaskuntiin Yhteisaluelaki 32 b Osakaskunnasta, joka harjoittaa sellaista liike- tai ammattitoimintaa, jonka perusteella osakaskunta on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen, on voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. LAIN TULKINTA: Kalastuslaki synnyttää välillisesti kirjanpitovelvollisuuden -> noudatetaan KPL:a, jos kalastuslaissa ei toisin säädetä (KILAn sihteerin oma tulkinta, ei mustaa valkoisella )

13 TILINTARKASTUSVELVOLLISUUS Tilintarkastuslaki 1:1 Tätä lakia sovelletaan, jollei muualla laissa toisin säädetä: 1) kirjanpitolain (1336/1997) mukaan kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön (kirjanpitovelvollinen) tilintarkastukseen 3:9 Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tässä laissa ja muualla laissa säädetään. KalL 78 Kalastusalueen ohjesäännössä on mainittava 8) varojen käytön ja tilinpidon perusteet, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisen aika sekä tilintarkastuksen suorittaminen Millainen tarkastus? Sovelletaanko tilintarkastuslakia? Yhdistyslaki 38 Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään. Osakeyhtiölaki 7:1 Osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa säädetään.

14 3. KALASTUSALUEEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Oletus: Kalastusalue yleishyödyllinen (?) yhteisö (?) ja pieni kirjanpitovelvollinen Yleishyödyllisen yhteisön toiminta jaetaan -varsinaiseen toimintaan kalastuslaissa sekä kalastusalueen ohjesäännössä ja käyttö- ja hoitosuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden mukaan toimimista (säätelypäätökset, omistaja- ja viehekorvausten jako sekä osakaskunnilta saadut toimeksiannot) -varainhankintaan varsinaisen toiminnan ulkopuolinen tavaroiden tai palvelujen myynti (esim. kalastusalueen hallinnoimasta erityiskalastuskohteesta saadut lupatulot) -sijoitus- ja rahoitustoimintaan (mm. mahdolliset osinko- ja korkotulot) Jaottelu huomioitava kirjanpidossa ja tilinpäätösraporteissa

15 KIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN Hallitus vastuussa kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä -kuukausikohtaisesti tai muulla vastaavalla jaksotuksella viimeistään neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä (1/2007 viimeistään 5/2007 päättyessä) -alv-velvollisuus -> kuukausittain (alv-ilmoitus ja tilitys 1/ mennessä) -Tilikaudella mahdollista myös maksuperusteisesti, viim. tilinpäätöksessä suoriteperusteiseksi -Tilinpäätös laadittava 4 kk:n kuluessa tilikauden päätöksestä -Tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava materiaali on säilytettävä vähintään 6 vuotta - Varsinaiset kirjanpitokirjat (mm. tasekirja, tase-erittelyt, pääkirjat ja päiväkirjat sekä muut kirjanpitokirjat) ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä -Tiettyihin rahoitusmuotoihin (esim. EU-rahoitus) voi liittyä kirjanpitolaista poikkeavia vaatimuksia kirjanpitoaineiston säilyttämiselle.

16 TILINPÄÄTÖSRAPORTIT KPL 3:1 Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää: 1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; 2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman; 3) rahoituslaskelman, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana 4) taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista, jos Kirjanpitovelvollisen sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi 9 :n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista: 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto euroa; 2) taseen loppusumma euroa; 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Kirjanpitolaki ei velvoita kalastusaluetta laatimaan toimintakertomusta -voidaan laatia vapaaehtoisesti, jolloin se tulee tehdä täysimääräisenä (paras vaihtoehto?)

17 TILINPÄÄTÖSRAPORTIT Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohje Käytettävissä oleviin voimavaroihinsa ja osaamiseensa nähden pienen kirjanpitovelvollisen saattaa olla tarkoituksenmukaista pidättäytyä oma-aloitteisesta toimintakertomuksen laatimisesta; arvioinnin vaikeudesta johtuvat puutteet toimintakertomuksen tietosisällössä voivat aikaansaada kirjanpitovelvolliselle korvausvastuun velkojia tai muita sidosryhmiä kohtaan, jos kirjanpitovelvollinen joutuu taloudellisiin vaikeuksiin arvion kohteena olevana aikana. Jos pieni kirjanpitovelvollinen päättää, ettei se laadi kirjanpitolain tarkoittamaa toimintakertomusta, sen tulee kuitenkin aina antaa asianomaisessa yhteisölaissa esitettäväksi edellytetyt toimintakertomuksen tiedot joko toimintakertomuksena tai, lain sen salliessa, liitetietona. Kirjanpitolautakunta katsoo, että tämä asiakirja tulisi selvyyden vuoksi nimetä asianomaisen yhteisölain mukaan esimerkiksi osuuskuntalain tarkoittamiksi toimintakertomustiedoiksi eikä siihen saisi sisällyttää mitään muita tietoja kuin ne, joita yhteisölaki nimenomaisesti edellyttää; näin menetellen vältettäisiin vaara siitä, että lukija sekoittaisi asiakirjan kirjanpitolain tarkoittamaan toimintakertomukseen. Sellaisen pienen kirjanpitovelvollisen, joka päättää laatia KPL 3:1.6 :n mukaisen toimintakertomuksen, on esitettävä siinä jäljempänä luvuissa 2.3, 2.4, 2.5 ja 2.6 tarkoitetut tiedot täydellisinä. Selvyyden vuoksi kirjanpitolautakunta painottaa, että pieni kirjanpitovelvollinen ei voi valita niistä toimintakertomukseensa vain yksittäisiä seikkoja oman harkintansa mukaan.

18 KALASTUSLAKI KALASTUSALUEEN TILINPÄÄTÖSRAPORTIT 78 ohjesäännössä mainittava varojen käytön ja tilinpidon perusteet, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisen aika sekä tilintarkastuksen suorittaminen Toimintakertomus on laadittava, mutta millainen 1. KPL:n mukainen toimintakertomus (jota KPL ei edellytä ja KILA ei suosittele) 2. Muu toimintakertomus (vrt. KILAn yleisohje) Jatkossa Kertomus tilikauden toiminnasta MMM:n/TE-keskuksen ohjeiden mukaan

19 Lääninkassa Omistajille 4. KIRJANPIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ Omistaja- ja viehekorvaukset TEK siirtää Velaksi Omistaja- /viehekorvaukset TEK Alueen päätös Velaksi Maksettavat Tilittämättömät Tuloksi Valtakirja 30 sääntö LH palautuneet 10v Tuloslaskelma Tase Kirjanpito

20 JAKOLUETTELOT KORVAUKSISTA KIINTTUNNUS VESIALUEEN OMISTAJA PINTA-ALA/HA KALASTUSRASITUS PAINOARVO KORVAUS, ALUE/30 ALUE/VK* JAKAMATON** JAETAAN Yleiset Yhteiset vesialueet A Mikkola 0,2 1 0,2 32,61 0,00 0,00 32,61 0,00 B Möttölä ,74 0, ,74 0,00 0,00 C Vitikkala ,78 0,00 0, ,78 0,00 D Keskinen ,39 0,00 0,00 0, ,39 E Pohjola 0,8 2 1,6 260,87 0,00 0,00 0,00 260,87 F Kinttula ,09 0,00 0,00 326,09 0,00 G ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 30 70, ,48 0, , , ,26 Yksityiset vesialueet K x 0,2 1 0,2 32,61 0,00 0,00 0,00 32,61 L x ,26 0,00 0,00 978,26 0,00 M x 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O x 5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P x 5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q x ,65 0,00 0, ,65 0,00 R x 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 24, , ,52 0,00 0, ,91 32,61 KAIKKI YHTEENSÄ 54, ,00 0, , , ,87 YHTEENVETO KORVAUSTEN JAOSTA Kirjanpidon tili Alueen tuloa 30 euron säännöllä 0,00 tilinro Alueen tuloa valtakirjalla 6521,7 tilinro Alueen tuloa yhteensä 6521,74 Jakamattomiksi varoiksi 6 717,39 tilinro Siirretään lääninkassaan X Jaetaan omistajille 1760,87 tilinro

21 OMISTAJA- JA VIEHEKORVAUSTEN TILIT Omistajakorvausten tilit Omistajakorvaukset TEK Omistajakorvaukset enintään 30 euroa Omistajakorvaukset valtakirjalla Maksettavat omistajakorvaukset Tilittämättömät omistajakorvaukset Ryhmittely Tase, lyhytaikainen vieras pääoma Tuloslaskelma, varsinainen toiminta Tuloslaskelma, varsinainen toiminta Tase, lyhytaikainen vieras pääoma Tase, pitkäaikainen vieras pääoma Käyttötarkoitus Velkatili, johon TE-keskuksen siirtämät omistajakorvaukset kirjataan. Tulotili, johon kirjataan alueelle jäävät varat 30 euron säännön mukaan. Tulotili, johon kirjataan alueelle valtakirjalla osoitetut varat. Velkatili, johon kirjataan maksuun menevät omistajakorvaukset. Velkatili, johon kirjataan tilikausittain omistajakorvaukset, joita ei yhteystietojen puuttuessa pystytä maksamaan.

22 Kirjanpito OMISTAJA- JA VIEHEKORVAUKSET -Lähtökohtaisesti rahoitustapahtuma (velkakirjaus) kalastusalueen kirjanpidossa -Velkakirjausta puretaan korvauksia maksettaessa ja alueen varoja tuloutettaessa -Tuloslaskelmaan vain alueelle jäävät varat varsinaisen toiminnan tuotoiksi -Muut kirjaukset suoraan tasetilien kautta -Tilinpäätöstä tehtäessä maksamattomat korvaukset velkaa vesialueen omistajille TE-keskuksen jakopäätös ja rahat alueelle Tulotilit Velkatilit Om.korv. TEK 2)10 3)25 4)60 5)5 1)100 1)100 Pankkitili 6)60 10)40 Kalastusalueen jakopäätös (valitusajan jälkeen) Korvaukset 30 Korvaukset vk Maksettavat ok Tilittämättömät ok 2)10 3)25 4)60 5)5 Maksetaan omistajille 7)10 8)25 6)60 9)5 Tilinpäätös TULOSTILI 11)35 7)10 8)25 TASETILI 10)40 11)35 9) 5

23 OMISTAJAKORVAUKSET TILINPÄÄTÖSRAPORTEISSA TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Omistajakorvaukset enintään Omistajakorvaukset valtakirjalla TASE TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset Tilikauden ylijäämä 35 Pankki 40 Pitkäaikainen vieras pääoma Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset 5 Vastaavaa yhteensä 40 Vastattavaa yhteensä 40

24 Tositelaji Tosite Debet Kredit Selite 1910 Pankki ,00 Vuoden 2006 omistajakorvaukset ,00 3/ , Tilittämättömät omistajakorvaukset ,00 Ahvenkari ,00 Simolansaari -839, Omistajakorvaukset TEK ,00 Vuoden 2006 omistajakorvaukset ,00 Siirto tilittämättömiin omistajakorvauksiin ,00 Siirto tuloksi valtakirjalla ,00 Siirto tuloksi 30 euroa ,00 Siirto maksettaviin 0, Maksettavat omistajakorvaukset ,00 Kinnulan osakaskunta ,00 Ruusulan ok ,00 Vitikkalan ok ,00 Pennalan ok ,00 om korv Pennalan ok ,00 om korv Kinnulan ok ,00 om korv Ruusulan ok ,00 om korv Vitikkalan ok 0, Omistajakorvaukset enintään 30 euroa ,00 Hyrylä ,00 Ryysylä ,00 Simola 3025 Omistajakorvaukset valtakirjalla ,00 Pennasen ok ,00 Vitikkalan ok ,00 Riipisen ok -61, ,00

25 TOIMINTA- JA EDISTÄMISMÄÄRÄRAHA TEK siirtää Kirjataan maksettu osuus tuloksi Käyttö tilikauden aikana Menokirjauksia eri kulutileille Tilinpäätös Selvitetään avustuksen käyttö MAKSETTU TOIMINTARAHA TAI EDISTÄMISRAHA KÄYTETTY OSUUS KÄYTTÄMÄTÖN OSUUS Tuloslaskelmaan tuotoksi Taseeseen velaksi Palautetaan seuraavan tilikauden alussa uudelleen tulotilille

26 VALTIONAPUJEN SEURANTA KIRJANPIDOSSA Toimintaraha Edistämisraha Kirjataan tulotileille Toimintamääräraha ja Edistämismääräraha KHS Purokunnostus Annetaan avustuksille projektinumerot Merkitään laskuihin projektinumero, jolloin kirjanpitäjä tietää, miltä avustukselta kyseisen lasku maksetaan Matkalasku Maastokartoitus purolla, 50 projekti 211 TE-keskukselle tilitystä tehtäessä tulostetaan kirjanpidosta tapahtumaluettelo projektin numerolla Matkalaskut Palkat 110 Toimintaraha KHS Purokunnostus Yhteensä Yhteenveto Purokunnostus, 211 Matkat 50 Palkat 20 Yhteensä 70

27 VALTIONAPUJEN RAPORTOINTI TILINPÄÄTÖKSESSÄ Tilikaudella käytetty toimintaraha esitetään tuloslaskelmassa yleisavustuksissa Tilikaudella käytetyt edistämismäärärahat esitetään tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuottona sen projektin yhteydessä, johon avustus on saatu Käytetty ei ole sama asia kuin myönnetty (summa voi olla useinkin sama) Valtionavut tuloutuvat hyväksyttyjen kustannusten suhteessa Jos avustuskelpoisia kustannuksia 1000, avustusta tuloutetaan 1000 Käytetty = tilikaudella syntyneet avustuskelpoiset kustannukset Jos TEK maksanut etukäteen enemmän kuin käytetty, syntyy tilinpäätöksessä toiminta- ja/tai edistämismäärärahavelka, joka esitetään taseessa kohdassa Muut velat Jos TEK maksanut etukäteen vähemmän kuin käytetty, syntyy tilinpäätöksessä toiminta- ja/tai edistämismäärärahasaaminen, joka esitetään taseessa kohdassa Muut saamiset

28 VALTIONAPUJEN TILIT Toimintamäärärahatilit Ryhmittely Käyttötarkoitus Toimintamääräraha Edellisen tilikauden toimintamääräraha Toimintamäärärahavelka Toimintamäärärahasaaminen Tuloslaskelma, yleisavustukset Tuloslaskelma, yleisavustukset Tase, vieras pääoma Tase, oma pääoma Tulotili, johon TE-keskuksen myöntämät toimintamäärärahat kirjataan. Tulotili, johon edellisellä tilikaudella käyttämättömät toimintamäärärahat kirjataan. Velkatili, johon kirjataan tilikaudella myönnetystä toimintarahasta käyttämättä jäänyt osuus. Saamistili, jolle kirjataan se osuus toimintarahasta, jota vastaava osuus on jo käytetty, mutta rahaa ei ole saatu ennakkoon TEkeskukselta.

29 TOIMINTA- JA EDISTÄMISRAHAT: ESIMERKKI Kalastusalueen tase tilikauden alussa: TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset 4900 Edellisten tilikausien ylijäämä 5100 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma Edistämismäärärahasaaminen 300 Toimintamäärärahavelka 100 Vastaavaa yhteensä 5200 Vastattavaa yhteensä 5200 Tilien avaus: Taseessa oleva toimintamäärärahavelka palautetaan omalle tulotililleen: Ed.tilkauden toimintaraha Toimintamäärärahavelka 100 (100) 100 Tilikaudella: TE-keskus myöntää uutta toimintamäärärahaa 2000 euroa ja maksaa koko summan ennakkoon Pankki Toimintamääräraha TE-keskus myöntää edistämismäärärahaa purokunnostushankkeen esiselvitykseen 1000 euroa ja maksaa koko summan ennakkoon Pankki Edistämismääräraha 1000

30 TOIMINTA- JA EDISTÄMISRAHAT KIRJANPIDOSSA Tilinpäätös: Tilinpäätöstä tehtäessä todetaan, että toimintamäärärahaa on yhteensä käytetty tilikaudella 1600 euroa (ed. tilikauden raha kuluvan tilikauden myönnöstä). Ed.tilkauden toimintaraha 100 Toimintamääräraha Toimintamäärärahavelka 500 Edellisen vuoden edistämismääräraha (200 ) käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitykseen on käytetty loppuun. Tilikaudella myönnetystä edistämisrahasta on käytetty 400 euroa. Edistämismäärärahasaaminen Edistämismääräraha Edistämismäärärahavelka 600 TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset 5700 Edellisten tilikausien ylijäämä 5100 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma Edistämismäärärahasaaminen 500 Toimintamäärärahavelka 500 Edistämismäärärahavelka 600 Vastaavaa yhteensä 6200 Vastattavaa yhteensä 6200

31 KALASTUSALUEEN TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Edistämisraha (KHS:n päivitykseen) 200 Edistämisraha (purokunnostushankkeen suunnitteluun) Kulut Tuotto-/kulujäämä VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Yleisavustukset Toimintamääräraha TILIKAUDEN TULOS 0 TILINPÄÄTÖSSIIRROT 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0

32 VALTIONAVUT TILINPÄÄTÖKSESSÄ MAKSATUS Kaikki ennakkona Osa ennakkona Kaikki jälkikäteen Kaikki käytetään Kaikki tuloslaskelmaan Kaikki tuloslaskelmaan Ennakon ylimenevä saamiseksi Kaikki tuloslaskelmaan Kaikki saamiseksi (tase) Osa jää käyttämättä Käytetty tuloslaskelmaan Käytetty tuloslaskelmaan Käytetty tuloslaskelmaan Saadun ja käytetyn erotus velaksi Jos käytetty > ennakko ylimenevä saamiseksi Vastaava summa saamiseksi Jos käytetty < ennakko erotus velaksi

33 MAKSUT LASKUJA VASTAAN Kirjanpitoon merkitään menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen (suoriteperuste). Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä Rahaa Tukikelpoiset kustannukset KIRJANPITO Edistämisrahapäätös/TEK lasku Tuotannontekijöitä hyväksyntä

34 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 1. PERUSTIEDOT Sijainti (vesistö, paikkakunnat) Vesipinta-ala Jäsenten määrä Yleisten ja yksityisten vesien suhde Osakaskuntien järjestäytymisaste 2. HALLINTO Hallitus -hallituksen kokoonpano tilikaudella -kokousten määrä tilikaudella Kalastusalueen kokous -kokouspäivä, paikka, edustus -merkittävimmät kokouksen tekemät päätökset Isännöinti Kirjanpito Tilintarkastus

35 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 3. TULOT JA MENOT SEKÄ RAHOITUS Tilikauden tulot (kokonaisumma) -Alueelle tuloutuneet omistaja- ja viehekorvaukset (30 euron säännöllä ja valtakirjalla) -Tilikaudella käytetty toimintamääräraha -Tilikaudella käytetty edistämismääräraha käyttökohteineen (jako tarvittaessa eri myöntökohteisiin) -Osakaskuntatoimeksiantojen tuotot -Oma varainhankinta -Muut avustukset Kokonaiskustannukset sekä lisätietoa merkittävimmistä kustannuseristä Toimintamäärärahan saldo tilikauden lopussa (paljonko käyttämättä) Edistämismäärärahan saldo tilikauden lopussa (paljonko käyttämättä Myönnetyt toiminta- ja edistämismäärärahat, joita ei ole vielä nostettu

36 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 4. TOIMINTA KALASTUSALUEELLA TILIKAUDELLA Kalastus -Viehekalastuksen yhtenäislupa-alue -Erityiskohteet -Verkkokalastus ja muut passiiviset pyydykset -Onginta- ja pilkintärasitus ja sen jakaantuminen alueella -Viehekalastusrasitus ja sen jakaantuminen alueella Kalavesien hoito -Istutukset -Muut hoitotoimet Tutkimus ja seurannat -Koekalastukset ja niiden tärkeimmät tulokset -Saalisseurannat ja niiden tärkeimmät tulokset -Tutkimustoiminta (lähinnä ulkopuolinen, RKTL ym.) ja tärkeimmät tulokset Kalastuksen valvonta -Valtuutetut valvojat -Valvonnan toiminta tilikaudella ja katsaus vesillä tehdyistä havainnoista Koulutustoiminta Muu toiminta

37 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 5. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Arvio käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella Tarve suunnitelman päivittämiselle 6. TULEVAN TILIKAUDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET 7. KALASTUSALUEELLA VOIMASSA OLEVAT SÄÄTELYPÄÄTÖKSET Verkkosäätely Alamitat ja mahdolliset lajikohtaiset erityispäätökset Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskiellot kalastusalueella (TE-keskuksen päätökset)

38 UUSI TILINTARKASTUSLAKI Eduskunta hyväksyi helmikuussa uuden tilintarkastuslain Uuden lain päälinjaukset -pienten kirjanpitovelvollisten vapauttaminen tilintarkastuspakosta -maallikkotilintarkastajista luopuminen siirtymäajan jälkeen Vapautus tilintarkastuspakosta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1. taseen loppusumma ylittää euroa, 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää euroa tai 3. palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä. Muiden yhteisöjen tilintarkastuksesta Ennen uuden tilintarkastuslain voimaantuloa perustetuissa muissa yhteisöissä kuin yhdistyksissä ja säätiöissä sovelletaan vanhan tilintarkastuslain säännöksiä tilintarkastajan valintaan ja tilintarkastukseen niinä tilikausina, jotka päättyvät viimeistään KHT- tai HTM-tilintarkastajan taikka KHT- tai HTM-yhteisön valintaan ja näiden suorittamaan tilintarkastukseen sovelletaan uutta lakia. Kalastusalueiden tilintarkastusvelvollisuus lakkaa tilintarkastuslain perusteella, miten KalL Kalastusalueet käyttävät ammattitilintarkastajia, kustannukset/hyödyt? Valtionapujen päätöksenmukainen käyttö tarkastetaan muuten kuin tilintarkastuslain mukaan?

39 6. TILINPÄÄTÖSASIAA Tilinpäätösasiakirjat - tase, tuloslaskelma ja toimintakertomus (tilintarkastuskertomus; määrämuoto?) Muut tarvittavat asiakirjat - jakoluettelot omistaja- ja viehekorvauksista - tositenumeroittainen yhteenveto valtionapujen käytöstä avustuskohtaisesti Tase - tilittämättömien omistaja- ja viehekorvausten saldo (vieras pääoma) - omistajille maksettavien suoritusten saldo (vieras pääoma) - näkyvätkö myöntövuonna käyttämättä jääneet valtionavut taseessa

40 KIRJANPITOASETUKSEN LYHYT TASE Varat / Rahan käyttö V a s t a a v a a Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikainen Lyhytaikainen Myyntisaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Toimintarahasaaminen Edistämisrahasaaminen Velat / Rahan lähde V a s t a t t a v a a Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen Muut velat Lyhytaikainen Ostovelat Saadut ennakkomaksut Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset Tilittämättömät viehekorvaukset Toimintarahavelka Edistämisrahavelka Maksettavat omistajakorvaukset Maksettavat viehekorvaukset

41 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1650, ,00 Tilikauden voitto (tappio) 400,00 300,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset 150, ,00 150,00 450,00 450,00 Lyhytaikainen Ostovelat 1200,00 500,00 Muut velat Maksettavat omistajakorvaukset 560,00 400,00 Toimintamäärärahavelka 600,00 300, , ,00 700, ,00 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 4560, ,00 Omavaraisuusaste 2050/ /3330 -> 45% ->50%

42 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 300,00 300,00 Aineelliset hyödykkeet 1200,00 870,00 Sijoitukset 200,00 180,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 530,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 180,00 50,00 Muut saamiset Edistämismäärärahasaaminen 450,00 450,00 630,00 0,00 50,00 Rahat ja pankkisaamiset 1700, ,00 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 4560, ,00

43 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA Maksuvalmius (kyky suoriutua lähitulevaisuuden maksuvelvotteista) - Current ratio: vaihtuvat vastaavat / lyhytaikainen vieras pääoma - Quick ratio: rahoitusomaisuus / (lyhytaikainen vieras pääoma) Esimerkkitapauksessa tulkinta - Current ratio 1,21 1,63 hyvä>2, tyydyttävä 1-2, heikko< 1 - Quick ratio 0,99 1,63 hyvä>1, tyydyttävä 0,5-1, heikko< 0,5 Kalastusalueen maksuvalmiutta arvioitaessa on perusteltua huomioida myös mahdolliset tilittämättömät omistaja- ja viehekorvaukset, koska tämä raha tulisi olla tallessa. Esimerkki kalastusalueen maksuvalmiustestistä: +Rahat ja pankkisaamiset +Lyhytaikaiset saamiset -Lyhytaikaiset velat (sis.maksamattomat omistaja- ja viehekorvaukset) -Tilittämättömät omistajakorvaukset -Tilittämättömät viehekorvaukset Jos maksuvalmiustestin tulos on miinusmerkkinen, tulisi kalastusalueen kiinnittää huomioita maksuvalmiutensa kehittymiseen

44 7. MUUTOSESITYS: TILITTÄMÄTTÖMÄT VARAT Nykyisellä käytännöllä yli 30 euron osuudet omistaja- ja viehekorvauksista tilittämättömiksi varoiksi, jos on epäselvää, kenelle vesialueelle kuuluva korvaussumma tulisi maksaa. Siirretään lääninhallituksen Pidetään kalastusalueen hallussa tilille (tallettamislaki) Käytännön ongelmat Varat 10 vuotta käyttämättä Varat ikuisesti käyttämättä Järjestelmä poikkeustapauksiin Varat voidaan hukata Omistussuhteiden selvittäminen voi olla vuosien päästä vaikeaa Onko järkevää kerryttää tilittämättömiä varoja kympeillä? Onko tarpeen siirtää kalastusalueille varoja, jotka käyttämättä 10v tai enemmän? Löytyykö varoja alueen tililtä vuosien kuluttua, jos omistaja ilmaantuu?

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke I Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa Kalantutkimus Jyväskylä 15.2.2007 LOPPURAPORTTI 1/2 15.2.2007 Maa- ja metsätalousministeriö /kala- ja riistaosasto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa Mikä tilinpäätös on ja miksi se laaditaan? Mitä tilinpäätös sisältää? Tilinpäätöksen laatiminen Tilinpäätöksen esitystapa Tilinpäätöksen hyväksyminen ja toiminnantarkastus Tyypillisiä ongelmia tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat:

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2)

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) Yhdistys hankkii tuloja joita se käyttää toiminta-ajatuksen toteuttamiseen Talousprosessin runkona on talousarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Talousprosessi

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot