KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN Kalastusalueiden taloushallintokoulutus, Helsinki Mikko Airaksinen, Prizztech Oy

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke 2. Kalastusalueen taloushallintoa koskeva lainsäädäntö 3. Kalastusalueen taloushallinnon järjestäminen 4. Kalastusalueen kirjanpidon erityiskysymyksiä -omistajakorvaukset ja vieherahat -toimintarahat ja edistämismäärärahat 5. Kalastusalueiden tilintarkastus jatkossa 6. Tilinpäätösasiaa 7. Muutosehdotuksia 8. MMM:n määräyskirje kalatalousyksiköille

3 HANKKEEN TOTEUTUS Toteutus: Rahoitus: MMM muuttuviin kustannuksiin RKTL Vetovastuu: RKTL / Jyväskylän riistan- ja kalantutkimus projektipäällikkö Petri Heinimaa, suunnittelija Mikko Airaksinen Hankkeen ohjausryhmä (kolme kokousta) pj. Erkki Lahti, Pohjois-Savon TE-keskus Seppo Reponen, Etelä-Savon TE-keskus Marketta Kiviluoto, Keski-Suomen TE-keskus Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto Jarmo Mononen, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Arto Katajamäki, Lounais-Suomen kalastusalue

4 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINTOHANKE PÄÄTAVOITE -Valmistella kalastusalueille ohjeistusta toiminta- ja edistämismäärärahojen sekä viehe- ja omistajakorvausten käsittelemiseksi alueen taloushallinnossa lainsäädännön ja viranomaisten ohjeiden mukaan = yhtenäistetään omistajien varoja ja valtionapujen käyttöä koskevia käytäntöjä Hankkeen tulostavoitteita Kalastusalueiden taloushallinnon perusohjeistuksen valmistelu Suositustilikartan ja tilinpäätösraporttimallien valmistelu Valtionapuja ja omistajien varojen kirjaamista koskevien suositusten laatiminen kalastusalueen juoksevaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä varten Ehdotukset korttivaroihin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittämisestä (lomakkeet ja prosessit) Ehdotukset kalastuslakiin tehtävistä taloushallintoa koskevista muutoksista

5 MARSSIJÄRJESTYS 1. Kalastusalueiden taloushallinnon käytäntöjen yhtenäistäminen 2. TE-keskusten käytäntöjen yhtenäistäminen (avustukset, alueiden seuranta) Varat ja valvonta MMM TE-keskus Kalastusalue TE-keskus Kalastusalue Raportointivastuu Kalastusalue Kalastusalue

6 HANKKEEN TUOTOKSET HALLINNOLLE Muistiot maa- ja metsätalousministeriölle Muistio 1 Kalastusalueen toimintamuoto (status) Muistio 2 Kalastusalueen tilinpäätösraportit Muistio 3 Valtionavut sekä omistaja- ja viehekorvaukset kalastusalueen tilikartassa ja tilinpäätösrungossa Muistio 4 Kalastusalueen tilintarkastus Muutosehdotukset maa- ja metsätalousministeriölle Kalastusalueiden toimintaa koskevat lakimuutosesitykset Tilittämättömien omistaja- ja viehekorvausten käsittely

7 HANKKEEN TUOTOKSET KALASTUSALUEILLE Toimintasuositukset kalastusalueille Suositus 1 Suositus 2 Suositus 3 Suositus 4 Suositus 5 Kalastusalueen taloushallinnon järjestäminen Kalastusalueen tilinpäätösraportit ja niiden sisältö Toiminta- ja edistämismäärärahat; käyttö, kirjanpitotilit, tarvittavat kirjaukset sekä varojen esittäminen tilinpäätösraporteissa Omistaja- ja viehekorvausten käsittely, kirjanpitotilit, tarvittavat kirjaukset sekä varojen esittäminen tilinpäätösraporteissa Kalastusalueen ohjesääntö Suositusten liitteet Liite 1 Malli kertomukseksi kalastusalueen tilikauden toiminnasta Liite 2 Malli omistaja- ja viehekorvausten jakolomakkeesta

8 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON NYKYTILA Kalastusalueiden taloushallintoasioissa paljon tulkinnanvaraisuutta (status) -Kirjanpitovelvollisuus epäsuorasti kalastuslain pykäliä tulkiten -Onko kyseessä liiketoimintaa vai yleishyödyllistä työtä kalavesien hyväksi? *tuloslaskelmakaava, verotus -Kirjanpitolautakunnasta saatu lain ja KILAn lausuntojen tulkintaa, mutta ei mustaa valkoisella -Kalastusalueiden kirjanpidot hyvin vaihtelevia -> Syy osittain puutteellisessa ohjeistuksessa -> Erilaisista käytännöistä johtuen alueiden talouden valvonta teettäisi huomattavasti lisätöitä -> Kalastusalueiden asema vaatii selkiyttämistä Nykyisten käytäntöjen toimivuus -Käytännöt ja lomakkeet vaihtelevat TE-keskuksittain, mutta lain vaatimukset täyttyvät -TE-keskukset haluavat keventää avustuskäytäntöjä, Valtiontalouden tarkastusvirasto kiristää *ennakkomaksut, valvonta - Koko toimintaprosessi kaipaa tarkistamista ja kalastusalueet tarkempaa ohjeistusta

9 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA KALASTUSALUEEN TALOUSHALLINTO Kirjanpitolaki määrittelee pääsääntöisesti kirjanpitovelvollisuuden. Laissa ja asetuksessa annetaan yleiset kirjanpitoa koskevat säädökset. Lisäksi käytäntöjä tarkennetaan -kirjanpitovelvollisen toimintamuodon (osakeyhtiö, yhdistys ym.), -toiminnan luonteen (liiketoimintaa vai yleishyödyllistä) ja -koon (liikevaihto, varallisuus ja henkilöstö) perusteella Kirjanpitovelvollisuus Ei Ei kirjanpitopakkoa Osakaskunta (tietyissä tapauksissa) Kyllä Luonnollinen hlö Voiton tavoittelu Kirjanpitovelvollinen Yhteisetuus Yhteisö Yleishyödyllisyys Pieni kirjanpitovelvollinen Kalastusalue??? Kirjanpidon ohjeistamisessa on vaikeinta se, ettei taloushallintoon liittyvä lainsäädäntö tunne kalastusaluetta, eikä kalastusalueella ole selvää lakisääteistä toimintamuotoa!

10 KALASTUSALUEEN TOIMINTAMUOTO Onko kalastusalue 1) yhteisö, 2 ) yleishyödyllinen yhteisö? Yleishyödyllinen yhteisö TVL 22 : Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voittoosuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Ei ole olemassa parempaakaan tulkintaa Useat oikeustapaukset puoltavat yleishyödyllisen yhteisön tulkintaa Tapauskohtainen määrittely kalastusalueen oman toiminnan merkitys

11 KALASTUSALUEEN KIRJANPITOVELVOLLISUUS KPL 1:1 Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina 5) yhdistys, asumisoikeusyhdistys ja muu sellainen yhteisö Kalatalouden edistämistoimintaa? (KHO )?? Kalastusalue ei myöskään oikeastaan ole yhteisö Lakisääteinen seudullinen yhteistoimintaelin (Vihervuori, Ympäristöoikeus) Kalastusalueen kirjanpitovelvollisuus tulkinnanvarainen asia kirjanpitolain kriteerein KPL 8:5 Tämän lain estämättä on kirjanpitovelvollisuudesta ja kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta voimassa, mitä niistä erikseen muualla laissa säädetään tai mitä asianomainen viranomainen on muun lain nojalla säätänyt tai määrännyt.

12 KALASTUSALUEEN KIRJANPITOVELVOLLISUUS KalL 78 ohjesäännössä mainittava varojen käytön ja tilinpidon perusteet 75 Kalastusalueen kokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta Kalastuslaki ei ota suoraan kantaa kirjanpitovelvollisuuteen tai KPL:n noudattamiseen Mitä ohjesäännössä kirjanpidosta todetaan..? Vertailu osakaskuntiin Yhteisaluelaki 32 b Osakaskunnasta, joka harjoittaa sellaista liike- tai ammattitoimintaa, jonka perusteella osakaskunta on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen, on voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. LAIN TULKINTA: Kalastuslaki synnyttää välillisesti kirjanpitovelvollisuuden -> noudatetaan KPL:a, jos kalastuslaissa ei toisin säädetä (KILAn sihteerin oma tulkinta, ei mustaa valkoisella )

13 TILINTARKASTUSVELVOLLISUUS Tilintarkastuslaki 1:1 Tätä lakia sovelletaan, jollei muualla laissa toisin säädetä: 1) kirjanpitolain (1336/1997) mukaan kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön (kirjanpitovelvollinen) tilintarkastukseen 3:9 Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tässä laissa ja muualla laissa säädetään. KalL 78 Kalastusalueen ohjesäännössä on mainittava 8) varojen käytön ja tilinpidon perusteet, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisen aika sekä tilintarkastuksen suorittaminen Millainen tarkastus? Sovelletaanko tilintarkastuslakia? Yhdistyslaki 38 Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään. Osakeyhtiölaki 7:1 Osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa säädetään.

14 3. KALASTUSALUEEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Oletus: Kalastusalue yleishyödyllinen (?) yhteisö (?) ja pieni kirjanpitovelvollinen Yleishyödyllisen yhteisön toiminta jaetaan -varsinaiseen toimintaan kalastuslaissa sekä kalastusalueen ohjesäännössä ja käyttö- ja hoitosuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden mukaan toimimista (säätelypäätökset, omistaja- ja viehekorvausten jako sekä osakaskunnilta saadut toimeksiannot) -varainhankintaan varsinaisen toiminnan ulkopuolinen tavaroiden tai palvelujen myynti (esim. kalastusalueen hallinnoimasta erityiskalastuskohteesta saadut lupatulot) -sijoitus- ja rahoitustoimintaan (mm. mahdolliset osinko- ja korkotulot) Jaottelu huomioitava kirjanpidossa ja tilinpäätösraporteissa

15 KIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN Hallitus vastuussa kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä -kuukausikohtaisesti tai muulla vastaavalla jaksotuksella viimeistään neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä (1/2007 viimeistään 5/2007 päättyessä) -alv-velvollisuus -> kuukausittain (alv-ilmoitus ja tilitys 1/ mennessä) -Tilikaudella mahdollista myös maksuperusteisesti, viim. tilinpäätöksessä suoriteperusteiseksi -Tilinpäätös laadittava 4 kk:n kuluessa tilikauden päätöksestä -Tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava materiaali on säilytettävä vähintään 6 vuotta - Varsinaiset kirjanpitokirjat (mm. tasekirja, tase-erittelyt, pääkirjat ja päiväkirjat sekä muut kirjanpitokirjat) ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä -Tiettyihin rahoitusmuotoihin (esim. EU-rahoitus) voi liittyä kirjanpitolaista poikkeavia vaatimuksia kirjanpitoaineiston säilyttämiselle.

16 TILINPÄÄTÖSRAPORTIT KPL 3:1 Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää: 1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; 2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman; 3) rahoituslaskelman, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana 4) taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista, jos Kirjanpitovelvollisen sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi 9 :n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista: 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto euroa; 2) taseen loppusumma euroa; 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Kirjanpitolaki ei velvoita kalastusaluetta laatimaan toimintakertomusta -voidaan laatia vapaaehtoisesti, jolloin se tulee tehdä täysimääräisenä (paras vaihtoehto?)

17 TILINPÄÄTÖSRAPORTIT Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohje Käytettävissä oleviin voimavaroihinsa ja osaamiseensa nähden pienen kirjanpitovelvollisen saattaa olla tarkoituksenmukaista pidättäytyä oma-aloitteisesta toimintakertomuksen laatimisesta; arvioinnin vaikeudesta johtuvat puutteet toimintakertomuksen tietosisällössä voivat aikaansaada kirjanpitovelvolliselle korvausvastuun velkojia tai muita sidosryhmiä kohtaan, jos kirjanpitovelvollinen joutuu taloudellisiin vaikeuksiin arvion kohteena olevana aikana. Jos pieni kirjanpitovelvollinen päättää, ettei se laadi kirjanpitolain tarkoittamaa toimintakertomusta, sen tulee kuitenkin aina antaa asianomaisessa yhteisölaissa esitettäväksi edellytetyt toimintakertomuksen tiedot joko toimintakertomuksena tai, lain sen salliessa, liitetietona. Kirjanpitolautakunta katsoo, että tämä asiakirja tulisi selvyyden vuoksi nimetä asianomaisen yhteisölain mukaan esimerkiksi osuuskuntalain tarkoittamiksi toimintakertomustiedoiksi eikä siihen saisi sisällyttää mitään muita tietoja kuin ne, joita yhteisölaki nimenomaisesti edellyttää; näin menetellen vältettäisiin vaara siitä, että lukija sekoittaisi asiakirjan kirjanpitolain tarkoittamaan toimintakertomukseen. Sellaisen pienen kirjanpitovelvollisen, joka päättää laatia KPL 3:1.6 :n mukaisen toimintakertomuksen, on esitettävä siinä jäljempänä luvuissa 2.3, 2.4, 2.5 ja 2.6 tarkoitetut tiedot täydellisinä. Selvyyden vuoksi kirjanpitolautakunta painottaa, että pieni kirjanpitovelvollinen ei voi valita niistä toimintakertomukseensa vain yksittäisiä seikkoja oman harkintansa mukaan.

18 KALASTUSLAKI KALASTUSALUEEN TILINPÄÄTÖSRAPORTIT 78 ohjesäännössä mainittava varojen käytön ja tilinpidon perusteet, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisen aika sekä tilintarkastuksen suorittaminen Toimintakertomus on laadittava, mutta millainen 1. KPL:n mukainen toimintakertomus (jota KPL ei edellytä ja KILA ei suosittele) 2. Muu toimintakertomus (vrt. KILAn yleisohje) Jatkossa Kertomus tilikauden toiminnasta MMM:n/TE-keskuksen ohjeiden mukaan

19 Lääninkassa Omistajille 4. KIRJANPIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ Omistaja- ja viehekorvaukset TEK siirtää Velaksi Omistaja- /viehekorvaukset TEK Alueen päätös Velaksi Maksettavat Tilittämättömät Tuloksi Valtakirja 30 sääntö LH palautuneet 10v Tuloslaskelma Tase Kirjanpito

20 JAKOLUETTELOT KORVAUKSISTA KIINTTUNNUS VESIALUEEN OMISTAJA PINTA-ALA/HA KALASTUSRASITUS PAINOARVO KORVAUS, ALUE/30 ALUE/VK* JAKAMATON** JAETAAN Yleiset Yhteiset vesialueet A Mikkola 0,2 1 0,2 32,61 0,00 0,00 32,61 0,00 B Möttölä ,74 0, ,74 0,00 0,00 C Vitikkala ,78 0,00 0, ,78 0,00 D Keskinen ,39 0,00 0,00 0, ,39 E Pohjola 0,8 2 1,6 260,87 0,00 0,00 0,00 260,87 F Kinttula ,09 0,00 0,00 326,09 0,00 G ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 30 70, ,48 0, , , ,26 Yksityiset vesialueet K x 0,2 1 0,2 32,61 0,00 0,00 0,00 32,61 L x ,26 0,00 0,00 978,26 0,00 M x 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O x 5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P x 5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q x ,65 0,00 0, ,65 0,00 R x 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 24, , ,52 0,00 0, ,91 32,61 KAIKKI YHTEENSÄ 54, ,00 0, , , ,87 YHTEENVETO KORVAUSTEN JAOSTA Kirjanpidon tili Alueen tuloa 30 euron säännöllä 0,00 tilinro Alueen tuloa valtakirjalla 6521,7 tilinro Alueen tuloa yhteensä 6521,74 Jakamattomiksi varoiksi 6 717,39 tilinro Siirretään lääninkassaan X Jaetaan omistajille 1760,87 tilinro

21 OMISTAJA- JA VIEHEKORVAUSTEN TILIT Omistajakorvausten tilit Omistajakorvaukset TEK Omistajakorvaukset enintään 30 euroa Omistajakorvaukset valtakirjalla Maksettavat omistajakorvaukset Tilittämättömät omistajakorvaukset Ryhmittely Tase, lyhytaikainen vieras pääoma Tuloslaskelma, varsinainen toiminta Tuloslaskelma, varsinainen toiminta Tase, lyhytaikainen vieras pääoma Tase, pitkäaikainen vieras pääoma Käyttötarkoitus Velkatili, johon TE-keskuksen siirtämät omistajakorvaukset kirjataan. Tulotili, johon kirjataan alueelle jäävät varat 30 euron säännön mukaan. Tulotili, johon kirjataan alueelle valtakirjalla osoitetut varat. Velkatili, johon kirjataan maksuun menevät omistajakorvaukset. Velkatili, johon kirjataan tilikausittain omistajakorvaukset, joita ei yhteystietojen puuttuessa pystytä maksamaan.

22 Kirjanpito OMISTAJA- JA VIEHEKORVAUKSET -Lähtökohtaisesti rahoitustapahtuma (velkakirjaus) kalastusalueen kirjanpidossa -Velkakirjausta puretaan korvauksia maksettaessa ja alueen varoja tuloutettaessa -Tuloslaskelmaan vain alueelle jäävät varat varsinaisen toiminnan tuotoiksi -Muut kirjaukset suoraan tasetilien kautta -Tilinpäätöstä tehtäessä maksamattomat korvaukset velkaa vesialueen omistajille TE-keskuksen jakopäätös ja rahat alueelle Tulotilit Velkatilit Om.korv. TEK 2)10 3)25 4)60 5)5 1)100 1)100 Pankkitili 6)60 10)40 Kalastusalueen jakopäätös (valitusajan jälkeen) Korvaukset 30 Korvaukset vk Maksettavat ok Tilittämättömät ok 2)10 3)25 4)60 5)5 Maksetaan omistajille 7)10 8)25 6)60 9)5 Tilinpäätös TULOSTILI 11)35 7)10 8)25 TASETILI 10)40 11)35 9) 5

23 OMISTAJAKORVAUKSET TILINPÄÄTÖSRAPORTEISSA TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Omistajakorvaukset enintään Omistajakorvaukset valtakirjalla TASE TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset Tilikauden ylijäämä 35 Pankki 40 Pitkäaikainen vieras pääoma Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset 5 Vastaavaa yhteensä 40 Vastattavaa yhteensä 40

24 Tositelaji Tosite Debet Kredit Selite 1910 Pankki ,00 Vuoden 2006 omistajakorvaukset ,00 3/ , Tilittämättömät omistajakorvaukset ,00 Ahvenkari ,00 Simolansaari -839, Omistajakorvaukset TEK ,00 Vuoden 2006 omistajakorvaukset ,00 Siirto tilittämättömiin omistajakorvauksiin ,00 Siirto tuloksi valtakirjalla ,00 Siirto tuloksi 30 euroa ,00 Siirto maksettaviin 0, Maksettavat omistajakorvaukset ,00 Kinnulan osakaskunta ,00 Ruusulan ok ,00 Vitikkalan ok ,00 Pennalan ok ,00 om korv Pennalan ok ,00 om korv Kinnulan ok ,00 om korv Ruusulan ok ,00 om korv Vitikkalan ok 0, Omistajakorvaukset enintään 30 euroa ,00 Hyrylä ,00 Ryysylä ,00 Simola 3025 Omistajakorvaukset valtakirjalla ,00 Pennasen ok ,00 Vitikkalan ok ,00 Riipisen ok -61, ,00

25 TOIMINTA- JA EDISTÄMISMÄÄRÄRAHA TEK siirtää Kirjataan maksettu osuus tuloksi Käyttö tilikauden aikana Menokirjauksia eri kulutileille Tilinpäätös Selvitetään avustuksen käyttö MAKSETTU TOIMINTARAHA TAI EDISTÄMISRAHA KÄYTETTY OSUUS KÄYTTÄMÄTÖN OSUUS Tuloslaskelmaan tuotoksi Taseeseen velaksi Palautetaan seuraavan tilikauden alussa uudelleen tulotilille

26 VALTIONAPUJEN SEURANTA KIRJANPIDOSSA Toimintaraha Edistämisraha Kirjataan tulotileille Toimintamääräraha ja Edistämismääräraha KHS Purokunnostus Annetaan avustuksille projektinumerot Merkitään laskuihin projektinumero, jolloin kirjanpitäjä tietää, miltä avustukselta kyseisen lasku maksetaan Matkalasku Maastokartoitus purolla, 50 projekti 211 TE-keskukselle tilitystä tehtäessä tulostetaan kirjanpidosta tapahtumaluettelo projektin numerolla Matkalaskut Palkat 110 Toimintaraha KHS Purokunnostus Yhteensä Yhteenveto Purokunnostus, 211 Matkat 50 Palkat 20 Yhteensä 70

27 VALTIONAPUJEN RAPORTOINTI TILINPÄÄTÖKSESSÄ Tilikaudella käytetty toimintaraha esitetään tuloslaskelmassa yleisavustuksissa Tilikaudella käytetyt edistämismäärärahat esitetään tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuottona sen projektin yhteydessä, johon avustus on saatu Käytetty ei ole sama asia kuin myönnetty (summa voi olla useinkin sama) Valtionavut tuloutuvat hyväksyttyjen kustannusten suhteessa Jos avustuskelpoisia kustannuksia 1000, avustusta tuloutetaan 1000 Käytetty = tilikaudella syntyneet avustuskelpoiset kustannukset Jos TEK maksanut etukäteen enemmän kuin käytetty, syntyy tilinpäätöksessä toiminta- ja/tai edistämismäärärahavelka, joka esitetään taseessa kohdassa Muut velat Jos TEK maksanut etukäteen vähemmän kuin käytetty, syntyy tilinpäätöksessä toiminta- ja/tai edistämismäärärahasaaminen, joka esitetään taseessa kohdassa Muut saamiset

28 VALTIONAPUJEN TILIT Toimintamäärärahatilit Ryhmittely Käyttötarkoitus Toimintamääräraha Edellisen tilikauden toimintamääräraha Toimintamäärärahavelka Toimintamäärärahasaaminen Tuloslaskelma, yleisavustukset Tuloslaskelma, yleisavustukset Tase, vieras pääoma Tase, oma pääoma Tulotili, johon TE-keskuksen myöntämät toimintamäärärahat kirjataan. Tulotili, johon edellisellä tilikaudella käyttämättömät toimintamäärärahat kirjataan. Velkatili, johon kirjataan tilikaudella myönnetystä toimintarahasta käyttämättä jäänyt osuus. Saamistili, jolle kirjataan se osuus toimintarahasta, jota vastaava osuus on jo käytetty, mutta rahaa ei ole saatu ennakkoon TEkeskukselta.

29 TOIMINTA- JA EDISTÄMISRAHAT: ESIMERKKI Kalastusalueen tase tilikauden alussa: TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset 4900 Edellisten tilikausien ylijäämä 5100 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma Edistämismäärärahasaaminen 300 Toimintamäärärahavelka 100 Vastaavaa yhteensä 5200 Vastattavaa yhteensä 5200 Tilien avaus: Taseessa oleva toimintamäärärahavelka palautetaan omalle tulotililleen: Ed.tilkauden toimintaraha Toimintamäärärahavelka 100 (100) 100 Tilikaudella: TE-keskus myöntää uutta toimintamäärärahaa 2000 euroa ja maksaa koko summan ennakkoon Pankki Toimintamääräraha TE-keskus myöntää edistämismäärärahaa purokunnostushankkeen esiselvitykseen 1000 euroa ja maksaa koko summan ennakkoon Pankki Edistämismääräraha 1000

30 TOIMINTA- JA EDISTÄMISRAHAT KIRJANPIDOSSA Tilinpäätös: Tilinpäätöstä tehtäessä todetaan, että toimintamäärärahaa on yhteensä käytetty tilikaudella 1600 euroa (ed. tilikauden raha kuluvan tilikauden myönnöstä). Ed.tilkauden toimintaraha 100 Toimintamääräraha Toimintamäärärahavelka 500 Edellisen vuoden edistämismääräraha (200 ) käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitykseen on käytetty loppuun. Tilikaudella myönnetystä edistämisrahasta on käytetty 400 euroa. Edistämismäärärahasaaminen Edistämismääräraha Edistämismäärärahavelka 600 TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset 5700 Edellisten tilikausien ylijäämä 5100 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma Edistämismäärärahasaaminen 500 Toimintamäärärahavelka 500 Edistämismäärärahavelka 600 Vastaavaa yhteensä 6200 Vastattavaa yhteensä 6200

31 KALASTUSALUEEN TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Edistämisraha (KHS:n päivitykseen) 200 Edistämisraha (purokunnostushankkeen suunnitteluun) Kulut Tuotto-/kulujäämä VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Yleisavustukset Toimintamääräraha TILIKAUDEN TULOS 0 TILINPÄÄTÖSSIIRROT 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0

32 VALTIONAVUT TILINPÄÄTÖKSESSÄ MAKSATUS Kaikki ennakkona Osa ennakkona Kaikki jälkikäteen Kaikki käytetään Kaikki tuloslaskelmaan Kaikki tuloslaskelmaan Ennakon ylimenevä saamiseksi Kaikki tuloslaskelmaan Kaikki saamiseksi (tase) Osa jää käyttämättä Käytetty tuloslaskelmaan Käytetty tuloslaskelmaan Käytetty tuloslaskelmaan Saadun ja käytetyn erotus velaksi Jos käytetty > ennakko ylimenevä saamiseksi Vastaava summa saamiseksi Jos käytetty < ennakko erotus velaksi

33 MAKSUT LASKUJA VASTAAN Kirjanpitoon merkitään menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen (suoriteperuste). Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä Rahaa Tukikelpoiset kustannukset KIRJANPITO Edistämisrahapäätös/TEK lasku Tuotannontekijöitä hyväksyntä

34 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 1. PERUSTIEDOT Sijainti (vesistö, paikkakunnat) Vesipinta-ala Jäsenten määrä Yleisten ja yksityisten vesien suhde Osakaskuntien järjestäytymisaste 2. HALLINTO Hallitus -hallituksen kokoonpano tilikaudella -kokousten määrä tilikaudella Kalastusalueen kokous -kokouspäivä, paikka, edustus -merkittävimmät kokouksen tekemät päätökset Isännöinti Kirjanpito Tilintarkastus

35 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 3. TULOT JA MENOT SEKÄ RAHOITUS Tilikauden tulot (kokonaisumma) -Alueelle tuloutuneet omistaja- ja viehekorvaukset (30 euron säännöllä ja valtakirjalla) -Tilikaudella käytetty toimintamääräraha -Tilikaudella käytetty edistämismääräraha käyttökohteineen (jako tarvittaessa eri myöntökohteisiin) -Osakaskuntatoimeksiantojen tuotot -Oma varainhankinta -Muut avustukset Kokonaiskustannukset sekä lisätietoa merkittävimmistä kustannuseristä Toimintamäärärahan saldo tilikauden lopussa (paljonko käyttämättä) Edistämismäärärahan saldo tilikauden lopussa (paljonko käyttämättä Myönnetyt toiminta- ja edistämismäärärahat, joita ei ole vielä nostettu

36 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 4. TOIMINTA KALASTUSALUEELLA TILIKAUDELLA Kalastus -Viehekalastuksen yhtenäislupa-alue -Erityiskohteet -Verkkokalastus ja muut passiiviset pyydykset -Onginta- ja pilkintärasitus ja sen jakaantuminen alueella -Viehekalastusrasitus ja sen jakaantuminen alueella Kalavesien hoito -Istutukset -Muut hoitotoimet Tutkimus ja seurannat -Koekalastukset ja niiden tärkeimmät tulokset -Saalisseurannat ja niiden tärkeimmät tulokset -Tutkimustoiminta (lähinnä ulkopuolinen, RKTL ym.) ja tärkeimmät tulokset Kalastuksen valvonta -Valtuutetut valvojat -Valvonnan toiminta tilikaudella ja katsaus vesillä tehdyistä havainnoista Koulutustoiminta Muu toiminta

37 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 5. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Arvio käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella Tarve suunnitelman päivittämiselle 6. TULEVAN TILIKAUDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET 7. KALASTUSALUEELLA VOIMASSA OLEVAT SÄÄTELYPÄÄTÖKSET Verkkosäätely Alamitat ja mahdolliset lajikohtaiset erityispäätökset Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskiellot kalastusalueella (TE-keskuksen päätökset)

38 UUSI TILINTARKASTUSLAKI Eduskunta hyväksyi helmikuussa uuden tilintarkastuslain Uuden lain päälinjaukset -pienten kirjanpitovelvollisten vapauttaminen tilintarkastuspakosta -maallikkotilintarkastajista luopuminen siirtymäajan jälkeen Vapautus tilintarkastuspakosta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1. taseen loppusumma ylittää euroa, 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää euroa tai 3. palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä. Muiden yhteisöjen tilintarkastuksesta Ennen uuden tilintarkastuslain voimaantuloa perustetuissa muissa yhteisöissä kuin yhdistyksissä ja säätiöissä sovelletaan vanhan tilintarkastuslain säännöksiä tilintarkastajan valintaan ja tilintarkastukseen niinä tilikausina, jotka päättyvät viimeistään KHT- tai HTM-tilintarkastajan taikka KHT- tai HTM-yhteisön valintaan ja näiden suorittamaan tilintarkastukseen sovelletaan uutta lakia. Kalastusalueiden tilintarkastusvelvollisuus lakkaa tilintarkastuslain perusteella, miten KalL Kalastusalueet käyttävät ammattitilintarkastajia, kustannukset/hyödyt? Valtionapujen päätöksenmukainen käyttö tarkastetaan muuten kuin tilintarkastuslain mukaan?

39 6. TILINPÄÄTÖSASIAA Tilinpäätösasiakirjat - tase, tuloslaskelma ja toimintakertomus (tilintarkastuskertomus; määrämuoto?) Muut tarvittavat asiakirjat - jakoluettelot omistaja- ja viehekorvauksista - tositenumeroittainen yhteenveto valtionapujen käytöstä avustuskohtaisesti Tase - tilittämättömien omistaja- ja viehekorvausten saldo (vieras pääoma) - omistajille maksettavien suoritusten saldo (vieras pääoma) - näkyvätkö myöntövuonna käyttämättä jääneet valtionavut taseessa

40 KIRJANPITOASETUKSEN LYHYT TASE Varat / Rahan käyttö V a s t a a v a a Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikainen Lyhytaikainen Myyntisaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Toimintarahasaaminen Edistämisrahasaaminen Velat / Rahan lähde V a s t a t t a v a a Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen Muut velat Lyhytaikainen Ostovelat Saadut ennakkomaksut Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset Tilittämättömät viehekorvaukset Toimintarahavelka Edistämisrahavelka Maksettavat omistajakorvaukset Maksettavat viehekorvaukset

41 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1650, ,00 Tilikauden voitto (tappio) 400,00 300,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset 150, ,00 150,00 450,00 450,00 Lyhytaikainen Ostovelat 1200,00 500,00 Muut velat Maksettavat omistajakorvaukset 560,00 400,00 Toimintamäärärahavelka 600,00 300, , ,00 700, ,00 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 4560, ,00 Omavaraisuusaste 2050/ /3330 -> 45% ->50%

42 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 300,00 300,00 Aineelliset hyödykkeet 1200,00 870,00 Sijoitukset 200,00 180,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 530,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 180,00 50,00 Muut saamiset Edistämismäärärahasaaminen 450,00 450,00 630,00 0,00 50,00 Rahat ja pankkisaamiset 1700, ,00 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 4560, ,00

43 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA Maksuvalmius (kyky suoriutua lähitulevaisuuden maksuvelvotteista) - Current ratio: vaihtuvat vastaavat / lyhytaikainen vieras pääoma - Quick ratio: rahoitusomaisuus / (lyhytaikainen vieras pääoma) Esimerkkitapauksessa tulkinta - Current ratio 1,21 1,63 hyvä>2, tyydyttävä 1-2, heikko< 1 - Quick ratio 0,99 1,63 hyvä>1, tyydyttävä 0,5-1, heikko< 0,5 Kalastusalueen maksuvalmiutta arvioitaessa on perusteltua huomioida myös mahdolliset tilittämättömät omistaja- ja viehekorvaukset, koska tämä raha tulisi olla tallessa. Esimerkki kalastusalueen maksuvalmiustestistä: +Rahat ja pankkisaamiset +Lyhytaikaiset saamiset -Lyhytaikaiset velat (sis.maksamattomat omistaja- ja viehekorvaukset) -Tilittämättömät omistajakorvaukset -Tilittämättömät viehekorvaukset Jos maksuvalmiustestin tulos on miinusmerkkinen, tulisi kalastusalueen kiinnittää huomioita maksuvalmiutensa kehittymiseen

44 7. MUUTOSESITYS: TILITTÄMÄTTÖMÄT VARAT Nykyisellä käytännöllä yli 30 euron osuudet omistaja- ja viehekorvauksista tilittämättömiksi varoiksi, jos on epäselvää, kenelle vesialueelle kuuluva korvaussumma tulisi maksaa. Siirretään lääninhallituksen Pidetään kalastusalueen hallussa tilille (tallettamislaki) Käytännön ongelmat Varat 10 vuotta käyttämättä Varat ikuisesti käyttämättä Järjestelmä poikkeustapauksiin Varat voidaan hukata Omistussuhteiden selvittäminen voi olla vuosien päästä vaikeaa Onko järkevää kerryttää tilittämättömiä varoja kympeillä? Onko tarpeen siirtää kalastusalueille varoja, jotka käyttämättä 10v tai enemmän? Löytyykö varoja alueen tililtä vuosien kuluttua, jos omistaja ilmaantuu?

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen

Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen PÄÄTÖS HÄME Pvm 26.9.2013 Dnro 1500/2171/2013 Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen ASIA Maa- ja metsätalousministeriö on kirjeellään dnro 1720/323/2013, 12.9.2013 ilmoittanut, että Hämeen

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Tämän lain toiminnantarkastusta

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM YHDISTYKSEN HALLINTO

Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM YHDISTYKSEN HALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSVUOSI 26.1.2010 Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM 1 YHDISTYKSEN HALLINTO Yhdistys perustetaan aina määrätyn tai määrättyjen tarkoitusten yhteistä toteuttamista varten.

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Limes ry:n talousohjesääntö

Limes ry:n talousohjesääntö i luku: Yleisiä määräyksiä Limes ry:n talousohjesääntö 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä yhdistyksen

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti L//7 7 Saimaa Capital Oy Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1. - 30.9.2016 Tilinpäätös on säilytettävä 31.72.2026 asti Osoite: Savilahdentie 6 B, 4. krs Y-tunnus: 2327859-6 70210 Kuopio Kotipaikka: Mikkeil

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot