KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN Kalastusalueiden taloushallintokoulutus, Helsinki Mikko Airaksinen, Prizztech Oy

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke 2. Kalastusalueen taloushallintoa koskeva lainsäädäntö 3. Kalastusalueen taloushallinnon järjestäminen 4. Kalastusalueen kirjanpidon erityiskysymyksiä -omistajakorvaukset ja vieherahat -toimintarahat ja edistämismäärärahat 5. Kalastusalueiden tilintarkastus jatkossa 6. Tilinpäätösasiaa 7. Muutosehdotuksia 8. MMM:n määräyskirje kalatalousyksiköille

3 HANKKEEN TOTEUTUS Toteutus: Rahoitus: MMM muuttuviin kustannuksiin RKTL Vetovastuu: RKTL / Jyväskylän riistan- ja kalantutkimus projektipäällikkö Petri Heinimaa, suunnittelija Mikko Airaksinen Hankkeen ohjausryhmä (kolme kokousta) pj. Erkki Lahti, Pohjois-Savon TE-keskus Seppo Reponen, Etelä-Savon TE-keskus Marketta Kiviluoto, Keski-Suomen TE-keskus Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto Jarmo Mononen, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Arto Katajamäki, Lounais-Suomen kalastusalue

4 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINTOHANKE PÄÄTAVOITE -Valmistella kalastusalueille ohjeistusta toiminta- ja edistämismäärärahojen sekä viehe- ja omistajakorvausten käsittelemiseksi alueen taloushallinnossa lainsäädännön ja viranomaisten ohjeiden mukaan = yhtenäistetään omistajien varoja ja valtionapujen käyttöä koskevia käytäntöjä Hankkeen tulostavoitteita Kalastusalueiden taloushallinnon perusohjeistuksen valmistelu Suositustilikartan ja tilinpäätösraporttimallien valmistelu Valtionapuja ja omistajien varojen kirjaamista koskevien suositusten laatiminen kalastusalueen juoksevaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä varten Ehdotukset korttivaroihin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittämisestä (lomakkeet ja prosessit) Ehdotukset kalastuslakiin tehtävistä taloushallintoa koskevista muutoksista

5 MARSSIJÄRJESTYS 1. Kalastusalueiden taloushallinnon käytäntöjen yhtenäistäminen 2. TE-keskusten käytäntöjen yhtenäistäminen (avustukset, alueiden seuranta) Varat ja valvonta MMM TE-keskus Kalastusalue TE-keskus Kalastusalue Raportointivastuu Kalastusalue Kalastusalue

6 HANKKEEN TUOTOKSET HALLINNOLLE Muistiot maa- ja metsätalousministeriölle Muistio 1 Kalastusalueen toimintamuoto (status) Muistio 2 Kalastusalueen tilinpäätösraportit Muistio 3 Valtionavut sekä omistaja- ja viehekorvaukset kalastusalueen tilikartassa ja tilinpäätösrungossa Muistio 4 Kalastusalueen tilintarkastus Muutosehdotukset maa- ja metsätalousministeriölle Kalastusalueiden toimintaa koskevat lakimuutosesitykset Tilittämättömien omistaja- ja viehekorvausten käsittely

7 HANKKEEN TUOTOKSET KALASTUSALUEILLE Toimintasuositukset kalastusalueille Suositus 1 Suositus 2 Suositus 3 Suositus 4 Suositus 5 Kalastusalueen taloushallinnon järjestäminen Kalastusalueen tilinpäätösraportit ja niiden sisältö Toiminta- ja edistämismäärärahat; käyttö, kirjanpitotilit, tarvittavat kirjaukset sekä varojen esittäminen tilinpäätösraporteissa Omistaja- ja viehekorvausten käsittely, kirjanpitotilit, tarvittavat kirjaukset sekä varojen esittäminen tilinpäätösraporteissa Kalastusalueen ohjesääntö Suositusten liitteet Liite 1 Malli kertomukseksi kalastusalueen tilikauden toiminnasta Liite 2 Malli omistaja- ja viehekorvausten jakolomakkeesta

8 KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON NYKYTILA Kalastusalueiden taloushallintoasioissa paljon tulkinnanvaraisuutta (status) -Kirjanpitovelvollisuus epäsuorasti kalastuslain pykäliä tulkiten -Onko kyseessä liiketoimintaa vai yleishyödyllistä työtä kalavesien hyväksi? *tuloslaskelmakaava, verotus -Kirjanpitolautakunnasta saatu lain ja KILAn lausuntojen tulkintaa, mutta ei mustaa valkoisella -Kalastusalueiden kirjanpidot hyvin vaihtelevia -> Syy osittain puutteellisessa ohjeistuksessa -> Erilaisista käytännöistä johtuen alueiden talouden valvonta teettäisi huomattavasti lisätöitä -> Kalastusalueiden asema vaatii selkiyttämistä Nykyisten käytäntöjen toimivuus -Käytännöt ja lomakkeet vaihtelevat TE-keskuksittain, mutta lain vaatimukset täyttyvät -TE-keskukset haluavat keventää avustuskäytäntöjä, Valtiontalouden tarkastusvirasto kiristää *ennakkomaksut, valvonta - Koko toimintaprosessi kaipaa tarkistamista ja kalastusalueet tarkempaa ohjeistusta

9 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA KALASTUSALUEEN TALOUSHALLINTO Kirjanpitolaki määrittelee pääsääntöisesti kirjanpitovelvollisuuden. Laissa ja asetuksessa annetaan yleiset kirjanpitoa koskevat säädökset. Lisäksi käytäntöjä tarkennetaan -kirjanpitovelvollisen toimintamuodon (osakeyhtiö, yhdistys ym.), -toiminnan luonteen (liiketoimintaa vai yleishyödyllistä) ja -koon (liikevaihto, varallisuus ja henkilöstö) perusteella Kirjanpitovelvollisuus Ei Ei kirjanpitopakkoa Osakaskunta (tietyissä tapauksissa) Kyllä Luonnollinen hlö Voiton tavoittelu Kirjanpitovelvollinen Yhteisetuus Yhteisö Yleishyödyllisyys Pieni kirjanpitovelvollinen Kalastusalue??? Kirjanpidon ohjeistamisessa on vaikeinta se, ettei taloushallintoon liittyvä lainsäädäntö tunne kalastusaluetta, eikä kalastusalueella ole selvää lakisääteistä toimintamuotoa!

10 KALASTUSALUEEN TOIMINTAMUOTO Onko kalastusalue 1) yhteisö, 2 ) yleishyödyllinen yhteisö? Yleishyödyllinen yhteisö TVL 22 : Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voittoosuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Ei ole olemassa parempaakaan tulkintaa Useat oikeustapaukset puoltavat yleishyödyllisen yhteisön tulkintaa Tapauskohtainen määrittely kalastusalueen oman toiminnan merkitys

11 KALASTUSALUEEN KIRJANPITOVELVOLLISUUS KPL 1:1 Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina 5) yhdistys, asumisoikeusyhdistys ja muu sellainen yhteisö Kalatalouden edistämistoimintaa? (KHO )?? Kalastusalue ei myöskään oikeastaan ole yhteisö Lakisääteinen seudullinen yhteistoimintaelin (Vihervuori, Ympäristöoikeus) Kalastusalueen kirjanpitovelvollisuus tulkinnanvarainen asia kirjanpitolain kriteerein KPL 8:5 Tämän lain estämättä on kirjanpitovelvollisuudesta ja kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta voimassa, mitä niistä erikseen muualla laissa säädetään tai mitä asianomainen viranomainen on muun lain nojalla säätänyt tai määrännyt.

12 KALASTUSALUEEN KIRJANPITOVELVOLLISUUS KalL 78 ohjesäännössä mainittava varojen käytön ja tilinpidon perusteet 75 Kalastusalueen kokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta Kalastuslaki ei ota suoraan kantaa kirjanpitovelvollisuuteen tai KPL:n noudattamiseen Mitä ohjesäännössä kirjanpidosta todetaan..? Vertailu osakaskuntiin Yhteisaluelaki 32 b Osakaskunnasta, joka harjoittaa sellaista liike- tai ammattitoimintaa, jonka perusteella osakaskunta on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen, on voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. LAIN TULKINTA: Kalastuslaki synnyttää välillisesti kirjanpitovelvollisuuden -> noudatetaan KPL:a, jos kalastuslaissa ei toisin säädetä (KILAn sihteerin oma tulkinta, ei mustaa valkoisella )

13 TILINTARKASTUSVELVOLLISUUS Tilintarkastuslaki 1:1 Tätä lakia sovelletaan, jollei muualla laissa toisin säädetä: 1) kirjanpitolain (1336/1997) mukaan kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön (kirjanpitovelvollinen) tilintarkastukseen 3:9 Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tässä laissa ja muualla laissa säädetään. KalL 78 Kalastusalueen ohjesäännössä on mainittava 8) varojen käytön ja tilinpidon perusteet, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisen aika sekä tilintarkastuksen suorittaminen Millainen tarkastus? Sovelletaanko tilintarkastuslakia? Yhdistyslaki 38 Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään. Osakeyhtiölaki 7:1 Osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa säädetään.

14 3. KALASTUSALUEEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Oletus: Kalastusalue yleishyödyllinen (?) yhteisö (?) ja pieni kirjanpitovelvollinen Yleishyödyllisen yhteisön toiminta jaetaan -varsinaiseen toimintaan kalastuslaissa sekä kalastusalueen ohjesäännössä ja käyttö- ja hoitosuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden mukaan toimimista (säätelypäätökset, omistaja- ja viehekorvausten jako sekä osakaskunnilta saadut toimeksiannot) -varainhankintaan varsinaisen toiminnan ulkopuolinen tavaroiden tai palvelujen myynti (esim. kalastusalueen hallinnoimasta erityiskalastuskohteesta saadut lupatulot) -sijoitus- ja rahoitustoimintaan (mm. mahdolliset osinko- ja korkotulot) Jaottelu huomioitava kirjanpidossa ja tilinpäätösraporteissa

15 KIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN Hallitus vastuussa kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä -kuukausikohtaisesti tai muulla vastaavalla jaksotuksella viimeistään neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä (1/2007 viimeistään 5/2007 päättyessä) -alv-velvollisuus -> kuukausittain (alv-ilmoitus ja tilitys 1/ mennessä) -Tilikaudella mahdollista myös maksuperusteisesti, viim. tilinpäätöksessä suoriteperusteiseksi -Tilinpäätös laadittava 4 kk:n kuluessa tilikauden päätöksestä -Tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava materiaali on säilytettävä vähintään 6 vuotta - Varsinaiset kirjanpitokirjat (mm. tasekirja, tase-erittelyt, pääkirjat ja päiväkirjat sekä muut kirjanpitokirjat) ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä -Tiettyihin rahoitusmuotoihin (esim. EU-rahoitus) voi liittyä kirjanpitolaista poikkeavia vaatimuksia kirjanpitoaineiston säilyttämiselle.

16 TILINPÄÄTÖSRAPORTIT KPL 3:1 Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää: 1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; 2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman; 3) rahoituslaskelman, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana 4) taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista, jos Kirjanpitovelvollisen sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi 9 :n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista: 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto euroa; 2) taseen loppusumma euroa; 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Kirjanpitolaki ei velvoita kalastusaluetta laatimaan toimintakertomusta -voidaan laatia vapaaehtoisesti, jolloin se tulee tehdä täysimääräisenä (paras vaihtoehto?)

17 TILINPÄÄTÖSRAPORTIT Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohje Käytettävissä oleviin voimavaroihinsa ja osaamiseensa nähden pienen kirjanpitovelvollisen saattaa olla tarkoituksenmukaista pidättäytyä oma-aloitteisesta toimintakertomuksen laatimisesta; arvioinnin vaikeudesta johtuvat puutteet toimintakertomuksen tietosisällössä voivat aikaansaada kirjanpitovelvolliselle korvausvastuun velkojia tai muita sidosryhmiä kohtaan, jos kirjanpitovelvollinen joutuu taloudellisiin vaikeuksiin arvion kohteena olevana aikana. Jos pieni kirjanpitovelvollinen päättää, ettei se laadi kirjanpitolain tarkoittamaa toimintakertomusta, sen tulee kuitenkin aina antaa asianomaisessa yhteisölaissa esitettäväksi edellytetyt toimintakertomuksen tiedot joko toimintakertomuksena tai, lain sen salliessa, liitetietona. Kirjanpitolautakunta katsoo, että tämä asiakirja tulisi selvyyden vuoksi nimetä asianomaisen yhteisölain mukaan esimerkiksi osuuskuntalain tarkoittamiksi toimintakertomustiedoiksi eikä siihen saisi sisällyttää mitään muita tietoja kuin ne, joita yhteisölaki nimenomaisesti edellyttää; näin menetellen vältettäisiin vaara siitä, että lukija sekoittaisi asiakirjan kirjanpitolain tarkoittamaan toimintakertomukseen. Sellaisen pienen kirjanpitovelvollisen, joka päättää laatia KPL 3:1.6 :n mukaisen toimintakertomuksen, on esitettävä siinä jäljempänä luvuissa 2.3, 2.4, 2.5 ja 2.6 tarkoitetut tiedot täydellisinä. Selvyyden vuoksi kirjanpitolautakunta painottaa, että pieni kirjanpitovelvollinen ei voi valita niistä toimintakertomukseensa vain yksittäisiä seikkoja oman harkintansa mukaan.

18 KALASTUSLAKI KALASTUSALUEEN TILINPÄÄTÖSRAPORTIT 78 ohjesäännössä mainittava varojen käytön ja tilinpidon perusteet, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisen aika sekä tilintarkastuksen suorittaminen Toimintakertomus on laadittava, mutta millainen 1. KPL:n mukainen toimintakertomus (jota KPL ei edellytä ja KILA ei suosittele) 2. Muu toimintakertomus (vrt. KILAn yleisohje) Jatkossa Kertomus tilikauden toiminnasta MMM:n/TE-keskuksen ohjeiden mukaan

19 Lääninkassa Omistajille 4. KIRJANPIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ Omistaja- ja viehekorvaukset TEK siirtää Velaksi Omistaja- /viehekorvaukset TEK Alueen päätös Velaksi Maksettavat Tilittämättömät Tuloksi Valtakirja 30 sääntö LH palautuneet 10v Tuloslaskelma Tase Kirjanpito

20 JAKOLUETTELOT KORVAUKSISTA KIINTTUNNUS VESIALUEEN OMISTAJA PINTA-ALA/HA KALASTUSRASITUS PAINOARVO KORVAUS, ALUE/30 ALUE/VK* JAKAMATON** JAETAAN Yleiset Yhteiset vesialueet A Mikkola 0,2 1 0,2 32,61 0,00 0,00 32,61 0,00 B Möttölä ,74 0, ,74 0,00 0,00 C Vitikkala ,78 0,00 0, ,78 0,00 D Keskinen ,39 0,00 0,00 0, ,39 E Pohjola 0,8 2 1,6 260,87 0,00 0,00 0,00 260,87 F Kinttula ,09 0,00 0,00 326,09 0,00 G ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 30 70, ,48 0, , , ,26 Yksityiset vesialueet K x 0,2 1 0,2 32,61 0,00 0,00 0,00 32,61 L x ,26 0,00 0,00 978,26 0,00 M x 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O x 5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P x 5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q x ,65 0,00 0, ,65 0,00 R x 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 24, , ,52 0,00 0, ,91 32,61 KAIKKI YHTEENSÄ 54, ,00 0, , , ,87 YHTEENVETO KORVAUSTEN JAOSTA Kirjanpidon tili Alueen tuloa 30 euron säännöllä 0,00 tilinro Alueen tuloa valtakirjalla 6521,7 tilinro Alueen tuloa yhteensä 6521,74 Jakamattomiksi varoiksi 6 717,39 tilinro Siirretään lääninkassaan X Jaetaan omistajille 1760,87 tilinro

21 OMISTAJA- JA VIEHEKORVAUSTEN TILIT Omistajakorvausten tilit Omistajakorvaukset TEK Omistajakorvaukset enintään 30 euroa Omistajakorvaukset valtakirjalla Maksettavat omistajakorvaukset Tilittämättömät omistajakorvaukset Ryhmittely Tase, lyhytaikainen vieras pääoma Tuloslaskelma, varsinainen toiminta Tuloslaskelma, varsinainen toiminta Tase, lyhytaikainen vieras pääoma Tase, pitkäaikainen vieras pääoma Käyttötarkoitus Velkatili, johon TE-keskuksen siirtämät omistajakorvaukset kirjataan. Tulotili, johon kirjataan alueelle jäävät varat 30 euron säännön mukaan. Tulotili, johon kirjataan alueelle valtakirjalla osoitetut varat. Velkatili, johon kirjataan maksuun menevät omistajakorvaukset. Velkatili, johon kirjataan tilikausittain omistajakorvaukset, joita ei yhteystietojen puuttuessa pystytä maksamaan.

22 Kirjanpito OMISTAJA- JA VIEHEKORVAUKSET -Lähtökohtaisesti rahoitustapahtuma (velkakirjaus) kalastusalueen kirjanpidossa -Velkakirjausta puretaan korvauksia maksettaessa ja alueen varoja tuloutettaessa -Tuloslaskelmaan vain alueelle jäävät varat varsinaisen toiminnan tuotoiksi -Muut kirjaukset suoraan tasetilien kautta -Tilinpäätöstä tehtäessä maksamattomat korvaukset velkaa vesialueen omistajille TE-keskuksen jakopäätös ja rahat alueelle Tulotilit Velkatilit Om.korv. TEK 2)10 3)25 4)60 5)5 1)100 1)100 Pankkitili 6)60 10)40 Kalastusalueen jakopäätös (valitusajan jälkeen) Korvaukset 30 Korvaukset vk Maksettavat ok Tilittämättömät ok 2)10 3)25 4)60 5)5 Maksetaan omistajille 7)10 8)25 6)60 9)5 Tilinpäätös TULOSTILI 11)35 7)10 8)25 TASETILI 10)40 11)35 9) 5

23 OMISTAJAKORVAUKSET TILINPÄÄTÖSRAPORTEISSA TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Omistajakorvaukset enintään Omistajakorvaukset valtakirjalla TASE TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset Tilikauden ylijäämä 35 Pankki 40 Pitkäaikainen vieras pääoma Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset 5 Vastaavaa yhteensä 40 Vastattavaa yhteensä 40

24 Tositelaji Tosite Debet Kredit Selite 1910 Pankki ,00 Vuoden 2006 omistajakorvaukset ,00 3/ , Tilittämättömät omistajakorvaukset ,00 Ahvenkari ,00 Simolansaari -839, Omistajakorvaukset TEK ,00 Vuoden 2006 omistajakorvaukset ,00 Siirto tilittämättömiin omistajakorvauksiin ,00 Siirto tuloksi valtakirjalla ,00 Siirto tuloksi 30 euroa ,00 Siirto maksettaviin 0, Maksettavat omistajakorvaukset ,00 Kinnulan osakaskunta ,00 Ruusulan ok ,00 Vitikkalan ok ,00 Pennalan ok ,00 om korv Pennalan ok ,00 om korv Kinnulan ok ,00 om korv Ruusulan ok ,00 om korv Vitikkalan ok 0, Omistajakorvaukset enintään 30 euroa ,00 Hyrylä ,00 Ryysylä ,00 Simola 3025 Omistajakorvaukset valtakirjalla ,00 Pennasen ok ,00 Vitikkalan ok ,00 Riipisen ok -61, ,00

25 TOIMINTA- JA EDISTÄMISMÄÄRÄRAHA TEK siirtää Kirjataan maksettu osuus tuloksi Käyttö tilikauden aikana Menokirjauksia eri kulutileille Tilinpäätös Selvitetään avustuksen käyttö MAKSETTU TOIMINTARAHA TAI EDISTÄMISRAHA KÄYTETTY OSUUS KÄYTTÄMÄTÖN OSUUS Tuloslaskelmaan tuotoksi Taseeseen velaksi Palautetaan seuraavan tilikauden alussa uudelleen tulotilille

26 VALTIONAPUJEN SEURANTA KIRJANPIDOSSA Toimintaraha Edistämisraha Kirjataan tulotileille Toimintamääräraha ja Edistämismääräraha KHS Purokunnostus Annetaan avustuksille projektinumerot Merkitään laskuihin projektinumero, jolloin kirjanpitäjä tietää, miltä avustukselta kyseisen lasku maksetaan Matkalasku Maastokartoitus purolla, 50 projekti 211 TE-keskukselle tilitystä tehtäessä tulostetaan kirjanpidosta tapahtumaluettelo projektin numerolla Matkalaskut Palkat 110 Toimintaraha KHS Purokunnostus Yhteensä Yhteenveto Purokunnostus, 211 Matkat 50 Palkat 20 Yhteensä 70

27 VALTIONAPUJEN RAPORTOINTI TILINPÄÄTÖKSESSÄ Tilikaudella käytetty toimintaraha esitetään tuloslaskelmassa yleisavustuksissa Tilikaudella käytetyt edistämismäärärahat esitetään tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuottona sen projektin yhteydessä, johon avustus on saatu Käytetty ei ole sama asia kuin myönnetty (summa voi olla useinkin sama) Valtionavut tuloutuvat hyväksyttyjen kustannusten suhteessa Jos avustuskelpoisia kustannuksia 1000, avustusta tuloutetaan 1000 Käytetty = tilikaudella syntyneet avustuskelpoiset kustannukset Jos TEK maksanut etukäteen enemmän kuin käytetty, syntyy tilinpäätöksessä toiminta- ja/tai edistämismäärärahavelka, joka esitetään taseessa kohdassa Muut velat Jos TEK maksanut etukäteen vähemmän kuin käytetty, syntyy tilinpäätöksessä toiminta- ja/tai edistämismäärärahasaaminen, joka esitetään taseessa kohdassa Muut saamiset

28 VALTIONAPUJEN TILIT Toimintamäärärahatilit Ryhmittely Käyttötarkoitus Toimintamääräraha Edellisen tilikauden toimintamääräraha Toimintamäärärahavelka Toimintamäärärahasaaminen Tuloslaskelma, yleisavustukset Tuloslaskelma, yleisavustukset Tase, vieras pääoma Tase, oma pääoma Tulotili, johon TE-keskuksen myöntämät toimintamäärärahat kirjataan. Tulotili, johon edellisellä tilikaudella käyttämättömät toimintamäärärahat kirjataan. Velkatili, johon kirjataan tilikaudella myönnetystä toimintarahasta käyttämättä jäänyt osuus. Saamistili, jolle kirjataan se osuus toimintarahasta, jota vastaava osuus on jo käytetty, mutta rahaa ei ole saatu ennakkoon TEkeskukselta.

29 TOIMINTA- JA EDISTÄMISRAHAT: ESIMERKKI Kalastusalueen tase tilikauden alussa: TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset 4900 Edellisten tilikausien ylijäämä 5100 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma Edistämismäärärahasaaminen 300 Toimintamäärärahavelka 100 Vastaavaa yhteensä 5200 Vastattavaa yhteensä 5200 Tilien avaus: Taseessa oleva toimintamäärärahavelka palautetaan omalle tulotililleen: Ed.tilkauden toimintaraha Toimintamäärärahavelka 100 (100) 100 Tilikaudella: TE-keskus myöntää uutta toimintamäärärahaa 2000 euroa ja maksaa koko summan ennakkoon Pankki Toimintamääräraha TE-keskus myöntää edistämismäärärahaa purokunnostushankkeen esiselvitykseen 1000 euroa ja maksaa koko summan ennakkoon Pankki Edistämismääräraha 1000

30 TOIMINTA- JA EDISTÄMISRAHAT KIRJANPIDOSSA Tilinpäätös: Tilinpäätöstä tehtäessä todetaan, että toimintamäärärahaa on yhteensä käytetty tilikaudella 1600 euroa (ed. tilikauden raha kuluvan tilikauden myönnöstä). Ed.tilkauden toimintaraha 100 Toimintamääräraha Toimintamäärärahavelka 500 Edellisen vuoden edistämismääräraha (200 ) käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitykseen on käytetty loppuun. Tilikaudella myönnetystä edistämisrahasta on käytetty 400 euroa. Edistämismäärärahasaaminen Edistämismääräraha Edistämismäärärahavelka 600 TASE V a s t a a v a a V a s t a t t a v a a Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Rahat ja pankkisaamiset 5700 Edellisten tilikausien ylijäämä 5100 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma Edistämismäärärahasaaminen 500 Toimintamäärärahavelka 500 Edistämismäärärahavelka 600 Vastaavaa yhteensä 6200 Vastattavaa yhteensä 6200

31 KALASTUSALUEEN TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Edistämisraha (KHS:n päivitykseen) 200 Edistämisraha (purokunnostushankkeen suunnitteluun) Kulut Tuotto-/kulujäämä VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Yleisavustukset Toimintamääräraha TILIKAUDEN TULOS 0 TILINPÄÄTÖSSIIRROT 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0

32 VALTIONAVUT TILINPÄÄTÖKSESSÄ MAKSATUS Kaikki ennakkona Osa ennakkona Kaikki jälkikäteen Kaikki käytetään Kaikki tuloslaskelmaan Kaikki tuloslaskelmaan Ennakon ylimenevä saamiseksi Kaikki tuloslaskelmaan Kaikki saamiseksi (tase) Osa jää käyttämättä Käytetty tuloslaskelmaan Käytetty tuloslaskelmaan Käytetty tuloslaskelmaan Saadun ja käytetyn erotus velaksi Jos käytetty > ennakko ylimenevä saamiseksi Vastaava summa saamiseksi Jos käytetty < ennakko erotus velaksi

33 MAKSUT LASKUJA VASTAAN Kirjanpitoon merkitään menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen (suoriteperuste). Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä Rahaa Tukikelpoiset kustannukset KIRJANPITO Edistämisrahapäätös/TEK lasku Tuotannontekijöitä hyväksyntä

34 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 1. PERUSTIEDOT Sijainti (vesistö, paikkakunnat) Vesipinta-ala Jäsenten määrä Yleisten ja yksityisten vesien suhde Osakaskuntien järjestäytymisaste 2. HALLINTO Hallitus -hallituksen kokoonpano tilikaudella -kokousten määrä tilikaudella Kalastusalueen kokous -kokouspäivä, paikka, edustus -merkittävimmät kokouksen tekemät päätökset Isännöinti Kirjanpito Tilintarkastus

35 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 3. TULOT JA MENOT SEKÄ RAHOITUS Tilikauden tulot (kokonaisumma) -Alueelle tuloutuneet omistaja- ja viehekorvaukset (30 euron säännöllä ja valtakirjalla) -Tilikaudella käytetty toimintamääräraha -Tilikaudella käytetty edistämismääräraha käyttökohteineen (jako tarvittaessa eri myöntökohteisiin) -Osakaskuntatoimeksiantojen tuotot -Oma varainhankinta -Muut avustukset Kokonaiskustannukset sekä lisätietoa merkittävimmistä kustannuseristä Toimintamäärärahan saldo tilikauden lopussa (paljonko käyttämättä) Edistämismäärärahan saldo tilikauden lopussa (paljonko käyttämättä Myönnetyt toiminta- ja edistämismäärärahat, joita ei ole vielä nostettu

36 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 4. TOIMINTA KALASTUSALUEELLA TILIKAUDELLA Kalastus -Viehekalastuksen yhtenäislupa-alue -Erityiskohteet -Verkkokalastus ja muut passiiviset pyydykset -Onginta- ja pilkintärasitus ja sen jakaantuminen alueella -Viehekalastusrasitus ja sen jakaantuminen alueella Kalavesien hoito -Istutukset -Muut hoitotoimet Tutkimus ja seurannat -Koekalastukset ja niiden tärkeimmät tulokset -Saalisseurannat ja niiden tärkeimmät tulokset -Tutkimustoiminta (lähinnä ulkopuolinen, RKTL ym.) ja tärkeimmät tulokset Kalastuksen valvonta -Valtuutetut valvojat -Valvonnan toiminta tilikaudella ja katsaus vesillä tehdyistä havainnoista Koulutustoiminta Muu toiminta

37 KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 5. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Arvio käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella Tarve suunnitelman päivittämiselle 6. TULEVAN TILIKAUDEN TOIMINNAN PAINOPISTEET 7. KALASTUSALUEELLA VOIMASSA OLEVAT SÄÄTELYPÄÄTÖKSET Verkkosäätely Alamitat ja mahdolliset lajikohtaiset erityispäätökset Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskiellot kalastusalueella (TE-keskuksen päätökset)

38 UUSI TILINTARKASTUSLAKI Eduskunta hyväksyi helmikuussa uuden tilintarkastuslain Uuden lain päälinjaukset -pienten kirjanpitovelvollisten vapauttaminen tilintarkastuspakosta -maallikkotilintarkastajista luopuminen siirtymäajan jälkeen Vapautus tilintarkastuspakosta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1. taseen loppusumma ylittää euroa, 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää euroa tai 3. palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä. Muiden yhteisöjen tilintarkastuksesta Ennen uuden tilintarkastuslain voimaantuloa perustetuissa muissa yhteisöissä kuin yhdistyksissä ja säätiöissä sovelletaan vanhan tilintarkastuslain säännöksiä tilintarkastajan valintaan ja tilintarkastukseen niinä tilikausina, jotka päättyvät viimeistään KHT- tai HTM-tilintarkastajan taikka KHT- tai HTM-yhteisön valintaan ja näiden suorittamaan tilintarkastukseen sovelletaan uutta lakia. Kalastusalueiden tilintarkastusvelvollisuus lakkaa tilintarkastuslain perusteella, miten KalL Kalastusalueet käyttävät ammattitilintarkastajia, kustannukset/hyödyt? Valtionapujen päätöksenmukainen käyttö tarkastetaan muuten kuin tilintarkastuslain mukaan?

39 6. TILINPÄÄTÖSASIAA Tilinpäätösasiakirjat - tase, tuloslaskelma ja toimintakertomus (tilintarkastuskertomus; määrämuoto?) Muut tarvittavat asiakirjat - jakoluettelot omistaja- ja viehekorvauksista - tositenumeroittainen yhteenveto valtionapujen käytöstä avustuskohtaisesti Tase - tilittämättömien omistaja- ja viehekorvausten saldo (vieras pääoma) - omistajille maksettavien suoritusten saldo (vieras pääoma) - näkyvätkö myöntövuonna käyttämättä jääneet valtionavut taseessa

40 KIRJANPITOASETUKSEN LYHYT TASE Varat / Rahan käyttö V a s t a a v a a Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikainen Lyhytaikainen Myyntisaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Toimintarahasaaminen Edistämisrahasaaminen Velat / Rahan lähde V a s t a t t a v a a Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen Muut velat Lyhytaikainen Ostovelat Saadut ennakkomaksut Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset Tilittämättömät viehekorvaukset Toimintarahavelka Edistämisrahavelka Maksettavat omistajakorvaukset Maksettavat viehekorvaukset

41 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1650, ,00 Tilikauden voitto (tappio) 400,00 300,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat Tilittämättömät omistajakorvaukset 150, ,00 150,00 450,00 450,00 Lyhytaikainen Ostovelat 1200,00 500,00 Muut velat Maksettavat omistajakorvaukset 560,00 400,00 Toimintamäärärahavelka 600,00 300, , ,00 700, ,00 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 4560, ,00 Omavaraisuusaste 2050/ /3330 -> 45% ->50%

42 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 300,00 300,00 Aineelliset hyödykkeet 1200,00 870,00 Sijoitukset 200,00 180,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 530,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 180,00 50,00 Muut saamiset Edistämismäärärahasaaminen 450,00 450,00 630,00 0,00 50,00 Rahat ja pankkisaamiset 1700, ,00 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 4560, ,00

43 TILINPÄÄTÖSTEN SEURANTAA Maksuvalmius (kyky suoriutua lähitulevaisuuden maksuvelvotteista) - Current ratio: vaihtuvat vastaavat / lyhytaikainen vieras pääoma - Quick ratio: rahoitusomaisuus / (lyhytaikainen vieras pääoma) Esimerkkitapauksessa tulkinta - Current ratio 1,21 1,63 hyvä>2, tyydyttävä 1-2, heikko< 1 - Quick ratio 0,99 1,63 hyvä>1, tyydyttävä 0,5-1, heikko< 0,5 Kalastusalueen maksuvalmiutta arvioitaessa on perusteltua huomioida myös mahdolliset tilittämättömät omistaja- ja viehekorvaukset, koska tämä raha tulisi olla tallessa. Esimerkki kalastusalueen maksuvalmiustestistä: +Rahat ja pankkisaamiset +Lyhytaikaiset saamiset -Lyhytaikaiset velat (sis.maksamattomat omistaja- ja viehekorvaukset) -Tilittämättömät omistajakorvaukset -Tilittämättömät viehekorvaukset Jos maksuvalmiustestin tulos on miinusmerkkinen, tulisi kalastusalueen kiinnittää huomioita maksuvalmiutensa kehittymiseen

44 7. MUUTOSESITYS: TILITTÄMÄTTÖMÄT VARAT Nykyisellä käytännöllä yli 30 euron osuudet omistaja- ja viehekorvauksista tilittämättömiksi varoiksi, jos on epäselvää, kenelle vesialueelle kuuluva korvaussumma tulisi maksaa. Siirretään lääninhallituksen Pidetään kalastusalueen hallussa tilille (tallettamislaki) Käytännön ongelmat Varat 10 vuotta käyttämättä Varat ikuisesti käyttämättä Järjestelmä poikkeustapauksiin Varat voidaan hukata Omistussuhteiden selvittäminen voi olla vuosien päästä vaikeaa Onko järkevää kerryttää tilittämättömiä varoja kympeillä? Onko tarpeen siirtää kalastusalueille varoja, jotka käyttämättä 10v tai enemmän? Löytyykö varoja alueen tililtä vuosien kuluttua, jos omistaja ilmaantuu?

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke I Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa Kalantutkimus Jyväskylä 15.2.2007 LOPPURAPORTTI 1/2 15.2.2007 Maa- ja metsätalousministeriö /kala- ja riistaosasto

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa Mikä tilinpäätös on ja miksi se laaditaan? Mitä tilinpäätös sisältää? Tilinpäätöksen laatiminen Tilinpäätöksen esitystapa Tilinpäätöksen hyväksyminen ja toiminnantarkastus Tyypillisiä ongelmia tilinpäätöksen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2)

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) Yhdistys hankkii tuloja joita se käyttää toiminta-ajatuksen toteuttamiseen Talousprosessin runkona on talousarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Talousprosessi

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat:

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen

Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen PÄÄTÖS HÄME Pvm 26.9.2013 Dnro 1500/2171/2013 Vuonna 2012 kertyneiden viehekalastusmaksujen jakaminen ASIA Maa- ja metsätalousministeriö on kirjeellään dnro 1720/323/2013, 12.9.2013 ilmoittanut, että Hämeen

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätöskoulutus. Maj Rasilainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Tilinpäätöskoulutus. Maj Rasilainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tilinpäätöskoulutus Maj Rasilainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mitä koulutuksessa käsitellään? Mikä tilinpäätös on ja miksi se laaditaan? Mitä tilinpäätös sisältää? Tilinpäätöksen laatiminen

Lisätiedot

Kalatalouden rahoituksen käyttö:

Kalatalouden rahoituksen käyttö: Työvoima- ja elinkeinokeskus Kalatalouden rahoituksen käyttö: kalatalouden edistämisen rahoittaminen Mari Nykänen, Keski-Suomen TE-keskus 3.3.2009 Kalastuslain uudistamishankkeen rahoitusjaoston kokous

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN PROFIILI TALOUDEN TUNNUSLUKUJEN NÄKÖKULMASTA

KALASTUSALUEIDEN PROFIILI TALOUDEN TUNNUSLUKUJEN NÄKÖKULMASTA KALASTUSALUEIDEN PROFIILI TALOUDEN TUNNUSLUKUJEN NÄKÖKULMASTA Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos/ RKTL, Kalastusalueiden taloushallintohanke II Mikko Airaksinen, Prizzway Oy ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Kalastusalueiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM YHDISTYKSEN HALLINTO

Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM YHDISTYKSEN HALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSVUOSI 26.1.2010 Tilintarkastus Riuttanen Oy Vilho Riuttanen, HTM 1 YHDISTYKSEN HALLINTO Yhdistys perustetaan aina määrätyn tai määrättyjen tarkoitusten yhteistä toteuttamista varten.

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi)

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi) KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS Jaksot: 15. 16.9. Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 20.-21.10. Kirjanpidon jatkokurssi Paikka: Helsingin seudun kauppakamarin koulutustila Metropoli, Kalevankatu

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus. Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys

Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus. Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys Sisältö Ainejärjestö Toiminnantarkastus Toimitettava materiaali Toiminnantarkastuskertomus Muistilista Lopuksi Ainejärjestö

Lisätiedot