OHJE LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN OHJE APTEEKIN TULOJEN JA MENOJEN ILMOITTAMISESTA APTEEKKIMAKSUN VAHVISTAMISTA VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE 24.3.2015 LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN OHJE APTEEKIN TULOJEN JA MENOJEN ILMOITTAMISESTA APTEEKKIMAKSUN VAHVISTAMISTA VARTEN"

Transkriptio

1 1 (6) OHJE LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN OHJE APTEEKIN TULOJEN JA MENOJEN ILMOITTAMISESTA APTEEKKIMAKSUN VAHVISTAMISTA VARTEN 1 ILMOITUKSEN ANTAMINEN APTEEKIN TULOISTA JA MENOISTA Apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) 3 :n mukaan apteekkarin tulee tehdä ilmoitus apteekki- liikkeen tuloista ja menoista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Ilmoituksen perusteella Fimea vahvistaa apteekkiliikkeestä maksettavan apteekkimaksun. Ilmoitus apteekin tuloista ja menoista tehdään Fimean vahvistamalla apteekkimaksuilmoitus - lomakkeella. Lomake löytyy Fimean verkkosivuilta Apteekkarin allekirjoittama ilmoituslomake liitteineen tulee toimittaa Fimeaan yhtenä kokonaisuutena viimeistään toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä. Erillisiä liitteitä ei tule toimittaa Fimeaan etukäteen. Fimean vahvistaman ilmoituslomakkeen mukaan liitteenä on aina oltava - jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta - selvitys myynnistä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille. Lisäksi tarvittaessa: - selvitys verottajalle ilmoitetun ja ilmoitukseen merkityn liikevaihdon välisestä erosta. - selvitys, mikäli Muiden tuotteiden kuin lääkkeiden myynti sisältää 0 % verokannan myynnin vähennyksiä. Vaikka apteekin tilikausi poikkeaisi kalenterivuodesta, ilmoitus tulee antaa apteekkimaksulain 3 :n edellyttämällä tavalla kalenterivuosittain. Tällöin ilmoitukseen liitetään sekä viimeksi päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase että ilmoitusvuoteen kohdistuvat välitilinpäätösasiakirjat. Jos apteekkari on saman kalenterivuoden aikana toiminut apteekkarina tai lääkelain 46 :n mukaisena apteekin hoitajana kahdessa apteekissa, ilmoitus apteekin tuloista ja menoista liitteineen on laadittava jokaisen apteekin osalta erikseen. Apteekkimaksuilmoituksen tietoja käytetään myös lääkelain (395/1987) 84 b :n mukaisen laadunvalvontamaksun määräämistä varten.

2 2 (6) 2 LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2.1 Lomakkeen ilmoitusosa (sivu 1) Lomakkeen kohdat 1-4 Apteekkimaksun perusteena oleva liikevaihto eli arvonlisäveroton myynti ilmoitetaan eriteltynä eri toimipisteille: pääapteekki, sivuapteekit toimipaikoittain, lääkekaapit yhtenä ryhmänä, palvelupisteet yhtenä ryhmänä sekä verkkopalvelu. Liikevaihtoon ei sisällytetä liikkeen luovutuksen yhteydessä tavaravaraston myyntiä seuraajalle, mikä ilmoitetaan lomakkeen kohdassa 30. Apteekkimaksulain tarkoittamaan liikevaihtoon eivät kuulu Kelan ostokertapalkkiot, vuokratuotot, käyttöomaisuuden myyntivoitot, rahoitustuotot, muut liiketoiminnan tuotot, jotka eivät liity myytyyn tavaraan. Apteekkimaksun perusteena olevaa liikevaihtoa laskettaessa siitä ei saa vähentää - apteekkimaksua - myyntirahtia tai muuta suoritusta, joka liittyy tavaroiden toimitukseen tai kuljetukseen - annosjakelupalkkiota - kolmannelle osapuolelle (esim. lääkekaapin hoitajalle) maksettua myyntipalkkiota, provisiota, tms. - apteekin henkilöstölle tapahtuvaa myyntiä. Lomakkeen kohdassa 2 sivuapteekkien nimet merkitään siinä järjestyksessä, kuin ne ilmoitetaan kohdissa 2.1, 2.2 ja 2.3. Helsingin Yliopiston apteekki ilmoittaa sivuapteekkejaan koskevat liikevaihtotiedot erillisellä liitteellä. Apteekin ja sivuapteekkien liikevaihdosta tehtävät toimipaikkakohtaiset vähennykset ilmoitetaan rinnakkaisissa sarakkeissa: a) Lääkelain 12 :n 2 momentissa tarkoitetun sopimusvalmistuksen arvonlisäverottoman myynnin arvo, vähennysoikeus on vain sopimusvalmistaja-apteekilla. b) Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille tapahtuva arvonlisäveroton lääkemyynti Sosiaali- ja terveyshuollon laitoksia ovat potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 :n mukaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka antavat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1806/2009 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja laitoshoidon määrittelyn perusteista) mukaista laitoshoitoa. Laitoshoitoa annetaan sairaalan vuodeosastolla, terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä vastaavassa laitoksessa kuten vanhainkodissa, kehitysvammaisten erityishuollon keskuslaitoksessa ja päihdehuoltolaitoksessa. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden yksityisvastaanotoille tai työterveyshuollon yksiköille tapahtunutta lääkemyyntiä ei voi vähentää. Liitteessä tulee ilmetä laitoskohtaisen arvonlisäverottoman lääkemyynnin lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän virallisen toimipaikkarekisterin

3 3 (6) (TOPI) mukainen laitoksen nimi ja palvelualakoodi. Toimipaikkarekisterin ulkopuolelle jäävät lastensuojelun laitoshoito ja päihdehuollon asumispalvelut. Joissakin toimintayksiköissä voi olla sekä avo- että laitoshoitoa antavia toiminnallisia yksikköjä. Näissä toiminnallisissa osissa ei voi kuitenkaan antaa sekä avo- että laitoshoitoa. Liitteestä tulee ilmetä toimintayksikön laitoshoitoa antava toiminnallinen yksikkö. Esimerkkinä terveyskeskus, jossa on vuodeosasto: X kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto, koodi 120, myynti x euroa. Laitoshoitoa kokonaan tai osittain sisältäviä palvelualakoodeja ovat: , 120, 121, 130, 142, 150, 160, , 175, 263, 310, 330, 410, 411, 520, 530, 600. Linkki toimipaikkarekisteriin (Palvelualakoodit löytyvät vuoden 2013 Excel-taulukosta. TOPI -haku ei tuo koodia näkyviin). Lisätietoja laitoksista ja palvelualakoodeista antaa tarvittaessa THL. c) Sellaisten nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden arvonlisäveroton myynti, joita lääkelain mukaan saa myydä myös muualla kuin apteekissa. d) Muiden tuotteiden kuin lääkkeiden arvonlisäveroton myynti. Tämä vähennys saa olla korkeintaan 20 % liikevaihdosta, josta on ensin tehty vähennykset a - c. 0 % verokannasta tehdyistä vähennyksistä tulee toimittaa erittely. Apteekkimaksulain 2 :n 3 momentissa tarkoitettu sivuapteekin liikevaihdosta tehtävä vähennys tehdään Fimeassa. Lomakkeen kohta 5 Arvonlisäveroerittely Kohtaan merkitään verokannoittain apteekin liikevaihdot ja arvonlisäveron määrät euroina. Kohtaan 5.4 merkitystä 0 % verokannan liikevaihdosta pyydetään antamaan selvitys. Lomakkeen kohta 6 Laadunvalvontamaksun peruste Kohdassa ilmoitetaan lääkelain (395/1987) 84 b :n mukaisen laadunvalvontamaksun peruste eli arvonlisäverottoman myynti- ja ostohinnan erotus +/- varaston muutos.

4 4 (6) 2.2 Lomakkeen tilasto-osa (sivu 2) Lomakkeen rakenne perustuu kululajikohtaiseen tuloslaskelmakaavaan. Tietoja käytetään laadunvalvontamaksun määräämiseen sekä apteekkien taloudellisen tilan ja kehityksen seurantaan. Laadun- valvontamaksun suuruus on 0.2 % lääkkeiden arvonlisäverottomasta myyntikatteesta (liikevaihto - tavaraostot +/- varaston muutos). Lomakkeen kohta 7 Liikevaihto Liikevaihdolla tarkoitetaan tässä apteekkiliikkeen myyntituottoja, joista on vähennetty välilliset verot ja muut kirjanpitolaissa tarkoitetut oikaisuerät. Mikäli apteekkimaksu on tilinpäätöksessä käsitelty myynnin oikaisueränä, ei sitä saa tässä kohdassa vähentää. Apteekkimaksu merkitään kohtaan 10. Lomakkeen kohdat 8-9 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muita tuottoja ovat mm. Kelan ostokertapalkkiot, vuokratuotot, käyttöomaisuuden vähäiset myyntivoitot, henkilökunnalta perityt erilaiset käyttökorvaukset, jos ne eivät ole menonsiirtoja, sekä muut liiketoiminnan tuotot, jotka eivät liity myytyyn tavaraan. Lomakkeen kohdat Materiaalit ja palvelut Ulkopuolisilla palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi hankintamenoon sisällytettäviä kuljetuspalveluja kuten myyntirahtia ja muita jakelupalveluita. Lomakkeen kohdat Henkilöstökulut Henkilöstökuluissa eritellään palkat ja henkilösivukulut. Henkilösivukuluihin merkitään eläkekulut, sosiaaliturvamaksut sekä muista henkilövakuutuksista kuin eläkevakuutuksista aiheutuvat kulut. Erilaiset vapaaehtoiset henkilöstömenot kuten henkilöstön koulutus-, virkistys- ja harrastustoiminnasta aiheutuvat kulut merkitään liiketoiminnan muihin kuluihin kohtaan 18. Lomakkeen kohta 15 Poistot ja arvonalentumiset Kohtaan merkitään apteekkiliikkeen käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin menoihin kohdistuvat poistot ja arvonalentumiset. Jos tuloslaskelmaan sisältyy yksityiskäytössä olevan käyttöomaisuuden poistoja, on ne vähennettävä tässä kohdassa ja selvitettävä erikseen lomakkeen lopussa Lisätietoja -kohdassa. Lomakkeen kohdat Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muina kuluina esitetään toimitilavuokrat, henkilöstön vuokrauskulut ja muut liiketoiminnan kulut. Muita liiketoiminnan kuluja ovat esimerkiksi muut kiinteistömenot, matkat, vakuutukset, toimistotarvikkeet, tietohallinto, mainonta ja markkinointi, posti, edustus, koulutus,

5 5 (6) energia jne. Tämä ryhmä sisältää siis apteekkiliikkeen toimintaan liittyvät, tavanomaiset, säännöllisesti syntyvät kulut, jotka eivät kuulu edellisissä kohdissa ilmoitettuihin. Tähän kohtaan sisältyvät myös laadunvalvonta- maksu ja lääkekaappien myyntipalkkiot. Tuloslaskelmaan mahdollisesti sisältyvä yksityiskäytön osuus muista kuluista on vähennettävä. Sen osuus ilmoitetaan lomakkeen lopussa Lisätietoja -kohdassa. Lomakkeen kohdat Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmään merkitään apteekkiliikkeen harjoittamiseen liittyvät korkoja muut rahoituserät. Lomakkeen kohdat Satunnaiset erät Näihin kohtiin merkitään sellaiset tuotot ja kulut, jotka eivät kuulu mihinkään edellä mainituista kohdista ja perustuvat tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Tällaisia ovat esimerkiksi apteekkitoiminnan lopettamisesta aiheutuneet käyttöomaisuuden myynti- voitot tai vahingonkorvaukset. Mikäli nämä erät merkittävällä tavalla ovat vaikuttaneet tilikauden tulokseen, tulee niistä antaa selvitys Lisätietoja -kohdassa. Lomakkeen kohta 28 Välittömät verot Tähän kohtaan merkitään apteekkiliikkeen verotettavaan tuloon kohdistuvat välittömät verot. 2.3 Lomakkeen lisätiedot (sivu 3) Lomakkeen kohta 30 Varasto myyty seuraajalle Täytetään silloin, kun apteekin omistaja on vaihtunut ilmoitusvuoden aikana tai sivuapteekki on muutettu apteekiksi, ja varasto on myyty. Ilmoitetaan, sisältyykö myydyn varaston arvo (euroina) liikevaihtoon (kohta 7) vai onko se kirjattu ostojen vähennykseksi (kohta 11). Jos ilmoitukseen merkityt tiedot poikkeavat tuloslaskelman tiedoista, on lisätiedoissa tai liitteissä selvitettävä, mistä erot aiheutuvat. Lomakkeen kohta 31 Muu liiketoiminta Ilmoituksessa selvitetään, onko apteekin tilojen yhteydessä muuta liiketoimintaa. Ilmoitus tehdään riippumatta siitä, missä yhtiömuodossa toimintaa harjoitetaan. Muusta liiketoiminnasta pyydetään perustiedot eli yhtiömuoto, liiketoiminnan laji, liikevaihdon suuruus ja tulos. Ilmoituksessa annetaan myös ilmoituksen laatineen tilitoimiston yhteystiedot mahdollisten lisäselvitysten ja -kysymysten varalle. Lopuksi apteekkari vakuuttaa allekirjoituksellaan vahvistaen ilmoituksessa ja liitteissä olevat tiedot oikeiksi.

6 6 (6) 3 ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN Allekirjoitettu ilmoitus liitteineen toimitetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan postitse. Ilmoituksen voi tuoda myös henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä Fimean kirjaamoon. Posti- ja käyntiosoite: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus PL 55 (Mannerheimintie 103 b) FIMEA Viitteet: Laki apteekkimaksusta (148/146) Lääkelaki (395/1987)

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Muutettavaksi

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET 1(10) LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen (VMA) 9 :n 1 momentin mukaisesti luottolaitos

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007 RAHOITUSLASKELMAN LAATIMINEN Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 30.1.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje ohjaa kirjanpitolain (1336/1997), viimeksi muutettuna L:lla 1312/2004 ja kirjanpitoasetuksen

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2011) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 14.1.2003 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET ENNAKKOILMOITUKSEN JA VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAA- LEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET ENNAKKOILMOITUKSEN JA VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAA- LEISSA OHJE 1 (7) Dnro 387/40/2013 25.11.2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 25.11.2013 - toistaiseksi. Sovelletaan 25.5.2014 pidettävien europarlamenttivaalien vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoittamiseen.

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot