Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

2 1 Sisällys 1. Kunnat keskiöön Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä yhteistyö ja edunajaminen Toiminta-ajatus ja tehtävät Yhteistyö ja edunajaminen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma päävastuualueittain Aluekehityksen päävastuualue Alueidenkäytön päävastuualue Hallinnon päävastuualue Talousarvion ja -suunnitelman rakenne Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet...9 Käyttötalousosa/tulosyksiköittäin Tuloslaskelmaosa/koko liitto Talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitusosa Jäsenkuntien vuoden 2015 alustavat maksuosuudet Pohjois-Savon kehittämisrahasto Liite 1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Liite 2. Pohjois-Savon liiton organisaatio Liite 3. Henkilöstöorganisaatio Liite 4. Maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuudet/asukas, muutos v Liite 5. Maakuntien liittojen jäsenkuntien osuudet varsinainen toiminta, talousarvio 2014 (euroa/asukas) Liite 6. Pohjois-Savon toteutunut kehitys sekä maakuntaohjelman tavoitteet vuodelle Pohjois-Savon liiton julkaisu B:90 Kuopio 2014 Pohjois-Savon liitto Sepänkatu 1, PL 247, Kuopio puh. (017) ISBN ISBN (pdf) ISSN

3 2 1. Kunnat keskiöön Kuntien vastuuta kuntalaisten elämästä sen kaikissa vaiheissa korostetaan yhä enemmän. Kuntien vastuu lisääntyy myös työllisyyden ja työttömyyden hoidossa samoin kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden (soteuudistus) järjestämisessä ja tuottamisessa laajoina yhteistyöalueina. Maakuntaliittojen rooli kasvaa aluekehitystyössä. Maakuntaliitot vastaavat maakuntansa yleisestä kehittämisestä, edunajamisesta sekä edistävät kaikin tavoin kuntien yhteistyötä. Kaikki rajat on lupa ja syytä ylittää, kaikki organisaatiot on syytä virittää yhä paremman kestävän ja kasvun luomiseen Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon liiton vuoden 2015 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille ovat maltillisia. Työmme tavoitteet maakunnan tasolla; väestökehitys, työllisyys, opiskelupaikat, tasapainoinen aluerakenne, kestävä kasvu jne. ovat yhä haasteellisempia. Kaikkien päävastuualueidemme työssä korostuu toimiva liiton sisäinen ja laaja lukuisten sidosryhmien yhteistyö. Menestyvä Pohjois-Savo on korostetusti laajan ja jatkuvan yhteistyön tulos. Työmme tarjoaa lähivuosina mahdollisuuksia myös loistaviin yksilösuorituksiin niin yrittäjänä, virkamiehenä, rahoittajana kuin tutkijana. Vuosina 2012 ja 2013 jäsenkuntiemme maksuosuudet ovat kasvaneet toimintaamme vain 1% vuosittain. Kasvumme on selvästi alle kuntien kustannustason nousun. Vuodelle 2015 esitämme 1 %:n lisäystä kuluvaan vuoteen. Tarvitsemme kyseisen, euromääräisesti varsin pienen kasvun, vaikka henkilöstömme määrä on vähentynyt vuosi vuodelta. Kustannustasomme (9,14 /asukas v. 2014) on erittäin maltillinen kaikkien maakuntaliittojen vertailussa. Aluekehitystyöhön tarvitsemme edelleen maakuntamme panoksia. Valtion rahoitusosuus on viime vuosina ollut voimakkaasti laskeva mm. maakunnan kehittämisrahassa. Kuntien rahoitusosuuden odotetaan sitä vastoin kasvavan vuosien rakennerahastokaudella hanketoiminnassa. Pohjois-Savon liiton oma tuloksiltaan ja vaikuttavuudeltaan onnistuneeksi koettu rahoitusinstrumentti (Pohjois-Savon kehittämisrahasto) esitetään rahoitettavaksi vuonna 2015 kuntien tiukasta taloustilanteesta johtuen saman suuruisena kuin tänä vuonnakin ( ). Täysimääräisen rahoitusosuuden määrä olisi Kunnallistalous ei näytä toki tällä hetkellä yhtään edellisvuosia valoisammalta mutta kehittämiseen tarvitaan suunnitteluvuosina kuntien täysimääräinen rahoitusosuus. Kehittämisrahaston hankkeista, rahoituskohteista maakuntahallitus voi päättää nopeasti. Hankkeet ovat usein ylikunnallisia vaikutuksiltaan ja vahvasti elinkeinotoimintaan liittyviä. Tulevina vuosina laaja biotalous, metsän/puun uudet käyttömuodot, energia-, ja teknologiateollisuus tarjoavat kasvun ja työllisyyden eväitä joihin on syytä tarttua nopeasti. Niissä ja monissa muissa vuosien maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman kärkiasioiden toteuttamisessa tarvitsemme oman kehittämisrahastomme panoksia. Kevään ja kesän 2014 aikana tulleet investointipäätökset Pohjois-Savossa uudistuvaan metsäteollisuuteen, biojalostuksessa, elintarviketuotannossa, kaivostoiminnassa sekä energiatuotantoon luovat uskoa kasvuun. Globaalin ja EU:n jäsenmaiden taloudellisen kehityksen ennustaminen juuri nyt on sumuista. Ukrainan kriisin seuraukset, niin sanottuina Venäjä- pakotteina - kaupan ja rahoituksen rajoitteina - saattavat heijastua epäsuotuisasti kuluvan ja seuraavienkin vuosien aluetaloutemme lukuihin. Raha on tärkeä resurssi. Osaavat, yhteistyötaitoiset ihmiset päättäjinä, yrittäjinä, virkamiehinä, opiskelijoina ovat pelin rakentajat ja ratkaisijat eri rooleissa. Pohjois-Savon saumaton ja vaikuttava edunvalvonta on ykkösasiamme annetuilla resursseilla Pohjois-Savon liitossa. Jussi Huttunen maakuntajohtaja

4 2. Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä yhteistyö ja edunajaminen 2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät 3 Pohjois-Savon liitto on kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan toimiva lakisääteinen kuntayhtymä. POHJOIS-SAVON LIITTO TOIMII maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunajamis, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimuskuntayhtymänä. Kunnalliseen demokratiaan perustuen liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin aktiivinen edistäjä. Liitto ajaa maakunnan, sen kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja sekä palvelee niitä tuottamalla suunnitelmia ja selvityksiä. Liitto toimii myös maakunnan eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaationa. Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liiton tehtävänä on alueiden kehittämislain mukaisesti huolehtia maakunnan kehittämisen suuntaviivoiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen maakuntasuunnitelman sekä aluekehityslain mukaisten maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman sekä eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisohjelmien laadinnasta sekä niiden toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta. Pohjois-Savon liitto osallistuu myös suunnitelmien toteuttamiseen myöntämällä EU-rahoitusta sekä kehittämisrahaston varoja maakuntaohjelmaa toteuttaville kehittämishankkeille. Maakuntavaltuuston hyväksymä toimintasuunnitelma on keskeinen liiton toiminnan johtamisväline. Siinä määritellään liiton toiminnan tavoitteet, tehtävät ja resurssit. Pohjois-Savoa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että Pohjois-Savon sekä laajemmin koko Itä-Suomen valtakunnallinen ja kansainvälinen asema vahvistuu lähivuosina niin aineellisissa kuin henkisissä voimavaroissa. Liitto edistää toimen-piteillään maakunnan ja sen eri toimijoiden kansainvälistymistä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää maakunnan sisällä vahvaa yhtenäistä näkemystä ja tahtoa sekä määrätietoista yhteistyötä. Tavoitteena on myös, että yhä suurempi osa asioista suunnitellaan ja tehdään laajana itäsuomalaisena yhteistyönä. Näistä tavoitteista määräytyvät liiton tehtävät, jotka johtosäännön mukaan ovat: Maakunnan edunajamis- ja kehittämistehtävät Aluekehityksestä annetun lain ja asetuksen mukaiset tehtävät Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaiset tehtävät Muissa laeissa ja alemman asteisissa säädöksissä maakuntien liitoille erikseen määrätyt tehtävät Liiton toimiston organisaatio on jaettu toiminta-ajatuksen ja tehtävien tehokasta ja taloudellista saavuttamista varten päävastuualueisiin seuraavasti: Aluekehittämisen päävastuualue Alueiden käytön päävastuualue Hallinnon päävastuualue

5 4 2.2 Yhteistyö ja edunajaminen Maakunnan kehitystä tukevat edunajamistehtävät edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä niin maakunnassa kuin maakunnan ulkopuolella. Edunajaminen liittyy maakuntastrategian ja maakuntaohjelman sekä Itä-Suomea tuleva EU:n alue- ja rakennerahastopolitiikan mukaisten tavoitteiden edistämiseen. Yhteistyöstä ja edunajamisesta vastaavat kukin päävastuualue omalla alallaan. Edunajamis- ja yhteistyötehtävät jaetaan maakunnallisiin ja/tai itäsuomalaisiin, kansallisiin sekä EU:n ja globaalin tason kysymyksiin. Maakunnallista ja Itäsuomalaista yhteistyötä tehdään aluekehityslain mukaisella yhteistoimintaalueella, Savo-Karjalan vaalipiirissä sekä Itä-Suomen neuvottelukunnassa. Aluekehityslain yhteistoiminta-alueen muodostavat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat. Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat, jotka ovat alueen pitkäjännitteisen kehittämisen kannalta merkittäviä, sisältyvät maakuntien ohjelmiin sekä koskevat pääosin koko yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoiminta-alueen päätöksenteko tapahtuu liittojen yhtäpitävin päätöksin. Yhteistoiminnan vetovastuu on vuorovuosin kullakin liitolla, vuonna 2015 vetovuorossa on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Eduskuntavaaleja koskevan vaalipiiriuudistuksen johdosta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat muodostavat Savo-Karjalan vaalipiirin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Valittavat todennäköisesti lukumäärältään 15 kansanedustajaa edustavat siten kahta maakuntaa, mikä lisää yhteistyötarvetta kansanedustajien kanssa. Itäsuomalaista yhteistyötä ja edunajamista toteutetaan Itä-Suomen neuvottelukunnassa, missä ovat mukana Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala ja Kainuu. Itä-Suomen neuvottelukunta tekee myös kansallisen tason yhteistyötä Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kanssa molemmille alueille yhteisissä asioissa. EU:n ja globaalin tason yhteistyötä ja edunvalvontaa toteutetaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen Brysselin toimiston kautta sekä Pietarissa toimivan ISBE Oy:n välityksellä. Pohjois-Savon liitto toteuttaa alkuvuonna myös kansainväliset EU-rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois-Savon kunnissa -hanketta (KARA) tavoitteena tehostaa EU:n erillisohjelmien käyttöä maakunnassa.

6 5 3. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma päävastuualueittain 3.1 Aluekehityksen päävastuualue Päävastuualueen vastuu: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Tehtävät Aluekehityksen päävastuualue vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan yleisestä kehittämisestä, käsittäen mm. maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laadinnan sekä ohjelmien toimeenpanon maakunnassa (painopistevalinnat, tuen kohdentaminen, toteutuksen sekä alueellisen kehityksen seuranta). Kehittämistoimintaa tukee maakunnan kehityksen ennakointityö sekä koulutustarpeiden ennakointi ja maakunnan kansainvälistymisen tukeminen, mm. erillisohjelmia hyödyntämällä. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2015 Tavoite Toimenpide Mittari Edistetään maakunnan kasvua ja kilpailukykyä maakuntasuunnitelman ja -ohjelman linjausten mukaisesti. Vahvistetaan ylimaakunnallista yhteistyötä alueiden kehittämisessä. Tuetaan maakunnan kansainvälistymistä, niin kuntien, koulutuksen kuin elinkeinoelämän. Koulutustarpeen ennakoinnilla tuetaan maakunnan kilpailukykyä, mm. varmistamalla osaavan työvoiman saatavuus. Käynnistetään pohjoisten harvaanasuttujen alueiden (NSPA) sekä erikseen itä- ja pohjoissuomalainen edunajaminen tulevan EU-kauden ( ) osalta. Johtuen EU-ohjelman toimeenpanoon tarkoitetun EU:n teknisen avun huomattavasta pienenemisestä ja sitä kautta kehittämistyöhön käytettävien resurssien vähenemisestä käynnistetään henkilöstön tehtävänkuvien arviointi. Suunnataan kehittämisrahoitusta ja edunajamista maakuntaohjelman tavoitteita tukeviin kohteisiin. Osana maakuntaohjelman toimeenpanoa varmistetaan rakennerahastovarojen täysimääräinen hyödyntäminen maakunnassa sekä varojen oikea kohdentaminen. Aktivoidaan ja tuetaan useamman maakunnan kumppanuuksia, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä maakunnan painopistealojen osalta Keski-Suomen ja muiden maakuntien kanssa. Parannetaan Euroopan alueiden välisten, rajat ylittävien ja muiden erillisohjelmien tunnettuutta sekä tuetaan kuntia, oppilaitoksia ja muita tahoja hankevalmistelussa. Autetaan em. tahoja kansainvälisten kumppanuuksien löytämisessä. Yhdessä maakunnan ennakointiverkoston kanssa laaditaan alueellinen koulutuksen kehittämissuunnitelma oppilaitos- ja verkostoyhteistyö, koulutusresurssien puolustaminen Varmistetaan riittävien aluekehitysresurssien saatavuus EU-kaudella Teknisen tuen resurssit kaudelta yhteen sovitetaan kaudelle saataviin määrärahoihin. Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit (työllisyys, tkvolyymi jne. seurataan vuosittain toimeenpanosuunnitelman yhteydessä. Tilanne raportoidaan laadittavassa aluetalouskatsauksessa Ylimaakunnalliset hankkeet ja niissä mukana olevat tahot Valmistellut hankkeet, uudet kv-kumppanuudet Ennakointisivuston ja -verkoston ylläpito, koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma Budjetti ei ylity.

7 6 Arvio suunnittelukauden toiminnan kehittymisestä Fokusoidaan entistä tarkemmin käytettävissä olevaa, pienentynyttä kehittämisrahoitusta maakunnan painopistealoille. Tuetaan aktiivisesti (mm. teema-aktivaattoreiden avulla) laajojen vaikuttavien hankkeiden aikaansaamista. Tiivistetään osaamisalakohtaista yhteistyötä muiden maakuntien kanssa. Yleisen aluekehitysrahoituksen vähentyessä suunnataan painopistettä entistä enemmän kansainvälisten rahoituslähteiden hyödyntämiseen. 3.2 Alueidenkäytön päävastuualue Päävastuualueen vastuu: suunnittelujohtaja Paula Qvick Tehtävät Alueidenkäytön päävastuualue vastaa maankäyttö- ja rakennuslain maakunnan liitoille antamista tehtävistä, kuten maakuntakaavoituksesta ja lausuntojen valmistelusta maankäyttöön ja ympäristöön liittyvistä laeista ja strategioista. Näiden tehtävien kautta edistetään kestävästi Pohjois-Savon menestymisen mahdollisuuksia. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2015 Tavoite Toimenpide Mittari Kaupan suuryksikköjen kehittämismahdollisuudet varmistetaan Kaupan maakuntakaava hyväksytään maakuntavaltuustossa ja lähetetään vahvistettavaksi YM:öön. Päätös vuoden 2015 aikana Valitusten määrä ja laatu Edistetään voimassa olevien maakuntakaavojen toteutumista kuntakaavoituksen, seurannan ja hankkeiden kautta, arvioidaan kokonaismaakuntakaavan päivitystarvetta tai luonnonvaramaakuntakaavan tarvetta. Maankäyttöä ja ympäristöä koskevissa laeissa, strategioissa ja ohjelmissa on huomioitu Pohjois-Savon tarpeet. Toiminta on tehokasta ja laadukasta, asiakaspalvelu toimii hyvin. Lausunnot annetaan kaavoista pyyntöaikataulun puitteissa ja valmistelussa ollaan yhteydessä kuntiin ja kaavaneuvotteluissa tarvittaessa kaavoituskatsaus tammikuussa kuntien kehittämiskeskusteluihin osallistuminen. Lausunnot lakiesityksistä, strategioista ym. Vaikuttaminen etukäteen Toimintaohjeet ajan tasalla Sähköiset kanavat selvitetään Lausunnot määräaikojen puitteissa Hankkeiden määrä ja laatu Toivotut muutokset KHO:n päätös tuulivoimamaakuntakaavan valituksesta Prosessit kuvattu, selkeät tehtävävastuut, asiakaspalaute Arvio suunnittelukauden toiminnan kehittymisestä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee, jonka osalta on tavoitteena selkeyttää kaavajärjestelmää ja huomioida paremmin erilaisten alueiden olosuhteet. Pohjois-Savon maakuntakaavoituksen osalta arvioidaan tarpeet käynnistää kokonaismaakuntakaavan tarkistus tai mahdollinen luonnonvaravaihekaava. Osallistamisprosessien osalta tulee harkita uusien sähköisten välineiden käyttöönottoa. Itä-Suomen liikennejärjestelmäsuunnittelussa ollaan aktiivisesti mukana, 5-tien ja Savon radan kehittämisvyöhykkeen osalta tehdään yhteistyötä laajalla rintamalla ja elinkeinoelämän tarpeita liikennejärjestelmän suhteen arvioidaan vuosittain mm. metsäteollisuuden investointien johdosta.

8 7 3.3 Hallinnon päävastuualue Päävastuualueen vastuu: hallintojohtaja Tarja Miettinen Tehtävät Hallinnon päävastuualue vastaa toimielintyöskentelystä, kuntayhtymän taloussuunnittelusta ja seurannasta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta, ICT-, hankinta- ja muista tukipalveluista sekä EU- ja kansallisten hankkeiden maksatuksesta. Hallinto huolehtii kuntataloustyöryhmän ja IT-työryhmän työskentelystä, kuntien edunajamiseen liittyvistä asiantuntijapalveluista sekä tukee osaltaan muiden päävastuualueiden vastuulla olevia prosesseja. Hallinto vastaa yhteispalvelujen edistämisestä ja maakunnallisen Laajakaistaa kaikille -hankkeen toimeenpanosta. Hallinto tukee liiton aktiivista ja objektiivista sisäistä ja ulkoista tiedottamista ja markkinointia. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2015 Tavoite Toimenpide Mittari ICT mahdollistaa nykyaikaiset työmuodot ja vaatimukset sähköiselle asioinnille. Resurssit ovat määrärahojen mukaiset. Henkilöstö voi hyvin ja henkilöstötyytyväisyys on parantunut. Tietojärjestelmien kehittämissuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu siten, että toimenpiteitä voidaan edistää jo 2015 alkaen. Käyttökoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti. Teknisen tuen resurssit kaudelta yhteen sovitetaan kaudelle saataviin määrärahoihin. Henkilöstösuunnitelman toimeenpano. Tietojärjestelmät ovat käytettävissä 24/7 lukuun ottamatta suunniteltuja käyttökatkoja. Tietojärjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja käytettävissä. Budjetti ei ylity. Sairauspoissaolojen määrä ei kasva. Toiminta on sujuvaa ja tehokasta, toimitaan sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Henkilöstötyytyväisyys mitataan. Toimintaohjeet ja säännöt ovat ajan tasalla. Vertailu tehdään vuonna 2012 tehtyyn mittaukseen. Keskeiset työprosessit on kuvattu. Selkeät tehtävävastuut. Arvio suunnittelukauden toiminnan kehittymisestä Pääosin muutoksia on ennakoitavissa tietotekniikassa sekä EU:n teknisen tuen ja tiedottamisen resurssoinnissa suunnittelukaudella. Hallinnon johdolla jatketaan koko toimiston työkäytäntöjen kehittämistä ja uudistamista mm. hyödyntämällä ICT-teknologian käyttöönottoon liittyvät mahdollisuudet liiton omissa toiminnoissa. Kehittämistyön tueksi laaditaan tietojärjestelmien kehittämissuunnitelma. Lisäksi jatketaan v käyttöönotettuja yhdenmukaisia ja uudistettuja asianhallinnan käytäntöjä ja niiden edelleen kehittämistä tarkentaen ylläpitoon liittyviä vastuita, sisäisiä ohjeita sekä eri tehtävien uudistamismahdollisuuksia. Eri tiedostojen (esim. esitysaineistot) mahdollisista päällekkäisistä ylläpitotehtävistä luovutaan ja sovitaan kuka niistä jatkossa huolehtii. Talousarvion ja käyttösuunnitelman laadinnassa sekä niiden seurannassa huomioidaan kuntalain yms. vaatimukset sen lisäksi, että niiden rakennetta edelleen täsmennetään voimassa olevien ohjeiden ja sääntöjen mukaiseksi. Teknisen tuen henkilöresurssit sovitetaan siihen saataviin EU-määrärahoihin. Varmistetaan laadukas tiedottaminen ja toiminnan markkinointi.

9 4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne 8

10 9 5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet Talousarvio muodostuu edellä olevan kaavion mukaan käyttötalousosasta, investointiosasta, tuloslaskelmaosasta ja rahoitusosasta. Liiton talousarviossa ei ole investointiosaa, koska liitolla ei ole investointeja. Käyttötalousosassa tulosyksiköittäin osoitetaan liiton toiminnan toimintatulot, toimintamenot, rahoitustulot ja -menot, tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä/alijäämä. Tuloslaskelmaosassa esitetään em. erät koko liiton osalta. Kuntalaki 65 koskee sekä kunnan että kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman laadintaa muutoin, kuin että em. pykälän kolmas momentti alijäämän kattamisvelvollisuudesta ei koske kuntayhtymiä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio laaditaan siten, että edellytykset liiton tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Liiton toiminta jakautuu seuraaviin taloushallinnon tulosyksiköihin: luottamushenkilöhallinto toimisto (sisältää aluekehityksen, alueiden käytön ja hallinnon päävastuualueet) tekninen tuki projektit Pohjois-Savon kehittämisrahasto Edellä mainituista kunnilta perittävillä maksuosuuksilla rahoitetaan vain varsinainen toiminta (=luottamushenkilöhallinto ja liiton toimisto). Erillisenä kunnilta peritään maksuosuudet Pohjois-Savon kehittämisrahastoon. Talousarviossa esitetään kunkin päävastuualueen tehtävät, tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2015 sekä arvio suunnittelukauden toiminnan kehittymisestä. Osavuosiraportti edellä mainittujen tavoitteiden toteutumisesta tehdään ja tilanteesta maakuntahallitukselle ja se annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. Liitolla on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Senaatti-Kiinteistöjen kanssa toimitiloista siten, että vuokra-aika päättyy aikaisintaan toukokuussa Liiton vakinaisen henkilöstön määrä on tällä hetkellä 26 henkilöä + 1 henkilö määräaikaisessa työsuhteessa. Vakinaisesta henkilöstöstä 1 on osa-aikainen. Vanhuuseläkkeelle on mahdollista jäädä vuoden iässä. Vakinaisesta henkilöstöstä suunnittelukaudella eläkeikä täyttyy neljällä henkilöllä. Talousarvion sitovuus Maakuntavaltuustoon nähden maakuntahallitusta sitova taso talousarvion varsinaisessa toiminnassa (luottamushenkilöhallinto ja toimisto) on näiden tulosyksiköiden yhteenlaskettujen tulojen ja menojen netto. Maakuntahallitukseen nähden maakuntajohtajaa sitova taso on jäljempänä määriteltyjen tulosyksiköiden (luottamushenkilöhallinto, toimisto, tekninen tuki, projektit ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto) bruttomenot/bruttotulot tulosyksiköittäin.

11 10 Käyttötalousosa/tulosyksiköittäin TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTATULOT LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TOIMISTO, josta Myyntitulot, josta kuntien maksuosuudet Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TEKNINEN TUKI, josta Tuet ja avustukset PROJEKTIT, josta Tuet ja avustukset RAHASTOT, josta Myyntitulot (=kuntien maksuosuudet) TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTAMENOT LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO, josta Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot TOIMISTO, josta Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot TEKNINEN TUKI, josta Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot

12 11 PROJEKTIT, josta Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot RAHASTOT, josta Palvelujen ostot Avustukset TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE RAHOITUSTULOT JA -MENOT TOIMISTO Korkotulot Muut rahoitustulot 466 Korkomenot -31 Muut rahoitusmenot RAHASTOT Korkotulot Muut rahoitusmenot -100 VUOSIKATE / TILIKAUDEN TULOS Rahastosiirrot Siirrot vuokrantasausrahastosta TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ (-) TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toimintakate % (100 * Toimintakate/Toimintatuotot) 6,95-0,44-0,37-0,84-0,40 Vuosikate / Poistot % (Liitolla ei ole poistoja) Taseen kertynyt yli- / alijäämä,

13 12 Vuoden 2015 varsinaisen toiminnan (=luottamushenkilöhallinto + hallinto) talousarvio laaditaan 1 %:n maksuosuuksien kasvulle. Kasvu on ja kuntien maksuosuudet yhteensä on Suunnitteluvuodet laaditaan 2 %:n kuntien maksuosuuksien kasvulle. Liitteinä ovat Suomen Kuntaliiton tekemät maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuuksien varsinaisen toiminnan vertailu euromääräisesti asukasta kohden vuonna 2014 ja maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuuksien (varsinainen toiminta + muu toiminta) euromääräisen muutoksen vertailu vuodesta 2013 vuoteen 2014) Varsinaisen toiminnan menot on arvioitu mahdollisimman realistisesti toiminnan resurssit ja henkilöstön määrä huomioiden talousarviovuodelle ja suunnitteluvuosille. Teknisen tuen tulot ja menot ovat yhtä suuret ja rahoitus tulee EU:n kautta. Projekteihin varataan edellisvuosien suuruinen määräraha ja tuloarvio. Projektien tulot ja menot ovat yhtä suuret ja niiden rahoitus tulee pääosin ulkopuolisten rahoittajien kautta. Liiton talousarviossa on varattu liiton omien hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Rahastoissa Pohjois-Savon kehittämisrahastoon kunnilta kerätään vuonna , joka on saman suuruinen kuin edellisenä vuonnakin. Rahastosta jaetaan avustuksia Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttamiseen verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistäminen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet. Suunnitteluvuosina kehittämisrahastoon kerättäväksi määräksi on arvioitu Vuokrantasausrahasto tullaan purkamaan maakuntahallituksen päättämällä tavalla 4 vuoden aikana siten, että rahastosta purettava euromäärä (n /vuosi) käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti osaksi liiton Sepänkatu 1:n vuokrakulujen kattamiseen. Suositus rahaston purkamiseen on tullut liiton tilintarkastajalta. Rahoitustuloissa ja -menoissa on varaus toimiston ja kehittämisrahaston korkotuloihin ja korkomenoihin. Rahastosiirroissa on huomioitu kehittämisrahaston siirto rahastoon ja vuokrantasausrahaston siirto rahastosta.

14 13 Tuloslaskelmaosa/koko liitto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS TOIMINTATULOT Myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTULOT JA -MENOT Korkotulot Muut rahoitustulot 466 Korkomenot -31 Muut rahoitusmenot VUOSIKATE / TILIKAUDEN TULOS Rahastojen lisäys Siirrot vuokrantasausrahastosta TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ (-) TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toimintakate % (100 * Toimintakate/Toimintatuotot) 6,95-0,44-0,37-0,84-0,40 Vuosikate / Poistot % (Liitolla ei ole poistoja) Taseen kertynyt yli- / alijäämä,

15 14 Käyttösuunnitelmat Maakuntavaltuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen maakuntahallitus hyväksyy talousarvoin käyttösuunnitelman meno- ja tulolajeittain eriteltynä tulosyksiköittäin. Käyttösuunnitelmien yksityiskohtainen erittely tulo- ja menotileilleen perusteluteksteineen tehdään hallinnon päävastuualueella. Talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitusosa TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Toiminnan rahavirta Vuosikate Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

16 15 Jäsenkuntien vuoden 2015 maksuosuudet Kunta Maksuunpantua kunnallisveroa vastaava verotettava tulo v (euroa) Jako-osuus % Maksuosuus 2015 (euroa) ennakkkotieto Maksuosuus 2014 Muutos 2014/2015 Iisalmi , , , ,33 Juankoski , , ,43 418,06 Kaavi , , ,71 220,18 Keitele , , ,02 190,97 Kiuruvesi , , ,74 644,13 Kuopio , , , ,39 Lapinlahti , , ,65 793,28 Leppävirta , , ,77 909,05 Maaninka 0 0,0000 0, , ,45 Pielavesi , , ,83 334,10 Rautalampi , , ,22 245,03 Rautavaara , , ,49 117,04 Siilinjärvi , , , ,27 Sonkajärvi , , ,29 326,83 Suonenjoki , , ,70 593,87 Tervo , , ,66 111,64 Tuusniemi , , ,37 193,21 Varkaus , , , ,25 Vesanto , , ,18 153,53 Vieremä , , ,50 297,30 POHJOIS-SAVO , , ,00 Muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 on 1 %. Maaningan kunta liittyy Kuopioon , Maksuosuudet täsmentyvät verotuksen valmistuttua verovuodelta 2013.

17 16 Pohjois-Savon kehittämisrahasto/maksuosuusarviot vuodelle 2015 Kunta Maksuunpantua kunnallisveroa vastaava verotettava tulo v (euroa) Jako-osuus (%) Maksuosuus 2015 (euroa) ennakkotieto Maksuosuus 2014 Muutos 2014/2015 Iisalmi , , ,59-368,39 Kuopio , , , ,19 Siilinjärvi , , ,38-399,30 Varkaus , , ,98-394,14 Lapinlahti , , ,48-146,02 Leppävirta , , ,13-167, , ,00 0,00 Juankoski , , ,70 420,82 Kaavi , , ,38 221,64 Keitele , , ,75 192,23 Kiuruvesi , , ,86 648,40 Maaninka 0 0,0000 0, , ,38 Pielavesi , , ,04 336,31 Rautalampi , , ,43 246,66 Rautavaara , , ,75 117,82 Sonkajärvi , , ,11 329,01 Suonenjoki , , ,88 597,81 Tervo , , ,06 112,38 Tuusniemi , , ,83 194,48 Vesanto , , ,23 154,54 Vieremä , , ,59 299, , ,00 0,00 POHJOIS-SAVO , ,00 0,00 Vuoden 2015 maksuosuudet ovat vuoden 2014 tasolla. Maaningan kunta liittyy Kuopioon Maksuosuudet määräytyvät siten, että Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus, Lapinlahti ja Leppävirta maksavat 80 % ja muut kunnat 20 %. Maksuosuudet täsmentyvät verotuksen valmistuttua verovuodelta 2013.

18 Liite 1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä 17

19 Liite 2. Pohjois-Savon liiton organisaatio 18

20 Liite 3. Henkilöstöorganisaatio 19

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Maakuntahallitus

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Maakuntahallitus LIITE 1 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Maakuntahallitus 27.10.2014 1 Sisällys 1. Kunnat keskiöön...2 2. Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä yhteistyö ja edunajaminen...3

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018. Maakuntahallitus 28.9.2015

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018. Maakuntahallitus 28.9.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 Maakuntahallitus 28.9.2015 1 Sisällys: 1. Kunnat keskiöön - edelleen... 2 2. Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä yhteistyö ja edunajaminen...

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma 2015-2016 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86 Taitto: Marja Partanen Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, PL 247, 70101 Kuopio

Lisätiedot

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto Liite 2 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 2019 Maakuntavaltuusto 21.11.2016 1 Sisällysluettelo: 1. Muutoksen hallinta maakunnissa ja kunnissa... 2 2. Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma 2014-2015 (MKH 29.8.2012, MKH 24.9.2012)

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma 2014-2015 (MKH 29.8.2012, MKH 24.9.2012) 2 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma 2014-2015 (MKH 29.8.2012, MKH 24.9.2012) 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:84 Taitto: Marja Partanen Kuopio 2012 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työ & työllisyys lukuja (lokakuu 2012) Työlliset (Tilastokeskus TK): 2 467

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Laadukas asuminen kestävä maakuntamme vetovoimatekijä

Laadukas asuminen kestävä maakuntamme vetovoimatekijä Jussi Huttunen maakuntajohtaja Pohjois-Savo Pohjois-Savon asumispäivä 26.03.2009, Siilinjärvi Laadukas asuminen kestävä maakuntamme vetovoimatekijä Asumisen ajankuva: Paljonko asuntojen hinnat laskevat

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Väliarvioinnin aineisto

Väliarvioinnin aineisto Väliarvioinnin aineisto Hankkeiden lkm Hakumenettelyt maakunnittain 60 50 40 30 20 8 49 14 8 Maakuntaliitot kilpailuttaneet 226 hanketta, joista noin puoleen hanke-ehdotuksia (117 hanketta) 43 Hankkeita,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Savon Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S

P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S 34/01.01.01.00/2010 P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S Voimassa 1.11.2010 alkaen. 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Toiminta ajatus ja tehtävät 3 Jäsenkunnat Kuntayhtymän

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT 9.5.2011 Etelä-Savon maakuntaliitto Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 10.5.2011 Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia, strategiset

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

MAAKUNTAJOHTAJAN PUOLIVUOTISKATSAUS... 2 ALUEKEHITYKSEN PÄÄVASTUUALUE... 3 ALUEIDENKÄYTÖN PÄÄVASTUUALUE... 7 HALLINNON PÄÄVASTUUALUE...

MAAKUNTAJOHTAJAN PUOLIVUOTISKATSAUS... 2 ALUEKEHITYKSEN PÄÄVASTUUALUE... 3 ALUEIDENKÄYTÖN PÄÄVASTUUALUE... 7 HALLINNON PÄÄVASTUUALUE... 0 Liite 1 Sisällysluettelo MAAKUNTAJOHTAJAN PUOLIVUOTISKATSAUS... 2 ALUEKEHITYKSEN PÄÄVASTUUALUE... 3 ALUEIDENKÄYTÖN PÄÄVASTUUALUE... 7 HALLINNON PÄÄVASTUUALUE... 9 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Väestö ja II asteen koulutus Pohjois-Savossa. Jari Jääskeläinen

Väestö ja II asteen koulutus Pohjois-Savossa. Jari Jääskeläinen Väestö ja II asteen koulutus Pohjois-Savossa Jari Jääskeläinen Väestötavoitteet vuoteen 2030 Väestötavoite nostettu 250.000:een Perusta: väestökehitys parantunut v:sta 2010 alkaen Kuopion kasvun kiihdyttyä

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan osavuosiraportti 1/2013

Sisäisen valvonnan osavuosiraportti 1/2013 Sisäisen valvonnan osavuosiraportti 1/2013 Maakuntahallitus 27.6.2013 1 2 EDUNAJAMINEN Pohjois-Savon kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevat moninaiset edunvalvontatehtävät ovat laaja-alaista yhteistyötä

Lisätiedot

Ylä-Savon kulttuuriseminaari Kulttuuria tehhään yhessä. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Ylä-Savon kulttuuriseminaari Kulttuuria tehhään yhessä. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Ylä-Savon kulttuuriseminaari 12.03.2015 Kulttuuria tehhään yhessä Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liiton organisaatio Maakuntaliitto on kuntayhtymä. Jäseniä ovat kaikki maakunnan kunnat.

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Viiteaineistoa kaupunginhallituksen esityslistaan 22.8.2016 asiaan 4686/2016. Pohjois-Savon pelastuslaitos Ote 1 (2) Tehtävä 02.02.00 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto Asianro 4686/2016 Kirsti Tarvainen

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (8) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN Jäsenkuntien vuonna 2013 hyväksymä 1.6.2013 voimaan tuleva PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan kokouksen 24.9.2015. liitteet nro:t 1-5

Kymen jätelautakunnan kokouksen 24.9.2015. liitteet nro:t 1-5 Kymen jätelautakunnan kokouksen 24.9.2015 liitteet nro:t 1-5 Asia nro Liite 3 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 12.8.2015 772 nro 1 4 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitukseen Kymen jätelautakunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. 1 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja sen koti paikka

Lisätiedot

ELY- Laajakaista- hankkeet

ELY- Laajakaista- hankkeet ELY- Laajakaista- hankkeet 15.5.2013 Antero Kauppinen, laajakaista-asiantuntija Pohjois-Savon ELY- keskus maaseutu 15.5.2013 Tavoite Laajakaistatukilain mukainen EU tuki n. 24,6 milj. euroa saatava myönnettyä

Lisätiedot

Muiden kuntien kanssa kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien hoidosta täyttä korvausta vastaan.

Muiden kuntien kanssa kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien hoidosta täyttä korvausta vastaan. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjanmaan liitto -kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Pohjanmaan liitto.

Lisätiedot

Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011. Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy

Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011. Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011 Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy LAAJAKAISTA KAIKILLE ITÄ- JA POHJOIS-SUOMESSA HANKE MAAKUNTALIITOT: LAPIN LIITT0 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Maakunnan liitto maaseudun kilpailukyvyn kehittäjänä. Maaseudun kilpailukyky -seminaari Mustiala, Asko Peltola

Maakunnan liitto maaseudun kilpailukyvyn kehittäjänä. Maaseudun kilpailukyky -seminaari Mustiala, Asko Peltola Maakunnan liitto maaseudun kilpailukyvyn kehittäjänä Maaseudun kilpailukyky -seminaari Mustiala, 17.9.2009 Asko Peltola Mikä on maakunnan liitto? Suomessa on 19 maakunnan liittoa (+ Ahvenanmaa) Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimus

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimus Kumoaa 1.1.2005 voimaan tulleen perussopimuksen. Voimaantulo 1.6.2010. I Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymä, josta voidaan

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot