Oikeusrekisterikeskuksen työjärjestys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusrekisterikeskuksen työjärjestys"

Transkriptio

1 1(11) Oikeusrekisterikeskuksen työjärjestys Dno 129/00/2015

2 2(11) Toimenpide pvm käsittelijä Toimenpide pvm käsittelijä Päivitetty Hallintopalvelut Käsitelty johtoryhmä Käsitelty Yt-komitea Käsitelty yt-komitea Käsitelty johtoryhmä Päivitetty Hallintopalvelut Päivitetty Hallintopalvelut Käsitelty johtoryhmä (kirjoitusvirhe kohdassa 4.1.) Päivitetty Hallintopalvelut 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus ja arvot Oikeusrekisterikeskuksen tehtävät Henkilöstön sijoittuminen TOIMINNAN ORGANISOINTI JA TEHTÄVÄT Tulosohjaus Toimintayksiköt Toimintayksiköiden tehtävät JOHTAMINEN Oikeusrekisterikeskuksen johtaminen Johtoryhmä Laadunhallinta Resurssien hallinta Palvelusopimukset TOIMIVALTA Asioiden ratkaiseminen Menojen hyväksyminen Nimittäminen, sijaisuudet ja virkavapaudet MUUT ASIAT Työryhmät Yhteistoiminta Työhyvinvointi ja työsuojelu Viestintä VOIMAANTULO... 11

3 3(11) 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Toiminta-ajatus ja arvot Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Oikeusrekisterikeskus (ORK) on luotettava ja palveleva oikeusministeriön hallinnonalan asiantuntijavirasto, joka vastaa rekisterinpidosta ja tiedonhallinnasta, varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta sekä tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. ORK:n arvot ovat: vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja palvelulähtöisyys. Arvojen mukainen toiminta on kaiken toiminnan lähtökohta. 1.2 Oikeusrekisterikeskuksen tehtävät Laki Oikeusrekisterikeskuksesta ( , 625/2012) määrittelee ORK:n tehtävät: Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävänä on: 1) toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille; 2) huolehtia sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä sekä käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä; 3) huolehtia oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan yksikön toimeksiannosta tutkimustarkoituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja niihin liittyvistä tehtävistä; 4) huolehtia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus tuottaa tarvittavat palvelut itse tai hankkii ne muilta palveluntuottajilta. 1.3 Henkilöstön sijoittuminen Kaikki virat ovat viraston yhteisiä. Henkilöstön sijoittamisesta yksiköihin ja ryhmiin päättää johtaja. Henkilölle voi kuulua tehtäviä useammasta toimintayksiköstä. Jokaisen ORK:n henkilöstöön kuuluvan kanssa sovitaan keskeisistä työtehtävistä palvelukseen tultaessa ja tehtävien muuttuessa laadittavissa tehtävänkuvissa tai nimittämiskirjassa. 2 TOIMINNAN ORGANISOINTI JA TEHTÄVÄT 2.1 Tulosohjaus Virasto ORK on oikeusministeriön tulosohjauksessa.

4 4(11) Tulosohjausmalli on strategialähtöinen ja nelivuotinen. Tietohallintoyksikkö huolehtii tietohallinnon palvelutoiminnan ohjauksesta ja kehittämisestä ministeriössä ja hallinnonalalla ja koordinoi ORK:n tulosohjauksen yhteistyössä oikeushallinto-osaston, kriminaalipoliittisen osaston ja ministeriön talousyksikön kanssa. ORK:n ja oikeusministeriön tulosohjausryhmän tavoitteena on koordinoida ministeriön ja ORK:n yhteistyötä ja viraston tulosohjausta oikeusministeriössä. Tietohallintoyksikkö valmistelee kokoukset yhteistyössä ORK:n, oikeusministeriön osastojen ja talousyksikön kanssa. Johtaja Johtajan tulostavoitteet määrätään oikeusministeriön kanssa solmittavalla johtajasopimuksella. Toimintayksiköiden päälliköt Johtaja käy kehityskeskustelut kunkin toimintayksikön päällikön kanssa. Toimintayksikön päällikkö käy kehityskeskustelut toimialansa ryhmien päälliköiden kanssa. Henkilöstö Niillä toimialoilla, joissa ei ole ryhmiä, käy toimintayksikön päällikkö kehityskeskustelut henkilöstön kanssa. Ryhmän päällikkö käy kehityskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain viraston vuosikellon mukaisesti. Suoritusarvioinnit Suoritusarvioinnit tehdään oikeusministeriön antaman aikataulun mukaisesti erillisessä keskustelussa. 2.2 Toimintayksiköt ORK:ssa on seuraavat toimintayksiköt ja ryhmät: Järjestelmäkehitys- ja projektipalvelut -toimiala, päällikkönä toimialajohtaja o Järjestelmäkehityspalvelut, lähiesimiehenä kehityspäällikkö o Projektipalvelut, lähiesimiehenä kehityspäällikkö o Järjestelmäkehityksen tukipalvelut, lähiesimiehenä kehityspäällikkö Viranomaistoiminta -toimiala, päällikkönä toimialajohtaja o Rikosrekisteri, lähiesimiehenä rekisteripäällikkö o Jakelurekisterit, lähiesimiehenä rekisteripäällikkö o Vaalit, lähiesimiehenä ylitarkastaja o Täytäntöönpanoasiat, lähiesimiehenä täytäntöönpanopäällikkö o Maksuasiat, lähiesimiehenä maksupäällikkö Asiakkuuksien-, palveluiden- ja taloudenhallinta -toimiala, päällikkönä toimialajohtaja o Tuotannon tuki ja Käyttöpalvelut -ryhmät, lähiesimiehenä tuotantopäällikkö Hallintopalvelut -toimiala, päällikkönä ja lähiesimiehenä apulaisjohtaja

5 5(11) Toimintayksikön päällikkö vastaa toimialansa osalta toimialan kokonaisuuden ja sen ryhmien tehokkuudesta ja yhteentoimivuudesta toimialan toiminnan suunnittelusta, raportoinnista ja kehittämisestä toimialan ydinprosesseista ja niiden kehittämisestä resurssien hallintaan osallistumisesta tulosohjausprosessiin osallistumisesta henkilöstön hyvinvoinnista o huolehtii henkilöstön jaksamisesta työn määrän oikealla suhteuttamisella o varmistaa toimialan esimiestyön oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden o valvoo sovittujen toimintatapojen noudattamista ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin o varmistaa työsuojelusäännösten noudattamisen muutoksen onnistuneesta läpiviennistä o suunnittelee ja toteuttaa toiminnan muutokset yhdessä toimialan henkilöstön ja viraston johdon kanssa o varmistaa riittävän tiedonkulun toimialan sidosryhmille Ryhmien päälliköt vastaavat em. asioista oman ryhmänsä osalta. Toimintayksiköiden tehtävien painopisteet määräytyvät ORK:n strategian mukaisesti. Painopisteet määritellään viraston vuotuisissa suunnitelmissa. Toimintayksiköiden tehtäviä ja painopistealueita voidaan muuttaa johtajan päätöksellä. 2.3 Toimintayksiköiden tehtävät Kaikki toimintayksiköt toimivat keskenään tiiviissä yhteistyössä. Asiantuntijuutta käytetään yli yksikkörajojen tehtävien tuottavaan ja tehokkaaseen hoitamiseen viraston yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Järjestelmäkehitys- ja projektipalvelut -toimialan tehtävänä on huolehtia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmiin liittyvästä kehittämisestä yhteistyössä muiden toimialojen ja hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa tai viraston sisäisessä toimintasuunnitelmassa on sovittu. Lisäksi tehtävänä on huolehtia tilastointi- ja raportointijärjestelmien tietojärjestelmäpalveluista palvelusopimusten mukaisesti. Viranomaistoiminta -toimialan tehtävänä on toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Toimiala vastaa sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Tehtävänä on myös tuomittujen vahingonkorvausten suorittaminen rikoksen johdosta vahinkoa kärsineiden hakemuksesta silloin, kun rikokseen perustuvaa menettämisseuraamusta on pantu täytäntöön. Toimialan tehtävänä on myös huolehtia oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan yksikön toimeksiannosta tutkimustarkoituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja niihin liittyvistä tehtävistä sekä vaalitietojärjestelmän tietojärjestelmäpalveluista palvelusopimusten mukaisesti. Asiakkuuksien-, palveluiden- ja taloudenhallinta -toimialan tehtävänä on vastata hallinnonalan ITpalvelutuotannon asiakkuudenhallinnasta ja sen toimintamallien kehittämisestä, myös viraston oman asiakaspalvelun osalta. Tehtävä sisältää IT-palvelusopimusten tekemisen oikeushallinnon tilaajien kanssa sekä niihin liittyvien toimittajasopimusten tekemisen ulkoisten palvelutoimittajien kanssa.

6 6(11) Toimiala vastaa myös IT-palveluiden toimivuudesta, saatavuudesta ja niiden sovitun palvelutason mukaisuudesta sekä sisäisen että ulkoisen toimittajan palveluiden osalta. Tehtävään kuuluu palveluiden kehittämisen suunnittelu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa sekä asiakas- että toimittajayhteistyöstä vastaaminen. Toimiala vastaa hallinnonalan IT-palvelutuotannon määrärahojen suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista sekä oman viraston taloushallinnosta. Tehtävään sisältyy viraston IT-henkilötyön kustannusten, viranomaistoiminnan ja siihen sisältyvän maksullisen palvelutoiminnan budjetoinnin suunnittelu, seuranta ja raportointi yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa. Toimialan tehtävänä on ORK:n tuottamien tai hankkimien, tuotannossa olevien tietojärjestelmien ja sovellusten jatkuvien IT-palveluiden käyttöpalvelukokonaisuudesta sekä tuotannon tuki toiminnosta vastaaminen. Hallintopalvelut -toimialan tehtäviin kuuluvat: viraston strategiseen johtamiseen liittyvät suunnittelu-, ohjaus- ja resursointitehtävät henkilöstö- ja yleishallintoasiat toimitila-asiat sisäiset palvelut osallistuminen ostolaskujen käsittelyyn ja talousraportointiin liittyvien materiaalien tuottamiseen viraston julkiset hankinnat ja sopimushallintaan liittyvät tehtävät kilpailu- ja sopimusoikeudellisesta näkökulmasta hankintojen toteutumisen valvonta sopimuskauden päättymiseen saakka hankinta- ja sopimusmenettelyn kehittäminen oikeusministeriön oikeushallinto-osaston lomakkeiden tekninen toteutus käyttövaltuushallinta laatu-, valvonta- ja tietoturva-asiat viestintään osallistuminen viestintäsuunnitelman mukaisesti muiden toimialojen tukeminen näissä tehtävissä. Käyttöoikeuksien myöntämisessä noudatetaan ORK:n käyttövaltuusohjetta. 3 JOHTAMINEN 3.1 Oikeusrekisterikeskuksen johtaminen ORK on päällikkövirasto, jossa toimintayksiköt raportoivat toiminnastaan johtajalle. Toimintayksiköiden päälliköt vastaavat siitä, että toiminta heidän johdettavakseen kuuluvassa toimintayksikössä täyttää sille asetetut tavoitteet. Toimialajohtajien välittömiä alaisia ovat ryhmien päälliköt. Ryhmien päälliköt vastaavat ryhmän käytännön toiminnasta ja lähiesimiestehtävistä. 3.2 Johtoryhmä

7 7(11) Johtajan apuna toimii johtoryhmä, johon kuuluvat johtajan lisäksi toimialajohtajat ja apulaisjohtaja sekä henkilöstön edustaja yhteistoimintamenettelyssä sovittavalla tavalla valittuna. Johtaja asettaa yhdessä johtoryhmän kanssa virastolle ja yksikölle seuraavan vuoden tavoitteet oikeusministeriön tuloskeskustelun pohjalta. Pitkän aikavälin tavoitteista sovitaan johtoryhmän vuotuisessa strategiasuunnittelussa. Johtoryhmä käsittelee ORK:n johtamisen ja sen toiminnan kannalta tärkeitä asioita, kuten: viraston strategisten tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden suunnittelua ja seurantaa toiminnan yhteensovittamista, suunnittelua ja kehittämistä hyväksyttyjen suunnitelmien ja päätösten toteuttamista tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyviä asioita hankintoihin ja sopimushallintaan liittyviä asioita organisaatiota, työnjakoa ja työmenetelmiä koskevia muutoksia henkilöstön sijoitteluun, palkkaukseen ja sijaisuuksiin liittyviä asioita viraston tuloskeskusteluun valmistautumista toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laadintaan osallistumista ja niiden vahvistamista henkilöstökoulutusta ja muuta henkilöstön kehittämistä muita yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita siten kuin yhteistoimintasopimuksessa on määrätty Johtoryhmä voi kuulla käsiteltävän asian asiantuntijoita. Johtoryhmän sihteerinä toimii tehtävänkuvassa vastuutettu virkamies tai tämän sijainen. 3.3 Laadunhallinta ORK:n laadunhallintamenettelyt ja -vastuut määritellään laatuoppaassa, jonka vahvistaa johtaja. Muut laadunhallintaan liittyvät asiakirjat vahvistaa laatuoppaassa mainittu virkamies. Laatuoppaan ylläpidon koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa Hallintopalvelut. 3.4 Resurssien hallinta Resurssien hallinnan koordinoinnista vastaa Hallintopalvelut. Toimialojen tekemän tehtävien priorisoinnin jälkeen Hallintopalvelut etsii käytettävissä olevat resurssit, harkitsee resurssin hankintatavan ja tekee esityksen johtoryhmälle resurssien hankintatavasta ja tehtävien priorisoinnista. 3.5 Palvelusopimukset ORK:n tuottamien palveluiden sisällöstä, määrästä ja laadullisista kriteereistä sovitaan ORK:n ja oikeusministeriön sekä ORK:n ja muiden tilaajavirastojen välisissä palvelusopimuksissa. Mikäli tilaajasektorin kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen palvelujen tuottamisesta, asia viedään oikeusministeriön tulosohjaajan päätettäväksi. 4 TOIMIVALTA

8 8(11) 4.1 Asioiden ratkaiseminen Asiat ratkaistaan esittelystä, ellei toisin määrätä. Toimintayksikön päällikkö esittelee nimittämisasiat johtajalle. Asiakkuuksien-, palveluiden- ja taloudenhallinta -toimialan toimialajohtaja esittelee viraston johtajalle hallinnonalan tilaajien kanssa tehtävät IT-palvelusopimukset sellaiset ulkoisten IT-palvelutoimittajien kanssa tehtävät palveluiden osto- tai hankintasopimukset, joita ei tarvitse erikseen kilpailuttaa ja jotka ylittävät arvoltaan pienhankintarajan talousarvion laatimiseen liittyvät asiat. Em. toimialajohtaja on toimivaltainen tekemään vähäisiä hankintoja hankintaohjeen mukaisesti sekä ratkaisemaan muut toimintayksikkönsä tehtäviin kuuluvat asiat ilman esittelyä. Tuotantopäällikkö ratkaisee ilman esittelyä tehtäviinsä kuuluvat asiat. Järjestelmäkehitys- ja projektipalvelut -toimialan toimialajohtaja ratkaisee ilman esittelyä toimintayksikkönsä tehtäviin kuuluvat asiat sekä on toimivaltainen tekemään vähäisiä hankintoja hankintaohjeen mukaisesti. Hallintopalvelut -toimialan apulaisjohtaja ratkaisee ilman esittelyä toimintayksikkönsä tehtäviin kuuluvat asiat sekä on toimivaltainen tekemään vähäisiä hankintoja hankintaohjeen mukaisesti. Hallintopalvelujen lomakeasioita hoitavalla suunnittelijalla on oikeus tehdä esitys lomakkeen kaavan vahvistamisesta oikeusministeriölle. Hankintojen ja sopimushallinnan asiantuntija toimii esittelijänä viraston johtajalle julkista, kilpailutusta vaativien hankintojen osalta sekä sopimushallintaan liittyvien asioiden osalta. Asiantuntija voi ratkaista hankinta- ja sopimusasian ilman esittelyä euron hankintaan asti. Viranomaistoiminta Toimialajohtaja ratkaisee ilman johtajalle esittelyä toimialaansa kuuluvat rekisterinpitoa ja täytäntöönpanoa koskevat asiat lukuun ottamatta lausuntopyyntöihin, kanteluasioihin ja korvausvaatimuksiin liittyviä asioita. Toimialajohtaja ratkaisee ryhmäpäällikön tai muun erikseen nimetyn virkamiehen esittelystä rekisterien ja järjestelmien tietojen käyttöä koskevat lupahakemukset. Em. toimialajohtaja on toimivaltainen tekemään vähäisiä hankintoja hankintaohjeen mukaisesti sekä ratkaisemaan muut toimintayksikkönsä tehtäviin kuuluvat asiat ilman esittelyä. Rikosrekisteri -ryhmän rekisteripäällikkö ratkaisee ilman esittelyä rikosrekisterin, säilytysrekisterin, sakkorekisterin ja hallinnollisten seuraamusmaksujen rekisterin rekisterinpitoa koskevat asiat sekä otteella, listamuodossa tai eräajona tapahtuvaa tietojen luovuttamista koskevat asiat. Rekisteripäällikkö edustaa virastoa tuomioistuimessa rekisterinpitoon liittyvissä asioissa. Jakelurekisterit -ryhmän rekisteripäällikkö ratkaisee ilman esittelyä oikeushallinnon valtakunnallisen

9 9(11) tietojärjestelmän, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin, velkajärjestelyrekisterin, liiketoimintakieltorekisterin, eläintenpitokieltorekisterin ja kuulutusrekisterin rekisterinpitoa koskevat asiat sekä otteella, listamuodossa tai eräajona tapahtuvaa tietojen luovuttamista koskevat asiat. Täytäntöönpanopäällikkö ratkaisee ilman esittelyä sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvät täytäntöönpanoasiat. Täytäntöönpanopäällikkö tai perintälakimies edustaa virastoa täytäntöönpanoa koskevissa tuomioistuinkäsittelyissä, kuolinpesien selvityksissä ja maksuvapautusasioissa. Täytäntöönpanopäällikkö ratkaisee maksupäällikön tai erikseen nimettävän virkamiehen esittelystä täytäntöönpanoasioita koskevat hakemus- ja lausuntoasiat sekä täytäntöönpantuihin menettämisseuraamuksiin liittyvät korvausasiat. Maksupäällikkö ratkaisee ilman esittelyä täytäntöönpanoasioille tulevien maksujen kirjaamiseen, palauttamiseen ja kuittaamiseen sekä maksuajan myöntämiseen liittyvät asiat. Vaalit ryhmän ylitarkastaja esittelee vaaleja koskevan palvelusopimuksen. 4.2 Menojen hyväksyminen Menojen tarkastuksessa noudatetaan oikeusministeriön kirjanpitoyksikkö 150:n taloussääntöä. Numerotarkastuksen suorittavat erikseen määrätyt Hallintopalvelujen virkamiehet. Johtaja hyväksyy viraston menot, paitsi alla luetelluissa tilanteissa: Tuotannossa olevien tietojärjestelmien kehittämiseen ja niiden jatkuviin palveluihin liittyvät menot - menon hyväksyminen: kohta laskun asiatarkastus: tuotantopäällikkö ja palvelupäällikköinä toimivat Asiakkuuksien-, palveluiden- ja taloudenhallinta -toimialan virkamiehet tai heidän sijaisensa - laskun hyväksyminen: Asiakkuuksien-, palveluiden- ja taloudenhallinta toimialan toimialajohtaja Projektit - menon hyväksyminen: kohta laskun asiatarkastus: projektipäälliköt, Projektipalvelut -ryhmän kehityspäällikkö - laskun hyväksyminen: Järjestelmäkehitys- ja projektipalvelut -toimialan toimialajohtaja Turvallisuusselvitysten kulut - viraston omaan toimintaan liittyvät kulut: Hallintopalvelujen rekrytoinneista vastaava virkamies - kilpailutuksiin liittyvät kulut: Hallintopalvelujen hankinta- ja sopimushallinta-asioista vastaava virkamies - asiatarkastus ja hyväksyntä em. jaon mukaisesti Toimitiloihin liittyvät kulut (vuokrat, siivous, sähkö ja vartiointi) - asiatarkastus: Hallintopalvelut -toimialan hankinta- ja sopimushallinta-asioista vastaava asiantuntija - hyväksyntä: Hallintopalvelut -toimialan apulaisjohtaja - asiatarkastajan sijainen määrätään erikseen Viraston toimintaan liittyvät tavanomaiset kulut - menon hyväksyminen: kohta laskun asiatarkastus: tilauksen tehnyt virkamies, jonka tulee ilmetä viitteestä - laskun hyväksyjä: Hallintopalvelujen apulaisjohtaja

10 10(11) Matkalaskut ja suunnitelmat - jokainen virkamies laatii matkasuunnitelman ja -laskun matkanhallintajärjestelmässä: kohdistaa menon oikealle toiminnolle, ilmoittaa arvioidut kustannukset suunnitelmassa - toistuviin virkamatkoihin voidaan antaa erillinen pysyväismääräys kalenterivuodeksi kerrallaan - ulkomaan virkamatkat hyväksyy johtaja - matkasuunnitelman hyväksyntä toimintayksikkönsä osalta: lähiesimies - johtaja hyväksyy toimintayksiköiden päälliköiden matkasuunnitelmat - kaikkien matkalaskujen asiatarkastus: Hallintopalvelujen erikseen määrätyt virkamiehet - kaikkien matkalaskujen hyväksyjä: Hallintopalvelujen apulaisjohtaja Viranomaistoimintaan liittyvien maksujen palautus - erikseen määrätyt virkamiehet 4.3 Nimittäminen, sijaisuudet ja virkavapaudet Johtaja nimittää kaikki viraston virkamiehet määrää yksiköiden ja ryhmien esimiehet ja heidän sijaisensa päättää palvelussuhteen päättymisestä vahvistaa lomakauden vuosilomat Toimintayksikön päällikkö tai ryhmäpäällikkö myöntää vuosilomat. Apulaisjohtaja päättää virkavapauden myöntämisestä. 5 MUUT ASIAT 5.1 Työryhmät Erityistä tehtäväkokonaisuutta tai tehtävää varten voidaan asettaa työryhmä. Työryhmän puheenjohtajaksi sekä niiden jäseniksi voidaan määrätä viraston henkilöstöä vahvistetusta työnjaosta riippumatta. Työryhmän puheenjohtajan sekä niiden jäsenet määrää johtaja. Toimintayksikön päällikkö voi asettaa työryhmiä, joiden tehtävät koskevat pääasiassa asianomaista yksikköä. Jos tällaiseen työryhmään on tarkoitus määrätä myös muun yksikön henkilöstöä, tähän on saatava asianomaisen toimintayksikön päällikön suostumus ja asia on käsiteltävä johtoryhmässä. 5.2 Yhteistoiminta Viraston yhteistoimintaelin on yhteistyökomitea, johon kuuluu kaksi viraston edustajaa, yksi edustaja ja tämän varaedustaja Pardia ry:stä, JHL ry:stä sekä JUKO ry:stä. Yhteistoiminnassa sovelletaan oikeusministeriön yhteistoimintasopimusta sekä valtion yhteistoimintalakia (Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa, 1233/2013).

11 11(11) 5.3 Työhyvinvointi ja työsuojelu Kokonaisvastuu työhyvinvoinnista ja työsuojeluasioista on johtajalla. Jokainen esimies vastaa henkilöstönsä hyvinvoinnista ja jokainen virkamies vastaa osaltaan annettujen ohjeiden ja sopimusten noudattamisesta sekä hyvää työilmapiiriä edistävästä toiminnasta. Työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvistä asioista noudatetaan niistä erikseen annettuja määräyksiä ja toimintaohjelmia. Toimintayksikön ja sen alaisen ryhmän päällikkö huolehtii henkilöstön jaksamisesta työn määrän oikealla suhteuttamisella varmistaa toimialan esimiestyön oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden valvoo sovittujen toimintatapojen noudattamista ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin varmistaa työsuojelusäännösten noudattamisen Johtoryhmä valvoo, että viraston henkilöstöpolitiikassa noudatetaan lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä. Virasto nimeää työsuojelupäällikön työsuojelun yhteistoimintaa varten. 5.4 Viestintä Viestinnässä noudatetaan ORK:n viestintäsuunnitelmaa. 6 VOIMAANTULO Tämä työjärjestys tulee voimaan Ritva-Liisa Raatikainen johtaja Jari Saarela toimialajohtaja apulaisjohtajan sijaisena

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 12 :n 2 momentin ja oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö Taideyliopisto Taloussääntö Käsittely: 1. Taloustoimikunta 9.8.2012 Lähtökohdat ja valmistelu 2. Taideyliopistoprojektin talouspalvelut ja hallinto ryhmä 21.8.2012 Taloussääntö, Luonnos 1.0 3. Taideyliopistoprojektin

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot