Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa"

Transkriptio

1 Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa Työryhmän loppuraportti (korjaukset ) Teknillinen korkeakoulu 1. JOHDANTO Teknillisen korkeakoulun vuoden 2005 tutkintosäännön 12 :n mukaan alempaan perustutkintoon johtaviin opintoihin kuuluu kandidaattiseminaarin ja siihen kuuluvan kandidaatintyön muodostama opintokokonaisuus, jossa saman tutkintosäännön 14 :n mukaan käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijoiden osalta opintokokonaisuudessa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja. Lisäksi tutkintosäännön 14 määrää, että kandidaattiseminaarin yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte. Opintokokonaisuuden laajuus on tutkintosäännön 12 :n mukaan 10 opintopistettä. Tutkintorakennetyöryhmä asetti työryhmän (kandidaattityöryhmä) laatimaan suunnitelman kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttamiseksi vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisessa tutkintorakenteessa. Työryhmä on laatinut nämä ohjeet, jotka käsittelevät kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön tavoitteita, kandidaatintyön muotoseikkoja ja arvostelua sekä kandidaattiseminaarin käytännön järjestelyjä. Kandidaattityöryhmä esittää ohjeet tutkintorakennetyöryhmälle loppuraporttinaan. Työryhmän ohjeet on laadittu insinööriopintoja ajatellen ja niitä voidaan hyödyntää soveltuvin osin arkkitehtiopinnoissa. 2. KANDIDAATTISEMINAARIN JA KANDIDAATINTYÖN TAVOITTEET Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön muodostama opintokokonaisuus on opiskelijan ensimmäinen kosketus tieteelliseen tutkimustyöhön. Kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö valmistavat opiskelijaa tieteelliseen ajatteluun ja opettavat tieteellisen työn keskeisimpiä taitoja: tiedonhankintaa, tiedon analysointia, tieteellistä kirjoittamista ja viestintää. Kandidaattiseminaarin ja siihen kuuluvan kandidaatintyön tavoitteena on, että opiskelija pystyy - hakemaan tieteellistä tietoa - arvioimaan tieteellistä tietoa kriittisesti - muodostamaan tutkimussuunnitelman - työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi

2 2 - raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti ja oikeakielisesti suomeksi tai ruotsiksi 1 - esittämään opinnäytteensä julkisesti - opponoimaan muiden opiskelijoiden kandidaatintöitä. 3. KANDIDAATTISEMINAARIN TOTEUTTAMINEN 3.1. Yleistä Kandidaattiseminaari on kahden opetusjakson ajan kestävä opintosuoritus, jonka aikana opiskelija kirjoittaa kandidaatintyön, esittelee työn julkisesti yleisölle ja opponenteille, puolustaa työtään sekä opponoi muiden opiskelijoiden kandidaatintöitä. Kandidaattiseminaarin edetessä opiskelija lisäksi osallistuu tieteellistä ajattelua ja tieteen etiikkaa, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja käsitteleviin luentoihin ja harjoituksiin. Kandidaattiseminaarista vastaa vastuuopettaja, jonka nimeää tutkinto-ohjelman hallinnosta vastaava osasto. Vastuuopettaja on tavallisesti professori, mutta voi perustellusta syystä olla myös muu ylemmän korkeakoulututkinnon omaava osastolla päätoimisesti työskentelevä opettaja. Vastuuopettaja määrää opiskelijalle ohjaajan, jolla täytyy olla suoritettuna vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Ruotsinkielisille opiskelijoille järjestetään osastojen yhteistyössä ruotsin kielellä pidettävä seminaari. Seminaari on järjestettävä vähintään kerran lukukaudessa. Liitteessä C on hahmoteltu kandidaattiseminaariin ja kandidaatintyöhön liittyvä hallintoprosessi Kandidaatintyön aiheen valinta Vuoden 2005 tutkintosäännön 15 :n mukaan kandidaatintyö laaditaan tutkinto-ohjelman alaan liittyvästä aiheesta, josta kandidaattiseminaarin vastuuopettajan määräämä ohjaaja ja opiskelija keskenään sopivat kandidaattiseminaarin alussa. Tätä tutkintosäännön pykälää olisi tulkittava niin, että vastuuopettaja määrittää, mitkä aiheet liittyvät tutkintoohjelman alaan, jolloin ohjaajan ja opiskelijan keskenään sovittavaksi jää aiheen painotuksesta päättäminen. Jos kuitenkin opiskelijalla on ehdottaa mielekäs oma aihe, jota ohjaaja suostuu ohjaamaan, olisi suotavaa, että vastuuopettaja hyväksyisi aiheen. 1 Poikkeus: tutkintosäännön 9 2. momentissa tarkoitettu opiskelija voi kandidaattiseminaarin vastuuopettajan suostumuksella laatia työn myös muulla kielellä.

3 Järjestelyt Kandidaattiseminaari toteutetaan pääsääntöisesti siten, että seminaari sisältää kandidaatintyön kirjoittamisen ohessa luentoja ja harjoituksia sekä pienryhmätapaamisia. Luennoilla esitetään yhteisesti yleiset tieteellisen työskentelyn valmiudet ja pienryhmissä keskitytään kandidaatintyön työstämiseen. Seminaari kerää yhteen tutkinto-ohjelman tai samankaltaisten pääaineiden opiskelijat, jotka seminaarin alussa pidettävien yhteistilaisuuksien yhteydessä voidaan jakaa pienryhmiin. Pienryhmän opiskelijoiden työt ovat samasta aihepiiristä ja tyypillisesti yhden ohjaajan ohjattavina. Ohjaaja seuraa töiden edistymistä ja tukee opiskelijoita työn tekemisessä. Tilanteen vaatiessa pienryhmiä voidaan jakaa alaryhmiksi, joilla jokaisella on omat ohjaajat. Osastojen yhteinen ruotsinkielinen seminaari tulisi suunnitella siten, että se järjestetään rinnakkain suomenkielisten tutkinto-ohjelmakohtaisten seminaarien kanssa. Seminaarissa pienryhmät voisivat jakautua osastoryhmittäin riippuen osanottomäärästä. Osastorajoja ylittävissä pienryhmissä opiskelijat saisivat mahdollisesti opponoida toiselle osastolle tehdyn kandidaatintyön, jonka pitäisi olla mahdollista johtuen kandidaatintöiden aiheiden yleisestä luonteesta. Osastojen tulisi nimetä ruotsinkielisten pienryhmien vastuuopettajat, joilla on riittävä ruotsin kielen taito kandidaatintyön ohjausta varten. Kuvassa 1 havainnollistetaan seminaarin kulkua. Kandidaattiseminaarin lopuksi opiskelija esittää ja puolustaa kandidaatintyötään julkisesti sekä opponoi toisen samaan kandidaattiseminaariin osallistuvan opiskelijan opinnäytettä. Esittäminen ja opponointi järjestetään joko pienryhmissä tai kandidaattiseminaarissa. Kandidaatintyö on julkinen opinnäyte, joka on pidettävä nähtävissä osastolla Kypsyysnäyte Tutkintosäännön 14 :ssä mainittua kypsyysnäytettä ei tehdä työstä erillisenä opinnäytteenä kuten tällä hetkellä diplomityön tekemisen yhteydessä tapahtuu, vaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan varmistetaan kandidaattiseminaarin yhteydessä. Kandidaattityöltä vaadittavan hyvän suomen tai ruotsin kielen taidon toteamiseksi kandidaattiseminaarin loppuvaiheessa järjestetään yhteinen valvottu kirjoitustilaisuus Arvostelu Ohjaaja ehdottaa opiskelijan kandidaatintyön arvosanaa vastuuopettajalle opiskelijan kandidaattiseminaariin toimitetun kandidaatintyön ja siitä pidetyn esityksen sekä opiskelijan opponoijan tehtävistä suoriutumisen perusteella. Pääpaino arvostelussa on kandidaatintyöllä. Vastuuopettaja hyväksyy opiskelijan kandidaatintyön suorituksen ja arvosanan. Kandidaatintyön arvostelulomake on liitteenä D.

4 4 KUVA 1 HAHMOTELMA: KANDIDAATTISEMINAARIN RAKENNE JA SISÄLTÖ Tutkinto-ohjelmakohtainen kandidaattiseminaari (~100 opiskelijaa) Sisältö: - tiedonhaku - tieteen etiikka - tieteellinen kirjoittaminen - viestintä - kypsyysnäyte Svenskspråkigt kandidatseminarium (~100 studerande) Innehåll: - informationssökning - vetenskapsetik - vetenskapligt skrivande - kommunikation - mognadsprov Pienryhmät (max 20 opiskelijaa/ryhmä) - jakautuu esim. jatkomoduulin (A2) mukaan - ohjaus - tieteellisen viestinnän taidot (esittäminen ja opponointi) Smågrupper (max 20 studerande/grupp) - fördelas t.ex. enligt avdelningsgrupp - handledning - färdigheter i vetenskaplig kommunikation (presentation och opponering) KANDIDAATTISEMINAARI SEMINAARIN PIENRYHMÄ 1) Johdanto - tavoitteet, aikataulu ja toteutus - aihealueet jaetaan 2) Pienryhmän johdanto - pienryhmätyöskentelyn tavoitteet, aika- 3) Tiedonhaku taulu ja toteutus - luento - ohjaajan esittäytyminen - harjoitukset - aiheen täsmentäminen 4) Tieteen etiikka K A N D I D A A T I N - - luennot - mahdolliset harjoitukset T Y Ö T Ä K I R J O I T E T A A N 5) Tieteellinen kirjoittaminen - luennot K O K O A J A N - mahdolliset harjoitukset 6) Viestintä - luennot 7) Pienryhmätyöskentely (- harjoitukset pienryhmissä?) - kandidaatintyön esittäminen - opponointi 8) Kypsyysnäyte - aktiivinen osallistuminen (esim. viestintätekniikan arviointi..?) Kuva 1: Kandidaattiseminaarin ajallinen ja hierarkkinen järjestely 3.6. Kandidaattiseminaarin erityisjärjestelyt Kandidaattiseminaarin pienryhmä tai sen alaryhmä voi toimia projektiryhmänä, jossa kaikkien ryhmän jäsenten kandidaatintyöt käsittelevät saman projektin aiheita. Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa oman kandidaatintyön projektiin tekemästään osasta, jolloin koko projektityö tulee käsiteltyä siitä tehtyjen kandidaatintöiden muodostamana kokonaisuutena.

5 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja koskevia ohjeita voidaan tarvittaessa tarkentaa. 4. KANDIDAATINTYÖN RAKENNE Kandidaatintyö voi perustua teoreettisen taustan tarkasteluun ja sen analysointiin sekä johtopäätösten tekoon tai kokeelliseen osioon ja tulosten analysointiin sekä johtopäätösten tekoon tai edellisten yhdistelmään. Kandidaatintyön rakenteen tulisi olla hyvän tieteellisen kirjoittamisen käytännön mukainen ja sisältää vähintään seuraavat osat: 1. Nimiölehti 2. Tiivistelmä 3. Sisällysluettelo 4. Symboli- ja lyhenneluettelo. Työn luonteen niin vaatiessa tämä osa voi puuttua. 5. Johdanto 6. Aikaisempi tutkimus. Työn luonteen niin vaatiessa otsikko voi olla myös Teoreettinen tausta 7. Tutkimusongelma ja -menetelmät 8. Tulokset 9. Tarkastelu. Työn luonteen niin vaatiessa otsikko voi olla myös Johtopäätökset tai em. otsikoiden yhdistelmä. 10. Lähteet 11. Liitteet Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5. KANDIDAATINTYÖN MUOTOSEIKAT 5.1. Yleistä Kandidaatintyön tulee olla esitystavaltaan hyvin jäsennelty. Lisäksen sen tulee olla sekä tyylillisesti että kielellisesti viimeistelty ja moitteeton. Työn tulisi ulkoasultaan olla lisäksi typografisesti asiallinen ja tarpeettomia tyylillisiä erikoisuuksia tulisi välttää. Työn varsinaisessa sisällössä tulisi esittää vain työn kannalta olennaiset kuvat tai taulukot, mutta tarvittaessa osa näistä voidaan esittää liitteissä.

6 Kirjoittamisohjeita Sivumäärä ja -formaatti Kandidaatintyön tulee olla kirjoitettu koneella tai tekstinkäsittelyohjelmalla A4-kokoiselle paperille. Kandidaatintyön varsinaisen sisällön sopiva pituus on noin sivua, eikä työtä ole syytä tarpeettomasti pidentää Kirjasinlaji Kandidaatintyön varsinaisen tekstin kirjasinlajin tulee olla roomalaistyyppinen (sellaisia ovat esimerkiksi Times New Roman tai Computer Modern), kursivoimaton, lihavoimaton ja kooltaan 12 pistettä. Sans serif-tyyppisiä kirjasinlajeja (esim. Helvetica) ei saa käyttää varsinaisessa tekstissä, mutta otsikoissa näitä voidaan käyttää. Otsikoissa voidaan käyttää kooltaan tätä suurempaa kirjasinlajia ja lihavointia tai kursivointia. Liitteissä, taulukoissa ja kuvissa kirjasinlajin voi valita tarkoituksenmukaisesti, mutta kuvaja taulukkoteksteissä tulisi käyttää samaa kirjasinlajia kuin varsinaisessa tekstissä Nimi ja otsikot Kandidaatintyön nimessä ei saa esiintyä lyhenteitä, kaavoja tai lainauksia. Tekstin otsikoissa on näitä myös syytä välttää Nimiölehti Nimiölehdestä tulee käydä seuraavassa järjestyksessä ilmi 1. Yliopisto 2. Osasto 3. Tutkinto-ohjelma 4. Työn nimi 5. Työn luonne eli kandidaatintyö 6. Päivämäärä, jolloin työ on jätetty tarkastettavaksi 7. Työn tekijä ja allekirjoitus Yliopisto, osasto ja tutkinto-ohjelma kirjoitetaan allekkain vasempaan ylälaitaan. Työn nimi, luonne ja päivämäärä kirjoitetaan nimiölehdelle keskitettynä allekkain. Liitteessä A on esimerkki nimiölehdestä.

7 Tiivistelmä Tiivistelmästä tulee käydä seuraavassa järjestyksessä ilmi 1. Yliopisto 2. Osasto 3. Tutkinto-ohjelma 4. Sivun otsikko eli Kandidaatintyön tiivistelmä 5. Tekijä 6. Työn nimi 7. Päivämäärä, jolloin työ on jätetty tarkastettavaksi 8. Sivumäärä siten, että vain varsinainen sisältö ja lähdeluettelo ilmoitetaan. Nimiölehteä, tiivistelmää, sisällysluetteloa ja mahdollista symboli- ja lyhenneluetteloa ei lasketa varsinaisiksi tekstisivuiksi. Jos työssä on liitteitä, ilmoitetaan näiden yhteissivumäärä siten, että varsinaista sivumäärää seuraa liitteiden yhteissivumäärä, esimerkiksi Kandidaattiseminaarin vastuuopettaja 10. Ohjaajan oppiarvo, työn ohjaaja, ohjaajan työpaikka 11. Tiivistelmäteksti 12. Avainsanat 13. Työn kieli Tiivistelmäosa ei saa olla yhtä sivua pitempi. Yliopisto, osasto ja tutkinto-ohjelma kirjoitetaan allekkain vasempaan ylälaitaan. Sivun otsikko Kandidaatintyön tiivistelmä kirjoitetaan oikeaan ylälaitaan. Loput kentistä ryhmitellään kehyksiin. Liitteessä B on esimerkki tiivistelmästä Numerointi Työn osat numeroidaan siten, että johdanto on ensimmäinen numeroitava osa. Osien numeroinnissa voidaan käyttää arabialaisia tai roomalaisia numeroita tai suuraakkosia. Nimiölehteä, tiivistelmää, sisällysluetteloa ja symboli- ja lyhenneluetteloa ei sivunumeroida, mutta jos sisällysluettelo tai symboli- ja lyhenneluettelo vievät enemmän kuin yhden sivun, numeroidaan ne ensimmäiseltä luettelosivulta alkaen roomalaisin numeroin. Sivunumerointi alkaa toiselta varsinaiselta tekstisivulta ja siinä käytetään arabialaisia numeroita.

8 8 Lähdeluettelon sivunumerointi jatkuu viimeisestä tekstisivusta. Useampisivuiset liitteet sivunumeroidaan siten, että annetaan joko jokaiselle liitteelle erillinen sivunumerointi tai jatketaan sivunumerointia työn alusta. Yhden sivun liitteitä ei tule numeroida, koska liitteeseen voidaan tarvittaessa viitata liitteen numerolla. Sivunumero sijoitetaan sivun yläreunaan. Matemaattiset kaavat numeroidaan arabialaisin numeroin. Kaavanumerointi ei saa katketa kappaleiden välissä. Kaikkia kaavoja ei tarvitse numeroida, vaan kirjoittaja voi käyttää harkintaa numeroinnin tarpeellisuudessa. Liitteissä olevat kaavat numeroidaan siten, että liitteen ajatellaan muodostavan numeroinnin kannalta itsenäisen ja yhtenäisen kokonaisuuden. Kaavan numero sijoitetaan oikealle puolelle alla olevan esimerkin mukaisesti D(xy) = (Dx)y + x(dy), x, y A. (1) Kaikki kuvat ja taulukot numeroidaan erillisen juoksevan numeroinnin mukaisesti. Liitteet numeroidaan joko arabialaisin numeroin (esimerkiksi Liite 1, Liite 2 jne.) tai suuraakkosin (esimerkiksi Liite A, Liite B jne.) Asemointi Tiivistelmän ja varsinaisen sisällön kappaleita ei sisennetä, vaan niissä käytetään vasensuoraasettelua. Tässä asettelussa uuden kappaleen edelle jätetään yksi tyhjä rivi, kuten tässä tekstissä. Mikäli oikea reuna halutaan tasata, tulee käyttää tavutusta ja lisäksi tarkistaa, ettei tekstiin jää lukemista häiritseviä pitkiä sanavälejä. Rivivälit eivät saa olla silmiinpistävän harvat tai tiheät, esimerkiksi 1 tai vielä 1,5 ovat sopivia rivinvälejä. Marginaalien on oltava sellaiset, että rivinpituus ei kasva luettavuuden kustannuksella ja reunaan jää sitomisvara (tiettyjen ladontaohjelmien, esimerkiksi L A TEX:n, oletusmarginaaliasetukset ovat sellaisenaan sopivia). Kappaleiden tulee yleensä olla ainakin kolmen rivin pituisia, mutta myös liian pitkiä kappaleita tulee välttää. Leski- ja orporivejä eli yksittäisiä, kappaleen päättäviä tai aloittavia rivejä sivun alussa tai lopussa pitäisi välttää koko työssä, myös luetteloissa ja liitteissä Lähdeviittausten käyttö Lähdeviittaukset tulee tehdä huolellisesti ja johdonmukaisesti tieteellisessä kirjoittamisessa käytössä olevien tapojen mukaisesti. Viittausjärjestelmäksi valitaan Harvardin järjestelmä eli nimi-vuosijärjestelmä, numeroviitejärjestelmä tai jokin muu osaston nimeämä viittausjärjestelmä. Samaa järjestelmää tulee käyttää johdonmukaisesti kandidaatintyön kaikissa tekstiviitteissä ja lähdeluettelossa. Olisi suotavaa, että osasto valitsisi jonkin tietyn viittausjärjestelmän, jota opiskelijoiden kandidaatintöissään tulee käyttää. Tällöin töiden arvostelu olisi helpompaa. Alaviitejärjestelmää tai alaviitteenä olevia kommentteja ei suositella käytettäviksi.

9 Kansittaminen Kandidaatintyön kansittamisesta ja työstä otettavien kansitettujen kopioiden määrästä pätee se, mitä Teknillisen korkeakoulun viestintäyksikkö on ohjeissaan esittänyt [1]. [1] Viestintäyksikkö, Tekniikan kandidaatintyön kannet, Teknillisen korkeakoulun opintotoimiston tiedotuksia (2005), ohjeet yksiköille

10 Liite A Teknillinen korkeakoulu Konetekniikan osasto Konetekniikan tutkinto-ohjelma Koneenosien tietokoneavusteinen suunnittelu Kandidaatintyö Teemu Teekkari

11 Liite B Teknillinen korkeakoulu Konetekniikan osasto Konetekniikan tutkinto-ohjelma Kandidaatintyön tiivistelmä Tekijä: Teemu Teekkari Työn nimi: Koneenosien tietokoneavusteinen suunnittelu Päiväys: Sivumäärä: 20+5 Vastuuopettaja: Prof. Pekka Professori Ohjaaja: TkT Tiina Tutkija, TKK Koneensuunnittelun laboratorio Avainsanat: Kieli: Koneensuunnittelu, CAD Suomi

12 Liite C KANDIDAATTISEMINAARIN JA KANDIDAATINTYÖN HALLINTOPROSESSI LIITE C Prosessin alku Prosessin loppu Kandidaatintyön eteneminen Kandidaatintyön ohjaus OPISKELIJA OHJAAJA KIELIKESKUS VASTUU- KANSLIA OSASTO KIRJASTO OPETTAJA Opiskelija osallistuu kandidaattiseminaariin ja pienryhmään tehden kandidaatintyötään. Opiskelija esittelee kandidaatintyönsä, opponoi ja arvioi muita kandidaatintöitä pienryhmässä. Opiskelija kirjoittaa seminaarin lopussa kypsyysnäytteen. Ohjaaja sopii töiden aiheista, ohjaa töitä ja seminaarin pienryhmää. Kirjasto osallistuu seminaarin tiedonhaun opetukseen. Kielikeskus osallistuu äidinkielen ja viestinnän opetukseen. Kielikeskus tarkastaa kypsyysnäytteen kielen ja ilmoittaa suorituksen opiskelijalle ja ohjaajalle. Vastuuopettaja määrittelee kandidaatintöiden aihealueet, jakaa opiskelijat pienryhmiin, määrää ryhmien ohjaajat ja avaa kandidaattiseminaarin. Kanslia avustaa tarvittaessa vastuuopettajaa kandidaattiseminaarin organisoimisessa, (listat seminaariin ilmoittautuneista, pienryhmien ohjaajista jne.). Kanslia kirjaa OODI:in seminaarin, kypsyysnäytteen ja kandidaatintyön suoritukset. Osasto nimittää kandidaattiseminaarille vasuuopettajan. Opiskelija viimeistelee työnsä ja jättää sen ohjaajalle arvosteltavaksi. Ohjaaja ilmoittaa kanslialle seminaarin ja kypsyysnäytteen suoritetuiksi. Ohjaaja ehdottaa vastuuopettajalle kandidaatintyön arvosanan. Vastuuopettaja päättää kandidaatintyön hyväksymisestä ja arvosanasta ja ilmoittaa kanslialle kandidaatintyön suorituksen.

13 Liite D Seuraavalla kahdella sivulla esitellään kandidaattityöryhmän luonnos kandidaattityön arviointilomakkeeksi, jonka avulla ohjaaja voi arvostella työtä ja ehdottaa opiskelijan lopullista arvosanaa vastuuopettajalle. Lomake on tarkoitettu kaksipuoliseksi.

14 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Osasto: KANDIDAATTISEMINAARIN JA KANDIDAATINTYÖN ARVOSTELU TAUSTATIEDOT Sukunimi, etunimet Opiskelijanumero Sähköpostiosoite Puhelin Pääaineen nimi ja koodi Kandidaatintyön nimi Kandidaatintyön ohjaaja Kandidaatintyön arvostelun apuna voidaan käyttää sanallisen arvioinnin lisäksi asteikkoa 1-5 (1 = tyydyttävä, 2 = erittäin tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = kiitettävä). Kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte arvostellaan hyväksytty/hylätty. TAVOITE Työllä on selkeä tavoite ja rajaus RAKENNE Työllä on selkeä looginen rakenne AINEISTO JA VIITTAUSTEKNIIKKA Tietoa on hankittu kattavasti luotettavista lähteistä. Valittua viittausjärjestelmää on käytetty oikein ja johdonmukaisesti MENETELMÄT (mikäli opinnäytetyö sisältää kokeellisen osion) Käytetyt menetelmät ovat perusteltuja

15 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 2 (2) TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Työn tulokset ja johtopäätökset on esitetty selkeästi KIELI Työ on kieliasultaan selkeä ja oikeakielinen ULKOASU Työ on ulkoasultaan siisti ja hyvin havainnollistettu (esim. kuvien/diagrammien käyttö) KANDIDAATINTYÖN ESITYS JA OPPONOINTI SEMINAARISSA Esityksen rakenne ja selkeys, esitystä tukevan materiaalin käyttö, kontakti yleisöön, äänenkäyttö. Opponoinnin kriittisyys ja asiallisuus MUUTA HUOMIOITAVAA KANDIDAATTISEMINAARIN HYVÄKSYMINEN Esitelmä pidetty, pvm: Opponointi pidetty, pvm: Kandidaattiseminaari hyväksytty, pvm: Ohjaajan nimi: Kypsyysnäyte hyväksytty, pvm: Työn ohjaajan esitys kandidaatintyön arvosanaksi: KANDIDAATINTYÖN HYVÄKSYMINEN Kandidaatintyö on hyväksytty, pvm: Arvosanalla (1-5): Kandidaattiseminaarin vastuuopettajan nimi:

Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa

Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa teknillinen korkeakoulu Kandidaattityöryhmä 14.11.2006 Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa 1. JOHDANTO Teknillisen korkeakoulun vuoden 2005 tutkintosäännön

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN OHJE. Yleistä diplomityöstä

DIPLOMITYÖN OHJE. Yleistä diplomityöstä 1 DIPLOMITYÖN OHJE Yleistä diplomityöstä Diplomityö tehdään pääaineeseen liittyvästä aiheesta, josta se opettaja, jonka alaan aihe kuuluu, ja opiskelija keskenään sopivat. Perustellusta syystä koulutusneuvosto

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015 Tietojenkäsittelyn seminaari Suoritetaan 3. opintovuonna. Sisältyy moduuleihin TK0809 ja TK0811. Miksi? Amk tutkinto on KORKEAkoulututkinto. seminaari

Lisätiedot

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen 1(5) Maantieteen yksikkö Oulun yliopisto 22.4.2014 / Äikkään pohjalta Suorsa Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen Maantieteen opinnot, ja FM-opinnot, huipentuvat pro gradu -seminaariin

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Työ tehdään pääsääntöisesti kolmen hengen ryhmissä A) toimeksiantona yritykseen tai B) kirjallisuus- / teorialähtöisenä tutkimuksena

Työ tehdään pääsääntöisesti kolmen hengen ryhmissä A) toimeksiantona yritykseen tai B) kirjallisuus- / teorialähtöisenä tutkimuksena LTY / Teknistaloudellinen tiedekunta / Tuotantotalouden osasto 1 (5) Sisältö: 1 TYÖVAIHEET...1 1.1 Työn aloitus...1 1.2 Väliraportointi (Vapaaehtoinen)...2 1.3 Loppuraportti...2 1.4 Seminaaritilaisuudet

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

2 VAADITTAVAT SEMINAARIKÄYNNIT KANDIDAATTI- JA MAISTERIVAIHEEN SEMINAAREISSA...

2 VAADITTAVAT SEMINAARIKÄYNNIT KANDIDAATTI- JA MAISTERIVAIHEEN SEMINAAREISSA... 1 Tiedoston päivitysajankohta on sivun alaosassa. OHJEITA AGROTEKNOLOGIAN PRAE GRADU-, POST GRADU- JA KANDIDAATINSEMINAARIEN PITÄJILLE JA KURSSIMER- KINTÖJEN HAKIJOILLE Sisällys 1 OHJEITA AGROTEKNOLOGIAN

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008 Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008 Siirtotunnus 1 15 Tiedoston siirtotunnus - organisaatiokohtainen - korkeakouluilla L + viisimerkkinen oppilaitoskoodi,

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Lukuvuosi 2007 08 1 OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Tämän opastuksen tarkoitus on luonnehtia seminaari-istunnoissa käsiteltäviä asioita, herättää niistä keskustelua ja siten auttaa seminaareihin

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2008 N:o 486 490 SISÄLLYS N:o Sivu 486 Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI Tiina Kosunen tiina.kosunen@helsinki.fi Sisältö Portfolio??? Portfolion kaksi roolia Yliopistoportfolion rakenne ja sisältö Portfolio CV Hyvä / huono / turha portfolio

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI Tiina Kosunen, HY Peda-forum Kuusamo 11.11.2004 Työpajan sisältö Portfolioajattelu Opetusportfolio oman työn kehittämisessä Sisältö Rakenne Opetusportfolio virantäytön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014

OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014 1 OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014 1. YLEISTÄ Diplomityö Julkinen opinnäyte Diplomityö on syventäviin opintoihin kuuluva tutkimustyön luonteinen (taiteellinen tai

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

T 61.152 Informaatiotekniikan seminaari: Kombinatorinen Optimointi

T 61.152 Informaatiotekniikan seminaari: Kombinatorinen Optimointi T 61.152 Informaatiotekniikan seminaari: Kombinatorinen Optimointi Johdantoluento (22.1.2008) Nikolaj Tatti ntatti@cc.hut.fi Johdantoluento Kurssijärjestelyt ja vaatimukset. Kurssin sisällöstä. Hyvä esitelmä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN MENETTELYT

OPINNÄYTETYÖN MENETTELYT Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalous ja matkailu OPINNÄYTETYÖN MENETTELYT Jokaisen koulutusohjelman opinnäytetyöhön liittyy Liiketoiminta ja kulttuuri Porissa kaksi

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Harjoituskerta 5 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Agenda 1. Tiimitehtävät 2. Artikkelit 3. Ohjeistusta lopputyöhön 4. Ensi viikon luento Falkheimer & Heide (2015) Kolme keskeistä käsitettä

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti

Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti TkT Harri Eskelinen Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti vuodesta 2011 alkaen Tutkimusaihepiirit:

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

HAKULOMAKE 1/10. Neuropsykologian alan erikoispsykologikoulutuksen sisältävä psykologian lisensiaatin tutkinto

HAKULOMAKE 1/10. Neuropsykologian alan erikoispsykologikoulutuksen sisältävä psykologian lisensiaatin tutkinto HAKULOMAKE 1/10 Hakemusten viimeinen palautuspäivä on 13.2.2015 klo 15.45, johon mennessä hakemusten tulee liitteineen olla perillä. Hakemukset ja sen liitteet palautetaan 4 kappaleena sen yliopiston psykologian

Lisätiedot

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 Sanastoa ja käsitteitä Portfoliotyö: materiaalin keräämistä, valikointia ja arviointia sekä sen tallentamista

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio 2010 2 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...3 1.1 Sisällysluettelon luonti...3

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO. Opettaja Hanna Vilkka

AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO. Opettaja Hanna Vilkka AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO Opettaja Hanna Vilkka 1. TIETEELLINEN LUKEMINEN 2. TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 3. ARGUMENTOINTI 4. KRIITTINEN KESKUSTELU 5. ESSEE 6. OPPONOINTI 1.TIETEELLINEN

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Kirjoittaminen siis tukee tutkimuksen etenemistä alusta alkaen.

Kirjoittaminen siis tukee tutkimuksen etenemistä alusta alkaen. Aalto-yliopisto Kielikeskus Inkeri Lehtimaja, Tiina Airaksinen Opinnäytetyön kirjoitusprosessi Kandidaatintyön kieliasun tulee vastata tieteellisen tekstin vaatimuksia ja noudattaa opinnäytetyölle tyypillisiä

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008 LuK/TkK-seminaari TKT/DI Syksy 2008 Tutkielman aiheen valinta Keskeinen onnistumiseen vaikuttava tekijä Aihe kannattaa valita sellaiselta alueelta, joka on ainakin osittain entuudestaan tuttu ja mielenkiintoiselta

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun akateeminen komitea 19.9.2012 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Tätä ohjetta noudatetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot