Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa"

Transkriptio

1 Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa Työryhmän loppuraportti (korjaukset ) Teknillinen korkeakoulu 1. JOHDANTO Teknillisen korkeakoulun vuoden 2005 tutkintosäännön 12 :n mukaan alempaan perustutkintoon johtaviin opintoihin kuuluu kandidaattiseminaarin ja siihen kuuluvan kandidaatintyön muodostama opintokokonaisuus, jossa saman tutkintosäännön 14 :n mukaan käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijoiden osalta opintokokonaisuudessa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja. Lisäksi tutkintosäännön 14 määrää, että kandidaattiseminaarin yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte. Opintokokonaisuuden laajuus on tutkintosäännön 12 :n mukaan 10 opintopistettä. Tutkintorakennetyöryhmä asetti työryhmän (kandidaattityöryhmä) laatimaan suunnitelman kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttamiseksi vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisessa tutkintorakenteessa. Työryhmä on laatinut nämä ohjeet, jotka käsittelevät kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön tavoitteita, kandidaatintyön muotoseikkoja ja arvostelua sekä kandidaattiseminaarin käytännön järjestelyjä. Kandidaattityöryhmä esittää ohjeet tutkintorakennetyöryhmälle loppuraporttinaan. Työryhmän ohjeet on laadittu insinööriopintoja ajatellen ja niitä voidaan hyödyntää soveltuvin osin arkkitehtiopinnoissa. 2. KANDIDAATTISEMINAARIN JA KANDIDAATINTYÖN TAVOITTEET Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön muodostama opintokokonaisuus on opiskelijan ensimmäinen kosketus tieteelliseen tutkimustyöhön. Kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö valmistavat opiskelijaa tieteelliseen ajatteluun ja opettavat tieteellisen työn keskeisimpiä taitoja: tiedonhankintaa, tiedon analysointia, tieteellistä kirjoittamista ja viestintää. Kandidaattiseminaarin ja siihen kuuluvan kandidaatintyön tavoitteena on, että opiskelija pystyy - hakemaan tieteellistä tietoa - arvioimaan tieteellistä tietoa kriittisesti - muodostamaan tutkimussuunnitelman - työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi

2 2 - raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti ja oikeakielisesti suomeksi tai ruotsiksi 1 - esittämään opinnäytteensä julkisesti - opponoimaan muiden opiskelijoiden kandidaatintöitä. 3. KANDIDAATTISEMINAARIN TOTEUTTAMINEN 3.1. Yleistä Kandidaattiseminaari on kahden opetusjakson ajan kestävä opintosuoritus, jonka aikana opiskelija kirjoittaa kandidaatintyön, esittelee työn julkisesti yleisölle ja opponenteille, puolustaa työtään sekä opponoi muiden opiskelijoiden kandidaatintöitä. Kandidaattiseminaarin edetessä opiskelija lisäksi osallistuu tieteellistä ajattelua ja tieteen etiikkaa, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja käsitteleviin luentoihin ja harjoituksiin. Kandidaattiseminaarista vastaa vastuuopettaja, jonka nimeää tutkinto-ohjelman hallinnosta vastaava osasto. Vastuuopettaja on tavallisesti professori, mutta voi perustellusta syystä olla myös muu ylemmän korkeakoulututkinnon omaava osastolla päätoimisesti työskentelevä opettaja. Vastuuopettaja määrää opiskelijalle ohjaajan, jolla täytyy olla suoritettuna vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Ruotsinkielisille opiskelijoille järjestetään osastojen yhteistyössä ruotsin kielellä pidettävä seminaari. Seminaari on järjestettävä vähintään kerran lukukaudessa. Liitteessä C on hahmoteltu kandidaattiseminaariin ja kandidaatintyöhön liittyvä hallintoprosessi Kandidaatintyön aiheen valinta Vuoden 2005 tutkintosäännön 15 :n mukaan kandidaatintyö laaditaan tutkinto-ohjelman alaan liittyvästä aiheesta, josta kandidaattiseminaarin vastuuopettajan määräämä ohjaaja ja opiskelija keskenään sopivat kandidaattiseminaarin alussa. Tätä tutkintosäännön pykälää olisi tulkittava niin, että vastuuopettaja määrittää, mitkä aiheet liittyvät tutkintoohjelman alaan, jolloin ohjaajan ja opiskelijan keskenään sovittavaksi jää aiheen painotuksesta päättäminen. Jos kuitenkin opiskelijalla on ehdottaa mielekäs oma aihe, jota ohjaaja suostuu ohjaamaan, olisi suotavaa, että vastuuopettaja hyväksyisi aiheen. 1 Poikkeus: tutkintosäännön 9 2. momentissa tarkoitettu opiskelija voi kandidaattiseminaarin vastuuopettajan suostumuksella laatia työn myös muulla kielellä.

3 Järjestelyt Kandidaattiseminaari toteutetaan pääsääntöisesti siten, että seminaari sisältää kandidaatintyön kirjoittamisen ohessa luentoja ja harjoituksia sekä pienryhmätapaamisia. Luennoilla esitetään yhteisesti yleiset tieteellisen työskentelyn valmiudet ja pienryhmissä keskitytään kandidaatintyön työstämiseen. Seminaari kerää yhteen tutkinto-ohjelman tai samankaltaisten pääaineiden opiskelijat, jotka seminaarin alussa pidettävien yhteistilaisuuksien yhteydessä voidaan jakaa pienryhmiin. Pienryhmän opiskelijoiden työt ovat samasta aihepiiristä ja tyypillisesti yhden ohjaajan ohjattavina. Ohjaaja seuraa töiden edistymistä ja tukee opiskelijoita työn tekemisessä. Tilanteen vaatiessa pienryhmiä voidaan jakaa alaryhmiksi, joilla jokaisella on omat ohjaajat. Osastojen yhteinen ruotsinkielinen seminaari tulisi suunnitella siten, että se järjestetään rinnakkain suomenkielisten tutkinto-ohjelmakohtaisten seminaarien kanssa. Seminaarissa pienryhmät voisivat jakautua osastoryhmittäin riippuen osanottomäärästä. Osastorajoja ylittävissä pienryhmissä opiskelijat saisivat mahdollisesti opponoida toiselle osastolle tehdyn kandidaatintyön, jonka pitäisi olla mahdollista johtuen kandidaatintöiden aiheiden yleisestä luonteesta. Osastojen tulisi nimetä ruotsinkielisten pienryhmien vastuuopettajat, joilla on riittävä ruotsin kielen taito kandidaatintyön ohjausta varten. Kuvassa 1 havainnollistetaan seminaarin kulkua. Kandidaattiseminaarin lopuksi opiskelija esittää ja puolustaa kandidaatintyötään julkisesti sekä opponoi toisen samaan kandidaattiseminaariin osallistuvan opiskelijan opinnäytettä. Esittäminen ja opponointi järjestetään joko pienryhmissä tai kandidaattiseminaarissa. Kandidaatintyö on julkinen opinnäyte, joka on pidettävä nähtävissä osastolla Kypsyysnäyte Tutkintosäännön 14 :ssä mainittua kypsyysnäytettä ei tehdä työstä erillisenä opinnäytteenä kuten tällä hetkellä diplomityön tekemisen yhteydessä tapahtuu, vaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan varmistetaan kandidaattiseminaarin yhteydessä. Kandidaattityöltä vaadittavan hyvän suomen tai ruotsin kielen taidon toteamiseksi kandidaattiseminaarin loppuvaiheessa järjestetään yhteinen valvottu kirjoitustilaisuus Arvostelu Ohjaaja ehdottaa opiskelijan kandidaatintyön arvosanaa vastuuopettajalle opiskelijan kandidaattiseminaariin toimitetun kandidaatintyön ja siitä pidetyn esityksen sekä opiskelijan opponoijan tehtävistä suoriutumisen perusteella. Pääpaino arvostelussa on kandidaatintyöllä. Vastuuopettaja hyväksyy opiskelijan kandidaatintyön suorituksen ja arvosanan. Kandidaatintyön arvostelulomake on liitteenä D.

4 4 KUVA 1 HAHMOTELMA: KANDIDAATTISEMINAARIN RAKENNE JA SISÄLTÖ Tutkinto-ohjelmakohtainen kandidaattiseminaari (~100 opiskelijaa) Sisältö: - tiedonhaku - tieteen etiikka - tieteellinen kirjoittaminen - viestintä - kypsyysnäyte Svenskspråkigt kandidatseminarium (~100 studerande) Innehåll: - informationssökning - vetenskapsetik - vetenskapligt skrivande - kommunikation - mognadsprov Pienryhmät (max 20 opiskelijaa/ryhmä) - jakautuu esim. jatkomoduulin (A2) mukaan - ohjaus - tieteellisen viestinnän taidot (esittäminen ja opponointi) Smågrupper (max 20 studerande/grupp) - fördelas t.ex. enligt avdelningsgrupp - handledning - färdigheter i vetenskaplig kommunikation (presentation och opponering) KANDIDAATTISEMINAARI SEMINAARIN PIENRYHMÄ 1) Johdanto - tavoitteet, aikataulu ja toteutus - aihealueet jaetaan 2) Pienryhmän johdanto - pienryhmätyöskentelyn tavoitteet, aika- 3) Tiedonhaku taulu ja toteutus - luento - ohjaajan esittäytyminen - harjoitukset - aiheen täsmentäminen 4) Tieteen etiikka K A N D I D A A T I N - - luennot - mahdolliset harjoitukset T Y Ö T Ä K I R J O I T E T A A N 5) Tieteellinen kirjoittaminen - luennot K O K O A J A N - mahdolliset harjoitukset 6) Viestintä - luennot 7) Pienryhmätyöskentely (- harjoitukset pienryhmissä?) - kandidaatintyön esittäminen - opponointi 8) Kypsyysnäyte - aktiivinen osallistuminen (esim. viestintätekniikan arviointi..?) Kuva 1: Kandidaattiseminaarin ajallinen ja hierarkkinen järjestely 3.6. Kandidaattiseminaarin erityisjärjestelyt Kandidaattiseminaarin pienryhmä tai sen alaryhmä voi toimia projektiryhmänä, jossa kaikkien ryhmän jäsenten kandidaatintyöt käsittelevät saman projektin aiheita. Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa oman kandidaatintyön projektiin tekemästään osasta, jolloin koko projektityö tulee käsiteltyä siitä tehtyjen kandidaatintöiden muodostamana kokonaisuutena.

5 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja koskevia ohjeita voidaan tarvittaessa tarkentaa. 4. KANDIDAATINTYÖN RAKENNE Kandidaatintyö voi perustua teoreettisen taustan tarkasteluun ja sen analysointiin sekä johtopäätösten tekoon tai kokeelliseen osioon ja tulosten analysointiin sekä johtopäätösten tekoon tai edellisten yhdistelmään. Kandidaatintyön rakenteen tulisi olla hyvän tieteellisen kirjoittamisen käytännön mukainen ja sisältää vähintään seuraavat osat: 1. Nimiölehti 2. Tiivistelmä 3. Sisällysluettelo 4. Symboli- ja lyhenneluettelo. Työn luonteen niin vaatiessa tämä osa voi puuttua. 5. Johdanto 6. Aikaisempi tutkimus. Työn luonteen niin vaatiessa otsikko voi olla myös Teoreettinen tausta 7. Tutkimusongelma ja -menetelmät 8. Tulokset 9. Tarkastelu. Työn luonteen niin vaatiessa otsikko voi olla myös Johtopäätökset tai em. otsikoiden yhdistelmä. 10. Lähteet 11. Liitteet Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5. KANDIDAATINTYÖN MUOTOSEIKAT 5.1. Yleistä Kandidaatintyön tulee olla esitystavaltaan hyvin jäsennelty. Lisäksen sen tulee olla sekä tyylillisesti että kielellisesti viimeistelty ja moitteeton. Työn tulisi ulkoasultaan olla lisäksi typografisesti asiallinen ja tarpeettomia tyylillisiä erikoisuuksia tulisi välttää. Työn varsinaisessa sisällössä tulisi esittää vain työn kannalta olennaiset kuvat tai taulukot, mutta tarvittaessa osa näistä voidaan esittää liitteissä.

6 Kirjoittamisohjeita Sivumäärä ja -formaatti Kandidaatintyön tulee olla kirjoitettu koneella tai tekstinkäsittelyohjelmalla A4-kokoiselle paperille. Kandidaatintyön varsinaisen sisällön sopiva pituus on noin sivua, eikä työtä ole syytä tarpeettomasti pidentää Kirjasinlaji Kandidaatintyön varsinaisen tekstin kirjasinlajin tulee olla roomalaistyyppinen (sellaisia ovat esimerkiksi Times New Roman tai Computer Modern), kursivoimaton, lihavoimaton ja kooltaan 12 pistettä. Sans serif-tyyppisiä kirjasinlajeja (esim. Helvetica) ei saa käyttää varsinaisessa tekstissä, mutta otsikoissa näitä voidaan käyttää. Otsikoissa voidaan käyttää kooltaan tätä suurempaa kirjasinlajia ja lihavointia tai kursivointia. Liitteissä, taulukoissa ja kuvissa kirjasinlajin voi valita tarkoituksenmukaisesti, mutta kuvaja taulukkoteksteissä tulisi käyttää samaa kirjasinlajia kuin varsinaisessa tekstissä Nimi ja otsikot Kandidaatintyön nimessä ei saa esiintyä lyhenteitä, kaavoja tai lainauksia. Tekstin otsikoissa on näitä myös syytä välttää Nimiölehti Nimiölehdestä tulee käydä seuraavassa järjestyksessä ilmi 1. Yliopisto 2. Osasto 3. Tutkinto-ohjelma 4. Työn nimi 5. Työn luonne eli kandidaatintyö 6. Päivämäärä, jolloin työ on jätetty tarkastettavaksi 7. Työn tekijä ja allekirjoitus Yliopisto, osasto ja tutkinto-ohjelma kirjoitetaan allekkain vasempaan ylälaitaan. Työn nimi, luonne ja päivämäärä kirjoitetaan nimiölehdelle keskitettynä allekkain. Liitteessä A on esimerkki nimiölehdestä.

7 Tiivistelmä Tiivistelmästä tulee käydä seuraavassa järjestyksessä ilmi 1. Yliopisto 2. Osasto 3. Tutkinto-ohjelma 4. Sivun otsikko eli Kandidaatintyön tiivistelmä 5. Tekijä 6. Työn nimi 7. Päivämäärä, jolloin työ on jätetty tarkastettavaksi 8. Sivumäärä siten, että vain varsinainen sisältö ja lähdeluettelo ilmoitetaan. Nimiölehteä, tiivistelmää, sisällysluetteloa ja mahdollista symboli- ja lyhenneluetteloa ei lasketa varsinaisiksi tekstisivuiksi. Jos työssä on liitteitä, ilmoitetaan näiden yhteissivumäärä siten, että varsinaista sivumäärää seuraa liitteiden yhteissivumäärä, esimerkiksi Kandidaattiseminaarin vastuuopettaja 10. Ohjaajan oppiarvo, työn ohjaaja, ohjaajan työpaikka 11. Tiivistelmäteksti 12. Avainsanat 13. Työn kieli Tiivistelmäosa ei saa olla yhtä sivua pitempi. Yliopisto, osasto ja tutkinto-ohjelma kirjoitetaan allekkain vasempaan ylälaitaan. Sivun otsikko Kandidaatintyön tiivistelmä kirjoitetaan oikeaan ylälaitaan. Loput kentistä ryhmitellään kehyksiin. Liitteessä B on esimerkki tiivistelmästä Numerointi Työn osat numeroidaan siten, että johdanto on ensimmäinen numeroitava osa. Osien numeroinnissa voidaan käyttää arabialaisia tai roomalaisia numeroita tai suuraakkosia. Nimiölehteä, tiivistelmää, sisällysluetteloa ja symboli- ja lyhenneluetteloa ei sivunumeroida, mutta jos sisällysluettelo tai symboli- ja lyhenneluettelo vievät enemmän kuin yhden sivun, numeroidaan ne ensimmäiseltä luettelosivulta alkaen roomalaisin numeroin. Sivunumerointi alkaa toiselta varsinaiselta tekstisivulta ja siinä käytetään arabialaisia numeroita.

8 8 Lähdeluettelon sivunumerointi jatkuu viimeisestä tekstisivusta. Useampisivuiset liitteet sivunumeroidaan siten, että annetaan joko jokaiselle liitteelle erillinen sivunumerointi tai jatketaan sivunumerointia työn alusta. Yhden sivun liitteitä ei tule numeroida, koska liitteeseen voidaan tarvittaessa viitata liitteen numerolla. Sivunumero sijoitetaan sivun yläreunaan. Matemaattiset kaavat numeroidaan arabialaisin numeroin. Kaavanumerointi ei saa katketa kappaleiden välissä. Kaikkia kaavoja ei tarvitse numeroida, vaan kirjoittaja voi käyttää harkintaa numeroinnin tarpeellisuudessa. Liitteissä olevat kaavat numeroidaan siten, että liitteen ajatellaan muodostavan numeroinnin kannalta itsenäisen ja yhtenäisen kokonaisuuden. Kaavan numero sijoitetaan oikealle puolelle alla olevan esimerkin mukaisesti D(xy) = (Dx)y + x(dy), x, y A. (1) Kaikki kuvat ja taulukot numeroidaan erillisen juoksevan numeroinnin mukaisesti. Liitteet numeroidaan joko arabialaisin numeroin (esimerkiksi Liite 1, Liite 2 jne.) tai suuraakkosin (esimerkiksi Liite A, Liite B jne.) Asemointi Tiivistelmän ja varsinaisen sisällön kappaleita ei sisennetä, vaan niissä käytetään vasensuoraasettelua. Tässä asettelussa uuden kappaleen edelle jätetään yksi tyhjä rivi, kuten tässä tekstissä. Mikäli oikea reuna halutaan tasata, tulee käyttää tavutusta ja lisäksi tarkistaa, ettei tekstiin jää lukemista häiritseviä pitkiä sanavälejä. Rivivälit eivät saa olla silmiinpistävän harvat tai tiheät, esimerkiksi 1 tai vielä 1,5 ovat sopivia rivinvälejä. Marginaalien on oltava sellaiset, että rivinpituus ei kasva luettavuuden kustannuksella ja reunaan jää sitomisvara (tiettyjen ladontaohjelmien, esimerkiksi L A TEX:n, oletusmarginaaliasetukset ovat sellaisenaan sopivia). Kappaleiden tulee yleensä olla ainakin kolmen rivin pituisia, mutta myös liian pitkiä kappaleita tulee välttää. Leski- ja orporivejä eli yksittäisiä, kappaleen päättäviä tai aloittavia rivejä sivun alussa tai lopussa pitäisi välttää koko työssä, myös luetteloissa ja liitteissä Lähdeviittausten käyttö Lähdeviittaukset tulee tehdä huolellisesti ja johdonmukaisesti tieteellisessä kirjoittamisessa käytössä olevien tapojen mukaisesti. Viittausjärjestelmäksi valitaan Harvardin järjestelmä eli nimi-vuosijärjestelmä, numeroviitejärjestelmä tai jokin muu osaston nimeämä viittausjärjestelmä. Samaa järjestelmää tulee käyttää johdonmukaisesti kandidaatintyön kaikissa tekstiviitteissä ja lähdeluettelossa. Olisi suotavaa, että osasto valitsisi jonkin tietyn viittausjärjestelmän, jota opiskelijoiden kandidaatintöissään tulee käyttää. Tällöin töiden arvostelu olisi helpompaa. Alaviitejärjestelmää tai alaviitteenä olevia kommentteja ei suositella käytettäviksi.

9 Kansittaminen Kandidaatintyön kansittamisesta ja työstä otettavien kansitettujen kopioiden määrästä pätee se, mitä Teknillisen korkeakoulun viestintäyksikkö on ohjeissaan esittänyt [1]. [1] Viestintäyksikkö, Tekniikan kandidaatintyön kannet, Teknillisen korkeakoulun opintotoimiston tiedotuksia (2005), ohjeet yksiköille

10 Liite A Teknillinen korkeakoulu Konetekniikan osasto Konetekniikan tutkinto-ohjelma Koneenosien tietokoneavusteinen suunnittelu Kandidaatintyö Teemu Teekkari

11 Liite B Teknillinen korkeakoulu Konetekniikan osasto Konetekniikan tutkinto-ohjelma Kandidaatintyön tiivistelmä Tekijä: Teemu Teekkari Työn nimi: Koneenosien tietokoneavusteinen suunnittelu Päiväys: Sivumäärä: 20+5 Vastuuopettaja: Prof. Pekka Professori Ohjaaja: TkT Tiina Tutkija, TKK Koneensuunnittelun laboratorio Avainsanat: Kieli: Koneensuunnittelu, CAD Suomi

12 Liite C KANDIDAATTISEMINAARIN JA KANDIDAATINTYÖN HALLINTOPROSESSI LIITE C Prosessin alku Prosessin loppu Kandidaatintyön eteneminen Kandidaatintyön ohjaus OPISKELIJA OHJAAJA KIELIKESKUS VASTUU- KANSLIA OSASTO KIRJASTO OPETTAJA Opiskelija osallistuu kandidaattiseminaariin ja pienryhmään tehden kandidaatintyötään. Opiskelija esittelee kandidaatintyönsä, opponoi ja arvioi muita kandidaatintöitä pienryhmässä. Opiskelija kirjoittaa seminaarin lopussa kypsyysnäytteen. Ohjaaja sopii töiden aiheista, ohjaa töitä ja seminaarin pienryhmää. Kirjasto osallistuu seminaarin tiedonhaun opetukseen. Kielikeskus osallistuu äidinkielen ja viestinnän opetukseen. Kielikeskus tarkastaa kypsyysnäytteen kielen ja ilmoittaa suorituksen opiskelijalle ja ohjaajalle. Vastuuopettaja määrittelee kandidaatintöiden aihealueet, jakaa opiskelijat pienryhmiin, määrää ryhmien ohjaajat ja avaa kandidaattiseminaarin. Kanslia avustaa tarvittaessa vastuuopettajaa kandidaattiseminaarin organisoimisessa, (listat seminaariin ilmoittautuneista, pienryhmien ohjaajista jne.). Kanslia kirjaa OODI:in seminaarin, kypsyysnäytteen ja kandidaatintyön suoritukset. Osasto nimittää kandidaattiseminaarille vasuuopettajan. Opiskelija viimeistelee työnsä ja jättää sen ohjaajalle arvosteltavaksi. Ohjaaja ilmoittaa kanslialle seminaarin ja kypsyysnäytteen suoritetuiksi. Ohjaaja ehdottaa vastuuopettajalle kandidaatintyön arvosanan. Vastuuopettaja päättää kandidaatintyön hyväksymisestä ja arvosanasta ja ilmoittaa kanslialle kandidaatintyön suorituksen.

13 Liite D Seuraavalla kahdella sivulla esitellään kandidaattityöryhmän luonnos kandidaattityön arviointilomakkeeksi, jonka avulla ohjaaja voi arvostella työtä ja ehdottaa opiskelijan lopullista arvosanaa vastuuopettajalle. Lomake on tarkoitettu kaksipuoliseksi.

14 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Osasto: KANDIDAATTISEMINAARIN JA KANDIDAATINTYÖN ARVOSTELU TAUSTATIEDOT Sukunimi, etunimet Opiskelijanumero Sähköpostiosoite Puhelin Pääaineen nimi ja koodi Kandidaatintyön nimi Kandidaatintyön ohjaaja Kandidaatintyön arvostelun apuna voidaan käyttää sanallisen arvioinnin lisäksi asteikkoa 1-5 (1 = tyydyttävä, 2 = erittäin tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = kiitettävä). Kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte arvostellaan hyväksytty/hylätty. TAVOITE Työllä on selkeä tavoite ja rajaus RAKENNE Työllä on selkeä looginen rakenne AINEISTO JA VIITTAUSTEKNIIKKA Tietoa on hankittu kattavasti luotettavista lähteistä. Valittua viittausjärjestelmää on käytetty oikein ja johdonmukaisesti MENETELMÄT (mikäli opinnäytetyö sisältää kokeellisen osion) Käytetyt menetelmät ovat perusteltuja

15 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 2 (2) TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Työn tulokset ja johtopäätökset on esitetty selkeästi KIELI Työ on kieliasultaan selkeä ja oikeakielinen ULKOASU Työ on ulkoasultaan siisti ja hyvin havainnollistettu (esim. kuvien/diagrammien käyttö) KANDIDAATINTYÖN ESITYS JA OPPONOINTI SEMINAARISSA Esityksen rakenne ja selkeys, esitystä tukevan materiaalin käyttö, kontakti yleisöön, äänenkäyttö. Opponoinnin kriittisyys ja asiallisuus MUUTA HUOMIOITAVAA KANDIDAATTISEMINAARIN HYVÄKSYMINEN Esitelmä pidetty, pvm: Opponointi pidetty, pvm: Kandidaattiseminaari hyväksytty, pvm: Ohjaajan nimi: Kypsyysnäyte hyväksytty, pvm: Työn ohjaajan esitys kandidaatintyön arvosanaksi: KANDIDAATINTYÖN HYVÄKSYMINEN Kandidaatintyö on hyväksytty, pvm: Arvosanalla (1-5): Kandidaattiseminaarin vastuuopettajan nimi:

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa

Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa teknillinen korkeakoulu Kandidaattityöryhmä 14.11.2006 Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa 1. JOHDANTO Teknillisen korkeakoulun vuoden 2005 tutkintosäännön

Lisätiedot

KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTYÖ -

KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTYÖ - Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Syksy 2015 KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTYÖ - TIETOPAKETTI OPISKELIJALLE ALKUSANAT Kandidaattiseminaari on monelle opiskelijalle ensimmäinen tilanne,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja KANDIDAATINTYÖ JA KANDIDAATTISEMINAARI Yleistä Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen ajattelun tiedonhaun tiedon jäsentämisen

Lisätiedot

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy 2016 Arkkitehtuurin laitos /wl Yleistä 1/2 Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen

Lisätiedot

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy 2017 Arkkitehtuurin laitos 8.9.2017 /wl Yleistä 1/2 Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää:

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Kevät 2016 Aloitusluento 20.01.2016 TkT Eero Hiltunen 1 Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Aiheet ja ohjaajat

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Kandidaatintyön arvosteluohjeet

Kandidaatintyön arvosteluohjeet 1 (5) Kandidaatintyön arvosteluohjeet Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 19.9.2011. Näillä arviointiohjeilla on kaksi tarkoitusta. Yhtäältä niillä välitetään selvä viesti sekä ohjaajille

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Syksy 2015 Aloitusluento 16.09.2015 TkT Eero Hiltunen Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Koulutusohjelmien omat

Lisätiedot

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy 2016 Arkkitehtuurin laitos /wl Yleistä 1/2 Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen

Lisätiedot

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella. Kandidaatintyöluennot (Ala kirjoittaa! -luentosarja)

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella. Kandidaatintyöluennot (Ala kirjoittaa! -luentosarja) 1 Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella Kandidaatintyövastaavat: Aki Korpela (sähkömagnetiikka) Jarmo Tanskanen (elektroniikka) Kandidaatintyö koostuu seuraavista osista: kandidaatintyöluennot, yhteiset

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Henkilökunta Koordinaattori: Opintosihteeri Tiina Nikander Aikatauluun, ohjelmaan, suorituskirjauksiin

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Tutkielmavuoden aloitus tiistaina pro gradu tutkielma

Tutkielmavuoden aloitus tiistaina pro gradu tutkielma Tutkielmavuoden aloitus tiistaina 6.9.2011 Kandidaatintutkielma ja pro gradu tutkielma Kandidaatintutkielma kyse itsenäisestä, yleensä ensimmäisestä tutkielmasta usein gradun esitutkimus hiukan normaalia

Lisätiedot

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella 1 Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella Kandidaatintyövastaavat: Aki Korpela (sähkömagnetiikka) Erja Sipilä (elektroniikka) Kandidaatintyö koostuu seuraavista osista: Kandidaatintyön laajuus on 8 op,

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY. ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY. ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Tiistai 10. tammikuuta 2017, klo 12:15-12:45 (K216, Otakaari 4) Juhana Hiironen RYM/KTA Tärkeät

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015 Tietojenkäsittelyn seminaari Suoritetaan 3. opintovuonna. Sisältyy moduuleihin TK0809 ja TK0811. Miksi? Amk tutkinto on KORKEAkoulututkinto. seminaari

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN OHJE. Yleistä diplomityöstä

DIPLOMITYÖN OHJE. Yleistä diplomityöstä 1 DIPLOMITYÖN OHJE Yleistä diplomityöstä Diplomityö tehdään pääaineeseen liittyvästä aiheesta, josta se opettaja, jonka alaan aihe kuuluu, ja opiskelija keskenään sopivat. Perustellusta syystä koulutusneuvosto

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Luennon teemat Pro gradu-tutkielman lähtökohdat Osaamistavoitteet lyhyesti Pro gradu-seminaarin opintopisteiden jakautuminen

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja KANDIDAATINTYÖ JA KANDIDAATTISEMINAARI Yleistä Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen ajattelun tiedonhaun tiedon jäsentämisen

Lisätiedot

Kurssiesite, KEVÄT 2017

Kurssiesite, KEVÄT 2017 Päivitetty 9.1.2017 (Lukukauden aikana tarkista mahdolliset päivitykset kurssin sivuilta) ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Alustava aikataulu KJR Kurssiesite, KEVÄT 2017 Vastaavat opettajat:

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Kurssiesite, SYKSY 2016

Kurssiesite, SYKSY 2016 Päivitetty 27.9.2016 (Lukukauden aikana tarkista mahdolliset päivitykset kurssin sivuilta) ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) KJR Kurssiesite, SYKSY 2016 Vastaavat opettajat: Prof. Matti

Lisätiedot

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen 1(5) Maantieteen yksikkö Oulun yliopisto 22.4.2014 / Äikkään pohjalta Suorsa Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen Maantieteen opinnot, ja FM-opinnot, huipentuvat pro gradu -seminaariin

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kurssiesite, KEVÄT 2016

Kurssiesite, KEVÄT 2016 Päivitetty 23.2.2016 (Lukukauden aikana tarkista mahdolliset päivitykset (MyCourses) ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) KJR Kurssiesite, KEVÄT 2016 Vastaavat opettajat: Prof. Matti Pietola,

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO 16.5.2011 Sisältö 1. Tutkielmatyöskentelyn käytännönjärjestelyt Hyödyllisiä nettisivuja ja ohjeita Pro gradu tutkielmatyöskentelyn vaiheet Alkuraportti/tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

Kurssiesite, SYKSY 2015

Kurssiesite, SYKSY 2015 Päivitetty 29.9.2015 (Lukukauden aikana tarkista mahdolliset päivitykset (MyCourses) ENG3043.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) KJR Kurssiesite, SYKSY 2015 Opetus: Vastaavat opettajat: 24 + 0 (2

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Kurssiesite, KEVÄT 2018

Kurssiesite, KEVÄT 2018 Päivitetty 20.12.2017 ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Alustava aikataulu (Lukukauden aikana tarkista mahdolliset päivitykset kurssin sivuilta)

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Kurssiesite, KEVÄT 2016

Kurssiesite, KEVÄT 2016 Päivitetty 23.2.2016 (Lukukauden aikana tarkista mahdolliset päivitykset (MyCourses) ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY RYM Kurssiesite,

Lisätiedot

Esseeohje Tarkoitus Rakenne

Esseeohje Tarkoitus Rakenne Teologinen tiedekunta 24.10.2017 Yleiset esseeohjeet 2017 Opettaja tarkentaa tarvittaessa esim. kirjallisuutta ja mahdollisia lähteitä koskevaa ohjeistusta Esseeohje Tarkoitus Akateeminen essee on tieteellisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus. Päivitys Anna-Kaarina Hakala

Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus. Päivitys Anna-Kaarina Hakala Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus Päivitys 24.5.2006 Anna-Kaarina Hakala Jatkokoulutuksen opinnot, moduulirakenne Tutkimusala Osastoneuvosto vahvistaa opiskelijan omalta tutkimusalalta

Lisätiedot

Tietotekniikan pro gradu -seminaari, kevät 2012

Tietotekniikan pro gradu -seminaari, kevät 2012 Tietotekniikan pro gradu -seminaari, kevät 2012 Gradujen arvostelusta Tommi Kärkkäinen 1 G - Mitä piti olla jo tehtynä? Aihe valittuna Lähdemateriaaleja kasattuna (ja mieluusti jo analysoituna) Tavoitteet

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Tietotekniikan opintojen aktivointi

Tietotekniikan opintojen aktivointi Tietotekniikan opintojen aktivointi 8.6.2011 Auri Kaihlavirta Päivän agenda HOPSien käsittelyä Päättötyön kirjoittamisen keinoja Opponoinnista Kirjoitustehtävä 1 1 Ryhmätehtävä: HOPSin jälkeen Kirjaa paperille

Lisätiedot

Työ tehdään pääsääntöisesti kolmen hengen ryhmissä A) toimeksiantona yritykseen tai B) kirjallisuus- / teorialähtöisenä tutkimuksena

Työ tehdään pääsääntöisesti kolmen hengen ryhmissä A) toimeksiantona yritykseen tai B) kirjallisuus- / teorialähtöisenä tutkimuksena LTY / Teknistaloudellinen tiedekunta / Tuotantotalouden osasto 1 (5) Sisältö: 1 TYÖVAIHEET...1 1.1 Työn aloitus...1 1.2 Väliraportointi (Vapaaehtoinen)...2 1.3 Loppuraportti...2 1.4 Seminaaritilaisuudet

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen 1(7) Maantieteen laitos Oulun yliopisto 15.8.2012 / Topiantti Äikäs, amanuenssi Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen Maantieteen opinnot, ja siten FM-opinnot, huipentuvat pro

Lisätiedot

Seminaariesitys. Jokainen pitää työstään seminaariesityksen. Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori

Seminaariesitys. Jokainen pitää työstään seminaariesityksen. Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori 1 Seminaariesitys Jokainen pitää työstään seminaariesityksen Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori Jokainen opponoi jonkun toisen työn ja esityksen. Esityksen pitäjä lähettää omalle opponentilleen

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN

811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN 811393A JOHDATUS TUTKIMUSTYÖHÖN Harjoitus 1: Tutkimussuunnitelma 19.9.2017 Mari Karjalainen 1 Yleistä kurssin suorittamisesta Tutkimusaiheen päätät itse, voit laajentaa JTT-tutkielman pohjalta kandityön

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008 Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008 Siirtotunnus 1 15 Tiedoston siirtotunnus - organisaatiokohtainen - korkeakouluilla L + viisimerkkinen oppilaitoskoodi,

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014

OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014 1 OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN DIPLOMITYÖOHJEET 24.11.2014 1. YLEISTÄ Diplomityö Julkinen opinnäyte Diplomityö on syventäviin opintoihin kuuluva tutkimustyön luonteinen (taiteellinen tai

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2008 N:o 486 490 SISÄLLYS N:o Sivu 486 Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

2 VAADITTAVAT SEMINAARIKÄYNNIT KANDIDAATTI- JA MAISTERIVAIHEEN SEMINAAREISSA...

2 VAADITTAVAT SEMINAARIKÄYNNIT KANDIDAATTI- JA MAISTERIVAIHEEN SEMINAAREISSA... 1 Tiedoston päivitysajankohta on sivun alaosassa. OHJEITA AGROTEKNOLOGIAN PRAE GRADU-, POST GRADU- JA KANDIDAATINSEMINAARIEN PITÄJILLE JA KURSSIMER- KINTÖJEN HAKIJOILLE Sisällys 1 OHJEITA AGROTEKNOLOGIAN

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI Tiina Kosunen tiina.kosunen@helsinki.fi Sisältö Portfolio??? Portfolion kaksi roolia Yliopistoportfolion rakenne ja sisältö Portfolio CV Hyvä / huono / turha portfolio

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI Tiina Kosunen, HY Peda-forum Kuusamo 11.11.2004 Työpajan sisältö Portfolioajattelu Opetusportfolio oman työn kehittämisessä Sisältö Rakenne Opetusportfolio virantäytön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot