Upseeriliiton toiminta vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Upseeriliiton toiminta vuonna 2013"

Transkriptio

1 Pääsihteerin palsta Hannu Sipilä Upseeriliiton toiminta vuonna 2013 Upseeriliiton 95. toimintavuoden keskeisimpiä asioita olivat: - Vaikuttaminen puolustusvoimauudistukseen ja puolustusvoimien säästöihin - Vaikuttaminen työllisyys- ja kasvusopimukseen Keskusjärjestöt tekivät työllisyys- ja kasvusopimuksen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimukseksi Suomen työllisyyden ja talouskasvun turvaamiseksi. Neuvottelutuloksen tarkoituksena oli saada aikaan pitkäkestoinen ja kokoava kasvusopimus, jonka päämääränä on talouden kääntäminen terveelle kasvu-uralle lisäämällä työllisyyttä, tukemalla kaikkien palkansaajien ostovoimaa ja ansiokehitystä tasapuolisesti sekä parantamalla yritysten menestymismahdollisuuksia globaalissa kilpailussa. Neuvottelutuloksessa esitettiin työ- ja virkaehtosopimukset uudistettavaksi kahdessa jaksossa seuraavalla tavalla. Sopimuskauden ensimmäinen jakso kestää 24 kuukautta, jos voimassaoleva työ- tai virkaehtosopimus päättyy viimeistään Muussa tapauksessa ensimmäinen jakso kestää 22 kuukautta. Sopimuskauden toinen jakso päättyy työ- ja virkaehtosopimusosapuolten päättämänä ajankohtana Ensimmäisen sopimusjakson ensimmäinen sopimuskorotus on 20 euroa kuukaudessa. Sopimuskorotus toteutetaan 4 kuukauden kuluttua ensimmäisen sopimusjakson alkamispäivästä lukien. Ensimmäisen sopimusjakson toinen sopimuskorotus on 0,40 prosenttia. Toinen sopimuskorotus toteutetaan 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä sopimuskorotuksesta. Korotukset toteutetaan yleiskorotuksina. Korotusten toteutustavalla ei ole vaikutusta paikallisen sopimisen käytäntöihin sopimuskauden jälkeen. Alakohtaisia sopimustekstejä voidaan uudistaa jatkuvan neuvottelemisen periaatteen mukaisesti koko sopimuskauden ajan. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat ratkaisun eläkeuudistukseksi syksyyn 2014 mennessä. Upseeriliitto piti saavutettua työllisyysja kasvusopimusta yleiseen taloustilanteeseen nähden kokonaisuutena arvioiden välttämättömänä. Valtion keskustasolla tehtiin virkaehtosopimus Valtiolla edellinen virkaehtosopimus oli voimassa välisenä aikana. Valtiolle saatiin aikaiseksi työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen neuvottelutulos virkaehtosopimuksesta myöhään torstaiiltana Neuvottelut olivat tiukat ja työnantaja esitti useita tekstiheikennyksiä. Viimeisenä kiistana neuvotteluissa oli 20 euron yleiskorotuksen toteuttamistapa. Asia saatiin ratkaistua palkansaajille myönteisellä tavalla eli 20 euroa kohdennetaan tehtäväkohtaiseen palkanosaan (vaati) ja henkilökohtainen osa (henki) korottuu automaattisesti samassa suhteessa. Sitä ennen tekstiheikennykset oli jo torjuttu pääsopijoiden yhteisrintamalla. Pääsopijoiden hallinnot hyväksyivät sopimuksen Kasvu- ja työllisyyssopimuksessa toisen vuoden yleiskorotus on 0,40 %. Valtiolla tuo 0,10 % sidottiin oikeuskäsittelyn ajaksi sairausloman omavastuuajan poistamiseen. Aiemmin, jos vuosilomalla sairastui, ensimmäiset seitsemän päivää sairausajasta kuluivat omavastuulla. Nyt sairaustapauksen sattuessa vuosilomaa saa heti siirtää myöhemmin pidettäväksi. Työnantajan kanta on, että vuosilomalain muutos koskee vain lain mukaisia lomia, ei valtion pidempiä lomia. Kiista ratkaistaan hakemalla ratkaisu oikeuskäsittelyn kautta. Mikäli työnantajan kanta voittaa, maksetaan yleiskorotus 0,30 % suuruisena, mikäli järjestöjen kanta voittaa, maksetaan se 0,40 % suuruisena. 26

2 Suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä muita palkanosia tarkistetaan yleiskorotuksia vastaavasti. Virkamiesten euromääräisinä vahvistettuja tai sovittuja kuukausipalkkoja ja tuntipalkkaisten virkamiesten tuntipalkkoja korotetaan yleiskorotuksin. Kuukausipalkkojen euromääräinen korotus on alkaen 20,00 euroa. Niitä euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joita on ennestään voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten tai vakiintuneen käytännön perusteella tarkistettava yleiskorotuksin, korotetaan alkaen 0,73 prosentilla. Puolustusvoimissa tämä tarkoittaa lentolisiä, lentoteknillistä vastuu- ja vaaralisää, lennonvarmistusvastuulisää sekä sotaharjoitus- ja meripalvelukorvauksia. Etätyökokeilu viivästyi Yleisen virkaehtosopimuksen virastokohtaisessa neuvottelussa saavutettiin Puolustusvoimissa neuvottelutulos Käytettävissä oli 0,50 % virastoerä upseerien palkkasummasta. Rahoitus kohdennettiin vaativuusluokkiin: JSA 13, JSA 14 ja JSA 15 sekä lennonvarmistusvastuulisän käyttöönottoon lentotiedustelupatterissa. Joustavien työaikajärjestelyiden kehittämisestä tehtiin pöytäkirja. Puolustusvoimissa kiinnitetään huomiota joustavien työaikamuotojen käyttöön mahdollisuuksien mukaan ja edistetään hajautetun työn käyttämistä erityisesti puolustusvoimauudistukseen liittyvässä muutostilanteessa. Sopimuksen mukaan Puolustusvoimien piti käynnistää etätyön kokeilu keväällä 2013 ja tehdä sen perusteella ratkaisut etätyömahdollisuuksien kehittämisestä. Laiteongelmiin vedoten varsinainen kokeilu on siirtynyt vuodelle Työaikasopimukseen tehtiin tarkennuksia virastotyöajan suunnitteluun, kahden kolmiviikkoisjakson käyttöön sekä sotaharjoituksen ja meripalveluksen keskeyttävien tehtävien työaikamerkintään. Koulutuskomennusten osalta kirjattiin pöytäkirjaan, että niiden toteutumista seurataan sopimuskauden loppuun. Koulutustilaisuuden päivien pituudet eivät saisi ylittää keskimääräistä 7 h 39 min ilman painavaa koulutuksellisesta syystä. Uusimuotoisilla yleisesikuntaupseerikursseilla palkkaus maksetaan molempina opintovuosina JSA 13 ja henkilökohtaisen palkanosan 31 % mukaisesti. Maisterikurssin palkkaus on ensimmäisenä opintovuonna JSA 9 ja henkilökohtainen palkanosa 32 %. Toisena opintovuonna palkkaus on JSA10 ja henkilökohtainen palkanosa 33 %. Neuvottelutulos myös Rajavartiolaitoksessa Virkaehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos. JUKO:n tavoitteista osa saatiin neuvotteluissa läpi, mutta kaikkia tavoitteita ei luonnollisestikaan saatu sopimukseen. 0,50 % virastoerästä JUKO sai omaan palkkapottiinsa suhteutettuna varallisuutta jäsenistölleen noin puolitoistakertaisena. Joustavien työaikamuotojen käyttöön saaminen sekä erillinen kirjaus siirto- ja muuttokustannusten korvaamisesta annetun sopimuksen muutostarpeiden tarkastelusta olivat todella merkittäviä asioita ja pitkällisen vaatimuksen tulos. Yleiskorotuksena maksettiin 1,40 % lukien. Suomeen tarvitaan veteraanipolitiikka Kriisinhallintahenkilöstön yhteistoimintaryhmässä sovittiin palkankorotuksista. Upseeriliitto oli mukana vaikuttamassa kansallisen veteraanipolitiikan etenemiseen ja tapaturma-asioiden hoitamiseen. Kansallisesta kriisinhallinnan veteraaniohjelman toimeenpanosta järjestettiin seminaari Säätytalolla. Kansallisen veteraaniohjelman laatimisesta on tehty ministeriön päätös jo aikaisemmin ja ohjelma on tarkoitus laatia poikkihallinnollisena sekä useamman viranomaisen välisenä yhteistyönä. Veteraaniohjelma edellyttää alkuvaiheessa puolustusvoimilta toimenpiteitä mm. kriisinhallinnan tuelle (palveluksen jälkeinen tuki, vakuutusturvan täydentäminen ja tukitehtävien perustaminen Suomeen ja Libanoniin). Poikkihallinnollisina toimenpiteinä ohjelmassa ovat mm. sotilastapaturmalainsäädännön kehittäminen ja veteraanikeskusten konseptin kehittäminen. Eläkejärjestelmä muuttumassa Virkamiestyöryhmä (STM, Valtiokonttori, PLM ja PE) selvitti edelleen sotilaseläkkeiden kehittämistarpeita puolustushallinnossa laaditun raportin pohjalta. Upseeriliitto seurasi eläkepolitiikkaa, jotta suunniteltuun eläkelakien muuttamiseen vuonna 2017 pystytään vaikuttamaan mahdollisten sotilaseläkejärjestelmän muutospaineiden osalta. Joulukuussa puolustusministeriö järjesti sotilasvirassa palvelevia edustaville järjestöille informaatio- ja keskustelutilaisuuden sotilaseläkejärjestelmän säilyttämisvaihtoehdoista tai sen muutosvaihtoehdoista. Esitys perustui aiemmin mainitun virkamiestyöryhmän puolustushallinnon sisällä tekemiin selvityksiin. Tässä yhteydessä esiin tuli sotilaseläkejärjestelmää korvaavan sotilaskorvausjärjestelmän kehittäminen, jotta ikärakenteen hallinta erotettaisiin eläkejärjestelmistä ja saataisiin pysymään puolustusministeriön omassa hallinnassa. Valtion Eläkeneuvottelukunta (VENK) asetti lokakuussa sotilaseläkejaoston. Sen tehtäväksi tuli tehdä sotilaseläkkeiden tekninen laskentatavan muutos. Jaostoon asetettiin kaikkia jukolaisia edustavaksi jäseneksi järjestöpäällikkö Kari Haapanen. Työn reunaehdoiksi määritettiin, että - sotilaseläkkeiden suuruudessa ei saa tapahtua merkittäviä muutoksia kumpaankaan suuntaan - eläköitymisaikoihin ei saa tulla merkittäviä muutoksia ja - sotilaseläke tulee edelleen määräytyä ns. loppupalkan perusteella. SOTILASAIKAKAUSLEHTI

3 Jaosto kokoontui vuoden loppuun mennessä 2 kertaa ja työ jatkuu kevätkauden Lainmuutos on tavoitteena saada voimaan lukien ja soveltaminen alkaisi tai sen jälkeen alkavista eläkkeistä. Upseereita ei irtisanota Upseeriliiton tavoitteena oli, ettei upseereita irtisanota. Toimintavuoden aikana varmistui, ettei yhtään upseeria irtisanota. Tavoitteena oli myös, että upseerien virka- ja tehtävärakenne ovat mahdollisimman kannustavia ja mahdollistavat nousujohteisen urapolun. Lisäksi tehtävien vaativuusluokat eivät saisi keskimäärin laskea. Upseeriliiton hallituksessa käynnistettiin virkauratyö, jolla pyritään selvittämään, minkälaisia tehtäväpolkuja uudessa organisaatiossa tulee olemaan. Työn tuloksia tullaan käyttämään vaikutettaessa virka- ja tehtävärakenteeseen. Vaativuudenarviointityöstä saatujen havaintojen mukaan vaativuusluokat eivät keskimäärin laske, vaan ne pysyvät suhteessa ennallaan. Tavoitteeksi asetettiin, että upseerien tehtävien pitää jatkossakin säilyä upseereilla ja upseerin koulutuksen mukaista tutkintoa edellyttävien vaativien tehtävien tulee olla upseereilla. Tämän tavoitteen mukaisesti luottamusmiehet laativat joukko-osastoittain (vast.) tehtäväkokoonpanotaulukot tehtävistä, joiden tulee olla upseereilla. Koonnoksen perusteella laadittiin Upseeriliiton ehdotus Pääesikunnalle. Oikeusturvapalvelua tarvitaan Upseeriliiton jäsenmaksuun sisältyy oikeusturva- ja vastuuvakuutus, joka on voimassa Pohjoismaissa ja tietyin ehdoin suomalaisten kriisinhallintajoukoissa. Vakuutuksen ehdot on neuvoteltu vastaamaan mahdollisimman hyvin jäsenistön tarpeita. Tällainen on mm. korvaus esitutkinnan aiheuttamista kustannuksista. Upseeriliiton ja asianajotoimiston väliseen yhteistoimintasopimukseen perustuvia yhteydenottoja Asianajotoimisto Lindellille tuli vuoden aikana noin 150 kpl. Kolmasosa näistä selvitetään yhdellä puhelinsoitolla, kolmasosa vaatii pidempää perehtymistä ja useita yhteydenottoja. Kolmasosa johtaa vähintään kirjelmien lähettämiseen tai esitutkintaan ja jopa oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäyntejä oli noin 15 kpl. Palvelujen tarve saattaa jatkossa lisääntyä, koska pikkuasioihinkin puututaan entistä tarkemmin. Konttaisenrannan mökkien käyttöaste oli 43,5 % (2012: 49 %). Laskuun on vaikuttanut kasvanut kapasiteetti, koska majoitusvuorokausien määrä uusien paritalojen käyttöönoton vuoksi on kasvanut 210 majoitusvuorokaudella. Parhaimpina sesonkiaikoina Konttaisenrannan mökkejä ei ole riittänyt kaikille halukkaille. Konttaisella toteutettiin vuoden 2013 aikana ranta-alueen parannus. Vierumäen mökkien käyttöaste oli 64,2 % (2012: 72 %). Vierumäellä viikonvaihteiden kysyntä on edelleen ylittänyt tarjonnan lähes koko vuoden. Korkein käyttöaste on suurimmilla mökeillä 27 ja 76. Vierumäellä neuvoteltiin mökin 76 loppuvuorokausien lunastamisesta, joka toteutui alkuvuodesta Mökki 76 remontoitiin ja kalusteita uusittiin marraskuussa Upseeriliitto tutki ja tiedotti Ulkoisella tiedottamisella tuettiin liiton päätoimintaa, edunvalvontaa. Upseeriliitto oli valtakunnan mediassa esillä mm. puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen säästöjen, puolustusvoimauudistuksen, sotilaseläkkeiden ja veteraanipolitiikan osalta. Myös terveydenhuollon ja sairaanhoidon haasteita nostettiin keskusteluun. Upseerikalenteri jaettiin loppuvuodesta jäsenistölle. Jäsenille tehtiin kysely sotilaseläkejärjestelmästä Surveypal-järjestelmällä. Upseerien kokonaispalkat sotilasarvoittain selvitettiin jäsenrekisteritietojen avulla. Tutkimusten tuloksista kirjoitettiin Sotilasaikakauslehdessä. Upseeriliiton strategian laatimisprosessi uusittiin. Siihen liittyen Upseeriliitto teki yhteistyössä taloustutkimuksen kanssa imagotutkimuksen sidosryhmille ja laajan jäsenkyselyn kaikille jäsenille. Puheenjohtaja vaihtui Upseeriliiton toimiston työilmapiiriongelmia selvitettiin työterveyshuollon tekemällä suunnatulla työpaikkaselvityksellä. Harri Westerlund erosi tehtävistään henkilökohtaisista syistä Upseeriliiton hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti Upseeriliiton hallituksen puheenjohtajan ja Upseeriliiton puheenjohtajan tehtäviä hoiti väliaikaisesti varapuheenjohtaja Jouko Seitakari ylimääräiseen liittokokoukseen asti, jossa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jari Rantala. Upseeriliiton jäsenmäärä kasvoi 50:llä ollen yhteensä Upseereilla on mahdollisuus kuulua Erkon työttömyyskassaan. Erkon työttömyyskassaan kuului vuoden lopussa 2112 jäsentä, jossa on laskua 147 henkilöä edelliseen vuoteen verrattuna. Kassan jäsenmaksu oli 54,50 euroa vuodessa. Upseeriliiton jäsenistä yksi sai vuonna 2013 työttömyyskorvausta ja 3 vuorotteluvapaakorvausta. Jäsenmaksu oli vakinaisessa palveluksessa olevilta 0,95 % bruttopalkasta. Maksavien evp-jäsenten jäsenmaksu oli 55 euroa. Kadettien jäsenmaksu oli yksi kadetin päiväraha. 28

4 Upseeriliiton jäsenkysely: Venäjän sotilaallinen uhka Suomelle on kasvanut Upseeriliitto ja Helsingin Sanomat selvittivät upseerien näkemyksiä puolustuspoliittisesta tilanteesta huhtikuun puolessa välissä. Kysely tehtiin sähköpostitse ja siihen vastasi 2084 ammattiupseeria kadetista kenraaliin. Helsingin Sanomat julkaisi aiheesta koko aukeaman artikkelin lauantaina Venäjän sotilaallinen uhka Suomelle on kasvanut. Upseeriliiton jäsentutkimuksen mukaan upseereista 79 % arvioi, että Venäjän sotilaallinen uhka Suomelle on kasvanut. Eri mieltä asiasta oli vain 13 % upseereista. Puolustusvoimat pystyy nykyisillä määrärahoilla puolustamaan uskottavasti koko valtakunnan aluetta. Vain 10 % upseereista katsoo, että Puolustusvoimat pystyy nykyisillä määrärahoilla puolustamaan uskottavasti koko valtakunnan aluetta. Vapaata sanaa: Euroopan yhteinen puolustus ei toteudu näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. EU:n 22 Nato-maan ei ole järkevää osallistua päällekkäisen, tehottomamman ja taloudellisia resursseja vaativan organisaation rakentamiseen, koska hoitavat jo puolustuksensa Naton kautta. Vain Natolta saamme riittävät turvatakuut. Tämä ei sulje pois uskottavaa kansallista puolustusta eikä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa. Aiemmissakin sodissa olemme aina tarvinneet ulkopuolista apua unohtamatta tietenkään veteraaniemme uhrauksia. (Kenraali tai eversti (evp.), ilmavoimat) Venäjä toimii lähialueellaan vanhalla hyväksi koetulla kaavalla, jolla on saatu vaikutusta aikaisemminkin. Solutetaan agentit, muokataan mielipiteitä, uhkaillaan, kiristetään, maksetaan kannattajia, kerrotaan muutettua totutta, myönnetä ei mitään, syytellään muita, oma toiminta SOTILASAIKAKAUSLEHTI

5 Miten Ukrainan kriisi on muuttanut suhtautumistasi Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen? Jo ennen kriisiä upseerien enemmistö on ollut Suomen Nato-jäsenyyden kannalla, mutta Ukrainan kriisi on lisännyt upseerien Nato-myönteisyyttä. Aikaisempaa paljon myönteisemmin Natoon suhtautuu 22 % ja hieman myönteisemmin 28 % vastanneista. 47 % ei katsonut tilanteen vaikuttaneen mielipiteeseensä. jatkuu ja tehostuu, neuvotellaan muka (hankitaan aikaa). (Majuri, maavoimat) Natoon mentäessä voitaisiin puolustusbudjettia leikata lisää turvatakuiden verukkeella (Kapteeni tai kapteeniluutnantti, pääesikunnan alainen laitos) Sinisilmäisyys kostautuu. Venäjä on osoittanut että asevoimien käyttö on edelleen politiikan jatke. Lisäksi Venäjä on selkeästi näyttänyt ettei sen arvomaailma ole lähentynyt Eurooppalaista arvomaailmaa. Oman maan puolustamisesta ei voida tinkiä. (Yliluutnantti, Rajavartiolaitos) Upseerit tietävät, että Suomen tulee AINA pitää huolta omasta puolustuksestaan, koska itänaapurin toiminta voi olla länsieurooppalaiseen sopuisuuteen tottuneille hyvin yllättävää ja aggressiivista. Vielä pitäisi saada poliitikot ymmärtämään sama. Liittoutuminen toisi oman puolustuksen päälle vielä lisää selkänojaa ja uskottavuutta. (Kapteeniluutnantti, merivoimat) Miksi jäisimme Naton ulkopuolelle? Pääsääntöisesti EU-maat ovat Naton jäseniä. Nyt Suomi on jäänyt kummalliseksi marginaalitapaukseksi. Mielestäni Natoon olisi pitänyt liittyä jo ajat sitten, mutta nyt taitavat olla käsillä viimeiset hetket kun liittyminen on vielä ylipäätään mahdollista. Poliitikoilta kysytään nyt selkärankaa tehdä oikea päätös liittymisen suhteen. Kaiken maailman Nato-optioista höpöttämiset on lopetettava. Georgian ja Ukrainan kriisit ovat näyttäneet että optioilla ja rauhankumppanuuksilla ei ole tosipaikan tullen minkäänlaista painoarvoa (Kapteeni, maavoimat) Meidän on erittäin tarkasti mietittävä, mikä on todellinen valmiutemme. Tässä asiassa ei kerta kaikkiaan ole varaa paperitiikereihin. (Everstiluutnantti, maavoimat) Meidän pitää varautua puolustamaan itseämme yksin - kaikki liittoutumisesta saatava hyöty on vain bonusta (Luutnantti, maavoimat) Varustautuminen kestää kauan kun toimintojen alasajo käy säästömielessä nopeasti. Liian luja luottamus kahden- ja monenvälisiin sopimuksiin sekä oman valmistautumisen laiminlyönti kostautuu ennemmin tai myöhemmin. (Majuri, ilmavoimat) Suomen olisi syytä avoimesti profiloitua osana läntistä maailmaa myös puolustuspoliittisesti. Tasapainoilu kahden suurvallan ideologioiden leikkauspisteessä on kylmän sodan jäänne, jollaista ei enää nykymaailmassa tulisi korostaa, vaan rohkeasti osoittaa yhteenkuuluvuutta samanmielisten länsimaiden kanssa, etenkin kun kuuluminen Euroopan unioniin tekee puolueettomuusdiskurssista vanhentunutta. Puolustusliitto Ruotsin kanssa ei tarjoaisi samoja (ja yhtä kattavia) etuja kuin kuuluminen Natoon, vaikka sekin olisi parempi, kuin nykyinen tilanne, jossa resurssit eivät enää riitä uskottavan puolustuksen ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä. (Luutnantti, merivoimat) Viimeistään nyt tulisi Suomen puolustuspoliittisen eliitin herätä ja suhteuttaa puolustusvoimien resurssit tehtävien mukaisesti. (Majuri, maavoimat) Aseellinen ja fyysinen uhka ei ole poistunut Euroopasta, vaan ainostaan uhkiin on tullut uusia nykyteknologian mukana, ts. kyberuhkat/vast. Poliittisessa ja sotilaallisessa suunnittelussa sekä varaantumisessa tulee tämä ottaa huomioon (Kapteeniluutnantti, merivoimat) Venäjällä on Euroopan vastaisella rajal- 30

6 Suomen puolustuksen kannalta paras vaihtoehto olisi: Upseerien mielestä Suomen puolustuksen kannalta paras vaihtoehto olisikin Nato-jäsenyys, mitä mieltä oli 66 %. Sotilasliittoa Ruotsin kanssa piti parhaana vaihtoehtona 10 %. Sotilaallisesti liittoutumattomana jatkaisi 24 % upseereista. laan neljä sotilaallisesti liittoutumatonta rajanaapuria (Azerbaidzan, Georgia, Ukraina ja Suomi). Kuluneen kuuden vuoden aikan Venäjä on suorittanut sotilaallisen intervention kahteen näistä neljästä. Nato puolustaa vain jäseniään. (Kapteeni, maavoimat) Suomen kaltaista - kuitenkin varsin riippumatonta - itsenäistä valtiota tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Uskon vakaasti, että Suomi on arvostettu kansainvälinen toimija erityisesti liittoutumattomana. Nähtävissä oleva tulevaisuus korostaa liittoutumattomuuden tasapainottavaa merkitystä Euroopan turvallisuustilanteessa. Strategiaa luotaessa olisi tärkeätä naulata fundamentit paikalleen - näin on mielestäni tehtykin ylläpidettäessä liittoutumattomuutta. Tätä ei ole syytä muuttaa. (Everstiluutnantti, maavoimat) Olen ollut Nato-jäsenyyden kannalla jo viimeiset kymmenen vuotta. On ihmeellistä, miten Suomi haluaa integroitua kaikkiin mahdollisiin läntisiin rakenteisiin, mutta Nato on ollut, on ja pysyy peikkona. Ilmeisesti informaatio-operointi menneisyydessä kantaa edelleen. En näe mitään negatiivisia asioita Nato-jäsenyydessä. (Majuri, ilmavoimat) Olen ollut jo pidempään samaa mieltä kuin presidentti Ahtisaari: Suomen on ainoa uskottava puolustuksellinen pelotekynnys. On vaarallista itsepetosta kuvi- kuuluttava kaikkiin läntisiin yhteistyöjärjestöihin. Ukrainan tapahtumat ovat vain tella, että pystyisimme pidemmän päälle vahvistaneet näkemystäni. Ammatillinen puolustautumaan yksin, kun emme siihen mielipiteeni on, että Suomen puolustuksen kannalta Nato-jäsenyys on vain ja (Amiraali tai kommodori, merivoimat) ole koskaan aikaisemminkaan kyenneet. ainoastaan positiivinen asia. (Kapteeni, maavoimat) Valtionhallinnon ja puolustusvoimien valmiuden kohottaminen tai toimintojen Nato kasvattaa ennaltaehkäisykynnystä tehostaminen vaatii nopeaa ja päättäväistä toimintaa. Miten me reagoisimme jos merkittävästi. (Kenraali/eversti, ilmavoimat). Lappeenrannan lentokentälle ilmestyisi yllättäen tuntemattomia asemiehiä? Suomi tarvitsee oman kansallisen puolustuksensa täydennykseksi sen materi- (Yliluutnantti, maavoimat) aalisen tuen, joka tarvitaan keskeisimpien Miksi hemmetissä te teette tämmöisiä kyselyjä? Tämän tavoitteena ei voi olla kuin asejärjestelmiemme ampumatarvikkeiden ja varaosien välittömäksi täydentämiseksi asenteellinen itku siitä, miten huonosti kriisiaikana. Materiaali tulee Nato-maista meillä menee. Oikeasti kyse ei ole rahan ja toimitukset taataan ensimmäiseksi liittolaisille. Lisäksi Nato-jäsenyys on yhä (Everstiluutnantti, maavoimat) määrästä vaan siitä, miten sitä käytetään puh SOTILASAIKAKAUSLEHTI

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013 Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.4.2014 31.1.2017. Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja toinen jakso 31.1.2017. Työmarkkinakeskusjärjestöt

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI

NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI Tiedote (1/2) 31.10.2013 NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen 25.10.2013

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013

Lisätiedot

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 ETTA PARTANEN MEIJU AHOMÄKI SAMU HÄMÄLÄINEN INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Reserviläisliiton 2013 tutkimusraportti. Tutkimuksella selvitettiin

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014

Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014 Palkankorotustyöryhmä 27.6.2014 1 (13) Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014 Palkankorotustyöryhmä 27.6.2014 2 (13) Työ- ja virkaehtosopimusten palkkaratkaisujen palkankorotusten

Lisätiedot

Upseeriliiton jäsenkysely turvallisuuspolitiikasta

Upseeriliiton jäsenkysely turvallisuuspolitiikasta Pääsihteerin palsta Hannu Sipilä Upseeriliiton jäsenkysely turvallisuuspolitiikasta Upseeriliitto teki 29.1.-16.2.2016 kyselyn niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on Upseeriliiton jäsenrekisterissä.

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti:

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti: KIRJE 1.11.2007 Tiedekunnille, erillisille laitoksille ja hallintovirastolle VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010 Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt saavuttivat 13.10.2007

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos Julkinen

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos Julkinen Kirje 1 (6) VM/2366/01.00.00.00/2013 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 28.10.2013 Julkinen Ministeriöt ja virastot Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1 Veskoodi: 33085101101-108 Teskoodi: 33080101101-108 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaja työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2003 Kansanterveyslaitoksen (KTL) sekä Akava-JS ry:n, Valtion ja erityispalvelujen

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Kuntasopimus

Kuntasopimus Kuntasopimus 2014-2017 29.10.2013 Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017 2014 korotus 20 euroa 1.7.2014 Peruspalkkoihin

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu TES 2017-2021 neuvottelutulos Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu Palkankorotukset sopimuskaudella Sopimuskausi 1.2.2017-31.1.2021

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Kunnanhallitus 115 17.08.2015 Kunnanhallitus 237 28.11.2016 KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 17.08.2015 115 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta kuntien toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

MTS TUTKIMUS SYKSY 2004. Saatteeksi

MTS TUTKIMUS SYKSY 2004. Saatteeksi TUTKIMUS SYKSY Saatteeksi Tässä tutkimuksessa on selvitetty suomalaisten mielipiteitä Suomen ulkopolitiikasta sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tutkimuksessa on mukana myös Euroopan unionin

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013. Valtuusto 25.10.2013 Jukka Maarianvaara

KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013. Valtuusto 25.10.2013 Jukka Maarianvaara KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Valtuusto 25.10.2013 Jukka Maarianvaara Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen allekirjoittaminen 1 mom. Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus tehtävien vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa (jäljempänä Tekes). Sopimus on tehty 28 päivänä

Lisätiedot

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä.

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 55/2009 vp Tiistai 9.6.2009 kello 11.30-14.00 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. Pertti Salolainen /kok Markku Laukkanen /kesk Eero Akaan-Penttilä /kok Eero Heinäluoma /sd Liisa

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VES 280151 PL 01 Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus HAKl20101121 Hätäkeskuslaitosta koskeva tarkentava virkaehtosopimus kehittämiserien kohdentamisesta Hätäkeskuslaitoksen palkkausj ärj estelmään, joka on tehty 28.1.2010 Hätäkeskuslaitoksen, Julkisalan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 1 päivänä lokakuuta 2008

Lisätiedot

Kuntasopimus 2014-2017

Kuntasopimus 2014-2017 Kuntasopimus 2014-2017 29.10.2013 Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017 2014 korotus 20 euroa 1.7.2014 Peruspalkkoihin

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat

Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat Asevelvollisuusjärjestelmän säilyttäminen nykyisellään Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat Asevelvollisuusjärjestelmä Valikoivuuden lisääminen varusmieskoulutuksessa Vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä Opetushallituksen toimialaan kuuluvissa valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön osalta. Sopimus on tehty 17. päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen.

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Sopimus on tehty 11 päivänä huhtikuuta 2005 maa- ja metsätalousministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai turvattomammassa

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät 1 TYKA Työllisyys- ja kasvusopimus TYKA I: kunta 1.3.2014-31.12.2015, yksityinen 1.4.2014-31.1.2016 TYKA II: kunta 1.1.2016-31.1.2017,

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Nato-jäsenyyden kannatus ja vastustus ennallaan Natoon pitäisi liittyä, koska

SISÄLLYSLUETTELO. Nato-jäsenyyden kannatus ja vastustus ennallaan Natoon pitäisi liittyä, koska SAATTEEKSI Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Siinä on mukana myös Suomen

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1(13) Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin lokakuun 2 päivänä 2008 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä MTT:n

Lisätiedot

Ohje 1 (6) 16.2.2016. Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä

Ohje 1 (6) 16.2.2016. Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä Ohje 1 (6) 16.2.2016 Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä Kunniamerkin saaminen edellyttää Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ritarikunnanohjesäännön mukaan ansioituneisuutta isänmaan palveluksessa ja Suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2)

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) Asia Samapalkkaerän kohdentaminen oikeuslaitoksen yleisellä sopimusalalla; uusiin välitasoihin Y 7,5 ja Y 8,5 sijoittuvat virkamiehet, uusien vaativuustasojen

Lisätiedot

Haastattelut tehtiin 26.9. 12.10.2014. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Haastattelut tehtiin 26.9. 12.10.2014. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. 1 SAATTEEKSI Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Mukana oli myös kysymyksiä

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke 1 Sisällys 3 Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva 3 Eläkesanastoa 4 Milloin oikeus eläkkeeseen? 4 Eläkeoikeus palvelusvuosien

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin.

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta aluehallintovirastoissa. Sopimus on tehty 24. päivänä marraskuuta 2011 Itä-Suomen aluehallintoviraston, Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot