Ari Koutuaniemi Golfin lajitutkinto 2 Kuortaneen Urheiluopisto. Golfin alkeiskurssi Asiakkaan näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ari Koutuaniemi Golfin lajitutkinto 2 Kuortaneen Urheiluopisto. Golfin alkeiskurssi Asiakkaan näkökulma"

Transkriptio

1 Ari Koutuaniemi Golfin lajitutkinto 2 Kuortaneen Urheiluopisto Golfin alkeiskurssi Asiakkaan näkökulma

2 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 3 2 TYÖSKENTELYTAPA 3 3 KYSELYN TULOKSET Ennen kurssia Miksi golf Osa-alueet Opetus Kurssin jälkeen 8 4 JOHTOPÄÄTÖS 9 5 LÄHDELUETTELO 11 6 LIITTEET Alkeiskurssin kysely- ja palautelomake 6.2 Alkeiskurssiohjeistus 2006

3 3 1. JOHDANTO Liiton jäsenseuroissa on nyt jäsentä, eli kaudella 2006 lajin pariin tuli 6392 uutta harrastajaa. Edellisvuodesta kasvua 5,8 %. Määrällisesti kuluneen vuoden kasvu oli oli kuudenneksi suurin kautta aikojen. (www.golf.fi/portal/uutiset?bid=4150&vid=37) Tutkittua tietoa siitä kuinka monta alkeiskurssin käynyttä jatkaa harrastusta ei ole. Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella alkeiskurssia asiakkaan näkökulmasta. On tärkeää tietää kurssille tulevien tavoitteita, näkemyksiä ja mitä he haluavat opetukselta. Tutkimuksessa otetaan myös selvää miten kurssin käyneet jatkavat harrastusta ja mikä koetaan vaikeaksi jatkamisessa. Kyseisiä kursseja markkinoitiin Golf Balance Oy:n kotisivuilla, yritysasiakkaille informoitiin sähköpostilla sekä käytettiin ilmaisjakelun mukana jaettavia alennuskuponkeja. Asiakkaille lähettiin sähköisesti kurssin ohjeet ja sisältö. (Katso liitteet 6.2) Kurssilaisilla oli kaksi eri opettajaa. Kumpikin opettajista käytti opetuksessa samaa harjoittelupohjaa. Opetuspaikkana toimi Gumböle Golf, joka sijaitsee Espoossa Kehä 3 ja Turunväylän läheisyydessä. 2. TYÖSKENTELYTAPA Työ perustuu lomakkeella tehtyyn kyselyyn. Lomake postitettiin sähköpostilla 54:lle kaudella 2006 alkeiskurssin käyneelle asiakkaalle. Kysely lähetettiin ja viimeinen palautuspäivä oli Vastauksia palautettiin määräaikaan mennessä 26 kappaletta. Niistä 14 oli naisilta. Kysely oli jaettu viiteen osaan. 1. Ennen kurssia 2. Miksi golf? 3. Arviointi osa-alueiden jaosta kurssilla 4. Opetus kurssin aikana 5. Kurssin jälkeen. (Katso liitteet 6.1)

4 4 3. KYSELYN TULOKSET 3.1 ENNEN KURSSIA Puolet asiakkaista oli kuullut kurssista tuttavalta. Seitsämän henkilöä sai tietää työpaikkansa sisäisestä informaatiosta ja viisi oli saanut tietonsa etsimällä internetistä golfkursseja. Yksi kyselyyn vastanneista oli tullut alennuskupongin kautta. Hintaa, kurssipaikkaa ja opettajia vertasi vastanneista 26 asiakkaasta 9 henkilöä loput 17 henkilöä eivät tehneet minkäänlaisia vertailuja. Neljä henkilöä vastanneista tuli kurssille tuttavan suosituksesta. Tärkeimmiksi syiksi osottautuivat sijainti, aikataulujen joustava sopiminen -pystyivät vaihtamaan kurssiryhmää jos oli tarvetta- ja hinta. Kurssilaisista yhdeksän käytti maksaessaan liikuntaseteleitä. Tämä vaikutti suuresti myös kurssipaikan valinnassa. Ohjeistusta riittävänä piti 86 % vastanneista. 3.2 MIKSI GOLF? Ainoastaan neljä vastanneista ilmoitti, ettei heidän lähipiirissä ole yhtään golfin harrastajaa. Heistä kaikki aloitti lajin yhdessä perheenjäsenen kanssa. Lopuilla 86 % vastanneista oli tuttavapiirissä lajia harrastavia. Heistä lähes kaikki aloittivat lajin juuri siksi. Muutama ilmoitti syyksi, että harrastusta voi kättää työasioiden hoitamisessa ja halusivat uuden harrastuksen. Kurssin kautta harrastuksen pariin pääsemiseksi vaikutti mahdollisuus saada green card, halu oppia pelaamaan ja olla oppimatta väärä tekniikkaa itse opiskelemalla. Hyvin moni katsoi kurssin olevan lähes välttämätön lajin harrastamiselle. Ennen kurssia 31 % ei ollut koskaan kokeilut golfia. 61% vastanneista kertoi kokeilleensa rangella tutun kanssa, työpaikan golftapahtumassa tai pron tunnilla. 8 % oli käynyt pelaamassa Par 3 kentällä. Asiakkaista 27 % oli kurssilla tutustumismielessä. He eivät olleet tehneet vielä päätöstä siitä aloittavatko he harrastamisen. Suurin osa heistä oli yrityksen sponsoroimalla kurssilla. Kursseille osallistuneista hieman alle kolmasosa tuli yksin. Vähän yli kolmanosa ilmoitti tulleensa jonkun kanssa. He eivät olisi tulleet yksin. Loput ilmoittivat, että yksin tuleminen ei olisi vaikuttanut osallistumiseen. Asiakkaiden kuva golfista oli kirjava. Monen käsitys lajista muuttui kurssin aikana. Golfia pidettiin vielä elitistisenä, kalliina, tiukkana etiketti lajina. Toisaalta sitä pidettiin hyvänä ulkoilulajina ja sosiaalisena kanssakäymisenä. Ulkokuva muuttui kaikilla positiivisemmaksi ja koettiin golfin olevan kaikkien laji. Käsitys golfin kalleudesta ei juurikaan muuttunut. Golfia pidettiin kevyenä harrastuksena ja se tiedettiin haastavaksi. Haastavuuden osalta käsitykset eivät paljoa muuttuneet vaikka vastaajat kokivat oppineensa paljon. Lisäksi golfin fyysisyys yllätti. Golf todettiin myös addiktoivaksi ja mukavaksi lajiksi.

5 5 ei ollut muuta kuvaa kuin mitä josku televiosta katsonut mielenkiintoinen laji jossa epätoivo ja riemu vaihtelevat tilanteesta toiseen ja paljon liikuntaa. Ei vaihtunut mukavaa ja kevyttä. Se olikin jonkin verran fyysisempää kuin kuvittelin Käsitys oli, että kyse on vaikeasta pelistä. Havaitsin sen kyllä todeksi, mutta mielestäni se oli kuitenkin helpompaa ja peli alkoi sujua ennakoitua nopeammin. Käsitys oli aika elitistinen. Yllätys oli kuinka väsyttävää golf on. Hienostelijoiden laji, joka telkkarissa näyttää aika helpolta. Kallis laji. Käsitys muuttui siten, että golf on tosiaan kaikkien laji, joka ei tosiaankaan ole niin helppoa, miltä näyttää. Kustannuksista ei käsitys muuttunut. golfin pelaamisesta on tehty Suomessa liian vaikeaa puolivirallisine lupakäytäntöineen Aikaisempi mielikuva golfista vaikeana ja harjoittelua vaativana pelinä sai edelleen vahvistusta. Hieman yllätti lajin fyysinen vaativuus; kentän kiertäminen kysyy voimia. käsitykset muuttuivat positiivisempaan suuntaan kurssin edetessä. En pitänyt golfia urheiluna ennen sen pelaamisen aloittamista. Ei ennakko odutuksia, mukavampaan kuin luulin että golf on kallis harrastus välineideen päivineen Sosiaalista ulkoilua, ei muuttunut oikeastaan käsitys pelistä muutui siten, ettei golf enää olekaan niin tiukasti etiketillä niuhotettu vaan käyttäytymissääntöjä on sopivassa määrin (Liite 6.1 vastauksia kysymykseen: Minkälainen kuva sinulla oli golfista ennen kurssia ja muuttuiko käsityksesi kurssin aikana?)

6 6 3.3 OSA-ALUEET Kurssin alussa kerrottaan päällisin puolin tarvittavat välineet pelattaessa. Mailoista kerrotaan niiden käytöstä ja miten ne vaikuttavat peliin. Myös muut varusteet käydään läpi. Näitä ovat mm. kengät, hanskat, pallot ja mailalaukku. Asiakkaita neuvotaan siitä mitä kannattaa ottaa huomioon varusteita hankkiessa. Veryttelystä ja energian tarpeesta kerrotaan asiakkaille. Kurssiohjelmasta käy ilmi kurssin rakenne ja harjoituskertojen sisältö. (Katso liitteet 6.2) Kaavio1 osoittaa miten asiakkaat mieltävät kurssin sisällön. Kysymykset ja pisteytysperiaate löytyvät kyselylomakkeesta. (katso liitteet 6.1) 5 Kaavio 1 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Välineet Osaalueiden jako Oikea suhde harjoit. Varattu aika Kentällä pelaami nen

7 7 3.4 OPETUS Vastannneet olivat yleisesti tyytyväisiä opetuspaikan olosuhteisiin. Harjoitusviheriö sai osakseen hieman negatiivistä palautetta. Se koettiin liian pieneksi ja huonokuntoiseksi, mutta ei kuitenkaan harjoituskelvottomaksi. Ryhmän kokoon oltiin valtaosin tyytyväisiä. Koot vaihteli kahdesta kymmeneen henkilöön. Keskimääräinen koko oli kuitenkin viidestä seitsämään kurssilaista. Vastauksien perusteella kuuden hengen ryhmä olisi paras. Yli kahdeksan kurssilaisen ryhmässä koettiin koon jo vaikuttavan opetukseen. Tällöin vastaajat kokivat saavan liian vähän henkilökohtaista opetusta. Opetuksen sujuvuuteen ei katsottu ryhmän koolla olevan merkitystä. Kaikki vastaajat pitivät opettajia ammattitaitoisina. Ammattitaitona pidettiin kykyä huomioida eri tasoiset, erillaiset fyysiset edellytykset omaavat pelaajat. Selkeää esiintymistä pidettiin myös erittäin tärkeänä. Se, että opettaja osasi lyömällä näyttää virheet, mistä ne johtuvat ja miten ne voidaan korjata mainittiin. Opettajan kykyä antaa näyttöjä yleensäkin pidettiin ammattitaitona, joka vahvisti luottamusta. Kaikki oppilaat luottivat opettajien neuvoihin. Tärkeänä opetuksessa koettiin saada myös henkilökohtaista ohjausta. Mielikuvien ja muiden lajien ja niiden ominaisuuksien käyttö opetuksessa toi monelle helpotusta oppimisessa. Pelaamisen ideaa käytännössä ja teoriassa pidettiin tärkeänä. Sukupuoliset näkemys erot tulivat esiin vastauksissa seuraavasti. Miehet yleisesti ottaen haluavat enemmän svingiopetusta ja tietoa itse lyömisestä kuin naiset. Naiset arvostavat rehellistä ja rauhallista opetusta, joka on vähemmän teknistä. He löysivät omasta mielestään idean erillaisten harjoitusten kautta. Naiset myös haluavat kannustusta miehiä enemmän. Muutamissa vastauksissa pidetään opetuksessa tärkeintä opettaa oppilasta pelaamaan ja harjoittelemaan oikein. henkilökohtaista neuvontaa, koska kaikilla on oma tekniikkansa ja rajoituksensa. Opettaja kykeni tähän varsin hyvin Että annetaan eväät kentällä pelaamiseen. Kyllä kykeni. Saada tasolleen sopivaa opetusta. Opettaja kykeni tähän melko hyvin. Kurssilaiset olivat hyvin eritasoisia, joten opettajan aikaa meni enemmän aivan vasta-alkajien opastukseen. svingin ja muiden lyöntien hiominen ja perusteet. Oikean harjoittelutavan löytäminen. Opetus ok Ryhmähengen luonti, itseluottamuksen kasvattaminen, lajiin pariin tervetulleeksi toivottaminen myös asenteen tasolla. Onnistui hyvin. että oppilas ymmärtää mitä opetetaan ja miksi Noviisivaiheessa ihan yksinkertaisten perustekniikoiden oppiminen ilman liikaa yrittämistä tärkeintä ja rennot suoritukset. Ainakin opettaja yritti tähdätä tähän mutta oppiminen on sitten toinen asia :-)

8 8 Suorituksen hiomista ja virheistä oppimista. Hyvä opettaja näkee heti virheen ja osaa myös selittää ymmärrettävästi, kuinka virhe korjataan. Tähän pystyttiin ajan puute huomioiden. (Liite 6.1, vastauksia kysymykseen: Mitä pidät tärkeänä opetuksessa ja kykenikö opettajasi tähän?) Kaikki vastaajat saivat mielestään selkeät vastaukset esittämiinsä kysymyksiin. Muutamissa tapauksissa oppilas olisi halunnut enemmän henkilökohtaista opetusta. Tällöin kyseessä oli yli 8 hengen ryhmä. Oppilaiden motivointi on onnistunut kursseilla hyvin. Kaikki saaneensa motivaatio opettajalta ja oppimisesta. Yksi vastaajista jäi kaipaamaan motivointia myös lajin jatkamiseen ja itsensä kehittämiseen. Asiakkaat olivat tyytyväisiä opetukseen. Erityisesti mainittiin opetuksen selkeys, täsmällisyys, viihtyminen, hyvä kokonaisuus ja henkilökohtainen opetus. Parannusta haluttiin pelin opetukseen kentällä ja siihen enemmän aikaa. Yksi vastaajista piti opetusta hyvänä, mutta välillä puhuttiin liikaa. Kaikki vastanneista kertoivat opetuksen helpottaneen oppimista. Opettajan edustavuutta ja ulosantia pidettiin hyvin tärkeänä. Vastaajien mielestä kuva minkä he saavat golfia aloittaessaan muodostuu paljon opettajan pukeutumisesta, käytöksestä ja olemuksesta. Osa kertoi tämän vaikuttaneen heidän motivaatioonsa vastaanottaa opetusta. 3.5 KURSSIN JÄLKEEN Yhtä vastaajaa lukuunottamatta kaikki kokivat kurssin helpottaneen lajin aloittamista. Perusteluissa mainittiin niin golftekniikka kuin golfetiketti ja perusasiat. Kurssilaisille Gumböle Golfin tarjoama edullinen kausijäsenyys ja siihen kuuluneet peliliput auttoivat osaa vastaajista lajin jatkamisessa. Parannusehdotuksissa eniten haluttiin pelaamista kentällä. Moni olisi halunnut vielä yhden harjoituskerran ja nimenomaan kentällä tai pidennetyn pelikerran. Kurssiin kuuluva pelikerta on kestoltaan kaksi tuntia. Ennen kentälle menoa verytellään ja lyödään palloja noin 15 minuuttia. Aikaa kentällä kiertämiseen jää noin 1 h 30 min. Tässä ajassa kurssilaiset, riippuen ryhmän koosta, tasosta, pelikäsityksestä ja kentän käyttöasteesta riippuen ehtivät pelata 3-7 reikää. Määrä jää yleensä 4 reikään. Toisena parannuksena haluttiin henkilökohtaisempaa valmentamista. Muutama vastaajista toivoi myös videokameran käyttöä. Monen kurssilaisen mielestä Green Card voitaisiin sisällyttää kurssiin, jotta sitä ei tarvitsisi tulla erikseen suorittamaan. Toiveena oli myös väljempi kurssiaikataulu, jotta oppilaat voisivat treenata itsenäisesti harjoituskertojen välillä ja olisivat näin valmiimpia oppimaan uusia asioita. Naisten oma alkeiskurssi tuli myös esiin kyselyssä. Sitä kautta voitaisiin saada verkostoja naisten kesken. Jokainen vastaajista koki saavansa rahoilleen vastinetta. Keskihinta toive oli n euroa. Esitettiin myös toive siitä, että hinta määräytyisi osallistujien mukaan. Hinnaksi annettiin euroa/ tunti.

9 9 Kun kysyttiin yhtä asiaa, jonka oppilas olisi halunnut oppia paremmin oli ensimmäisenä puumailoilla lyöminen ja pitkien lyöntien osaaminen. Toisena mainittiin chippi- lyönti. Tämän jälkeen tulivat järjestyksessä peruslyönti, pelaaminen yleensä, lähestymislyönti, mailavalinnat ja säännöt. Vastaajista 50% on liittynyt jäseneksi seuraan ja on harrastanut golfia. 31 % on harrastanut golfia harjoitusalueilla ja par 3 kentillä, mutta eivät ole vielä jäseniä missään seurassa. Kaikki heistä aikoivat liittyä johonkin seuraan ja jatkaa harrastusta. Loput 19% eivät vielä tienneet ottavatko golfin harrastuksekseen. Kukaan kyselyyn vastanneista ei ilmoittanut ettei enään aio pelata golfia. Hieman alle puolet aikoo ottaa golfopetusta tulevaisuudessa. Alle kolmasosa ehkä hakeutuu myöhemmin golftunnille. Heistä osa haluaa katsoa voiko heidän golfia harrastavat tuttavat opettaa heitä. Haastavinta ja vaikeinta golfin harrastamisessa oli kentälle meno tuntemattomien kanssa. Tuttua peliseuraa jäätiin kaipaamaan. Käsitys siitä, että on parempien pelaajien hidasteena ja näyttää heidän silmissään huonolta. Tasoitusrajoitukset ja starttiaikojen saanti koettiin myös esteeksi. Kenttien sijainti autottomille oli vaikeuttava tekijä. Golfseuraan liityminen ja pelaamisen kalleus, aika pula, säännöt ja pitkät lyönnit mainittiin myös. Kolme vastaajista ilmoitti ettei heillä ollut mitään vaikeuksia aloittaa golfin harrastus. 4. JOHTOPÄÄTÖS Parasta markkinointia on hyvien kurssien pitäminen. Kun tyytyväinen asiakas lähtee kurssilta hän mainostaa ja kertoo siitä muille. Tästä ei myöskään koidu kustannuksia. Kyselyssä puolet olivat kuulleet kursseista tutuiltaan. Myös hyvät kotisivut ja mahdollinen yritysmarkkinointi kannattavat. Asiakkaan valintaan vaikuttavat suuresti hinta, sijainti ja, että pystytään rakentamaa juuri hänelle sopiva aikataulu. Tämä tietysti on jossain määrin rajoitettua. Eri maksumenetelmät voivat ratkaista asiakkaan valinnan. Oman työpaikan kautta saamat edut ovat asiakkaalle tärkeitä. Suuri osa aloittelijoista aloittaa harrastuksen, koska tuttavapiirissä pelataan golfia. Perheissä halutaan myös yhteinen harrastus. Golf mielletään vaikeaksi lajiksi ja tämän takia monet haluavat saada oikean ja hyvän startin harrastukselle. Näkemys on myös, että siinä tarvitaan ammattitaitoista opettajaa. Opettajan on hyvä muistaa, että kaikki eivät välttämättä ole aloittamassa uutta lajia. Moni haluaa ensiksi tutustua lajiin ja tehdä päätöksen myöhemmin. Noin kolmasosa kyselyyn vastanneista ei tulisi kurssille yksin. Heistä suurin osa oli naisia. Tämä on myös hyvä ottaa huomioon markkinoinnissa. Eli jo kahdelle hengelle kannattaa tarjota pakettihintaa. Myös naisten oma alkeiskurssi on kokeilemisen arvoinen asia. Käsitykseen golfin kuvasta golfopettaja vaikuttaa hyvin paljon. Useimmissa tapauksissa hän on lähes ensimmäinen kosketus golfiin asiakkaalle. Se on suuri vastuu ja siksi opettajien tulee paneutua omaan olemukseen ja imagoon. Tätä asiakkaat arvostavat mielestäni yllätävän paljon.

10 10 Kurssin sisältö on jaettu kyselyn mukaan hyvin, pisteitä 4,5. Osa-alueiden harjoittelu oikeassa suhteessa, pisteitä 3,9. Tässä näkyy mielestäni selvästi se, että asiakkaat haluaisivat harjoitella enemmän kentällä. Sen järjestäminen voi olla vaikeaa monella kentällä. Ratkaisuna tulisi pitää enemmän pelinomaisia harjoituksia jo alkeiskursseilla. Kurssin ulkopuolelle voi markkinoida halukkaille pelikertaa kentällä hiljaiseen aikaan ja pienillä ryhmillä. Tällöin olisi mahdollisuus antaa henkilökohtaisempaa opetusta. Samalla välineistä pystyisi kertoa enemmän. Tämäkin tapahtuisi pelatessa. Välineistä olisi usea halunnut tietää hieman enemmän, pisteitä 3,8. Kysymyksessä oli lähinnä mailavalinnat. Tätä puolta voi parantaa kertomalla pelin strategiasta lisää, sekä lisätä omia näyttöjä. Ongelma useilla vasta-alkajilla on juuri se, että mailojen välillä ei alussa ole juurikaan eroa palloa lyötäessä. Hybrideistä kannattaa kertoa asiakkaille ja antaa heidän kokeilla niitä. Aikaa ei ollut kyselyn mukaan varattu tarpeaksi, pisteitä 3,4. Tähänkin varmasti vaikuttaa pelikerran pituus, jossa lähes aina jäädään alle 5 reiän. Tässä ajassa ei opettajalla ole liikaa mahdollisuuksia opettaa pelaajia henkilökohtaisesti. Resursit menevät hyvin paljon oppilaiden valvomiseen ja sujuvan pelin opettamiseen. Muilla harjoituskerroilla oppilailla on aina mahdollisuus jäädä harjoittelemaan tuntien jälkeen. Pelaaminen kentällä kuuluu vastanneiden mielestä kurssiin, pisteitä 4,8. Ryhmän koon ei kannattaisi ylittää kahdeksaa henkilöä. 10 hengen ryhmää pidetään jo opetusta haittaavana. Vaikka opetus tapahtuu ryhmässä haluavat oppilaat, että heitä kohdellaan yksilöinä. Jokaisen huomioimista pidetään ammattitaitona ja sitä arvostetaan. Parhaita tuloksia opettaja saa ryhmästä vain kun hän laittaa itsensä täysin peliin ja tekee kaikkensa auttaakseen asiakkaitaan. Tämä takaa varmasti uusia harrastajia lajille ja silloin myös opettajille lisää asiakkaita. Kurssin käyneet tarvitsevat opastusta miten jatkaa lajia. Tässä seuran ja opettajan yhteistyö on ratkaisevaa. Seura voi tarjota kurssilaisille pakettia jäsenyyteen ja pelioikeuteen. Suuressa osassa tapauksista riitäisi varmasti kohtuullisen hintaiset peliliput tai rajoitettupelioikeus. Tämä sen takia, koska moni kokee nykyiset hinnat korkeiksi. Moni asiakkaista tiedustelee missä on edullisin jäsenyys ja mitä on etäjäsenyys. Lisäksi vastaajien kierrosten lukumäärä ensimmäisenä kautena oli varsin alhainen. Suuri kynnys pelin jatkamiseen oli peliseuran löytäminen, vaikka suurella osalla oli golfia pelaavia lähipiirissä. Tasoitusrajat nousevat helposti alussa vastaan. Tarvitaan siis hyvä kuntoisia avoimia kenttiä, mihin myös enemmän pelanneet haluavat tulla pelaamaan. Green cardin suorittaneille voisi järjestää heille tarkoitettuja pelikertoja. Tätä voi markkinoida jo kurssin aikana. Golfopettajien tulee antaa oikea suunta alottelevalle golffarille. Seurojen tulisi myös järjestää tapahtumia uusille jäsenille. Nämä voivat olla esimerkiksi sääntökertauksia, pelikertoja tai harjoituksia, kuten monessa muussa lajissa. Harjoittelevan pelaajan ei tarvitse aina olla kilpapelaaja, jotta seura ja opettaja voivat yhteistyössä häntä auttaa. Näin saadaan varmasti nostettua pelintasoa ja nautittavuutta, sekä uusia verkostoja aloittelevien ja enemmän pelaavien välille.

11 11 5. LÄHDELUETTELO LIITTEET (www.golf.fi/portal/uutiset?bid=4150&vid=37) Liite 6.1 Liite 6.2

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011 SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 211 Raportti Toukokuu 212 Suomen Golfliitto Antti Rimpiläinen Kaikkien kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvottiin huikea pääpalkinto; Kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

SUOMEN GOLFLIITON HARRASTAJA- JA TERVEYSPROFIILI

SUOMEN GOLFLIITON HARRASTAJA- JA TERVEYSPROFIILI SUOMEN GOLFLIITON HARRASTAJA- JA TERVEYSPROFIILI Liittokokouspäivät 9-11.3.2012 Kuntoutussäätiö, arviointi- ja koulutusyksikkö yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa Tuomas Koskela & Outi Linnolahti Väyliä

Lisätiedot

Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti. KAUKO KOISTINEN BRIDGEKOULUTUKSEN ONGELMIA SUOMESSA

Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti. KAUKO KOISTINEN BRIDGEKOULUTUKSEN ONGELMIA SUOMESSA KAUKO KOISTINEN BRIDGEKOULUTUKSEN ONGELMIA SUOMESSA Bridgen opettamisen ongelmat voidaan jakaa kolmeen osaan: 1. Miten saada ihmisiä osallistumaan kursseille? 2. Miten saada ihmiset oppimaan ja käymään

Lisätiedot

KAUDEN 2012 PARHAAT HETKET

KAUDEN 2012 PARHAAT HETKET NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 2 Lokakuu 2012 KAUDEN 2012 PARHAAT HETKET 7 8 16 KAPTEENIN KANNU TAPAHTUMA UUSILLE JÄSENILLE LADYJEN PITKÄ ODOTUS PÄÄTTYI VOITTOON SENIOREISTA

Lisätiedot

2013# 1. Kesän 2013. Kilparyhmä. vahvistuu. s.18. s. 6. Valvojan päivä. Millaiset greenit tänä kesänä? s. 22. Kati Nieminen palasi joukkoomme. s.

2013# 1. Kesän 2013. Kilparyhmä. vahvistuu. s.18. s. 6. Valvojan päivä. Millaiset greenit tänä kesänä? s. 22. Kati Nieminen palasi joukkoomme. s. ingside 2013# 1 Kilparyhmä vahvistuu s.18 Kesän 2013 Tapahtumat Valvojan päivä s. 22 Kati Nieminen palasi joukkoomme s. 4 s. 6 Millaiset greenit tänä kesänä? 1 Tapahtumakalenteri 2013 Pelitaso kohenee

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

2014#1. Tapahtuma- Kalenteri s. 3. Jyrkikapteenin mietteet s. 28. SM-mitaleille s. 10. kentällä. s. 4

2014#1. Tapahtuma- Kalenteri s. 3. Jyrkikapteenin mietteet s. 28. SM-mitaleille s. 10. kentällä. s. 4 ingside 2014#1 Tapahtuma- Kalenteri s. 3 Jyrkikapteenin mietteet s. 28 Edustusryhmä tähtää SM-mitaleille s. 10 Uutta kentällä s. 4 ERG Tauko vai ei? Yksi eniten tunteita herättävistä ja mielipiteitä jakavista

Lisätiedot

KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS

KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS 1 KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS SJL:n Eteläisen alueen Lapsikiekkovaliokunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kiekkokoulu Tarkoitus... 3 Erilaiset mallit. 3 2 Kiekkokoulun merkitys ja rooli jääkiekkoseuran toiminnassa..

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774)

MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774) MAASEUTU-PISA Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi Työtehoseura ry tuensiirronsaajina: Kainuun ammattiopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahayrittäjät

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot