Ari Koutuaniemi Golfin lajitutkinto 2 Kuortaneen Urheiluopisto. Golfin alkeiskurssi Asiakkaan näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ari Koutuaniemi Golfin lajitutkinto 2 Kuortaneen Urheiluopisto. Golfin alkeiskurssi Asiakkaan näkökulma"

Transkriptio

1 Ari Koutuaniemi Golfin lajitutkinto 2 Kuortaneen Urheiluopisto Golfin alkeiskurssi Asiakkaan näkökulma

2 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 3 2 TYÖSKENTELYTAPA 3 3 KYSELYN TULOKSET Ennen kurssia Miksi golf Osa-alueet Opetus Kurssin jälkeen 8 4 JOHTOPÄÄTÖS 9 5 LÄHDELUETTELO 11 6 LIITTEET Alkeiskurssin kysely- ja palautelomake 6.2 Alkeiskurssiohjeistus 2006

3 3 1. JOHDANTO Liiton jäsenseuroissa on nyt jäsentä, eli kaudella 2006 lajin pariin tuli 6392 uutta harrastajaa. Edellisvuodesta kasvua 5,8 %. Määrällisesti kuluneen vuoden kasvu oli oli kuudenneksi suurin kautta aikojen. (www.golf.fi/portal/uutiset?bid=4150&vid=37) Tutkittua tietoa siitä kuinka monta alkeiskurssin käynyttä jatkaa harrastusta ei ole. Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella alkeiskurssia asiakkaan näkökulmasta. On tärkeää tietää kurssille tulevien tavoitteita, näkemyksiä ja mitä he haluavat opetukselta. Tutkimuksessa otetaan myös selvää miten kurssin käyneet jatkavat harrastusta ja mikä koetaan vaikeaksi jatkamisessa. Kyseisiä kursseja markkinoitiin Golf Balance Oy:n kotisivuilla, yritysasiakkaille informoitiin sähköpostilla sekä käytettiin ilmaisjakelun mukana jaettavia alennuskuponkeja. Asiakkaille lähettiin sähköisesti kurssin ohjeet ja sisältö. (Katso liitteet 6.2) Kurssilaisilla oli kaksi eri opettajaa. Kumpikin opettajista käytti opetuksessa samaa harjoittelupohjaa. Opetuspaikkana toimi Gumböle Golf, joka sijaitsee Espoossa Kehä 3 ja Turunväylän läheisyydessä. 2. TYÖSKENTELYTAPA Työ perustuu lomakkeella tehtyyn kyselyyn. Lomake postitettiin sähköpostilla 54:lle kaudella 2006 alkeiskurssin käyneelle asiakkaalle. Kysely lähetettiin ja viimeinen palautuspäivä oli Vastauksia palautettiin määräaikaan mennessä 26 kappaletta. Niistä 14 oli naisilta. Kysely oli jaettu viiteen osaan. 1. Ennen kurssia 2. Miksi golf? 3. Arviointi osa-alueiden jaosta kurssilla 4. Opetus kurssin aikana 5. Kurssin jälkeen. (Katso liitteet 6.1)

4 4 3. KYSELYN TULOKSET 3.1 ENNEN KURSSIA Puolet asiakkaista oli kuullut kurssista tuttavalta. Seitsämän henkilöä sai tietää työpaikkansa sisäisestä informaatiosta ja viisi oli saanut tietonsa etsimällä internetistä golfkursseja. Yksi kyselyyn vastanneista oli tullut alennuskupongin kautta. Hintaa, kurssipaikkaa ja opettajia vertasi vastanneista 26 asiakkaasta 9 henkilöä loput 17 henkilöä eivät tehneet minkäänlaisia vertailuja. Neljä henkilöä vastanneista tuli kurssille tuttavan suosituksesta. Tärkeimmiksi syiksi osottautuivat sijainti, aikataulujen joustava sopiminen -pystyivät vaihtamaan kurssiryhmää jos oli tarvetta- ja hinta. Kurssilaisista yhdeksän käytti maksaessaan liikuntaseteleitä. Tämä vaikutti suuresti myös kurssipaikan valinnassa. Ohjeistusta riittävänä piti 86 % vastanneista. 3.2 MIKSI GOLF? Ainoastaan neljä vastanneista ilmoitti, ettei heidän lähipiirissä ole yhtään golfin harrastajaa. Heistä kaikki aloitti lajin yhdessä perheenjäsenen kanssa. Lopuilla 86 % vastanneista oli tuttavapiirissä lajia harrastavia. Heistä lähes kaikki aloittivat lajin juuri siksi. Muutama ilmoitti syyksi, että harrastusta voi kättää työasioiden hoitamisessa ja halusivat uuden harrastuksen. Kurssin kautta harrastuksen pariin pääsemiseksi vaikutti mahdollisuus saada green card, halu oppia pelaamaan ja olla oppimatta väärä tekniikkaa itse opiskelemalla. Hyvin moni katsoi kurssin olevan lähes välttämätön lajin harrastamiselle. Ennen kurssia 31 % ei ollut koskaan kokeilut golfia. 61% vastanneista kertoi kokeilleensa rangella tutun kanssa, työpaikan golftapahtumassa tai pron tunnilla. 8 % oli käynyt pelaamassa Par 3 kentällä. Asiakkaista 27 % oli kurssilla tutustumismielessä. He eivät olleet tehneet vielä päätöstä siitä aloittavatko he harrastamisen. Suurin osa heistä oli yrityksen sponsoroimalla kurssilla. Kursseille osallistuneista hieman alle kolmasosa tuli yksin. Vähän yli kolmanosa ilmoitti tulleensa jonkun kanssa. He eivät olisi tulleet yksin. Loput ilmoittivat, että yksin tuleminen ei olisi vaikuttanut osallistumiseen. Asiakkaiden kuva golfista oli kirjava. Monen käsitys lajista muuttui kurssin aikana. Golfia pidettiin vielä elitistisenä, kalliina, tiukkana etiketti lajina. Toisaalta sitä pidettiin hyvänä ulkoilulajina ja sosiaalisena kanssakäymisenä. Ulkokuva muuttui kaikilla positiivisemmaksi ja koettiin golfin olevan kaikkien laji. Käsitys golfin kalleudesta ei juurikaan muuttunut. Golfia pidettiin kevyenä harrastuksena ja se tiedettiin haastavaksi. Haastavuuden osalta käsitykset eivät paljoa muuttuneet vaikka vastaajat kokivat oppineensa paljon. Lisäksi golfin fyysisyys yllätti. Golf todettiin myös addiktoivaksi ja mukavaksi lajiksi.

5 5 ei ollut muuta kuvaa kuin mitä josku televiosta katsonut mielenkiintoinen laji jossa epätoivo ja riemu vaihtelevat tilanteesta toiseen ja paljon liikuntaa. Ei vaihtunut mukavaa ja kevyttä. Se olikin jonkin verran fyysisempää kuin kuvittelin Käsitys oli, että kyse on vaikeasta pelistä. Havaitsin sen kyllä todeksi, mutta mielestäni se oli kuitenkin helpompaa ja peli alkoi sujua ennakoitua nopeammin. Käsitys oli aika elitistinen. Yllätys oli kuinka väsyttävää golf on. Hienostelijoiden laji, joka telkkarissa näyttää aika helpolta. Kallis laji. Käsitys muuttui siten, että golf on tosiaan kaikkien laji, joka ei tosiaankaan ole niin helppoa, miltä näyttää. Kustannuksista ei käsitys muuttunut. golfin pelaamisesta on tehty Suomessa liian vaikeaa puolivirallisine lupakäytäntöineen Aikaisempi mielikuva golfista vaikeana ja harjoittelua vaativana pelinä sai edelleen vahvistusta. Hieman yllätti lajin fyysinen vaativuus; kentän kiertäminen kysyy voimia. käsitykset muuttuivat positiivisempaan suuntaan kurssin edetessä. En pitänyt golfia urheiluna ennen sen pelaamisen aloittamista. Ei ennakko odutuksia, mukavampaan kuin luulin että golf on kallis harrastus välineideen päivineen Sosiaalista ulkoilua, ei muuttunut oikeastaan käsitys pelistä muutui siten, ettei golf enää olekaan niin tiukasti etiketillä niuhotettu vaan käyttäytymissääntöjä on sopivassa määrin (Liite 6.1 vastauksia kysymykseen: Minkälainen kuva sinulla oli golfista ennen kurssia ja muuttuiko käsityksesi kurssin aikana?)

6 6 3.3 OSA-ALUEET Kurssin alussa kerrottaan päällisin puolin tarvittavat välineet pelattaessa. Mailoista kerrotaan niiden käytöstä ja miten ne vaikuttavat peliin. Myös muut varusteet käydään läpi. Näitä ovat mm. kengät, hanskat, pallot ja mailalaukku. Asiakkaita neuvotaan siitä mitä kannattaa ottaa huomioon varusteita hankkiessa. Veryttelystä ja energian tarpeesta kerrotaan asiakkaille. Kurssiohjelmasta käy ilmi kurssin rakenne ja harjoituskertojen sisältö. (Katso liitteet 6.2) Kaavio1 osoittaa miten asiakkaat mieltävät kurssin sisällön. Kysymykset ja pisteytysperiaate löytyvät kyselylomakkeesta. (katso liitteet 6.1) 5 Kaavio 1 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Välineet Osaalueiden jako Oikea suhde harjoit. Varattu aika Kentällä pelaami nen

7 7 3.4 OPETUS Vastannneet olivat yleisesti tyytyväisiä opetuspaikan olosuhteisiin. Harjoitusviheriö sai osakseen hieman negatiivistä palautetta. Se koettiin liian pieneksi ja huonokuntoiseksi, mutta ei kuitenkaan harjoituskelvottomaksi. Ryhmän kokoon oltiin valtaosin tyytyväisiä. Koot vaihteli kahdesta kymmeneen henkilöön. Keskimääräinen koko oli kuitenkin viidestä seitsämään kurssilaista. Vastauksien perusteella kuuden hengen ryhmä olisi paras. Yli kahdeksan kurssilaisen ryhmässä koettiin koon jo vaikuttavan opetukseen. Tällöin vastaajat kokivat saavan liian vähän henkilökohtaista opetusta. Opetuksen sujuvuuteen ei katsottu ryhmän koolla olevan merkitystä. Kaikki vastaajat pitivät opettajia ammattitaitoisina. Ammattitaitona pidettiin kykyä huomioida eri tasoiset, erillaiset fyysiset edellytykset omaavat pelaajat. Selkeää esiintymistä pidettiin myös erittäin tärkeänä. Se, että opettaja osasi lyömällä näyttää virheet, mistä ne johtuvat ja miten ne voidaan korjata mainittiin. Opettajan kykyä antaa näyttöjä yleensäkin pidettiin ammattitaitona, joka vahvisti luottamusta. Kaikki oppilaat luottivat opettajien neuvoihin. Tärkeänä opetuksessa koettiin saada myös henkilökohtaista ohjausta. Mielikuvien ja muiden lajien ja niiden ominaisuuksien käyttö opetuksessa toi monelle helpotusta oppimisessa. Pelaamisen ideaa käytännössä ja teoriassa pidettiin tärkeänä. Sukupuoliset näkemys erot tulivat esiin vastauksissa seuraavasti. Miehet yleisesti ottaen haluavat enemmän svingiopetusta ja tietoa itse lyömisestä kuin naiset. Naiset arvostavat rehellistä ja rauhallista opetusta, joka on vähemmän teknistä. He löysivät omasta mielestään idean erillaisten harjoitusten kautta. Naiset myös haluavat kannustusta miehiä enemmän. Muutamissa vastauksissa pidetään opetuksessa tärkeintä opettaa oppilasta pelaamaan ja harjoittelemaan oikein. henkilökohtaista neuvontaa, koska kaikilla on oma tekniikkansa ja rajoituksensa. Opettaja kykeni tähän varsin hyvin Että annetaan eväät kentällä pelaamiseen. Kyllä kykeni. Saada tasolleen sopivaa opetusta. Opettaja kykeni tähän melko hyvin. Kurssilaiset olivat hyvin eritasoisia, joten opettajan aikaa meni enemmän aivan vasta-alkajien opastukseen. svingin ja muiden lyöntien hiominen ja perusteet. Oikean harjoittelutavan löytäminen. Opetus ok Ryhmähengen luonti, itseluottamuksen kasvattaminen, lajiin pariin tervetulleeksi toivottaminen myös asenteen tasolla. Onnistui hyvin. että oppilas ymmärtää mitä opetetaan ja miksi Noviisivaiheessa ihan yksinkertaisten perustekniikoiden oppiminen ilman liikaa yrittämistä tärkeintä ja rennot suoritukset. Ainakin opettaja yritti tähdätä tähän mutta oppiminen on sitten toinen asia :-)

8 8 Suorituksen hiomista ja virheistä oppimista. Hyvä opettaja näkee heti virheen ja osaa myös selittää ymmärrettävästi, kuinka virhe korjataan. Tähän pystyttiin ajan puute huomioiden. (Liite 6.1, vastauksia kysymykseen: Mitä pidät tärkeänä opetuksessa ja kykenikö opettajasi tähän?) Kaikki vastaajat saivat mielestään selkeät vastaukset esittämiinsä kysymyksiin. Muutamissa tapauksissa oppilas olisi halunnut enemmän henkilökohtaista opetusta. Tällöin kyseessä oli yli 8 hengen ryhmä. Oppilaiden motivointi on onnistunut kursseilla hyvin. Kaikki saaneensa motivaatio opettajalta ja oppimisesta. Yksi vastaajista jäi kaipaamaan motivointia myös lajin jatkamiseen ja itsensä kehittämiseen. Asiakkaat olivat tyytyväisiä opetukseen. Erityisesti mainittiin opetuksen selkeys, täsmällisyys, viihtyminen, hyvä kokonaisuus ja henkilökohtainen opetus. Parannusta haluttiin pelin opetukseen kentällä ja siihen enemmän aikaa. Yksi vastaajista piti opetusta hyvänä, mutta välillä puhuttiin liikaa. Kaikki vastanneista kertoivat opetuksen helpottaneen oppimista. Opettajan edustavuutta ja ulosantia pidettiin hyvin tärkeänä. Vastaajien mielestä kuva minkä he saavat golfia aloittaessaan muodostuu paljon opettajan pukeutumisesta, käytöksestä ja olemuksesta. Osa kertoi tämän vaikuttaneen heidän motivaatioonsa vastaanottaa opetusta. 3.5 KURSSIN JÄLKEEN Yhtä vastaajaa lukuunottamatta kaikki kokivat kurssin helpottaneen lajin aloittamista. Perusteluissa mainittiin niin golftekniikka kuin golfetiketti ja perusasiat. Kurssilaisille Gumböle Golfin tarjoama edullinen kausijäsenyys ja siihen kuuluneet peliliput auttoivat osaa vastaajista lajin jatkamisessa. Parannusehdotuksissa eniten haluttiin pelaamista kentällä. Moni olisi halunnut vielä yhden harjoituskerran ja nimenomaan kentällä tai pidennetyn pelikerran. Kurssiin kuuluva pelikerta on kestoltaan kaksi tuntia. Ennen kentälle menoa verytellään ja lyödään palloja noin 15 minuuttia. Aikaa kentällä kiertämiseen jää noin 1 h 30 min. Tässä ajassa kurssilaiset, riippuen ryhmän koosta, tasosta, pelikäsityksestä ja kentän käyttöasteesta riippuen ehtivät pelata 3-7 reikää. Määrä jää yleensä 4 reikään. Toisena parannuksena haluttiin henkilökohtaisempaa valmentamista. Muutama vastaajista toivoi myös videokameran käyttöä. Monen kurssilaisen mielestä Green Card voitaisiin sisällyttää kurssiin, jotta sitä ei tarvitsisi tulla erikseen suorittamaan. Toiveena oli myös väljempi kurssiaikataulu, jotta oppilaat voisivat treenata itsenäisesti harjoituskertojen välillä ja olisivat näin valmiimpia oppimaan uusia asioita. Naisten oma alkeiskurssi tuli myös esiin kyselyssä. Sitä kautta voitaisiin saada verkostoja naisten kesken. Jokainen vastaajista koki saavansa rahoilleen vastinetta. Keskihinta toive oli n euroa. Esitettiin myös toive siitä, että hinta määräytyisi osallistujien mukaan. Hinnaksi annettiin euroa/ tunti.

9 9 Kun kysyttiin yhtä asiaa, jonka oppilas olisi halunnut oppia paremmin oli ensimmäisenä puumailoilla lyöminen ja pitkien lyöntien osaaminen. Toisena mainittiin chippi- lyönti. Tämän jälkeen tulivat järjestyksessä peruslyönti, pelaaminen yleensä, lähestymislyönti, mailavalinnat ja säännöt. Vastaajista 50% on liittynyt jäseneksi seuraan ja on harrastanut golfia. 31 % on harrastanut golfia harjoitusalueilla ja par 3 kentillä, mutta eivät ole vielä jäseniä missään seurassa. Kaikki heistä aikoivat liittyä johonkin seuraan ja jatkaa harrastusta. Loput 19% eivät vielä tienneet ottavatko golfin harrastuksekseen. Kukaan kyselyyn vastanneista ei ilmoittanut ettei enään aio pelata golfia. Hieman alle puolet aikoo ottaa golfopetusta tulevaisuudessa. Alle kolmasosa ehkä hakeutuu myöhemmin golftunnille. Heistä osa haluaa katsoa voiko heidän golfia harrastavat tuttavat opettaa heitä. Haastavinta ja vaikeinta golfin harrastamisessa oli kentälle meno tuntemattomien kanssa. Tuttua peliseuraa jäätiin kaipaamaan. Käsitys siitä, että on parempien pelaajien hidasteena ja näyttää heidän silmissään huonolta. Tasoitusrajoitukset ja starttiaikojen saanti koettiin myös esteeksi. Kenttien sijainti autottomille oli vaikeuttava tekijä. Golfseuraan liityminen ja pelaamisen kalleus, aika pula, säännöt ja pitkät lyönnit mainittiin myös. Kolme vastaajista ilmoitti ettei heillä ollut mitään vaikeuksia aloittaa golfin harrastus. 4. JOHTOPÄÄTÖS Parasta markkinointia on hyvien kurssien pitäminen. Kun tyytyväinen asiakas lähtee kurssilta hän mainostaa ja kertoo siitä muille. Tästä ei myöskään koidu kustannuksia. Kyselyssä puolet olivat kuulleet kursseista tutuiltaan. Myös hyvät kotisivut ja mahdollinen yritysmarkkinointi kannattavat. Asiakkaan valintaan vaikuttavat suuresti hinta, sijainti ja, että pystytään rakentamaa juuri hänelle sopiva aikataulu. Tämä tietysti on jossain määrin rajoitettua. Eri maksumenetelmät voivat ratkaista asiakkaan valinnan. Oman työpaikan kautta saamat edut ovat asiakkaalle tärkeitä. Suuri osa aloittelijoista aloittaa harrastuksen, koska tuttavapiirissä pelataan golfia. Perheissä halutaan myös yhteinen harrastus. Golf mielletään vaikeaksi lajiksi ja tämän takia monet haluavat saada oikean ja hyvän startin harrastukselle. Näkemys on myös, että siinä tarvitaan ammattitaitoista opettajaa. Opettajan on hyvä muistaa, että kaikki eivät välttämättä ole aloittamassa uutta lajia. Moni haluaa ensiksi tutustua lajiin ja tehdä päätöksen myöhemmin. Noin kolmasosa kyselyyn vastanneista ei tulisi kurssille yksin. Heistä suurin osa oli naisia. Tämä on myös hyvä ottaa huomioon markkinoinnissa. Eli jo kahdelle hengelle kannattaa tarjota pakettihintaa. Myös naisten oma alkeiskurssi on kokeilemisen arvoinen asia. Käsitykseen golfin kuvasta golfopettaja vaikuttaa hyvin paljon. Useimmissa tapauksissa hän on lähes ensimmäinen kosketus golfiin asiakkaalle. Se on suuri vastuu ja siksi opettajien tulee paneutua omaan olemukseen ja imagoon. Tätä asiakkaat arvostavat mielestäni yllätävän paljon.

10 10 Kurssin sisältö on jaettu kyselyn mukaan hyvin, pisteitä 4,5. Osa-alueiden harjoittelu oikeassa suhteessa, pisteitä 3,9. Tässä näkyy mielestäni selvästi se, että asiakkaat haluaisivat harjoitella enemmän kentällä. Sen järjestäminen voi olla vaikeaa monella kentällä. Ratkaisuna tulisi pitää enemmän pelinomaisia harjoituksia jo alkeiskursseilla. Kurssin ulkopuolelle voi markkinoida halukkaille pelikertaa kentällä hiljaiseen aikaan ja pienillä ryhmillä. Tällöin olisi mahdollisuus antaa henkilökohtaisempaa opetusta. Samalla välineistä pystyisi kertoa enemmän. Tämäkin tapahtuisi pelatessa. Välineistä olisi usea halunnut tietää hieman enemmän, pisteitä 3,8. Kysymyksessä oli lähinnä mailavalinnat. Tätä puolta voi parantaa kertomalla pelin strategiasta lisää, sekä lisätä omia näyttöjä. Ongelma useilla vasta-alkajilla on juuri se, että mailojen välillä ei alussa ole juurikaan eroa palloa lyötäessä. Hybrideistä kannattaa kertoa asiakkaille ja antaa heidän kokeilla niitä. Aikaa ei ollut kyselyn mukaan varattu tarpeaksi, pisteitä 3,4. Tähänkin varmasti vaikuttaa pelikerran pituus, jossa lähes aina jäädään alle 5 reiän. Tässä ajassa ei opettajalla ole liikaa mahdollisuuksia opettaa pelaajia henkilökohtaisesti. Resursit menevät hyvin paljon oppilaiden valvomiseen ja sujuvan pelin opettamiseen. Muilla harjoituskerroilla oppilailla on aina mahdollisuus jäädä harjoittelemaan tuntien jälkeen. Pelaaminen kentällä kuuluu vastanneiden mielestä kurssiin, pisteitä 4,8. Ryhmän koon ei kannattaisi ylittää kahdeksaa henkilöä. 10 hengen ryhmää pidetään jo opetusta haittaavana. Vaikka opetus tapahtuu ryhmässä haluavat oppilaat, että heitä kohdellaan yksilöinä. Jokaisen huomioimista pidetään ammattitaitona ja sitä arvostetaan. Parhaita tuloksia opettaja saa ryhmästä vain kun hän laittaa itsensä täysin peliin ja tekee kaikkensa auttaakseen asiakkaitaan. Tämä takaa varmasti uusia harrastajia lajille ja silloin myös opettajille lisää asiakkaita. Kurssin käyneet tarvitsevat opastusta miten jatkaa lajia. Tässä seuran ja opettajan yhteistyö on ratkaisevaa. Seura voi tarjota kurssilaisille pakettia jäsenyyteen ja pelioikeuteen. Suuressa osassa tapauksista riitäisi varmasti kohtuullisen hintaiset peliliput tai rajoitettupelioikeus. Tämä sen takia, koska moni kokee nykyiset hinnat korkeiksi. Moni asiakkaista tiedustelee missä on edullisin jäsenyys ja mitä on etäjäsenyys. Lisäksi vastaajien kierrosten lukumäärä ensimmäisenä kautena oli varsin alhainen. Suuri kynnys pelin jatkamiseen oli peliseuran löytäminen, vaikka suurella osalla oli golfia pelaavia lähipiirissä. Tasoitusrajat nousevat helposti alussa vastaan. Tarvitaan siis hyvä kuntoisia avoimia kenttiä, mihin myös enemmän pelanneet haluavat tulla pelaamaan. Green cardin suorittaneille voisi järjestää heille tarkoitettuja pelikertoja. Tätä voi markkinoida jo kurssin aikana. Golfopettajien tulee antaa oikea suunta alottelevalle golffarille. Seurojen tulisi myös järjestää tapahtumia uusille jäsenille. Nämä voivat olla esimerkiksi sääntökertauksia, pelikertoja tai harjoituksia, kuten monessa muussa lajissa. Harjoittelevan pelaajan ei tarvitse aina olla kilpapelaaja, jotta seura ja opettaja voivat yhteistyössä häntä auttaa. Näin saadaan varmasti nostettua pelintasoa ja nautittavuutta, sekä uusia verkostoja aloittelevien ja enemmän pelaavien välille.

11 11 5. LÄHDELUETTELO LIITTEET (www.golf.fi/portal/uutiset?bid=4150&vid=37) Liite 6.1 Liite 6.2

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN.

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. MEILLÄ JUNIORIT SAAVAT HYVÄT EVÄÄT GOLFIIN! Tule kokeilemaan golfia lajia, jossa saat nauttia ulkoilmasta kavereiden seurassa. Espoon Golfseura on Golfliiton

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

MAILAN PÄIVÄ

MAILAN PÄIVÄ MAILAN PÄIVÄ 17.5.2012 Suomen Tennisliiton ja sen jäsenseurojen yhteistapahtuma ulkopelikauden alkaessa. Vinkkejä Mailan päivän viettoon. 1 Sisällysluettelo Tapahtumia Sivu - Tenniksen alkeet 3 - Tie-break

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan b) Olen liikkumatta ja puhumatta c) Katson mihin hänen pallonsa menee Oikea vastaus B ja

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2013. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Lasten valmennuskoulutus uudistuu

Lasten valmennuskoulutus uudistuu Lasten valmennuskoulutus uudistuu E taso päivittyi 2013 selviytymispaketti Luo innostava ja turvallinen ilmapiiri Kannusta omaehtoiseen harjoitteluun Pelaa paljon harjoituksissa (pelin kautta oppiminen

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Venla, Joona ja Simone. Tennis

Venla, Joona ja Simone. Tennis Venla, Joona ja Simone Tennis Tennistunti Maanantaina 7.4.2014 tenniskiertue pysähtyi päiväksi koulullemme opettamaan meille oppilaille tennistä. Salissa oli kolme pistettä, tutka, tarkkuuslyönti ja minitennispeli.

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Mika Riutto Valmennuspäällikkö SPL Helsingin piiri

Mika Riutto Valmennuspäällikkö SPL Helsingin piiri VALMENTAJATUTKIMUS KARTOITTAMAAN Suomalaisen SEUROJEN jalkapallon VALMENTAJIEN KOULUTUSTASOJA, toimintastrategia TARVETTA JA HALUKKUUTTA 2010-2013 KOULUTUKSEEN HELSINGIN PIIRISSÄ Mika Riutto Valmennuspäällikkö

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Visio Vision toteuttamiseksi seura on luonut toimintafilosofian, joka toimii pohjana kaikelle tekemiselle

Visio Vision toteuttamiseksi seura on luonut toimintafilosofian, joka toimii pohjana kaikelle tekemiselle Visio 2025 Rovaniemen Palloseuran juniorityön visiona kasvattaa systemaattisesti pelaajia omaan edustusjoukkueeseen ja kansainvälisille kentille alkaen vuodesta 2025 Vision toteuttamiseksi seura on luonut

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA Palautekyselyn tulokset (N=22) Palautekyselyyn vastasi 16 naista ja kuusi miestä eli 22 opiskelijaa. Vastausprosentti oli 69 kohderyhmästä (kokonaisuutta

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle!

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Tarve kyky- ja taitokoulutoiminnalle on suuri! Pelaajat haluavat oppia enemmän, kokea pätevyyttä, haasteita ja onnistumisia. Vanhemmat haluavat lapsensa oppivan

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit:

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: Juniori- ja valmennustoimikunta Juniori- ja Valmennustoiminnan jakautuminen eri tasoryhmiin ja toiminnan yleisperiaatteet vuodelle 2013: 1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: 1.1. Ryhmä 1, Valiopelaajat 1.1.1.

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi

Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi Aikaa kuluu yksilöllisesti 10-20 min/suoritus Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet: Harjoitus on erittäin tehokas harjoite varmistamaan, että urheilija

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle.

Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle. 14.12.2009 Tervehdys Klubilaiset! Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle. Kauden viimeinen

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017 HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen Mikä on edustusoikeus ja milloin tarvitsee tehdä seurasiirto? - Edustusoikeus

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille)

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Assari 2.0 Kevät 2011 Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Kevään valmennuksen tavoitteet Assarijoukkue Yksittäisten

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet

FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet FC Raahe Tasoryhmät ja Tasojoukkueet... 1 Arviontiperusteet tasojoukkueiden muodostamiseksi... 3 MOTIVAATIO... 3 PERUSTAITO... 3 TAITAVUUS... 3 PELIKÄSITYS... 3 FYSIIKKA...

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus Johanna Ylinen Kysely lähetetty 160 vastaajalle (vapaaehtoisia töissä kaiken kaikkiaan noin 170), vastauksia 89, vastausprosentti siis

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 1. Olen Kysymykseen vastanneet: 24 (ka: 1,8) (1.1) tapahtuman osallistujan vanhempi 37,5% 9 (1.2) seuraohjaaja 45,8% 11 (1.3) järjestäjä

Lisätiedot