EIOPABoS14/ syyskuuta Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015"

Transkriptio

1 EIOPABoS14/ syyskuuta 2014 Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Strategiset päämäärät Yhteiskomitea

3 1. Johdanto Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) perustettiin vuonna 2011 Euroopan finanssivalvojien järjestelmään (EFVJ) kuuluvaksi Euroopan valvontaviranomaiseksi. Tavoitteena oli vahvistaa valvontajärjestelyjä Euroopassa vakuutuksenottajien, eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojelun parantamiseksi sekä finanssijärjestelmään kohdistuvan luottamuksen palauttamiseksi. EIOPAn työohjelma 2015 on syntynyt vuotuisen suunnittelukierroksen tuloksena. Kierrokseen kuuluu useita vaiheita, joissa pyritään selvittämään, mitkä ovat EIOPAn toiminnan suurimmat tarpeet ja mihin henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit tulisi keskittää, jotta tehtäviä voidaan priorisoida tarkoituksenmukaisella tavalla ja aikaansaannoksia pystytään seuraamaan jatkuvasti. Suunnittelukierros lisää avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta EIOPAn tärkeimpien osallisryhmien suuntaan, ja sisäisellä tasolla se toimii hallinnon välineenä, jonka avulla EIOPAn yksittäiset aikaansaannokset saadaan liitettyä sen strategiaan. Vuotta 2015 koskeva suunnittelukierros alkoi EIOPAn strategian arvioinnilla, jonka tuloksena strategia jaettiin uudelleen viideksi EIOPAn perustamisasetukseen perustuvaksi päämääräksi, joilla pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti varmistamalla vakuutuksiin ja eläkkeisiin kohdistuva korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen sääntely ja valvonta EU:ssa. Nämä viisi päämäärää ovat seuraavat: Taataan avoimuus, selkeys, saavutettavuus ja oikeudenmukaisuus kuluttajille sisämarkkinoilla. Johdetaan EU:n sisämarkkinoita tukevan vakaan ja järkevän sääntelyn kehittämistä. Parannetaan EU:n vakuutuksenantajien ja lisäeläkejärjestelmien valvonnan laatua, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Tunnistetaan vakuutusalan ja lisäeläkejärjestelmien rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ja uhkat sekä arvioidaan, lievennetään ja hallitaan niitä. EIOPA on nykyaikainen, pätevä ja asiantunteva organisaatio, jonka hallintojärjestelyt ovat tehokkaita, menetelmät vaikuttavia ja maine tahraton. Jokaisella EIOPAn vuonna 2015 tarjoamalla tuotteella tai palvelulla on selkeä tavoite, joka liittyy yhteen näistä viidestä päämäärästä. Näin selkiytetään EIOPAn työn tarkoitusta ja arvoa ja voidaan priorisoida niitä lukuisia vaatimuksia, jotka kilpailevat EIOPAn rajallisista resursseista. Työohjelman seuraavat osiot on jaettu strategisten päämäärien mukaan, ja niissä luodaan katsaus EIOPAn pääasialliseen toimintaan kunkin päämäärän alalla. Tarkempia tietoja yksittäisistä tuotteista ja palveluista löytyy liitteestä I, jossa on esitelty myös resurssien jakautumista. 3

4 2. Strategiset päämäärät 1. Avoimuuden, selkeyden, saavutettavuuden ja oikeudenmukaisuuden takaaminen kuluttajille sisämarkkinoilla Ennakoivia toimia tarvitaan finanssialaan kohdistuvan luottamuksen palauttamiseksi varmistamalla, että kuluttajilla on riittävä suoja haitan aiheutumisen riskiä vastaan, sillä kuluttajat ovat usein heikoimmassa asemassa finanssialalla. Kuluttajat ovat nykyään paremmin tietoisia oikeuksistaan ja vaativat yrityksiltä lisää avoimuutta, vertailtavuutta ja luotettavuutta. EIOPAn näkemyksen mukaan kuluttajansuojalla on kaksi keskeistä ulottuvuutta: Ensinnäkin yrityksiä on johdettava järkevästi, ja niiden vakavaraisuusaseman on oltava vankka, niin että ne voivat täyttää kaikki sitoumuksensa. Asiakkaiden on saatava tarvitsemansa tiedot, heitä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja heidän on saatava rahoilleen vastinetta. Kuluttajien suojelemiseen liittyvän toimeksiantonsa ansiosta EIOPA pystyy toimimaan ennakoivasti ja ehkäisemään tai lieventämään kuluttajalle aiheutuvaa haittaa monin tavoin. EIOPA pyrkii esimerkiksi varmistamaan, että tuotteet suunnitellaan paremmin vastaamaan kuluttajien tarpeita jo ennen kuin ne saapuvat kohdemarkkinoille, tai muussa tapauksessa kuluttajia 1 pitää varoittaa riittävällä tavalla tuotteeseen liittyvistä riskeistä. EIOPAsta on tärkeää varmistaa, että kuluttajaa suojellaan riittävästi sekä ennen tuotteen myyntiä että sen jälkeen. Kuluttajan on saatava riittävät olennaiset tiedot tuotteista, jotta hän pystyy tekemään tietoon perustuvan päätöksen ja luottamaan siihen, että rahoituslaitoksissa tuotteita myyvällä henkilöstöllä on riittävä koulutus ja ammattitaito ja että henkilöstö toimii aina kuluttajan edun mukaisesti. Kuluttajalla on oltava käytössään myös toimiva valituskeino siltä varalta, että ostettu tuote tai palvelu on alaarvoinen. Vuonna 2015 EIOPAn toiminta liittyy pääasiassa kahteen merkittävään säädökseen, tarkemmin sanottuna uudelleen laaditun vakuutusedustusdirektiivin mukaisiin sääntelyvaatimuksiin sekä vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen tuotteiden (PRIPStuotteet) tuotetietoja koskevaan asetukseen ja tähän liittyvään delegoituja säädöksiä koskevaan neuvontaan tai teknisten sääntelystandardien laatimiseen. Viimeksi mainitun säädöksen osalta varsinainen työ tehdään ensin yhteiskomiteassa, minkä jälkeen kolmen Euroopan valvontaviranomaisen hallintoneuvostot hyväksyvät aikaansaannoksen. Uudelleen laadittuun vakuutusedustusdirektiiviin ja PRIPStuotteiden tuotetietoja koskevaan asetukseen liittyvät niin ikään myös EIOPAn toimialaan kuuluvien tuotteiden valvonta ja hallinnointi sekä vahinkovakuutustuotteista kuluttajille annettavien tietojen lisääminen. Myös markkinakäyttäytymiseen liittyvistä asioista on määrä tehdä aihekohtainen tarkastelu. Merkittävää työtä tehdään lisäksi yksilöllisistä eläkevakuutuksista komissiolle annettavan kuluttajansuojaasioita koskevan neuvonnan alalla, lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden hyviä käytäntöjä koskevaan kertomukseen liittyvä komission neuvonpyyntö mukaan lukien. Eläkkeiden alan toimintaan kuuluvat myös havaitut markkinakäytännöt, joiden avulla eri eläkerahastoista julkaistuja tietoja voidaan verrata keskenään. EIOPA on samoin valmis tarjoamaan vakuutustakuujärjestelmiin liittyvää teknistä asiantuntemusta Euroopan komission pyynnöstä. Finanssialan uusien ja nykyisten toimien seurantaa jatketaan. Merkittävänä tapahtumana voidaan mainita myös EIOPAn järjestettäväksi tuleva Euroopan valvontaviranomaisten yhteinen kuluttajansuojapäivä. 1 Yksinkertaisuuden vuoksi tässä asiakirjassa kuluttajilla tarkoitetaan myös eläkejärjestelmiin kuuluvia jäseniä ja edunsaajia, ellei toisin mainita. 4

5 Vuoden 2015 toiminnan tuloksena kuluttajansuoja vahvistuu vakuutusten ja eläkkeiden alalla siten, että painopiste on erityisesti vakuutusalan tietojen antamiseen ja vaihtoon liittyvissä sääntelyvaatimuksissa. Eläkkeiden alan toiminnalla edesautetaan yksilöllisiin eläkevakuutuksiin liittyvän lainsäädäntökehyksen toteutusta, ja painopiste kohdistuu yleisesti jälleen liikkuvien työntekijöiden kuluttajansuojaan. Lisäksi vuoden 2015 toiminnalla ja erityisesti kuluttajansuojaa koskevalla kertomuksella luodaan perustaa tulevalle toiminnalle, minkä avulla varmistetaan EIOPAn johtava asema tällä alalla ja tuodaan hyötyä kuluttajille kaikkialla Euroopan unionissa. 2. EU:n sisämarkkinoita tukevan vakaan ja järkevän sääntelyn kehittämisen johtaminen Sääntely ja laajemmin koko sääntelykehys ovat keskeisellä sijalla sisämarkkinoiden toiminnan parantamisessa. EIOPAn asema laadukkaiden yhteisten standardien ja käytäntöjen kehittämisessä myötävaikuttaa yhteisen valvontakulttuurin kehittymiseen sekä yhteisen sääntökirjan laatimiseen vakuutusten ja eläkkeiden alalla. EIOPAn toiminta sekä vankka tekninen asiantuntijatyö ovat olleet aiemmin ja ovat myös vuonna 2015 keskeinen tekijä vakuutusyrityksiä koskevan Solvenssi II sääntelykehyksen kehittämisessä. Näin varmistetaan, että vakuutusyrityksiin liittyviä tärkeitä näkökohtia käsitellään johdonmukaisella tavalla eri puolilla Eurooppaa. Solvenssi II säännöstössä on 25 toimeksiantoa, jotka koskevat teknisten täytäntöönpanostandardien antamista. Vuonna 2015 EIOPA viimeistelee seitsemän ohjetta ja antaa 12 teknistä täytäntöönpanostandardia Euroopan komissiolle. Sisämarkkinat vahvistuvat, jos vakuutusyritysten vastuiden laskennassa käytetään yhtenäisiä tietoja, mikä on yksi Solvenssi II säännöstön vaatimuksista. EIOPAn on tärkeää ottaa vastuu sen varmistamisesta, että vastuiden laskemisessa käytetty menetelmä sekä muut menetelmät ovat kunnollisia mutta kuitenkin toteutettavissa. EIOPA suunnittelee, toteuttaa ja testaa keskeisiä menetelmiä osana Solvenssi II sääntelyä, mukaan lukien parhaan estimaatin laskemisessa tarvittava oleellinen riskitön korkokanta, niin kutsutun kontrasyklisen vaimennustekijän (equity dampener) soveltaminen ja volatiliteettikorjaus. EIOPA täydentää näitä toimia ajan kuluessa siten, että Solvenssi II säännöstö on pantu täysimääräisesti täytäntöön 1. tammikuuta Asianmukaisen, turvallisen ja kestävän eläkejärjestelmän luominen on yksi Euroopan unionin keskeisistä tavoitteista, ja EIOPA on sitoutunut myötävaikuttamaan sen kehittämiseen. Eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojelua painotettaessa sääntelyn on läpäistävä taloudellista todellisuutta kuvaava testi. Tämä kuuluu meidän kaikkien vastuulle: resursseja (taloudellisia varoja ja turvallisuusmekanismeja) on oltava riittävästi käytettävissä eläkelupausten täyttämiseksi kohtuullisella tavalla. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten rahoitusaseman avoimen ja realistisen arvioinnin ennakkoedellytys on varojen ja vastuiden markkinaehtoinen arvottaminen objektiivisella tavalla samalla, kun otetaan järjestävän laitoksen arvo huomioon. Lisäksi riskilähtöisen sääntelyjärjestelmän avulla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaville laitoksille on mahdollista saada aikaan oikeat kannustimet riskien hallintaan. Ammatillisten lisäeläkkeiden alalla sääntelyllä voidaan myös vahvistaa sisämarkkinoita helpottamalla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten mahdollisuutta rajatylittävään toimintaan, ja niillä voidaan varmistaa hallinnointia ja tietojen antamista koskevat korkeat standardit kaikille lisäeläkejärjestelmien jäsenille ja edunsaajille EU:ssa. EIOPA antaa vuonna 2015 neuvoja Euroopan komissiolle niillä vastuualoilla, joita EIOPAlle mahdollisesti osoitetaan uudella ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annettavalla direktiivillä sen mukaan, miten direktiivin valmistelu etenee. Lisäksi EIOPA antaa Euroopan komissiolle neuvoja yksilöllisistä eläkevakuutuksista vuoden 2014 alussa toimitetun kertomuksen perusteella sekä tarkastelee ammatillisiin lisäeläkkeisiin liittyvää vakavaraisuutta ottamalla lähtökohdaksi kaikkien aikojen ensimmäisestä kvantitatiivisesta vaikutustutkimuksesta edellisenä vuonna laaditun loppukertomuksen. Vakavaraisuuden alalla erityistä huomiota kiinnitetään taseen loppusummaa korostavan kokonaisvaltaisen lähestymistavan (holistic balance sheet approach) kehityksen teknisen analysoinnin jatkamiseen korostamalla määritelmiä ja menetelmiä seuraavilla 5

6 aloilla: järjestävän laitoksen tuki, valvontatoimet, harkinnanvarainen päätöksenteko, etuuksien karsiminen ja sopimusten rajat. Lisäksi korostetaan järjestävän laitoksen tukea koskevien teknisten eritelmien parantamista. Vakaan ja järkevän sääntelyn kehittäminen edellyttää vakuutusten ja lisäeläkkeiden alan koon ja luonteen tuntemusta. Sen avulla EIOPA pystyy suunnittelemaan ja panemaan paremmin täytäntöön sääntelyn, joka vastaa eurooppalaisten vakuutuksenantajien ja lisäeläkejärjestelmien ominaispiirteitä, sekä asettamaan oikeasuhteisia vaatimuksia. Vuonna 2015 EIOPA jatkaa EU:n eläkejärjestelyjä koskevan tietokannan, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten rekisterin ja EU:n vakuutus ja jälleenvakuutusyritysten tietokannan päivittämistä. Tällaisen sääntelyn kustannuksista ja hyödyistä sekä niiden vaikutuksesta eri osapuoliin on tärkeää olla hyvin perillä. EIOPA tekee perusteellisen vaikutustutkimuksen jokaisesta vuonna 2015 valmistuvasta teknisestä täytäntöönpanostandardista ja ohjeesta. Lisäksi EIOPA tekee vaikutustutkimukset mahdollisesti annettavista neuvoista ja sääntelytuotteista, jotka liittyvät ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevaan direktiiviin, vakuutusedustusdirektiiviin tai PRIPStuotteiden tuotetietoja koskevaan asetukseen. Tämä edesauttaa tietoon perustuvien päätösten tekemistä sääntelyn alalla. EIOPAn sääntelyssä otetaan huomioon myös sääntelyn pääasiallisena kohteena olevien tahojen näkemykset ja asiantuntemus. EIOPA saakin arvokasta palautetta vakuutusalan osallisryhmältään ja lisäeläkealan osallisryhmältään. Osallisryhmät edustavat kuluttajien etua, riippumattomia tutkijoita sekä vakuutusten ja lisäeläkkeiden antajia. EIOPA jatkaa vuonna 2015 osallistumista osallisryhmien toimintaan ja edesauttaa niiden lausuntojen, palauteyhteenvetojen ja oma aloitteisen työn esille tuomista. Vakuutusten ja eläkkeiden alalla annettavan EIOPAn sääntelyn on vastattava myös tilinpidossa tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat kaikkiin EU:n yrityksiin, ja sillä on varmistettava, että tilinpitoa koskevat vaatimukset vastaavat kohtuulliselta kannalta katsottuna mahdollisimman pitkälti vakuutusten ja lisäeläkkeiden alan erityispiirteitä. EIOPA varmistaa vuonna 2015 alojen välisen johdonmukaisuuden tilinpitoasioissa sekä EIOPAn työn kannalta olennaisen eurooppalaisen ja kansainvälisen tilinpitoympäristön seurannan. Sääntelytyössä hyödynnetään EIOPAn ulospäin suuntautunutta julkisuuskuvaa ja ennakoivaa osallistumista jäsenten ja keskeisten kansainvälisten organisaatioiden toimintaan. Vuonna 2015 EIOPA jatkaa EU:n vakuutusvalvojien verkoston kehittämistä erityisesti osallistuessaan kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön (IAIS) toimintaan. Aktiivinen osallistuminen IAIS:n toimintaan antaa EIOPAlle tilaisuuden muokata kansainvälisiä standardeja ja ottaa opiksi muualla maailmassa sovellettavista hyvistä käytännöistä. EIOPA ottaa lähtökohdaksi erityisesti syyskuussa 2014 sovitun, peruspääomavaatimusta koskevan ehdotuksen ja tarjoaa jatkossakin taustatietoa vakuutusyritysryhmiä koskevien kansainvälisten pääomavaatimusten laatimiseen. EIOPA jatkaa osallistumista eläkeasioista vastaavien kansainvälisten organisaatioiden toimintaan, mukaan lukien Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja kansainvälinen eläkevalvojien järjestö (IOPS). Se osallistuu myös Euroopan kolmen valvontaviranomaisen vuosikokoukseen ja EU:n vaikutustenarviointiverkostoon, ja antaa niihin oman panoksensa. Vakuutusalan maailmanlaajuinen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että EU:n sääntely vaikuttaa kolmansiin maihin, ja päinvastoin. Jos EU:ssa käytössä olevan valvontajärjestelmän ja kolmannessa maassa käytössä olevan valvontajärjestelmän välillä on samankaltaisia säännöksiä vakuutuksenottajien suojelusta, on mahdollista tukeutua tiettyihin kolmannen maan valvontajärjestelmän näkökohtiin, ja päinvastoin. Tämä vähentää yhtälailla sekä yrityksiin että valvontaviranomaisiin kohdistuvaa rasitusta. EIOPA viimeistelee vuonna 2015 vastaavuusarvioinnit ja puuteanalyysit Euroopan komission pyytämällä tavalla asiaan liittyvän päätöksenteon teknisten perusteiden valmistelua varten. Lisäksi EIOPA auttaa kansallisia valvontaviranomaisia vastaavuustyössä, osaltaan myös yhtenäisen lähestymistavan varmistamiseksi. 6

7 EIOPA jatkaa sääntelystä käytävää vuoropuhelua keskeisten alueellisten elinten ja maiden kanssa. Erityisesti Yhdysvaltojen kanssa käymänsä vuoropuhelun yhteydessä EIOPA vie eteenpäin EIOPAn ja Yhdysvaltain vakuutusviraston (Federal Insurance Office) välillä [vuonna 2014 tehdyllä sopimuksella] aikaansaatuja tuloksia. EIOPA jatkaa myös vuonna 2013 alkaneen EU:n ja Yhdysvaltojen välisen hankkeen toteutusta viisivuotisessa ohjelmassa. Vuoden 2015 toiminnan tuloksena sääntelykehys vahvistuu entisestään vakuutusten ja eläkkeiden alalla siten, että painopiste on vakuutus ja jälleenvakuutusyritysten Solvenssi II sääntelyssä; vakavaraisuuden alalla sekä hallinnoinnin ja tietojen antamisen alalla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta. Komissiolle valmistellaan lisäneuvontaa yksityisten eläkevakuutusten sisämarkkinoiden luomisesta. Vuonna 2015 toimintalinjoja koskevassa työssä otetaan huomioon myös kansainvälinen kehitys. Lisäksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten rajatylittävää toimintaa koskeva laajempi markkinakehityskertomus muodostaa perustan tämän alan aloitteiden tulevalle tarkastelulle. 3. EU:n vakuutuksenantajien ja ammatillisten lisäeläkkeiden valvonnan laadun, tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantaminen EIOPAn tehtävänä on tukea toimivaltaisia kansallisia viranomaisia painottamalla kansallisen valvonnan laatua ja johdonmukaisuutta, vahvistamalla rajatylittävien yritysryhmien valvontaa ja auttamalla kansallisia valvontaviranomaisia toteuttamaan tehokasta valvontaa. Päivittäinen valvontatoiminta kuuluu kunkin yksittäisen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen toimeksiantoon, toimivaltaan ja vastuulle. Säilyttämällä riippumattoman aseman neuvontaa ja apua antaessaan EIOPA pystyy tukemaan oikeudenmukaista ja tasapuolista valvontajärjestelmää, josta kaikki asianosaiset osapuolet hyötyvät. Valvontakollegioilla on erittäin tärkeä asema suurimpien ja usein myös monipolvisimpien (rajatylittävien) yritysryhmien valvonnassa. Valvonnan laadun lisäämiseksi entisestään EIOPAn kollegiotyöryhmä jatkaa johtavassa asemassa kollegioiden toiminnan valvomista ja niiden toiminnan tehokkuuden, vaikuttavuuden ja johdonmukaisuuden edistämistä. Se antaa kollegioille myös asiantuntijaapua ja tarjoaa tilaisuuden vertailla käytäntöjä. Vuosi 2015 on viimeinen valmistautumisvuosi, ennen kuin Solvenssi II sääntely pannaan odotusten mukaan täytäntöön 1. tammikuuta EIOPA tukee ensisijaisena toimena Solvenssi II sääntelyn johdonmukaista täytäntöönpanoa rajatylittävien yritysryhmien kohdalla erityisesti vuotuisen kollegioiden toimintasuunnitelman sisällön ja tuotosten kautta. Se myös raportoi täytäntöönpanon edistymisestä kullekin kollegiolle, kehittää yritysryhmien valvonnan hyviä käytäntöjä ja varmistaa tarvittaessa alojen välisen johdonmukaisuuden muiden Euroopan valvontaviranomaisten soveltamien lähestymistapojen kanssa. EIOPA osallistuu myös valvontakäytäntöjen ja sisäisten mallien alalla käytettävien välineiden lähentymisen ja yhdenmukaisuuden lisäämiseen. Tältä osin osallisryhmiltä (yrityksiltä ja valvontaviranomaisilta) saadussa palautteessa vaaditaan EIOPAlle keskeistä asemaa tällä alalla. Vuonna 2015 EIOPAn sisäisten mallien asiantuntijakeskus jatkaa tarjoamansa tuen kehittämistä ja vahvistamista sisäisten mallien arvioinnin johdonmukaisuuden edistämiseksi tehden täysimittaista yhteistyötä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa ja pitäen yhteyttä vakuutusyrityksiin. EIOPA pitää yllä säännöllisiä kahdenvälisiä suhteita toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin seuratakseen niiden valmistautumista Solvenssi II sääntelyyn, ymmärtääkseen paremmin niiden valvonta ja sääntelykehystä ja antaakseen palautetta lähentymisen lisäämiseksi. Yhdenmukaisuuden olisi lisäännyttävä ja rahoituslaitoksia ja markkinoita koskevien sääntöjen soveltamisen olisi oltava johdonmukaista eri puolilla unionia. Tähän palautteeseen sisältyvät valvontaohjelmien, käytäntöjen ja tulosten tarkastelun, seurannan ja niistä raportoinnin perusteella määritettävät parhaat käytännöt. Tavoitteena on lähentää valvontakäytäntöjä sekä lisätä valvontaviranomaisten valmiutta saada valvonnallaan aikaan korkealaatuisia tuloksia. 7

8 EIOPAn näkökulma tuo lisäarvoa Euroopan tasolta, kun se kerää tietoa arvioidakseen toimintansa vaikutusta kilpailuun ja innovointiin sisämarkkinoilla. EIOPA pyrkii myös vaikuttamaan myönteisesti valvontakulttuuriin vertaisarviointien, sovittelun sekä alakohtaisen ja monialaisen koulutuksen ja muiden tapahtumien avulla. EIOPA jatkaa vuonna 2015 vertaisarviointien tekemistä. Jokaisessa niistä keskitytään tiettyyn aiheeseen ja tuodaan esille saavutetut tulokset, määritetään parhaita käytäntöjä ja annetaan konkreettisia parannusehdotuksia. Luonteensa vuoksi kulttuurissa tapahtuvan muutoksen aikaansaaminen on pitkän aikavälin päämäärä, koska siinä on pyrittävä vaikuttamaan syvälle juurtuneisiin asenteisiin, uskomuksiin ja arvoihin. Koulutukset suunnitellaan uusimpia menetelmiä hyödyntäen, ja niissä käytetään nykyaikaisia välineitä, kuten webinaareja ja verkkokonferensseja, joilla tavoitetaan suurempi osa valvontayhteisöstä. EIOPA osallistuu laajasti osallisryhmiensä ja muiden Euroopan valvontaviranomaisten toimintaan varmistaakseen, että sen koulutus ja tapahtumaohjelmat ovat hyödyllisiä ja kiinnostavia. Vuonna 2015 EIOPA aikoo järjestää vähintään 20 tapahtumaa, joissa painopiste on siirretty toimintalinjoista toteutukseen. Näihin kuuluu teknisiä koulutusseminaareja, pehmeitä taitoja käsitteleviä seminaareja ja julkisia tapahtumia, kuten EIOPAn vuosikonferenssi, Euroopan valvontaviranomaisten yhteinen kuluttajapäivä, yhteistyössä vakuutussääntelyn kansainvälisen keskuksen (ICIR) ja Maailmanpankin kanssa järjestettävä 5. maailmanlaajuinen vakuutuskonferenssi sekä tarpeen mukaan järjestettäviä julkisia kuulemisia. Tiedonvaihto on perustavan tärkeää yleisen valvontakehyksen tehokkuuden lisäämiseksi. Monet kansalliset valvontaviranomaiset ovat kehittäneet tapauskohtaisia ratkaisuja turvallisen tiedonvaihdon ongelmaan. Turvallisen tiedonvaihdon toteuttamiseksi ja yhteistyötilaisuuksien tarjoamiseksi EIOPAn henkilöstölle ja keskeisille osallisryhmille EIOPA tarjoaa jäsenilleen online yhteistyövälineen ekstranetin kautta. EIOPAlla on myös lakimääräinen tehtävä antaa tiettyjä tietoja yleisön tutustuttavaksi, mukaan lukien ajantasainen tieto osallisryhmistä sekä kollegioiden jäsenistä ja osallistujista. Näitä tietoja päivitetään ja ne julkaistaan vuonna Vakuutusalan ja lisäeläkejärjestelmien rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien ja uhkien tunnistaminen, arviointi, lieventäminen ja hallinta Tehokas puuttuminen mihin tahansa vakuutusten ja eläkejärjestelmien markkinoilla ilmenevään, rahoitusvakauteen kohdistuvaan riskiin tai uhkaan edellyttää varhaisen vaiheen tietoisuutta asiasta. EIOPA jatkaa vuonna 2015 säännöllistä riskinarviointitoimintaansa ottamalla samalla huomioon edistämiseen ja koordinointiin liittyvät toimet tai muut uhkia vastaan toteutettavat toimet. Säännöllisen valvonnan ja analysoinnin pohjalta tuotetaan EIOPAn keskeiset riskituotteet: neljännesvuosittain julkaistavat riskikojelaudat, puolivuosittain julkaistavat rahoitusriskikertomukset ja tapauskohtaiset riskikyselyt. EIOPA tekee myös muodollisen arvioinnin siitä, täyttyvätkö edellytykset, joiden perusteella EIOPA voi muodollisesti edistää tai koordinoida toimivaltaisten kansallisten viranomaisten valvontatoimia. Stressitesti on keskeinen väline arvioitaessa, miten hyvin rahoituslaitokset sietävät heikkoa markkinatilannetta. Vuonna 2014 toteutetun vakuutusalan stressitestin tulosten pohjalta EIOPA laatii kerättyjen tietojen perusteella vuonna 2015 suosituksia siitä, miten haavoittuvuuksia voidaan hallita, miten ennaltaehkäiseviä tai korjaavia toimia voidaan toteuttaa tarvittaessa ja miten menetelmää voidaan vahvistaa tulevia testejä varten. Ammatillisten lisäeläkkeiden alalla EIOPA suunnittelee toteuttavansa ensimmäisen stressitestinsä alalla vuonna Riskinarvioinnin ja analyysien tukemiseksi EIOPA kehittää vuonna 2015 sekä tietolähteitä että analyysityökaluja, joita se käyttää vakuutusten ja eläkkeiden alan rahoitusvakauden analysoinnissa ja raportoinnissa. Vakuutusalalla tältä osin keskeistä on Solvenssi II järjestelmää varten kehitetyn valvonnan raportointijärjestelmän avulla saatujen asiaankuuluvien tietojen kerääminen, yhdistäminen ja käsittely. Tiedonkeruumenetelmän testaamisen lisäksi toiminnassa 8

9 keskitytään asianmukaisen mittajärjestelmän valmisteluun ja kalibrointiin. EIOPAn laatimien Solvenssi II sääntelyä koskevien valmistautumisohjeiden mukainen tietojen jakaminen tapahtuu ensimmäisen kerran vuonna Sen tarkoituksena on parantaa EIOPAn tehtävissä käytettävän tiedon laatua kehitettäessä tai päivitettäessä nykyisiä toimintamenetelmiä, tuotteita ja palveluita sekä jaettaessa päätelmiä jäsenten kanssa, jotta jäsenet voivat tehdä parannuksia tahoillaan. Tämän ansiosta EIOPA ja sen jäsenet ovat paremmin valmistautuneita Solvenssi II sääntelyyn. Riskien ja uhkien määrittämisen jälkeen EIOPAn on laadittava toimia koskevia ehdotuksia, jos EIOPAn toimia edellyttäviä tapahtumia on ilmennyt. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimien edistämisen ja koordinoinnin lisäksi EIOPA on valmis käyttämään vuonna 2015 perustamisasetukseensa perustuvaa toimivaltaansa julkaista lausuntoja ja suosituksia. Nuorena ja kehittyvänä organisaationa, jonka toiminta liittyy läheisesti piakkoin täytäntöön pantavaan Solvenssi II säännöstöön, EIOPA on intensiivisessä kehitys ja muutosvaiheessa. Uusia riskeihin sovellettavia mittajärjestelmiä, tilastoanalyysejä ja riskinarvioinnin työkaluja tarvitaan EIOPAn toimeksiannon mukaisten tehtävien hoitamisessa. Vuonna 2015 EIOPA suunnittelee esimerkiksi kehittävänsä käänteisen stressitestin tekniikkoja. Lisäksi EIOPA toteuttaa uusia institutionaalisia rakenteita ja menetelmiä, joita on testattava ja tarkistettava sen varmistamiseksi, että ne sopivat tarkoitukseensa. Niitä myös hiotaan tarvittaessa. Esimerkkinä voidaan mainita kollegioiden riskinhallintakehysten läpi käyminen. Kaiken edellä mainitun toiminnan tuloksena EIOPA pystyy niin menetelmien kuin tuotteiden kannalta ennakoimaan tulevia riskejä ja haasteita ja puuttumaan niihin paremmin sekä yhdistämään ne vakuutusten ja eläkkeiden alan todellisuuteen. 5. EIOPA on nykyaikainen, pätevä ja asiantunteva organisaatio, jonka hallintojärjestelyt ovat tehokkaita, menetelmät vaikuttavia ja maine tahraton EIOPA pyrkii varmistamaan korkeatasoisen, tehokkaan ja johdonmukaisen sääntelyn ja valvonnan EU:n vakuutusten ja eläkkeiden markkinoilla. Tämän päämäärän saavuttamiseksi EIOPAn keskeisessä toiminnassa tarvitaan asianmukaista ja tehokasta johtamista ja hallintoa. Lisäksi valvontaviranomaisen tehokkuus edellyttää erityisesti henkistä auktoriteettia ja vahvaa mainetta. Tähän päästään vain, jos organisaation sisäinen hallinto on vahva, sen resurssit ovat ammattitaitoisia ja pystyviä ja sen päivittäinen toiminnan johtaminen on tehokasta. EIOPA jatkaa tehokkaiden toimenpiteiden toteuttamista mahdollisuuksien mukaan varmistamalla varojen tehokkaan käytön kaikessa toiminnassa sekä sen, etteivät liialliset hallinnolliset menettelyt kuormita henkilöstöä. Vuoteen 2015 mennessä EIOPAn hallinnon, sisäisen tarkastuksen ja vastuuvelvollisuuden menettelyt ovat jo hyvin kehittyneet. Vaatimusten mukainen ja tehokas toiminta, varainhoito ja henkilöstösuunnittelu sekä EU:n lainsäädännön noudattaminen kaikessa EIOPAn toiminnassa vahvistuvat tämän tuloksena. Painopiste säilyy kuitenkin jatkuvassa parempaan pyrkimisessä, joten EIOPA jatkaa keskeisten menetelmien ja menettelyiden tarkistamista ja hiomista tällä alalla koko vuoden 2015 ajan. EIOPA käyttää kaikkia näitä muutoksia ja parannuksia myös niiden alojen määrittämiseen, joilla tehokkaassa varainkäytössä on vielä parantamisen varaa ja joilta löytyy tilaisuuksia erityisesti kustannusten vähentämiseen. Turvallinen, vakaa ja toimiva tietotekninen ympäristö on ehdoton edellytys mille tahansa nykyaikaiselle organisaatiolle. EIOPA huolehtii sekä tietoteknisen ympäristönsä kehittämisestä että sen ylläpidosta varmistaakseen, että kyseinen edellytys täyttyy sen henkilöstön ja osallisryhmien kohdalla. EIOPA jatkaa niin ikään pitkälle kehittyneen teknisen infrastruktuurin ja tiedonhallintaympäristön rakentamista, jotta valvontatietoja voidaan kerätä ja käsitellä turvallisesti. Prosessin keskeisiin tekijöihin kuuluu turvallisen tiedonvaihtokeskuksen luominen, yksityiskohtaisen dataluokituksen määrittäminen ja yksityiskohtaisten tiedonhallinnan standardien, sääntöjen ja prosessien toteutus. 9

10 EIOPAn asema ja tehtävät edellyttävät erittäin ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilöstöä. Vuonna 2015 pyritään edelleen panostamaan sopivien henkilöiden rekrytointiin ja tällaisten henkilöiden löytyessä sen varmistamiseen, että nämä henkilöt tuntevat olevansa osa EIOPAn organisaatiokulttuuria ja että he pyrkivät hoitamaan työnsä laadukkaasti ja edustavat EIOPAa myönteisesti osallistuessaan osallisryhmien toimintaan. Myös sisäinen ja ulkoinen viestintä palvelevat edellä mainittua tarkoitusta, ja niiden avulla EIOPA voi tehdä hyvää työtään tunnetuksi jäsentensä sekä markkinoiden ja suuren yleisön keskuudessa, edistää vuorovaikutusta ja varmistaa täysin avoimen toimintakulttuurin. Tämä ei ole pelkkää itsensä markkinointia, vaan se on myös keskeinen tekijä varmistettaessa, että vuonna 2015 tarjottavien tuotteiden ja palveluiden hyödyt todella toteutuvat. 3. Yhteiskomitea Tiivis yhteistyö yhteiskomitean kautta alojen välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi Euroopan valvontaviranomaisten toiminnassa EIOPA on olennainen osa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää, ja se toimii ennakoivalla tavalla yhteiskomiteassa toteutettavassa monialaisessa työssä, joka edistää yhteisten kantojen muodostumista ja lähentymistä sekä auttaa tarvittaessa välttämään mahdolliset päällekkäisyydet alakohtaisessa työssä ja, mikä tärkeintä, vahvistamaan tasavertaisia toimintaedellytyksiä rahoitusalalla. Tämä tapahtuu erityisesti finanssiryhmittymien, tilinpidon ja tilintarkastuksen, rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien ja haavoittuvuuksien sekä kuluttajansuojan alalla yhdessä rahanpesunvastaisten toimenpiteiden ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) kanssa toteutettavan tiedonvaihdon alalla sekä kehitettäessä EJRK:n ja Euroopan valvontaviranomaisten välisiä suhteita. Tältä osin painotetaan erityisesti neuvojen antamista finanssialan yhteisöihin sovellettavasta EU:n kehyksestä, kuluttajansuojaa ja finanssijärjestelmän riskien ja haavoittuvuuksien monialaisen tunnistamisen edistämistä. Yhteiskomitean toiminnasta on kerrottu tarkemmin sen omassa työohjelmassa, jonka kolmen Euroopan valvontaviranomaisen hallintoneuvostot hyväksyivät yhteiskomitean esityksestä. Työohjelma on liitetty EIOPAn vuoden 2015 työohjelmaan. EIOPA asennoituu vuonna 2015 ennakoivasti yhteiskomiteaan liittyvään toimintaan ja tämän toiminnan kasvaneeseen merkitykseen Euroopan finanssivalvojien järjestelmän uudelleentarkastelussa. Tämä edesauttaa yhteiskomitean työohjelman mutkatonta täytäntöönpanoa. Suunnitelman mukaan vuoden 2015 aikaansaannoksilla lisätään yhteiskomitean strategista merkitystä entisestään. 10

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

EIOPA-MB-16/ tammikuuta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2016

EIOPA-MB-16/ tammikuuta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2016 EIOPA-MB-16/016 11. tammikuuta 2016 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2016 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Vuoden 2016 prioriteetit... 3 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet JC/GL/2014/01 22. joulukuuta 2014 Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä 1 Sisältö Yhteiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 Tiivistelmä (FI)

VUOSIKERTOMUS 2015 Tiivistelmä (FI) VUOSIKERTOMUS 2015 (FI) Vakuutuksilla ja ammatillisilla lisäeläkkeillä on taloudessa tärkeä rooli. Vakuutustoiminnan arvo on yli kaksi kolmannesta EU:n BKT:stä 1, joten se muodostaa merkittävän osuuden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016],

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11.1.2008 PE400.384v01-00 TARKISTUKSET 1 28 Lausuntoluonnos Cristobal Montoro Romero EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

KANNANOTTOPYYNTÖ: LUONNOS EKP:N YVM-KEHYSASETUKSEKSI KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

KANNANOTTOPYYNTÖ: LUONNOS EKP:N YVM-KEHYSASETUKSEKSI KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA KANNANOTTOPYYNTÖ: LUONNOS EKP:N YVM-KEHYSASETUKSEKSI KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1 MILLOIN EKP RYHTYY VALVOMAAN PANKKEJA? EKP:n pankkivalvontavastuu alkaa 4.11.2014. Yhteisen pankkivalvontamekanismin perustamista

Lisätiedot

EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus

EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus 11.10.2016 Ehdotukset Marrakeshin sopimuksen voimaansaattamiseksi Komissio ehdottaa sekä direktiiviä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2015-00089 VAO Valtonen Terhi(STM) 01.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Euroopan unionin ja Amerikan

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö

Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö Yli-insinööri Jarno Lamponen Energiamarkkinavirasto Fingridin keskustelutilaisuus 12.8.2013 Sisältö 1. Tausta EU-tasoisille verkkosäännöille 2. Verkkosääntöjen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

2/6. 1 EUVL L 158, , s EUVL L 335, , s EUVL L 331, , s

2/6. 1 EUVL L 158, , s EUVL L 335, , s EUVL L 331, , s EIOPA16/858 FI Ohjeet tehokkaan vuoropuhelun helpottamisesta vakuutusyhtiöitä valvovien toimivaltaisten viranomaisten ja näiden yhtiöiden lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavien lakisääteisten tilintarkastajien

Lisätiedot

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet FINAS-akkreditointipalvelu Espoo 2013 ISBN 978-952-6682-01-3 1(6) Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2151(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-21 Marian Harkin (PE592.088v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen. neuvoston päätökseksi

LIITE. ehdotukseen. neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen neuvoston päätökseksi EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot