EIOPABoS14/ syyskuuta Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015"

Transkriptio

1 EIOPABoS14/ syyskuuta 2014 Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Strategiset päämäärät Yhteiskomitea

3 1. Johdanto Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) perustettiin vuonna 2011 Euroopan finanssivalvojien järjestelmään (EFVJ) kuuluvaksi Euroopan valvontaviranomaiseksi. Tavoitteena oli vahvistaa valvontajärjestelyjä Euroopassa vakuutuksenottajien, eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojelun parantamiseksi sekä finanssijärjestelmään kohdistuvan luottamuksen palauttamiseksi. EIOPAn työohjelma 2015 on syntynyt vuotuisen suunnittelukierroksen tuloksena. Kierrokseen kuuluu useita vaiheita, joissa pyritään selvittämään, mitkä ovat EIOPAn toiminnan suurimmat tarpeet ja mihin henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit tulisi keskittää, jotta tehtäviä voidaan priorisoida tarkoituksenmukaisella tavalla ja aikaansaannoksia pystytään seuraamaan jatkuvasti. Suunnittelukierros lisää avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta EIOPAn tärkeimpien osallisryhmien suuntaan, ja sisäisellä tasolla se toimii hallinnon välineenä, jonka avulla EIOPAn yksittäiset aikaansaannokset saadaan liitettyä sen strategiaan. Vuotta 2015 koskeva suunnittelukierros alkoi EIOPAn strategian arvioinnilla, jonka tuloksena strategia jaettiin uudelleen viideksi EIOPAn perustamisasetukseen perustuvaksi päämääräksi, joilla pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti varmistamalla vakuutuksiin ja eläkkeisiin kohdistuva korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen sääntely ja valvonta EU:ssa. Nämä viisi päämäärää ovat seuraavat: Taataan avoimuus, selkeys, saavutettavuus ja oikeudenmukaisuus kuluttajille sisämarkkinoilla. Johdetaan EU:n sisämarkkinoita tukevan vakaan ja järkevän sääntelyn kehittämistä. Parannetaan EU:n vakuutuksenantajien ja lisäeläkejärjestelmien valvonnan laatua, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Tunnistetaan vakuutusalan ja lisäeläkejärjestelmien rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ja uhkat sekä arvioidaan, lievennetään ja hallitaan niitä. EIOPA on nykyaikainen, pätevä ja asiantunteva organisaatio, jonka hallintojärjestelyt ovat tehokkaita, menetelmät vaikuttavia ja maine tahraton. Jokaisella EIOPAn vuonna 2015 tarjoamalla tuotteella tai palvelulla on selkeä tavoite, joka liittyy yhteen näistä viidestä päämäärästä. Näin selkiytetään EIOPAn työn tarkoitusta ja arvoa ja voidaan priorisoida niitä lukuisia vaatimuksia, jotka kilpailevat EIOPAn rajallisista resursseista. Työohjelman seuraavat osiot on jaettu strategisten päämäärien mukaan, ja niissä luodaan katsaus EIOPAn pääasialliseen toimintaan kunkin päämäärän alalla. Tarkempia tietoja yksittäisistä tuotteista ja palveluista löytyy liitteestä I, jossa on esitelty myös resurssien jakautumista. 3

4 2. Strategiset päämäärät 1. Avoimuuden, selkeyden, saavutettavuuden ja oikeudenmukaisuuden takaaminen kuluttajille sisämarkkinoilla Ennakoivia toimia tarvitaan finanssialaan kohdistuvan luottamuksen palauttamiseksi varmistamalla, että kuluttajilla on riittävä suoja haitan aiheutumisen riskiä vastaan, sillä kuluttajat ovat usein heikoimmassa asemassa finanssialalla. Kuluttajat ovat nykyään paremmin tietoisia oikeuksistaan ja vaativat yrityksiltä lisää avoimuutta, vertailtavuutta ja luotettavuutta. EIOPAn näkemyksen mukaan kuluttajansuojalla on kaksi keskeistä ulottuvuutta: Ensinnäkin yrityksiä on johdettava järkevästi, ja niiden vakavaraisuusaseman on oltava vankka, niin että ne voivat täyttää kaikki sitoumuksensa. Asiakkaiden on saatava tarvitsemansa tiedot, heitä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja heidän on saatava rahoilleen vastinetta. Kuluttajien suojelemiseen liittyvän toimeksiantonsa ansiosta EIOPA pystyy toimimaan ennakoivasti ja ehkäisemään tai lieventämään kuluttajalle aiheutuvaa haittaa monin tavoin. EIOPA pyrkii esimerkiksi varmistamaan, että tuotteet suunnitellaan paremmin vastaamaan kuluttajien tarpeita jo ennen kuin ne saapuvat kohdemarkkinoille, tai muussa tapauksessa kuluttajia 1 pitää varoittaa riittävällä tavalla tuotteeseen liittyvistä riskeistä. EIOPAsta on tärkeää varmistaa, että kuluttajaa suojellaan riittävästi sekä ennen tuotteen myyntiä että sen jälkeen. Kuluttajan on saatava riittävät olennaiset tiedot tuotteista, jotta hän pystyy tekemään tietoon perustuvan päätöksen ja luottamaan siihen, että rahoituslaitoksissa tuotteita myyvällä henkilöstöllä on riittävä koulutus ja ammattitaito ja että henkilöstö toimii aina kuluttajan edun mukaisesti. Kuluttajalla on oltava käytössään myös toimiva valituskeino siltä varalta, että ostettu tuote tai palvelu on alaarvoinen. Vuonna 2015 EIOPAn toiminta liittyy pääasiassa kahteen merkittävään säädökseen, tarkemmin sanottuna uudelleen laaditun vakuutusedustusdirektiivin mukaisiin sääntelyvaatimuksiin sekä vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen tuotteiden (PRIPStuotteet) tuotetietoja koskevaan asetukseen ja tähän liittyvään delegoituja säädöksiä koskevaan neuvontaan tai teknisten sääntelystandardien laatimiseen. Viimeksi mainitun säädöksen osalta varsinainen työ tehdään ensin yhteiskomiteassa, minkä jälkeen kolmen Euroopan valvontaviranomaisen hallintoneuvostot hyväksyvät aikaansaannoksen. Uudelleen laadittuun vakuutusedustusdirektiiviin ja PRIPStuotteiden tuotetietoja koskevaan asetukseen liittyvät niin ikään myös EIOPAn toimialaan kuuluvien tuotteiden valvonta ja hallinnointi sekä vahinkovakuutustuotteista kuluttajille annettavien tietojen lisääminen. Myös markkinakäyttäytymiseen liittyvistä asioista on määrä tehdä aihekohtainen tarkastelu. Merkittävää työtä tehdään lisäksi yksilöllisistä eläkevakuutuksista komissiolle annettavan kuluttajansuojaasioita koskevan neuvonnan alalla, lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden hyviä käytäntöjä koskevaan kertomukseen liittyvä komission neuvonpyyntö mukaan lukien. Eläkkeiden alan toimintaan kuuluvat myös havaitut markkinakäytännöt, joiden avulla eri eläkerahastoista julkaistuja tietoja voidaan verrata keskenään. EIOPA on samoin valmis tarjoamaan vakuutustakuujärjestelmiin liittyvää teknistä asiantuntemusta Euroopan komission pyynnöstä. Finanssialan uusien ja nykyisten toimien seurantaa jatketaan. Merkittävänä tapahtumana voidaan mainita myös EIOPAn järjestettäväksi tuleva Euroopan valvontaviranomaisten yhteinen kuluttajansuojapäivä. 1 Yksinkertaisuuden vuoksi tässä asiakirjassa kuluttajilla tarkoitetaan myös eläkejärjestelmiin kuuluvia jäseniä ja edunsaajia, ellei toisin mainita. 4

5 Vuoden 2015 toiminnan tuloksena kuluttajansuoja vahvistuu vakuutusten ja eläkkeiden alalla siten, että painopiste on erityisesti vakuutusalan tietojen antamiseen ja vaihtoon liittyvissä sääntelyvaatimuksissa. Eläkkeiden alan toiminnalla edesautetaan yksilöllisiin eläkevakuutuksiin liittyvän lainsäädäntökehyksen toteutusta, ja painopiste kohdistuu yleisesti jälleen liikkuvien työntekijöiden kuluttajansuojaan. Lisäksi vuoden 2015 toiminnalla ja erityisesti kuluttajansuojaa koskevalla kertomuksella luodaan perustaa tulevalle toiminnalle, minkä avulla varmistetaan EIOPAn johtava asema tällä alalla ja tuodaan hyötyä kuluttajille kaikkialla Euroopan unionissa. 2. EU:n sisämarkkinoita tukevan vakaan ja järkevän sääntelyn kehittämisen johtaminen Sääntely ja laajemmin koko sääntelykehys ovat keskeisellä sijalla sisämarkkinoiden toiminnan parantamisessa. EIOPAn asema laadukkaiden yhteisten standardien ja käytäntöjen kehittämisessä myötävaikuttaa yhteisen valvontakulttuurin kehittymiseen sekä yhteisen sääntökirjan laatimiseen vakuutusten ja eläkkeiden alalla. EIOPAn toiminta sekä vankka tekninen asiantuntijatyö ovat olleet aiemmin ja ovat myös vuonna 2015 keskeinen tekijä vakuutusyrityksiä koskevan Solvenssi II sääntelykehyksen kehittämisessä. Näin varmistetaan, että vakuutusyrityksiin liittyviä tärkeitä näkökohtia käsitellään johdonmukaisella tavalla eri puolilla Eurooppaa. Solvenssi II säännöstössä on 25 toimeksiantoa, jotka koskevat teknisten täytäntöönpanostandardien antamista. Vuonna 2015 EIOPA viimeistelee seitsemän ohjetta ja antaa 12 teknistä täytäntöönpanostandardia Euroopan komissiolle. Sisämarkkinat vahvistuvat, jos vakuutusyritysten vastuiden laskennassa käytetään yhtenäisiä tietoja, mikä on yksi Solvenssi II säännöstön vaatimuksista. EIOPAn on tärkeää ottaa vastuu sen varmistamisesta, että vastuiden laskemisessa käytetty menetelmä sekä muut menetelmät ovat kunnollisia mutta kuitenkin toteutettavissa. EIOPA suunnittelee, toteuttaa ja testaa keskeisiä menetelmiä osana Solvenssi II sääntelyä, mukaan lukien parhaan estimaatin laskemisessa tarvittava oleellinen riskitön korkokanta, niin kutsutun kontrasyklisen vaimennustekijän (equity dampener) soveltaminen ja volatiliteettikorjaus. EIOPA täydentää näitä toimia ajan kuluessa siten, että Solvenssi II säännöstö on pantu täysimääräisesti täytäntöön 1. tammikuuta Asianmukaisen, turvallisen ja kestävän eläkejärjestelmän luominen on yksi Euroopan unionin keskeisistä tavoitteista, ja EIOPA on sitoutunut myötävaikuttamaan sen kehittämiseen. Eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojelua painotettaessa sääntelyn on läpäistävä taloudellista todellisuutta kuvaava testi. Tämä kuuluu meidän kaikkien vastuulle: resursseja (taloudellisia varoja ja turvallisuusmekanismeja) on oltava riittävästi käytettävissä eläkelupausten täyttämiseksi kohtuullisella tavalla. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten rahoitusaseman avoimen ja realistisen arvioinnin ennakkoedellytys on varojen ja vastuiden markkinaehtoinen arvottaminen objektiivisella tavalla samalla, kun otetaan järjestävän laitoksen arvo huomioon. Lisäksi riskilähtöisen sääntelyjärjestelmän avulla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaville laitoksille on mahdollista saada aikaan oikeat kannustimet riskien hallintaan. Ammatillisten lisäeläkkeiden alalla sääntelyllä voidaan myös vahvistaa sisämarkkinoita helpottamalla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten mahdollisuutta rajatylittävään toimintaan, ja niillä voidaan varmistaa hallinnointia ja tietojen antamista koskevat korkeat standardit kaikille lisäeläkejärjestelmien jäsenille ja edunsaajille EU:ssa. EIOPA antaa vuonna 2015 neuvoja Euroopan komissiolle niillä vastuualoilla, joita EIOPAlle mahdollisesti osoitetaan uudella ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annettavalla direktiivillä sen mukaan, miten direktiivin valmistelu etenee. Lisäksi EIOPA antaa Euroopan komissiolle neuvoja yksilöllisistä eläkevakuutuksista vuoden 2014 alussa toimitetun kertomuksen perusteella sekä tarkastelee ammatillisiin lisäeläkkeisiin liittyvää vakavaraisuutta ottamalla lähtökohdaksi kaikkien aikojen ensimmäisestä kvantitatiivisesta vaikutustutkimuksesta edellisenä vuonna laaditun loppukertomuksen. Vakavaraisuuden alalla erityistä huomiota kiinnitetään taseen loppusummaa korostavan kokonaisvaltaisen lähestymistavan (holistic balance sheet approach) kehityksen teknisen analysoinnin jatkamiseen korostamalla määritelmiä ja menetelmiä seuraavilla 5

6 aloilla: järjestävän laitoksen tuki, valvontatoimet, harkinnanvarainen päätöksenteko, etuuksien karsiminen ja sopimusten rajat. Lisäksi korostetaan järjestävän laitoksen tukea koskevien teknisten eritelmien parantamista. Vakaan ja järkevän sääntelyn kehittäminen edellyttää vakuutusten ja lisäeläkkeiden alan koon ja luonteen tuntemusta. Sen avulla EIOPA pystyy suunnittelemaan ja panemaan paremmin täytäntöön sääntelyn, joka vastaa eurooppalaisten vakuutuksenantajien ja lisäeläkejärjestelmien ominaispiirteitä, sekä asettamaan oikeasuhteisia vaatimuksia. Vuonna 2015 EIOPA jatkaa EU:n eläkejärjestelyjä koskevan tietokannan, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten rekisterin ja EU:n vakuutus ja jälleenvakuutusyritysten tietokannan päivittämistä. Tällaisen sääntelyn kustannuksista ja hyödyistä sekä niiden vaikutuksesta eri osapuoliin on tärkeää olla hyvin perillä. EIOPA tekee perusteellisen vaikutustutkimuksen jokaisesta vuonna 2015 valmistuvasta teknisestä täytäntöönpanostandardista ja ohjeesta. Lisäksi EIOPA tekee vaikutustutkimukset mahdollisesti annettavista neuvoista ja sääntelytuotteista, jotka liittyvät ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevaan direktiiviin, vakuutusedustusdirektiiviin tai PRIPStuotteiden tuotetietoja koskevaan asetukseen. Tämä edesauttaa tietoon perustuvien päätösten tekemistä sääntelyn alalla. EIOPAn sääntelyssä otetaan huomioon myös sääntelyn pääasiallisena kohteena olevien tahojen näkemykset ja asiantuntemus. EIOPA saakin arvokasta palautetta vakuutusalan osallisryhmältään ja lisäeläkealan osallisryhmältään. Osallisryhmät edustavat kuluttajien etua, riippumattomia tutkijoita sekä vakuutusten ja lisäeläkkeiden antajia. EIOPA jatkaa vuonna 2015 osallistumista osallisryhmien toimintaan ja edesauttaa niiden lausuntojen, palauteyhteenvetojen ja oma aloitteisen työn esille tuomista. Vakuutusten ja eläkkeiden alalla annettavan EIOPAn sääntelyn on vastattava myös tilinpidossa tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat kaikkiin EU:n yrityksiin, ja sillä on varmistettava, että tilinpitoa koskevat vaatimukset vastaavat kohtuulliselta kannalta katsottuna mahdollisimman pitkälti vakuutusten ja lisäeläkkeiden alan erityispiirteitä. EIOPA varmistaa vuonna 2015 alojen välisen johdonmukaisuuden tilinpitoasioissa sekä EIOPAn työn kannalta olennaisen eurooppalaisen ja kansainvälisen tilinpitoympäristön seurannan. Sääntelytyössä hyödynnetään EIOPAn ulospäin suuntautunutta julkisuuskuvaa ja ennakoivaa osallistumista jäsenten ja keskeisten kansainvälisten organisaatioiden toimintaan. Vuonna 2015 EIOPA jatkaa EU:n vakuutusvalvojien verkoston kehittämistä erityisesti osallistuessaan kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön (IAIS) toimintaan. Aktiivinen osallistuminen IAIS:n toimintaan antaa EIOPAlle tilaisuuden muokata kansainvälisiä standardeja ja ottaa opiksi muualla maailmassa sovellettavista hyvistä käytännöistä. EIOPA ottaa lähtökohdaksi erityisesti syyskuussa 2014 sovitun, peruspääomavaatimusta koskevan ehdotuksen ja tarjoaa jatkossakin taustatietoa vakuutusyritysryhmiä koskevien kansainvälisten pääomavaatimusten laatimiseen. EIOPA jatkaa osallistumista eläkeasioista vastaavien kansainvälisten organisaatioiden toimintaan, mukaan lukien Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja kansainvälinen eläkevalvojien järjestö (IOPS). Se osallistuu myös Euroopan kolmen valvontaviranomaisen vuosikokoukseen ja EU:n vaikutustenarviointiverkostoon, ja antaa niihin oman panoksensa. Vakuutusalan maailmanlaajuinen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että EU:n sääntely vaikuttaa kolmansiin maihin, ja päinvastoin. Jos EU:ssa käytössä olevan valvontajärjestelmän ja kolmannessa maassa käytössä olevan valvontajärjestelmän välillä on samankaltaisia säännöksiä vakuutuksenottajien suojelusta, on mahdollista tukeutua tiettyihin kolmannen maan valvontajärjestelmän näkökohtiin, ja päinvastoin. Tämä vähentää yhtälailla sekä yrityksiin että valvontaviranomaisiin kohdistuvaa rasitusta. EIOPA viimeistelee vuonna 2015 vastaavuusarvioinnit ja puuteanalyysit Euroopan komission pyytämällä tavalla asiaan liittyvän päätöksenteon teknisten perusteiden valmistelua varten. Lisäksi EIOPA auttaa kansallisia valvontaviranomaisia vastaavuustyössä, osaltaan myös yhtenäisen lähestymistavan varmistamiseksi. 6

7 EIOPA jatkaa sääntelystä käytävää vuoropuhelua keskeisten alueellisten elinten ja maiden kanssa. Erityisesti Yhdysvaltojen kanssa käymänsä vuoropuhelun yhteydessä EIOPA vie eteenpäin EIOPAn ja Yhdysvaltain vakuutusviraston (Federal Insurance Office) välillä [vuonna 2014 tehdyllä sopimuksella] aikaansaatuja tuloksia. EIOPA jatkaa myös vuonna 2013 alkaneen EU:n ja Yhdysvaltojen välisen hankkeen toteutusta viisivuotisessa ohjelmassa. Vuoden 2015 toiminnan tuloksena sääntelykehys vahvistuu entisestään vakuutusten ja eläkkeiden alalla siten, että painopiste on vakuutus ja jälleenvakuutusyritysten Solvenssi II sääntelyssä; vakavaraisuuden alalla sekä hallinnoinnin ja tietojen antamisen alalla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta. Komissiolle valmistellaan lisäneuvontaa yksityisten eläkevakuutusten sisämarkkinoiden luomisesta. Vuonna 2015 toimintalinjoja koskevassa työssä otetaan huomioon myös kansainvälinen kehitys. Lisäksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten rajatylittävää toimintaa koskeva laajempi markkinakehityskertomus muodostaa perustan tämän alan aloitteiden tulevalle tarkastelulle. 3. EU:n vakuutuksenantajien ja ammatillisten lisäeläkkeiden valvonnan laadun, tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantaminen EIOPAn tehtävänä on tukea toimivaltaisia kansallisia viranomaisia painottamalla kansallisen valvonnan laatua ja johdonmukaisuutta, vahvistamalla rajatylittävien yritysryhmien valvontaa ja auttamalla kansallisia valvontaviranomaisia toteuttamaan tehokasta valvontaa. Päivittäinen valvontatoiminta kuuluu kunkin yksittäisen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen toimeksiantoon, toimivaltaan ja vastuulle. Säilyttämällä riippumattoman aseman neuvontaa ja apua antaessaan EIOPA pystyy tukemaan oikeudenmukaista ja tasapuolista valvontajärjestelmää, josta kaikki asianosaiset osapuolet hyötyvät. Valvontakollegioilla on erittäin tärkeä asema suurimpien ja usein myös monipolvisimpien (rajatylittävien) yritysryhmien valvonnassa. Valvonnan laadun lisäämiseksi entisestään EIOPAn kollegiotyöryhmä jatkaa johtavassa asemassa kollegioiden toiminnan valvomista ja niiden toiminnan tehokkuuden, vaikuttavuuden ja johdonmukaisuuden edistämistä. Se antaa kollegioille myös asiantuntijaapua ja tarjoaa tilaisuuden vertailla käytäntöjä. Vuosi 2015 on viimeinen valmistautumisvuosi, ennen kuin Solvenssi II sääntely pannaan odotusten mukaan täytäntöön 1. tammikuuta EIOPA tukee ensisijaisena toimena Solvenssi II sääntelyn johdonmukaista täytäntöönpanoa rajatylittävien yritysryhmien kohdalla erityisesti vuotuisen kollegioiden toimintasuunnitelman sisällön ja tuotosten kautta. Se myös raportoi täytäntöönpanon edistymisestä kullekin kollegiolle, kehittää yritysryhmien valvonnan hyviä käytäntöjä ja varmistaa tarvittaessa alojen välisen johdonmukaisuuden muiden Euroopan valvontaviranomaisten soveltamien lähestymistapojen kanssa. EIOPA osallistuu myös valvontakäytäntöjen ja sisäisten mallien alalla käytettävien välineiden lähentymisen ja yhdenmukaisuuden lisäämiseen. Tältä osin osallisryhmiltä (yrityksiltä ja valvontaviranomaisilta) saadussa palautteessa vaaditaan EIOPAlle keskeistä asemaa tällä alalla. Vuonna 2015 EIOPAn sisäisten mallien asiantuntijakeskus jatkaa tarjoamansa tuen kehittämistä ja vahvistamista sisäisten mallien arvioinnin johdonmukaisuuden edistämiseksi tehden täysimittaista yhteistyötä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa ja pitäen yhteyttä vakuutusyrityksiin. EIOPA pitää yllä säännöllisiä kahdenvälisiä suhteita toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin seuratakseen niiden valmistautumista Solvenssi II sääntelyyn, ymmärtääkseen paremmin niiden valvonta ja sääntelykehystä ja antaakseen palautetta lähentymisen lisäämiseksi. Yhdenmukaisuuden olisi lisäännyttävä ja rahoituslaitoksia ja markkinoita koskevien sääntöjen soveltamisen olisi oltava johdonmukaista eri puolilla unionia. Tähän palautteeseen sisältyvät valvontaohjelmien, käytäntöjen ja tulosten tarkastelun, seurannan ja niistä raportoinnin perusteella määritettävät parhaat käytännöt. Tavoitteena on lähentää valvontakäytäntöjä sekä lisätä valvontaviranomaisten valmiutta saada valvonnallaan aikaan korkealaatuisia tuloksia. 7

8 EIOPAn näkökulma tuo lisäarvoa Euroopan tasolta, kun se kerää tietoa arvioidakseen toimintansa vaikutusta kilpailuun ja innovointiin sisämarkkinoilla. EIOPA pyrkii myös vaikuttamaan myönteisesti valvontakulttuuriin vertaisarviointien, sovittelun sekä alakohtaisen ja monialaisen koulutuksen ja muiden tapahtumien avulla. EIOPA jatkaa vuonna 2015 vertaisarviointien tekemistä. Jokaisessa niistä keskitytään tiettyyn aiheeseen ja tuodaan esille saavutetut tulokset, määritetään parhaita käytäntöjä ja annetaan konkreettisia parannusehdotuksia. Luonteensa vuoksi kulttuurissa tapahtuvan muutoksen aikaansaaminen on pitkän aikavälin päämäärä, koska siinä on pyrittävä vaikuttamaan syvälle juurtuneisiin asenteisiin, uskomuksiin ja arvoihin. Koulutukset suunnitellaan uusimpia menetelmiä hyödyntäen, ja niissä käytetään nykyaikaisia välineitä, kuten webinaareja ja verkkokonferensseja, joilla tavoitetaan suurempi osa valvontayhteisöstä. EIOPA osallistuu laajasti osallisryhmiensä ja muiden Euroopan valvontaviranomaisten toimintaan varmistaakseen, että sen koulutus ja tapahtumaohjelmat ovat hyödyllisiä ja kiinnostavia. Vuonna 2015 EIOPA aikoo järjestää vähintään 20 tapahtumaa, joissa painopiste on siirretty toimintalinjoista toteutukseen. Näihin kuuluu teknisiä koulutusseminaareja, pehmeitä taitoja käsitteleviä seminaareja ja julkisia tapahtumia, kuten EIOPAn vuosikonferenssi, Euroopan valvontaviranomaisten yhteinen kuluttajapäivä, yhteistyössä vakuutussääntelyn kansainvälisen keskuksen (ICIR) ja Maailmanpankin kanssa järjestettävä 5. maailmanlaajuinen vakuutuskonferenssi sekä tarpeen mukaan järjestettäviä julkisia kuulemisia. Tiedonvaihto on perustavan tärkeää yleisen valvontakehyksen tehokkuuden lisäämiseksi. Monet kansalliset valvontaviranomaiset ovat kehittäneet tapauskohtaisia ratkaisuja turvallisen tiedonvaihdon ongelmaan. Turvallisen tiedonvaihdon toteuttamiseksi ja yhteistyötilaisuuksien tarjoamiseksi EIOPAn henkilöstölle ja keskeisille osallisryhmille EIOPA tarjoaa jäsenilleen online yhteistyövälineen ekstranetin kautta. EIOPAlla on myös lakimääräinen tehtävä antaa tiettyjä tietoja yleisön tutustuttavaksi, mukaan lukien ajantasainen tieto osallisryhmistä sekä kollegioiden jäsenistä ja osallistujista. Näitä tietoja päivitetään ja ne julkaistaan vuonna Vakuutusalan ja lisäeläkejärjestelmien rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien ja uhkien tunnistaminen, arviointi, lieventäminen ja hallinta Tehokas puuttuminen mihin tahansa vakuutusten ja eläkejärjestelmien markkinoilla ilmenevään, rahoitusvakauteen kohdistuvaan riskiin tai uhkaan edellyttää varhaisen vaiheen tietoisuutta asiasta. EIOPA jatkaa vuonna 2015 säännöllistä riskinarviointitoimintaansa ottamalla samalla huomioon edistämiseen ja koordinointiin liittyvät toimet tai muut uhkia vastaan toteutettavat toimet. Säännöllisen valvonnan ja analysoinnin pohjalta tuotetaan EIOPAn keskeiset riskituotteet: neljännesvuosittain julkaistavat riskikojelaudat, puolivuosittain julkaistavat rahoitusriskikertomukset ja tapauskohtaiset riskikyselyt. EIOPA tekee myös muodollisen arvioinnin siitä, täyttyvätkö edellytykset, joiden perusteella EIOPA voi muodollisesti edistää tai koordinoida toimivaltaisten kansallisten viranomaisten valvontatoimia. Stressitesti on keskeinen väline arvioitaessa, miten hyvin rahoituslaitokset sietävät heikkoa markkinatilannetta. Vuonna 2014 toteutetun vakuutusalan stressitestin tulosten pohjalta EIOPA laatii kerättyjen tietojen perusteella vuonna 2015 suosituksia siitä, miten haavoittuvuuksia voidaan hallita, miten ennaltaehkäiseviä tai korjaavia toimia voidaan toteuttaa tarvittaessa ja miten menetelmää voidaan vahvistaa tulevia testejä varten. Ammatillisten lisäeläkkeiden alalla EIOPA suunnittelee toteuttavansa ensimmäisen stressitestinsä alalla vuonna Riskinarvioinnin ja analyysien tukemiseksi EIOPA kehittää vuonna 2015 sekä tietolähteitä että analyysityökaluja, joita se käyttää vakuutusten ja eläkkeiden alan rahoitusvakauden analysoinnissa ja raportoinnissa. Vakuutusalalla tältä osin keskeistä on Solvenssi II järjestelmää varten kehitetyn valvonnan raportointijärjestelmän avulla saatujen asiaankuuluvien tietojen kerääminen, yhdistäminen ja käsittely. Tiedonkeruumenetelmän testaamisen lisäksi toiminnassa 8

9 keskitytään asianmukaisen mittajärjestelmän valmisteluun ja kalibrointiin. EIOPAn laatimien Solvenssi II sääntelyä koskevien valmistautumisohjeiden mukainen tietojen jakaminen tapahtuu ensimmäisen kerran vuonna Sen tarkoituksena on parantaa EIOPAn tehtävissä käytettävän tiedon laatua kehitettäessä tai päivitettäessä nykyisiä toimintamenetelmiä, tuotteita ja palveluita sekä jaettaessa päätelmiä jäsenten kanssa, jotta jäsenet voivat tehdä parannuksia tahoillaan. Tämän ansiosta EIOPA ja sen jäsenet ovat paremmin valmistautuneita Solvenssi II sääntelyyn. Riskien ja uhkien määrittämisen jälkeen EIOPAn on laadittava toimia koskevia ehdotuksia, jos EIOPAn toimia edellyttäviä tapahtumia on ilmennyt. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimien edistämisen ja koordinoinnin lisäksi EIOPA on valmis käyttämään vuonna 2015 perustamisasetukseensa perustuvaa toimivaltaansa julkaista lausuntoja ja suosituksia. Nuorena ja kehittyvänä organisaationa, jonka toiminta liittyy läheisesti piakkoin täytäntöön pantavaan Solvenssi II säännöstöön, EIOPA on intensiivisessä kehitys ja muutosvaiheessa. Uusia riskeihin sovellettavia mittajärjestelmiä, tilastoanalyysejä ja riskinarvioinnin työkaluja tarvitaan EIOPAn toimeksiannon mukaisten tehtävien hoitamisessa. Vuonna 2015 EIOPA suunnittelee esimerkiksi kehittävänsä käänteisen stressitestin tekniikkoja. Lisäksi EIOPA toteuttaa uusia institutionaalisia rakenteita ja menetelmiä, joita on testattava ja tarkistettava sen varmistamiseksi, että ne sopivat tarkoitukseensa. Niitä myös hiotaan tarvittaessa. Esimerkkinä voidaan mainita kollegioiden riskinhallintakehysten läpi käyminen. Kaiken edellä mainitun toiminnan tuloksena EIOPA pystyy niin menetelmien kuin tuotteiden kannalta ennakoimaan tulevia riskejä ja haasteita ja puuttumaan niihin paremmin sekä yhdistämään ne vakuutusten ja eläkkeiden alan todellisuuteen. 5. EIOPA on nykyaikainen, pätevä ja asiantunteva organisaatio, jonka hallintojärjestelyt ovat tehokkaita, menetelmät vaikuttavia ja maine tahraton EIOPA pyrkii varmistamaan korkeatasoisen, tehokkaan ja johdonmukaisen sääntelyn ja valvonnan EU:n vakuutusten ja eläkkeiden markkinoilla. Tämän päämäärän saavuttamiseksi EIOPAn keskeisessä toiminnassa tarvitaan asianmukaista ja tehokasta johtamista ja hallintoa. Lisäksi valvontaviranomaisen tehokkuus edellyttää erityisesti henkistä auktoriteettia ja vahvaa mainetta. Tähän päästään vain, jos organisaation sisäinen hallinto on vahva, sen resurssit ovat ammattitaitoisia ja pystyviä ja sen päivittäinen toiminnan johtaminen on tehokasta. EIOPA jatkaa tehokkaiden toimenpiteiden toteuttamista mahdollisuuksien mukaan varmistamalla varojen tehokkaan käytön kaikessa toiminnassa sekä sen, etteivät liialliset hallinnolliset menettelyt kuormita henkilöstöä. Vuoteen 2015 mennessä EIOPAn hallinnon, sisäisen tarkastuksen ja vastuuvelvollisuuden menettelyt ovat jo hyvin kehittyneet. Vaatimusten mukainen ja tehokas toiminta, varainhoito ja henkilöstösuunnittelu sekä EU:n lainsäädännön noudattaminen kaikessa EIOPAn toiminnassa vahvistuvat tämän tuloksena. Painopiste säilyy kuitenkin jatkuvassa parempaan pyrkimisessä, joten EIOPA jatkaa keskeisten menetelmien ja menettelyiden tarkistamista ja hiomista tällä alalla koko vuoden 2015 ajan. EIOPA käyttää kaikkia näitä muutoksia ja parannuksia myös niiden alojen määrittämiseen, joilla tehokkaassa varainkäytössä on vielä parantamisen varaa ja joilta löytyy tilaisuuksia erityisesti kustannusten vähentämiseen. Turvallinen, vakaa ja toimiva tietotekninen ympäristö on ehdoton edellytys mille tahansa nykyaikaiselle organisaatiolle. EIOPA huolehtii sekä tietoteknisen ympäristönsä kehittämisestä että sen ylläpidosta varmistaakseen, että kyseinen edellytys täyttyy sen henkilöstön ja osallisryhmien kohdalla. EIOPA jatkaa niin ikään pitkälle kehittyneen teknisen infrastruktuurin ja tiedonhallintaympäristön rakentamista, jotta valvontatietoja voidaan kerätä ja käsitellä turvallisesti. Prosessin keskeisiin tekijöihin kuuluu turvallisen tiedonvaihtokeskuksen luominen, yksityiskohtaisen dataluokituksen määrittäminen ja yksityiskohtaisten tiedonhallinnan standardien, sääntöjen ja prosessien toteutus. 9

10 EIOPAn asema ja tehtävät edellyttävät erittäin ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilöstöä. Vuonna 2015 pyritään edelleen panostamaan sopivien henkilöiden rekrytointiin ja tällaisten henkilöiden löytyessä sen varmistamiseen, että nämä henkilöt tuntevat olevansa osa EIOPAn organisaatiokulttuuria ja että he pyrkivät hoitamaan työnsä laadukkaasti ja edustavat EIOPAa myönteisesti osallistuessaan osallisryhmien toimintaan. Myös sisäinen ja ulkoinen viestintä palvelevat edellä mainittua tarkoitusta, ja niiden avulla EIOPA voi tehdä hyvää työtään tunnetuksi jäsentensä sekä markkinoiden ja suuren yleisön keskuudessa, edistää vuorovaikutusta ja varmistaa täysin avoimen toimintakulttuurin. Tämä ei ole pelkkää itsensä markkinointia, vaan se on myös keskeinen tekijä varmistettaessa, että vuonna 2015 tarjottavien tuotteiden ja palveluiden hyödyt todella toteutuvat. 3. Yhteiskomitea Tiivis yhteistyö yhteiskomitean kautta alojen välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi Euroopan valvontaviranomaisten toiminnassa EIOPA on olennainen osa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää, ja se toimii ennakoivalla tavalla yhteiskomiteassa toteutettavassa monialaisessa työssä, joka edistää yhteisten kantojen muodostumista ja lähentymistä sekä auttaa tarvittaessa välttämään mahdolliset päällekkäisyydet alakohtaisessa työssä ja, mikä tärkeintä, vahvistamaan tasavertaisia toimintaedellytyksiä rahoitusalalla. Tämä tapahtuu erityisesti finanssiryhmittymien, tilinpidon ja tilintarkastuksen, rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien ja haavoittuvuuksien sekä kuluttajansuojan alalla yhdessä rahanpesunvastaisten toimenpiteiden ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) kanssa toteutettavan tiedonvaihdon alalla sekä kehitettäessä EJRK:n ja Euroopan valvontaviranomaisten välisiä suhteita. Tältä osin painotetaan erityisesti neuvojen antamista finanssialan yhteisöihin sovellettavasta EU:n kehyksestä, kuluttajansuojaa ja finanssijärjestelmän riskien ja haavoittuvuuksien monialaisen tunnistamisen edistämistä. Yhteiskomitean toiminnasta on kerrottu tarkemmin sen omassa työohjelmassa, jonka kolmen Euroopan valvontaviranomaisen hallintoneuvostot hyväksyivät yhteiskomitean esityksestä. Työohjelma on liitetty EIOPAn vuoden 2015 työohjelmaan. EIOPA asennoituu vuonna 2015 ennakoivasti yhteiskomiteaan liittyvään toimintaan ja tämän toiminnan kasvaneeseen merkitykseen Euroopan finanssivalvojien järjestelmän uudelleentarkastelussa. Tämä edesauttaa yhteiskomitean työohjelman mutkatonta täytäntöönpanoa. Suunnitelman mukaan vuoden 2015 aikaansaannoksilla lisätään yhteiskomitean strategista merkitystä entisestään. 10

EIOPA-MB-16/ tammikuuta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2016

EIOPA-MB-16/ tammikuuta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2016 EIOPA-MB-16/016 11. tammikuuta 2016 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2016 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Vuoden 2016 prioriteetit... 3 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen

Lisätiedot

EVLEV12/237. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Monivuotinen työohjelma 2012 2014

EVLEV12/237. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Monivuotinen työohjelma 2012 2014 1 EVLEV12/237 Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Monivuotinen työohjelma 2012 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Sääntelytehtävät... 3 3. Valvontatehtävät... 5 4. Kuluttajansuoja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Tiivistelmä (FI)

VUOSIKERTOMUS 2013 Tiivistelmä (FI) VUOSIKERTOMUS 2013 Tiivistelmä (FI) Tiivistelmä Tiivistelmä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) jatkoi vuonna 2013 roolinsa ja profiilinsa kehittämistä eurooppalaisessa valvontaympäristössä.

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPA-BoS-12/069 FI Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä 1/7 1. Ohjeet Johdanto 1. EIOPA-asetuksen 1 (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen - EVLEV) 16 artiklan perusteella ja ottaen

Lisätiedot

EVLEV12/103. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Työohjelma 2013

EVLEV12/103. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Työohjelma 2013 EVLEV12/103 Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Työohjelma 2013 EVLEV Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Saksa Puh. + 49 69 951119 20 Faksi: + 49 69 951119 19, wwwsivut: https://eiopa.europa.eu

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

OHJEET TUKITOIMENPITEISIIN MAHDOLLISESTI JOHTAVISTA TESTEISTÄ, TARKASTELUISTA JA MENETTELYISTÄ EBA/GL/2014/ syyskuuta 2014

OHJEET TUKITOIMENPITEISIIN MAHDOLLISESTI JOHTAVISTA TESTEISTÄ, TARKASTELUISTA JA MENETTELYISTÄ EBA/GL/2014/ syyskuuta 2014 EBA/GL/2014/09 22. syyskuuta 2014 Ohjeet, jotka koskevat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun direktiivin 32 artiklan 4 kohdan d alakohdan iii alakohdan

Lisätiedot

EIOPA(BoS(13/164 FI. Ohjeet vakuutusedustajien valitusten käsittelemisestä

EIOPA(BoS(13/164 FI. Ohjeet vakuutusedustajien valitusten käsittelemisestä EIOPA(BoS(13/164 FI Ohjeet vakuutusedustajien valitusten käsittelemisestä EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet JC/GL/2014/01 22. joulukuuta 2014 Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä 1 Sisältö Yhteiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 Tiivistelmä (FI)

VUOSIKERTOMUS 2015 Tiivistelmä (FI) VUOSIKERTOMUS 2015 (FI) Vakuutuksilla ja ammatillisilla lisäeläkkeillä on taloudessa tärkeä rooli. Vakuutustoiminnan arvo on yli kaksi kolmannesta EU:n BKT:stä 1, joten se muodostaa merkittävän osuuden

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0052 (NLE) 8465/17 SCH-EVAL 124 COMIX 295 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE Luxemburg, 10. joulukuuta 2013 ECA/13/45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta 9.2.2017 A8-0003/151 151 Johdanto osan 11 kappale (11) Olisi perustettava nykyaikaistamisrahasto, johon sijoitetaan 2 prosenttia EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista, ja nämä päästöoikeudet

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA-BoS-15/111 FI Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0357/9. Tarkistus. Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0357/9. Tarkistus. Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta 27.4.2015 B8-0357/9 9 25 kohta 25. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimia nuorten suojelemiseksi alkoholin aiheuttamilta haitoilta, erityisesti nostamalla nykyisiä alkoholin käytön ikärajoja vähintään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (02.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (02.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (02.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvosto Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9763/13

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 23.11.2015 B8-1230/5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Tiivistelmä (FI)

VUOSIKERTOMUS 2011. Tiivistelmä (FI) VUOSIKERTOMUS 2011 Tiivistelmä (FI) Tiivistelmä Tiivistelmä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EVLEVin toiminta Euroopan valvontaviranomaisena käynnistyi vuonna 2011. Ensimmäisenä toimintavuotenaan

Lisätiedot

Eurooppalainen finanssivalvonta

Eurooppalainen finanssivalvonta Eurooppalainen finanssivalvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.1.2012 EU:n valvontajärjestelmän tavoitteet 1. Finanssimarkkinoiden makrovakauden valvonnan tehostaminen

Lisätiedot

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. marraskuuta 2009 (01.12) (OR. en) 16111/09 COMPET 482 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto (kilpailukyky) Ed. asiak. nro: 15353/1/09

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0270 (COD) 10460/16 EF 199 ECOFIN 636 CODEC 919 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2008 (04.03) (OR. en) 6922/08 COMPET 81 MI 78 SOC 131 CONSOM 26 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n ehd. nro: 15651/07

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPABoS14/171 FI Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Marraskuu 201 7 Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP: n työjärjestyksen artiklan 9 b nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa käytössä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

1. Komissio toimitti 1. huhtikuuta 2014 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon EU:n palauttamispolitiikasta (8415/14).

1. Komissio toimitti 1. huhtikuuta 2014 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon EU:n palauttamispolitiikasta (8415/14). EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2014 (OR. en) 9936/14 MIGR 82 COMIX 269 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed.

Lisätiedot

EBA/GL/2015/ Ohjeet

EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 39 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista konkreettisista olosuhteista, jotka muodostavat merkittävän uhan rahoitusvakaudelle, ja liiketoiminnan myynnin

Lisätiedot