EIOPABoS14/ syyskuuta Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015"

Transkriptio

1 EIOPABoS14/ syyskuuta 2014 Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Strategiset päämäärät Yhteiskomitea

3 1. Johdanto Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) perustettiin vuonna 2011 Euroopan finanssivalvojien järjestelmään (EFVJ) kuuluvaksi Euroopan valvontaviranomaiseksi. Tavoitteena oli vahvistaa valvontajärjestelyjä Euroopassa vakuutuksenottajien, eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojelun parantamiseksi sekä finanssijärjestelmään kohdistuvan luottamuksen palauttamiseksi. EIOPAn työohjelma 2015 on syntynyt vuotuisen suunnittelukierroksen tuloksena. Kierrokseen kuuluu useita vaiheita, joissa pyritään selvittämään, mitkä ovat EIOPAn toiminnan suurimmat tarpeet ja mihin henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit tulisi keskittää, jotta tehtäviä voidaan priorisoida tarkoituksenmukaisella tavalla ja aikaansaannoksia pystytään seuraamaan jatkuvasti. Suunnittelukierros lisää avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta EIOPAn tärkeimpien osallisryhmien suuntaan, ja sisäisellä tasolla se toimii hallinnon välineenä, jonka avulla EIOPAn yksittäiset aikaansaannokset saadaan liitettyä sen strategiaan. Vuotta 2015 koskeva suunnittelukierros alkoi EIOPAn strategian arvioinnilla, jonka tuloksena strategia jaettiin uudelleen viideksi EIOPAn perustamisasetukseen perustuvaksi päämääräksi, joilla pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti varmistamalla vakuutuksiin ja eläkkeisiin kohdistuva korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen sääntely ja valvonta EU:ssa. Nämä viisi päämäärää ovat seuraavat: Taataan avoimuus, selkeys, saavutettavuus ja oikeudenmukaisuus kuluttajille sisämarkkinoilla. Johdetaan EU:n sisämarkkinoita tukevan vakaan ja järkevän sääntelyn kehittämistä. Parannetaan EU:n vakuutuksenantajien ja lisäeläkejärjestelmien valvonnan laatua, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Tunnistetaan vakuutusalan ja lisäeläkejärjestelmien rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ja uhkat sekä arvioidaan, lievennetään ja hallitaan niitä. EIOPA on nykyaikainen, pätevä ja asiantunteva organisaatio, jonka hallintojärjestelyt ovat tehokkaita, menetelmät vaikuttavia ja maine tahraton. Jokaisella EIOPAn vuonna 2015 tarjoamalla tuotteella tai palvelulla on selkeä tavoite, joka liittyy yhteen näistä viidestä päämäärästä. Näin selkiytetään EIOPAn työn tarkoitusta ja arvoa ja voidaan priorisoida niitä lukuisia vaatimuksia, jotka kilpailevat EIOPAn rajallisista resursseista. Työohjelman seuraavat osiot on jaettu strategisten päämäärien mukaan, ja niissä luodaan katsaus EIOPAn pääasialliseen toimintaan kunkin päämäärän alalla. Tarkempia tietoja yksittäisistä tuotteista ja palveluista löytyy liitteestä I, jossa on esitelty myös resurssien jakautumista. 3

4 2. Strategiset päämäärät 1. Avoimuuden, selkeyden, saavutettavuuden ja oikeudenmukaisuuden takaaminen kuluttajille sisämarkkinoilla Ennakoivia toimia tarvitaan finanssialaan kohdistuvan luottamuksen palauttamiseksi varmistamalla, että kuluttajilla on riittävä suoja haitan aiheutumisen riskiä vastaan, sillä kuluttajat ovat usein heikoimmassa asemassa finanssialalla. Kuluttajat ovat nykyään paremmin tietoisia oikeuksistaan ja vaativat yrityksiltä lisää avoimuutta, vertailtavuutta ja luotettavuutta. EIOPAn näkemyksen mukaan kuluttajansuojalla on kaksi keskeistä ulottuvuutta: Ensinnäkin yrityksiä on johdettava järkevästi, ja niiden vakavaraisuusaseman on oltava vankka, niin että ne voivat täyttää kaikki sitoumuksensa. Asiakkaiden on saatava tarvitsemansa tiedot, heitä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja heidän on saatava rahoilleen vastinetta. Kuluttajien suojelemiseen liittyvän toimeksiantonsa ansiosta EIOPA pystyy toimimaan ennakoivasti ja ehkäisemään tai lieventämään kuluttajalle aiheutuvaa haittaa monin tavoin. EIOPA pyrkii esimerkiksi varmistamaan, että tuotteet suunnitellaan paremmin vastaamaan kuluttajien tarpeita jo ennen kuin ne saapuvat kohdemarkkinoille, tai muussa tapauksessa kuluttajia 1 pitää varoittaa riittävällä tavalla tuotteeseen liittyvistä riskeistä. EIOPAsta on tärkeää varmistaa, että kuluttajaa suojellaan riittävästi sekä ennen tuotteen myyntiä että sen jälkeen. Kuluttajan on saatava riittävät olennaiset tiedot tuotteista, jotta hän pystyy tekemään tietoon perustuvan päätöksen ja luottamaan siihen, että rahoituslaitoksissa tuotteita myyvällä henkilöstöllä on riittävä koulutus ja ammattitaito ja että henkilöstö toimii aina kuluttajan edun mukaisesti. Kuluttajalla on oltava käytössään myös toimiva valituskeino siltä varalta, että ostettu tuote tai palvelu on alaarvoinen. Vuonna 2015 EIOPAn toiminta liittyy pääasiassa kahteen merkittävään säädökseen, tarkemmin sanottuna uudelleen laaditun vakuutusedustusdirektiivin mukaisiin sääntelyvaatimuksiin sekä vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen tuotteiden (PRIPStuotteet) tuotetietoja koskevaan asetukseen ja tähän liittyvään delegoituja säädöksiä koskevaan neuvontaan tai teknisten sääntelystandardien laatimiseen. Viimeksi mainitun säädöksen osalta varsinainen työ tehdään ensin yhteiskomiteassa, minkä jälkeen kolmen Euroopan valvontaviranomaisen hallintoneuvostot hyväksyvät aikaansaannoksen. Uudelleen laadittuun vakuutusedustusdirektiiviin ja PRIPStuotteiden tuotetietoja koskevaan asetukseen liittyvät niin ikään myös EIOPAn toimialaan kuuluvien tuotteiden valvonta ja hallinnointi sekä vahinkovakuutustuotteista kuluttajille annettavien tietojen lisääminen. Myös markkinakäyttäytymiseen liittyvistä asioista on määrä tehdä aihekohtainen tarkastelu. Merkittävää työtä tehdään lisäksi yksilöllisistä eläkevakuutuksista komissiolle annettavan kuluttajansuojaasioita koskevan neuvonnan alalla, lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden hyviä käytäntöjä koskevaan kertomukseen liittyvä komission neuvonpyyntö mukaan lukien. Eläkkeiden alan toimintaan kuuluvat myös havaitut markkinakäytännöt, joiden avulla eri eläkerahastoista julkaistuja tietoja voidaan verrata keskenään. EIOPA on samoin valmis tarjoamaan vakuutustakuujärjestelmiin liittyvää teknistä asiantuntemusta Euroopan komission pyynnöstä. Finanssialan uusien ja nykyisten toimien seurantaa jatketaan. Merkittävänä tapahtumana voidaan mainita myös EIOPAn järjestettäväksi tuleva Euroopan valvontaviranomaisten yhteinen kuluttajansuojapäivä. 1 Yksinkertaisuuden vuoksi tässä asiakirjassa kuluttajilla tarkoitetaan myös eläkejärjestelmiin kuuluvia jäseniä ja edunsaajia, ellei toisin mainita. 4

5 Vuoden 2015 toiminnan tuloksena kuluttajansuoja vahvistuu vakuutusten ja eläkkeiden alalla siten, että painopiste on erityisesti vakuutusalan tietojen antamiseen ja vaihtoon liittyvissä sääntelyvaatimuksissa. Eläkkeiden alan toiminnalla edesautetaan yksilöllisiin eläkevakuutuksiin liittyvän lainsäädäntökehyksen toteutusta, ja painopiste kohdistuu yleisesti jälleen liikkuvien työntekijöiden kuluttajansuojaan. Lisäksi vuoden 2015 toiminnalla ja erityisesti kuluttajansuojaa koskevalla kertomuksella luodaan perustaa tulevalle toiminnalle, minkä avulla varmistetaan EIOPAn johtava asema tällä alalla ja tuodaan hyötyä kuluttajille kaikkialla Euroopan unionissa. 2. EU:n sisämarkkinoita tukevan vakaan ja järkevän sääntelyn kehittämisen johtaminen Sääntely ja laajemmin koko sääntelykehys ovat keskeisellä sijalla sisämarkkinoiden toiminnan parantamisessa. EIOPAn asema laadukkaiden yhteisten standardien ja käytäntöjen kehittämisessä myötävaikuttaa yhteisen valvontakulttuurin kehittymiseen sekä yhteisen sääntökirjan laatimiseen vakuutusten ja eläkkeiden alalla. EIOPAn toiminta sekä vankka tekninen asiantuntijatyö ovat olleet aiemmin ja ovat myös vuonna 2015 keskeinen tekijä vakuutusyrityksiä koskevan Solvenssi II sääntelykehyksen kehittämisessä. Näin varmistetaan, että vakuutusyrityksiin liittyviä tärkeitä näkökohtia käsitellään johdonmukaisella tavalla eri puolilla Eurooppaa. Solvenssi II säännöstössä on 25 toimeksiantoa, jotka koskevat teknisten täytäntöönpanostandardien antamista. Vuonna 2015 EIOPA viimeistelee seitsemän ohjetta ja antaa 12 teknistä täytäntöönpanostandardia Euroopan komissiolle. Sisämarkkinat vahvistuvat, jos vakuutusyritysten vastuiden laskennassa käytetään yhtenäisiä tietoja, mikä on yksi Solvenssi II säännöstön vaatimuksista. EIOPAn on tärkeää ottaa vastuu sen varmistamisesta, että vastuiden laskemisessa käytetty menetelmä sekä muut menetelmät ovat kunnollisia mutta kuitenkin toteutettavissa. EIOPA suunnittelee, toteuttaa ja testaa keskeisiä menetelmiä osana Solvenssi II sääntelyä, mukaan lukien parhaan estimaatin laskemisessa tarvittava oleellinen riskitön korkokanta, niin kutsutun kontrasyklisen vaimennustekijän (equity dampener) soveltaminen ja volatiliteettikorjaus. EIOPA täydentää näitä toimia ajan kuluessa siten, että Solvenssi II säännöstö on pantu täysimääräisesti täytäntöön 1. tammikuuta Asianmukaisen, turvallisen ja kestävän eläkejärjestelmän luominen on yksi Euroopan unionin keskeisistä tavoitteista, ja EIOPA on sitoutunut myötävaikuttamaan sen kehittämiseen. Eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojelua painotettaessa sääntelyn on läpäistävä taloudellista todellisuutta kuvaava testi. Tämä kuuluu meidän kaikkien vastuulle: resursseja (taloudellisia varoja ja turvallisuusmekanismeja) on oltava riittävästi käytettävissä eläkelupausten täyttämiseksi kohtuullisella tavalla. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten rahoitusaseman avoimen ja realistisen arvioinnin ennakkoedellytys on varojen ja vastuiden markkinaehtoinen arvottaminen objektiivisella tavalla samalla, kun otetaan järjestävän laitoksen arvo huomioon. Lisäksi riskilähtöisen sääntelyjärjestelmän avulla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaville laitoksille on mahdollista saada aikaan oikeat kannustimet riskien hallintaan. Ammatillisten lisäeläkkeiden alalla sääntelyllä voidaan myös vahvistaa sisämarkkinoita helpottamalla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten mahdollisuutta rajatylittävään toimintaan, ja niillä voidaan varmistaa hallinnointia ja tietojen antamista koskevat korkeat standardit kaikille lisäeläkejärjestelmien jäsenille ja edunsaajille EU:ssa. EIOPA antaa vuonna 2015 neuvoja Euroopan komissiolle niillä vastuualoilla, joita EIOPAlle mahdollisesti osoitetaan uudella ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annettavalla direktiivillä sen mukaan, miten direktiivin valmistelu etenee. Lisäksi EIOPA antaa Euroopan komissiolle neuvoja yksilöllisistä eläkevakuutuksista vuoden 2014 alussa toimitetun kertomuksen perusteella sekä tarkastelee ammatillisiin lisäeläkkeisiin liittyvää vakavaraisuutta ottamalla lähtökohdaksi kaikkien aikojen ensimmäisestä kvantitatiivisesta vaikutustutkimuksesta edellisenä vuonna laaditun loppukertomuksen. Vakavaraisuuden alalla erityistä huomiota kiinnitetään taseen loppusummaa korostavan kokonaisvaltaisen lähestymistavan (holistic balance sheet approach) kehityksen teknisen analysoinnin jatkamiseen korostamalla määritelmiä ja menetelmiä seuraavilla 5

6 aloilla: järjestävän laitoksen tuki, valvontatoimet, harkinnanvarainen päätöksenteko, etuuksien karsiminen ja sopimusten rajat. Lisäksi korostetaan järjestävän laitoksen tukea koskevien teknisten eritelmien parantamista. Vakaan ja järkevän sääntelyn kehittäminen edellyttää vakuutusten ja lisäeläkkeiden alan koon ja luonteen tuntemusta. Sen avulla EIOPA pystyy suunnittelemaan ja panemaan paremmin täytäntöön sääntelyn, joka vastaa eurooppalaisten vakuutuksenantajien ja lisäeläkejärjestelmien ominaispiirteitä, sekä asettamaan oikeasuhteisia vaatimuksia. Vuonna 2015 EIOPA jatkaa EU:n eläkejärjestelyjä koskevan tietokannan, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten rekisterin ja EU:n vakuutus ja jälleenvakuutusyritysten tietokannan päivittämistä. Tällaisen sääntelyn kustannuksista ja hyödyistä sekä niiden vaikutuksesta eri osapuoliin on tärkeää olla hyvin perillä. EIOPA tekee perusteellisen vaikutustutkimuksen jokaisesta vuonna 2015 valmistuvasta teknisestä täytäntöönpanostandardista ja ohjeesta. Lisäksi EIOPA tekee vaikutustutkimukset mahdollisesti annettavista neuvoista ja sääntelytuotteista, jotka liittyvät ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevaan direktiiviin, vakuutusedustusdirektiiviin tai PRIPStuotteiden tuotetietoja koskevaan asetukseen. Tämä edesauttaa tietoon perustuvien päätösten tekemistä sääntelyn alalla. EIOPAn sääntelyssä otetaan huomioon myös sääntelyn pääasiallisena kohteena olevien tahojen näkemykset ja asiantuntemus. EIOPA saakin arvokasta palautetta vakuutusalan osallisryhmältään ja lisäeläkealan osallisryhmältään. Osallisryhmät edustavat kuluttajien etua, riippumattomia tutkijoita sekä vakuutusten ja lisäeläkkeiden antajia. EIOPA jatkaa vuonna 2015 osallistumista osallisryhmien toimintaan ja edesauttaa niiden lausuntojen, palauteyhteenvetojen ja oma aloitteisen työn esille tuomista. Vakuutusten ja eläkkeiden alalla annettavan EIOPAn sääntelyn on vastattava myös tilinpidossa tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat kaikkiin EU:n yrityksiin, ja sillä on varmistettava, että tilinpitoa koskevat vaatimukset vastaavat kohtuulliselta kannalta katsottuna mahdollisimman pitkälti vakuutusten ja lisäeläkkeiden alan erityispiirteitä. EIOPA varmistaa vuonna 2015 alojen välisen johdonmukaisuuden tilinpitoasioissa sekä EIOPAn työn kannalta olennaisen eurooppalaisen ja kansainvälisen tilinpitoympäristön seurannan. Sääntelytyössä hyödynnetään EIOPAn ulospäin suuntautunutta julkisuuskuvaa ja ennakoivaa osallistumista jäsenten ja keskeisten kansainvälisten organisaatioiden toimintaan. Vuonna 2015 EIOPA jatkaa EU:n vakuutusvalvojien verkoston kehittämistä erityisesti osallistuessaan kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön (IAIS) toimintaan. Aktiivinen osallistuminen IAIS:n toimintaan antaa EIOPAlle tilaisuuden muokata kansainvälisiä standardeja ja ottaa opiksi muualla maailmassa sovellettavista hyvistä käytännöistä. EIOPA ottaa lähtökohdaksi erityisesti syyskuussa 2014 sovitun, peruspääomavaatimusta koskevan ehdotuksen ja tarjoaa jatkossakin taustatietoa vakuutusyritysryhmiä koskevien kansainvälisten pääomavaatimusten laatimiseen. EIOPA jatkaa osallistumista eläkeasioista vastaavien kansainvälisten organisaatioiden toimintaan, mukaan lukien Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja kansainvälinen eläkevalvojien järjestö (IOPS). Se osallistuu myös Euroopan kolmen valvontaviranomaisen vuosikokoukseen ja EU:n vaikutustenarviointiverkostoon, ja antaa niihin oman panoksensa. Vakuutusalan maailmanlaajuinen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että EU:n sääntely vaikuttaa kolmansiin maihin, ja päinvastoin. Jos EU:ssa käytössä olevan valvontajärjestelmän ja kolmannessa maassa käytössä olevan valvontajärjestelmän välillä on samankaltaisia säännöksiä vakuutuksenottajien suojelusta, on mahdollista tukeutua tiettyihin kolmannen maan valvontajärjestelmän näkökohtiin, ja päinvastoin. Tämä vähentää yhtälailla sekä yrityksiin että valvontaviranomaisiin kohdistuvaa rasitusta. EIOPA viimeistelee vuonna 2015 vastaavuusarvioinnit ja puuteanalyysit Euroopan komission pyytämällä tavalla asiaan liittyvän päätöksenteon teknisten perusteiden valmistelua varten. Lisäksi EIOPA auttaa kansallisia valvontaviranomaisia vastaavuustyössä, osaltaan myös yhtenäisen lähestymistavan varmistamiseksi. 6

7 EIOPA jatkaa sääntelystä käytävää vuoropuhelua keskeisten alueellisten elinten ja maiden kanssa. Erityisesti Yhdysvaltojen kanssa käymänsä vuoropuhelun yhteydessä EIOPA vie eteenpäin EIOPAn ja Yhdysvaltain vakuutusviraston (Federal Insurance Office) välillä [vuonna 2014 tehdyllä sopimuksella] aikaansaatuja tuloksia. EIOPA jatkaa myös vuonna 2013 alkaneen EU:n ja Yhdysvaltojen välisen hankkeen toteutusta viisivuotisessa ohjelmassa. Vuoden 2015 toiminnan tuloksena sääntelykehys vahvistuu entisestään vakuutusten ja eläkkeiden alalla siten, että painopiste on vakuutus ja jälleenvakuutusyritysten Solvenssi II sääntelyssä; vakavaraisuuden alalla sekä hallinnoinnin ja tietojen antamisen alalla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta. Komissiolle valmistellaan lisäneuvontaa yksityisten eläkevakuutusten sisämarkkinoiden luomisesta. Vuonna 2015 toimintalinjoja koskevassa työssä otetaan huomioon myös kansainvälinen kehitys. Lisäksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten rajatylittävää toimintaa koskeva laajempi markkinakehityskertomus muodostaa perustan tämän alan aloitteiden tulevalle tarkastelulle. 3. EU:n vakuutuksenantajien ja ammatillisten lisäeläkkeiden valvonnan laadun, tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantaminen EIOPAn tehtävänä on tukea toimivaltaisia kansallisia viranomaisia painottamalla kansallisen valvonnan laatua ja johdonmukaisuutta, vahvistamalla rajatylittävien yritysryhmien valvontaa ja auttamalla kansallisia valvontaviranomaisia toteuttamaan tehokasta valvontaa. Päivittäinen valvontatoiminta kuuluu kunkin yksittäisen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen toimeksiantoon, toimivaltaan ja vastuulle. Säilyttämällä riippumattoman aseman neuvontaa ja apua antaessaan EIOPA pystyy tukemaan oikeudenmukaista ja tasapuolista valvontajärjestelmää, josta kaikki asianosaiset osapuolet hyötyvät. Valvontakollegioilla on erittäin tärkeä asema suurimpien ja usein myös monipolvisimpien (rajatylittävien) yritysryhmien valvonnassa. Valvonnan laadun lisäämiseksi entisestään EIOPAn kollegiotyöryhmä jatkaa johtavassa asemassa kollegioiden toiminnan valvomista ja niiden toiminnan tehokkuuden, vaikuttavuuden ja johdonmukaisuuden edistämistä. Se antaa kollegioille myös asiantuntijaapua ja tarjoaa tilaisuuden vertailla käytäntöjä. Vuosi 2015 on viimeinen valmistautumisvuosi, ennen kuin Solvenssi II sääntely pannaan odotusten mukaan täytäntöön 1. tammikuuta EIOPA tukee ensisijaisena toimena Solvenssi II sääntelyn johdonmukaista täytäntöönpanoa rajatylittävien yritysryhmien kohdalla erityisesti vuotuisen kollegioiden toimintasuunnitelman sisällön ja tuotosten kautta. Se myös raportoi täytäntöönpanon edistymisestä kullekin kollegiolle, kehittää yritysryhmien valvonnan hyviä käytäntöjä ja varmistaa tarvittaessa alojen välisen johdonmukaisuuden muiden Euroopan valvontaviranomaisten soveltamien lähestymistapojen kanssa. EIOPA osallistuu myös valvontakäytäntöjen ja sisäisten mallien alalla käytettävien välineiden lähentymisen ja yhdenmukaisuuden lisäämiseen. Tältä osin osallisryhmiltä (yrityksiltä ja valvontaviranomaisilta) saadussa palautteessa vaaditaan EIOPAlle keskeistä asemaa tällä alalla. Vuonna 2015 EIOPAn sisäisten mallien asiantuntijakeskus jatkaa tarjoamansa tuen kehittämistä ja vahvistamista sisäisten mallien arvioinnin johdonmukaisuuden edistämiseksi tehden täysimittaista yhteistyötä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa ja pitäen yhteyttä vakuutusyrityksiin. EIOPA pitää yllä säännöllisiä kahdenvälisiä suhteita toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin seuratakseen niiden valmistautumista Solvenssi II sääntelyyn, ymmärtääkseen paremmin niiden valvonta ja sääntelykehystä ja antaakseen palautetta lähentymisen lisäämiseksi. Yhdenmukaisuuden olisi lisäännyttävä ja rahoituslaitoksia ja markkinoita koskevien sääntöjen soveltamisen olisi oltava johdonmukaista eri puolilla unionia. Tähän palautteeseen sisältyvät valvontaohjelmien, käytäntöjen ja tulosten tarkastelun, seurannan ja niistä raportoinnin perusteella määritettävät parhaat käytännöt. Tavoitteena on lähentää valvontakäytäntöjä sekä lisätä valvontaviranomaisten valmiutta saada valvonnallaan aikaan korkealaatuisia tuloksia. 7

8 EIOPAn näkökulma tuo lisäarvoa Euroopan tasolta, kun se kerää tietoa arvioidakseen toimintansa vaikutusta kilpailuun ja innovointiin sisämarkkinoilla. EIOPA pyrkii myös vaikuttamaan myönteisesti valvontakulttuuriin vertaisarviointien, sovittelun sekä alakohtaisen ja monialaisen koulutuksen ja muiden tapahtumien avulla. EIOPA jatkaa vuonna 2015 vertaisarviointien tekemistä. Jokaisessa niistä keskitytään tiettyyn aiheeseen ja tuodaan esille saavutetut tulokset, määritetään parhaita käytäntöjä ja annetaan konkreettisia parannusehdotuksia. Luonteensa vuoksi kulttuurissa tapahtuvan muutoksen aikaansaaminen on pitkän aikavälin päämäärä, koska siinä on pyrittävä vaikuttamaan syvälle juurtuneisiin asenteisiin, uskomuksiin ja arvoihin. Koulutukset suunnitellaan uusimpia menetelmiä hyödyntäen, ja niissä käytetään nykyaikaisia välineitä, kuten webinaareja ja verkkokonferensseja, joilla tavoitetaan suurempi osa valvontayhteisöstä. EIOPA osallistuu laajasti osallisryhmiensä ja muiden Euroopan valvontaviranomaisten toimintaan varmistaakseen, että sen koulutus ja tapahtumaohjelmat ovat hyödyllisiä ja kiinnostavia. Vuonna 2015 EIOPA aikoo järjestää vähintään 20 tapahtumaa, joissa painopiste on siirretty toimintalinjoista toteutukseen. Näihin kuuluu teknisiä koulutusseminaareja, pehmeitä taitoja käsitteleviä seminaareja ja julkisia tapahtumia, kuten EIOPAn vuosikonferenssi, Euroopan valvontaviranomaisten yhteinen kuluttajapäivä, yhteistyössä vakuutussääntelyn kansainvälisen keskuksen (ICIR) ja Maailmanpankin kanssa järjestettävä 5. maailmanlaajuinen vakuutuskonferenssi sekä tarpeen mukaan järjestettäviä julkisia kuulemisia. Tiedonvaihto on perustavan tärkeää yleisen valvontakehyksen tehokkuuden lisäämiseksi. Monet kansalliset valvontaviranomaiset ovat kehittäneet tapauskohtaisia ratkaisuja turvallisen tiedonvaihdon ongelmaan. Turvallisen tiedonvaihdon toteuttamiseksi ja yhteistyötilaisuuksien tarjoamiseksi EIOPAn henkilöstölle ja keskeisille osallisryhmille EIOPA tarjoaa jäsenilleen online yhteistyövälineen ekstranetin kautta. EIOPAlla on myös lakimääräinen tehtävä antaa tiettyjä tietoja yleisön tutustuttavaksi, mukaan lukien ajantasainen tieto osallisryhmistä sekä kollegioiden jäsenistä ja osallistujista. Näitä tietoja päivitetään ja ne julkaistaan vuonna Vakuutusalan ja lisäeläkejärjestelmien rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien ja uhkien tunnistaminen, arviointi, lieventäminen ja hallinta Tehokas puuttuminen mihin tahansa vakuutusten ja eläkejärjestelmien markkinoilla ilmenevään, rahoitusvakauteen kohdistuvaan riskiin tai uhkaan edellyttää varhaisen vaiheen tietoisuutta asiasta. EIOPA jatkaa vuonna 2015 säännöllistä riskinarviointitoimintaansa ottamalla samalla huomioon edistämiseen ja koordinointiin liittyvät toimet tai muut uhkia vastaan toteutettavat toimet. Säännöllisen valvonnan ja analysoinnin pohjalta tuotetaan EIOPAn keskeiset riskituotteet: neljännesvuosittain julkaistavat riskikojelaudat, puolivuosittain julkaistavat rahoitusriskikertomukset ja tapauskohtaiset riskikyselyt. EIOPA tekee myös muodollisen arvioinnin siitä, täyttyvätkö edellytykset, joiden perusteella EIOPA voi muodollisesti edistää tai koordinoida toimivaltaisten kansallisten viranomaisten valvontatoimia. Stressitesti on keskeinen väline arvioitaessa, miten hyvin rahoituslaitokset sietävät heikkoa markkinatilannetta. Vuonna 2014 toteutetun vakuutusalan stressitestin tulosten pohjalta EIOPA laatii kerättyjen tietojen perusteella vuonna 2015 suosituksia siitä, miten haavoittuvuuksia voidaan hallita, miten ennaltaehkäiseviä tai korjaavia toimia voidaan toteuttaa tarvittaessa ja miten menetelmää voidaan vahvistaa tulevia testejä varten. Ammatillisten lisäeläkkeiden alalla EIOPA suunnittelee toteuttavansa ensimmäisen stressitestinsä alalla vuonna Riskinarvioinnin ja analyysien tukemiseksi EIOPA kehittää vuonna 2015 sekä tietolähteitä että analyysityökaluja, joita se käyttää vakuutusten ja eläkkeiden alan rahoitusvakauden analysoinnissa ja raportoinnissa. Vakuutusalalla tältä osin keskeistä on Solvenssi II järjestelmää varten kehitetyn valvonnan raportointijärjestelmän avulla saatujen asiaankuuluvien tietojen kerääminen, yhdistäminen ja käsittely. Tiedonkeruumenetelmän testaamisen lisäksi toiminnassa 8

9 keskitytään asianmukaisen mittajärjestelmän valmisteluun ja kalibrointiin. EIOPAn laatimien Solvenssi II sääntelyä koskevien valmistautumisohjeiden mukainen tietojen jakaminen tapahtuu ensimmäisen kerran vuonna Sen tarkoituksena on parantaa EIOPAn tehtävissä käytettävän tiedon laatua kehitettäessä tai päivitettäessä nykyisiä toimintamenetelmiä, tuotteita ja palveluita sekä jaettaessa päätelmiä jäsenten kanssa, jotta jäsenet voivat tehdä parannuksia tahoillaan. Tämän ansiosta EIOPA ja sen jäsenet ovat paremmin valmistautuneita Solvenssi II sääntelyyn. Riskien ja uhkien määrittämisen jälkeen EIOPAn on laadittava toimia koskevia ehdotuksia, jos EIOPAn toimia edellyttäviä tapahtumia on ilmennyt. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimien edistämisen ja koordinoinnin lisäksi EIOPA on valmis käyttämään vuonna 2015 perustamisasetukseensa perustuvaa toimivaltaansa julkaista lausuntoja ja suosituksia. Nuorena ja kehittyvänä organisaationa, jonka toiminta liittyy läheisesti piakkoin täytäntöön pantavaan Solvenssi II säännöstöön, EIOPA on intensiivisessä kehitys ja muutosvaiheessa. Uusia riskeihin sovellettavia mittajärjestelmiä, tilastoanalyysejä ja riskinarvioinnin työkaluja tarvitaan EIOPAn toimeksiannon mukaisten tehtävien hoitamisessa. Vuonna 2015 EIOPA suunnittelee esimerkiksi kehittävänsä käänteisen stressitestin tekniikkoja. Lisäksi EIOPA toteuttaa uusia institutionaalisia rakenteita ja menetelmiä, joita on testattava ja tarkistettava sen varmistamiseksi, että ne sopivat tarkoitukseensa. Niitä myös hiotaan tarvittaessa. Esimerkkinä voidaan mainita kollegioiden riskinhallintakehysten läpi käyminen. Kaiken edellä mainitun toiminnan tuloksena EIOPA pystyy niin menetelmien kuin tuotteiden kannalta ennakoimaan tulevia riskejä ja haasteita ja puuttumaan niihin paremmin sekä yhdistämään ne vakuutusten ja eläkkeiden alan todellisuuteen. 5. EIOPA on nykyaikainen, pätevä ja asiantunteva organisaatio, jonka hallintojärjestelyt ovat tehokkaita, menetelmät vaikuttavia ja maine tahraton EIOPA pyrkii varmistamaan korkeatasoisen, tehokkaan ja johdonmukaisen sääntelyn ja valvonnan EU:n vakuutusten ja eläkkeiden markkinoilla. Tämän päämäärän saavuttamiseksi EIOPAn keskeisessä toiminnassa tarvitaan asianmukaista ja tehokasta johtamista ja hallintoa. Lisäksi valvontaviranomaisen tehokkuus edellyttää erityisesti henkistä auktoriteettia ja vahvaa mainetta. Tähän päästään vain, jos organisaation sisäinen hallinto on vahva, sen resurssit ovat ammattitaitoisia ja pystyviä ja sen päivittäinen toiminnan johtaminen on tehokasta. EIOPA jatkaa tehokkaiden toimenpiteiden toteuttamista mahdollisuuksien mukaan varmistamalla varojen tehokkaan käytön kaikessa toiminnassa sekä sen, etteivät liialliset hallinnolliset menettelyt kuormita henkilöstöä. Vuoteen 2015 mennessä EIOPAn hallinnon, sisäisen tarkastuksen ja vastuuvelvollisuuden menettelyt ovat jo hyvin kehittyneet. Vaatimusten mukainen ja tehokas toiminta, varainhoito ja henkilöstösuunnittelu sekä EU:n lainsäädännön noudattaminen kaikessa EIOPAn toiminnassa vahvistuvat tämän tuloksena. Painopiste säilyy kuitenkin jatkuvassa parempaan pyrkimisessä, joten EIOPA jatkaa keskeisten menetelmien ja menettelyiden tarkistamista ja hiomista tällä alalla koko vuoden 2015 ajan. EIOPA käyttää kaikkia näitä muutoksia ja parannuksia myös niiden alojen määrittämiseen, joilla tehokkaassa varainkäytössä on vielä parantamisen varaa ja joilta löytyy tilaisuuksia erityisesti kustannusten vähentämiseen. Turvallinen, vakaa ja toimiva tietotekninen ympäristö on ehdoton edellytys mille tahansa nykyaikaiselle organisaatiolle. EIOPA huolehtii sekä tietoteknisen ympäristönsä kehittämisestä että sen ylläpidosta varmistaakseen, että kyseinen edellytys täyttyy sen henkilöstön ja osallisryhmien kohdalla. EIOPA jatkaa niin ikään pitkälle kehittyneen teknisen infrastruktuurin ja tiedonhallintaympäristön rakentamista, jotta valvontatietoja voidaan kerätä ja käsitellä turvallisesti. Prosessin keskeisiin tekijöihin kuuluu turvallisen tiedonvaihtokeskuksen luominen, yksityiskohtaisen dataluokituksen määrittäminen ja yksityiskohtaisten tiedonhallinnan standardien, sääntöjen ja prosessien toteutus. 9

10 EIOPAn asema ja tehtävät edellyttävät erittäin ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilöstöä. Vuonna 2015 pyritään edelleen panostamaan sopivien henkilöiden rekrytointiin ja tällaisten henkilöiden löytyessä sen varmistamiseen, että nämä henkilöt tuntevat olevansa osa EIOPAn organisaatiokulttuuria ja että he pyrkivät hoitamaan työnsä laadukkaasti ja edustavat EIOPAa myönteisesti osallistuessaan osallisryhmien toimintaan. Myös sisäinen ja ulkoinen viestintä palvelevat edellä mainittua tarkoitusta, ja niiden avulla EIOPA voi tehdä hyvää työtään tunnetuksi jäsentensä sekä markkinoiden ja suuren yleisön keskuudessa, edistää vuorovaikutusta ja varmistaa täysin avoimen toimintakulttuurin. Tämä ei ole pelkkää itsensä markkinointia, vaan se on myös keskeinen tekijä varmistettaessa, että vuonna 2015 tarjottavien tuotteiden ja palveluiden hyödyt todella toteutuvat. 3. Yhteiskomitea Tiivis yhteistyö yhteiskomitean kautta alojen välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi Euroopan valvontaviranomaisten toiminnassa EIOPA on olennainen osa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää, ja se toimii ennakoivalla tavalla yhteiskomiteassa toteutettavassa monialaisessa työssä, joka edistää yhteisten kantojen muodostumista ja lähentymistä sekä auttaa tarvittaessa välttämään mahdolliset päällekkäisyydet alakohtaisessa työssä ja, mikä tärkeintä, vahvistamaan tasavertaisia toimintaedellytyksiä rahoitusalalla. Tämä tapahtuu erityisesti finanssiryhmittymien, tilinpidon ja tilintarkastuksen, rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien ja haavoittuvuuksien sekä kuluttajansuojan alalla yhdessä rahanpesunvastaisten toimenpiteiden ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) kanssa toteutettavan tiedonvaihdon alalla sekä kehitettäessä EJRK:n ja Euroopan valvontaviranomaisten välisiä suhteita. Tältä osin painotetaan erityisesti neuvojen antamista finanssialan yhteisöihin sovellettavasta EU:n kehyksestä, kuluttajansuojaa ja finanssijärjestelmän riskien ja haavoittuvuuksien monialaisen tunnistamisen edistämistä. Yhteiskomitean toiminnasta on kerrottu tarkemmin sen omassa työohjelmassa, jonka kolmen Euroopan valvontaviranomaisen hallintoneuvostot hyväksyivät yhteiskomitean esityksestä. Työohjelma on liitetty EIOPAn vuoden 2015 työohjelmaan. EIOPA asennoituu vuonna 2015 ennakoivasti yhteiskomiteaan liittyvään toimintaan ja tämän toiminnan kasvaneeseen merkitykseen Euroopan finanssivalvojien järjestelmän uudelleentarkastelussa. Tämä edesauttaa yhteiskomitean työohjelman mutkatonta täytäntöönpanoa. Suunnitelman mukaan vuoden 2015 aikaansaannoksilla lisätään yhteiskomitean strategista merkitystä entisestään. 10

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.7.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Elintarvikeketjussa muodostetuissa vertikaalisissa suhteissa noudatettavien hyvän kauppatavan periaatteiden täytäntöönpanomekanismi

Elintarvikeketjussa muodostetuissa vertikaalisissa suhteissa noudatettavien hyvän kauppatavan periaatteiden täytäntöönpanomekanismi Elintarvikeketjussa muodostetuissa vertikaalisissa suhteissa noudatettavien hyvän kauppatavan periaatteiden täytäntöönpanomekanismi 25. tammikuuta 2013 Allekirjoittajat: vain ne organisaatiot, jotka hyväksyvät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.6. KOM() 267 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Yhteenveto Tämän valmisteluasiakirjan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan terveyteen ja yhteisön laajenemiseen

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS)

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) LIMITE RECH 137 ATO 104 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot