EIOPA-13/ syyskuuta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014"

Transkriptio

1 EIOPA-13/ syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma

2 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät Vakuutukset Ammatilliset lisäeläkkeet Vaikutusten arviointi Kirjanpito Valvontatehtävät Valvontakollegiot Paikalla tehtävät yhteiset tarkastukset Sisäisten mallien asiantuntijakeskus Muut valvontakäytännöt Unionin lain rikkominen Kuluttajansuoja ja rahoitusinnovointi Kuluttajansuoja Rahoitusinnovointi Vakuutustakuujärjestelmät Yhteinen valvontakulttuuri Koulutus ja henkilöstövaihto Vertaisarvioinnit Sovittelu Finanssivakaus Markkinoiden muutokset Stressitestit EIOPA ja EJRK Kriisitilanteet Kriisien ehkäisy, hallinta ja ratkaisu Kansainväliset suhteet Suhteet sidosryhmiin EIOPA ja EU:n toimielimet / erillisvirastojen verkosto EFVJ:n sisäiset suhteet Kansainvälinen vuoropuhelu EIOPA ja kansainväliset valvontaorganisaatiot Vastaavuus EIOPAn sisäinen organisaatio Oikeusasiat Hallinto ja organisaatio Tiedonhallinta Yrityksen tukitoiminnot Yhteiskuntavastuu

3 1. Johdanto Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) työohjelma on väline, jonka avulla viranomainen kartoittaa, priorisoi ja seuraa tavoitteitaan ja tuotoksiaan. Työohjelma liittyy sen pitkän aikavälin strategiaan, toiminnan nykyiseen kehitysvaiheeseen ja talousarvioon. Vuoden 2014 työohjelman rakenne on samanlainen kuin aiemmissa työohjelmissa; siinä tarkastellaan sekä EIOPAn tehtäviä että sen sisäistä organisaatiota. Työohjelman kehittäminen perustuu kahteen käsitteeseen, työn laatu ja kunnianhimo, tavoitteena tehdä EIOPAsta malli ja edelläkävijä vakuutusten ja ammatillisten lisäeläkkeiden alalla unionin ja sen kansalaisten hyödyksi. Kumpikin elementti johtaa myös tehokkaaseen priorisointiin EIOPAn eri tehtävien ja myös käytössä olevien resurssien mukaisesti. Työohjelman painopisteet ovat valvonnan ja sääntelyn lähentämisessä, finanssivakauden lisäämisessä ja johtavan aseman edistämisessä kuluttajansuojan alalla. Sääntelyn alalla on odotettavissa Solvenssi II -säännöstöön liittyvää lisätyötä sekä teknisten normien että ohjeiden laadinnassa, mutta ammatillisia lisäeläkkeitä painotetaan vahvemmin. EIOPA jatkaa vuonna 2014 toimia yksilöllisten eläkevakuutusten alalla keskittymällä selkeästi kuluttajansuojaan. Valvontatehtäviä lisätään entisestään erityisesti paikalla tehtävien yhteisten tarkastusten osalta tässä EIOPA lisää valmiuksiaan vuonna 2013 toteutetuista kokeiluista saatujen kokemusten perusteella - sekä vahvistamalla sisäisten mallien asiantuntijakeskusta. Kollegioissa tehtävä työ on edelleen EIOPAn keskeinen painopiste, samoin kuin valvontakäsikirja. Kuluttajat erityisesti finanssituotteiden kuluttajat ovat markkinatoimijoista haavoittuvimmassa asemassa, ja heitä on suojeltava aktiivisesti. EIOPAn työ tällä alueella pyrkii muuttamaan tilannetta kouriintuntuvasti ja myönteisesti edistämällä markkinoiden kuluttajaystävällisyyttä, yksinkertaisuutta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Voidakseen suorittaa tehtävänsä hyvin EIOPA jatkaa organisaationsa kehittämistä, mikä lisää sen talousarviota ja henkilöstön määrää. EIOPA on täysin tietoinen nykyisestä taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta, joten se 3

4 pyrkii aktiivisesti sijoittamaan työntekijöitään uusiin tehtäviin, priorisoimaan tehtäviä ja käyttämään resurssinsa tehokkaasti. EIOPAn tehtävät, vastuualueet ja toiminnan ala ovat hyvin laajoja. Sen vuoksi on tärkeää tehdä strategisia valintoja kullakin sen työn eri alueella. Tämä työohjelma on syntynyt tällaisen päätöksenteon tuloksena. Työohjelman nykyistä versiota on pidettävä alustavana. 2. Sääntelytehtävät Kolmen vuoden aikana EIOPA on luonut perustan vakuutusten ja ammatillisten lisäeläkkeiden eurooppalaiselle sääntelykehykselle. EIOPA on antanut neuvoja ja lausuntoja, tehnyt vaikutustenarviointeja ja laatinut teknisiä normeja ja ohjeita sekä vakuutusten että ammatillisten lisäeläkkeiden alalla. Se jatkaa tätä työtään myös vuonna Vankan sääntelyperustan kehittäminen tukee EIOPAn kasvavaa valvontaan ja seurantaan liittyvää toimintaa. EIOPA varaa 17 määräaikaista toimihenkilöä toteuttamaan vuoden 2014 tehtävät sääntelyn alalla Vakuutukset Vakuutus- ja jälleenvakuutusmarkkinoiden hyvä sääntely on ratkaisevan tärkeä asia vakuutuksenottajien ja finanssivakauden suojelemiseksi. EIOPA on varautunut Solvenssi II säännöstön viivästyksiin. Se on varmistanut, että tahti jatkuu entisellään ja että tähän jo varattujen taloudellisten resurssien ja henkilöresurssien tarjoama hyöty ei mene hukkaan, antamalla oma-aloitteisesti mutta tiiviissä yhteistyössä EU:n toimielinten kanssa ja keskeisiä sidosryhmiä täysimääräisesti kuullen ohjeita Solvenssi II -säännöstön voimaantuloon valmistautumisesta hallinnossa, yritysten omia riskejä koskevista ennakoivista arvioista (riski- ja vakavaraisuusarvion mukaisesti), tietovaatimuksista ja sisäisten mallien ennakkoarviointimenettelystä. Kansallisten valvontaviranomaisten on aloitettava ohjeiden noudattaminen vuonna Vuosina 2014 ja 2015 EIOPA viimeistelee tekniset normit ja ohjeet kaikilla Solvenssi II -säännöstön kattamilla alueilla. Lisäksi EIOPA jatkaa Solvenssi II -säännöstöön perustuvien operatiivisten tehtäviensä laajuuden määrittämistä ja niiden toteutusta, kuten riskittömän koron määrittäminen. 4

5 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet Ammatillisten lisäeläkkeiden alalla on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia sekä Euroopan laajuisesti että yksittäisissä jäsenvaltioissa. Monissa jäsenvaltioissa onkin alettu painottaa yhtä enemmän ammatillisten ja yksilöllisten lisäeläkkeiden merkitystä valtiolta saatuun eläkkeeseen verrattuna. Myös maksuperusteisten eläkkeiden merkitys on kasvanut. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevaa lainsäädäntöä on valmisteilla, ja EIOPA tekee alalla laajaa neuvoa-antavaa työtä. EIOPA toteutti vuonna 2013 ensimmäisen ammatillisia lisäeläkkeitä koskevan kvantitatiivisen vaikutustutkimuksen, jossa esitetään mahdollisuudet mitata yhteisesti ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten erilaisia keinoja tarjota vakuutusturvaa sekä joitakin tällaisen mittaamisen rajoituksia. EIOPA odottaa voivansa panna vuoden 2014 alkupuolella täytäntöön ensimmäisen teknisen normin, joka koskee kansallisten valvontaviranomaisten ilmoittamia vakavaraisuustietoja. EIOPA kehittää eläkevakuutusalan toimintaansa edelleen vuonna Se edistää yksilöllisiä eläkevakuutuksia koskevan Euroopan laajuisen lähestymistavan luomista: vuoden 2014 alussa määritetään käsiteltävät asiat ja myöhemmin laaditaan täsmälliset neuvot Vaikutusten arviointi EIOPA on laajentanut vaikutustenarviointiaan ja siihen käyttämiään välineitä. Se teki vuonna 2013 vaikutustenarvioinnin vakuutuksenantajien erilaisista vaihtoehdoista antaa pitkän aikavälin takuu. EIOPA tekee vaikutustenarvioinnin kaikista teknisten normien ja ohjeiden luonnoksista, joista se järjestää julkisen kuulemisen vuonna 2014, ja se aikoo tehdä arvion myös niiden kumulatiivisesta vaikutuksesta. Lisäksi EIOPA arvioi jatkossakin, millainen vaikutus on neuvoilla, jotka koskevat vakuutusedustusdirektiivin nojalla ehdotettua normia Kirjanpito EIOPA järjestää vuonna 2014 kuulemisen toiminnastaan, joka liittyy ulkopuolisen tarkastuksen teettämiseen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen kohdista. EIOPA jatkaa tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten tilintarkastuslaitosten kanssa. EIOPA jatkaa yhteistyötä etenkin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) kanssa lujittaakseen yhteistä 5

6 eurooppalaista monialaista näkemystä tilinpitoasioista ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) soveltamisesta Euroopan unionissa. EIOPA myös seuraa ja edistää Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (EFRAG) ja kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan (IASB) hankkeita, jotka koskevat IFRS-standardien kehittämistä. IASB:n toiminnan osalta EIOPA odottaa voivansa analysoida rahoitusvälineitä, arvon alentumista, suojautumista sekä vakuutussopimuksia ja niiden tulevaa soveltamista koskevia tarkistettuja kansainvälisiä tilinpäätösnormeja. 3. Valvontatehtävät Vuonna 2014 EIOPA keskittyy vahvistamaan valvontatehtäväänsä osana Euroopan finanssivalvojien järjestelmää. Valvontatehtäväänsä toteuttamalla EIOPA pyrkii aktiivisesti kehittämään edelleen ETA:n valvontakehyksen yhdenmukaisuutta, tehokkuutta, toimivuutta, yhtenäisyyttä ja järkevyyttä Valvontakollegiot EIOPA on yksi Euroopan valvontaviranomaisista, joten se on kuulunut toimintansa käynnistymisvaiheesta vuodesta 2011 lähtien valvontakollegioihin (jäljempänä kollegio ). Kollegiot on yhdistetty täysimittaisesti ETA-maiden valvontaviranomaisten toimintaan, ja niissä keskustellaan monikansallisten finanssilaitosten eli vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysryhmien valvontaan liittyvistä kysymyksistä ja ratkotaan niihin liittyviä ongelmia. EIOPA varmistaa perustamisasetuksensa 1 mukaan vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysryhmien tehokkaan, vaikuttavan, yhdenmukaisen ja yhtenäisen valvonnan. EIOPAn tehtävänä on lisätä kollegioiden toiminnan tehokkuutta, korostaa valvontakäytäntöjen lähentämistä sekä lisätä ja edistää asianmukaista tietojenvaihtoa kansallisten valvontaviranomaisten välillä myös kriisitilanteessa. Vuonna 2014 kollegioiden tehtävänä on saada aikaan yhteinen näkemys ryhmään ja suurimpiin siihen kuuluviin yksittäisiin yrityksiin kohdistuvan riskin lopullisesta arvioinnista. Tämä työ perustuu tietojenvaihtoon, joka on aloitettu EIOPAn vuoden 2012 kollegioiden toimintasuunnitelman ja vuonna 2013 kehitetyn analyyttisen lähestymistavan pohjalta. Monikansallisten vakuutusyritysryhmien osalta EIOPA varmistaa tarvittaessa, että ne ovat kollegion kokouksen asialistalla ja että ne otetaan huomioon kollegioiden yksilöllisissä työsuunnitelmissa. 1 https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/legal-framework/index.html. 6

7 EIOPA edistää kollegioissa käytävien keskustelujen laatua esimerkiksi ehdottamalla aiheita ja laatimalla esitelmiä kollegioiden kokouksissa esiteltäviksi keskustelunaiheiksi. EIOPA laatii yhteenvetoja EU:n laajuisista makrotaloudellisista riskeistä, jotta tiettyyn kollegioon kohdistuvista vaikutuksista voitaisiin keskustella ja niitä ymmärrettäisiin paremmin, ja esittää asiasta käytännön ratkaisuja ja esimerkkejä Paikalla tehtävät yhteiset tarkastukset EIOPA alkoi osallistua vuonna 2013 joihinkin kollegioiden paikalla tekemiin yhteisiin tarkastuksiin. Niistä saatujen kokemusten pohjalta EIOPA aikoo palkata henkilöstöä, jolla on valvontakokemusta, voidakseen lisätä osallistumistaan paikalla tehtäviin tarkastuksiin. Tavoitteena on edistää korkealaatuista valvontaa vakuutusalalla. Lisäämällä vähitellen kokemustaan kansallisten valvontaviranomaisten järjestämistä paikalla tehtävistä tarkastuksista EIOPA pyrkii saamaan paremman kuvan eri puolilla Eurooppaa sovellettavista valvontamenetelmistä. Vuonna 2014 painopiste on sisäisten mallien ennakkoarviointimenettelyissä. EIOPA alkaa kerätä ja levittää käytännön esimerkkejä ja ratkaisuja esimerkiksi viranomaisten asemasta ja niiden välisestä tehtävänjaosta tutkinnan aikana, resurssien suunnittelusta tai havaintoja ja niihin liittyviä kollegioiden toimia koskevasta tiedottamisesta ja seuraamisesta. Tätä toimintamallia kehitetään edelleen niiden kokemusten perusteella, joita EIOPA saa osallistuessaan paikalla tehtäviin yhteisiin tarkastuksiin Sisäisten mallien asiantuntijakeskus Sisäiset mallit ovat yksi Solvenssi II -säännöstön kulmakivistä. Näin ollen EIOPAn on osana valvontaviranomaisen tehtäväänsä oltava aktiivisesti mukana sisäisten mallien alalla, lisättävä sisäisten mallien validoinnin, toteutuksen ja seurannan ymmärtämistä, yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä annettava tukea kansallisille valvontaviranomaisille. Asiantuntijakeskuksensa avulla EIOPA tukee kansallisia valvontaviranomaisia tarjoamalla asiantuntija-apua ja käytännön resursseja ennakkoarviointi- ja hyväksyntämenettelyissä. EIOPA edistää normien lähentymistä antamalla tukea teknisissä kysymyksissä mallien tarkastamisesta vastaaville ryhmille ohjeiden ja työkalujen avulla. Vertaisryhmien vertailun avulla EIOPA pyrkii tarjoamaan 7

8 kansallisille valvontaviranomaisille mahdollisuuden jakaa menetelmiä ja keskeisiä havaintoja arvioinnin ja päätöksenteon yhtenäisyyden ja tehokkuuden lisäämiseksi. EIOPAn sisäisten mallien asiantuntijakeskus tekee tiivistä yhteistyötä EIOPAn toimintalinjoja käsittelevän yksikön, asiaankuuluvien EIOPAn työryhmien sekä kollegiotyöryhmän kanssa. Tarkoituksena on nostaa esille erilaisia kysymyksiä kollegioiden kokouksissa, tukea paikalla tehtäviä yhteisiä tarkastuksia ja vahvistaa valvontakulttuuria Muut valvontakäytännöt Euroopan unionissa käytettävien valvontakäytäntöjen ja -välineiden lähentymisen ja johdonmukaisuuden edistämiseksi laaditaan riskeihin perustuva valvontakäsikirja. Tähän hankkeeseen kuuluu erittäin kokenut ETA-maiden valvontaviranomaisten ja asiantuntijoiden ryhmä. Vuonna 2014 hanke on laadintavaiheessa, ja siihen pitäisi sisältyä kansallisten valvontaviranomaisten välisiä keskusteluja Solvenssi II -sääntelyn voimaan tultua sovellettavista valvontakäytännöistä Unionin lain rikkominen EIOPAlla on valtuudet tutkia väitettyjä unionin lain rikkomisia tai soveltamatta jättämisiä toimivaltaisten viranomaisten, Euroopan unionin toimielinten tai sidosryhmien pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. EIOPA on valmis ottamaan vastaan asianmukaisia tutkintapyyntöjä vuonna 2012 käyttöön otettujen menettelyjen mukaisesti kunnollisen ja avoimen päätöksenteon varmistamiseksi. EIOPA on tarvittaessa myös valmis aloittamaan tutkimuksia omasta aloitteestaan. Näin ollen EIOPA voi antaa tarvittaessa toimivaltaisille viranomaisille suosituksia, jos väitetty rikkominen vaarantaa laillisuusperiaatteen, jos kyseessä on toistuva rikkominen tai jos rikkomisella on merkittävä välitön vaikutus EIOPAn tavoitteisiin, kuten sisämarkkinoiden toimintaan tai sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön estämiseen. Tietyissä tilanteissa EIOPA voi myös osoittaa yksittäisille yrityksille päätöksiä, joissa se esittää tarvittavat toimet unionin oikeuden noudattamiseksi. 8

9 4. Kuluttajansuoja ja rahoitusinnovointi EIOPA on ottanut strategiansa kulmakiveksi perustamisasetuksessa sille annetun tehtävän parantaa asiakkaiden suojaa 2. Työohjelma sisältää konkreettisia toimia, joilla pyritään erityisesti lisäämään vakuutuksenottajien suojaa painottamalla yhä enemmän etenkin lisäeläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojaa. Näin tuodaan lisäarvoa Euroopan unionin jäsenvaltioille. EIOPAn tämän alan tehtäviin kuuluvat muun muassa kulutuksen muutosten analysointi, talouden toiminnan ymmärtämistä edistävien aloitteiden tarkastelu, alan koulutusvaatimusten kehittäminen, yhteisten julkistamissääntöjen edistäminen, nykyisten ja uusien finanssialan toimien seuranta ja rahoitusinnovointiin kohdistuvien EU:n säännöstön vaikutusten arviointi. EIOPA osallistuu myös kansallisten vakuutustakuujärjestelmien eurooppalaisen verkoston tarpeellisuuden arviointiin Kuluttajansuoja EIOPA kehittää edelleen ja jatkaa johtavaa rooliaan avoimuuden, selkeyden ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä kuluttajien finanssituotteiden ja -palvelujen markkinoilla koko sisämarkkina-alueella (EIOPAn perustamisasetuksen 9 artikla). Vuonna 2014 tähän kuuluu seuraavaa: ennakoivat toimet asiaankuuluvien sääntelyvaatimusten, etenkin uudelleen laaditun vakuutusedustusdirektiivin, yhteydessä osallistuminen yksilöllisiä eläkevakuutuksia käsittelevän työryhmän toiminnan kuluttajansuojaa koskeviin näkökohtiin asiakkaan suojaa koskevien vaatimusten arviointi ja luokittelu eläkejärjestelmän jäsenten ja edunsaajien kohdalla vuonna 2013 annetun vertailevia verkkosivuja koskevan hyvien käytäntöjen kertomuksen jatkotoimet kertomuksen vaikutusten arviointi ja jatkotoimien tarve (konkreettinen sisältö / väline päätettävä). Monialaisissa kysymyksissä EIOPAn toimia kuluttajansuojan ja rahoitusinnovoinnin alalla toteutetaan yhdessä kahden muun Euroopan valvontaviranomaisen kanssa yhteiskomitean alaisessa kuluttajansuojaa ja 2 Tässä yhteydessä painotetaan, että kuluttajansuojaa vahvistettaessa EIOPAn painopiste on kaikkien kuluttajien yhteisissä tarpeissa. 9

10 rahoitusinnovointia käsittelevässä alakomiteassa yhtenäisyyden varmistamiseksi tarvittaessa sekä päällekkäisten toimien välttämiseksi Rahoitusinnovointi Rahoitusinnovoinnin alalla EIOPA toteuttaa muun muassa seuraavaa: henkivakuutustuotteiden rakenteiden analysointi kuluttajien valinnanvaran lisäämiseksi vuonna 2013 annetun lainaturvavakuutuksia koskevan lausunnon jatkotoimet (konkreettinen sisältö / väline päätettävä) varoitusten antaminen ja/tai väliaikaisten rajoitusten/kieltojen määrääminen tarvittaessa, jos finanssialan toiminta uhkaa vakavasti finanssimarkkinoiden järjestyksenmukaista toimintaa kulutuksen muutoksia koskevan kertomuksen laatiminen kerättyjen tietojen perusteella uusien tai innovatiivisten finanssialan toimien seurannan ja arvioinnin jatkaminen pitkän aikavälin kestävää kasvua painottaen aktiivinen yhteistyö Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kanssa kehitettäessä yhteisiä julkistamissääntöjä, joita sovelletaan vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin paketoituihin tuotteisiin (PRIPS-tuotteet) ja PRIPS-tuotteita käsittelevän alaryhmän johdolla tapahtuva näiden tuotteiden myyntikäytäntöjen lähentäminen Vakuutustakuujärjestelmät EIOPA on valmis osallistumaan sellaisen kansallisten vakuutustakuujärjestelmien eurooppalaisen verkoston tarpeen arviointiin, jolla on asianmukainen rahoitus ja joka on riittävän yhdenmukaistettu. EIOPA on antanut aiemmin useita neuvoja komissiolle, ja tämän työn pohjalta se antaa apuaan pyydettäessä myös jatkossa. 5. Yhteinen valvontakulttuuri EIOPAn perustamisasetuksessa painotetaan yhteisen valvontakulttuurin tärkeyttä Euroopan unionissa, ja sitä vaaditaan myös sisämarkkinoilla. EIOPA osallistuu aktiivisesti yhteisten valvontakäytäntöjen rakentamiseen sekä yhdenmukaisten menettelyjen ja yhtenäisten lähestymistapojen varmistamiseen koko unionissa yhdistämällä lainsäädännön ja toimintaan liittyvät järjestelyt, antamalla koulutusta ja lisäämällä valvontakäytäntöjen tuntemusta. 10

11 5.1. Koulutus ja henkilöstövaihto EIOPA tarjoaa sekä alakohtaisia että monialaisia koulutusohjelmia yhteisen valvontakulttuurin edistämiseksi. Nämä seminaarit on tarkoitettu pääasiassa Euroopan vakuutuksista ja ammatillisista lisäeläkkeistä vastaaville valvontaviranomaisille. Tämän lisäksi EIOPA järjestää myös useita erityisiä yleisötapahtumia, kuten EIOPAn konferenssin ja valvontaviranomaisten ja yritysten edustajien yhteisen koulutuksen keskinäisen yhteisymmärryksen lisäämiseksi ja keskustelufoorumin tarjoamiseksi EIOPAn toiminnan eri aloilla. Koulutuksen aiheet vastaavat EIOPAn sääntely- ja valvontatoimien tavoitteita. Tällä hetkellä yksi pääaiheista on valmistautuminen Solvenssi II -säännöstöön, ja muita pääaiheita ovat finanssivakaus, ammatilliset lisäeläkkeet, kuluttajansuoja ja valvontakäytäntöjen lähentyminen. Vuonna 2014 Solvenssi II -säännöstöön valmistautumista koskevien EIOPAn ohjeiden täytäntöönpano on keskeinen painopiste. Operatiivisia valvontaviranomaisia koulutetaan sisällön ja valvontakäytäntöjen osalta, mutta myös yritysten edustajia kutsutaan tapahtumiin keskustelemaan asioista, jotta ne ymmärtäisivät eri näkökohtia paremmin ja pystyisivät valmistautumaan täytäntöönpanoon. Koulutuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja tehostaa valvontaa valmistauduttaessa Solvenssi II -säännöstön voimaantuloon käyttämällä käytännön lähestymistapaa pääasiallisena koulutusmenetelmänä. Vuodeksi 2014 on suunnitteilla 20 seminaaria, joista neljä on monialaisia. Kansalliset viranomaiset isännöivät jälleen näistä seminaareista kymmentä. Toimivaltaisten viranomaisten ja EIOPAn henkilöstön sitoutuminen asiaan sekä niiden välinen yhteistyö ovat tärkeitä koulutuksen onnistumiseksi, mikä edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä kaikkialla Euroopan unionissa. Lisäksi EIOPA helpottaa henkilöstövaihtoa ja kannustaa toimivaltaisia viranomaisia lisäämään väliaikaisten henkilöstösiirtojen käyttöä Vertaisarvioinnit EIOPA sai vuonna 2013 onnistuneesti päätökseen ensimmäiset EIOPAn perustamisasetuksen mukaiset vertaisarvioinnit. Nämä vertaisarvioinnit aloitettiin ja toteutettiin pääosin vuoden 2012 aikana. Vertaisarviointien tekemisestä vastasivat kansallisten valvontaviranomaisten asiantuntijat. Vertaisarvioinnilla on keskeinen sija valvontakäytäntöjen yhtenäisyyden ja laadun vahvistamisessa Euroopan valvontajärjestelmässä. 11

12 EIOPA tekee säännöllisesti aihekohtaisia vertaisarviointeja kaikkien jäsentensä keskuudessa, kannustaa vertaisjäseniä avoimeen vuoropuheluun keskenään ja ohjaa yhtenäistä toimintamallia. EIOPAn vertaisarviointien lisäarvo perustuukin laajalti kansallisten valvontaviranomaisten väliseen Euroopan laajuiseen keskusteluun, jossa voidaan vaihtaa kokemuksia, selventää käytäntöjä, päästä yhteisymmärrykseen ja viime kädessä määrittää parhaita käytäntöjä yhteisen valvontakulttuurin varmistamiseksi. EIOPA saattaa loppuun vuonna 2014 kolme vuonna 2013 meneillään ollutta vertaisarviointia: lisäeläkkeiden alalla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavista laitoksista annetun direktiivin 9 artiklasta ja vakuutusalalla kollegioiden toiminnasta ja valvontakäytännöistä valitustenkäsittelyä koskevia ohjeita sovellettaessa. Lisäksi EIOPA aloittaa vuonna 2014 ylimääräiset vertaisarvioinnit lisäeläkkeiden alalla ja vakuutusalalla Sovittelu EIOPAn sovittelulautakunta perustettiin vuonna Siinä on kaksi jäsentä ja neljä varajäsentä, jotka hallintoneuvosto nimittää. Lautakunnalla on valtuudet ratkaista toimivaltaisten viranomaisten väliset erimielisyydet rajat ylittävissä tilanteissa joko sitovasti tai neuvoa-antavasti 3. Lautakunta toimii erimielisyyden osapuolena olevan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai EIOPAN omasta aloitteesta. Ensimmäisessä sovitteluvaiheessa lautakunta pyrkii osapuolten väliseen sovintoratkaisuun. Jos tämä ei onnistu, lautakunta voi ehdottaa sitovaa päätöstä tapauksissa, jotka on täsmennetty EIOPAn perustamisasetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä, tai antaa perustamisasetuksen 29 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen lausunnon. 6. Finanssivakaus 6.1. Markkinoiden muutokset EIOPA pyrkii havaitsemaan jo varhaisessa vaiheessa finanssivakauteen vaikuttavat mikrotasolta peräisin olevat suuntaukset, mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet. Näin se yhdistää vakuutusalan finanssivakauden mikro- ja makrotason ulottuvuudet toisiinsa. EIOPAn on myös tiedotettava niistä tarvittaessa asianmukaisille toimielimille ja/tai ehdotettava erityisiä toimia. 3 Yksityiskohtaiset menettelysäännöt on määritetty lautakunnan työjärjestyksessä ja sitä täydentävissä sisäisissä säännöissä. 12

13 Monialaisia näkökohtia tarkastellaan tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa sekä EIOPAn toimiessa Euroopan järjestelmäriskikomiteassa (EJRK). EIOPA seuraa vuonna 2014 vakuutusalan ja ammatillisten lisäeläkkeiden alan rakenteellista kehitystä sekä makrotaloudellisiin muutoksiin, yritysten käyttäytymiseen ja tiettyihin tuotteisiin liittyviä riskejä. Tältä osin EIOPA jatkaa analyysiensä perustana olevien tietolähteiden ja tietokantojen kehittämistä. Vakuutusalan yritysten kollektiivisen käyttäytymisen analysoinnin ohella EIOPA jatkaa suurten ja mahdollisesti järjestelmän kannalta merkittävien vakuutuksenantajien seurantaa EU:ssa aiempaa tiiviimmin, koska tällaisilla yrityksillä voi olla suurempi vaikutus finanssivakauteen ja koska vertailevalla analyysilla voidaan parantaa riskilähteiden analyysiä. EIOPA osallistuu myös finanssivakauden ja makrotason vakauden valvontaa koskevaan kansainväliseen työhön. Finanssivakauden säännöllisen arvioinnin yhteydessä EIOPAn riskikojelautaa päivitetään ja se julkaistaan neljännesvuosittain myös jatkossa. Sillä tuetaan EIOPAn toimia muuttuvien riskien ja koko Euroopan vakuutusalan vaikutusten arvioinnin alalla. Riskikojelautaa kehitetään ja hiotaan edelleen yhteistyössä EJRK:n ja muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. EIOPA antaa myös finanssivakautta koskevan kertomuksen, joka on julkisesti saatavilla oleva puolivuosittain tehtävä arvio alan muutoksista ja jossa tuodaan esille finanssivakauteen kohdistuvia vaikutuksia. Vuonna 2014 finanssivakautta koskevan kertomuksen analyysiä aiotaan syventää edelleen kehittämällä uusia analyysityökaluja, joilla voidaan arvioida riskejä ja niiden vaikutuksia vakuutuksenantajiin ja lisäeläkerahastoihin. EIOPA raportoi säännöllisin väliajoin rahoitustilanteesta ja finanssivakaudesta Eurooppa-neuvostolle, Euroopan parlamentille ja EJRK:lle. Lisäksi EIOPAn odotetaan vaihtavan tietoja ja analyysejä myös pankkialalla pankkiunionia koskevan laajemman hankkeen yhteydessä kehitetyn uuden yhteisen valvontamekanismin avulla. EIOPA tekee jatkossakin kahdenvälisiä käyntejä toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin lisätäkseen kansallisten erityispiirteiden keskinäistä ymmärtämistä ja pystyäkseen seuraamaan paremmin markkinoita, suuria vakuutusyritysryhmiä sekä kansallisen sääntelyn vaikutuksia. 13

14 6.2. Stressitestit Vuonna 2014 toteutetaan yhdenmukaistettu yleiseurooppalainen vakuutusalan stressitesti. Stressitesteillä arvioidaan, miten hyvin vakuutusalalla siedetään erilaisia epätodennäköisiä, joskin mahdollisia, epäsuotuisia skenaarioita. Vuonna 2014 aiotaan toteuttaa stressitesti samanlaisin tavoittein myös ammatillisten lisäeläkkeiden alalla. EIOPAn on määrä laatia vakuutusalan stressitestejä varten erinäisiä työkaluja, joilla analyysi voidaan toteuttaa yleisestä kokonaiskuvasta yksityiskohtiin edeten, vahvistaakseen edelleen stressitestauksen validointielementtiä. Stressitestien avulla EIOPA pystyy harkitsemaan mahdollisia valvontatoimia finanssivakauden varmistamiseksi ja laatimaan selkeitä suosituksia tulosten perusteella. EIOPA jatkaa menetelmän kehittämistä ulottamalla sen validoinnin parantamiseen ja myös käänteisten stressitestien tutkimiseen EIOPA ja EJRK EIOPA osallistuu edelleen EJRK:n työhön siten, että puheenjohtaja on mukana EJRK:n hallintoneuvoston ja ohjauskomitean työssä. EIOPA jatkaa myös osallistumistaan EJRK:n neuvoa-antavan teknisen komitean työhön. EIOPA pyrkii EJRK:n kanssa toimiessaan etenkin havaitsemaan ja analysoimaan vakuutusalan ja muun finanssialan välisiä yhteyksiä. Myös EIOPAn riskikojelauta toimitetaan jokaiseen EJRK:n hallintoneuvoston kokoukseen. EIOPA toimittaa EJRK:lle edelleen neljännesvuosittain kootut tiedot sen riskikojelautaa varten. Solvenssi II -säännöstön voimaantuloa ennakoiden EIOPA varaa tarvittavat resurssit yhteisten raportointinormien mukaisten tietojen keruuta varten. Tähän sisältyvät myös finanssivakautta varten tarvittavat tiedot sekä EJRK:n toiminnan avulla saatavat tiedot. EIOPA kehittää vuonna 2014 välineitä, joiden avulla tätä tietoa voidaan käyttää finanssivakauden analysoinnissa Kriisitilanteet EIOPAn perustamisasetuksen 18 artiklassa säädetään EIOPAlle useita tehtäviä kriisitilanteiden tunnistamiseksi ja niiden hoitamiseksi. Tämän alan toimintaa on mahdotonta suunnitella sen luonteen vuoksi, lukuun ottamatta säännöllistä arviointia kriisitilanteen puhkeamisen riskistä. Tarkempia tietoja on seuraavassa osiossa, joka koskee kriisien ehkäisyä. 14

15 7. Kriisien ehkäisy, hallinta ja ratkaisu EIOPA katsoo, että tehokkain tapa selviytyä kriisistä on ennakoida ja ehkäistä se. Näin toimenpiteitä voidaan toteuttaa mahdollisimman pian. Tästä lähtökohdasta käsin EIOPA keskittyy kriisien ehkäisyyn ja jatkaa johdonmukaisten ja yhteensovitettujen rajat ylittävien toimien edistämistä mahdollisen finanssikriisin vastareaktiona, jotta kuluttajien ja markkinoiden luottamus saadaan palautettua paremmin. EIOPAn yleinen kriisien ehkäisyn, hallinnan ja tarkastelun strateginen tavoite on kolmitahoinen: Edistetään ETA-maiden valvontaviranomaisten yhdessä toteuttamaa valvontaa finanssikriisien ennakoimiseksi ja ehkäisemiseksi. Varmistetaan, että ETA-maiden valvontaviranomaiset ovat yhdessä valmiita hoitamaan finanssikriisejä. Helpotetaan ja tarvittaessa sovitetaan yhteen kriisin ratkaisemiseksi toteutettavia valvontatoimia. EIOPA kokoaa yhteen tietoa ja analyysejä erilaisista tietolähteistä ja pyrkii näin tunnistamaan riskipesäkkeitä ja edistämään valvontaviranomaisten yhteensovitettuja toimia. EIOPA toimii yhteistyöhenkisesti ja kollegiaalisesti ja tarjoaa valvontaviranomaisille foorumin, jossa ne voivat tehdä yhdessä töitä kriisitilanteiden ratkaisemiseksi. EIOPA osallistuu EU:n käytännöllisen operatiivisen elvytys- ja kriisinratkaisukehyksen ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen sen mukaan, miten vakuutusalan elvytystä ja kriisinratkaisua koskeva lainsäädäntö kehittyy EU:ssa. EIOPA jatkaa sisäisen kriisinhallinnan käsikirjansa mukaisen kriisien ehkäisyn ja hallinnan kehyksen täytäntöönpanoa. EIOPAlla on valtuudet toimia mahdollisen kriisitilanteen tunnistamiseksi ja toimia sen ratkaisemiseksi, kun Eurooppaneuvosto on julistanut tällaisen kriisitilanteen. EIOPAn vastuulla on myös helpottaa ja tarvittaessa sovittaa yhteen kansallisten valvontaviranomaisten toimia EU:n finanssivakautta uhkaavien epäsuotuisien muutosten korjaamiseksi. 15

16 8. Kansainväliset suhteet Kansainvälisissä suhteissa on kyse pääasiassa siitä, että EIOPA hoitaa suhteitaan ulkoisiin kumppaneihin, esimerkiksi EIOPAn työn kannalta tärkeisiin sidosryhmiin, kuten vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmään ja lisäeläkealan osallisryhmään, EU:n toimielimiin ja muihin elimiin (etenkin Euroopan komissioon, neuvostoon, parlamenttiin ja erillisvirastojen verkostoon, muihin Euroopan valvontaviranomaisiin (EPV ja ESMA) ja EJRK:aan, kolmansien maiden asiaankuuluviin toimivaltaisiin viranomaisiin sekä kansainvälisiin järjestöihin. Näillä toimilla lisätään keskinäistä ymmärrystä sääntely- ja valvontajärjestelmien välillä, sääntely- ja vakuutusalan markkinoiden keskeiset kysymykset mukaan luettuna. Kunnollisia kansainvälisiä normeja ja parhaita käytäntöjä laatimalla pyritään näin vahvistamaan maailmanlaajuista kuluttajan suojaa ja finanssivakautta Suhteet sidosryhmiin EIOPA pyrkii parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa ja haluaa varmistaa toimintansa avoimuuden ja vastuullisuuden. EIOPA pitää näin ollen säännöllisesti yhteyttä eri sidosryhmiin ja keskustelee sekä vaihtaa näkemyksiä, mielipiteitä ja asiantuntemusta näiden kanssa. EIOPA hyötyy tästä saamalla selkeämmän kuvan ehdotustensa ja toimiensa vaikutuksista. Avoimuuden lisäämisen sitoumukseen kuuluu, että kaikki puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä vuonna 2014 pidettävät kokoukset julkaistaan EIOPAn verkkosivuilla kuten ennenkin. EIOPA on täysin sitoutunut varmistamaan, että sen sidosryhmien arvokas panos tukee ja ohjaa jatkossakin sen toimintaa. EIOPA antaa jatkuvaa tukea osallisryhmilleen, jotka on nimitetty vastikään syyskuussa 2013, jotta ne pystyisivät hoitamaan niille kuuluvat tehtävät asetuksessa edellytetyllä tavalla ja etenkin toimittamaan EIOPAlle lausuntoja julkisen kuulemisen kohteena olevista asiakirjoista sekä antamaan palautetta ja toteuttamaan oma-aloitteisia toimia. Erityistä huomiota kiinnitetään EIOPAn osallisryhmien kuluttajaedustajiin. Heitä kehotetaan jatkuvasti osallistumaan EIOPAn työhön kuluttajansuojan alalla, pyydetään mukaan kuluttajansuojaan liittyvistä kysymyksistä käytäviin pyöreän pöydän keskusteluihin EIOPAn puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa ja kutsutaan yhteiskomitean kuluttajastrategiapäiville. 16

17 8.2. EIOPA ja EU:n toimielimet / erillisvirastojen verkosto EIOPA varmistaa EU:n erillisvirastona toimiensa täysimääräisen vastuullisuuden ja avoimuuden tehdessään yhteistyötä EU:n toimielinten (Euroopan parlamentin ja neuvoston) kanssa sekä raportoidessaan niille perustamisasetuksensa mukaisesti. EIOPA on sitoutunut ylläpitämään rakentavaa yhteistyötä Euroopan komission, neuvoston ja parlamentin kanssa ja osallistumaan niiden toimintaan varmistaakseen tehtäviensä hoitamisen ajallaan, tehokkaasti ja taloudellisesti. EIOPA osallistuu myös säännöllisesti rahoitusmarkkinoiden sääntelystä käytävään Euroopan komission vuoropuheluun sekä muuhun EU:n toimielinten toimintaan, kun on kyse vakuutus- ja jälleenvakuutusalan, lisäeläkealan tai kuluttajansuojan sääntelyyn ja valvontaan liittyvistä näkökohdista. EIOPA osallistuu edelleen EU:n erillisvirastojen verkostoon. Verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja edistää hyvien käytäntöjen toteuttamista henkilöresurssien, varainhoidon, talousarvion ja hallinnon alalla. Verkosto myös välittää EU:n erillisvirastojen huolenaiheita ja odotuksia Euroopan komissiolle, joka on sen tärkein yhteistyökumppani. Virastojen johtajat tapaavat verkostossa ja keskustelevat ja päättävät yhteisistä johtamiseen ja hallintoon liittyvistä asioista. EIOPAn edustajat osallistuvat myös erityisiin virastojen välisiin verkostoihin, joissa keskustellaan oikeudellisista kysymyksistä sekä hankintoihin ja tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä ja vaihdetaan niitä koskevia hyviä käytäntöjä EFVJ:n sisäiset suhteet EIOPA kuuluu Euroopan finanssivalvojien järjestelmään (EFVJ), ja se tekee jatkossakin yhteistyötä muiden Euroopan valvontaviranomaisten ESMAn ja EPV:n kanssa etenkin yhteiskomiteassa, sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten eli EIOPAn jäsenten kanssa sen varmistamiseksi, että finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön finanssivakauden säilyttämiseksi sekä koko finanssijärjestelmään kohdistuvan luottamuksen ja finanssipalvelujen asiakkaiden riittävän suojan varmistamiseksi. EIOPA toimi yhteiskomitean puheenjohtajana vuonna 2013, minkä jälkeen se varmistaa vuoden 2014 alkupuoliskolla puheenjohtajuuden sujuvan siirtymisen EPV:lle ja antaa sille täyden tukensa. 17

18 8.4. Kansainvälinen vuoropuhelu Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset sekä lisäeläkkeitä tarjoavat yritykset ovat maailmanlaajuisia. Tietoisena tästä EIOPA ottaa sen huomioon strategiassaan ja kehittää jatkossakin kansainvälisiä suhteitaan Australaasiassa, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä EIOPAn toiminnan kannalta tärkeissä yksittäisissä kolmansissa maissa käymällä säännöllistä vuoropuhelua sääntelystä ja valvonnasta ja säilyttämällä tiiviit yhteydet useiden kolmansien maiden ja alueiden kanssa. Vuoropuheluun sisältyy yhteisesti sovittuja erityisiä tavoitteita ja määritettyjä toimia. EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä vuoropuheluhankkeesta saadaan jatkossakin monenlaisia tuloksia monivuotisen hankesuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on laadittu tulevia tavoitteita ja aloitteita sisältävään joulukuussa 2012 annettuun The Way Forward -asiakirjaan perustuvien aloitteiden pohjalta. Kolmannessa globaalia vakuutusalan valvontaa koskevassa GIS-konferenssissa lisätään tietojenvaihtoa ja keskustelua sääntelyn ja valvonnan keskeisistä aiheista kansainvälisellä tasolla valvontaviranomaisten, tutkijoiden ja vakuutusja jälleenvakuutusalan markkinatoimijoiden kesken EIOPA ja kansainväliset valvontaorganisaatiot EIOPAn edustusta asiaankuuluvissa kansainvälisissä organisaatioissa on lisätty, jotta EU:n ääni saataisiin paremmin kuuluville kansainvälisissä yhteyksissä niin vakuutusten kuin ammatillisten lisäeläkkeiden alalla. Strategian tasolla EIOPAn jäsenten välistä sisäistä koordinointia jatketaan sellaisena kuin se aloitettiin vuonna Toiminnan tasolla vahvistetaan kansainvälisessä vakuutusvalvojien järjestön (IAIS) yhteisöä EIOPAn jäsenten ja EIOPAn keskuudessa käyttämällä resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja edistämällä samalla EU:n näkökulmaa. Operatiivisen yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisen ansiosta EIOPA jatkaa Maailmanpankin kanssa työskentelyä yhteisissä hankkeissa, joilla pyritään vahvistamaan maailmanlaajuisesti vakuutusyritysten riskeihin perustuvaa sääntelyä ja valvontaa. 18

19 8.6. Vastaavuus Vastaavuudessa on kyse valvontaan luottamisesta ja sen ymmärtämisestä, ja juuri tähän periaatteeseen EIOPAn työ tällä alalla perustuu. Tehtäviä voidaan uskoa ja delegoida tehokkaasti vain täydellisen luottamuksen vallitessa, ja tämä luottamus on rakennettava siltä pohjalta, että selvitetään perin pohjin, miten muissa oikeusjärjestelmissä suhtaudutaan sääntelyyn ja valvontaan. EIOPA jatkaa vuonna 2014 Euroopan komission avustamista kolmansien maiden valvontajärjestelmien vastaavuutta koskevien päätösten valmistelussa. EIOPA myös tukee kansallisia valvontaviranomaisia näiden pyrkiessä arvioimaan pyynnön perusteella vaitiolovelvollisuutta perusteellisesti jopa kymmenessä kolmannessa maassa. Lisäksi EIOPA vastaa vastaavuutta koskeviin tiedusteluihin tai teknistä lausuntoa koskeviin pyyntöihin, joita komissio voi esittää, mukaan luettuna vastaavuutta koskevien komission tulevien päätösten ja/tai niihin liittyvien toimenpiteiden vaikutusten analyysit. Vastaavuusarviointien valmistelua koskevaa EIOPAn teknistä työtä täydennetään vastaavuusarvioinnin ehdokasmaiden kanssa käytävällä sääntelyä ja valvontaa koskevalla vuoropuhelulla, jossa tuodaan esille maakohtaisiin ja maailmanlaajuisiin normeihin liittyviä yksittäisiä näkökohtia. 9. EIOPAn sisäinen organisaatio Vuonna 2014 EIOPA on täysimittaisesti toimiva, riippumaton EU:n viranomainen, oikeudelliselta muodoltaan EU:n erillisvirasto, jolla on riittävät resurssit toimia nykyaikaisena, toimivana ja tehokkaana kansainvälisenä organisaationa. EIOPA tarjoaa aidosti monikulttuurisen työympäristön, jossa sen työntekijät voivat tehdä laadukasta työtä ja tarjota ensiluokkaisia palveluja EIOPAn asiakkaille. Sisäisen organisaation toiminnot tukevat edelleen EIOPAn kehitystä asianmukaisen hallintorakenteen ja laajan tukitoimintojen valikoiman avulla. Nämä yhdessä auttavat varmistamaan, että EIOPAn tuotteita ja palveluja voidaan toimittaa tehokkaasti sen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille Oikeusasiat Oikeudellinen yksikkö jatkaa vuonna 2014 operatiivisten yksikköjen tukemista, millä varmistetaan laadittavien välineiden myös teknisten normien luonnosten 19

20 laadukkuus oikeudelliselta kannalta, jotta Euroopan komissio voisi vahvistaa ne säädöksiksi. Painopiste on EIOPAn ohjeiden noudattamisen arvioinnissa. Oikeudellisen yksikön työryhmä jatkaa mahdollisten unionin oikeuden rikkomisten tai soveltamatta jättämisten tutkimisen sekä sovittelumenettelyjen tukemista. Sen jatkuvana tavoitteena on laadukas oikeudellinen neuvonta EIOPAn perustamisasetuksesta, alakohtaisista säädöksistä ja EFVJ:n tarkastelusta. Oikeudellinen yksikkö aikoo lisätä koulutusta muun muassa lainsäädännön laatimisen, eturistiriitojen hallinnan ja tietosuojan alalla. Myös sisäisten menettelyjen valvontaa jatketaan niiden tehokkuuden parantamiseksi Hallinto ja organisaatio EIOPA vahvistaa vuonna 2014 hallinnon ja organisaation valmiuksiaan ja soveltaa hyviä normeja ja parhaita käytäntöjä aloitteiden ja hankkeiden koordinoinnissa. Se myös kyseenalaistaa käytössä olevat toimintaprosessit, jotta niitä saataisiin optimoitua jatkuvasti. EIOPAn jo aloitettua riskeihin perustuvaa lähestymistapaa täydennetään toteuttamalla lisätoimenpiteitä ja vahvistamalla keskeisten tulosindikaattorien seurantaa. Tätä tuetaan ottamalla käyttöön pitkälle kehitettyjä toimintaprosessien hallinnan ja raportoinnin työkaluja. Pysyvällä yhteistyöllä muiden Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan komission kanssa pitäisi saada aikaan parannuksia tukiprosessien standardoinnissa sekä ratkaisuja, joilla lisätään kustannustehokkuutta entisestään Tiedonhallinta Keskitettyyn tiedonkeruuseen ja tietojen yhdistämiseen liittyvien EIOPAn valmiuksien kehittämisessä keskitytään parantamaan tiedonhallinnan normeja ja kehittämään edelleen liiketoimintatiedon hallinnan työkaluja. Tietojenvaihtoa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa Solvenssi II -säännöstön mallien pohjalta keskusyhteyspisteen sekä keskitetyn tietokannan kautta olisi testattava ja valmisteltava vuonna 2015 tehtävää ensimmäistä tietojenvaihtoa varten (osana EIOPAn antamien ohjeiden mukaisesti tapahtuvaa valmistelevaa tietojen toimittamista Solvenssi II -sääntelyyn valmistauduttaessa; lopullinen päätös laajuudesta on tehtävä peruskäyttöjärjestelmässä vuoden 2013 loppuun mennessä). Lisäksi EIOPA tekee tiivistä yhteistyötä yhdessä ESMAn ja EPV:n kanssa tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. EIOPA etsii 20

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.7.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.6. KOM() 267 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008:

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008: ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

Elintarvikeketjussa muodostetuissa vertikaalisissa suhteissa noudatettavien hyvän kauppatavan periaatteiden täytäntöönpanomekanismi

Elintarvikeketjussa muodostetuissa vertikaalisissa suhteissa noudatettavien hyvän kauppatavan periaatteiden täytäntöönpanomekanismi Elintarvikeketjussa muodostetuissa vertikaalisissa suhteissa noudatettavien hyvän kauppatavan periaatteiden täytäntöönpanomekanismi 25. tammikuuta 2013 Allekirjoittajat: vain ne organisaatiot, jotka hyväksyvät

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n dointi S t andardointi Stand o ö T ermityö Termity T e rmityö Termity ö t e nn Käänt äminen n r kastus Kielentarkastus K k FI Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS Kääntämin enenn

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Euroopan investointipankkiryhmä Avoimuuspolitiikka

Euroopan investointipankkiryhmä Avoimuuspolitiikka ryhmä Avoimuuspolitiikka 6. maaliskuuta 2015 6. maaliskuuta 2015 sivu 1/16 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus... 3 2. Ohjaavat periaatteet... 3 Avoimuus... 3 Luottamuksen turvaaminen ja liikesalaisuuksien

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

yhtenäinen euromaksualue

yhtenäinen euromaksualue yhtenäinen euromaksualue lokakuu 2010 seitsemäs seurantaraportti teoriasta käytäntöön FI YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE SEITSEMÄS SEURANTARAPORTTI TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN LOKAKUU 2010 Vuonna 2010 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot