EIOPA-13/ syyskuuta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014"

Transkriptio

1 EIOPA-13/ syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma

2 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät Vakuutukset Ammatilliset lisäeläkkeet Vaikutusten arviointi Kirjanpito Valvontatehtävät Valvontakollegiot Paikalla tehtävät yhteiset tarkastukset Sisäisten mallien asiantuntijakeskus Muut valvontakäytännöt Unionin lain rikkominen Kuluttajansuoja ja rahoitusinnovointi Kuluttajansuoja Rahoitusinnovointi Vakuutustakuujärjestelmät Yhteinen valvontakulttuuri Koulutus ja henkilöstövaihto Vertaisarvioinnit Sovittelu Finanssivakaus Markkinoiden muutokset Stressitestit EIOPA ja EJRK Kriisitilanteet Kriisien ehkäisy, hallinta ja ratkaisu Kansainväliset suhteet Suhteet sidosryhmiin EIOPA ja EU:n toimielimet / erillisvirastojen verkosto EFVJ:n sisäiset suhteet Kansainvälinen vuoropuhelu EIOPA ja kansainväliset valvontaorganisaatiot Vastaavuus EIOPAn sisäinen organisaatio Oikeusasiat Hallinto ja organisaatio Tiedonhallinta Yrityksen tukitoiminnot Yhteiskuntavastuu

3 1. Johdanto Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) työohjelma on väline, jonka avulla viranomainen kartoittaa, priorisoi ja seuraa tavoitteitaan ja tuotoksiaan. Työohjelma liittyy sen pitkän aikavälin strategiaan, toiminnan nykyiseen kehitysvaiheeseen ja talousarvioon. Vuoden 2014 työohjelman rakenne on samanlainen kuin aiemmissa työohjelmissa; siinä tarkastellaan sekä EIOPAn tehtäviä että sen sisäistä organisaatiota. Työohjelman kehittäminen perustuu kahteen käsitteeseen, työn laatu ja kunnianhimo, tavoitteena tehdä EIOPAsta malli ja edelläkävijä vakuutusten ja ammatillisten lisäeläkkeiden alalla unionin ja sen kansalaisten hyödyksi. Kumpikin elementti johtaa myös tehokkaaseen priorisointiin EIOPAn eri tehtävien ja myös käytössä olevien resurssien mukaisesti. Työohjelman painopisteet ovat valvonnan ja sääntelyn lähentämisessä, finanssivakauden lisäämisessä ja johtavan aseman edistämisessä kuluttajansuojan alalla. Sääntelyn alalla on odotettavissa Solvenssi II -säännöstöön liittyvää lisätyötä sekä teknisten normien että ohjeiden laadinnassa, mutta ammatillisia lisäeläkkeitä painotetaan vahvemmin. EIOPA jatkaa vuonna 2014 toimia yksilöllisten eläkevakuutusten alalla keskittymällä selkeästi kuluttajansuojaan. Valvontatehtäviä lisätään entisestään erityisesti paikalla tehtävien yhteisten tarkastusten osalta tässä EIOPA lisää valmiuksiaan vuonna 2013 toteutetuista kokeiluista saatujen kokemusten perusteella - sekä vahvistamalla sisäisten mallien asiantuntijakeskusta. Kollegioissa tehtävä työ on edelleen EIOPAn keskeinen painopiste, samoin kuin valvontakäsikirja. Kuluttajat erityisesti finanssituotteiden kuluttajat ovat markkinatoimijoista haavoittuvimmassa asemassa, ja heitä on suojeltava aktiivisesti. EIOPAn työ tällä alueella pyrkii muuttamaan tilannetta kouriintuntuvasti ja myönteisesti edistämällä markkinoiden kuluttajaystävällisyyttä, yksinkertaisuutta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Voidakseen suorittaa tehtävänsä hyvin EIOPA jatkaa organisaationsa kehittämistä, mikä lisää sen talousarviota ja henkilöstön määrää. EIOPA on täysin tietoinen nykyisestä taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta, joten se 3

4 pyrkii aktiivisesti sijoittamaan työntekijöitään uusiin tehtäviin, priorisoimaan tehtäviä ja käyttämään resurssinsa tehokkaasti. EIOPAn tehtävät, vastuualueet ja toiminnan ala ovat hyvin laajoja. Sen vuoksi on tärkeää tehdä strategisia valintoja kullakin sen työn eri alueella. Tämä työohjelma on syntynyt tällaisen päätöksenteon tuloksena. Työohjelman nykyistä versiota on pidettävä alustavana. 2. Sääntelytehtävät Kolmen vuoden aikana EIOPA on luonut perustan vakuutusten ja ammatillisten lisäeläkkeiden eurooppalaiselle sääntelykehykselle. EIOPA on antanut neuvoja ja lausuntoja, tehnyt vaikutustenarviointeja ja laatinut teknisiä normeja ja ohjeita sekä vakuutusten että ammatillisten lisäeläkkeiden alalla. Se jatkaa tätä työtään myös vuonna Vankan sääntelyperustan kehittäminen tukee EIOPAn kasvavaa valvontaan ja seurantaan liittyvää toimintaa. EIOPA varaa 17 määräaikaista toimihenkilöä toteuttamaan vuoden 2014 tehtävät sääntelyn alalla Vakuutukset Vakuutus- ja jälleenvakuutusmarkkinoiden hyvä sääntely on ratkaisevan tärkeä asia vakuutuksenottajien ja finanssivakauden suojelemiseksi. EIOPA on varautunut Solvenssi II säännöstön viivästyksiin. Se on varmistanut, että tahti jatkuu entisellään ja että tähän jo varattujen taloudellisten resurssien ja henkilöresurssien tarjoama hyöty ei mene hukkaan, antamalla oma-aloitteisesti mutta tiiviissä yhteistyössä EU:n toimielinten kanssa ja keskeisiä sidosryhmiä täysimääräisesti kuullen ohjeita Solvenssi II -säännöstön voimaantuloon valmistautumisesta hallinnossa, yritysten omia riskejä koskevista ennakoivista arvioista (riski- ja vakavaraisuusarvion mukaisesti), tietovaatimuksista ja sisäisten mallien ennakkoarviointimenettelystä. Kansallisten valvontaviranomaisten on aloitettava ohjeiden noudattaminen vuonna Vuosina 2014 ja 2015 EIOPA viimeistelee tekniset normit ja ohjeet kaikilla Solvenssi II -säännöstön kattamilla alueilla. Lisäksi EIOPA jatkaa Solvenssi II -säännöstöön perustuvien operatiivisten tehtäviensä laajuuden määrittämistä ja niiden toteutusta, kuten riskittömän koron määrittäminen. 4

5 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet Ammatillisten lisäeläkkeiden alalla on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia sekä Euroopan laajuisesti että yksittäisissä jäsenvaltioissa. Monissa jäsenvaltioissa onkin alettu painottaa yhtä enemmän ammatillisten ja yksilöllisten lisäeläkkeiden merkitystä valtiolta saatuun eläkkeeseen verrattuna. Myös maksuperusteisten eläkkeiden merkitys on kasvanut. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevaa lainsäädäntöä on valmisteilla, ja EIOPA tekee alalla laajaa neuvoa-antavaa työtä. EIOPA toteutti vuonna 2013 ensimmäisen ammatillisia lisäeläkkeitä koskevan kvantitatiivisen vaikutustutkimuksen, jossa esitetään mahdollisuudet mitata yhteisesti ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten erilaisia keinoja tarjota vakuutusturvaa sekä joitakin tällaisen mittaamisen rajoituksia. EIOPA odottaa voivansa panna vuoden 2014 alkupuolella täytäntöön ensimmäisen teknisen normin, joka koskee kansallisten valvontaviranomaisten ilmoittamia vakavaraisuustietoja. EIOPA kehittää eläkevakuutusalan toimintaansa edelleen vuonna Se edistää yksilöllisiä eläkevakuutuksia koskevan Euroopan laajuisen lähestymistavan luomista: vuoden 2014 alussa määritetään käsiteltävät asiat ja myöhemmin laaditaan täsmälliset neuvot Vaikutusten arviointi EIOPA on laajentanut vaikutustenarviointiaan ja siihen käyttämiään välineitä. Se teki vuonna 2013 vaikutustenarvioinnin vakuutuksenantajien erilaisista vaihtoehdoista antaa pitkän aikavälin takuu. EIOPA tekee vaikutustenarvioinnin kaikista teknisten normien ja ohjeiden luonnoksista, joista se järjestää julkisen kuulemisen vuonna 2014, ja se aikoo tehdä arvion myös niiden kumulatiivisesta vaikutuksesta. Lisäksi EIOPA arvioi jatkossakin, millainen vaikutus on neuvoilla, jotka koskevat vakuutusedustusdirektiivin nojalla ehdotettua normia Kirjanpito EIOPA järjestää vuonna 2014 kuulemisen toiminnastaan, joka liittyy ulkopuolisen tarkastuksen teettämiseen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen kohdista. EIOPA jatkaa tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten tilintarkastuslaitosten kanssa. EIOPA jatkaa yhteistyötä etenkin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) kanssa lujittaakseen yhteistä 5

6 eurooppalaista monialaista näkemystä tilinpitoasioista ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) soveltamisesta Euroopan unionissa. EIOPA myös seuraa ja edistää Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (EFRAG) ja kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan (IASB) hankkeita, jotka koskevat IFRS-standardien kehittämistä. IASB:n toiminnan osalta EIOPA odottaa voivansa analysoida rahoitusvälineitä, arvon alentumista, suojautumista sekä vakuutussopimuksia ja niiden tulevaa soveltamista koskevia tarkistettuja kansainvälisiä tilinpäätösnormeja. 3. Valvontatehtävät Vuonna 2014 EIOPA keskittyy vahvistamaan valvontatehtäväänsä osana Euroopan finanssivalvojien järjestelmää. Valvontatehtäväänsä toteuttamalla EIOPA pyrkii aktiivisesti kehittämään edelleen ETA:n valvontakehyksen yhdenmukaisuutta, tehokkuutta, toimivuutta, yhtenäisyyttä ja järkevyyttä Valvontakollegiot EIOPA on yksi Euroopan valvontaviranomaisista, joten se on kuulunut toimintansa käynnistymisvaiheesta vuodesta 2011 lähtien valvontakollegioihin (jäljempänä kollegio ). Kollegiot on yhdistetty täysimittaisesti ETA-maiden valvontaviranomaisten toimintaan, ja niissä keskustellaan monikansallisten finanssilaitosten eli vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysryhmien valvontaan liittyvistä kysymyksistä ja ratkotaan niihin liittyviä ongelmia. EIOPA varmistaa perustamisasetuksensa 1 mukaan vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysryhmien tehokkaan, vaikuttavan, yhdenmukaisen ja yhtenäisen valvonnan. EIOPAn tehtävänä on lisätä kollegioiden toiminnan tehokkuutta, korostaa valvontakäytäntöjen lähentämistä sekä lisätä ja edistää asianmukaista tietojenvaihtoa kansallisten valvontaviranomaisten välillä myös kriisitilanteessa. Vuonna 2014 kollegioiden tehtävänä on saada aikaan yhteinen näkemys ryhmään ja suurimpiin siihen kuuluviin yksittäisiin yrityksiin kohdistuvan riskin lopullisesta arvioinnista. Tämä työ perustuu tietojenvaihtoon, joka on aloitettu EIOPAn vuoden 2012 kollegioiden toimintasuunnitelman ja vuonna 2013 kehitetyn analyyttisen lähestymistavan pohjalta. Monikansallisten vakuutusyritysryhmien osalta EIOPA varmistaa tarvittaessa, että ne ovat kollegion kokouksen asialistalla ja että ne otetaan huomioon kollegioiden yksilöllisissä työsuunnitelmissa. 1 https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/legal-framework/index.html. 6

7 EIOPA edistää kollegioissa käytävien keskustelujen laatua esimerkiksi ehdottamalla aiheita ja laatimalla esitelmiä kollegioiden kokouksissa esiteltäviksi keskustelunaiheiksi. EIOPA laatii yhteenvetoja EU:n laajuisista makrotaloudellisista riskeistä, jotta tiettyyn kollegioon kohdistuvista vaikutuksista voitaisiin keskustella ja niitä ymmärrettäisiin paremmin, ja esittää asiasta käytännön ratkaisuja ja esimerkkejä Paikalla tehtävät yhteiset tarkastukset EIOPA alkoi osallistua vuonna 2013 joihinkin kollegioiden paikalla tekemiin yhteisiin tarkastuksiin. Niistä saatujen kokemusten pohjalta EIOPA aikoo palkata henkilöstöä, jolla on valvontakokemusta, voidakseen lisätä osallistumistaan paikalla tehtäviin tarkastuksiin. Tavoitteena on edistää korkealaatuista valvontaa vakuutusalalla. Lisäämällä vähitellen kokemustaan kansallisten valvontaviranomaisten järjestämistä paikalla tehtävistä tarkastuksista EIOPA pyrkii saamaan paremman kuvan eri puolilla Eurooppaa sovellettavista valvontamenetelmistä. Vuonna 2014 painopiste on sisäisten mallien ennakkoarviointimenettelyissä. EIOPA alkaa kerätä ja levittää käytännön esimerkkejä ja ratkaisuja esimerkiksi viranomaisten asemasta ja niiden välisestä tehtävänjaosta tutkinnan aikana, resurssien suunnittelusta tai havaintoja ja niihin liittyviä kollegioiden toimia koskevasta tiedottamisesta ja seuraamisesta. Tätä toimintamallia kehitetään edelleen niiden kokemusten perusteella, joita EIOPA saa osallistuessaan paikalla tehtäviin yhteisiin tarkastuksiin Sisäisten mallien asiantuntijakeskus Sisäiset mallit ovat yksi Solvenssi II -säännöstön kulmakivistä. Näin ollen EIOPAn on osana valvontaviranomaisen tehtäväänsä oltava aktiivisesti mukana sisäisten mallien alalla, lisättävä sisäisten mallien validoinnin, toteutuksen ja seurannan ymmärtämistä, yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä annettava tukea kansallisille valvontaviranomaisille. Asiantuntijakeskuksensa avulla EIOPA tukee kansallisia valvontaviranomaisia tarjoamalla asiantuntija-apua ja käytännön resursseja ennakkoarviointi- ja hyväksyntämenettelyissä. EIOPA edistää normien lähentymistä antamalla tukea teknisissä kysymyksissä mallien tarkastamisesta vastaaville ryhmille ohjeiden ja työkalujen avulla. Vertaisryhmien vertailun avulla EIOPA pyrkii tarjoamaan 7

8 kansallisille valvontaviranomaisille mahdollisuuden jakaa menetelmiä ja keskeisiä havaintoja arvioinnin ja päätöksenteon yhtenäisyyden ja tehokkuuden lisäämiseksi. EIOPAn sisäisten mallien asiantuntijakeskus tekee tiivistä yhteistyötä EIOPAn toimintalinjoja käsittelevän yksikön, asiaankuuluvien EIOPAn työryhmien sekä kollegiotyöryhmän kanssa. Tarkoituksena on nostaa esille erilaisia kysymyksiä kollegioiden kokouksissa, tukea paikalla tehtäviä yhteisiä tarkastuksia ja vahvistaa valvontakulttuuria Muut valvontakäytännöt Euroopan unionissa käytettävien valvontakäytäntöjen ja -välineiden lähentymisen ja johdonmukaisuuden edistämiseksi laaditaan riskeihin perustuva valvontakäsikirja. Tähän hankkeeseen kuuluu erittäin kokenut ETA-maiden valvontaviranomaisten ja asiantuntijoiden ryhmä. Vuonna 2014 hanke on laadintavaiheessa, ja siihen pitäisi sisältyä kansallisten valvontaviranomaisten välisiä keskusteluja Solvenssi II -sääntelyn voimaan tultua sovellettavista valvontakäytännöistä Unionin lain rikkominen EIOPAlla on valtuudet tutkia väitettyjä unionin lain rikkomisia tai soveltamatta jättämisiä toimivaltaisten viranomaisten, Euroopan unionin toimielinten tai sidosryhmien pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. EIOPA on valmis ottamaan vastaan asianmukaisia tutkintapyyntöjä vuonna 2012 käyttöön otettujen menettelyjen mukaisesti kunnollisen ja avoimen päätöksenteon varmistamiseksi. EIOPA on tarvittaessa myös valmis aloittamaan tutkimuksia omasta aloitteestaan. Näin ollen EIOPA voi antaa tarvittaessa toimivaltaisille viranomaisille suosituksia, jos väitetty rikkominen vaarantaa laillisuusperiaatteen, jos kyseessä on toistuva rikkominen tai jos rikkomisella on merkittävä välitön vaikutus EIOPAn tavoitteisiin, kuten sisämarkkinoiden toimintaan tai sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön estämiseen. Tietyissä tilanteissa EIOPA voi myös osoittaa yksittäisille yrityksille päätöksiä, joissa se esittää tarvittavat toimet unionin oikeuden noudattamiseksi. 8

9 4. Kuluttajansuoja ja rahoitusinnovointi EIOPA on ottanut strategiansa kulmakiveksi perustamisasetuksessa sille annetun tehtävän parantaa asiakkaiden suojaa 2. Työohjelma sisältää konkreettisia toimia, joilla pyritään erityisesti lisäämään vakuutuksenottajien suojaa painottamalla yhä enemmän etenkin lisäeläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojaa. Näin tuodaan lisäarvoa Euroopan unionin jäsenvaltioille. EIOPAn tämän alan tehtäviin kuuluvat muun muassa kulutuksen muutosten analysointi, talouden toiminnan ymmärtämistä edistävien aloitteiden tarkastelu, alan koulutusvaatimusten kehittäminen, yhteisten julkistamissääntöjen edistäminen, nykyisten ja uusien finanssialan toimien seuranta ja rahoitusinnovointiin kohdistuvien EU:n säännöstön vaikutusten arviointi. EIOPA osallistuu myös kansallisten vakuutustakuujärjestelmien eurooppalaisen verkoston tarpeellisuuden arviointiin Kuluttajansuoja EIOPA kehittää edelleen ja jatkaa johtavaa rooliaan avoimuuden, selkeyden ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä kuluttajien finanssituotteiden ja -palvelujen markkinoilla koko sisämarkkina-alueella (EIOPAn perustamisasetuksen 9 artikla). Vuonna 2014 tähän kuuluu seuraavaa: ennakoivat toimet asiaankuuluvien sääntelyvaatimusten, etenkin uudelleen laaditun vakuutusedustusdirektiivin, yhteydessä osallistuminen yksilöllisiä eläkevakuutuksia käsittelevän työryhmän toiminnan kuluttajansuojaa koskeviin näkökohtiin asiakkaan suojaa koskevien vaatimusten arviointi ja luokittelu eläkejärjestelmän jäsenten ja edunsaajien kohdalla vuonna 2013 annetun vertailevia verkkosivuja koskevan hyvien käytäntöjen kertomuksen jatkotoimet kertomuksen vaikutusten arviointi ja jatkotoimien tarve (konkreettinen sisältö / väline päätettävä). Monialaisissa kysymyksissä EIOPAn toimia kuluttajansuojan ja rahoitusinnovoinnin alalla toteutetaan yhdessä kahden muun Euroopan valvontaviranomaisen kanssa yhteiskomitean alaisessa kuluttajansuojaa ja 2 Tässä yhteydessä painotetaan, että kuluttajansuojaa vahvistettaessa EIOPAn painopiste on kaikkien kuluttajien yhteisissä tarpeissa. 9

10 rahoitusinnovointia käsittelevässä alakomiteassa yhtenäisyyden varmistamiseksi tarvittaessa sekä päällekkäisten toimien välttämiseksi Rahoitusinnovointi Rahoitusinnovoinnin alalla EIOPA toteuttaa muun muassa seuraavaa: henkivakuutustuotteiden rakenteiden analysointi kuluttajien valinnanvaran lisäämiseksi vuonna 2013 annetun lainaturvavakuutuksia koskevan lausunnon jatkotoimet (konkreettinen sisältö / väline päätettävä) varoitusten antaminen ja/tai väliaikaisten rajoitusten/kieltojen määrääminen tarvittaessa, jos finanssialan toiminta uhkaa vakavasti finanssimarkkinoiden järjestyksenmukaista toimintaa kulutuksen muutoksia koskevan kertomuksen laatiminen kerättyjen tietojen perusteella uusien tai innovatiivisten finanssialan toimien seurannan ja arvioinnin jatkaminen pitkän aikavälin kestävää kasvua painottaen aktiivinen yhteistyö Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kanssa kehitettäessä yhteisiä julkistamissääntöjä, joita sovelletaan vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin paketoituihin tuotteisiin (PRIPS-tuotteet) ja PRIPS-tuotteita käsittelevän alaryhmän johdolla tapahtuva näiden tuotteiden myyntikäytäntöjen lähentäminen Vakuutustakuujärjestelmät EIOPA on valmis osallistumaan sellaisen kansallisten vakuutustakuujärjestelmien eurooppalaisen verkoston tarpeen arviointiin, jolla on asianmukainen rahoitus ja joka on riittävän yhdenmukaistettu. EIOPA on antanut aiemmin useita neuvoja komissiolle, ja tämän työn pohjalta se antaa apuaan pyydettäessä myös jatkossa. 5. Yhteinen valvontakulttuuri EIOPAn perustamisasetuksessa painotetaan yhteisen valvontakulttuurin tärkeyttä Euroopan unionissa, ja sitä vaaditaan myös sisämarkkinoilla. EIOPA osallistuu aktiivisesti yhteisten valvontakäytäntöjen rakentamiseen sekä yhdenmukaisten menettelyjen ja yhtenäisten lähestymistapojen varmistamiseen koko unionissa yhdistämällä lainsäädännön ja toimintaan liittyvät järjestelyt, antamalla koulutusta ja lisäämällä valvontakäytäntöjen tuntemusta. 10

11 5.1. Koulutus ja henkilöstövaihto EIOPA tarjoaa sekä alakohtaisia että monialaisia koulutusohjelmia yhteisen valvontakulttuurin edistämiseksi. Nämä seminaarit on tarkoitettu pääasiassa Euroopan vakuutuksista ja ammatillisista lisäeläkkeistä vastaaville valvontaviranomaisille. Tämän lisäksi EIOPA järjestää myös useita erityisiä yleisötapahtumia, kuten EIOPAn konferenssin ja valvontaviranomaisten ja yritysten edustajien yhteisen koulutuksen keskinäisen yhteisymmärryksen lisäämiseksi ja keskustelufoorumin tarjoamiseksi EIOPAn toiminnan eri aloilla. Koulutuksen aiheet vastaavat EIOPAn sääntely- ja valvontatoimien tavoitteita. Tällä hetkellä yksi pääaiheista on valmistautuminen Solvenssi II -säännöstöön, ja muita pääaiheita ovat finanssivakaus, ammatilliset lisäeläkkeet, kuluttajansuoja ja valvontakäytäntöjen lähentyminen. Vuonna 2014 Solvenssi II -säännöstöön valmistautumista koskevien EIOPAn ohjeiden täytäntöönpano on keskeinen painopiste. Operatiivisia valvontaviranomaisia koulutetaan sisällön ja valvontakäytäntöjen osalta, mutta myös yritysten edustajia kutsutaan tapahtumiin keskustelemaan asioista, jotta ne ymmärtäisivät eri näkökohtia paremmin ja pystyisivät valmistautumaan täytäntöönpanoon. Koulutuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja tehostaa valvontaa valmistauduttaessa Solvenssi II -säännöstön voimaantuloon käyttämällä käytännön lähestymistapaa pääasiallisena koulutusmenetelmänä. Vuodeksi 2014 on suunnitteilla 20 seminaaria, joista neljä on monialaisia. Kansalliset viranomaiset isännöivät jälleen näistä seminaareista kymmentä. Toimivaltaisten viranomaisten ja EIOPAn henkilöstön sitoutuminen asiaan sekä niiden välinen yhteistyö ovat tärkeitä koulutuksen onnistumiseksi, mikä edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä kaikkialla Euroopan unionissa. Lisäksi EIOPA helpottaa henkilöstövaihtoa ja kannustaa toimivaltaisia viranomaisia lisäämään väliaikaisten henkilöstösiirtojen käyttöä Vertaisarvioinnit EIOPA sai vuonna 2013 onnistuneesti päätökseen ensimmäiset EIOPAn perustamisasetuksen mukaiset vertaisarvioinnit. Nämä vertaisarvioinnit aloitettiin ja toteutettiin pääosin vuoden 2012 aikana. Vertaisarviointien tekemisestä vastasivat kansallisten valvontaviranomaisten asiantuntijat. Vertaisarvioinnilla on keskeinen sija valvontakäytäntöjen yhtenäisyyden ja laadun vahvistamisessa Euroopan valvontajärjestelmässä. 11

12 EIOPA tekee säännöllisesti aihekohtaisia vertaisarviointeja kaikkien jäsentensä keskuudessa, kannustaa vertaisjäseniä avoimeen vuoropuheluun keskenään ja ohjaa yhtenäistä toimintamallia. EIOPAn vertaisarviointien lisäarvo perustuukin laajalti kansallisten valvontaviranomaisten väliseen Euroopan laajuiseen keskusteluun, jossa voidaan vaihtaa kokemuksia, selventää käytäntöjä, päästä yhteisymmärrykseen ja viime kädessä määrittää parhaita käytäntöjä yhteisen valvontakulttuurin varmistamiseksi. EIOPA saattaa loppuun vuonna 2014 kolme vuonna 2013 meneillään ollutta vertaisarviointia: lisäeläkkeiden alalla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavista laitoksista annetun direktiivin 9 artiklasta ja vakuutusalalla kollegioiden toiminnasta ja valvontakäytännöistä valitustenkäsittelyä koskevia ohjeita sovellettaessa. Lisäksi EIOPA aloittaa vuonna 2014 ylimääräiset vertaisarvioinnit lisäeläkkeiden alalla ja vakuutusalalla Sovittelu EIOPAn sovittelulautakunta perustettiin vuonna Siinä on kaksi jäsentä ja neljä varajäsentä, jotka hallintoneuvosto nimittää. Lautakunnalla on valtuudet ratkaista toimivaltaisten viranomaisten väliset erimielisyydet rajat ylittävissä tilanteissa joko sitovasti tai neuvoa-antavasti 3. Lautakunta toimii erimielisyyden osapuolena olevan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai EIOPAN omasta aloitteesta. Ensimmäisessä sovitteluvaiheessa lautakunta pyrkii osapuolten väliseen sovintoratkaisuun. Jos tämä ei onnistu, lautakunta voi ehdottaa sitovaa päätöstä tapauksissa, jotka on täsmennetty EIOPAn perustamisasetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä, tai antaa perustamisasetuksen 29 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen lausunnon. 6. Finanssivakaus 6.1. Markkinoiden muutokset EIOPA pyrkii havaitsemaan jo varhaisessa vaiheessa finanssivakauteen vaikuttavat mikrotasolta peräisin olevat suuntaukset, mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet. Näin se yhdistää vakuutusalan finanssivakauden mikro- ja makrotason ulottuvuudet toisiinsa. EIOPAn on myös tiedotettava niistä tarvittaessa asianmukaisille toimielimille ja/tai ehdotettava erityisiä toimia. 3 Yksityiskohtaiset menettelysäännöt on määritetty lautakunnan työjärjestyksessä ja sitä täydentävissä sisäisissä säännöissä. 12

13 Monialaisia näkökohtia tarkastellaan tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa sekä EIOPAn toimiessa Euroopan järjestelmäriskikomiteassa (EJRK). EIOPA seuraa vuonna 2014 vakuutusalan ja ammatillisten lisäeläkkeiden alan rakenteellista kehitystä sekä makrotaloudellisiin muutoksiin, yritysten käyttäytymiseen ja tiettyihin tuotteisiin liittyviä riskejä. Tältä osin EIOPA jatkaa analyysiensä perustana olevien tietolähteiden ja tietokantojen kehittämistä. Vakuutusalan yritysten kollektiivisen käyttäytymisen analysoinnin ohella EIOPA jatkaa suurten ja mahdollisesti järjestelmän kannalta merkittävien vakuutuksenantajien seurantaa EU:ssa aiempaa tiiviimmin, koska tällaisilla yrityksillä voi olla suurempi vaikutus finanssivakauteen ja koska vertailevalla analyysilla voidaan parantaa riskilähteiden analyysiä. EIOPA osallistuu myös finanssivakauden ja makrotason vakauden valvontaa koskevaan kansainväliseen työhön. Finanssivakauden säännöllisen arvioinnin yhteydessä EIOPAn riskikojelautaa päivitetään ja se julkaistaan neljännesvuosittain myös jatkossa. Sillä tuetaan EIOPAn toimia muuttuvien riskien ja koko Euroopan vakuutusalan vaikutusten arvioinnin alalla. Riskikojelautaa kehitetään ja hiotaan edelleen yhteistyössä EJRK:n ja muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. EIOPA antaa myös finanssivakautta koskevan kertomuksen, joka on julkisesti saatavilla oleva puolivuosittain tehtävä arvio alan muutoksista ja jossa tuodaan esille finanssivakauteen kohdistuvia vaikutuksia. Vuonna 2014 finanssivakautta koskevan kertomuksen analyysiä aiotaan syventää edelleen kehittämällä uusia analyysityökaluja, joilla voidaan arvioida riskejä ja niiden vaikutuksia vakuutuksenantajiin ja lisäeläkerahastoihin. EIOPA raportoi säännöllisin väliajoin rahoitustilanteesta ja finanssivakaudesta Eurooppa-neuvostolle, Euroopan parlamentille ja EJRK:lle. Lisäksi EIOPAn odotetaan vaihtavan tietoja ja analyysejä myös pankkialalla pankkiunionia koskevan laajemman hankkeen yhteydessä kehitetyn uuden yhteisen valvontamekanismin avulla. EIOPA tekee jatkossakin kahdenvälisiä käyntejä toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin lisätäkseen kansallisten erityispiirteiden keskinäistä ymmärtämistä ja pystyäkseen seuraamaan paremmin markkinoita, suuria vakuutusyritysryhmiä sekä kansallisen sääntelyn vaikutuksia. 13

14 6.2. Stressitestit Vuonna 2014 toteutetaan yhdenmukaistettu yleiseurooppalainen vakuutusalan stressitesti. Stressitesteillä arvioidaan, miten hyvin vakuutusalalla siedetään erilaisia epätodennäköisiä, joskin mahdollisia, epäsuotuisia skenaarioita. Vuonna 2014 aiotaan toteuttaa stressitesti samanlaisin tavoittein myös ammatillisten lisäeläkkeiden alalla. EIOPAn on määrä laatia vakuutusalan stressitestejä varten erinäisiä työkaluja, joilla analyysi voidaan toteuttaa yleisestä kokonaiskuvasta yksityiskohtiin edeten, vahvistaakseen edelleen stressitestauksen validointielementtiä. Stressitestien avulla EIOPA pystyy harkitsemaan mahdollisia valvontatoimia finanssivakauden varmistamiseksi ja laatimaan selkeitä suosituksia tulosten perusteella. EIOPA jatkaa menetelmän kehittämistä ulottamalla sen validoinnin parantamiseen ja myös käänteisten stressitestien tutkimiseen EIOPA ja EJRK EIOPA osallistuu edelleen EJRK:n työhön siten, että puheenjohtaja on mukana EJRK:n hallintoneuvoston ja ohjauskomitean työssä. EIOPA jatkaa myös osallistumistaan EJRK:n neuvoa-antavan teknisen komitean työhön. EIOPA pyrkii EJRK:n kanssa toimiessaan etenkin havaitsemaan ja analysoimaan vakuutusalan ja muun finanssialan välisiä yhteyksiä. Myös EIOPAn riskikojelauta toimitetaan jokaiseen EJRK:n hallintoneuvoston kokoukseen. EIOPA toimittaa EJRK:lle edelleen neljännesvuosittain kootut tiedot sen riskikojelautaa varten. Solvenssi II -säännöstön voimaantuloa ennakoiden EIOPA varaa tarvittavat resurssit yhteisten raportointinormien mukaisten tietojen keruuta varten. Tähän sisältyvät myös finanssivakautta varten tarvittavat tiedot sekä EJRK:n toiminnan avulla saatavat tiedot. EIOPA kehittää vuonna 2014 välineitä, joiden avulla tätä tietoa voidaan käyttää finanssivakauden analysoinnissa Kriisitilanteet EIOPAn perustamisasetuksen 18 artiklassa säädetään EIOPAlle useita tehtäviä kriisitilanteiden tunnistamiseksi ja niiden hoitamiseksi. Tämän alan toimintaa on mahdotonta suunnitella sen luonteen vuoksi, lukuun ottamatta säännöllistä arviointia kriisitilanteen puhkeamisen riskistä. Tarkempia tietoja on seuraavassa osiossa, joka koskee kriisien ehkäisyä. 14

15 7. Kriisien ehkäisy, hallinta ja ratkaisu EIOPA katsoo, että tehokkain tapa selviytyä kriisistä on ennakoida ja ehkäistä se. Näin toimenpiteitä voidaan toteuttaa mahdollisimman pian. Tästä lähtökohdasta käsin EIOPA keskittyy kriisien ehkäisyyn ja jatkaa johdonmukaisten ja yhteensovitettujen rajat ylittävien toimien edistämistä mahdollisen finanssikriisin vastareaktiona, jotta kuluttajien ja markkinoiden luottamus saadaan palautettua paremmin. EIOPAn yleinen kriisien ehkäisyn, hallinnan ja tarkastelun strateginen tavoite on kolmitahoinen: Edistetään ETA-maiden valvontaviranomaisten yhdessä toteuttamaa valvontaa finanssikriisien ennakoimiseksi ja ehkäisemiseksi. Varmistetaan, että ETA-maiden valvontaviranomaiset ovat yhdessä valmiita hoitamaan finanssikriisejä. Helpotetaan ja tarvittaessa sovitetaan yhteen kriisin ratkaisemiseksi toteutettavia valvontatoimia. EIOPA kokoaa yhteen tietoa ja analyysejä erilaisista tietolähteistä ja pyrkii näin tunnistamaan riskipesäkkeitä ja edistämään valvontaviranomaisten yhteensovitettuja toimia. EIOPA toimii yhteistyöhenkisesti ja kollegiaalisesti ja tarjoaa valvontaviranomaisille foorumin, jossa ne voivat tehdä yhdessä töitä kriisitilanteiden ratkaisemiseksi. EIOPA osallistuu EU:n käytännöllisen operatiivisen elvytys- ja kriisinratkaisukehyksen ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen sen mukaan, miten vakuutusalan elvytystä ja kriisinratkaisua koskeva lainsäädäntö kehittyy EU:ssa. EIOPA jatkaa sisäisen kriisinhallinnan käsikirjansa mukaisen kriisien ehkäisyn ja hallinnan kehyksen täytäntöönpanoa. EIOPAlla on valtuudet toimia mahdollisen kriisitilanteen tunnistamiseksi ja toimia sen ratkaisemiseksi, kun Eurooppaneuvosto on julistanut tällaisen kriisitilanteen. EIOPAn vastuulla on myös helpottaa ja tarvittaessa sovittaa yhteen kansallisten valvontaviranomaisten toimia EU:n finanssivakautta uhkaavien epäsuotuisien muutosten korjaamiseksi. 15

16 8. Kansainväliset suhteet Kansainvälisissä suhteissa on kyse pääasiassa siitä, että EIOPA hoitaa suhteitaan ulkoisiin kumppaneihin, esimerkiksi EIOPAn työn kannalta tärkeisiin sidosryhmiin, kuten vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmään ja lisäeläkealan osallisryhmään, EU:n toimielimiin ja muihin elimiin (etenkin Euroopan komissioon, neuvostoon, parlamenttiin ja erillisvirastojen verkostoon, muihin Euroopan valvontaviranomaisiin (EPV ja ESMA) ja EJRK:aan, kolmansien maiden asiaankuuluviin toimivaltaisiin viranomaisiin sekä kansainvälisiin järjestöihin. Näillä toimilla lisätään keskinäistä ymmärrystä sääntely- ja valvontajärjestelmien välillä, sääntely- ja vakuutusalan markkinoiden keskeiset kysymykset mukaan luettuna. Kunnollisia kansainvälisiä normeja ja parhaita käytäntöjä laatimalla pyritään näin vahvistamaan maailmanlaajuista kuluttajan suojaa ja finanssivakautta Suhteet sidosryhmiin EIOPA pyrkii parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa ja haluaa varmistaa toimintansa avoimuuden ja vastuullisuuden. EIOPA pitää näin ollen säännöllisesti yhteyttä eri sidosryhmiin ja keskustelee sekä vaihtaa näkemyksiä, mielipiteitä ja asiantuntemusta näiden kanssa. EIOPA hyötyy tästä saamalla selkeämmän kuvan ehdotustensa ja toimiensa vaikutuksista. Avoimuuden lisäämisen sitoumukseen kuuluu, että kaikki puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä vuonna 2014 pidettävät kokoukset julkaistaan EIOPAn verkkosivuilla kuten ennenkin. EIOPA on täysin sitoutunut varmistamaan, että sen sidosryhmien arvokas panos tukee ja ohjaa jatkossakin sen toimintaa. EIOPA antaa jatkuvaa tukea osallisryhmilleen, jotka on nimitetty vastikään syyskuussa 2013, jotta ne pystyisivät hoitamaan niille kuuluvat tehtävät asetuksessa edellytetyllä tavalla ja etenkin toimittamaan EIOPAlle lausuntoja julkisen kuulemisen kohteena olevista asiakirjoista sekä antamaan palautetta ja toteuttamaan oma-aloitteisia toimia. Erityistä huomiota kiinnitetään EIOPAn osallisryhmien kuluttajaedustajiin. Heitä kehotetaan jatkuvasti osallistumaan EIOPAn työhön kuluttajansuojan alalla, pyydetään mukaan kuluttajansuojaan liittyvistä kysymyksistä käytäviin pyöreän pöydän keskusteluihin EIOPAn puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa ja kutsutaan yhteiskomitean kuluttajastrategiapäiville. 16

17 8.2. EIOPA ja EU:n toimielimet / erillisvirastojen verkosto EIOPA varmistaa EU:n erillisvirastona toimiensa täysimääräisen vastuullisuuden ja avoimuuden tehdessään yhteistyötä EU:n toimielinten (Euroopan parlamentin ja neuvoston) kanssa sekä raportoidessaan niille perustamisasetuksensa mukaisesti. EIOPA on sitoutunut ylläpitämään rakentavaa yhteistyötä Euroopan komission, neuvoston ja parlamentin kanssa ja osallistumaan niiden toimintaan varmistaakseen tehtäviensä hoitamisen ajallaan, tehokkaasti ja taloudellisesti. EIOPA osallistuu myös säännöllisesti rahoitusmarkkinoiden sääntelystä käytävään Euroopan komission vuoropuheluun sekä muuhun EU:n toimielinten toimintaan, kun on kyse vakuutus- ja jälleenvakuutusalan, lisäeläkealan tai kuluttajansuojan sääntelyyn ja valvontaan liittyvistä näkökohdista. EIOPA osallistuu edelleen EU:n erillisvirastojen verkostoon. Verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja edistää hyvien käytäntöjen toteuttamista henkilöresurssien, varainhoidon, talousarvion ja hallinnon alalla. Verkosto myös välittää EU:n erillisvirastojen huolenaiheita ja odotuksia Euroopan komissiolle, joka on sen tärkein yhteistyökumppani. Virastojen johtajat tapaavat verkostossa ja keskustelevat ja päättävät yhteisistä johtamiseen ja hallintoon liittyvistä asioista. EIOPAn edustajat osallistuvat myös erityisiin virastojen välisiin verkostoihin, joissa keskustellaan oikeudellisista kysymyksistä sekä hankintoihin ja tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä ja vaihdetaan niitä koskevia hyviä käytäntöjä EFVJ:n sisäiset suhteet EIOPA kuuluu Euroopan finanssivalvojien järjestelmään (EFVJ), ja se tekee jatkossakin yhteistyötä muiden Euroopan valvontaviranomaisten ESMAn ja EPV:n kanssa etenkin yhteiskomiteassa, sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten eli EIOPAn jäsenten kanssa sen varmistamiseksi, että finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön finanssivakauden säilyttämiseksi sekä koko finanssijärjestelmään kohdistuvan luottamuksen ja finanssipalvelujen asiakkaiden riittävän suojan varmistamiseksi. EIOPA toimi yhteiskomitean puheenjohtajana vuonna 2013, minkä jälkeen se varmistaa vuoden 2014 alkupuoliskolla puheenjohtajuuden sujuvan siirtymisen EPV:lle ja antaa sille täyden tukensa. 17

18 8.4. Kansainvälinen vuoropuhelu Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset sekä lisäeläkkeitä tarjoavat yritykset ovat maailmanlaajuisia. Tietoisena tästä EIOPA ottaa sen huomioon strategiassaan ja kehittää jatkossakin kansainvälisiä suhteitaan Australaasiassa, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä EIOPAn toiminnan kannalta tärkeissä yksittäisissä kolmansissa maissa käymällä säännöllistä vuoropuhelua sääntelystä ja valvonnasta ja säilyttämällä tiiviit yhteydet useiden kolmansien maiden ja alueiden kanssa. Vuoropuheluun sisältyy yhteisesti sovittuja erityisiä tavoitteita ja määritettyjä toimia. EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä vuoropuheluhankkeesta saadaan jatkossakin monenlaisia tuloksia monivuotisen hankesuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on laadittu tulevia tavoitteita ja aloitteita sisältävään joulukuussa 2012 annettuun The Way Forward -asiakirjaan perustuvien aloitteiden pohjalta. Kolmannessa globaalia vakuutusalan valvontaa koskevassa GIS-konferenssissa lisätään tietojenvaihtoa ja keskustelua sääntelyn ja valvonnan keskeisistä aiheista kansainvälisellä tasolla valvontaviranomaisten, tutkijoiden ja vakuutusja jälleenvakuutusalan markkinatoimijoiden kesken EIOPA ja kansainväliset valvontaorganisaatiot EIOPAn edustusta asiaankuuluvissa kansainvälisissä organisaatioissa on lisätty, jotta EU:n ääni saataisiin paremmin kuuluville kansainvälisissä yhteyksissä niin vakuutusten kuin ammatillisten lisäeläkkeiden alalla. Strategian tasolla EIOPAn jäsenten välistä sisäistä koordinointia jatketaan sellaisena kuin se aloitettiin vuonna Toiminnan tasolla vahvistetaan kansainvälisessä vakuutusvalvojien järjestön (IAIS) yhteisöä EIOPAn jäsenten ja EIOPAn keskuudessa käyttämällä resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja edistämällä samalla EU:n näkökulmaa. Operatiivisen yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisen ansiosta EIOPA jatkaa Maailmanpankin kanssa työskentelyä yhteisissä hankkeissa, joilla pyritään vahvistamaan maailmanlaajuisesti vakuutusyritysten riskeihin perustuvaa sääntelyä ja valvontaa. 18

19 8.6. Vastaavuus Vastaavuudessa on kyse valvontaan luottamisesta ja sen ymmärtämisestä, ja juuri tähän periaatteeseen EIOPAn työ tällä alalla perustuu. Tehtäviä voidaan uskoa ja delegoida tehokkaasti vain täydellisen luottamuksen vallitessa, ja tämä luottamus on rakennettava siltä pohjalta, että selvitetään perin pohjin, miten muissa oikeusjärjestelmissä suhtaudutaan sääntelyyn ja valvontaan. EIOPA jatkaa vuonna 2014 Euroopan komission avustamista kolmansien maiden valvontajärjestelmien vastaavuutta koskevien päätösten valmistelussa. EIOPA myös tukee kansallisia valvontaviranomaisia näiden pyrkiessä arvioimaan pyynnön perusteella vaitiolovelvollisuutta perusteellisesti jopa kymmenessä kolmannessa maassa. Lisäksi EIOPA vastaa vastaavuutta koskeviin tiedusteluihin tai teknistä lausuntoa koskeviin pyyntöihin, joita komissio voi esittää, mukaan luettuna vastaavuutta koskevien komission tulevien päätösten ja/tai niihin liittyvien toimenpiteiden vaikutusten analyysit. Vastaavuusarviointien valmistelua koskevaa EIOPAn teknistä työtä täydennetään vastaavuusarvioinnin ehdokasmaiden kanssa käytävällä sääntelyä ja valvontaa koskevalla vuoropuhelulla, jossa tuodaan esille maakohtaisiin ja maailmanlaajuisiin normeihin liittyviä yksittäisiä näkökohtia. 9. EIOPAn sisäinen organisaatio Vuonna 2014 EIOPA on täysimittaisesti toimiva, riippumaton EU:n viranomainen, oikeudelliselta muodoltaan EU:n erillisvirasto, jolla on riittävät resurssit toimia nykyaikaisena, toimivana ja tehokkaana kansainvälisenä organisaationa. EIOPA tarjoaa aidosti monikulttuurisen työympäristön, jossa sen työntekijät voivat tehdä laadukasta työtä ja tarjota ensiluokkaisia palveluja EIOPAn asiakkaille. Sisäisen organisaation toiminnot tukevat edelleen EIOPAn kehitystä asianmukaisen hallintorakenteen ja laajan tukitoimintojen valikoiman avulla. Nämä yhdessä auttavat varmistamaan, että EIOPAn tuotteita ja palveluja voidaan toimittaa tehokkaasti sen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille Oikeusasiat Oikeudellinen yksikkö jatkaa vuonna 2014 operatiivisten yksikköjen tukemista, millä varmistetaan laadittavien välineiden myös teknisten normien luonnosten 19

20 laadukkuus oikeudelliselta kannalta, jotta Euroopan komissio voisi vahvistaa ne säädöksiksi. Painopiste on EIOPAn ohjeiden noudattamisen arvioinnissa. Oikeudellisen yksikön työryhmä jatkaa mahdollisten unionin oikeuden rikkomisten tai soveltamatta jättämisten tutkimisen sekä sovittelumenettelyjen tukemista. Sen jatkuvana tavoitteena on laadukas oikeudellinen neuvonta EIOPAn perustamisasetuksesta, alakohtaisista säädöksistä ja EFVJ:n tarkastelusta. Oikeudellinen yksikkö aikoo lisätä koulutusta muun muassa lainsäädännön laatimisen, eturistiriitojen hallinnan ja tietosuojan alalla. Myös sisäisten menettelyjen valvontaa jatketaan niiden tehokkuuden parantamiseksi Hallinto ja organisaatio EIOPA vahvistaa vuonna 2014 hallinnon ja organisaation valmiuksiaan ja soveltaa hyviä normeja ja parhaita käytäntöjä aloitteiden ja hankkeiden koordinoinnissa. Se myös kyseenalaistaa käytössä olevat toimintaprosessit, jotta niitä saataisiin optimoitua jatkuvasti. EIOPAn jo aloitettua riskeihin perustuvaa lähestymistapaa täydennetään toteuttamalla lisätoimenpiteitä ja vahvistamalla keskeisten tulosindikaattorien seurantaa. Tätä tuetaan ottamalla käyttöön pitkälle kehitettyjä toimintaprosessien hallinnan ja raportoinnin työkaluja. Pysyvällä yhteistyöllä muiden Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan komission kanssa pitäisi saada aikaan parannuksia tukiprosessien standardoinnissa sekä ratkaisuja, joilla lisätään kustannustehokkuutta entisestään Tiedonhallinta Keskitettyyn tiedonkeruuseen ja tietojen yhdistämiseen liittyvien EIOPAn valmiuksien kehittämisessä keskitytään parantamaan tiedonhallinnan normeja ja kehittämään edelleen liiketoimintatiedon hallinnan työkaluja. Tietojenvaihtoa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa Solvenssi II -säännöstön mallien pohjalta keskusyhteyspisteen sekä keskitetyn tietokannan kautta olisi testattava ja valmisteltava vuonna 2015 tehtävää ensimmäistä tietojenvaihtoa varten (osana EIOPAn antamien ohjeiden mukaisesti tapahtuvaa valmistelevaa tietojen toimittamista Solvenssi II -sääntelyyn valmistauduttaessa; lopullinen päätös laajuudesta on tehtävä peruskäyttöjärjestelmässä vuoden 2013 loppuun mennessä). Lisäksi EIOPA tekee tiivistä yhteistyötä yhdessä ESMAn ja EPV:n kanssa tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. EIOPA etsii 20

EVLEV12/237. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Monivuotinen työohjelma 2012 2014

EVLEV12/237. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Monivuotinen työohjelma 2012 2014 1 EVLEV12/237 Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Monivuotinen työohjelma 2012 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Sääntelytehtävät... 3 3. Valvontatehtävät... 5 4. Kuluttajansuoja

Lisätiedot

EVLEV12/103. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Työohjelma 2013

EVLEV12/103. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Työohjelma 2013 EVLEV12/103 Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Työohjelma 2013 EVLEV Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Saksa Puh. + 49 69 951119 20 Faksi: + 49 69 951119 19, wwwsivut: https://eiopa.europa.eu

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

OHJEET TUKITOIMENPITEISIIN MAHDOLLISESTI JOHTAVISTA TESTEISTÄ, TARKASTELUISTA JA MENETTELYISTÄ EBA/GL/2014/ syyskuuta 2014

OHJEET TUKITOIMENPITEISIIN MAHDOLLISESTI JOHTAVISTA TESTEISTÄ, TARKASTELUISTA JA MENETTELYISTÄ EBA/GL/2014/ syyskuuta 2014 EBA/GL/2014/09 22. syyskuuta 2014 Ohjeet, jotka koskevat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun direktiivin 32 artiklan 4 kohdan d alakohdan iii alakohdan

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Marraskuu 201 7 Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP: n työjärjestyksen artiklan 9 b nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa käytössä

Lisätiedot

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaiset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015

EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015 EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014 Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Strategiset päämäärät... 4 3. Yhteiskomitea... 10 2 1. Johdanto

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä

Ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä EIOPA(BoS(14(026 FI Ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu www.eiopa.europa.eu

Lisätiedot

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPA-BoS-12/069 FI Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä 1/7 1. Ohjeet Johdanto 1. EIOPA-asetuksen 1 (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen - EVLEV) 16 artiklan perusteella ja ottaen

Lisätiedot

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA-BoS-15/111 FI Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Tiivistelmä (FI)

VUOSIKERTOMUS 2013 Tiivistelmä (FI) VUOSIKERTOMUS 2013 Tiivistelmä (FI) Tiivistelmä Tiivistelmä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) jatkoi vuonna 2013 roolinsa ja profiilinsa kehittämistä eurooppalaisessa valvontaympäristössä.

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 COM(2016) 209 final 2013/0091 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2013 (OR. en) 2012/0244 (COD) PE-CONS 22/13 EF 81 ECON 307 CODEC 909 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01

Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 EBA/REC/2015/02 23/11/2016 Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat vaatimukset Näiden suositusten

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet JC/GL/2014/01 22. joulukuuta 2014 Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä 1 Sisältö Yhteiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

EBA/GL/2015/ Ohjeet

EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 39 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista konkreettisista olosuhteista, jotka muodostavat merkittävän uhan rahoitusvakaudelle, ja liiketoiminnan myynnin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 8000 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 8000 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

EIOPA(BoS(13/164 FI. Ohjeet vakuutusedustajien valitusten käsittelemisestä

EIOPA(BoS(13/164 FI. Ohjeet vakuutusedustajien valitusten käsittelemisestä EIOPA(BoS(13/164 FI Ohjeet vakuutusedustajien valitusten käsittelemisestä EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot