Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta."

Transkriptio

1 LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset myös muita kunnan joukkoliikennemuotoja käyttäen. Mikäli linjaliikenteen tai muun joukkoliikenteen reitti tai aikataulu ei sovellu myönteisen koulukuljetuspäätöksen saaneen oppilaan koulumatkoihin tai oppilaan kohdalla toteutuu muu tilaajan koulukuljetuksen myöntämisperuste, järjestetään oppilaan koulukuljetus tilausajona. 2. PALVELUN SISÄLTÖ 2.1 Kuljetuskalusto Kuljetuskohteita voi tarjota kunkin hintalomakkeella (liite 4) esitetyn kohdearvion yhteydessä esitetyllä kalustolla. Tarjouksen voi tehdä yhdellä tai useammalla ajoneuvotyypillä. Kaikkien ajoneuvojen tulee olla turvallisia, käyttötarkoitukseen sopivia ja niiden tulee täyttää tieliikennelain ja koulukuljetusasetuksen vaatimukset. Lisäksi huomioidaan ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat energia- ja ympäristövaikutukset voimaan tulleen lain ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa ( /1509) mukaisesti. Kuljetuksissa käytettävillä ajoneuvoilla on oltava mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset. Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. Mikäli tarjouksen tekijän tarkoituksena on tarjouskilpailun voittaessaan hankkia uutta ajoneuvokalustoa, tulee siitä ilmoittaa tarjouksessa ja tehdä kaluston hankinta viivyttelemättä kunnan tekemän hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tällaisessa tilanteessa, mikäli uuden ajoneuvokaluston käyttöön saaminen viivästyy toimituksellisesta syystä, palvelun tuottaja voi tilapäisesti käyttää enintään neljän kuukauden ajan ajoneuvokalustoa, joka ei täytä tarjouksessa mainittuja kalusto-ominaisuuksia. 2.2 Kuljetusreitit ja niiden muutokset Oppilas- ja palvelukuljetukset pyritään järjestämään säännöllisinä reitteinä. Arvio hankinnan kohteista, kuvaus kussakin kohteessa kuljetettavista oppilasryhmistä sekä arviot oppilaiden määrästä on esitetty liitteessä 4, Hintalomake. Täsmälliset oppilaskuljetusten aikataulut ja -reitit tarkentuvat koulujen lukujärjestysten ja oppilaiden koulukuljetuspäätösten vahvistuttua. Tarjouksen tekijän tulee huomioida ja hyväksyä, että vuotuiset vaihtelut kuljetettavien koululaisten määrissä ja osoitteistossa ovat normaaleja ja saattavat vaikuttaa kuljetuskilometrien määriin joko lisäävästi tai vähentävästi. Lopen kunnan valmistelussa eikä muutoinkaan tiedossa ole tekijöitä, joilla muutoin voisi olla vaikutuksia kuljetusten määrään sopimuskaudella. Lopen kunnan koulujen sijainnit löytyvät internet-sivuilta osoitteesta Tilaaja tekee kuljetustilaukset kultakin sopimustoimittajalta pääsääntöisesti ajosuunnitelmien avulla lukukaudeksi / lukuvuodeksi kerrallaan. Pohjana on alustava kevään 2014

2 tilanteeseen perustuva tarjouspyynnön mukainen reittisuunnitelma. Tavoitteena on antaa kullekin mukana olevalle palveluntuottajalle ja kuljettajalle vahvistettu tieto kuljetusten määristä ja kohteista mahdollisimman pitkäksi aikaa kerrallaan. Tilaajalla on kuitenkin oikeus tehdä suunnitelmiin tilapäisiä tai pysyviä muutoksia seuraavasti: Tilapäiset reittimuutokset Yksittäisten päivien tai viikkojen lukujärjestysmuutokset kouluissa ovat mahdollisia ja ne voivat vaikuttaa sovittuihin säännöllisiin kuljetusaikatauluihin hetkellisesti. Tilaaja ilmoittaa tilapäisistä (yksittäiset päivät) oppilaiden kuljetusmuutoksista palveluntuottajalle viivyttelemättä saatuaan niistä tiedon, kuitenkin mahdollisuuksien mukaan viimeistään edellisenä päivänä klo 16 mennessä. Muutokset pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin, mutta poikkeukset saattavat olla myös äkillisiä. Lukujärjestyksistä tai oppilaasta johtuvat toistaiseksi voimassa olevat muutokset reiteissä ilmoitetaan tai vahvistetaan aina tilaajan toimesta. Palveluntuottajan on huomioitava tilapäiset reittimuutokset laskutuksessa todellisen ajomäärän mukaan. Mikäli reittimuutos aiheuttaa kilometrien vähenemistä ja muutos ilmoitetaan klo 16 jälkeen ajoa edeltävänä päivänä tai samana päivänä, on palveluntuottajalla oikeus laskuttaa pysyvän reitin mukainen kilometrimäärä. Pysyvät reittimuutokset Tilaaja voi tehdä muutoksia kohteen reitteihin ja tätä kautta ajokilometrien määrään, mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla, esimerkiksi koululaisten määrä lisääntyy tai vähenee. Tässä mainituista muutoksista tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle välittömästi saatuaan siitä tiedon. Lisämaksut Tilaaja ei maksa erillistä korvausta koulutyöhön liittyvien varusteiden ja välineiden kuljettamisesta. 2.3 Kuljetusten ajankohdat ja aikataulut Palveluntuottaja hoitaa sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyt kuljetukset sekä säännöllisten reittien että lukujärjestysmuutoksista johtuvien tilapäisten muutosten osalta. Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja. Oppilaskuljetukset alkavat ja päättyvät lukuvuosittain Lopen kunnan kasvatus- ja koulutuslautakunnan päättäminä aikoina. Palvelu ajoittuu koulujen työajoiksi. Pääsääntöisesti kuljetukset ajetaan lukuvuoden työpäivinä, alkaen elokuussa ja päättyen touko-kesäkuun vaihteessa. Lukuvuoteen sisältyy koulupäivää. Syyslukukaudella pidetään syysloma, lukukausien välissä joululoma ja kevätlukukauden aikana talviloma. Viimeisin tieto koulujen työ- ja lomaajoista löytyy osoitteesta Lukuvuonna koulujen työ- ja loma-ajat ovat seuraavat: Syyslukukausi: (syysloma ) Kevätlukukausi: (talviloma ). 2(6)

3 2.4 Poikkeustilanteissa toimiminen Tarjouspyynnössä edellytetään tarjoajilta alustavaa kuvausta järjestelyistä häiriötilanteissa. Tarvittaessa sitä täydennetään sopimuksen tekemisen yhteydessä. Poikkeustilanteissa (esim. auton rikkoutuminen tai kuljettajan sairastuminen) toimitaan sovitun häiriötilanteen toimintakuvauksen mukaisesti. Edellä mainituissa poikkeustilanteissa palveluntuottaja voi tilapäisesti, enintään viiden arkipäivän ajan käyttää kalustoa, joka ei täytä kaikkia kohdassa 2.1. mainittuja kuljetuskaluston vaatimuksia. Palveluntuottajan on kuukausittain laskun mukana raportoitava käyttämänsä ajoneuvokalusto siten, että raportoinnista käy ilmi myös mahdollinen poikkeustilanteen kalusto. 2.5 Kuljetushinnan sisältö ja korvausten määräytyminen Kuljetukset korvataan aamu- ja iltapäiväreitteinä. Korvattavat aamureitin kilometrit alkavat siitä, kun ensimmäinen asiakas otetaan aamulla kyytiin ja päättyvät, kun viimeinen asiakas aamupäivällä jätetään pois. Vastaavasti korvattavat iltapäiväreitin kilometrit alkavat siitä, kun ensimmäinen asiakas otetaan koulupäivän päätteeksi kyytiin ja päättyvät, kun viimeinen asiakas on iltapäivällä jätetty kyydistä pois. Mikäli auto on muussa käytössä aamu- tai iltapäiväreittien välillä, ei siirtymisistä makseta korvausta. Tilaaja seuraa aamu- ja iltapäiväreittien pituuksia ja tarkistaa ajokilometrit ennen laskujen maksamista. Palveluntuottajan on toimitettava laskun mukana tarvittavat raportit, jotka mahdollistavat seurannan. Kilometrihintaan sisältyy myös oppilaiden urheiluvälineiden ja muiden koulun toimintaan liittyvien välineiden kuljetus. Tilaaja ei hyväksy muita korvausperusteita tai laskutus- ym. lisiä, joita ei ole tarjouksessa mainittu. Palveluliikenteen asiakkailta peritään kuljetuksesta linja-autotaksan mukainen lipunhinta. Maksu jää palveluntuottajalle, joten sen vaikutus tarjoushintaan tulee huomioida. Palveluliikenteen asiakkaat voivat käyttää maksuvälineenä myös seutulippua. Liikenteessä voidaan sopimuskauden aikana ottaa käyttöön muita lipputuotteita ja tariffeja. Palveluntuottaja on velvollinen hankkimaan tarvittavat rahastuslaitteet omalla kustannuksellaan. Palveluntuottaja ja kaikki sen tilaajalle kuljetuksia ajavat kuljettajat osallistuvat ilman erillistä veloitusta tilaajan koulukuljettajille järjestämiin info- ja koulutustilaisuuksiin. Tilaisuuksia järjestetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. 2.6 Ajamatta jäänyt kuljetus ja sopimussakko Palveluntuottajalla ei ole oikeutta laskuttaa ja saada korvausta palveluntuottajasta johtuvista syistä ajamatta jääneistä kuljetuksista. Jos palveluntuottajan kuljetus jää palveluntuottajasta johtuvista syistä kokonaan ajamatta, tilaajalla on jatkossa oikeus periä vastaavista tilanteista sopimussakkoa 20 % kyseisen reitin kilometrivelotuksen mukaisesta kokonaishinnasta. 3(6)

4 Tilaajalla on oikeus periä palveluntuottajalta sopimussakkoa 10 % kyseisen reitin kilometrimäärään ja velotukseen perustuvasta ajopäivän kokonaishinnasta, jos - oppilaat palveluntuottajasta johtuvasta syystä myöhästyvät enemmän kuin 15 minuuttia oppitunnin aloittamisesta tai jos lähtö koulusta lähdettäessä myöhästyy enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta lähtöajasta tai, jos - kuljetus jää palveluntuottajasta johtuvista syistä kokonaan ajamatta yhdenkin oppilaan osalta. Tilaaja voi pidättää sopimussakon summan suoraan palveluntuottajan laskusta. Korvausperusteiden muuttuminen Tilaajan maksama korvaus on riippuvainen palveluntuottajan ajamien kilometrien määrästä. Korvaus voi siten muuttua, jos tilaaja joutuu muuttamaan reitin kuljetuksia. Liikennöinnissä tapahtuneen muutoksen vaikutus korvaukseen lasketaan käyttäen perusteena sopimuksen mukaisia ajokilometrien hintoja. Muutos voi merkitä maksettavan korvauksen lisäämistä tai vähentämistä. Vuosisuunnitelmissa vahvistetut, palveluntuottajakohtaiset reitit pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman muuttumattomina. 3. LIIKENNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT JA VASTUUT 3.1 Lainsäädännön asettamat vaatimukset Palveluntuottaja huolehtii, että oppilaskuljetukset järjestetään Liikenne- ja viestintäministeriön koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormitusta ja turvallisuusjärjestelyjä koskevan asetuksen (553/2006) mukaisesti. Lisäksi palveluntuottajien tulee täyttää taksiliikennelain (217/2007) ja joukkoliikennelain (869/2009) vaatimukset soveltuvin osin. Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan palveluksessaan olevan/olevien työntekijän /työntekijöiden rikostaustan selvittämismenettelystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002 3). Myös tilaajalla on hankintalain 54 :n mukaisesti oikeus pyytää tarjoajilta selvitystä rikostaustasta hankintamenettelyn aikana sillä uhalla, että tarjous hylätään, mikäli vaadittua selvitystä ei toimiteta. Selvitykseksi käy toimittajan sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antama ote rikosrekisteristä. Palveluntuottaja sitoutuu pitämään salassa ja sitouttaa myös henkilökuntansa pitämään salassa saamansa luottamuksellisiksi katsottavat aineistot ja tiedot, jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Liikennöinnissä tulee ottaa huomioon ja täyttää myös työturvallisuuteen, työsuojeluun ja noudatettaviin työehtoihin liittyvät velvoitteet. Kaikissa ajoneuvoissa tulee olla alkolukko (Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa). 3.2 Asiakaspalvelu Oppilaskuljetusten kuljettajilla on oltava tyydyttävä suomen kielen taito. Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista ja tarvittaessa tulee puuttua oppilaiden käyttäytymiseen. Auton tulee olla huollettu ja siisti. Tupakointi on kuljetuspalveluihin käytettävissä ajoneuvoissa ehdottomasti kielletty. Kuljettajan on huolehdittava, että oppilaat käyttävät turvavyötä niissä autoissa, joissa ne ovat pakolliset. Lasten erityistarpeet tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. Kuljettajan on välitettävä matkustajien antama palaute palveluntuottajalle, joka välittää sen tilaajalle. 4(6)

5 Kuljettajan käytössä tulee reittikohtaisesti olla puhelin handsfree toiminnolla, johon huoltajat voivat ilmoittaa suoraan kuljettajalle kuljetustarpeisiin tulevista viimehetken muutoksista. Palveluntuottajalla tulee olla tilaajan ja kuljetusasiakkaiden yhteydenottoja varten enintään normaalitaksan veloittava puhelinnumero. Palveluntuottaja käy jokaisen kuljettajansa kanssa läpi Opetushallituksen Koulukuljetusoppaan (2011, päivitykset huomioidaan) luvun 3 (saatavilla maksutta internetistä: lasten kanssa toimimisesta ja muista koulukuljetusten pelisäännöistä sekä tämän tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset. Jokaisen vakituisen kuljettajan, mahdollisuuksien mukaan myös sairastapauksissa käytettävien sijaisten, sekä palveluntuottajayrityksen on allekirjoitettava vakuutus ohjeistusten läpikäymisestä (liite 5D) ja palautettava se tilaajalle. 3.3 Yhteydenpito tilaajaan Palveluntuottaja ilmoittaa sopimusta tehtäessä tilaajalle kuljetusvastaavan, joka huolehtii kuljetuksia koskevasta tiedonkulusta tilaajan kanssa. Kuljetusvastaavan tulee olla tavoitettavissa virka-aikana. Palveluntuottaja nimeää kuljetusvastaavalle myös sijaisen. Palveluntuottajan tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle, jos kuljetusvastaava tai sijainen vaihtuu kesken sopimuskauden. 3.4 Palvelua koskeva raportointi ja erittelyt Palveluntuottaja pitää päivittäin kirjaa ajamistaan kuljetuksista (aamu- ja iltapäiväkilometrit/päivä). Palveluntuottajan tulee laskutuksen yhteydessä tehdä erittely ajamistaan kuljetuksista kilometreittäin, käyttäjäryhmittäin ja kalustoittain. Palveluntuottaja noudattaa tilaajan antamia ohjeita kuljetusten raportoinnista. Käytännöistä sovitaan tarkemmin sopimusneuvotteluissa. 3.5 Vastuuvakuutus Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja palvelusta maksettavaan korvaukseen. Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. 4. KULJETUSTEN LAATUTASO, LAADUN SEURANTA JA SANKTIOT 4.1 Tarkastukset Tilaajalla on oikeus milloin tahansa halutessaan tarkastaa palveluntuottajan kalusto, asiakirjat ja muut palvelun toteuttamiseen liittyvät tekijät ja huomauttaa palveluntuottajaa mahdollisista puutteista tai virheistä. Tilaaja tekee huomautukset kirjallisesti ja yksilöi puutteen tai virheen. Tilaaja välittää tietoonsa tulleet palveluntuottajaa koskevat reklamaatiot tälle viipymättä. Palveluntuottajan on laatutason puute-, virhe- ja reklamaatiotilanteissa viipymättä korjattava toimintaansa lakien, viranomaisohjeiden ja tämän sopimuksen mukaiseksi ja ilmoitettava tehdyistä korjauksista ja niiden sisällöstä kirjallisesti tilaajalle. 5(6)

6 4.2 Sopimussakko ja kirjallinen varoitus Jos tilaaja tekemässään tarkastuksessa tai muuten toteaa, että palvelun laatutaso ei täytä tämän palvelukuvauksen, sopimuksen ja tarjoajan tarjouksessaan ilmoittaman mukaisia vaatimuksia, tilaajalla on oikeus periä sopimussakkona 100 /alkava päivä, alkaen puutteen havaitsemisesta siihen saakka, kunnes palveluntuottaja tilaajan hyväksymällä tavalla osoittaa, että laatutason puute on korjattu. Tilaaja voi pidättää sopimussakon summan suoraan palveluntuottajan laskuista. Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon aina, kun laatutaso on poikennut sovitusta, eikä tilaajan tarvitse osoittaa, että laatutason puutteesta olisi aiheutunut sille tai matkustajille vahinkoa. Tältä osin huomioidaan kuitenkin, mitä edellä kohdassa 2.4 on todettu poikkeustilanteessa toimimisesta. Tilaajalla on vähäisempien puutteiden osalta halutessaan myös mahdollisuus antaa palveluntuottajalle kirjallinen varoitus, jossa osoitetaan puute huomioiden kohtuullinen määräaika puutteen korjaamiselle. Jos puutetta ei määräajan kuluttua ole tilaajan hyväksymällä tavalla korjattu, tilaaja voi periä ylläkuvattua sopimussakkoa, alkaen varoituksessa osoitetun määräajan päättymisestä siihen saakka kunnes puute on korjattu. Myös toistuvia, samaa asiaa koskevia reklamaatioita pidetään laatutason puutteena, jonka johdosta tilaaja voi esittää kirjallisen varoituksen, asettaa reklamaation luonne huomioiden kohtuullisen määräajan asian korjaamiselle ja periä määräajan päätyttyä yllä esitettyä sopimussakkoa. Kolmen kirjallisen varoituksen jälkeen tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Mikäli tarjousten perusteella tehtävään sopimukseen perustuvissa palveluissa havaitaan vakavia virheellisyyksiä tai laiminlyöntejä, joita ei ole korjattu annetun kohtuullisen määräajan kuluessa kirjallisesta vaatimuksesta, sopimus voidaan purkaa välittömästi. 4.3 Vahingonkorvaus Palveluntuottaja on lisäksi velvollinen korvaamaan tilaajalle vahingon, joka aiheutuu siitä, että sopimuksen tarkoittama liikennöinti jää täyttämättä tai että palveluntuottaja on muutoin laiminlyönyt ostoliikenteen järjestämiseksi asetetut velvoitteensa tai muutoin rikkonut sopimusta. Palveluntuottaja vastaa myös matkustajille ja muille ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista. 6(6)

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset

Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO Dnro Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset Joukkoliikenteen hankinta 2013 Hannikaisenkatu 17 PL

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella peruutusehtoihin, kohta 7, ja kohdan 5 asiakkaan vastuu kohtiin,

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot