HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa"

Transkriptio

1 HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa Työryhmä jättää rehtorille ehdotuksensa Professori Timo Kairesalo (Ympäristötieteiden laitos), puheenjohtaja Johtaja Pirjo Hiidenmaa / Johtaja Tapio Kosunen (Avoin yliopisto) Pääsihteeri Senja Jouttimäki (Lahden Yliopistokampus) Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen (Rehtorin kanslia) Kamreeri Leena Kaukolahti (Kvestuuri/ Projektihallintoyksikkö Lahti) Johtaja Juha-Pekka Liljander (Palmenia, Lahti) Professori, varadekaani Rauni Strömmer (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Ympäristötieteiden laitos) Projektikoordinaattori Kaisa Vuorivirta (Avoin yliopisto) Suunnittelija Arto Ristola (Palmenia, Lahti), sihteeri SISÄLLYS 1. Työryhmän ehdotukset 2 2. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 3 3. Työryhmän työskentely ja sidosryhmäyhteistyö 4 4. Toiminnan kuvaus ja perustelut 4.1 HY Lahti / UH Lahti tutkimus- ja opetusverkosto Tutkimusteemana kaupunkiympäristö, ekosysteemipalvelut ja kestävä kehitys Yhteinen kandidaattiohjelma ja muu opetusyhteistyö 4.2 Tuki- ja hallintopalvelut Koordinaatioyksikkö Sijoittuminen Niemen kampukselle Johtamis- ja organisaatiomalli sekä yhteistoiminta Rahoitus 13 LIITTEET 1. Helsingin yliopiston toiminta ja toiminnan tunnusluvut Lahdessa ja 3. rehtorin toimeksiannot ja Helsingin yliopisto Lahden kampuksella -työryhmän raportti

2 1. Työryhmän ehdotukset 1) Perustetaan HY Lahti / UH Lahti -niminen tutkimus- ja opetusverkosto, joka kokoaa yliopiston toiminnan Lahdessa yhteisen sateenvarjon alle. Keskeisiä yhteisiä ja yhdistäviä tutkimus- ja opetusavauksia ovat: - tutkimusteemana kaupunkiympäristön ekosysteemipalvelut ja kestävä kehitys - moduulirakenteinen ympäristötieteiden kandidaattiohjelma ympäristöekologian ja Avoimen yliopiston yhteistyönä. 2) Tuki- ja hallintopalvelut kootaan yhdeksi tiimiksi, jolla on yhteinen työnjohto Lahdessa. Tiimi voi nykyisten tehtäviensä lisäksi hoitaa myös muiden Yliopistokampuksella toimivien yliopistojen tukipalveluja. 3) Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön tehtävään sisällytetään HY:n sisäisen yhteistyön ja tukipalvelujen koordinointi Lahdessa. 4) Kaikki HY:n Lahden toiminnot ja henkilöstö sijoitetaan Niemen kampukselle. 5) Asetetaan johtoryhmä, jonka tehtävänä on vastata työryhmän ehdotusten toimeenpanosta. Johtoryhmään kuuluvat Lahdessa toimivien yksiköiden johtajat ja koordinaatioyksikön pääsihteeri. HY Lahti sekä sen johtamis- ja organisaatiomalli rakennetaan vaiheittain vuosien aikana. 6) HY:n Lahden toimintojen rahoitus kootaan selkeäksi kokonaisuudeksi vähintään HY:n osoittaman perusrahoituksen ja Lahden kaupungin rahoituksen osalta. 7) Aikataulu tiivistetysti Vuosi pyydetään kommentit mennessä bio- ja ympäristötieteelliseltä tiedekunnalta, Avoimelta yliopistolta, Palmenialta, keskushallinnolta sekä Lahden Yliopistokampuksen sopimuskumppaneilta (LUT, Aalto, Lahden kaupunki) mennessä tehdään tarvittavat rehtorin päätökset HY Lahden perustamisesta ja johtoryhmän asettamisesta. Johtoryhmä aloittaa työskentelynsä heti asettamisensa jälkeen. Vuosi 2014 Aloitetaan uudet käytännöt alkaen HY:n Lahden toimintojen sisäinen koordinointi alkaen tuki- ja hallintopalvelut yhdeksi tiimiksi Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön koordinoimana - pääprosessien (tutkimus ja opetus) koordinointi aloitetaan - yhteisen toimintasuunnitelman laadinta - yhteiset henkilöstökokoukset - yhteinen sisäinen ja ulkoinen viestintä - keväällä/alkukesällä talouden yhteisen käyttösuunnitelman laadinta ja Lahden kaupungin talousarvioesityksen valmistelu yhtenä kokonaisuutena vuodelle 2015 Vuosi yhteinen kampushallinto ja toimintojen ohjaus - pääprosessien (tutkimus ja opetus) organisointi kestävälle pohjalle, mahdollisesti koordinoinnin vastuuhenkilöiden nimeäminen jne. - muutto Niemen kampukselle 2

3 2. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Helsingin yliopiston rehtorin asettama Helsingin yliopisto Lahden kampuksella -työryhmä laati ehdotuksia yliopiston toiminnan tavoitteista, toiminnallisesta kokonaisuudesta ja organisatorisista ratkaisuista Lahdessa; raportti (liite 4) luovutettiin rehtorille Työryhmä teki viisi toisiaan täydentävää ehdotusta, jotka koskivat UH Lahti School of Urban Sustainability -tutkimusverkoston perustamista, Palmenia Lahden tutkimustoimintojen uudelleenorganisoimista Lahti Schoolin osaksi, kandidaattivaiheen opintojen tuottamista Avoimen yliopiston opintoina, yliopiston Lahden toimintojen ja henkilöstön keskittämistä Niemen kampukselle, hallinnon ja tukipalvelujen organisoimista sekä yliopiston Lahdessa toimivien yksikköjen rahoituksen saattamista kestävälle pohjalle. Palmenian, Avoimen yliopiston ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tavoiteneuvotteluissa syksyllä 2012 sovittiin, että valmistellaan konkreettinen tiekartta "UH Lahti School of Urban Sustainabilityn" toteuttamiseksi ja että Lahden tukipalvelujen ja hallintotyön organisointia varten asetetaan työryhmä. Tehtävien määräajaksi sovittiin , jotta tarvittavat päätökset voidaan tehdä niin, että toiminta uudessa muodossaan voi alkaa vuoden 2014 alussa. Samalla todettiin, että tiekartan ja hallintotyön suunnittelu edellyttää koordinointia sekä monitahoista ja laaja-alaista yhteistyötä yliopiston sisällä ja alueellisessa kumppaniverkostossa. Yliopiston rehtori asetti uuden työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia mennessä yhdistetty 1. Lahti School of Urban Sustainability'n (työnimi) toteutuksen konkreettinen tiekartta ja 2. ehdotus tukipalvelujen ja hallintotyön tehokkaasta ja laadukkaasta organisoinnista Lahdessa. Toimeksiannon mukaisesti tiekartan tuli sisältää esitykset seuraavista: - Lahti School -tutkimusverkoston nimi - verkoston johtaminen ja verkoston organisaatio - sopimukset ja muut viralliset asiakirjat - brändi ja viestintäsuunnitelma vuosille verkoston asema suhteessa tiedekunta- ja erillislaitosrakenteeseen sekä yliopiston toiminnanohjausjärjestelmään - verkoston tehtävä ja toiminnan konkreettiset tavoitteet strategiakaudella verkoston toiminnan rahoitus vuosina tilasuunnitelma muuttoaikatauluineen, kustannusvaikutuksineen ja vuokrasopimuksineen. Tukipalvelujen ja hallintotyön organisoinnin osalta tuli laatia esitykset seuraavista: - talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelyt - tietotekniikkapalvelut - projektipalvelut - viestintä- ja markkinointipalvelut - mahdollisuudet tuottaa palveluja muille yksiköille. 3

4 3. Työryhmän työskentely ja sidosryhmäyhteistyö Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa (10.1., 11.2., 12.3., 17.4., 15.5., ja ). Erityisesti työryhmän sisäisessä sähköisessä viestinnässä käytettiin sähköpostin ohella Moodleverkkoalustaa, jonne on tallennettu kaikki aihepiiriin liittyvät dokumentit. Helsingin yliopiston Lahdessa toimivaa henkilökuntaa osallistettiin prosessiin erilaisin tilaisuuksin. Henkilöstön kanssa asiaa käsiteltiin kunkin yksikön henkilöstöpalavereissa. Sisältöprofiiliin keskittynyt aivoriihi, joka oli suunnattu erityisesti hallinnollisille ja tieteellisille johtajille sekä esimiesasemassa työskenteleville, järjestettiin Tukipalveluissa työskenteleville järjestettiin työpaja Tavoitteena oli erityisesti kuulla näkemyksiä olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja Lahti Schooliin liittyviä odotuksia. Koko henkilöstölle järjestettiin 4.3. ja info- ja keskustelutilaisuudet, joista jälkimmäisessä ryhmätyöskentelyosuuden avulla kerättiin kommentteja ja kehittämisideoita. Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti e-kyselyn, jossa tiedusteltiin henkilöstön Lahti Schooliin liittyviä huolen ja innostuksen aiheita, tuloksista. Tutkimusverkoston nimeä koskeva kilpailu järjestettiin Työryhmän raportin viimeistelyvaiheessa järjestettiin vielä koko henkilöstön info- ja keskustelutilaisuus. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoiman Lahden innovaatiokeskittymä -hankkeen ohjausryhmä- ja projektiryhmätyöskentelyyn on osallistuttu säännöllisesti. Hankkeen partnereita ovat LAMK, HY ja LUT. Lisäksi hankkeen vetäjien kanssa keskusteltiin erityisesti LAMKin Niemeen tulevien tilojen suunnitteluprosessin toteutuksesta, mahdollisuuksista linkittää tilasuunnitteluprosessit ja tilojen yhteiskäytöstä. Tilaisuuden jälkeen välitettiin tilakysymyksiin liittyvää informaatiota (tilamäärä tällä hetkellä jne.). Lahti Schoolia koskeva tilasuunnittelutyöpaja järjestettiin Tilaisuudessa olivat työryhmän lisäksi mukana toimitilajohtaja Anna-Maija Lukkari ja kiinteistöpäällikkö Mauri Laakso yliopiston Tilaja kiinteistökeskuksesta sekä arkkitehti Hannu Lunkka. Toimenpiteiden edistämiseksi saatiin alueellista rahoitusta. Lahti School of Urban Sustainability ( Lahti School ) on EAKR-osarahoitteiseen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoimaan ELITE 2 -hankkeeseen (Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa tukevan tutkimustoiminnan vahvistaminen) sisältyvä osaprojekti, joka toteutetaan Projektin avulla mahdollistetaan HY Lahden valmistelu ja käynnistäminen Lahdessa. Keskeiset tavoitteet ovat HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston organisointi ja toiminnan käynnistys sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi sekä toiminnan käynnistys. Hankkeessa tehdään projektisuunnitelman mukaan konkreettinen henkilöstö- ja toimintasuunnitelma sekä varmistetaan palveluiden toimivuus ja työnjako yhdessä muiden kampustoimijoiden kanssa. Vaiheittainen uuden mallin mukainen toiminta käynnistetään vuoden 2014 aikana. Ehdotusten valmistelu on edellyttänyt moniulotteista yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa yliopiston sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ja kuultuja tahoja ovat olleet: - Innovaatiokeskittymä-hanke ja ELITE 2 -hanke (LADEC Oy, LAMK, HY, LUT) - Lahden Yliopistokampuksen johtoryhmä - Lahden kaupunginjohtajan asettama Korkeakouluasioiden valmisteluryhmä - Lahden ammattikorkeakoulu - Osaamiskiinteistöt Oy - Ympäristötieteiden laitoksen johtaja ja hallintopäällikkö - Palmenian johtaja ja hallintopäällikkö, johtoryhmä ja johtokunta 4

5 - Kvestuuri/talouspalvelut - Tietotekniikkakeskus - Tila- ja kiinteistökeskus 4. Toiminnan kuvaus ja perustelut 4.1 HY Lahti / UH Lahti tutkimus- ja opetusverkosto HY Lahti kokoaa Helsingin yliopiston toiminnan Lahdessa yhteisen sateenvarjon alle ja sille luodaan oma selkeä brändi ja profiili. Ytimekkääseen nimeen liitetään tarkentavia luonnehdintoja viestinnän asiantuntijoiden avulla. HY Lahti rakentaa vankkaa pohjaa yliopistojen yhteiselle, HY:n koordinoimalle Lahden Yliopistokampukselle ja innovaatiokeskittymän yliopistolliselle osaamiselle Tutkimusteemana kaupunkiympäristö, ekosysteemipalvelut ja kestävä kehitys Ympäristöekologian oppiaineen keskeistä tutkimus- ja opetussisältöä ovat maa- ja vesiekosysteemien perustoiminnat ja luonnonvarojen kestävän käytön ekologiset perusteet sekä ihmistoimintojen ekosysteemeille aiheuttamat häiriöt ja syntyneiden ympäristöongelmien ratkaiseminen erityisesti kaupunkiympäristössä. Keskeisiä tiedealoja ovat vesistö- ja maaperäekologia, ympäristökemia ja -mikrobiologia, ekotoksikologia, ympäristöbiotekniikka sekä kaupunkiekosysteemitutkimus. Ympäristöekologian pääaineopintojen (kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopinnot) lisäksi osasto vastaa kansainvälisestä kaupunkitutkimuksen maisteriohjelmasta (MURE). Palmenian Lahden alueyksikkö toteuttaa tutkimus- ja koulutustehtäviään kolmen kehittämisohjelman kautta: Hyvinvointitieto ja elämänkulku, Viestintä sosiaalisissa verkostoissa ja Yhteisöjen luova kehittäminen ja monikulttuurisuus. Lahden yksikön yhteydessä toimii myös Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti (KSEI), joka on osa Helsingin yliopiston estetiikan oppiainetta filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Instituutin toiminta painottuu erityisesti ympäristöestetiikkaan sekä muuhun humanistiseen ympäristötutkimukseen. Alueyksikössä toimii myös Lahden Tutkijapraktikum. Osana HY Lahti -tutkimus- ja opetusverkostoa Palmenian Lahden yksikkö suuntaa toimintaansa kestävän kehityksen sosiaalisiin ja kulttuurisiin teemoihin. 5

6 Kuva 1. HY Lahti tutkimusverkostoa ja toimintaympäristöä tukevat ympäristöekologian ja Palmenian tiede-, osaamis- ja toiminta-alat Yhdeksi keskeiseksi HY Lahti tutkimus- ja opetusverkostoon kuuluvia yksiköitä yhdistäväksi tutkimusalustaksi ja -teemaksi on kaavailtu monitieteistä kaupunkiympäristön ekosysteemipalveluiden tutkimusta. Teema osaltaan profiloi ja linjaa luontevasti Helsingin yliopiston Lahdessa tekemää tutkimusta ja lisää tutkimuksen ja sille perustuvan tutkinto- ja täydennyskoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ekosysteemipalveluiden tutkimus ja arvottaminen tarvitsevat tuekseen tieteidenvälistä vuorovaikutusta yhdistäen luonnontieteellistä, sosiaalista, kulttuurista sekä taloudellista tietoa ja osaamista. Ekosysteemipalvelujen arvottaminen antaa mm. mahdollisuuden arvioida ekosysteemipalveluiden merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Lisäksi arvottaminen nostaa erilaiset näkökulmat päätöksentekotilanteessa näkyviksi ja punnittaviksi samalla lisäten päätöksenteon avoimuutta. Ekosysteemipalveluiden arvottaminen edistää myös luonnonvarojen kestävää käyttöä, kun erilaisia vaihtoehtoja voidaan punnita sen mukaan, mitä vaikutuksia niillä on ekosysteemipalveluiden tuotantoon. Kaupunkiympäristön ekosysteemipalvelut tutkimusteemana linkittyy Helsingin yliopiston strategian mukaisesti korkeatasoiseen tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, ja tuo samalla lisäarvoa yliopiston tavoiteohjelmassaan vuosille määrittämiin painoaloihin Muuttuva ympäristö puhdas vesi sekä Hyvinvointi ja turvallisuus. Lisäksi kaupunkiympäristön ekosysteemipalvelut tutkimusteemana tukee Lahden kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisessä kasvusopimuksessa (luonnos) alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamisen ensimmäiseksi strategiseksi painopisteeksi nostettua Lahden 6

7 kaupunkiseudun kehittäminen ympäristöön, muotoiluun ja käytäntölähtöiseen innovaatiotoimintaan erikoistuneena innovaatiokeskittymänä. Kaupunkien kehittäminen on keskiössä, kun pyritään ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita, kuten väestönkasvua, saastumista ja ympäristön kemikalisoitumista, raaka-aine- ja energiapulaa sekä ilmastonmuutosta. Kaupunkien isot haasteet tarjoavat tutkimukselle uusia tieteidenvälisiä lähtökohtia ja tutkimusaiheita sekä käytännön ratkaisuille mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin, yrittäjyyteen ja uudenlaiseen kasvuun Yhteinen kandidaattiohjelma ja muu opetusyhteistyö Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa ja koko Viikin kampuksen tasolla on tavoitteena laaja-alainen ympäristötieteiden kandidaattiohjelma. Tämä luo pohjan opetusyhteistyön laajentamiselle tavoitteellisesti yhdistäen HY:n eri yksiköiden yhteistyötä useamman vuoden perspektiivillä. Lahdessa ympäristöekologian ja Avoimen yliopiston toimivaa yhteistyötä on tavoitteena syventää entisestään. Koska luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot suoritetaan yleensä lomittain, pyritään HY Lahden puitteissa kehittämään myös ympäristöekologian ja Palmenian tutkinto-opetusyhteistyötä. Palmenialla on potentiaalia erityisesti räätälöityjen erikoiskurssien ja englanninkielisen ympäristöalan opetuksen toteuttamisessa. Sisällöllisiä, yhdessä toteutettavia erityisteemoja ovat mm. kestävä kehitys ja siihen kiinteästi liittyvät ekosysteemipalvelut. Kandidaattikoulutuksessa HY:n tavoitteena on nykyistä laaja-alaisemmat ohjelmat. Ympäristötieteiden osalta tämä tarkoittaa erityisesti Lahden ja Viikin yliopistoyksiköiden (ml. maatalous-metsätieteellinen tdk) antaman ympäristöopetuksen yhteistyötä ja osittaista yhdistämistä. Tämä monipuolistaa opetustarjontaa ja tuo tutkinnon sisältöön riittävää laajaalaisuutta. Vaikka ympäristötieteiden koulutusohjelman kaksi pääainetta, ympäristöekologia ja ympäristönmuutos ja politiikka, pysyvät seuraavissa tutkintovaatimuksissa vielä erillisinä, opetusta ja osaamistavoitteita suunnitellaan yhdessä ja tavoitteena on näiden kandidaattiohjelmien yhdistäminen seuraavalla kaudella (päätökset tästä tehdään 2016). Kandidaattiohjelmien selkeä osaamistavoitteiden määrittely on osa sekä HY Lahden että ympäristötieteiden laitoksen brändin rakentamista. Erityisesti kiinnitetään huomiota opetustarjonnan ajanmukaisuuteen ja tutkimusperustaisuuteen. Joustavuuden ja muutoshalukkuuden ansiosta erityisesti Lahden Yliopistokampuksen yksiköillä on potentiaalia korkeatasoisen, tutkimuslähtöisen ja kampusrajat ylittävän ympäristöalan opetuksen toteuttamiselle ja kehittämiselle vastaamaan nyky-yhteiskunnan ja työelämän vaatimuksia opetuksen sisältöjen, opetustapojen ja opiskelijalähtöisyyden osalta. Yhteistyötä on mahdollista syventää ja suunnitella aiempaa systemaattisemmin tavoitteena nykyistä valtakunnallisempi ja kansainvälisempi ympäristöalan oppimisalusta. Erityisesti englanninkieliseen opetustarjontaan kiinnitetään jatkossa enenevässä määrin huomiota. Lahden Yliopistokampuksella keskitytään erityisesti MURE-maisteriohjelman kehittämiseen siten, että opetukseen tulevat jatkossa osallistumaan aktiivisesti opetushenkilökunnan rinnalla myös Ympäristötieteiden laitoksen Lahden ja Viikin kaupunkitutkimuksen tutkimusryhmät sekä osa Palmenian ympäristöteemoihin keskittyvistä tutkijoista. Kokonaisuutena yhteistyö selkeyttää opintopolkujen rakentamista, lisää vaihtoehtoja ja lyhentää opiskelijoiden valmistumisaikoja. Ympäristöekologian monipuoliset opinnot tukevat erinomaisesti jatkokoulutustarpeita ja antavat samalla myös hyvät työelämävalmiudet yliopiston ulkopuolisiin tehtäviin. Tavoitteena 7

8 on kouluttaa sopiva määrä ympäristöalan asiantuntijoita työelämän tarpeisiin nähden. Toteutusmalli soveltuu erityisen hyvin Lahteen, koska - paineet LuK-tutkintojen harmonisoinnille ovat suuret - erillisvalinnan kautta hyväksyttyjen suomalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden määrät ovat voimakkaassa kasvussa - yhteistyö on perusedellytys opetuksen volyymin ja tason ylläpitämiseksi - ympäristöekologian oppiaine suuntautuu jatkossa kansainvälisen tason tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen osalta entistä voimakkaammin kaupunkiympäristöön. Lisäksi Lahden Yliopistokampuksella on tulevaisuussuuntautunut kollektiivinen näkemys asian tärkeydestä. Toteuttaminen ja aikataulu Tavoitteena on moduulirakenteinen ympäristötieteiden kandidaattiohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa laajalti monimuoto-opetuksena ja verkko-opiskelun mahdollisuuksia tehokkaasti hyödyntäen. Tutkintorakenteiden tarkistus kaudelle tehdään syksyllä 2013 ja yhteistyötä aletaan toteuttaa mahdollisimman laajasti syksyllä Uusi ympäristötieteiden kandidaattiohjelma itsenäisenä tutkintona voidaan kuitenkin hyväksyä tiedekunnassa vasta vuonna Ympäristöekologian ja Palmenian yhteistyötä toteutetaan maisteriopinnoissa ja täydennyskoulutuksessa. Myös englanninkielistä kurssitarjontaa lisätään (yhteistyöalustana MURE). Tämä vaatii opetussuunnitelman yhteistä läpikäyntiä ja ennakointia mm. markkinoinnin suunnittelussa. Suunnittelu tehdään syksyllä 2013 ja kursseja voidaan toteuttaa syksystä 2014 alkaen. Tiedealoja (luonnontieteet, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet) yhdistäviä aihekokonaisuuksia muodostavat esim. ekosysteemipalvelut ja kestävä kehitys kaupungeissa, hyvinvointi ja turvallisuus kaupunkiympäristössä: erityisesti ympäristön (ml. ravinto ja vesi) kemikalisoitumisen riskinarviointi ja hallinta sekä siihen liittyvät hyvinvointi- ja terveyskysymykset ja näihin isompiin kokonaisuuksiin kytkeytyvinä mm. tiedeviestintä, tieteellinen kirjoittaminen ja kriisiviestintä. 4.2 Tuki- ja hallintopalvelut Tuki- ja hallintopalvelujen henkilöstö kootaan tiimiksi, jolla on yhteinen työnjohto Lahdessa. Lahdessa työskentelee kuusi kvestuurin ja kolme tietotekniikkapalveluiden työntekijää. He toimivat Palmenian ja ympäristötieteiden laitoksen yhteydessä. Ympäristöekologian osastolla on yksi ja Palmenian Lahden yksikössä kaksi talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevää henkilöä. Lisäksi Lahden Yliopistokampuksella on Suunnittelu ja laadunvarmistus toimialaan kuuluva koordinaatioyksikkö. Yhteistyötä lisäämällä ja järkevällä työnjaolla etsitään ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää tutkimus- ja opetushenkilöstön hallintotehtäviä, tehostaa toimintaa sekä kehittää palvelujen laatua riippumatta siitä, mihin hallinnolliseen yksikköön kukin kuuluu. Yhtenä tavoitteena on myös lisätä valmiuksia tuottaa palveluja muille HY:n yksiköille ja yhteistyökumppaneille. Järjestäytymisen ja yhteistoiminnan suunnittelun yhteydessä ratkaistaan, ketkä kuuluvat yhteiseen tiimiin. 8

9 Ympäristöekologian osasto Taloushallinto Henkilöstöhall. Viestintä ja YVV 50 % osastosihteeri Avoin yliopisto 25 % opintosiht. Palmenia 60 % osastosiht. Kvestuuri 1 kamreeri 1 talouskoord. 4 taloussiht. 35 % osastosihteeri 25 % opintosiht. 1 hlöstökoord. 10 % osastosiht. 30 % koulutussiht. Yleishallinto/muu Tietohallinto Yht. 15 % osastosihteeri 1 suunnittelija 30 % osastosiht. 1 0,5 3,3 6 Tietotekniikkakeskus Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö 1 viestintäsuunn 1 suunnittelija 1 pääsihteeri 1 atksuunnitt. 2 atkneuvojaa YHTEENSÄ 7,35 1,70 1,30 3, ,8 3 3 Taulukko 1. HY:n tuki- ja hallintohenkilöstö Lahdessa, nykytila Tukipalvelujen nykytila tiivistetysti: - Talouspalvelut Helsingin yliopiston kvestuurin Lahden talouspalvelut tuottaa palveluja sekä perusrahoituksen että täydentävän rahoituksen projekteille. Lahdessa hoidetaan Bio- ja ympäristötieteiden tiedekuntaan kuuluvien Ympäristöekologian, Lammin biologisen aseman ja Tvärminnen eläintieteellisen aseman sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian projekteja. Myös merkittävä osa Avoimen yliopiston taloushallinnosta hoidetaan Lahden talouspalveluissa. Lahden talouspalveluissa hoidetaan myös Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Hyvinkään, Kotkan ja Lahden yksiköiden kokonaistalouden seurantaa ja raportointia sekä osallistutaan yksiköiden budjetin valmisteluun ja viemiseen toiminnanohjausjärjestelmään. - Henkilöstöpalvelut Lahden henkilöstöpalveluissa hoidetaan Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kaikkien yksiköiden (5 tulosyksikköä, n. 190 henkilöä) henkilöstöasiat. Keskitetty HR-tehtävä käsittää työsuhteen elinkaaren rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. - Tietohallinto Lahdessa on kolme tietotekniikkakeskuksen palkkalistoilla olevaa henkilöä, jotka hoitavat Lahdessa olevien yksiköiden lähitukea sekä jonkin verran keskitettyjä tehtäviä tikelle ja asiakaskohtaisia tehtäviä. 9

10 - Sopimusasiat Palmenian Lahden yksikössä annetaan sopimus-, tarjous- ja hakemusasioihin liittyvää tukea ja neuvontaa Palmenian kaikkien yksikköjen henkilökunnalle. - Toimistopalvelut Toimistopalveluihin sisältyy tehtäviä, jotka keskitetään uudistuksen yhteydessä yliopiston yhteisiksi ja joiden osalta sovitaan yhteistyöstä ja työnjaosta muiden kampustoimijoiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi toimistotarvikkeiden hankinta, lähtevä ja tuleva posti sekä kopiointipalvelut. - Viestintä- ja markkinointipalvelut Lahdessa toimivien yksiköiden (ympäristöekologian osasto, Palmenia, Avoin yliopisto) viestintä on osa laajempaa kokonaisuutta, joka hoidetaan Helsingistä käsin. Toisaalta Lahden Yliopistokampuksella on yliopistojen yhteistä, etupäässä alueellista, viestintää, jonka koordinoinnista ja toimeenpanosta vastaa koordinaatioyksikkö. Alueella toimivien yliopistoyksiköiden edustajista muodostetun viestintäryhmän tehtävä on auttaa yhteisen viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Viestintäryhmässä on edustettuna jokainen Yliopistokampuksen yksikkö. Yliopistokampuksen yhteisen viestinnän lisäksi HY:n alueellinen viestintä Lahdessa suunnitellaan ja toteutetaan jatkossa yhtenä HY Lahti -kokonaisuutena. - Muut palvelut Lisäksi on palveluita, joiden osalta tulee vuoden 2014 aikana sopia työnjaosta ja yhteistoiminnasta muiden Niemen kampuksen toimijoiden kanssa, esimerkiksi - Kiinteistö- ja tilapalvelut (yhteiskäytön tehostaminen) - Aulapalvelut, neuvonta ja opastus - Opiskelijapalvelut - Kirjasto- ja tietopalvelut (korkeakoulujen yhteiskirjasto, jonka toiminta ja johtaminen on jo organisoitu vuodesta 2011 alkaen) - Ravintolapalvelut - Pysäköinti - Siivous - Turvapalvelut, tilojen valvonta, avaimet - Jätehuolto - Lämmitys, vesi, ilmastointi, sähkö 4.3 Koordinaatioyksikkö Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö kuuluu Suunnittelu- ja laadunvarmistus - toimialaan ja on kaikkien Lahdessa toimivien yliopistojen yhteinen palveluyksikkö. Koordinaatioyksikössä on kolme vakanssia: pääsihteeri, suunnittelija ja viestintäsuunnittelija. Toiminnallisesti yksikkö työskentelee Lahden Yliopistokampuksen johtoryhmän alaisuudessa. Yksikön päätavoitteena on omalta osaltaan edistää yliopistojen ja niiden paikallisten yksiköiden toimintaedellytyksiä ja vuorovaikutusta alueella. Perustehtäviä ovat Yliopistokampuksen johto- 10

11 ja ohjausryhmän asioiden valmistelu yhdessä johtoryhmän ja johtoryhmän puheenjohtajan kanssa. Lisäksi yksikkö vastaa korkeakouluyhteistyön koordinoinnista ja käytännön organisoinnista. Muita perustehtäviä ovat Yliopistokampuksen yhteiset viestintä- ja palvelutehtävät, Yliopistokampuksen toiminnan tilastointi ja raportointi sekä muut johto- ja ohjausryhmän asettamat tehtävät. Uudistuksen myötä koordinaatioyksikön tehtävään sisällytetään myös Helsingin yliopiston tukija hallintopalveluiden koordinointi Lahdessa ja näiltä osin yksikkö työskentelee HY Lahti -johtoryhmän alaisuudessa. 4.4 Sijoittuminen Niemen kampukselle Kokoamalla kaikki toiminnot ja henkilöstö yhteen paikkaan tavoitellaan toiminnallisia synergiaetuja ja kustannussäästöjä. Samalla linkittyminen muihin kampuksen toimijoihin helpottuu ja yhteistyön edellytykset paranevat olennaisesti. Aikuiskoulutusta järjestetään todennäköisesti edelleen myös kaupungin keskustassa, ainakin alkuvuosina. Alustava tilasuunnitelma Siirtyminen Niemenkadulle on helpointa toteuttaa järjestämällä tarvittavat lisätilat mahdollisimman lähelle nykyisiä ympäristöekologian osaston tiloja, jolloin synergiaedut voidaan parhaiten hyödyntää. Ympäristöekologian tiloissa on suuri määrä laboratoriotilaa, jonka siirtäminen muualle on kallista ja hankalaa. Järjestelyt Niemenkadulla ovat kuitenkin sidoksissa alueen kehitykseen ja muiden rakennuksen toimijoiden, erityisesti Lahden ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja ehkä myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuleviin järjestelyihin ja alueella mahdollisesti tapahtuvaan lisärakentamiseen. Arvio lisätilan tarpeesta Niemenkadulla on noin hum 2 lähinnä työhuonetilaa. Tilantarpeeseen vaikuttaa se, minkälaisia työtilaratkaisuja tehdään ja tehdäänkö ympäristöekologian tiloissa tilankäyttöä tiivistäviä muutoksia. Lisätilan tilakustannus on Niemenkadun nykyisellä vuokratasolla ja tämänhetkisellä kustannustasolla noin /vuosi. Kirkkokadun ja Saimaankadun tiloista luopuminen merkitsee menovähennystä noin Kirkkokatu + Saimaankadun osuus (ml. koordinaatioyksikkö) /vuosi. Kokonaisvaikutus on siis /vuosi syksyn 2013 kustannustasossa. Vuonna 2013 on Palmenia jo luopumassa Saimaankadun tiloistaan, joten tilasäästöä tulee tässä vaiheessa 836 m 2 ja kustannussäästöä /vuosi. Niemenkadulla on joka tapauksessa tehtävä muutostöitä, joista aiheutuu kustannuksia. Niitä ei ole mahdollista arvioida ennen kuin niistä on tarkempaa tietoa. Kirkkokadulla on odotettavissa 5 15 vuoden sisällä peruskorjaus, mikä tulee merkitsemään vuokratason nousua myös siellä. Mikäli Niemenkadun kokonaisuuden järjestelyt edellyttävät siirtymistä mahdolliseen uudisrakennusosaan, määräytyy tuleva vuokra uudisinvestoinnin kustannusten mukaan. Tässä laskelmassa on lähdetty siitä, että Niemenkadulle ei yliopistolle tule uusia opetustiloja. Tavoitteena on opetustilojen laaja yhteiskäyttö yliopiston yksiköiden ja muiden toimijoiden kesken ja sen mahdollistava yhteinen, neutraali opetustilojen varausjärjestelmä. Palmenia ja Avoin yliopisto käyttävät aluksi edelleen Fellmannian (ja mahdollisesti myös Kirkkokadun) 11

12 opetustiloja, jotka myöhemmin voivat korvautua Niemenkadulle rakennettavilla uusilla opetustiloilla LAMK:n keskittäessä toimintojaan Niemenkadulle. Opetustilojen tulee olla muuntojoustavia, uudenlaiseen pedagogiikkaan soveltuvia ja yhteiskäyttöisiä. Tekniikka ei saa hallita tiloja, mutta sen tulee olla luotettavaa sekä uusia opetusmuotoja ja yhteisöllisyyttä tukevaa. Tilat nyt Kirkkokatu m 2 Saimaankatu m 2 Niemenkatu m 2 Yhteensä m 2 Vuokra/v Avoin yliopisto Palmenia Ympäristöekologia Koordinaatioyksikkö Kvestuuri Tietohallinto Yhteensä Arvio uudesta tilanteesta *) jos ei kyse uudisinvestoinnista Taulukko 2. Toimitilojen nykytilanne ja arvio uudesta tilanteesta *) Kirkkokadulla on vuokrattuna tällä hetkellä 2 luokkahuonetta ja Saimaankadulla 4. Ympäristöekologian tiloista luokkahuoneita on 2 ja laboratoriotilaa on yhteensä noin 770 m Johtamis- ja organisaatiomalli sekä yhteistoiminta Vuodesta 2014 alkaen Helsingin yliopiston Lahdessa toimivien yksiköiden toiminnasta sovitaan ja raportoidaan kokonaisuutena. Lahden yksiköt laativat yhteisen toimintasuunnitelman, joka sisältää käyttösuunnitelmista koostuvan talousarvion. Toimintasuunnitelmasta sovitaan YVVvararehtorin ja budjetoivien yksiköiden välisessä neuvottelussa, johon myös Lahden yksiköiden johtajat osallistuvat. Neuvottelu valmistellaan keskushallinnossa Suunnittelu- ja laadunvarmistus -toimialalla. Lahden toiminnoilla on rehtorin asettama johtoryhmä, johon kuuluvat Helsingin yliopiston Lahden yksiköiden johtajat ja Yliopistokampuksen pääsihteeri, ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta voi kuulla asiantuntijoita tehtäviä hoitaessaan. Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä Lahdessa toimivien HY:n yksiköiden toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat sekä tehdä esityksiä toiminnan kehittämiseksi. Organisaatiomuutoksen onnistumisen edellytyksiä ovat muun muassa osallistava ja yhteistä tekemistä organisoiva johtajuus, henkilöstöä askarruttavien kysymysten systemaattinen käsittely, yhteisöllisyys läpinäkyvänä periaatteena, tehokas tiedottaminen ja mahdollisuus dialogiin. Lahti Schoolin / HY Lahden valmisteluun liittyneitä sekä henkilöstön yhteisiä että henkilöstöryhmittäisiä ja toimintokohtaisia info- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään jatkossakin suunnitelmallisesti. Tilaisuuksien painopiste on muutoksen avaamien uusien mahdollisuuksien näkyväksi tekemisessä. 12

13 HY:n säännöllisten omien henkilöstötilaisuuksien lisäksi järjestetään yhteisiä tilaisuuksia mm. tilasuunnitteluun liittyen muiden Niemen kampuksella toimivien korkeakoulujen henkilöstön kanssa. 4.6 Rahoitus Helsingin yliopiston Lahden toimintojen rahoitus on yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa vuodessa, ja se koostuu yksiköiden perusrahoituksesta (20 %, noin 1,7 milj. /v) ja täydentävästä rahoituksesta (80 %, noin 6,8 milj. /v). Täydentävä rahoitus sisältää Lahden kaupungin rahoituksen (26 % kokonaisrahoituksesta, noin 2,2 milj. /v). Tiedot perustuvat vuoden 2012 raportointiin eivätkä sisällä paken ja tiken rahoitusta. Lahden toimintojen rahoituksesta sovitaan jatkossa kokonaisuutena, joka koostuu budjetoivien yksiköiden Lahden toimintoihin osoittamasta rahoituksesta. Sen suhteellinen osuus säilytetään vuosina vähintään nykytasolla. Muutoksista rahoitustasoon kaudelle sovitaan yksiköiden tavoiteneuvotteluissa syksyllä Vuonna 2014 aloitetaan seuraavat seuraavia vuosia koskevat menettelyt: tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Edellisvuoden toiminnan raportointi kaupungille Tiedot Yliopistokampuksen toimintakertomukseen edellisvuodelta, ml. talouden tunnusluvut Lahden kaupunki hyväksyy talousarvioraaminsa Rehtori antaa budjetoiville yksiköille (b&y-tdk, Avoin yliopisto, Palmenia, keskushallinto) alustavan HY:n perusrahoituksen kehyksen. Kunkin yksikön kehykseen korvamerkataan sen Lahden toimintoihin kohdennettava rahoitus. Korvamerkkien perusteella aloitetaan käyttösuunnitelmien laadinta. Käyttösuunnitelmaan kirjataan myös arvio ulkopuolisesta rahoituksesta. Lahden kaupungin ja Helsingin yliopiston välinen, sopimuksen mukainen yhteistyöneuvottelu YVV-vararehtorin ja yksiköiden johtajien välinen neuvottelu, jossa käsitellään Lahden yksiköiden toimintaa ja taloutta heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Toiminnan puolivuotisraportointi kaupungille HY:n yhteinen (ja koko Yliopistokampuksen yhteinen) esitys kaupungin talousarvioon Lahden kaupungin ja Yliopistokampuksen välinen talousarvioneuvottelu Kaupunginjohtaja esittelee talousarvioluonnoksen kaupunginhallitukselle Kaupunginvaltuusto päättää seuraavan vuoden talousarviosta Johtoryhmä käsittelee yksiköitten käyttösuunnitelmista koostuvan HY Lahden budjetin 13

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta sekä innovaatiotoimintaa Esittely kesäkuu 2016 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu Esitys johtoryhmään 21.2.2017 Viestinnän sisältöjen vuosisuunnittelu Viestintä- ja markkinointipäällikkö esittää, että Xamkin johtoryhmä osallistuu vastuullaan olevan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Henkilöstö henkilötyövuosina tiedekunnittain 2011 Opetuksen ja opetus- ja Tiedekunnan nimi 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Keskushallinto 1,0 0,2 0,2 10,8 1,7 2,2 424,3 1,1 9,5 450,8 Teologinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Sisältää: - Arviointisuunnitelman valmistelun taustaa - Koulutuksen arviointisuunnitelma 2016 2019 - Arviointisuunnitelman valmistelu - Karvin määrittämät arviointitoiminnan

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon - informaatiotilaisuus henkilöstölle 7.5.2014 Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi UNIFIn puheenjohtaja rehtori Kalervo Väänänen

Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi UNIFIn puheenjohtaja rehtori Kalervo Väänänen Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi UNIFIn puheenjohtaja rehtori Kalervo Väänänen Hankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015 klo 13.00 16.00 Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä - Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä MITÄ? Innobrokerit ovat innovaatiotoiminnan edistäjiä, toteuttajia ja välittäjiä. heidän tehtävänsä on: ottaa vastaan, jäsentää ja jakaa uutta tietoa sen erimuodoissa

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU Esko-Olavi Seppälä 29.8.2007 Neuvon työryhmä 2006-2007 Työssä tuli tarkastella Sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota Perusrahoituksen kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan,

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011 Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos Harri Melin 29.9.2011 Uusi laki uusi yliopisto Yliopistojen autonomian lisääminen Yliopistojen talouden vahvistaminen Yliopistojen johtamisen modernisoiminen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Luonnos 9.3.2017 9.3.2017 1 Toiminta-ajatus Edistää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista kansainvälisessä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA Taina Joutsenvirta Laatu Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta. Ks. http://www.helsinki.fi/laatu/index.html

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa

Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa YLIOPETTAJA EEVA AARREVAARA 1 Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio hanke Hankkeen kesto 01/2012 06/2014 EAKR-rahoitus Tavoite: tutkimuksellisena

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki 4.11.2010

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Optime ja koulutusohjelmien lukujärjestykset

Optime ja koulutusohjelmien lukujärjestykset Optime ja koulutusohjelmien lukujärjestykset Oppimisseikkailu 7.3.2017 Eeva Tuori-Pastila, Anna Kuuteri ja Leea Sokura Opetuksen strategiset palvelut 1 Taustatietoa Optimesta: Tilanne ennen Optimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampere Metropolialueen ulkopuolella Suomen suurin kaupunki, 220 000 asukasta, yksi Suomen nopeimmin kasvavista keskuksista

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Enter näyttäytyy opiskelijalle yhtenä kokonaisuutena, jossa laadukkaan opiskelun etenemiselle

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen

Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä 9.5.2012 Sakari Heikkilä, Aalto yliopisto Annikka Nurkka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Taustaa Aallossa Käytänteet

Lisätiedot

Työskentelyrynko ja teemaehdotuksia Hytealuekierroksen. Keskustelun pohjaksi

Työskentelyrynko ja teemaehdotuksia Hytealuekierroksen. Keskustelun pohjaksi Työskentelyrynko ja teemaehdotuksia Hytealuekierroksen työpajoihin Keskustelun pohjaksi Hyte-aluekierroksen työpajat Tavoitteet Tukea alueen valmistelua ja väliaikaishallinnon työtä Tukea tiekartan ja

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys "Korkeakoulujen alueellisessa tehtävässä on kysymys siitä, että maan eri alueille saadaan riittävästi korkeatasoista työvoimaa ja että alueille syntyy kestäviä, itseään

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros

Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros Nopeiden kokeilujen ohjelma Fiksu Kalasatama -hankkeessa rakennetaan kansainvälisesti kiinnostavaa yhteiskehitysalustaa, jonka avulla voidaan tukea uusien työpaikkojen

Lisätiedot

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Sanna Pylkkänen Kehittämispedagogi Preventiimi HUMAK Sivu 1 Preventiimin henkilöstöhistoria 2002 Reijo Viitanen+Aseman Lapset ry 2003 Ilmo Jokinen 2004 Ilmo

Lisätiedot

1 Yleiset periaatteet. Jyväskylän yliopisto Vieraskieliset maisteriohjelmat Hallituksen periaatepäätös 4.5.2005

1 Yleiset periaatteet. Jyväskylän yliopisto Vieraskieliset maisteriohjelmat Hallituksen periaatepäätös 4.5.2005 Vieraskielisten maisteriohjelmien käynnistämistä ja toteuttamista koskevat yleiset periaatteet ja vieraskielisiä maisteriohjelmia koskevat laadunvarmistuskriteerit 1 Yleiset periaatteet Maisteriohjelmilla

Lisätiedot

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Opiskelijoiden osallistaminen laitoksen toimintaan Lehtori Elina Oksanen, opiskelijat Elina Liinamaa ja Amélie Martikainen Kasvatustieteiden laitos (laitosten

Lisätiedot