HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa"

Transkriptio

1 HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa Työryhmä jättää rehtorille ehdotuksensa Professori Timo Kairesalo (Ympäristötieteiden laitos), puheenjohtaja Johtaja Pirjo Hiidenmaa / Johtaja Tapio Kosunen (Avoin yliopisto) Pääsihteeri Senja Jouttimäki (Lahden Yliopistokampus) Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen (Rehtorin kanslia) Kamreeri Leena Kaukolahti (Kvestuuri/ Projektihallintoyksikkö Lahti) Johtaja Juha-Pekka Liljander (Palmenia, Lahti) Professori, varadekaani Rauni Strömmer (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Ympäristötieteiden laitos) Projektikoordinaattori Kaisa Vuorivirta (Avoin yliopisto) Suunnittelija Arto Ristola (Palmenia, Lahti), sihteeri SISÄLLYS 1. Työryhmän ehdotukset 2 2. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 3 3. Työryhmän työskentely ja sidosryhmäyhteistyö 4 4. Toiminnan kuvaus ja perustelut 4.1 HY Lahti / UH Lahti tutkimus- ja opetusverkosto Tutkimusteemana kaupunkiympäristö, ekosysteemipalvelut ja kestävä kehitys Yhteinen kandidaattiohjelma ja muu opetusyhteistyö 4.2 Tuki- ja hallintopalvelut Koordinaatioyksikkö Sijoittuminen Niemen kampukselle Johtamis- ja organisaatiomalli sekä yhteistoiminta Rahoitus 13 LIITTEET 1. Helsingin yliopiston toiminta ja toiminnan tunnusluvut Lahdessa ja 3. rehtorin toimeksiannot ja Helsingin yliopisto Lahden kampuksella -työryhmän raportti

2 1. Työryhmän ehdotukset 1) Perustetaan HY Lahti / UH Lahti -niminen tutkimus- ja opetusverkosto, joka kokoaa yliopiston toiminnan Lahdessa yhteisen sateenvarjon alle. Keskeisiä yhteisiä ja yhdistäviä tutkimus- ja opetusavauksia ovat: - tutkimusteemana kaupunkiympäristön ekosysteemipalvelut ja kestävä kehitys - moduulirakenteinen ympäristötieteiden kandidaattiohjelma ympäristöekologian ja Avoimen yliopiston yhteistyönä. 2) Tuki- ja hallintopalvelut kootaan yhdeksi tiimiksi, jolla on yhteinen työnjohto Lahdessa. Tiimi voi nykyisten tehtäviensä lisäksi hoitaa myös muiden Yliopistokampuksella toimivien yliopistojen tukipalveluja. 3) Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön tehtävään sisällytetään HY:n sisäisen yhteistyön ja tukipalvelujen koordinointi Lahdessa. 4) Kaikki HY:n Lahden toiminnot ja henkilöstö sijoitetaan Niemen kampukselle. 5) Asetetaan johtoryhmä, jonka tehtävänä on vastata työryhmän ehdotusten toimeenpanosta. Johtoryhmään kuuluvat Lahdessa toimivien yksiköiden johtajat ja koordinaatioyksikön pääsihteeri. HY Lahti sekä sen johtamis- ja organisaatiomalli rakennetaan vaiheittain vuosien aikana. 6) HY:n Lahden toimintojen rahoitus kootaan selkeäksi kokonaisuudeksi vähintään HY:n osoittaman perusrahoituksen ja Lahden kaupungin rahoituksen osalta. 7) Aikataulu tiivistetysti Vuosi pyydetään kommentit mennessä bio- ja ympäristötieteelliseltä tiedekunnalta, Avoimelta yliopistolta, Palmenialta, keskushallinnolta sekä Lahden Yliopistokampuksen sopimuskumppaneilta (LUT, Aalto, Lahden kaupunki) mennessä tehdään tarvittavat rehtorin päätökset HY Lahden perustamisesta ja johtoryhmän asettamisesta. Johtoryhmä aloittaa työskentelynsä heti asettamisensa jälkeen. Vuosi 2014 Aloitetaan uudet käytännöt alkaen HY:n Lahden toimintojen sisäinen koordinointi alkaen tuki- ja hallintopalvelut yhdeksi tiimiksi Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön koordinoimana - pääprosessien (tutkimus ja opetus) koordinointi aloitetaan - yhteisen toimintasuunnitelman laadinta - yhteiset henkilöstökokoukset - yhteinen sisäinen ja ulkoinen viestintä - keväällä/alkukesällä talouden yhteisen käyttösuunnitelman laadinta ja Lahden kaupungin talousarvioesityksen valmistelu yhtenä kokonaisuutena vuodelle 2015 Vuosi yhteinen kampushallinto ja toimintojen ohjaus - pääprosessien (tutkimus ja opetus) organisointi kestävälle pohjalle, mahdollisesti koordinoinnin vastuuhenkilöiden nimeäminen jne. - muutto Niemen kampukselle 2

3 2. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Helsingin yliopiston rehtorin asettama Helsingin yliopisto Lahden kampuksella -työryhmä laati ehdotuksia yliopiston toiminnan tavoitteista, toiminnallisesta kokonaisuudesta ja organisatorisista ratkaisuista Lahdessa; raportti (liite 4) luovutettiin rehtorille Työryhmä teki viisi toisiaan täydentävää ehdotusta, jotka koskivat UH Lahti School of Urban Sustainability -tutkimusverkoston perustamista, Palmenia Lahden tutkimustoimintojen uudelleenorganisoimista Lahti Schoolin osaksi, kandidaattivaiheen opintojen tuottamista Avoimen yliopiston opintoina, yliopiston Lahden toimintojen ja henkilöstön keskittämistä Niemen kampukselle, hallinnon ja tukipalvelujen organisoimista sekä yliopiston Lahdessa toimivien yksikköjen rahoituksen saattamista kestävälle pohjalle. Palmenian, Avoimen yliopiston ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tavoiteneuvotteluissa syksyllä 2012 sovittiin, että valmistellaan konkreettinen tiekartta "UH Lahti School of Urban Sustainabilityn" toteuttamiseksi ja että Lahden tukipalvelujen ja hallintotyön organisointia varten asetetaan työryhmä. Tehtävien määräajaksi sovittiin , jotta tarvittavat päätökset voidaan tehdä niin, että toiminta uudessa muodossaan voi alkaa vuoden 2014 alussa. Samalla todettiin, että tiekartan ja hallintotyön suunnittelu edellyttää koordinointia sekä monitahoista ja laaja-alaista yhteistyötä yliopiston sisällä ja alueellisessa kumppaniverkostossa. Yliopiston rehtori asetti uuden työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia mennessä yhdistetty 1. Lahti School of Urban Sustainability'n (työnimi) toteutuksen konkreettinen tiekartta ja 2. ehdotus tukipalvelujen ja hallintotyön tehokkaasta ja laadukkaasta organisoinnista Lahdessa. Toimeksiannon mukaisesti tiekartan tuli sisältää esitykset seuraavista: - Lahti School -tutkimusverkoston nimi - verkoston johtaminen ja verkoston organisaatio - sopimukset ja muut viralliset asiakirjat - brändi ja viestintäsuunnitelma vuosille verkoston asema suhteessa tiedekunta- ja erillislaitosrakenteeseen sekä yliopiston toiminnanohjausjärjestelmään - verkoston tehtävä ja toiminnan konkreettiset tavoitteet strategiakaudella verkoston toiminnan rahoitus vuosina tilasuunnitelma muuttoaikatauluineen, kustannusvaikutuksineen ja vuokrasopimuksineen. Tukipalvelujen ja hallintotyön organisoinnin osalta tuli laatia esitykset seuraavista: - talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelyt - tietotekniikkapalvelut - projektipalvelut - viestintä- ja markkinointipalvelut - mahdollisuudet tuottaa palveluja muille yksiköille. 3

4 3. Työryhmän työskentely ja sidosryhmäyhteistyö Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa (10.1., 11.2., 12.3., 17.4., 15.5., ja ). Erityisesti työryhmän sisäisessä sähköisessä viestinnässä käytettiin sähköpostin ohella Moodleverkkoalustaa, jonne on tallennettu kaikki aihepiiriin liittyvät dokumentit. Helsingin yliopiston Lahdessa toimivaa henkilökuntaa osallistettiin prosessiin erilaisin tilaisuuksin. Henkilöstön kanssa asiaa käsiteltiin kunkin yksikön henkilöstöpalavereissa. Sisältöprofiiliin keskittynyt aivoriihi, joka oli suunnattu erityisesti hallinnollisille ja tieteellisille johtajille sekä esimiesasemassa työskenteleville, järjestettiin Tukipalveluissa työskenteleville järjestettiin työpaja Tavoitteena oli erityisesti kuulla näkemyksiä olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja Lahti Schooliin liittyviä odotuksia. Koko henkilöstölle järjestettiin 4.3. ja info- ja keskustelutilaisuudet, joista jälkimmäisessä ryhmätyöskentelyosuuden avulla kerättiin kommentteja ja kehittämisideoita. Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti e-kyselyn, jossa tiedusteltiin henkilöstön Lahti Schooliin liittyviä huolen ja innostuksen aiheita, tuloksista. Tutkimusverkoston nimeä koskeva kilpailu järjestettiin Työryhmän raportin viimeistelyvaiheessa järjestettiin vielä koko henkilöstön info- ja keskustelutilaisuus. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoiman Lahden innovaatiokeskittymä -hankkeen ohjausryhmä- ja projektiryhmätyöskentelyyn on osallistuttu säännöllisesti. Hankkeen partnereita ovat LAMK, HY ja LUT. Lisäksi hankkeen vetäjien kanssa keskusteltiin erityisesti LAMKin Niemeen tulevien tilojen suunnitteluprosessin toteutuksesta, mahdollisuuksista linkittää tilasuunnitteluprosessit ja tilojen yhteiskäytöstä. Tilaisuuden jälkeen välitettiin tilakysymyksiin liittyvää informaatiota (tilamäärä tällä hetkellä jne.). Lahti Schoolia koskeva tilasuunnittelutyöpaja järjestettiin Tilaisuudessa olivat työryhmän lisäksi mukana toimitilajohtaja Anna-Maija Lukkari ja kiinteistöpäällikkö Mauri Laakso yliopiston Tilaja kiinteistökeskuksesta sekä arkkitehti Hannu Lunkka. Toimenpiteiden edistämiseksi saatiin alueellista rahoitusta. Lahti School of Urban Sustainability ( Lahti School ) on EAKR-osarahoitteiseen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoimaan ELITE 2 -hankkeeseen (Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa tukevan tutkimustoiminnan vahvistaminen) sisältyvä osaprojekti, joka toteutetaan Projektin avulla mahdollistetaan HY Lahden valmistelu ja käynnistäminen Lahdessa. Keskeiset tavoitteet ovat HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston organisointi ja toiminnan käynnistys sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi sekä toiminnan käynnistys. Hankkeessa tehdään projektisuunnitelman mukaan konkreettinen henkilöstö- ja toimintasuunnitelma sekä varmistetaan palveluiden toimivuus ja työnjako yhdessä muiden kampustoimijoiden kanssa. Vaiheittainen uuden mallin mukainen toiminta käynnistetään vuoden 2014 aikana. Ehdotusten valmistelu on edellyttänyt moniulotteista yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa yliopiston sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ja kuultuja tahoja ovat olleet: - Innovaatiokeskittymä-hanke ja ELITE 2 -hanke (LADEC Oy, LAMK, HY, LUT) - Lahden Yliopistokampuksen johtoryhmä - Lahden kaupunginjohtajan asettama Korkeakouluasioiden valmisteluryhmä - Lahden ammattikorkeakoulu - Osaamiskiinteistöt Oy - Ympäristötieteiden laitoksen johtaja ja hallintopäällikkö - Palmenian johtaja ja hallintopäällikkö, johtoryhmä ja johtokunta 4

5 - Kvestuuri/talouspalvelut - Tietotekniikkakeskus - Tila- ja kiinteistökeskus 4. Toiminnan kuvaus ja perustelut 4.1 HY Lahti / UH Lahti tutkimus- ja opetusverkosto HY Lahti kokoaa Helsingin yliopiston toiminnan Lahdessa yhteisen sateenvarjon alle ja sille luodaan oma selkeä brändi ja profiili. Ytimekkääseen nimeen liitetään tarkentavia luonnehdintoja viestinnän asiantuntijoiden avulla. HY Lahti rakentaa vankkaa pohjaa yliopistojen yhteiselle, HY:n koordinoimalle Lahden Yliopistokampukselle ja innovaatiokeskittymän yliopistolliselle osaamiselle Tutkimusteemana kaupunkiympäristö, ekosysteemipalvelut ja kestävä kehitys Ympäristöekologian oppiaineen keskeistä tutkimus- ja opetussisältöä ovat maa- ja vesiekosysteemien perustoiminnat ja luonnonvarojen kestävän käytön ekologiset perusteet sekä ihmistoimintojen ekosysteemeille aiheuttamat häiriöt ja syntyneiden ympäristöongelmien ratkaiseminen erityisesti kaupunkiympäristössä. Keskeisiä tiedealoja ovat vesistö- ja maaperäekologia, ympäristökemia ja -mikrobiologia, ekotoksikologia, ympäristöbiotekniikka sekä kaupunkiekosysteemitutkimus. Ympäristöekologian pääaineopintojen (kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopinnot) lisäksi osasto vastaa kansainvälisestä kaupunkitutkimuksen maisteriohjelmasta (MURE). Palmenian Lahden alueyksikkö toteuttaa tutkimus- ja koulutustehtäviään kolmen kehittämisohjelman kautta: Hyvinvointitieto ja elämänkulku, Viestintä sosiaalisissa verkostoissa ja Yhteisöjen luova kehittäminen ja monikulttuurisuus. Lahden yksikön yhteydessä toimii myös Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti (KSEI), joka on osa Helsingin yliopiston estetiikan oppiainetta filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Instituutin toiminta painottuu erityisesti ympäristöestetiikkaan sekä muuhun humanistiseen ympäristötutkimukseen. Alueyksikössä toimii myös Lahden Tutkijapraktikum. Osana HY Lahti -tutkimus- ja opetusverkostoa Palmenian Lahden yksikkö suuntaa toimintaansa kestävän kehityksen sosiaalisiin ja kulttuurisiin teemoihin. 5

6 Kuva 1. HY Lahti tutkimusverkostoa ja toimintaympäristöä tukevat ympäristöekologian ja Palmenian tiede-, osaamis- ja toiminta-alat Yhdeksi keskeiseksi HY Lahti tutkimus- ja opetusverkostoon kuuluvia yksiköitä yhdistäväksi tutkimusalustaksi ja -teemaksi on kaavailtu monitieteistä kaupunkiympäristön ekosysteemipalveluiden tutkimusta. Teema osaltaan profiloi ja linjaa luontevasti Helsingin yliopiston Lahdessa tekemää tutkimusta ja lisää tutkimuksen ja sille perustuvan tutkinto- ja täydennyskoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ekosysteemipalveluiden tutkimus ja arvottaminen tarvitsevat tuekseen tieteidenvälistä vuorovaikutusta yhdistäen luonnontieteellistä, sosiaalista, kulttuurista sekä taloudellista tietoa ja osaamista. Ekosysteemipalvelujen arvottaminen antaa mm. mahdollisuuden arvioida ekosysteemipalveluiden merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Lisäksi arvottaminen nostaa erilaiset näkökulmat päätöksentekotilanteessa näkyviksi ja punnittaviksi samalla lisäten päätöksenteon avoimuutta. Ekosysteemipalveluiden arvottaminen edistää myös luonnonvarojen kestävää käyttöä, kun erilaisia vaihtoehtoja voidaan punnita sen mukaan, mitä vaikutuksia niillä on ekosysteemipalveluiden tuotantoon. Kaupunkiympäristön ekosysteemipalvelut tutkimusteemana linkittyy Helsingin yliopiston strategian mukaisesti korkeatasoiseen tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, ja tuo samalla lisäarvoa yliopiston tavoiteohjelmassaan vuosille määrittämiin painoaloihin Muuttuva ympäristö puhdas vesi sekä Hyvinvointi ja turvallisuus. Lisäksi kaupunkiympäristön ekosysteemipalvelut tutkimusteemana tukee Lahden kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisessä kasvusopimuksessa (luonnos) alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamisen ensimmäiseksi strategiseksi painopisteeksi nostettua Lahden 6

7 kaupunkiseudun kehittäminen ympäristöön, muotoiluun ja käytäntölähtöiseen innovaatiotoimintaan erikoistuneena innovaatiokeskittymänä. Kaupunkien kehittäminen on keskiössä, kun pyritään ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita, kuten väestönkasvua, saastumista ja ympäristön kemikalisoitumista, raaka-aine- ja energiapulaa sekä ilmastonmuutosta. Kaupunkien isot haasteet tarjoavat tutkimukselle uusia tieteidenvälisiä lähtökohtia ja tutkimusaiheita sekä käytännön ratkaisuille mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin, yrittäjyyteen ja uudenlaiseen kasvuun Yhteinen kandidaattiohjelma ja muu opetusyhteistyö Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa ja koko Viikin kampuksen tasolla on tavoitteena laaja-alainen ympäristötieteiden kandidaattiohjelma. Tämä luo pohjan opetusyhteistyön laajentamiselle tavoitteellisesti yhdistäen HY:n eri yksiköiden yhteistyötä useamman vuoden perspektiivillä. Lahdessa ympäristöekologian ja Avoimen yliopiston toimivaa yhteistyötä on tavoitteena syventää entisestään. Koska luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot suoritetaan yleensä lomittain, pyritään HY Lahden puitteissa kehittämään myös ympäristöekologian ja Palmenian tutkinto-opetusyhteistyötä. Palmenialla on potentiaalia erityisesti räätälöityjen erikoiskurssien ja englanninkielisen ympäristöalan opetuksen toteuttamisessa. Sisällöllisiä, yhdessä toteutettavia erityisteemoja ovat mm. kestävä kehitys ja siihen kiinteästi liittyvät ekosysteemipalvelut. Kandidaattikoulutuksessa HY:n tavoitteena on nykyistä laaja-alaisemmat ohjelmat. Ympäristötieteiden osalta tämä tarkoittaa erityisesti Lahden ja Viikin yliopistoyksiköiden (ml. maatalous-metsätieteellinen tdk) antaman ympäristöopetuksen yhteistyötä ja osittaista yhdistämistä. Tämä monipuolistaa opetustarjontaa ja tuo tutkinnon sisältöön riittävää laajaalaisuutta. Vaikka ympäristötieteiden koulutusohjelman kaksi pääainetta, ympäristöekologia ja ympäristönmuutos ja politiikka, pysyvät seuraavissa tutkintovaatimuksissa vielä erillisinä, opetusta ja osaamistavoitteita suunnitellaan yhdessä ja tavoitteena on näiden kandidaattiohjelmien yhdistäminen seuraavalla kaudella (päätökset tästä tehdään 2016). Kandidaattiohjelmien selkeä osaamistavoitteiden määrittely on osa sekä HY Lahden että ympäristötieteiden laitoksen brändin rakentamista. Erityisesti kiinnitetään huomiota opetustarjonnan ajanmukaisuuteen ja tutkimusperustaisuuteen. Joustavuuden ja muutoshalukkuuden ansiosta erityisesti Lahden Yliopistokampuksen yksiköillä on potentiaalia korkeatasoisen, tutkimuslähtöisen ja kampusrajat ylittävän ympäristöalan opetuksen toteuttamiselle ja kehittämiselle vastaamaan nyky-yhteiskunnan ja työelämän vaatimuksia opetuksen sisältöjen, opetustapojen ja opiskelijalähtöisyyden osalta. Yhteistyötä on mahdollista syventää ja suunnitella aiempaa systemaattisemmin tavoitteena nykyistä valtakunnallisempi ja kansainvälisempi ympäristöalan oppimisalusta. Erityisesti englanninkieliseen opetustarjontaan kiinnitetään jatkossa enenevässä määrin huomiota. Lahden Yliopistokampuksella keskitytään erityisesti MURE-maisteriohjelman kehittämiseen siten, että opetukseen tulevat jatkossa osallistumaan aktiivisesti opetushenkilökunnan rinnalla myös Ympäristötieteiden laitoksen Lahden ja Viikin kaupunkitutkimuksen tutkimusryhmät sekä osa Palmenian ympäristöteemoihin keskittyvistä tutkijoista. Kokonaisuutena yhteistyö selkeyttää opintopolkujen rakentamista, lisää vaihtoehtoja ja lyhentää opiskelijoiden valmistumisaikoja. Ympäristöekologian monipuoliset opinnot tukevat erinomaisesti jatkokoulutustarpeita ja antavat samalla myös hyvät työelämävalmiudet yliopiston ulkopuolisiin tehtäviin. Tavoitteena 7

8 on kouluttaa sopiva määrä ympäristöalan asiantuntijoita työelämän tarpeisiin nähden. Toteutusmalli soveltuu erityisen hyvin Lahteen, koska - paineet LuK-tutkintojen harmonisoinnille ovat suuret - erillisvalinnan kautta hyväksyttyjen suomalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden määrät ovat voimakkaassa kasvussa - yhteistyö on perusedellytys opetuksen volyymin ja tason ylläpitämiseksi - ympäristöekologian oppiaine suuntautuu jatkossa kansainvälisen tason tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen osalta entistä voimakkaammin kaupunkiympäristöön. Lisäksi Lahden Yliopistokampuksella on tulevaisuussuuntautunut kollektiivinen näkemys asian tärkeydestä. Toteuttaminen ja aikataulu Tavoitteena on moduulirakenteinen ympäristötieteiden kandidaattiohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa laajalti monimuoto-opetuksena ja verkko-opiskelun mahdollisuuksia tehokkaasti hyödyntäen. Tutkintorakenteiden tarkistus kaudelle tehdään syksyllä 2013 ja yhteistyötä aletaan toteuttaa mahdollisimman laajasti syksyllä Uusi ympäristötieteiden kandidaattiohjelma itsenäisenä tutkintona voidaan kuitenkin hyväksyä tiedekunnassa vasta vuonna Ympäristöekologian ja Palmenian yhteistyötä toteutetaan maisteriopinnoissa ja täydennyskoulutuksessa. Myös englanninkielistä kurssitarjontaa lisätään (yhteistyöalustana MURE). Tämä vaatii opetussuunnitelman yhteistä läpikäyntiä ja ennakointia mm. markkinoinnin suunnittelussa. Suunnittelu tehdään syksyllä 2013 ja kursseja voidaan toteuttaa syksystä 2014 alkaen. Tiedealoja (luonnontieteet, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet) yhdistäviä aihekokonaisuuksia muodostavat esim. ekosysteemipalvelut ja kestävä kehitys kaupungeissa, hyvinvointi ja turvallisuus kaupunkiympäristössä: erityisesti ympäristön (ml. ravinto ja vesi) kemikalisoitumisen riskinarviointi ja hallinta sekä siihen liittyvät hyvinvointi- ja terveyskysymykset ja näihin isompiin kokonaisuuksiin kytkeytyvinä mm. tiedeviestintä, tieteellinen kirjoittaminen ja kriisiviestintä. 4.2 Tuki- ja hallintopalvelut Tuki- ja hallintopalvelujen henkilöstö kootaan tiimiksi, jolla on yhteinen työnjohto Lahdessa. Lahdessa työskentelee kuusi kvestuurin ja kolme tietotekniikkapalveluiden työntekijää. He toimivat Palmenian ja ympäristötieteiden laitoksen yhteydessä. Ympäristöekologian osastolla on yksi ja Palmenian Lahden yksikössä kaksi talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevää henkilöä. Lisäksi Lahden Yliopistokampuksella on Suunnittelu ja laadunvarmistus toimialaan kuuluva koordinaatioyksikkö. Yhteistyötä lisäämällä ja järkevällä työnjaolla etsitään ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää tutkimus- ja opetushenkilöstön hallintotehtäviä, tehostaa toimintaa sekä kehittää palvelujen laatua riippumatta siitä, mihin hallinnolliseen yksikköön kukin kuuluu. Yhtenä tavoitteena on myös lisätä valmiuksia tuottaa palveluja muille HY:n yksiköille ja yhteistyökumppaneille. Järjestäytymisen ja yhteistoiminnan suunnittelun yhteydessä ratkaistaan, ketkä kuuluvat yhteiseen tiimiin. 8

9 Ympäristöekologian osasto Taloushallinto Henkilöstöhall. Viestintä ja YVV 50 % osastosihteeri Avoin yliopisto 25 % opintosiht. Palmenia 60 % osastosiht. Kvestuuri 1 kamreeri 1 talouskoord. 4 taloussiht. 35 % osastosihteeri 25 % opintosiht. 1 hlöstökoord. 10 % osastosiht. 30 % koulutussiht. Yleishallinto/muu Tietohallinto Yht. 15 % osastosihteeri 1 suunnittelija 30 % osastosiht. 1 0,5 3,3 6 Tietotekniikkakeskus Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö 1 viestintäsuunn 1 suunnittelija 1 pääsihteeri 1 atksuunnitt. 2 atkneuvojaa YHTEENSÄ 7,35 1,70 1,30 3, ,8 3 3 Taulukko 1. HY:n tuki- ja hallintohenkilöstö Lahdessa, nykytila Tukipalvelujen nykytila tiivistetysti: - Talouspalvelut Helsingin yliopiston kvestuurin Lahden talouspalvelut tuottaa palveluja sekä perusrahoituksen että täydentävän rahoituksen projekteille. Lahdessa hoidetaan Bio- ja ympäristötieteiden tiedekuntaan kuuluvien Ympäristöekologian, Lammin biologisen aseman ja Tvärminnen eläintieteellisen aseman sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian projekteja. Myös merkittävä osa Avoimen yliopiston taloushallinnosta hoidetaan Lahden talouspalveluissa. Lahden talouspalveluissa hoidetaan myös Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Hyvinkään, Kotkan ja Lahden yksiköiden kokonaistalouden seurantaa ja raportointia sekä osallistutaan yksiköiden budjetin valmisteluun ja viemiseen toiminnanohjausjärjestelmään. - Henkilöstöpalvelut Lahden henkilöstöpalveluissa hoidetaan Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kaikkien yksiköiden (5 tulosyksikköä, n. 190 henkilöä) henkilöstöasiat. Keskitetty HR-tehtävä käsittää työsuhteen elinkaaren rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. - Tietohallinto Lahdessa on kolme tietotekniikkakeskuksen palkkalistoilla olevaa henkilöä, jotka hoitavat Lahdessa olevien yksiköiden lähitukea sekä jonkin verran keskitettyjä tehtäviä tikelle ja asiakaskohtaisia tehtäviä. 9

10 - Sopimusasiat Palmenian Lahden yksikössä annetaan sopimus-, tarjous- ja hakemusasioihin liittyvää tukea ja neuvontaa Palmenian kaikkien yksikköjen henkilökunnalle. - Toimistopalvelut Toimistopalveluihin sisältyy tehtäviä, jotka keskitetään uudistuksen yhteydessä yliopiston yhteisiksi ja joiden osalta sovitaan yhteistyöstä ja työnjaosta muiden kampustoimijoiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi toimistotarvikkeiden hankinta, lähtevä ja tuleva posti sekä kopiointipalvelut. - Viestintä- ja markkinointipalvelut Lahdessa toimivien yksiköiden (ympäristöekologian osasto, Palmenia, Avoin yliopisto) viestintä on osa laajempaa kokonaisuutta, joka hoidetaan Helsingistä käsin. Toisaalta Lahden Yliopistokampuksella on yliopistojen yhteistä, etupäässä alueellista, viestintää, jonka koordinoinnista ja toimeenpanosta vastaa koordinaatioyksikkö. Alueella toimivien yliopistoyksiköiden edustajista muodostetun viestintäryhmän tehtävä on auttaa yhteisen viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Viestintäryhmässä on edustettuna jokainen Yliopistokampuksen yksikkö. Yliopistokampuksen yhteisen viestinnän lisäksi HY:n alueellinen viestintä Lahdessa suunnitellaan ja toteutetaan jatkossa yhtenä HY Lahti -kokonaisuutena. - Muut palvelut Lisäksi on palveluita, joiden osalta tulee vuoden 2014 aikana sopia työnjaosta ja yhteistoiminnasta muiden Niemen kampuksen toimijoiden kanssa, esimerkiksi - Kiinteistö- ja tilapalvelut (yhteiskäytön tehostaminen) - Aulapalvelut, neuvonta ja opastus - Opiskelijapalvelut - Kirjasto- ja tietopalvelut (korkeakoulujen yhteiskirjasto, jonka toiminta ja johtaminen on jo organisoitu vuodesta 2011 alkaen) - Ravintolapalvelut - Pysäköinti - Siivous - Turvapalvelut, tilojen valvonta, avaimet - Jätehuolto - Lämmitys, vesi, ilmastointi, sähkö 4.3 Koordinaatioyksikkö Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö kuuluu Suunnittelu- ja laadunvarmistus - toimialaan ja on kaikkien Lahdessa toimivien yliopistojen yhteinen palveluyksikkö. Koordinaatioyksikössä on kolme vakanssia: pääsihteeri, suunnittelija ja viestintäsuunnittelija. Toiminnallisesti yksikkö työskentelee Lahden Yliopistokampuksen johtoryhmän alaisuudessa. Yksikön päätavoitteena on omalta osaltaan edistää yliopistojen ja niiden paikallisten yksiköiden toimintaedellytyksiä ja vuorovaikutusta alueella. Perustehtäviä ovat Yliopistokampuksen johto- 10

11 ja ohjausryhmän asioiden valmistelu yhdessä johtoryhmän ja johtoryhmän puheenjohtajan kanssa. Lisäksi yksikkö vastaa korkeakouluyhteistyön koordinoinnista ja käytännön organisoinnista. Muita perustehtäviä ovat Yliopistokampuksen yhteiset viestintä- ja palvelutehtävät, Yliopistokampuksen toiminnan tilastointi ja raportointi sekä muut johto- ja ohjausryhmän asettamat tehtävät. Uudistuksen myötä koordinaatioyksikön tehtävään sisällytetään myös Helsingin yliopiston tukija hallintopalveluiden koordinointi Lahdessa ja näiltä osin yksikkö työskentelee HY Lahti -johtoryhmän alaisuudessa. 4.4 Sijoittuminen Niemen kampukselle Kokoamalla kaikki toiminnot ja henkilöstö yhteen paikkaan tavoitellaan toiminnallisia synergiaetuja ja kustannussäästöjä. Samalla linkittyminen muihin kampuksen toimijoihin helpottuu ja yhteistyön edellytykset paranevat olennaisesti. Aikuiskoulutusta järjestetään todennäköisesti edelleen myös kaupungin keskustassa, ainakin alkuvuosina. Alustava tilasuunnitelma Siirtyminen Niemenkadulle on helpointa toteuttaa järjestämällä tarvittavat lisätilat mahdollisimman lähelle nykyisiä ympäristöekologian osaston tiloja, jolloin synergiaedut voidaan parhaiten hyödyntää. Ympäristöekologian tiloissa on suuri määrä laboratoriotilaa, jonka siirtäminen muualle on kallista ja hankalaa. Järjestelyt Niemenkadulla ovat kuitenkin sidoksissa alueen kehitykseen ja muiden rakennuksen toimijoiden, erityisesti Lahden ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja ehkä myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuleviin järjestelyihin ja alueella mahdollisesti tapahtuvaan lisärakentamiseen. Arvio lisätilan tarpeesta Niemenkadulla on noin hum 2 lähinnä työhuonetilaa. Tilantarpeeseen vaikuttaa se, minkälaisia työtilaratkaisuja tehdään ja tehdäänkö ympäristöekologian tiloissa tilankäyttöä tiivistäviä muutoksia. Lisätilan tilakustannus on Niemenkadun nykyisellä vuokratasolla ja tämänhetkisellä kustannustasolla noin /vuosi. Kirkkokadun ja Saimaankadun tiloista luopuminen merkitsee menovähennystä noin Kirkkokatu + Saimaankadun osuus (ml. koordinaatioyksikkö) /vuosi. Kokonaisvaikutus on siis /vuosi syksyn 2013 kustannustasossa. Vuonna 2013 on Palmenia jo luopumassa Saimaankadun tiloistaan, joten tilasäästöä tulee tässä vaiheessa 836 m 2 ja kustannussäästöä /vuosi. Niemenkadulla on joka tapauksessa tehtävä muutostöitä, joista aiheutuu kustannuksia. Niitä ei ole mahdollista arvioida ennen kuin niistä on tarkempaa tietoa. Kirkkokadulla on odotettavissa 5 15 vuoden sisällä peruskorjaus, mikä tulee merkitsemään vuokratason nousua myös siellä. Mikäli Niemenkadun kokonaisuuden järjestelyt edellyttävät siirtymistä mahdolliseen uudisrakennusosaan, määräytyy tuleva vuokra uudisinvestoinnin kustannusten mukaan. Tässä laskelmassa on lähdetty siitä, että Niemenkadulle ei yliopistolle tule uusia opetustiloja. Tavoitteena on opetustilojen laaja yhteiskäyttö yliopiston yksiköiden ja muiden toimijoiden kesken ja sen mahdollistava yhteinen, neutraali opetustilojen varausjärjestelmä. Palmenia ja Avoin yliopisto käyttävät aluksi edelleen Fellmannian (ja mahdollisesti myös Kirkkokadun) 11

12 opetustiloja, jotka myöhemmin voivat korvautua Niemenkadulle rakennettavilla uusilla opetustiloilla LAMK:n keskittäessä toimintojaan Niemenkadulle. Opetustilojen tulee olla muuntojoustavia, uudenlaiseen pedagogiikkaan soveltuvia ja yhteiskäyttöisiä. Tekniikka ei saa hallita tiloja, mutta sen tulee olla luotettavaa sekä uusia opetusmuotoja ja yhteisöllisyyttä tukevaa. Tilat nyt Kirkkokatu m 2 Saimaankatu m 2 Niemenkatu m 2 Yhteensä m 2 Vuokra/v Avoin yliopisto Palmenia Ympäristöekologia Koordinaatioyksikkö Kvestuuri Tietohallinto Yhteensä Arvio uudesta tilanteesta *) jos ei kyse uudisinvestoinnista Taulukko 2. Toimitilojen nykytilanne ja arvio uudesta tilanteesta *) Kirkkokadulla on vuokrattuna tällä hetkellä 2 luokkahuonetta ja Saimaankadulla 4. Ympäristöekologian tiloista luokkahuoneita on 2 ja laboratoriotilaa on yhteensä noin 770 m Johtamis- ja organisaatiomalli sekä yhteistoiminta Vuodesta 2014 alkaen Helsingin yliopiston Lahdessa toimivien yksiköiden toiminnasta sovitaan ja raportoidaan kokonaisuutena. Lahden yksiköt laativat yhteisen toimintasuunnitelman, joka sisältää käyttösuunnitelmista koostuvan talousarvion. Toimintasuunnitelmasta sovitaan YVVvararehtorin ja budjetoivien yksiköiden välisessä neuvottelussa, johon myös Lahden yksiköiden johtajat osallistuvat. Neuvottelu valmistellaan keskushallinnossa Suunnittelu- ja laadunvarmistus -toimialalla. Lahden toiminnoilla on rehtorin asettama johtoryhmä, johon kuuluvat Helsingin yliopiston Lahden yksiköiden johtajat ja Yliopistokampuksen pääsihteeri, ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta voi kuulla asiantuntijoita tehtäviä hoitaessaan. Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä Lahdessa toimivien HY:n yksiköiden toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat sekä tehdä esityksiä toiminnan kehittämiseksi. Organisaatiomuutoksen onnistumisen edellytyksiä ovat muun muassa osallistava ja yhteistä tekemistä organisoiva johtajuus, henkilöstöä askarruttavien kysymysten systemaattinen käsittely, yhteisöllisyys läpinäkyvänä periaatteena, tehokas tiedottaminen ja mahdollisuus dialogiin. Lahti Schoolin / HY Lahden valmisteluun liittyneitä sekä henkilöstön yhteisiä että henkilöstöryhmittäisiä ja toimintokohtaisia info- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään jatkossakin suunnitelmallisesti. Tilaisuuksien painopiste on muutoksen avaamien uusien mahdollisuuksien näkyväksi tekemisessä. 12

13 HY:n säännöllisten omien henkilöstötilaisuuksien lisäksi järjestetään yhteisiä tilaisuuksia mm. tilasuunnitteluun liittyen muiden Niemen kampuksella toimivien korkeakoulujen henkilöstön kanssa. 4.6 Rahoitus Helsingin yliopiston Lahden toimintojen rahoitus on yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa vuodessa, ja se koostuu yksiköiden perusrahoituksesta (20 %, noin 1,7 milj. /v) ja täydentävästä rahoituksesta (80 %, noin 6,8 milj. /v). Täydentävä rahoitus sisältää Lahden kaupungin rahoituksen (26 % kokonaisrahoituksesta, noin 2,2 milj. /v). Tiedot perustuvat vuoden 2012 raportointiin eivätkä sisällä paken ja tiken rahoitusta. Lahden toimintojen rahoituksesta sovitaan jatkossa kokonaisuutena, joka koostuu budjetoivien yksiköiden Lahden toimintoihin osoittamasta rahoituksesta. Sen suhteellinen osuus säilytetään vuosina vähintään nykytasolla. Muutoksista rahoitustasoon kaudelle sovitaan yksiköiden tavoiteneuvotteluissa syksyllä Vuonna 2014 aloitetaan seuraavat seuraavia vuosia koskevat menettelyt: tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Edellisvuoden toiminnan raportointi kaupungille Tiedot Yliopistokampuksen toimintakertomukseen edellisvuodelta, ml. talouden tunnusluvut Lahden kaupunki hyväksyy talousarvioraaminsa Rehtori antaa budjetoiville yksiköille (b&y-tdk, Avoin yliopisto, Palmenia, keskushallinto) alustavan HY:n perusrahoituksen kehyksen. Kunkin yksikön kehykseen korvamerkataan sen Lahden toimintoihin kohdennettava rahoitus. Korvamerkkien perusteella aloitetaan käyttösuunnitelmien laadinta. Käyttösuunnitelmaan kirjataan myös arvio ulkopuolisesta rahoituksesta. Lahden kaupungin ja Helsingin yliopiston välinen, sopimuksen mukainen yhteistyöneuvottelu YVV-vararehtorin ja yksiköiden johtajien välinen neuvottelu, jossa käsitellään Lahden yksiköiden toimintaa ja taloutta heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Toiminnan puolivuotisraportointi kaupungille HY:n yhteinen (ja koko Yliopistokampuksen yhteinen) esitys kaupungin talousarvioon Lahden kaupungin ja Yliopistokampuksen välinen talousarvioneuvottelu Kaupunginjohtaja esittelee talousarvioluonnoksen kaupunginhallitukselle Kaupunginvaltuusto päättää seuraavan vuoden talousarviosta Johtoryhmä käsittelee yksiköitten käyttösuunnitelmista koostuvan HY Lahden budjetin 13

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta sekä innovaatiotoimintaa Esittely kesäkuu 2016 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi UNIFIn puheenjohtaja rehtori Kalervo Väänänen

Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi UNIFIn puheenjohtaja rehtori Kalervo Väänänen Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi UNIFIn puheenjohtaja rehtori Kalervo Väänänen Hankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015 klo 13.00 16.00 Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon - informaatiotilaisuus henkilöstölle 7.5.2014 Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä - Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä MITÄ? Innobrokerit ovat innovaatiotoiminnan edistäjiä, toteuttajia ja välittäjiä. heidän tehtävänsä on: ottaa vastaan, jäsentää ja jakaa uutta tietoa sen erimuodoissa

Lisätiedot

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA Taina Joutsenvirta Laatu Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta. Ks. http://www.helsinki.fi/laatu/index.html

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011 Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos Harri Melin 29.9.2011 Uusi laki uusi yliopisto Yliopistojen autonomian lisääminen Yliopistojen talouden vahvistaminen Yliopistojen johtamisen modernisoiminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa

Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa YLIOPETTAJA EEVA AARREVAARA 1 Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio hanke Hankkeen kesto 01/2012 06/2014 EAKR-rahoitus Tavoite: tutkimuksellisena

Lisätiedot

Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen

Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä 9.5.2012 Sakari Heikkilä, Aalto yliopisto Annikka Nurkka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Taustaa Aallossa Käytänteet

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki 4.11.2010

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

1 Yleiset periaatteet. Jyväskylän yliopisto Vieraskieliset maisteriohjelmat Hallituksen periaatepäätös 4.5.2005

1 Yleiset periaatteet. Jyväskylän yliopisto Vieraskieliset maisteriohjelmat Hallituksen periaatepäätös 4.5.2005 Vieraskielisten maisteriohjelmien käynnistämistä ja toteuttamista koskevat yleiset periaatteet ja vieraskielisiä maisteriohjelmia koskevat laadunvarmistuskriteerit 1 Yleiset periaatteet Maisteriohjelmilla

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros

Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros Nopeiden kokeilujen ohjelma Fiksu Kalasatama -hankkeessa rakennetaan kansainvälisesti kiinnostavaa yhteiskehitysalustaa, jonka avulla voidaan tukea uusien työpaikkojen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Sanna Pylkkänen Kehittämispedagogi Preventiimi HUMAK Sivu 1 Preventiimin henkilöstöhistoria 2002 Reijo Viitanen+Aseman Lapset ry 2003 Ilmo Jokinen 2004 Ilmo

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys "Korkeakoulujen alueellisessa tehtävässä on kysymys siitä, että maan eri alueille saadaan riittävästi korkeatasoista työvoimaa ja että alueille syntyy kestäviä, itseään

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN PORVOON KAUPUNGIN STRATEGIASTA: Otetaan käyttöön uusia korvaavia palveluja ja palveluiden tuotantotapoja.

Lisätiedot

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projektin tavoitteet (2012-06/2014) Projektin tavoitteena on tukea varsinaissuomalaisten yritysten kytkeytymistä

Lisätiedot

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ARENE tiedotustilaisuus 23.4.2010 - Helsinki Vesa Saarikoski YHTÄÄLTÄ: RAKENTAKAA

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Yliopiston visio ja tahtotila Vaasan yliopistosta valmistuvat tunnetaan hyvistä

Lisätiedot

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvitystyöryhmän tehtävät Selvitystyöryhmän tulee: tehdä esitys siitä, millä edellytyksillä maahamme voidaan synnyttää kansallisesti ja

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

Raahen seudun uusi ammatti-ja aikuisopisto -ehdotus. Toimintasuunnitelmarunko Jari Haapaniemi 08.12.2014

Raahen seudun uusi ammatti-ja aikuisopisto -ehdotus. Toimintasuunnitelmarunko Jari Haapaniemi 08.12.2014 Raahen seudun uusi ammatti-ja aikuisopisto -ehdotus Toimintasuunnitelmarunko Jari Haapaniemi 08.12.2014 Tiivistelmä selvitysmiehen esityksestä 31.10.2014 Pääehdotus on uuden ammatillisen oppilaitoksen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK)

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK) Tampere3-valmistelutyö Tampere3-tavoite Vararehtorityöryhmä ehdottaa, että TAMK, TTY ja TaY jatkavat Tampere3-prosessia tavoitteenaan ne korvaavan uudenlaisen yliopiston perustaminen Tampereelle. Tutkimus

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot