KANTAKAUPUNGIN KASVISTON RUUTUKARTOITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANTAKAUPUNGIN KASVISTON RUUTUKARTOITUS"

Transkriptio

1 KANTAKAUPUNGIN KASVISTON RUUTUKARTOITUS VÄLIRAPORTTI OSA 1 Teksti: Taru Tuomisto Kartat: Taru Tuomisto Kannen kuva: Jouko Sipari Julkaisija: Tampereen kaupunki Työn valvonta ja kuvaustekniikan toteutus: Heli Ylinen Maastokartoitus: Metsätähti Oy ja Luontotutkimus Pertti Ranta Copyright N:o Tampereen kaupunkimittaus

2 JOHDANTO Tampereen kantakaupungin alueella on tehty järjestelmällistä kasviston ruutukartoitusta kesästä 1998 asti. Aluksi tekijäksi valittiin Metsätähti Oy ja kesällä 2006 kartoitustyötä jatkoi Luontotutkimus Pertti Ranta. Kartoituksessa kaupunki on jaettu 500 x 500 neliömetrin suuruisiin, erikseen tutkittaviin kartoitusruutuihin, joita on yhteensä 596. Numerointi alkaa kaupungin länsipuolelta ja jatkuu pohjois-eteläsuunnassa itään päin (Kartta). Kartta 1. Kartoitusruudut. Kartoitusruuduista on merkitty jo kartoitetut ruudut. Lähtökohtaisesti ruuduilta on pyritty kartoittamaan kaikki kasvit. Näin ollen kartoituksessa tutkitaan myös ne alueet, jotka eivät ole herättäneet kasviharrastajien tai -tutkijoiden kiinnostusta. Käytännössä kuitenkin kasviston kartoitus siten, että kaikki sen alueella tavattavat kasvit varmasti havaittaisiin on käytännössä lähes mahdoton tehtävä, sillä monet kasvit saattavat olla vuosiakin näkymättömissä joko siemeninä maassa tai maanpinnan alapuolella maavarsiensa turvin odottamassa suotuisia kasvuolosuhteita. Myös vuosittaiset vaihtelut kasvien runsaudessa ovat suuria. Käytännössä ruutu pitäisi kartoittaa kolme kertaa maastokauden aikana että eri aikaan esiintyvät kasvit havaittaisiin (Lähde: Metsätähti Oy). Metsätähti Oy:n (1996) mukaan kartoitusruudun tutkiminen alkaa karttoihin perehtymisellä. Ruudun läpikäynti suunnitellaan siten, että kaikki sen alueella sijaitsevat biotoopit tulevat mukaan. Kartoitusruuduilla havaitut kasvit merkitään maastossa maastotallennuslomakkeille, joihin kerätään tiedot myös havaittujen kasvien runsaudesta, yleisyydestä ja kasvupaikoista. Runsaudella tarkoitetaan kasvustojen yksilömäärää, yleisyydellä esiintymien lukumäärää kartoitusruudulla. Runsaus-arvio tarkoittaa suurinta havaittua runsautta kartoitusruudulla. Arvioinnissa käytetään viisiportaista asteikkoa. Jokaisen havaitun kasvilajin runsautta kartoitusruuduilla on kuvattu asteikolla, joissa 1 on pienin määrä ja 5 runsain. ASTEIKKO YKSILÖMÄÄRÄ

3 Myös yleisyyden arvioinnissa käytetään viisiportaista asteikkoa. Kasvilajin yleisyyttä arvioitaessa ruutu on ajateltu jaettavaksi 100 samankokoiseen osaruutuun. Yleisyysarvio perustuu siihen kuinka monella osaruudulla kasvia on tavattu. Kysymys on siis siitä, kuinka suurella osalla kartoitusruutua kyseisen kasvin kasvustoja esiintyy. Silloin kun samalla kartoitusruudulla on useita maankäyttömuotoja jäävät yleisyydet pakostakin alhaisiksi. Useilla lajeilla voidaan havaita keskittymiä, jotka selittyvät kasville sopivan biotoopin runsaudella. ASTEIKKO OSARUUTUJEN LUKUMÄÄRÄ Erilaiset kasvupaikat on merkitty aineistoon 34 eri kasvupaikkakoodilla. Kasvupaikkakoodin valinnassa on ratkaisevana pidetty kasvupaikan syntytapaa (Metsätähti Oy 1996). Yhtä kasvilajia saattaa kasvaa monella erilaisella kasvupaikalla. Kasvupaikat ja niihin liittyvät kasvupaikkakoodit on lueteltu liitteessä 1. Maastokartoituksen tekijä Pertti Ranta tallensi maastotallennuslomakkeet Access-pohjaiseen Takiainenohjelmaan. Kaupungilla kasviston ruutukartoituksen aineistosta on muodostettu kolme eri yksilötyyppiä Oracletietokantaan. Ne ovat YV_KASVILAJI_KIRJASTO, YV_KASVILAJI_ESIINTYMÄ ja YV_RUUTU. Kasvilajikirjastossa on tällä hetkellä 1239 eri kasvilajia ja niihin liittyvät tiedot. Kasvilaji-kirjaston lajit on lueteltu liitteessä 2. Varsinaisia havaintoja on 1215 kasvilajikirjaston kasvista. Kasvihavainnot on tallennettu Kasvilaji-esiintymä yksilötyyppiin, ja niitä on tällä hetkellä Ruutu-yksilötyyppiin on kirjattu vallitseva maakäyttö, koordinaatit, kartoitusajankohta ja kartoittaja. Vuoden 2007 huhtikuussa 596 kartoitusruudusta on kartoitettu 378 ruutua (Kartta 1). Tutkimatta on vielä 217 ruutua. Ruuduista 16 on kartoitettu vuonna 1998, 67 vuonna 1999, 55 vuonna 2000, 69 vuonna 2001, 66 vuonna 2002, 51 vuonna 2003, 28 vuonna 2004, 3 vuonna 2005, ja 37 vuonna 2006 (Kartta 2). Kartta 2. Maastokartoitusvuodet.

4 Maankäyttö ruuduilla Kartoitusruudut on merkitty vallitsevan maankäytön mukaan (kartta 3). Maankäyttömuodot ovat asutus, teollisuus, metsä, pelto ja vesistö. Yleisin maankäytön muoto on asutus. Vähiten kantakaupungin alueella on ruutuja, joissa pääasiallinen maankäyttö on pelto. Kartta 3. Maankäyttö ruuduilla.

5 Kasvupaikat Tähän mennessä kartoitetun aineiston yleisin kasvupaikka on maantien luiska, jota on 331 ruudulla 378:sta. Yleisiä ovat myös tuore kangas 261 ruudulla ja puutarha 225 ruudulla. Vähiten on jokia (3) ja joen rantoja (2). Kaatopaikkoja ei aineistossa ollut yhtään. Kasvupaikkojen esiintymistä kartoitusruuduilla kuvataan kuvassa 1. Maantien luiska 331 Tuore kangas 265 Puutarha Lehtomainen kangas Ojanreunus Puisto 182 Oja Metsittymä Kallio Joutomaa Polku Niitty Korpi Järven ranta Lehto Järvi 110 Kasvupaikka Lampi Hakattu Maantien oja Kuiva kangas Lammen ranta Metsätie Rautatie Viljelemätön pelto Räme Viljelty pelto Puron ranta Hiekkakuoppa Puro Kalliopainanne Neva Joki Joen ranta Ruutujen lukumäärä Kuva 1. Kaavio kuvaa kuinka monella ruudulla kasvupaikka on havaittu.

6 Lajisto ei ole tasaisesti jakautunut eri kasvupaikkojen kesken. Eniten lajeja on löytynyt puutarhasta, kaikkiaan 66,6 prosenttia kaikista havaituista lajeista. Suurin osa puutarhoissa tavatuista lajeista on koristekasveja. Maantien luiskalla on havaittu 62,9 prosenttia lajeista ja puistossa 53,3 prosenttia. Jokiuomien varsinainen vesikasvillisuus on yleensä niukkaa sameuden ja pohjan pehmeyden vuoksi. Vedenpinnan suuret korkeusvaihtelut haittaavat myös vesikasvien kehittymistä. Joissa on havaittu vain 1,2 prosenttia aineiston lajimäärästä. Kuvassa 2 on esitetty havaittujen lajien määrä kasvupaikoilla. Kasvupaikka Puutarha Maantien luiska Puisto Niitty Tuore kangas Joutomaa Lehtomainen kangas Metsittymä Ojanreunus Järven ranta Maantien oja Lehto Polku Kallio Rautatie Korpi Metsätie Viljelemätön pelto Hakattu Lammen ranta Puron ranta Viljelty pelto Kuiva kangas Räme Oja Hiekkakuoppa Järvi Lampi Joen ranta Neva Puro Kalliopainanne Joki Lajien lukumäärä Kuva 2. Havaittujen lajien lukumäärä kasvupaikoilla.

7 Maantien luiskat muistuttavat ympäristöolosuhteiltaan usein niittyjä ja ketoja. Puuston kasvu yleensä estetään ja pientareita leikataan aika ajoin matalammaksi. Tienvarsilajistossa onkin useita niittykasveja, joskin lajisto muistuttaa myös joutomaiden lajistoa. Joutomailla (143 ruudulla) tarkoitetaan läjitysalueita, täyttömäkiä, keskeneräisiä maanrakennuskohteita ja rappeutuneita teollisuusalueita. Yhteistä niille on kasvillisuuden vakiintumattomuus ja lyhyt aika viimeisestä maanpinnan muokkauksesta, oli se sitten kaivamista tai läjittämistä. Kasvillisuuden peittävyys jää alhaiseksi, sillä suuri osa maanpinnasta on paljaana tai kasvipeite on harvaa. Lajikoostumus ja rakenne vaihtelevat paljon joutomaatyypin mukaan. Kasvupaikkojen oja ja puro välisenä erona on pidetty sitä, että kun puro oikaistaan ja ruopataan, siitä tulee oja. Ojien kasvillisuus kokee kasvukauden aikana useita muutoksia. (Lähde: Metsätähti Oy 1996). Kun tutkitaan aineiston kaikkia havaintoa huomioonottamatta lajimääriä, kasvistoltaan runsaimmaksi kasvupaikaksi osoittautuvat maantien luiskat, joilta on tehty melkein 20 prosenttia kaikista havainnoista. Puutarhat ovat kuitenkin tälläkin tapaa mitattuna kasvillisuudeltaan toiseksi runsain kasvupaikka (noin 10 % havainnoista). Joissa, kalliopainanteissa, puroissa, nevoilla, jokien, lampien ja purojen rannoilla, lammissa, järvissä, hiekkakuopissa, ojissa ja maantien ojissa, rämeillä, kuivilla kankailla, pelloilla, hakatuissa metsissä ja metsäteillä on havaittu yhteensä vain 10 prosenttia kaikista havaituista kasviesiintymistä. Muut kasvupaikat (alle 3 %) 10,07 % Korpi 3,31 % Lehto 3,95 % Järven ranta 3,35 % Puutarha 10,13 % Ojanreunus 4,23 % Metsittymä 4,96 % Lehtomainen kangas 8,14 % Maantien luiska 18 % Joutomaa 5,35 % Puisto 5,89 % Niitty 5,18 % Tuore kangas 8,22 % Kuva 3. Kasvupaikalla tehtyjen havaintojen osuus kaikista havainnoista. Kaikilla aineiston 33 kasvupaikalla viihtyy vain kiiltopaju (Salix phylicifolia). 30 kasvupaikalla esiintyviä lajeja ovat Hieskoivu (Betula pubescens) ja jouhivihvilä (Juncus filiformis) (Luettelo 10).

8 Luettelo 10. Monella eri kasvupaikalla viihtyviä kasvilajeja. Laji, kasvupaikkojen lukumäärä Kiiltopaju, 33 Jouhivihvilä, 30 Hieskoivu, 30 Rauduskoivu, 29 Tuhkapaju, 29 Raita, 29 Leskenlehti, 28 Maitohorsma, 28 Metsäkastikka, 28 Rönsyleinikki, 28 Tervaleppä, 28 Harmaaleppä, 28 Koiranheinä, 27 Korpikastikka, 27 Kurjenjalka, 27 Metsäkorte, 27 Nurmirölli, 27 Peltokorte, 27 Suo-orvokki, 27 Haapa, 27 Hevonhierakka, 26 Hiirenporras, 26 Jokapaikansara, 26 Juolavehnä, 26 Korpikaisla, 26 Lillukka, 26 Mesiangervo, 26 Metsävaahtera, 26 Mustaherukka, 26 Niittynätkelmä, 26 Pelto-ohdake, 26 Rantakukka, 26 Rantamatara, 26 Suo-ohdake, 26 Timotei, 26 Vadelma, 26 Valkoapila, 26 Voikukka, 26 Harmaasara, 26 Harakankello, 25 Jänönsara, 25 Järviruoko, 25 Kuusi, 25 Kyläkarhiainen, 25 Lehtohorsma, 25 Luhtalemmikki, 25 Metsämänty, 25 Nokkonen, 25 Nurmilauha, 25 Paimenmatara, 25 Piharatamo, 25 Pihatähtimö, 25 Pihlaja, 25 Poimulehti, 25 Pujo, 25 Pullosara, 25 Puna-apila, 25 Rantanenätti, 25 Rönsyrölli, 25 Syysmaitiainen, 25 Terijoensalava, 25 Terttualpi, 25 Tuomi, 25 Vehka, 25 Vuohenputki, 25 Amerikanhorsma, 25 Aineistossa on 117 sellaista lajia, jotka viihtyvät vain yhdellä kasvupaikalla (pois lukien ne, joiden määritys on jätetty sukutasolle)(luettelo 11). Lisäksi on 106 on vain puutarhassa tai puistossa kasvavaa koristekasvia. 22 havainnossa on vain 1 kasvupaikka, mutta se on jäänyt määrittelemättä (Luettelo 12). Luettelo 11. Vain yhdellä kasvupaikalla havaitut kasvit, pois lukien ne, joiden määritys on jätetty sukutasolle ja vain puistossa tai puutarhassa havaitut koristekasvit. Ahvenvita, Järvi Amerikanpyökki, Lehto Balkaninkellokki, Maantien luiska Espanjanmaksaruoho, Maantien luiska Etelänukonputki, Niitty Euroopanalppitähti, Maantien luiska Hajuheinä, Tuore kangas Harjusormisara, Lehtomainen kangas Harmaaminttu, Puutarha Heinävita, Järvi Hietalemmikki, Puutarha Hiirenhäntä, Puisto Hirvenkello, Hakattu Hopeatäpläpeippi, Puutarha Hämeenkylmäkukka, Maantien luiska Härmäpaju, Maantien luiska Iharuusu, Polku Isohierakka, Ojanreunus Isopunanata, Maantien oja Juolukkapaju, Korpi Jänönsalaatti, Lehto Kaarlenvaltikka, Räme Kalliohatikka, Kallio Kalliovillakko, Hakattu Kanariankrassi, Lehtomainen kangas Karheasappiruoho, Niitty Karhunvattu, Maantien luiska Karjalanminttu, Niitty Karvahorsma, Ojanreunus Karvalehti, Järvi Kastanja, Lehtomainen kangas Kaukasiantädyke, Puutarha Keltakuusama, Maantien luiska Keltasara, Puron ranta Ketokäenminttu, Rautatie Ketomaruna, Rautatie Kevätkynsimö, Puisto Kiehkuraärviä, Järvi Kiiltoruusu, Maantien luiska Kilpukka, Järvi Komeasinikuunlilja, Maantien luiska Konnanulpukka, Järvi Korpikastikka x luhtakastikka, Lehto Korpisara, Korpi Lamoherukka, Maantien luiska Lamohietakirsikka, Maantien luiska Lanttu, Ojanreunus Lapinkastikka, Maantien luiska Lehtomaitikka, Puisto Litteävita, Järvi Luumuruusu, Niitty Marianruusu, Maantien luiska Marjatuomipihlaja, Metsittymä Masmalo, Kallio Meksikonhierakka, Puutarha Mukulaleinikki, Niitty Mukulanätkelmä, Rautatie Mustakoiso, Rautatie Mutaluikka x rantaluikka, Lammen ranta Myrkkyraiheinä, Viljelemätön pelto Mäkikattara, Maantien luiska Nevaimarre, Järven ranta Nukkaorapihlaja, Maantien luiska Nuottaruoho, Järvi Nurmiajuruoho x kangasajuruoho, Maantien luiska Ojakaali, Ojanreunus Ontervio, Kallio Paunikko, Järven ranta Peltokurjennokka, Joutomaa Peltopillike x karheapillike, Niitty Peltorasti, Viljelemätön pelto Peltotädyke, Maantien luiska Piikkisalaatti, Joutomaa Pikkuapila, Maantien luiska Pikkunauhus, Maantien luiska Pohjanlumme, Järvi Pohjannurmikka, Räme Puistonurmikka, Puutarha Punatammi, Tuore kangas Pyreneittenkurjenpolvi, Maantien luiska Rahkasara, Räme Rantavehnä, Maantien luiska Retikka, Maantien luiska Ripsialpi, Maantien luiska Ristilimaska, Järvi Ruis, Maantien luiska Sahalinpihta, Maantien luiska Sarjarimpi, Järvi Sarjatalvikki, Tuore kangas Savisorsimo, Ojanreunus Selleri, Joutomaa Sepiväpeippi, Metsittymä Siimapalpakko, Järvi Sinimatara, Puutarha Suippoliuskaorapihlaja, Maantien luiska Sulhasangervo, Maantien luiska Sulkatuhkapensas, Maantien oja Suomenhierakka, Niitty Suomenlumme, Järvi Tattari, Maantien luiska Tsaarinpoppeli, Maantien luiska Tummalahnanruoho, Järvi Tunturikurjenherne, Niitty Törrösara, Järven ranta Unelmatädyke, Maantien luiska Vaahterasavikka, Lehtomainen kangas Vaalealahnanruoho, Järvi Vaivaiskoivu, Räme Valkopiippo, Lehtomainen kangas Valkopiirtoheinä, Järven ranta Valkopyökki, Lehtomainen kangas Vankkasara, Järven ranta Varstasara, Ojanreunus Viherpantaheinä, Puutarha Volganpernaruoho, Rautatie Välipeippi, Puutarha Yöailakki, Maantien luiska Äimäsara, Järven ranta

9 Luettelo 12. Ainoastaan puistossa tai puutarhassa kasvavat koristekasvit pois lukien ne, joiden määritys on jätetty sukutasolle Kasvi, Kasvupaikka Aasianrevonpapu, Puisto Amerikanmustapoppeli, Puisto Amurinviini, Puutarha Arovuokko, Puutarha Banksinmänty, Puutarha Dahurianlehtikuusi, Puisto Dalmatiankurjenpolvi, Puutarha Euroopanmustamänty, Puisto Haltiankukka, Puutarha Helmipihlaja, Puutarha Hopeamaruna, Puisto Hopeapoppeli, Puutarha Hopearikko, Puutarha Hulluruoho, Puutarha Hyvänheikinsavikka, Puutarha Iisoppi, Puutarha Jalokallioinen, Puutarha Japaninalppiruusu, Puutarha Japaninkelasköynnös, Puutarha Japaninlaikkuköynnös, Puisto Juuripersilja, Puutarha Jättilaukka, Puutarha Jättimarskinlilja, Puutarha Jättitulikukka, Puutarha Karhunjuuri, Puisto Kartiomarjakuusi, Puisto Kaukasiantörmäkukka, Puutarha Kehtokuusama, Puisto Kellokuunlilja, Puutarha Keltalaukka, Puutarha Keltaohdake, Puisto Kesähortensia, Puutarha Kiiltoleimu, Puutarha Kiiltotuomi, Puisto Kiinanritarinkannus, Puutarha Kilpirikko, Puisto Komeasarviapila, Puutarha Koreankuusi, Puisto Koreanonnenpensas, Puutarha Kruunuohdake, Puutarha Kurpitsa, Puutarha Kääpiökurjenmiekka, Puutarha Lehtorikko, Puutarha Lehtoängelmä, Puutarha Liuskavaleangervo, Puutarha Loistopäivänhattu, Puutarha Loistotädyke, Puutarha Maarianverijuuri, Puutarha Marmorimehitähti, Puutarha Miekkahirvenjuuri, Puisto Mongolianlehmus, Puutarha Mooseksenpalavapensas, Puutarha Morsiusharso, Puutarha Mustamarjatuhkapensas, Puisto Ojakurjenpolvi, Puutarha Ontarionpoppeli, Puutarha Oopiumiunikko, Puutarha Orapihlaja, Puutarha Palloesikko, Puutarha Pehmytkurjenpolvi, Puutarha Pensasmustikka, Puutarha Pensasväriherne, Puisto Perhoangervo, Puutarha Perhokuusama, Puutarha Perunkoiso, Puutarha Pihaesikko, Puutarha Piikkiaralia, Puutarha Pikkujasmike, Puutarha Pikkusormustinkukka, Puutarha Posliinirikko, Puutarha Preeria-angervo, Puutarha Punavihma, Puisto Rakuuna, Puutarha Ranskanlaventeli, Puutarha Rantaputki, Puisto Rohtosalkoruusu, Puutarha Ruisunikko, Puutarha Rusoheisi, Puutarha Ruusumanteli, Puutarha Ruusunätkelmä, Puutarha Rönsytiarella, Puutarha Salkopapu, Puutarha Sarjatähdikki, Puisto Sikuri, Puutarha Sinipiikkiputki, Puutarha Siperianampiaisyrtti, Puutarha Siperianasteri, Puutarha Sipuli, Puutarha Sokerivaahtera, Puisto Suikerotuhkapensas, Puisto Sulkaneilikka, Puutarha Säiläorapihlaja, Puisto Talvisaippo, Puutarha Tarhaneilikka, Puutarha Tarhapioni, Puutarha Tarharistikki, Puutarha Tarhasinivalvatti, Puutarha Tuoksukurjenpolvi, Puutarha Tähtililja, Puisto Törmäkatkero, Puutarha Valkokuusi, Puisto Varjorikko, Puutarha Venäjänjuuri, Puutarha Veriapila, Puutarha Verihanhikki, Puutarha Villanukkajäkkärä, Puutarha

10 Luonnonsuojelualueet Ruutukartoituksen aineiston avulla on mielenkiintoista selvittää, kuinka suuri osa Tampereen lajistosta tavataan nykyisillä suojelualueilla. Vuoteen 2007 mennessä kartoitetulla aineistolla tällaista selvitystä ei vielä voi tehdä, koska kantakaupungin alueella sijaitsevista luonnonsuojelualueista on kartoitettu kokonaan ainoastaan Viikinsaaren luonnonsuojelualue. Särkijärven jalopuumetsikkö ja Vaakkolammin luonnonsuojelualue olivat kokonaan ja Ikuri-Kalkun Myllypuron luonnonsuojelualue osittain kartoittamatta. Pyynikin luonnonsuojelualueen länsiosasta on pieni alue kartoittamatta, Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualueesta on kartoittamatta pieni alue sekä pohjois- että eteläpäästä. Halimasjärven luonnonsuojelualueesta on kartoitettu eteläosa (Kartta 22). Kartta 22. Luonnonsuojelualueet kartoitetuilla ruuduilla. LÄHTEET Kaupunkiekologiset tutkimukset Tampereella 1998/ Pertti Ranta. Metsätähti Oy. Ranta, P. & M. Siitonen (1996). Vantaan luonto ja kasvit. Vantaan kaupunki, Jyväskylä 1996.

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Tönkinniemi (Pateniemessä)

Tönkinniemi (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Tönkinniemi (Pateniemessä) Sijainti: Tönkinniemi on välittömästi Pateniemen venesataman pohjoispuolella sijaitseva rantaalue, jossa risteilee muutamia polkuja. Sopivia

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Retinranta Nallikarissa

Retinranta Nallikarissa KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Retinranta Nallikarissa Sijainti: Retinrannan luontopiste on Nallikarista Toppilansaareen merenrannan tuntumassa johtavan pyörätien varressa. Sinne löytää helpoiten Nallikarinranta-nimisen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN Lajien tunnistaminen on biologinen perustaito, jonka oppii parhaiten lajeja tutkimalla, keräämällä tai kuvaamalla. Eliökokoelman voit laatia joko perinteisessä tai digitaalisessa

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016

Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016 Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016 Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry./ Pekka Rintamäki 2016 1. Johdanto Pirkkalan Kotolahdelta ei ole

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Reipin alueen ketojen ja ketomaisten niittyjen kasvillisuus 2016

Reipin alueen ketojen ja ketomaisten niittyjen kasvillisuus 2016 Reipin alueen ketojen ja ketomaisten niittyjen kasvillisuus 2016 Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry./ Pekka Rintamäki 2016 1. Johdanto Karjan laidunnuksen myötä

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Kyrönjoen vesistötyöt

Kyrönjoen vesistötyöt RAPORTTEJA 29 2013 Kyrönjoen vesistötyöt Kasvillisuuskartoitus vuonna 2012 MIKA TOLONEN Kyrönjoen vesistötyöt Kasvillisuuskartoitus vuonna 2012 MIKA TOLONEN RAPORTTEJA 29 2013 KYRÖNJOEN VESISTÖTYÖT Ky

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011

SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011 SOININ KUNNAN METSIEN METSO--INVENTOINTI INVENTOINTI 2011 18.10.2011 Raimo Laurila Kellojankuja 26 62100 Lapua LAKEUDEN LUONTOKARTOITUS p. 040 5243 281 info@lakeudenluontokartoitus.fi SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI

MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI Suomen Luonnonsuojeluliiton ja VR:n perinnemaisemaprojekti Keski-Suomessa 2008 2009 Matti Aalto Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri 1. Johdanto Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Liite 4 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen 0 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä... 2 1. Aineisto

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä uhanalaisen putkilokasvilajiston selvitys 2011 Purolitukkaa kasvaa Kylmäpuron ylityskohdassa Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 MS-Yhdistelmätuloste Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 Kuvio Pa,ha Kasvupaikka Kehitysluokka Pääpuulaji Tilavuus, m³/ha Lohko 115 Alue 210 Ms 115 KANTOLA 23,0 0,9 Kuivahko kangas ja vastaava suo

Lisätiedot

Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus 2010. Anna-Maria Koivisto. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus 2010. Anna-Maria Koivisto. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus 2010 Anna-Maria Koivisto Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2011 Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus

Lisätiedot

Päivölän alueen esiselvitys

Päivölän alueen esiselvitys LUONTOPALVELU KRAAKKU Päivölän alueen esiselvitys Eura Marika Vahekoski 18.9.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liito-orava... 4 3. Kasvillisuus ja luontotyypit... 5 3.1 Kuvio 1... 5 3.2 Kuvio 2...

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO NETTONYKYARVO NETTOTULOT JA HAKKUUKERTYMÄT ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 KUNTA TILA REK.NRO 1234567892 LAATIJA: Antti Ahokas, Metsäasiantuntija 2 KASVUPAIKKOJEN PINTAALA JA PUUSTO

Lisätiedot

1. Saaren luontopolku

1. Saaren luontopolku 1. Saaren luontopolku Ulvilan Saarenluoto on vanhaa Kokemäenjoen suistoa, joka sijaitsi tällä seudulla 1300-luvulla. Maankohoamisen jatkuessa jääkauden jälkeen suisto on siirtynyt edemmäs, Porin edustalle.

Lisätiedot

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys Rauman kaupungin Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen asemakaava-alueiden luontoselvitys 2006 2 1. JOHDANTO Luontoselvitykset on tehty Rauman kaupungin kaavoitusosaston toimeksiantona

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos Luontoselvitys Katumantie 2, asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA

Lisätiedot

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava-alueen luonto 30.10.2008 2 1. YLEISKUVAUS 3 2. TULOKSET 3 2.1 Kasvillisuus 3 2.2 Linnusto 6 2.3 Lepakot 7 2.4

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 PARAINEN. KIRJAIS RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 205 Maanmittari Oy Öhman/Mikko Siitonen 205 JOHDANTO Selvitysalue sijaitsee Paraisten saaristossa, Nauvon Kirjaisissa. Selvitysalueeseen kuuluu

Lisätiedot

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta PUHTIA MAATALOUTEEN YMPÄRISTÖNHOIDOSTA Ahlman 13.10.2011 Jutta Ahro, maisemasuunnittelija, Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset PEBI eli perinnebiotooppi Perinnebiotooppi

Lisätiedot

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 OSA-ALUEET... 4 1. Osa-alue 1. 4 2. Osa-alue 2. 5 3. Osa-alue 3. 5 4. Osa-alue 4. 6 5. Osa-alue

Lisätiedot

Luonnon marjat ja hedelmät

Luonnon marjat ja hedelmät hirvaslaisten ilmoittamat teeaine viljely sieni aaprotti 1 1 1 1 ahomansikka 4 1 ampiaisyrtti x 1 1 avomaankurkku 1 1 basilika 1 1 chili 1 1 haaparousku x 1 hapero 3 1 herne 7 1 hilla 8 1 horsma x 1 humala

Lisätiedot

KASVIEN KERÄÄMINEN LEMPÄÄLÄN KOULUISSA

KASVIEN KERÄÄMINEN LEMPÄÄLÄN KOULUISSA KASVIEN KERÄÄMINEN LEMPÄÄLÄN KOULUISSA ARVIOINTI Kerättyjen kasvien vaikutus biologian kurssiarvosanaan 7.- 8. luokilla Hakkarin ja Sääksjärven kouluissa: Kasvio tulee palauttaa kolmen viikon kuluessa

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

Lintulampi Lintulassa

Lintulampi Lintulassa KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Lintulampi Lintulassa Sijainti: Lintulammet sijaitsevat Höyhtyän ja Lintulan välissä, reilut 2 km keskustasta kaakkoon päin. Lintulammen luontopiste sijaitsee Lintulammen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 RAAHEN KAUPUNKI Tokolanperän kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys v. 2013-2014 1 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset

Lisätiedot

Ahtialan Paakkolanmäen

Ahtialan Paakkolanmäen Ahtialan Paakkolanmäen MUINAISMUISTOALUE JA LAMMASLAIDUN KASVISTO, ESIHISTORIA, KAIVAUKSET, HOITOTYÖT Lahden seudun ympäristöpalvelut 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Paakkolanmäen asutushistoriaa...

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta

Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta Esko Vuorinen, Silvestris luontoselvitys oy "Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen" maastoseminaari 31.8.-1.9.2010

Lisätiedot

Rikkakasvien tunnistus

Rikkakasvien tunnistus Rikkakasvien tunnistus Leena Koponen Marjaosaamiskeskus Leena Koponen 1 Rikka- ja indikaattorikasveja Perinnebiotoopilla tarkoitetaan perinteisen maatalouden muovaamia luontotyyppejä esim. erilaiset niityt

Lisätiedot

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet:

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet: LIITE 10 Kemiönsaaren kunta Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Luonnonsuojelukohteet Aineiston alkuperä: http://wwwp3.ymparisto.fi/lapio/lapio_flex.html# Lataus pvm. 5.5.2014, lisätty

Lisätiedot

Kalimenkyläntie 212. Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen luontoselvitys

Kalimenkyläntie 212. Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen luontoselvitys n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 9 0 8 0 0 O U L U Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen luontoselvitys Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden laajennusalueen

Lisätiedot

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.6.2016 Viite 1510023251-001 SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS 1 Päivämäärä 28.6.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

TAMPEREEN TEISKON MÄNTYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012

TAMPEREEN TEISKON MÄNTYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012 TAMPEREEN TEISKON MÄNTYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012 Kari Laamanen ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2012 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 7 3 PUUSTON NYKYTILA ( kartta

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Lahopuu ja tekopökkelöt: vaikutukset lahopuukovakuoriaislajistoon. Juha Siitonen, Harri Lappalainen. Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö

Lahopuu ja tekopökkelöt: vaikutukset lahopuukovakuoriaislajistoon. Juha Siitonen, Harri Lappalainen. Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö Lahopuu ja tekopökkelöt: vaikutukset lahopuukovakuoriaislajistoon Juha Siitonen, Harri Lappalainen Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö Lahopuusto, aineisto ja menetelmät Lahopuut 1 cm mitattiin

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISRANNAN KASVILLISUUSINVENTOINTI

TULLISILLAN POHJOISRANNAN KASVILLISUUSINVENTOINTI TULLISILLAN JA PLAGENIN ASEMAKAAVAN MUUTOS TULLISILLAN POHJOISRANNAN KASVILLISUUSINVENTOINTI LOVIISAN KAUPUNKI Kunnallistekninen toimisto, puistoyksikkö Anna-Riitta Pohjola, hortonomi 27.9.2007 Taitto:

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Gundbyn Västergårdin tilalla sijaitsevan metsäkohteen. Suomen Luontotieto Oy 2/2014 Jyrki Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Gundbyn Västergårdin tilalla sijaitsevan metsäkohteen. Suomen Luontotieto Oy 2/2014 Jyrki Matikainen Gundbyn Västergårdin tilalla sijaitsevan metsäkohteen luontotyyppitarkastelu 2013 Suomen Luontotieto Oy 2/2014 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tulokset ja johtopäätös...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys

Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys 1. Johdanto Tämän selvityksen tavoitteena on laatia Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimistolle kaavoitustarkoituksia palveleva luontoselvitys.

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

Tuusulan Kulomäen suunnittelualue, luontoselvitys 2006. Jari Venetvaara

Tuusulan Kulomäen suunnittelualue, luontoselvitys 2006. Jari Venetvaara Tuusulan Kulomäen suunnittelualue, luontoselvitys 2006 Jari Venetvaara 2 Sisällys: 1. Johdanto ja alueen kuvaus s. 3 A KASVIKARTOITUS 3 2. Menetelmät 3 3. Tulokset 4 4. Alueen kasvistollinen arvo 9 4.1.

Lisätiedot

Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito

Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito Kuvat: Maija Mussaari Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito Maastoseminaari 10.8.2010 Leivonmäki Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELY, Kaisa Raatikainen, luonto ja kulttuuriympäristöt

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

Kaunissaaren luonto lumoaa

Kaunissaaren luonto lumoaa Kaunissaaren luonto lumoaa Kaunissaari kuuluu eteläisen Satakunnan arvokkaimpien luontokohteiden joukkoon. Sahatoiminnan päättymisen jälkeen se on saanut kehittyä rauhassa ihmisen juuri puuttumatta luonnon

Lisätiedot

LEMI KUHASENSAARI. Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

LEMI KUHASENSAARI. Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari LEMI KUHASENSAARI Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 TULOKSET... 3 1. Paikallistien itäpuoli.. 4 2. Paikallistien länsipuoli.. 6 YHTEENVETO.

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI NALLELAN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS. Vastaanottaja Virtain kaupunki. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.12.

VIRTAIN KAUPUNKI NALLELAN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS. Vastaanottaja Virtain kaupunki. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.12. Vastaanottaja Virtain kaupunki Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.12.2016 Viite 1510027697-001 VIRTAIN KAUPUNKI NALLELAN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 1.12.2016 Laatija Tarkastaja Ville

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI-

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2013 Viite 1510006535 KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- MAHANKKEEN LUONTOSELVITYSTEN PÄIVITYS 2013 1 Päivämäärä 23.9.2013

Lisätiedot

Vesikasvien elomuodot ja vesikasvit järvien tilan seurannassa

Vesikasvien elomuodot ja vesikasvit järvien tilan seurannassa Vesikasvien elomuodot ja vesikasvit järvien tilan seurannassa Pyhäjärvi-instituutti 23.8.2011 Jarkko Leka, VALONIA Mikä on vesikasvi? Aidot vesikasvit (hydrofyytit) kasvavat vain vedessä. Vesikasvien ja

Lisätiedot

SALMENKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SALMENKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SALMENKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Markku Nironen 30.09.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 LUONNON YLEISPIIRTEET... 2 4. ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA SUOJELTAVIEN

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

Sudenkorentoselvitys 2013

Sudenkorentoselvitys 2013 Pyhäjärvi-Instituutti Sepäntie 7, Ruukinpuisto 2700 Kauttua, Eura Sudenkorentoselvitys 20 Eurajokivarsi Koskeljärven pohjoisranta Erkki Jaakohuhta erkki.jaakohuhta@dnainternet.net Sari Kantinkoski sarikantinkoski@gmail.com

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Viljelypalstan niitty (Pateniemessä)

Viljelypalstan niitty (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Viljelypalstan niitty (Pateniemessä) Sijainti: Pateniemen viljelypalstat sijaitsevat Karinkannassa, lähellä merenrantaa Hämäläntien varressa.viljellyn pellon, tenniskentän

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

Luontoselvitys, Parantala

Luontoselvitys, Parantala PARANTALA-HONKOLA VESIOSUUSKUNTA Luontoselvitys, Parantala III-vaihe 2012 T:M I M I A R A H I N A N T T I Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Luontoselvitysmenetelmät ja ajankohta... 4 3. Muinaismuistot... 4 4.

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Sisältö 1 Johdanto 1 2 Maanomistus- ja suojelutilanne 1 3 Menetelmät 1 4 Alueen kuvaus 1 4.1 Hydrologinen tila.............................

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA SAITAN ASEMAKAAVAMUUTOS- ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN KUNTA SAITAN ASEMAKAAVAMUUTOS- ALUEEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 28.8.2014 Viite 1510012658 ASIKKALAN KUNTA SAITAN ASEMAKAAVAMUUTOS- ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN KUNTA SAITAN ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Hoitoluokka. Tunnus 1888-021. Pinta-ala 20 810 m 2. Kaava, kaavamerkintä

Hoitoluokka. Tunnus 1888-021. Pinta-ala 20 810 m 2. Kaava, kaavamerkintä 4.6 VIHIOJANPUISTO - JOKIRANTA 1 Hoitoluokka B3 Tunnus 1888-021 NEKALA Pinta-ala 20 810 m 2 Nrot 7218, 7236; VL Avoin maisematila. Monimuotoinen kosteikko- ja niittyalue. Maiseman ja luonnonhoitoaluetta,

Lisätiedot

KYMIJOEN OSAYLEISKAAVA

KYMIJOEN OSAYLEISKAAVA KYMIJOEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYKSET 2004-2007 Yhteistyössä: Kotkan-Haminan seudun Yrityspalvelu Oy Kaikkien Kotka! - hanke Markku Nironen & Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu ENVIRO oy 20.11.2007

Lisätiedot

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari TAIPALSAARI ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 YLEISKUVAUS 4 TULOKSET... 4 1. Myhkiö. 4 2. Ilkonsaaret (itäinen)..

Lisätiedot

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS SULKAVAN HÄMEENNIEMEN RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS www.js-enviro.fi Juha Saajoranta 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUONTOSELVITYKSEN TOTEUTUS 2. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEEN LUONNON

Lisätiedot

Liite 17.1. Äkäsjokisuun kuviokohtaiset tiedot kuvio K luontotyyppi luonnontilaisuus puusto, lajit puusto, pituus erityistä, lajisto erityistä, muut kuvaus 1 k ralu 3 mä, ku, ko ML-kohde (rantaluhta) Muonionjoen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Kantakaupungin

Lisätiedot