Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki"

Transkriptio

1 Tarjousesite Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2003 Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Korko: Kurssi: 3,50% kiinteä vuotuinen korko. (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Tuotto on 3,50% liikkeeseenlaskupäivänä, mikäli emissiokurssi on 100%. Vaihtuva La i na-a i ka : 5 vuotta ( ) Lainan määrä euroa Merkintäai ka: Merkintäpaikat: Kalannin Säästöpankin konttorit Laina on verollinen

2 SISÄLTÖ Sivu Tarjousesitteestä vastuussa olevat ja liikkeeseenlaskijan hallituksen vakuutus Tiedot yleisölle tehtävästä tarjou ksesta ja tarjottavista arvopapereista , Lainaehdot......,..., Ohjeet merkitsijoille...,..., Tiedot liikkeeseenlaskijasta ja liikkeeseenlaskijan pääomasta....., Perustiedot ja pankin toiminta ,..., Paaoma Taloudelliset tunnusluvut......,,,,,...,...,...,..., Jou kkovelkakirjalainat....., ,., Muut lainat ,...,...,...,......, Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset......,..., ,...,..., Muuta Liiketoiminnan kehitys ja tulevaisuudennäkymät.,...,......, Hallituksen ilmoitus vuoden 2002 tilinpäätöksen jälkeisistä pankin asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista.,,,.,,,..,..,......,,,,,,,,, Pankin tilinpäätöstiedot sekä osavuosikatsaus Lii kkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Tilintarkastajat : Ari Pakari KHT Jorma Anttila KHT Tietoja tarjousesitteestä: Tämä tarjousesite on laadittu Suomen lakien mm. arvopaperimarkkinalain ( /495) ja valtionvarainministeriön tarjousesitteestä antaman päätöksen ( /540) mukaisesti, Esitteessä mainittuihin asiakirjoihin voi tutustua liikkeeseenlaskijan pääkonttorissa. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa esitteen tietojen oikeellisuudesta. Laina on merkitty Rahoitustarkastuksen pitämään luetteloon joukkovelkakirjoista. 2

3 1. TARJOUSESITTEESTÄ VASTUUSSA OLEVAT JA HALLITUKSEN VAKUUTUS Tarjousesitteestä vastaavat lainan liikkeeseenlaskija Kalannin Säästöpankki ja sen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja Jaakko Suominen, varapuheenjohtaja Juha Kontu sekä muut hallituksen jäsenet Oiva Alivuotila, Juha Keskitalo, Tuija Kähkölä, Pauli Leino, Ari Rinne, Mauri Rosten ja Erkko Teerimaa. Liikkeeseenlaskijapankin hallitus on päättänyt tämän debentuurilainan liikkeeseenlaskemisesta. Kokous on pidetty Kalannin Säästöpankin hallituksen jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan tässä tarjousesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tarjousesitteessä olevista tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Kalannissa syyskuun 15. päivänä 2003 KALANNIN SÄÄSTÖPANKKI Hallitus Jaakko Suominen Juha Kontu Oiva Alivuotila Tuija Kähkölä Pauli Leino Ari Rinne Erkko Teerimaa Hannu Manneroos, tj. Juha Keskitalo Mauri Rosten 3

4 2. TIEDOT YLEISÖLLE TEHTÄVÄSTÄ TARJOUKSESTA JA TARJOTTAVISTA ARVOPAPEREISTA 2.1 Lainaehdot 1. Lainan määrä Kalannin Säästöpankki (jäljempänä 'pankki') laskee liikkeeseen velkakirjalain 5. luvun 34 $ssä tarkoitetun debentuurilainan (jäljempänä 'laina'), jonka nimellismäärä on enintään miljoonaviisisataatuhatta ( ) euroa. 2. Merkintä Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Merkintäpaikkoina ovat pankin kaikki konttorit. Merkintäaika on pankin konttoreiden aukioloaikana. Lainaa merkittäessä on maksettava merkinnän nimellismäärä kerrottuna kulloinkin voimassa olevalla emissiokurssilla sekä lainaehtojen mukainen liikkeeseenlaskupäivästä merkinnän maksupäivään kertynyt korko. Pankin hallitus päättää erikseen menettelytavoista mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa ja sillä on myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa. 3. Debentuurit Lainan määrästä pankki antaa haltijalle asetettuja debentuureja, joiden nimellisarvot ovat: Littera A euroa Littera B euroa Debentuurit numeroidaan litteroittain juoksevasti, päivätään (jäljempänä 'liikkeeseenlaskupäivä') sekä painetaan suomen kielellä. Debentuurit painetaan varmuuspainatuksella arvopaperipaperille ja varustetaan näköispainoksena tehdyllä pankin allekirjoituksella. Kuhunkin debentuuriin kuuluu viisi (5) maksulipuketta. Debentuurit luovutetaan asianmukaisesti kuitattua merkintätodistusta vastaan myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja aikana merkitsijälle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt. 4. Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on vaihtuva. Pankki pidättää oikeuden määritellä emissiokurssi tapauskohtaisesti vähintään euron suuruisille merkinnöille. 5. Laina-aika ja takaisinmaksu Laina-aika on viisi (5) vuotta. Lainan pääoma maksetaan takaisin nimellisarvostaan tasasuuruisina lyhennyserinä vuosittain Ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran

5 6. Korko Lainan pääomalle maksetaan 3,50 prosentin vuotuista korkoa. Korko maksetaan jälkikäteen jäljellä olevalle nimellisarvolle, vuosittain Ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran Koronlaskuperusteena käytetään todellisten korkokauden päivien lukumäärää jaettuna vuodella, jossa on todellisten päivien mukainen määrä päiviä (TodelliseUodelliset). Debentuureille ei kerry korkoa lainan eräpäivän ja maksulipu kkeiden ensimmäisen lunastettavaksi esittämispäivän väliseltä ajalta. 7. Maksut Lainan korko ja pääoma maksetaan debentuureihin iiitettyjä maksulipukkeita vastaan pankin kaikissa konttoreissa. Mikäli koron tai pääoman maksupäivä ei ole pankkipäivä, siirtyy maksu seuraavaan pankkipäivään. Maksamisen siirtyminen ei oikeuta debentuurin tai maksulipun haltijaa lisäsuoritukseen. Mikäli maksulippua ei ole debentuurin haltijasta johtuvasta syystä esitetty lunastettavaksi viiden (5) vuoden kuluessa sen erääntymisestä, on oikeus maksun saantiin maksulipusta menetetty. 8. Ennenaikainen takaisinmaksu Kalannin Säästöpankki pidättää itselleen oikeuden maksaa debentuurilaina ennenaikaisesti takaisin ennen sen eräpäivää. Kalannin Säästöpankki tai sen konserniin kuuluva yritys ei kuitenkaan voi maksaa debentuurilainaa takaisin ennen laina-ajan päättymistä ilman Rahoitustarkastuksen lupaa. Lainan pääomalle ei makseta korkoa takaisinmaksupäivän jälkeiseltä ajalta. 9. Maksulipu kkeiden kuolettaminen Kadonneita tai turmeltuneita maksulipukkeita voidaan kuolettaa asiakirjain kuolettamisesta 14. päivänä elokuuta 1901 annetun lain säätämässä järjestyksessä. 10. Lainan etuoikeusasema ja vakuus Laina on debentuurilaina] jolla on pankin muita velkasitoumuksia huonompi etuoikeus. Debentuurilainaa ei voida käyttää vastasaatavien kuittaamiseen. Lainalla ei ole vakuutta. II. Lainaa koskevat ilmoitukset Tätä lainaa koskevat ilmoitukset debentuurien haltijoille julkaistaan Uudenkaupungin Sanomissa] Laitilan Sanomissa ja Vakka-Suomen Sanomissa ja näin julkaistun ilmoituksen katsotaan tulleen debentuurien haltijoiden tiedoksi julkaisupäivänä. 12 Ylivoimainen este Pankki ei vastaa debentuurin haltijaan nähden vahingosta, joka aiheutuu a) viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sodan uhasta, kapinasta tai kansalaislevottomuudesta; 5

6 b) pankista riippumattomasta tai sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä posti- tai telelii kenteessä taikka säh kövirran saannissa; c) pankin toiminnon tai toimenpiteen viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden johdosta; d) pankin toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutilanteesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta silloinkaan, kun se koskee vain osaa pankin toimihenkilöistä ja huolimatta siitä, onko pankki siihen osallisena vai ei; tai e) muista näihin verrattavasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta pankin liiketoiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. 13. Asiakirjojen nähtävillä olo Lainaa ja liikkeeseenlaskijaa koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävissä Kalannin Säästöpankin pääkonttorissa osoitteessa Pankkitie 4, Kalanti, pankin aukioloaikana. 14. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Tähän lainaan sovelletaan Suomen lakia. Tästä lainasta johtuvat riidat ratkaistaan Vakka-Suomen käräjäoikeudessa. Kantajan ollessa kuluttaja kanteen voi kuitenkin nostaa oman asuinpaikan yleisessä alioikeudessa. 15. Muut ehdot Pankin hallitus päättää muista ehdoista ja toimenpiteistä, jotka liittyvät tämän lainan ottamiseen, sekä lainateknisten menettelytapojen muutoksista ja lainan hoitamiseen liittyvistä menettelytavoista. 2.2 Ohjeet merkitsijöille 1. Merkintätodistus Todistukseksi maksetusta merkinnästä merkitsijä saa kuitatun merkintätodistuksen, jota vastaan debentuurit luovutetaan lainaehtojen 3. kohdan mukaisesti. 2. Kulut Merkitsijöiltä ei veloiteta merkinnöistä erillisiä kuluja. 3. Lainan vakuus Lainalle ei ole asetettu vakuutta. 4. Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio Lainan efektiivinen tuotto on 3,50% liikkeeseenlaskupäivänä, jos emissiokurssi on 100 %. Emissiokurssin noustessa efektiivinen tuotto laskee ja emissiokurssin laskiessa efektiivinen tuotto nousee. Lainan duraatio on 3,Il vuotta 100 % emissiokurssilla. Duraatio on lainan koron ja pääoman maksujen nykyarvoilla painotettu laina-ajan keskiarvo. 6

7 Efektiivinen korkotuotto ja duraatio on laskettu arvopaperimarkkinoilla yleisesti käytetyllä n ykyarvomenetelmällä. Duraation laskentakaava on: 5. Jälkimarkkinat missä: D duraatio P = velkakirjan hinta CF kassavirta t aika Y = tuotto Debentuureja voi myydä kesken laina-ajan. Debentuureja koskevia osto- ja myyntitoimeksiantoja otetaan vastaan Kalannin Säästöpankin konttoreissa. Debentuurilainaa ei noteerata julkisesti. 6. Merkintäsitoumus Lainalle ei ole annettu merkintäsitoumusta. 7. Yli- tai alimerkintä Pankin hallitus päättää toimenpiteistä mahdollisessa merkintäaikana tapahtuvassa yli- tai alimerkintätilanteessa. 8. Lainan pääoman määrä ja käyttötapa Lainan tullessa kokonaan merkityksi liikkeeseenlaskuarvosta arvioidaan kertyvän noin tuhatta euroa liikkeeseenlaskuun liittyvien ulkoisten kulujen ja palkkioiden vähentämisen jälkeen. Pääoma on tarkoitus käyttää kokonaan liikkeeseenlaskijapankin tavanomaiseen liiketoimintaan. 9. Verotus Pankki perii maksettavasta korosta kulloinkin voimassaolevien lakien ja veroviranomaisten määräysten ja ohjeiden perusteella maksettavaksi määrätyn veron. Debentuureista maksettava korko on lähdeveron alaista Suomessa asuville luonnollisille henkilöille ja suomalaisille kuolinpesille. Voimassa olevan lain mukaan lähdeveron suuruus on 29 % vuodelta 2003 kertyvästä korosta. Debentuurien pääoma ei ole edellä mainituille verovelvollisille verotuksessa veronalaista varallisuutta. Jos debentuurit myydään laina-aikana, verotetaan mahdollista luovutusvoittoa ja saatua kertynyttä korkoa (jälkimarkkinahyvitys) pääomatulona. Vuonna 2003 pääomatulojen veroprosentti on 29 %. Pankki toimittaa saadusta jälkimarkkinahyvityksestä ennakonpidätyksen. Mahdollinen luovutustappio on vähennyskelpoinen erä myyntivuonna ja sitä seuraavana kolmena verovuonna saaduista luovutusvoitoista. Ostettaessa debentuureja laina-aikana maksettu jälkimarkkinahyvitys on vähennyskelpoinen erä pääomatulojen verotuksessa tai niiden puuttuessa tuloverolain sallimissa rajoissa ansiotulojen verotuksessa. Pankki toimittaa maksetusta jälkimarkkinahyvityksestä tiedon verohallinnolle. 7

8 Debentuurien pääomaa ja korkoa, josta on maksettu lähdevero, ei tarvitse ilmoittaa veroilmoitu ksessa. Sama koskee ennakonpidätyksen kohteena ollutta jälkimarkkinahyvitystä. Mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio on sen sijaan ilmoitettava. Muulle yhteisölle kuin yleishyödylliselle yhteisölle, samoin kuin yhtymälle, korko on veronalaista tuloa. Nämä verotusta koskevat tiedot perustuvat voimassa olleeseen lainsäädäntöön. 3. TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA JA LIIKKEESEENLASKIJAN PÄÄOMASTA 3.1 Perustiedot ja pankin toiminta Kalannin Säästöpankki on perustettu vuonna 1896 ja merkitty kaupparekisteriin rekisterinumerolla Pankki harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetun lain ja säästöpan kkilain mukaista luottolaitostoimintaa. Pankkiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Pankin kotipaikka on Uusikaupunki ja pääkonttorin osoite on Pankkitie 4,23600 Kalanti. Pankilla on lisäksi konttorit Uudessakaupungissa, Taivassalossa, Vehmaalla ja Laitilassa. Pankin palveluksessa oli vuoden 2002 lopussa 29 henkilöä. Pankin vakavaraisuusluku oli vuoden 2002 päättyessä 14,77 %ja tase 92,l miljoonaa euroa. Pankki ei tee konsernitilinpäätöstä eikä ole minkään konsernin tytär- tai merkittävä osakkuusyhtiö. Tämän tarjousesitteen laatimisajankohtana pankki ei ole osallisena missään sellaisessa oikeudenkäynnissä, joka merkittävästi vaikuttaisi pankin rahoitusasemaan. Pankin toimitusjohtajana on Hannu Manneroos. Pankin hallinto on kuvattu tämän esitteen sivulla 32. Isännistön jäsenet Väinö Moisanen ja Seppo Tamminen ovat erovuoroisina siirtyneet kunniaisäntiin. Heidän tilalleen valittiin Esa Artama ja Mika Arvonen. 3.2 Pääoma Pankin oma pääoma koostui peruspääomasta 504,56 euroa ja vararahastosta ,22 euroa sekä vapaasta omasta pääomasta ,31 euroa. Pankin voitto päättyneeltä tilikaudelta oli ,43 euroa.

9 3.3 Taloudelliset tunnusluvut avaraisuussu Tuotto-kulu-suhde Taseen loppusumma Oma pääoma Henkilöstön määrä ,6 1,6 1,s 13 92,l 81,3 72,l 68,3 59,l 4,o 314 2,8 2,4 2, Tunnusluvut on laskettu Rahoitustarkastuksen ohjeiden mukaisesti: Liikevaihto: Liikevoitto/-tappio: Oman pääoman tuotto-% (ROE): Koko pääoman tuotto-% (ROA): Omavaraisuusaste %: Tuotto-kulu-suhde: Korkotuotot + muut tuotot (poislukien satunnaiset erät) Suoraan tuloslaskelmasta 100 x (liikevoitto/-tappio - verot) / (oma pääoma + mahdollinen vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja mahdollinen poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä) (vuoden alun ja lopun keskisaldo) 100 x (liikevoitto/-tappio - verot) / taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 100 x (oma pääoma + mahdollinen vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja mahdollinen poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä) /taseen loppusumma 100 x (rahoituskate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot) / (palkkiokulut + hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut) 3.4 Joukkovelkakirjalainat - Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 1/2000, velan määrä euroa, korko 4,75% laina-aika 5 vuotta, lainan pääoma maksetaan kerralla takaisin päättymispäivänä Säästöpankkien Debentuurilaina 11/2001, velan määrä euroa. Kalannin Säästöpankki vastaa debentuurilainan nimellismäärästä eurosta. Korko 4%, laina maksetaan takaisin nimellisarvostaan vuosittain viitenä tasasuuruisena lyhennyseränä. Lainan päätymispäivä on

10 3.5 Muut lainat - pankilla ei ole muita liikkeeseen laskettuja lainoja 3.6 Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset - pankkitakauksia ,20 - muut , Muuta - muita merkittäviä sijoituksia ei ole - tilinpäätöksen laatimista koskevia poikkeuslupia ei ole 4. LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kalannin Säästöpankki on vuodesta 1993 lähtien laajentanut toimialuettaan perustamalla konttorit Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkeihin sekä Vehmaan ja Taivassalon kuntiin. Uusien konttorien ansiosta pankin kasvu on ollut voimakasta. Varsinkin Uudenkaupungin ja Laitilan konttorien alueilla pankin liiketoiminnan kasvulle on myös tulevina vuosina hyvät edellytykset. Pankin suunnitelmissa ei tällä hetkellä ole toimialueen laajentaminen. Vuonna 2002 pankin liikevoitto oli tuhatta euroa. Osavuosikatsauksessa pankin liikevoitto oli 406 tuhatta euroa. Korkokatteen supistumisen vuoksi loppuvuoden tulos tullee jäämään jonkin verran alkuvuotta alemmalle tasolle. Loppuvuoden vakavaraisuuden arvioidaan hieman vahvistuvan liikevoiton ja oman pääoman ehtoisen varainhankinnan vaikutuksesta. 5. HALLITUKSEN ILMOITUS VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖKSEN JA OSAVUOSIKATSAUKSEN JÄLKEISISTÄ PANKIN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Kalannin Säästöpankin edellinen tilikausi päättyi 31. päivänä joulukuuta Kalannin Säästöpankin isäntien varsinainen kevätkokous on vahvistanut tilinpäätöksen vuodelta Pankki on laatinut osavuosikatsauksen. Hallituksen tiedossa ei ole tilinpäätöksen ja edellä mainitun osavuosikatsauksen laatimisen jälkeen tapahtuneita tuloksen muodostumiseen tai varallisuusasemaan vaikuttavia seikkoja, jotka olennaisesti muuttaisivat tilinpäätöksen antamaa kuvaa pankin taloudellisesta tilanteesta. Uudenkaupungin konttorin saneeraus aloitetaan vuonna Saneerauksen tulosvaikutuksen arvioidaan olevan euroa, joka näkyy vuoden 2004 viimeisen vuosipuoliskon tulosta vähentävänä eränä. Kalannissa 15.päivänä syyskuuta 2003 KALANNIN SAkTÖPANKKI Hallitus

11 Kalannin Säästöpankki T I LI N PÄÄTÖST I EDOT ti I i kausi I ta OSAVUOSI KATSAU S

12 . TOIMINTAKERTOMUS 2002 Toimintaympäristö Toimintavuoden yleistä taloudellista kehitystä leimasi kansantalouden hidas kasvu, korkotason ja pörssikurssien lasku sekä edelleen korkea työttömyys. Pankkitoiminnan yleiset edellytykset olivat kuitenkin varsin suotuisat. Toisaalta pitkään jatkunut muuttoliike on kärjistänyt alueellisia kehityseroja, mikä näkyy pankkitoiminnan kasvuedellytysten heikentymisenä muuttotappioaluei 1 la. Korkotaso nousi alkuvuodesta, mutta aleni loppuvuodesta niin, että koko vuoden keskimääräinen korkotaso oli selvästi edellisvuotista alempi. Kolmen kuukauden euribor oli noin prosenttiyksikön ja 12 kuukauden euribor 0,s %-yksikköä edellisvuotta alempi. Euroopan Keskuspankki alensi perusrahoitusoperaatioiden korkoa joulukuussa 3,25 %:sta 2,75 %:iin. Pankkien primekorkojen kehitys oli epäyhtenäistä. Useimpien pankkien primekorot muuttuivat euriborkorkojen kehityksen mukaisesti. Säästöpankkien Sp-prime nousi toukokuun lopulla 3,SO %:sta 3,75 %:iin, aleni lokakuussa 3,50 %:iin ja vuoden 2003 alussa edelleen 3,20 %:iin. Matala korkotaso vaikutti siihen, että luottokysyntä oli hitaasta talouskasvusta ja talouden epävarmoista näkymistä huolimatta vilkasta. Pankkien luottokanta kasvoi vuoden aikana 7,7 %. Varsinkin asuntoluottojen kasvu oli nopeaa. Pankkien talletuskanta kasvoi 4,4 9'0. Volyymien kasvusta huolimatta pankkisektorin taloudellinen tulos heikkeni rahoituskatteen supistuessa. Toimintavuoden aikana korostui finanssipalveluihin, erityisesti pankki-, vakuutus- ja rahastosäästämiseen liittyvien palvelukokonaisuuksien tarjoaminen asiakkaille. Ratkaisuja tähän on haettu finanssitavarataloja ja -liittoja muodostamalla. Näihin liittyvät yhteistyöratkaisut on Suomen rahoitusmarkkinoilla nyt pääosin tehty. Toimintavuoden alussa otettiin käyttöön EU:n rahaliittomaiden yhteisvaluutta euro. Eurokäteiseen siirtyminen sujui hyvin ja odotettua nopeammin. Suomessa kaikki pankkiautornaatit jakoivat euroja jo vuoden ensimmäisen pankkiviikon lopussa. Säästöpankit Säästöpankkien kehitys jatkui toiminnan kasvun osalta varsin hyvänä. Asiakasmäärä kasvoi 694OOO:sta :een ja markkinaosuus talletuksista nousi 8,s %:sta 8,7 %:iin. Säästöpankkien liiketaloudellinen tulos muodostu i tyydyttäväksi. <. Säästöpankkien talletuskasvu hidastui hieman edellisvuodesta, mutta oli nopeampaa kuin muissa pankeissa keskimäärin. Talletuskasvu oli 7,O %. Myös luottokannan kasvu hidastui edellisvuodesta ollen 10,4 %. Edellisvuosien tapaan kasvu painottui asuntoluottoihin. Tulos Säästöpankkien liikevoitto oli 78 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi 25 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Liikevoitto oli keskitaseesta 1,1%. Liikevoiton aleneminen oli, kuten koko pankkisektorillakin, seurausta otto- ja antolainauksen keskenään erilaisista korkosidonnaisuuksista, joiden takia rahoituskate heikkeni korkotason laskiessa. Sitä vastoin muiden tuottojen määrä kasvoi. Se ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan rahoituskatteen supistumisen vaikutusta. Säästöpankkien kulujen kasvu, 6 %, oli edellisvuotista nopeampaa. Tähän vaikutti mm. atk- ja rahahuollon kulujen lisääntyminen. Luottotappioita ei säästöpan kei 1 I a o I I ut käytännöl I isesti katsoen I a i n kaan. Tyydyttävän tuloskehityksen ansiosta säästöpankkien vakavaraisuus parani edelleen. Vuoden lopussa vakavaraisuus oli 1 6,s %. Säästöpankkien vakavaraisuus perustuu tuloksen kautta kertyneeseen omaan pääomaan. Palveluver kko Säästöpankit perustivat vuoden aikana kolme uutta konttoria. Yhtään konttoria ei suljettu. Konttoreita oli vuoden päättyessä kaikkiaan 261. Näiden lisäksi säästöpankeilla oli muutamia myynti- ja palvelupisteitä. Säästöpankeilla on konttoreita 1 67 kunnassa, jotka kattavat 71 % koko maan väestöstä. Pikapankkeja säästöpankeilla oli 235 ja maksuautomaatteja 76. Monilla säästöpankeilla on konttoreiden yhteydessä myös internet-päätteitä, joilla asiakkaat voivat hoitaa pankkiasioitaan itsepalveluna. Säästöpankkien asiakkailla oli linjayhteyksiä kaikkiaan Niiden määrä lisääntyi vuoden aikana :lla. 33 säästöpankin yhteistyö Pohjolan ja Suomen kanssa Jo edellisen toimintavuoden lopulla olivat Säästöpankkiliiton johdolla käynnistyneet kaikkien sääs-

13 ., töpankkien vakuutusyhteistyötä koskevat neuvottelut Pohjolan ja Suomi-yhtiöiden kanssa. Varsin pitkällä olleet neuvottelut kuitenkin kariutuivat maaliskuussa Aktia Säästöpankin sanouduttua hankkeesta irti. Kevään aikana neuvottelut käynnistyivät uudelleen kaikkien muiden säästöpankkien osalta. Ratkaisuun päästiin , jolloin 33 säästöpankkia sopi laaja-alaisesta yhteistyöstä pankki- ja vakuutustoiminnan alueella Pohjolan ja Suomi-yhtiöiden kanssa. Yhteistoiminnan keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin asiakaspalvelun kehittäminen sekä kilpailukyvyn turvaam i- nen uusilla palvelumuodoilla ja tuotteilla sekä uusien asiakkaiden saanti. Kuusi säästöpankkia jättäytyi siinä vaiheessa Pohjola- ja Suomi-yhteistyön ulkopuolelle. Yhteistyö kattaa uuden säästöpankin perustamisen pääkaupunkiseudulle, säästöpankkien asiakkaille tarkoitetun rahastoyhtiön perustamisen, Pohjola- ja Suomi-yhtiöiden tuotteiden myyntiyhteistyön sekä konttoriverkostoa koskevan yhteistoiminnan. Vapaaehtoiset ja pakolliset rahastot Kaikki säästöpankit, olivat Säästöpankkien Vakuusrahaston jäseniä. Rahasto on velaton, ja sen varat olivat vuoden lopussa 28,2 miljoonaa euroa. Toimintavuoden aikana ei pankeille myönnetty tukea. Rahaston pääomasijoituksia ja -lainaa on kahdella säästöpankilla yhteensä 1,s miljoonaa euroa. Kaikki pankit kuuluvat Talletussuojarahastoon, joka turvaa tallettajan saamiset pankilta euroon saakka. Säästöpankkien kannatusmaksu rahastolle oli 3,6 miljoonaa euroa. Talletussuojarahaston varat olivat vuoden lopussa 243,3 miljoonaa euroa. Pankit ja pankkiiriliikkeet kuuluvat Sijoittajien korvausrahastoon, jonka tehtävänä on suojata piensijoittajia pankin tai pankkiiriliikkeen joutuessa maksukyvyttömäksi. Yksittäiselle sijoittajalle voidaan korvata enintään euroa. Rahaston varat olivat vuoden lopussa 4,6 miljoonaa euroa. G3 Säästöpankki Korot 10 v:n obilgutlo 3 Wn ouriöor Q Kalannin Säästöpankki 13

14 * HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2002 KALANN I N SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTA VUONNA 2002 Liiketoiminta Kalannin Säästöpankin 1 ii ketoim innan kasvu ja tulos olivat odotusten mukaisia tilikauden aikana. Pankin tase kasvoi vuoden 2002 aikana 13,2?h ja tase oli vuoden lopussa 92,l milj. euroa. Talletusten kasvu oli 8,6 milj. euroa eli 12,7 O/O. Luotot kasvoivat 1 1,6 '10 ja olivat tilikauden päättyessä 69,l milj. euroa. Pankki sai uusia asiakkaita vuoden aikana yli 500, ja pankin asiakasmäärä onkin jo lähes Tase kehittyi aiempaa vuotta nopeammin ja siihen vaikutti korkojen lasku, joka taas toi talletuspuolelle varoja huomattavasti enemmän kuin menneinä vuosina. Taseen kasvuun vaikutti myös pankin hyvin maltillinen palveluhintojen hinnoittelu ja hyvä asiakaspalvelu. Säästöpankit, Pohjola ja Suomi-yhtiöt sopivat syksyllä 2002 monipuolisesta ja laaja-alaisesta itsenäisten osapuolten yhteistyöstä pankki- ja vakuutustoiminnan alueilla. Osapuolet ovat sopineet Pohjolan vahinkovakuutus- ja rahastotuotteiden sekä Suomen henki-, eläke- ja säästövakuutustuotteiden tarjonnasta säästöpankeissa ja yhteistoiminnan valmistelusta konttoriverkostossa. Säästöpankit ja Pohjola perustivat marraskuussa yhdessä erityisesti säästöpankkien asiakkaille tarkoitetun rahastoyhtiön, jonka toiminta käynnistyy vuonna Lisäksi Säästöpankit, Pohjola ja Suomiyhtiöt tulevat aloittamaan yhdessä uuden säästöpankkitoiminnan pääkaupunkiseudulla vuonna Tulos Kalannin Säästöpankin liikevoitto oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa Liikevoitto pieneni 1 61 tuhatta euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevoittoprosentiksi taseen vuosikeskiarvosta muodostui 1,4 % ( 1,8 Yo Pankin keskeiset tuloslaskelman erät ovat kehittyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti: Henkilöstökulut Muut hallinnon kulut Muut kulut Luottotappiot Liikevoitto Tilikauden tulos 574 Tuottojen suhde kuluihin 1,s Liiketuloksen aiempaa vuotta heikompi kehitys johtui lähinnä rahoituskatteen pienenemisestä. Rahoituskate pieneni 288 tuhannella eurolla eli 9,0 Yo:lla tuhanteen euroon. Korkotuotot vähenivät edellisvuoteen verrattuna 31 1 tuhatta euroa eli 6,5 %. Korkokulut, tuhatta euroa, pysyivät edellisvuoden tasolla. Rahoituskatteen muutokseen vaikutti korkojer: hyvin voimakas lasku ja samalla myös luottojen asiakasmarginaalien supistuminen. Muut tuotot kasvoivat 23,7 %O ja olivat kokonaismäärältään 834 tuhatta euroa. Muiden tuottojen lisääntymiseen vaikuttivat ensisijassa arvopaperikaupan luovutusvoitot 106 tuhatta euroa. Osingot ja palkkiotuotot, yhteismäärältään 591 tuhatta euroa, eivät oleellisesti muuttuneet edellisestä vuodesta. Liiketoiminnan muut tuotot nousivat 146 tuhanteen euroon, mihin sisältyy kiinteistöomaisuuden luovutusvoittoja 16 tuhatta euroa. Henki Iöstöku lut muodostuvat pal kkaku lu ista sekä eläke- ja sosiaali kul u ista. Näiden kulujen kokonaismäärä oli 974 tuhatta euroa, mikä oli 4,8 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Henkilömäärä kasvoi yhdellä hengellä vuoden aikana ja oli vuoden lopussa 29 henkilöä. Hal I into kulut i iman henki Iöstökulu ja kasvoivat 1 2,8 prosenttia 777 tuhanteen euroon. Muut kulut, joiden kokonaismäärä oli 701 tuhatta euroa, vähenivät edellisvuodesta 8,0 prosenttia. Palkkiokulut 76 tuhatta euroa olivat edellisvuoden tasolla. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 1 19 tuhatta euroa ( 73 tuhatta euroa Liiketoiminnan muut kulut alenivat 18,2 prosenttia 506 tuhanteen euroon. Hallintokulujen nousu johtui lähinnä atk- ja markkinointikulujen kasvusta. Liiketoiminnan muihin kuluihin oli vertailuvuotena 2001 sisältynyt suurehkoja kiinteistöomaisuuden korjauskuluja. Tuhatta euroa 1-72/ u2007 Luotto- ja takaustappiot vähenivät ja niiden bruttomäärä oli 66 tuhatta euroa (100 tuhatta euroa 2001 ). Raho ituskate Pankki sai aikaisemmin luottotappioiksi kirjatuista Muut tuotot saatavista luottotappioiden palautuksia kuusi tuhatta Tuotot yhteensä euroa. 14 Kalannin Säästöpankki

15 Kalannin Säästöpankin tase kasvoi tilikauden aikana tuhatta euroa ja oli vuoden lopussa tuhatta euroa. Talletuskasvu oli vuoden aikana tuhatta euroa eli 12,7 prosenttia. Yleisön talletuksia oli vuoden lopussa tuhatta euroa. Käyttely- ja säästämistilit kasvoivat vuoden aikana tuhatta euroa eli 8,8 % ja niitä oli vuoden vaihteessa tuhatta euroa. Sijoittamis- ja asuntosäästöpalkkiotilien kasvu oli tuhatta euroa eli 23,3 o/o ja niitä oli vuoden vaihteessa tuhatta euroa. Muu vieras pääoma ja sitoumukset Tilinpäätöksessä pankin vieras pääoma oli yhteensä tuhatta euroa, josta talletusten osuus oli 89,0 %. Pankki laski liikkeeseen vuonna 2001 neljän muun säästöpankin kanssa vastuudebentuurilainan, joka merkittiin loppuun vuoden 2002 alkupuolella. Kalannin Säästöpankin osuus lainasta on tuhatta euroa. Kokonaisuudessaan tilikauden päättyessä pankilla oli edellä mainittuja lainoja tuhatta euroa ( tuhatta euroa Velat luottolaitoksille olivat 67 tuhatta euroa ( 27 tuhatta euroa 2001 ). Velat valtion varoista välitetyistä lainoista olivat tuhatta euroa ( tuhatta euroa 2001 ). Muut vieraan pääoman erät muodostuvat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä eristä. Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä oli tuhatta euroa, mikä on 885 tuhatta euroa suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Kiinteistöt Pankin kiinteistöihin ja kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sitoutunut pääoma oli tilinpäätöksessä tuhatta euroa ( tuhatta euroa 2001 ). Muussa kuin omassa käytössä olevaan kiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma pieneni verrattuna edelliseen tilikauteen ja oli määrältään 897 tuhatta euroa, mikä on 1,0 prosenttia pankin taseen 1oppusurnmasta.TiIikauden aikana pankki myi kiinteistöomaisuuttansa 129 tuhannen euron edestä ja osti seitsemällä tuhannella eurolla. Kiinteistöomaisuuden myynnistä kertyi 1 6 tuhatta euroa myyntivoittoa ja yhdeksän tuhatta myyntitappiota. Muu sijoitustoiminta Muuhun kuin luotonantoon on sijoitetut varat olivat sijoitettuna Iä h innä ta1 letu ks i in m u i h i n luottolai to ksi in, saamistodistuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Pankin sijoitukset saamistodistuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin olivat tilikauden päättyessä tuhatta euroa, mikä on tuhatta euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Talletukset muihin luottolaitoksiin olivat tuhatta euroa. Määrä oli tuhatta euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Pankilla ei ole hallussaan julkisesti noteerattuja osakkeita, joilla se kävisi asiakaskauppaa. Oma pääoma ja varaukset Oma pääoma lisääntyi tuhanteen euroon. Luottotappiovarausta kasvatettiin vuonna tuhatta euroa ( 371 tuhatta euroa 2001 ), minkä jäikeen varauksen määrä tilinpäätöksessä oli 3,8 prosenttia saamisista. Tilikauden aikana ei kirjattu poistoeron muutosta. Luotonanto yleisölle Kalannin Säästöpankin luottokanta oli tilikauden lopussa tuhatta euroa. Luottojen nettolisäys oli tuhatta euroa eli 1 1,6 prosenttia. Luotonantoon sisältyvien valtion varoista välitettyjen luottojen määrä oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa Luotonannon kehitykseen vaikuttivat korkotason lasku ja korkomarginaalien supistuminen. Luotonanto kohdistui pääasiassa asuntorahoitukseen, maatalouteen ja Pk-yrityksiin. Järjestämättömien saamisten määrä aleni ja oli maltillisella tasolla. Järjestärnättömien ja nollakorkoisten saamisten yhteismäärä oli 503 tuhatta euroa eli 152 tuhatta euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Määrä oli 0,7 prosenttia koko luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä ( 1,O % 2001 ). VAKAVARAISUUS Kalannin Säästöpankin vakavaraisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla ja oli vuoden lopussa 14,77 %. Pankin vakavaraisuuteen vaikuttavat erät ja vakavaraisuussuhde ovat muuttuneet vuoden aikana seuraavasti: Tuhatta euroa Ensisijaiset omat varat Toissijaiset omat varat Yhteensä Riskipainotetut saamiset Vakavaraisuussuhde i4,77 0% i4,m olo Ensisijaisten omien varojen. suhderiskipainotettuihin ' saamisiin 10,80 Yo 9,88 Kalannin Säästöpankki 4s

16 Vakavaraisuuden heikkenemiseen vaikuttivat debentuurilainojen väheneminen siltä osin jota ei enää voida lukea pankin vakavaraisuuteen sekä antolainauksen kasvu. Ensisijaiset omat varat kasvoivat pankin tuloksen verran. Vakavaraisuussuhteen kehitys viideltä viimeiseltä vuodelta on ollut seuraava: Pankki 14,77 14,81 13,29 9,76 11,77 liseen kantokykyynsä nähden ylisuuria asiakas- tai sijoitusriskikeskittymiä eikä pankki niitä strategian mukaisesti myöskään ota. Pankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla. Pankin vakavaraisuutta ja riskienkantokykyä vahvistetaan kannattavalla liiketoiminnalla. Luotto- ja muiden riskien muodostaman tappiouhan pankki kattaa tilinpäätöksessään riittävillä luottotappio- ja muilla kulukirjauksilla. PALVELUVERKKO Pankilla on toimialueellaan viisi konttoria, jotka sijaitsevat Kalannissa, Laitilassa, Uudessakaupungissa, Taivassalossa ja Vehmaalla. Pankin asiakas voi lisäksi käyttää itsepalveluna paikallispankkien maksu- ja käteisautomaatteja, puhelinpankkia ja Internet-pankkia. Vuonna 2002 itsepalvelun osuus kaikista asiakkaiden peruspalvelutapahtumista oli 73,96 %. Pankin kaikki konttorit tekivät päättyneenä vuonna voitollisen tuloksen. Konttorit tekivät hyvän tuloksen ja samalla kasvattivat talletus- ja luottokantaansa sekä asiakasmääriään. Talletukset kasvoivat eniten Torinkulman konttorissa 2,89 miljoonaa euroa. Prosentuaalisesti kasvu oli voimakkainta Laitilan konttorisssa 2Öf29 %. Luottokannan kasvu oli voimakkainta Torinkulman konttorissa 2,2O miljoonaa euroa ja prosenteilla mitattuna Laitilan konttorissa, jossa kasvu oli 20,58 %. Suurin konttori asiakasmäärillä mitattuna oli Torinkulman konttori. R I S K I EN HALLI NTA Riskienhallinnan tavoite Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että pankin liiketoiminnasta aiheutuvat riskit on tunnistettu, arvioitu ja mitoitettu hyväksytylle tasolle ja että riskejä valvotaan ja ne ovat oikeassa suhteessa pankin riskinkantokykyyn. Riskienhallinnan keskeiset osa-alueet ovat luottoriskit, korko- ja rahoitusriskit, kiinteistö- ja muut sijoitusriskit sekä strategiset ja toimintariskit. Periaatteet Kalannin Säästöpankin riskienhallinta perustuu hallituksen pankille vahvistamaan päämäärään ja liiketoimintastrategiaan, riskienhallintaohjeisiin, valtuusjärjestelmään sekä keskeisimmistä liiketoiminnan osaalueista tuotettavaan riski- ja poikkeamaraportointiin. Rnkki kohdistaa liiketoimintansa vähittäispankkitoiminnan vähäriskiseen osaan. Pankilla ei ole taloudel- 46 Luottoriskit Luottoriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa asiakasvastuista syntyvien riskien tulos- ja vakavaraisuusvaikutukset hyväksyttävälle taso1 le. Hallituksen vahv istama I i i ketoi m i n tastrategia ja I uotto-o h jeet määr i t- televät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat luotonannon suuntaamista asiakascektoreittain vähäriskiseen luotonantoon. Pankin keskeisiä asiakasryhmiä ovat toimialueen henkilöasiakkaat ja maaseutuyrittäjät sekä pienet yritykset. Pankin varainhankinnasta pääosa on sijoitettu luottoina pankin asiakkaille. Luotonannosta kotitalouksien osuus on noin 54,9 % ( 53,4 % 2001 ). Maaseutuyrittäjien osuus luotonannosta on 17,O % ( 17,6 % 2001 ) ja muiden yrittäjien 28,l % ( 29,O % 2001 ).Valtaosa pankin koko luotonannosta on myönnetty asuntovakuutta vastaan. Yritys- ja maatilatalousluottoriskien hallinta perustuu asiakasvastuuhenkilön suorittamaan asiakasseurantaan ja sisäiseen luottokelpoisuusluokitteluun (rating) / ja hyvään asiakastuntemukseen ja siihen perustuvaan arvioon maksukyvystä. Henkilöasiakkaan luottokelpoisuuden arviointi rakentuu paikallispankin hyvään asiakastuntemukseen ja sen pohjalta tehtävään arvioon asiakkaan maksukyvystä. Säästöpankin hallitus tekee suurimmat luottopäätökset. Hallitus on edelleen delegoinut luottovaltuuksia pankin johtotyhmälle ja muille nimetyille toimihenkilöille. Luottopäätökset tehdään pankin hallituksen vahvistamien luotonanto-ohjeiden mukaisesti. Pääsääntönä on vähintään kahden päätöksentekijän periaate. Luottopäätökset perustuvat asiakkaan luottokelpoisuuteen ja maksukykyyn sekä muiden luoton myöntäm is kriteereiden m m. vakuusvaati musten täytty m i- seen. Luotot on myönnetty pääosin turvaavin vakuuksin. Luottokannan tilaa mm. takaisinmaksussa esiintyviä viivästyksiä ja järjestämättömiä luottoja seurataan jatkuvasti. Hallitukselle raportoidaan vuosittain kaikki yli 1 50 tuhannen euron asiakasvastuut ja kuukausittain järjestämättömät luotot. Raportointi sisältää mm. riskien määrän ja kehityksen asiakaskokonaisuuksittain, toimialoittain ja luottokeipoisuusluokittain Kaiannin Säästöpankki

17 Pankilla ei ole asiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman ylärajan 25 prosenttia pankin omista varoista. Asiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut pankille ylittävät 10 prosenttia pankin omista varoista on 2 kappaletta. Näiden asiakaskokonaisuuksien ei ole ennakoitu aiheuttavan pankille luottotappioriskiä. Pankin luottokantaan sisältyvät riskit ovat tehtyjen selvitysten perusteella pankin vuositulostasoon ja riskinkantokykyyn nähden alhaisella tasolla. Rahoitusriski Rahoitusriski on jälleenrahoituksen. saatavuuteen ja hintaan liittyvä riski, joka syntyy, kun saamisten ja velkojen maturiteetit poikkeavat toisistaan. Rahoitusriski syntyy myös, jos saatavat ja velat ovat liiaksi keskittyneet yksittäisille vastapuolille. Rahoitusriskiä arvioidaan maturiteeitiluokittain kunkin luokan saatavien ja velkojen erotuksen suuruudella. Rahoitusriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävää kassavarantoa. Kalannin Säästöpankki hankkii tatvitsemansa jälleen-,rahoituksen talletuksina omalta toimialueeltaan. Talletustiliehtojen mukaan merkittävä osa jälleenrahoituksesta on avistaehtoista jakautuen kuitenkin yli tallettaja-asiakkaalle. Pankin tavoitteena on pidentää jälleenrahoituksensa maturiteettia ja ylläpitää laajaa rahoituspohjaa. Pankki sijoittaa varainhankinnastaan enintään 86 Yo luotonantoon ja pitää maksuvalmiutensa hyvänä sijoittamalla likvidit varat pääosin jälkimarkkinakelpoisiin rahoitusinstrumentteihin ja lyhytaikaisiin talletuksiin muihin rahalaitoksiin. Vuoden 2002 aikana pankin rahoitusasema oli jatkuvasti hyvä ja vakaa. Pankin lakisääteiseen kassavarantoon luettavat varat olivat tilikauden lopussa tuhatta euroa ja kassavarantosuhdeluku 22 3 O/O lakisääteisen minirnitason ollessa 10%. Korko ris ki Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja vakavaraisuuteen. Korkoriski aiheutuu saatavien ja velkojen toisistaan poikkeavista korkoperusteista sekä eriaikaisista korontarkistus- tai erääntymisajankohdista. Pankin luotoista pääosa on euribor- ja SP-Prime -sidonnaista kun taas talletuksista pääosa on kiinteäkorkoisia. Korkoriskin hallitsemiseksi alkaneella tilikaudella pankin tavoitteena on edelleen tasapainottaa saatavien ja velkojen korkoperusteita mm. siirtymällä nykyistä kattavammin Sp-Primen käyttöön luotonannossa. Korkoriskin mittaamisessa käytetään gap-anaiyysia. Herkkyysanalyysi mittaa yhden prosenttiyksikön korkotason muutoksen vaikutusta vuotuiseen rahoituskatteeseen. Näin laskettu pankin korkoriski oli 31.i ,67 %:a vuoden 2002 rahoituskatteesta. Kiinteistö riski Kiinteistöriskillä tarkoitetaan kiinteistöomaisuuteen kohdistuvaa arvonalentumis-, tuotto- tai vahingoittumisriskiä. Kiinteistösijoitukset eivät kuulu Kalannin Säästöpankin ydi nli i ketoim intaan. Pankin ki inteistökohteet on vakuutettu pääosin täysarvovaku u tu ks i I la. Pankin kiinteistöornaisuus on arvioitu ja tilinpäätöksessä arvostettu pääosin tuottoarvomenetelmällä. Kiinteistöomaisuuden arvoihin ei tällä hetkellä kohdistu sellaisia arvonalentamistarpeita, joilla olisi olennaista vaikutusta Kalannin Säästöpankin lähivuosien tulokseen ja vakavaraisuuteen. Yksityiskohtaiset tiedot kiinteistöomaisuudesta mm. sitoutuneesta pääomasta kiinteistölajeittain ja vajaakäyttöasteesta käyvät ilmi liitetiedosta 24. Pankin muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden nettotuotto on 9,2 Yo ( 9,0 % 2001 ). Muut sijoi tusris ki t/ Osa keris kit Osakeriskillä tarkoitetaan mm. julkisesti noteerattavien osakkeiden ja rahasto-osuuksien kurssimuutosten aiheuttamaa tulosvaikutusta. Tavoitteena osakesijoituksissa on hankkia tuotto-riskisuhteeltaan kilpailukyinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Tilinpäätöksessä pankilla oli osakkeita ja osuuksia 323 tuhatta euroa, joista pääosa, 282 tuhatta euroa oli toiminnalle välttämättömiä, pysyviin vastaaviin kirjattuja osakkeita ja osuuksia. Strategiset ja toimintariskit Strategisella riskillä tarkoitetaan pankin riskinkantokykyyn, teknisiin resunseihin ja henkilöstön ammattitaitoon nähden väärin valitusta liiketoirnintastrategiasta syntyviä menetyksiä. Strategiset riskit pyritään minimoirnaan päivittämällä strategiset ja vuositason suunnitelmat säännöllisesti. Suunnittelussa hyödynnetään Säästöpan kki 1 i iton analyyseja säästöpankkien tilasta ja kehityksestä sekä keskusrahalaitoksen analyyseja ja ennusteita toimialan, kilpailutilanteen ja taloudellisen toimintaympäristön kehityksestä sekä ryhmän yhteisesti keskusyksikölle vahvistamaa suunnitteluasiakirjaa. Toimintariskeillä tarkoitetaan menetyksiä, jotka voivat johtua sisäisistä puutteellisuuksista järjestelmissä, pro- Q Kaiannin Säästöpankki f? - -7

18 sesseissa ja henkilöstön toiminnassa tai ulkoisista liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Toimintariskien toteutumista pyritään minimoimaan henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä ja kattavilla toimintaohjeilla sekä sisäisen valvonnan toimenpiteillä mm. eriyttämällä mahdollisuuksien mukaan asioiden valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano ja valvonta toisistaan. Pankki on varautunut erityisellä vakuutuksella merkittävistä väärinkäytöksistä ja epärehel I isestä toim innasta mahdollisesti aiheutuviin vahinkoihin. Oikeudellisten riskien toteutumista osaltaan vähentää laajasti käytössä olevat vakiomuotoiset (viranqrnaisten hyväksymät) sopimusehdot. Pankin keskeiset tietojärjestelmät on ulkoistettu Oy Samlink Ab:hen. Tietojärjestelmien toimintahäiriöistä aiheutuviin riskeihin on pyritty varautumaan jatkuvuussuunnittelulla. Pankki on ulkoistanut taloushallinnon tehtäviä Pdikallispankkien PP-Laskenta Oy:lle, joka on Säästöpankkien omistaman Oy Samlink Ab:n täysin omistama tytäryhtiö. Hallitus on asettanut pankille sisäisen tarkastuksen ja vahvistanut sisäiselle tarkastukselle tarkastussuunnitelman sekä raportointiperiaatteet. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on pankin toimintaorganisaation sisäisen valvonnan laajuuden ja riittävyyden arviointi sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan toimitusjohtajalle. Pankin hallitus käsittelee sisäisen tarkastuksen laatimat tarkastusyhteenvedot kaksi kertaa vuodessa Vapaaehtoiset ja pakolliset rahastot sia 6 (1 0) henkilöä. Henkilömäärä kasvoi yhdellä vuoden aikana. Henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen investoitiin vuoden aikana 13 tuhatta eurod Henkilöstön koulutuspäiviä kertyi 62. HALLINTO Pankin äänivaltaiset tallettajat kokoontuivat säästöpankkikokoukseen ja valitsivat kaksi tallettajien edustajaa isäntien syyskokouksessa toimitettavaan isäntien vaali i n. Kalannin Säästöpankin isäntiin kuuluu 49 isäntää. Isäntien puheenjohtajana on toiminut vesihuoltopäällikkö Ilpo Valtonen ja varapuheenjohtajana putkiasentaja Antti Haapavuori. Kevätkokouksessa isännät vahvistivat vuoden 2001 tilinpäätöksen ja myönsivät vastuuvapauden pankin hal I itu ksen jäseni I le, toimitus jo htajalle ja luottovaltuutetuille. Pankin tilikauden voitto ,85 euroa siirrettiin kokonaisuudessaan vararahastoon. Isäntien syyskokouksessa päätettiin henki Iöstöval i moista. Erovuorossa olevat isännät valittiin uudelleen. Isäntien uusiksi jäseniksi valittiin yrittäjä Mika Arvonen ja yrittäjä Esa Artama. Puheenjohtajana jatkaa Ilpo Valtonen ja varapuheenjohtajana Antti Haapavuori. Säästöpankin tilejä ja hallintoa valittiin tarkastamaan KHTAri Pakari sekä varatilintarkastajaksi KHT Jorma Anttila. Säästöpankin hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut lehtori Jaakko Suominen ja varapuheenjohtajana maanviljelijä Juha Kontu. Pankin toimitusjohtajana on Hannu Manneroos. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Jaakko Suominen, Erkko Teerimaa ja Mauri Rosten valittiin isäntien syyskokouksessa uudelleen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 18 kertaa. Kalannin Säästöpankki kuuluu Säästöpankkien Vakuusrahastoon. Vakuusrahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan turvaaminen. Rahasto on Tarkastustoiminta velaton. Rahastolla on varoja 28,2 miljoonaa euroa (27,7 milj. euroa Vapaaehtoisessa vakuus- Pankin tilintarkastajana on toiminut Ari Pakari, KHT rahastossa säästöpankki ei kuulu sellaiseen yhteis- Säästöpankkitarkastus suoritti pankissa tarkastuksen 21 vastuujärjestelyyn, jossa se vastaisi toisen säästöpan Sisäisenä tarkastajana on toiminut Sari kin veloista tai sitoumuksista. Ruusola. Lisäksi kaikki pankit kuuluvat talletussuojarahastoon, joka turvaa tallettajan saamiset pankilta euroon saakka. Säästöpankkien kannatusmaksu rahastolle oli 3,6 milj. euroa. Kalannin Säästöpankki kuuluu myös sijoittajien korvausrahastoon, jonka suojan piiriin kuuluvat kaikki ei-ammattimaiset sijoittajat. HENKILÖSTÖ Säästöpankin palveluksessa oli vuoden lopussa 29 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 23 (18) ja osa-aikai- Euron käyttöönotto Kaikki pankkipalvelut muuttuivat vuodenvaihteessa 2001/2002 euroiksi. Tietojärjestelmät toimivat moitteettomasti ja Euron käyttöönotto käteisvaluuttana ajaila 1.i sujui suunnitelmien mukaan. Pankki siirtyi tilikauden alussa käyttämään euroa kirjanpidon rahayksikkönä. Vertailutiedot on muunnettu tilinpäätökseen euroiksi Kalannin Säästöpankki

19 TILINPÄÄT~KSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Pankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat pankin tulokseen tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta. ARVIO LIIKETOIMINNAN KEHIT- TYMISESTÄ VUONNA 2003 Vuoden 2003 liiketoiminnan volyymit tulevat supistumaan vuoden 2002 tasosta korkomarginaalien supistumisen ja korkojen laskun vuokk luottotappioiden määräksi arvioidaan euroa ja järjestämättömien saatavien arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Liiketoimintaan kehitykseen tulee vaikuttamaan myös pankin toimialueella teollisuudessa olevat lomautukset ja mahdolliset irtisanomiset. HALLITUKSEN ESITYS VUOSI- VOITON KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa isäntien kevätkokoukseile, että tilikauden voitto ,43 euroa siirrettään vapaan pääoman rahastoon. Lisäksi päätettiin ehdottaa isännistölle euron lahjoittamisesta hyväntekeväisyyteen. Kohddkohteet päätetään myöhemmin. OTTOLAINAUKSEN KEHITYS / MMK -- LIIKEVOITTO ZOO2 / TMK N ANTOLAINAUKSEN KEHITYS / MMK RAHOITUSKATE / TMK Kalannin Säästöpankki

20 TULOSLASKELMA Korkotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä Muista yrityksistä Palkkiotuotot 1.t eur ~ 97~4s , ,98 0,OO 0,OO ,98 1.l eur , , ,06 0,OO 0,OO , ,lO Palkkio ku I u t , ,86 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperi kaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot , , , , , ,77 Liiketoiminnan muut tuotot , ,50 H al I in toku lu t Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henki Iösivu ku lut Eläkekulut.. Muut henkilösivukulut , , , , , , ,OO -928 aas, , , , ,13 Muut hallintokulut ,lS ,69 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalenturniset , ,21 Liiketoiminnan muut kulut , ,90 Luotto- ja takausbppiot , ,ai Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalen tumiset 0,OO 0,OO LI I KEVOITTO , ,42 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0,OO 0,OO VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,42 Tilinpäätössiirrot , ,19 Tulovero t Tilikauden verot Aikaisempien tilikausien verot Ik , ,33 0,OO 0,OO TI LI KAU 0 EN. VO ITiO , ,90 Kaiannin SäastöpanM

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Eräjärven Säästöpankin, Hauhon Säästöpankin, Luopioisten Säästöpankin ja Längelmäen Säästöpankin konttorit

Eräjärven Säästöpankin, Hauhon Säästöpankin, Luopioisten Säästöpankin ja Längelmäen Säästöpankin konttorit Tarjousesite Debentuurilaina 1/2006 Liikkeeseenlaskijat: Korko: Emissiokurssi: Eräjärven Säästöpankki Hauhon Säästöpankki Luopioisten Säästöpankki Längelmäen Säästöpankki Verollinen 3,10 % kiinteä vuotuinen

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Tarjousesite Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Debentuuri lainan I ii k keeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-aika E mi ss io ku rss i Lainan määrä Verollinen 3,15 % kiinteä

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Tarjousesi te Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Debentuuri lai nan Ii i kkeeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-ai ka Emissiokurssi Lainan määrä Verollinen 3,25 YO kiinteä nimelliskorko

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2004. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2004. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Tarjousesite Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2004 Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Korko: Kurssi: 3,10 /o kiinteä vuotuinen korko. (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005

Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 TARJOUSESITE Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 5.000.000 euroa 1 Liikkeeseenlaskija: Huittisten Säästöpankki Lauttakylänkatu 5 32700 Huittinen y-tunnus 0132825-1 kotipaikka Huittinen puh.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Debentuurilaina I/2005

Debentuurilaina I/2005 Tarjousesite Lammin Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 Lainan kokonaismäärä enintään 2.000.000 euroa Nimelliskorko 3,00 % Emissiokurssi vaihtuva Tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin mukaan Laina-aika

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TARJOUSESITE. Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005. 2.000.000 euroa

TARJOUSESITE. Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005. 2.000.000 euroa TARJOUSESITE Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 2.000.000 euroa Liikkeeseenlaskija: Padasjoen Säästöpankki Keskustie 20 17500 Padasjoki y-tunnus 0151889-9 kotipaikka Padasjoki puh. (03) 522

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Verollinen 1,5 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005

LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005 - 1 - TARJOUSESITE LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005 Lainan kokonaismäärä enintään 2.000.000 euroa. Nimelliskorko 3,50 % Emissiokurssi on vaihtuva, lainan tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin

Lisätiedot

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2004

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2004 Tarjousesite Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2004 Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Liedon Säästöpankki Korko: Verollinen 2,80 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Kausi lyhyesti Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 15,7 % 1 672,9 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWD aiemmin Kotitalouksien säästäminen

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI SUUPOHJAN OSUUSPANKKI TILINPÄÄTÖS 2003 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1-31.12.2003... 3 PANKIN LIIKETOIMINTA... 3 TULOS... 3 TASE... 5 Talletukset... 5 Muu vieras pääoma ja sitoumukset... 5 Luotonanto...

Lisätiedot

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Vakavaraisuussuhde, %: 21,02 % (16,54 %) Liikevoitto (milj. eur): 10,2 (10,7) Varainhankinta (milj. eur): 1 480,7 (1 371,5) Koko luotonanto (milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 44 724 (45 051), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 18,5 % (18,1%), katsauskauden

Lisätiedot

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina II/2004

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina II/2004 Tarjousesite Liedon Säästöpankin Debentuurilaina II/2004 Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Liedon Säästöpankki Korko: Verollinen 2,80 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004

Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004 . *., Tarjouses i te Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004 Lainan kokonaismäärä enintään 2.500.000 euroa Nimelliskorko 3,15 % Emissiokurssi vaihtuva Tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Yhteenveto Suomen talous piristyi vuoden 2004 alkupuoliskolla. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui vahvana hyvän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 Asiakkaita: 45 368 (45 902), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 17,01 % (16,88 %) Liikevoitto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004. Lainan kokonaismäärä enintään 2.600.000 euroa.

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004. Lainan kokonaismäärä enintään 2.600.000 euroa. TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 Lainan kokonaismäärä enintään 2.600.000 euroa. Nimelliskorko 2,30 %. Emissiokurssi vaihtuva, lainan tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2003

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2003 Tarjousesite Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2003 Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Liedon Säästöpankki Korko: Verollinen 3,00 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KURIKAN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS

KURIKAN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS KURIKAN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Yritys- ja yhteisötunnus: 0180229-1 Postiosoite: PL 11, 61301 KURIKKA Käyntiosoite: Keskuspuistikko 7 Kurikka Kotipaikka: Kurikka SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot