Hyvä vesi puhdas ympäristö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä vesi puhdas ympäristö"

Transkriptio

1 Hyvä vesi puhdas ympäristö

2 4 Kuopion vesi Kuopion vesi Verkostoon pumpatun veden laatu Vedentuotantolaitos Itkonniemi Melalahti Vehmersalmi Kurkimäki STMA 46/000 Veden laatu Tavoitetaso ph 7,6 7,9 7, 7,0 6,...9, Koliform. bakt. pmy/00 ml TALOUSVEDEN TUOTANTO Kaupunkialueen raakavedenhankinta perustuu rantaimeytykseen päävedenottamoilla Jänneniemessä ja Hietasalossa. Rantaimeytyksessä järvivesi suotautuu vettä johtavien maakerrosten läpi, jolloin orgaaninen aines ja vedessä olevat mikrobit poistuvat tehokkaasti. Jänneniemen veden käsittelyksi riittää raudan ja mangaanin poisto, joka toteutetaan kaksivaiheisella biologisella pikahiekkasuodatuksella. Veden kovuus (kalkki ja magnesiumpitoisuus) on korkeampi kuin tyypillisessä pohjavedessä Suomessa, sillä Jänneniemen maaperä on kalkkipitoinen. Vedenpuhdistuksessa ei käytetä mitään kemikaaleja. Hietasalon vesi on Jänneniemen vettä pehmeämpää ja sisältää raudan sekä mangaanin lisäksi myös humusta. Kaupungin päävesilaitoksena toimii Itkonniemen vesilaitos, josta päävedenottamoiden vesi johdetaan keskitetysti kulutukseen. Hietasalon vesi puhdistetaan Itkonniemellä kemiallisella saostuksella, jota on tehostettu raudan ja mangaanin esihapetuksella. Laitokselta jakeluun lähtevä vesi desinfioidaan kloorilla ennen kulutukseen johtamista. Laitoksella sijaitsee myös vedentuotannon keskusvalvomo, jonka kaukovalvonnan piiriin kuuluvat kaikki vedenottamot. Production of Drinking Water Acquisition of raw water in the Kuopio city area is based on bank filtration at the main water supply plants in Jänneniemi and Hietasalo. In bank filtration, lake water is filtrated through layers of water-bearing soil, which efficiently removes organic matter and microbes from the water. Removal of iron and manganese constitutes sufficient treatment of the Jänneniemi water, carried out through biological rapid sand filtration in two phases. The hardness level of the water (lime and magnesium content) is higher than in typical groundwater in Finland, because the soil in Jänneniemi contains a large amount of lime. No chemicals are used in the water purification. Water from Hietasalo is softer than in Jänneniemi and contains humus in addition to iron and manganese. The main waterworks of the city is the Itkonniemi waterworks. From there, water coming from the main water intake plants is supplied to consumers in a centralised manner. Hietasalo water is purified in Itkonniemi by the chemical coagulation, which is made more effective through pre oxidation of iron and manganese. Water entering distribution from the works is disinfected with chlorine before it is supplied to consumers. The facility also houses the central control room for water production, and all of the water supply plants are covered by its remote monitoring. Itkonniemen vesilaitos. Laborantti Maritta Tasken työnsä äärellä. Kaupunkialueen vedenkulutus on n m /vrk ja molemmat päävedenottamot pystyvät tarvittaessa yksinään turvaamaan koko kaupungin tarpeen. Normaalisti / vedestä otetaan Jänneniemestä ja loput Hietasalosta. Itkonniemen vesilaitoksella on lisäksi mahdollisuus järvivedenottoon varavesilähteenä. Melalahden ja Vehmersalmen taajamien vesi on pohjavettä ja Kurkimäen kalliopohjavettä. Veden käsittelynä Melalahdessa ja Vehmersalmella on alkalointi ja Kurkimäessä hidassuodatus. Kaikkien ottamoiden vesi desinfioidaan ultraviolettivalolla ennen kulutukseen johtamista. Talousveden laatua tutkitaan viranomaisvalvonnan lisäksi Itkonniemen vesilaitoksen laboratoriossa päivittäin. Raakavesikaivoista, verkoston varrelta ja vesilaitoksilta otetaan vuosittain yli 4000 vesinäytettä ja näytteistä tehdään yli analyysiä. Kuopion talousvesi täyttää hyvin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositusarvot. Total consumption of drinking water in the Kuopio city area is approx. 7,000 m per day, and each of the main water intake plants can produce enough water for the city, if necessary. Usually, two thirds of the water is obtained from Jänneniemi and the rest from Hietasalo. Additionally, the Itkonniemi waterworks is capable of accepting lake water as a reserve water source. The water for the Melalahti and Vehmersalmi population centres is groundwater, and in Kurkimäki it is rock groundwater. The water treatment method in Melalahti and Vehmersalmi is alkalizing by lime rock filtration, and in Kurkimäki it is slow sand filtration. Water from all the supply plants is disinfected with ultraviolet light before it is supplied to consumers. In addition to monitoring by public authorities, the quality of the drinking water is examined in the laboratory of the Itkonniemi waterworks on a daily basis. More than 4,000 water samples are taken from raw water wells, along the distribution network and from the waterworks, and more than 4,000 analyses are performed from the samples. The drinking water in Kuopio is well within the quality requirements and easily fulfils the recommendations set for drinking water. Vaatimus E. coli, alustava pmy/00 ml Suositus Hapettuvuus COD Mn -O, mg/l,0 0, 0, 0,9 Rauta µg/l 8 <9 00 Mangaani µg/l <6 <6 0 Kokonaiskovuus mmol/l 0,9 0,7 0,,0 Kokonaiskovuus dh,,9,9,8 KovuusluoKKA Keskikova pehmeä pehmeä keskikova Kuopion vesijohtovesi on tasalaatuista ja täyttää hyvin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositusarvot. Taulukon tiedot ovat vuodelta 008. Jänneniemen biologinen pikahiekkasuodatuslaitos, virtauskaavio Jänneniemi biological rapid sand filtration plant, flow chart Kaivot (Raakavesi) Wells (Raw water) Biologinen pikahiekka-suodatus (Raudan poisto) Biological rapid sand filtration (Iron removal) Itkonniemen vesilaitos, virtauskaavio Itkonniemi water treatment plant, flow chart Kaivot (Hietasalo) Wells (Hietasalo island) Esi-ilmastus Aeration 4 Ilmastus Aeration Permanganaatti Permanganate Hämmennys Mixing Ilmastus Aeration Flotaatio Flotation Biologinen pikahiekka-suodatus (Mangaanin poisto) Biological rapid sand filtration (Manganese removal) Hiekkasuodatus Sand filtration Alavesi-säiliö Water tank 4 UV-desinfiointi UV-disinfection Jänneniemen (/) ja Itkonniemellä puhdistetun Hietasalon (/) veden sekoittaminen Mixing of water produced in Jänneniemi (/) and Itkonniemi (/) Kalkki Lime Kaliumpermanganaatti Potassium permanganate Alumiinisulfaatti Aluminium sulphate Hiilidioksidi Carbon dioxide Natrimuhypoloriitti Sodium hypochlorite Jänneniemen ympäristön kylät ja naapurikunnat To Jänneniemi area Alavesi-säiliö Water tank Kulutukseen Drinking water

3 6 Kuopion vesi Kuopion vesi 7 Vesihuollon saneeraustyömaa Lampaankujalla Jynkässä. VEDEN JAKELU JA VIEMÄRÖINTI Vesihuoltoverkoston kokonaispituus on n. 07 kilometriä, josta 46 kilometriä on vesijohtoa, 0 kilometriä jätevesiviemäriä ja 60 kilometriä hulevesiviemäriä. Viime vuosina uutta verkostoa on valmistunut vuosittain n. kilometriä ja olevia verkostoja on saneerattu n. kilometriä. Kaupunkialueen vesijohtoverkostoa on rakennettu Itkonniemen vesilaitoksen käyttöönottovuodesta 9 alkaen ja vanhimpia verkoston osia on vieläkin käytössä. Suuri osa keskustan päävesijohdoista on tehty 90- ja 960-luvuilla. Viemärien ja alueellisten puhdistamoiden rakentaminen keskustaan ja sen lähimmille asuntoalueille alkoi luvuilla. Myös vanhimpia viemäriosuuksia on paikoin edelleen käytössä. Kuopion kasvu voimistui 970-luvulla, jolloin alettiin rakentaa laajemmin pääverkostoyhteyksiä keskustasta asuntoalueille. Lehtoniemen puhdistamon valmistuminen vuonna 974 mahdollisti jätevesien puhdistuksen keskittämisen Lehtoniemeen ja viemäröintialueet alkoivat laajentua suunnitelmallisesti. Samalla alueellisista puhdistamoista luovuttiin. 970-luvulta aina 990-luvun lopulle saakka rakennettiin asuntoalueiden välisiä pääverkostoja sekä alueiden sisäisiä jakeluverkostoja. 000-luvulla verkostojen rakentamisen pääpaino on ollut toimintavarmuuden parantamisessa: päävesijohtoja sekä viemäreitä on suunnitelmallisesti saneerattu ja vesihuollon toimivuutta varmistettu rakentamalla rinnakkaisyhteyksiä. Lisäksi verkostoja on rakennettu erityisesti Saaristokaupungin asuntotuotannon ja Kuopion eteläisten yritysalueiden tarpeisiin. Verkostomateriaaleista käytössä ovat vesijohtojen osalta yleisimmin muovi ja valurauta, jätevesiviemärien osalta muovi ja betoni sekä hulevesiviemärien osalta betoni. Verkoston vuotovesiprosentti vuonna 008 oli vesijohtojen osalta 9 % ja jätevesiviemärien osalta 0 %. Vesijohtoverkoston pituuden ja vuotojen kehitys Putkiasentajat Tuomo Laakkonen ja Petri Martikainen verkoston kunnossapitotehtävissä. Kpl/v km Water Distribution and Sewage Services 0 00 The total length of the water distribution network is approx.,07 km, with 46 km of drinking water pipes, 0 km of sewers, and 60 km of storm drains. In the past few years, about km of new pipe lines have been constructed and roughly km of existing lines have been repaired each year. Construction of the water supply network for the urban area began in 9, the year when the Itkonniemi waterworks was commissioned, and the oldest sections of the network are still in use today. Most of the water mains in the city centre were created in the 90s and 60s. Construction of sewers and regional waste water treatment plants in the city centre and adjoining residential areas began in the 940s 0s. In many places, the oldest sections of the sewer network are still being used. Kuopio s growth intensified in the 970s, when construction of mains network connections from the centre to residential areas began on a larger scale. Completion of the Lehtoniemi waste water treatment plant in 974 enabled the city to concentrate its treatment of wastewater in Lehtoniemi, and sewer basins began to undergo methodical expansion. This coincided with the decision to do away with regional treatment plants. Construction of mains networks between residential areas and distribution networks within such areas continued from the 970s until the end of the 990s. In the st century, the focus of network construction has been on improvement in the reliability of operations: water mains and sewers have been renovated, and solidly functional water management has been ensured through the building of parallel connections. Furthermore, networks have been built to meet the needs of construction of residential areas in the Saaristokaupunki and the southern business districts of Kuopio. For water pipe networks, the most commonly used materials are plastic and cast iron, in wastewater sewers plastic and concrete, and for storm drains concrete. In 008, the seepage percentage of the network was 9% in water pipes and 0% in wastewater sewers Syöpymävuodot Muut vuodot Vesijohtoverkoston pituus

4 8 Kuopion vesi Kuopion vesi 9 Jäteveden määrä, laatu ja puhdistusvaatimukset Jätevedenpuhdistamo Lehtoniemi Melalahti Kurkimäki Vehmersalmi Vuosi-ka / Vuosi-ka / Vuosi-ka / Vuosi-ka / Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo Puhdistamolle tuleva virtaama m /d Ohitukset m /d,9 0, Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon käyttöpäivystäjä Markku Savolainen puhdistetun veden äärellä tarkastelemassa työn tulosta. BOD 7atu tuleva kg/d Vesistöön kg/d 60 0,48 0,78 0,4 TULeva mg/l Vesistöön mg/l 7,4 /,9 /,0 /,7 / puhdistusteho % 98 / / / / 90 Fosfori tuleva kg P/d 40,,,7 Vesistöön kg P/d 7,4 0,0 0,064 0,0 TULeva mg P/l 7 7,7 Vesistöön mg P/l 0,4 / 0,6 0, / 0,7 0,4 / 0,6 0,7 / 0,6 puhdistusteho % 97 / / 90 9 / / 90 JÄTEVEDEN PUHDISTUS Kaupunkialueen jätevedet puhdistetaan Lehtoniemen keskuspuhdistamolla. Lehtoniemen puhdistamo on perinteinen rinnakkaissaostuslaitos, jonka fosforinpoistoa on tehostettu esisaostuksella. Puhdistusprosessissa jätevedestä poistetaan mekaanisesti hiekka ja kiinteät jätteet, biologisesti orgaaninen aines ja typpi sekä kemiallisesti fosfori. Puhdistetut vedet johdetaan Etelä-Kallaveteen. Vesiprosessissa erotetut lietteet mädätetään ja prosessin lopputuotteena syntyy biokaasua sekä lietettä. Biokaasu hyödynnetään puhdistamolla tarvittavan sähkön ja lämmön tuotannossa ja sen ansiosta puhdistamo on energian suhteen lähes omavarainen. Mädätys vähentää myös lietteen määrää ja parantaa olennaisesti sen hygieenistä laatua. Liete käytetään hyödyksi alueiden maisemoinnissa. Vehmersalmen, Melalahden ja Kurkimäen bioroottorilaitoksissa puhdistusprosessi on biologiskemiallinen. Bioroottoreiden toimintaa on tehostettu esiselkeytyksellä ja fosforinpoistoa saostuskemikaalilla. Vehmersalmen ja Melalahden puhdistamoiden lietteet kompostoidaan laitosalueille rakennetuilla kompostikentillä. Kurkimäestä lietteet kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi Lehtoniemeen. Haja-asutuksen jätevesilietteitä otetaan vastaan Lehtoniemen, Vehmersalmen ja Melalahden puhdistamoilla. Kaikki puhdistamot kuuluvat Lehtoniemen puhdistamon kaukovalvonnan piiriin. Lehtoniemen puhdistamon laboratoriossa tutkitaan puhdistamoille tulevan ja sieltä lähtevän jäteveden laatua sekä lietteen ja biokaasun laatua. Puhdistusprosessin eri vaiheista otetaan vuosittain n. 700 näytettä ja tehdään 900 analyysiä. Viranomaisvalvonnan ohella suoritettavalla käyttötarkkailulla varmistetaan puhdistamoiden prosessien toimivuutta ja hyvät puhdistustulokset. Kaikkien puhdistamoiden puhdistustulokset ovat täyttäneet hyvin ympäristölupien mukaiset puhdistusvaatimukset. NH 4 -N vesistöön kg NH 4 /d 40,,9, NH 4 -N vesistöön mg NH 4 /l 0 9,4 Nitrifikaatio puhdistusteho % Tavoite 80 Kaikkien puhdistamoiden puhdistustulokset ovat täyttäneet hyvin lupaehtojen vaatimukset. Taulukon tiedot ovat vuodelta 008. Lehtoniemen puhdistamolle on annettu uudet puhdistusvaatimukset Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 4/007. Lupapäätöksestä on tehty jatkovalitus, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Taulukon puhdistusvaatimukset on esitetty voimassa olevan luvan mukaisina. Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo, virtauskaavio Lehtoniemi waste water treatment plant, flow chart Treatment of Wastewater Wastewater from the urban area is treated in the Lehtoniemi central waste water treatment plant. This is a traditional simultaneous precipitation plant, where removal of phosphorus is boosted through chemical coagulation. In the treatment process, sand and solid waste are removed from the wastewater mechanically, organic matter and nitrogen biologically, and phosphorus chemically. The treated waters are piped to Lake Kallavesi. Slurry separated out in the treatment process is digested, and the end result of the process is biogas and sludge. The biogas is utilised at the treatment plant in production of electricity and heat, which makes the plant almost self-sufficient where energy is concerned. Digestion also reduces the amount of sludge and substantially improves its level of cleanliness. The sludge is used in landscaping. The treatment process in the biorotor plants in Vehmersalmi, Melalahti, and Kurkimäki is biological chemical. The biorotors have been made more efficient through presedimentation and chemical coagulation of phosphorus. Sludge from the Vehmersalmi and Melalahti treatment plants is composted on compost fields built near the plant, while that from Kurkimäki is transported for further processing in Lehtoniemi. Wastewater sludge from rural areas is accepted at the Lehtoniemi, Vehmersalmi, and Melalahti plants. All of the plants are monitored remotely from the Lehtoniemi treatment plant. The laboratory in the Lehtoniemi plant examines the quality of wastewater coming in and going out as well as that of the sludge and biogas. Approximately,700 samples are taken and,900 analyses carried out every year for monitoring the various phases of the treatment process. Operating controls carried out in addition to monitoring by public authorities ensure effectiveness and good treatment results for the processes in the plants. The treatment results of all the waste water treatment plants are well within the bounds of the treatment requirements set in the various environmental permits. Välppäys ja hiekanerotus Screening and Sand removal Välpe ja hiekka kaatopaikalle Screenings and sand to the dumping place Rejekti Reject Esiselkeytys Pre-sedimentation Liete Sludge Lietteen tiivistys Sludge thickening Ilmastus Biological purification Mädätys Digestions Jälkiselkeytys Post-sedimentation Lietteen kuivatus Sludge drying Kaasu Lämmön ja sähkön tuotanto Biogas production of heat and electricity Vesistöön To lake Kallavesi Kalkki Lime Ferrosulfaatti Ferrous sulphate Polymeeri Polymer Liete Alueiden maisemointi Sludge To landscaping areas

5 0 Kuopion vesi Kuopion vesi Kuopion vesi liikelaitos Suunnittelu ja asiakaspalvelu YMPÄRISTÖ Projektimestari Vilho Taskinen suorittamassa Jänneniemen vesilaitoksen ympäristövaikutusten seurantaa. Suokatu 4 C, 700 Kuopio Puhelin (vaihde) (07) 8 Faksi (07) 8 6 Sähköposti Internet postiosoite PL 097, 70 KUOPIO Kuopion Vesi seuraa aktiivisesti oman toimintansa vaikutuksia ympäristöön ja ottaa ympäristönäkökohdat myös huomioon kaikessa toiminnassaan. Jänneniemen vedenottamolla on laaja ympäristövaikutusten seurantaohjelma. Vedenottoluvan mukaisen tarkkailuohjelman lisäksi tutkitaan mm. rantaimeytyksen vaikutuksia pohjaveden laatuun sekä vedenhankintavesistöön. Jätevedenpuhdistamoiden vaikutuksia purkuvesistöjen tilaan seurataan kuormitustarkkailuohjelmien mukaisesti. Lehtoniemen keskuspuhdistamon purkualueen paikallisia vesistövaikutuksia pyritään vähentämään syvänteiden talviaikaisella hapetuksella sekä kalanpoikasistutuksin. Myös puhdistamon energiatehokkuutta pyritään jatkuvasti lisäämään sekä prosessien ja viemäriverkoston toimintavarmuutta parantamaan. Mainittavaa on lisäksi biokaasun hyötykäyttö, jolla vaikutetaan osaltaan Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman mukaiseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen; jäteveden puhdistuksen päästöt ovatkin vain noin 0, % Kuopion kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Kuopion Vesi on mukana myös toiminta-alueensa häiriöherkkien vesistöjen suojelussa mm. suunnittelemalla ja rakentamalla erilaisia hulevesien käsittelyratkaisuja. Lisäksi Kuopion Vesi on mukana toimintaa ennakoivassa ympäristönsuojelun suunnittelussa ja vesihuollon kehittämiseen liittyvässä tutkimustoiminnassa. Keskeisiä keinoja ovat mm. osallistuminen maankäytön ja vesienhoidon suunnitteluun sekä erilaiset yhteisprojektit oppilaitosten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Vedentuotanto Itkonniemenkatu 8, 7000 KUOPIO Puhelin (07) 8 6 Faksi (07) 8 7 postiosoite PL 097, 70 KUOPIO Verkosto Hakalahdentie, KUOPIO Puhelin (07) 8 69 Faksi (07) postiosoite PL 097, 70 KUOPIO The Environment Kuopio Water actively monitors the effects of its operations on the environment and takes the environment into account in all of its activities. The Jänneniemi water intake plant applies an extensive follow-up programme related to effects on the environment. The plant has a control programme operating in accordance with its water intake permit, and it also studies the effects of bank filtration on the quality of the groundwater and the water acquisition sources. The effects of wastewater treatment plants on the condition of receiving bodies of water are monitored according to load control programmes. The city aims to reduce the local effects on the receiving bodies of water from the central treatment plant in Lehtoniemi through winter oxidation and restocking of fish. The city also works to constantly improve the energy-efficiency of the plant and the reliability of the processes operation and the sewer network. Also worthy of mention is the utilisation of biogas, which has its role in reducing emission of greenhouse gases in accordance with Kuopio s climate strategy; indeed, the treatment of wastewater is responsible for only about 0.% of all greenhouse gas emissions in Kuopio. Kuopio Water also takes part in protection of sensitive bodies of water in its operating area by, for example, designing and constructing a variety of storm water treatment solutions. Furthermore, Kuopio Water participates in the design of proactive environmental protection and research in the development of water management. Key themes in this area include participation in the design of land use and water resources management, and different joint projects with educational institutions and the National Institute for Health and Welfare. Jätevedenpuhdistus Lehtoniementie 480, KUOPIO Puhelin (07) 8 8 Faksi (07) 8 7 postiosoite PL 097, 70 KUOPIO Esitteen toimitus: Kirsi Tähti, Päivi Lankinen ja Eila Pylkkänen. Kuvat: Kuopion Vesi Liikelaitos Käännökset: Translatum Oy. Taitto: Mainostoimisto Crealab. Painatus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

6

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013 Tommi Fred HSY HSY provides waste and water management services for the more than one million residents of

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Vuosi 2009 oli Kuopion Vesi Liikelaitoksen 13. toimintavuosi

Vuosi 2009 oli Kuopion Vesi Liikelaitoksen 13. toimintavuosi Vuosikertomus 2009 sisältö toimitusjohtajan katsaus 3 kuopion vesi lukuina 4 organisaatio 2009 5 suunnittelu ja verkosto 6 vedentuotanto 8 jätevedenpuhdistus 10 talousluvut ja henkilöstö 12 YhteYstiedot

Lisätiedot

Tork Xpress Soft Multifold käsipyyhe. etu

Tork Xpress Soft Multifold käsipyyhe. etu etu Erinomainen imukyky: kuivaa kädet nopeasti Pehmeä: hellävarainen käsille Tork Carry Pack -pakkaus helpottaa käsittelyä ja hävittämistä Lehti kohokuviointi: suunniteltu tekemään kauniin vaikutelman

Lisätiedot

Katri Vala heating and cooling plant - Eco-efficient production of district heating and cooling

Katri Vala heating and cooling plant - Eco-efficient production of district heating and cooling Katri Vala heating and cooling plant - Eco-efficient production of district heating and cooling Marko Riipinen Helsingin Energia Aalto University District heating excursion 14.11.2012 Location of Katri

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

puhtaan veden asialla Kuopion vesi Liikelaitoksen asiakasopas

puhtaan veden asialla Kuopion vesi Liikelaitoksen asiakasopas puhtaan veden asialla Kuopion vesi Liikelaitoksen asiakasopas 2 Kuopion vesi Hyvä Kuopion Veden asiakas Haluamme kertoa tässä asiakasoppaassamme, miten toimia tilanteissa, jotka liittyvät vesihuoltoon

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ 26.3.2012 TIIVISTELMÄ Yleistä Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI

Lisätiedot

Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285)

Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285) Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285) Duration of project: 01 August 2014 30 September 2017 Total budget: 2,051.644 EU contribution: 996,070 Life 2014 infoseminaari ja työpaja

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T032/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code

Lisätiedot

Osaamiskeskus pk-yrityksen yhteistyökumppanina

Osaamiskeskus pk-yrityksen yhteistyökumppanina Osaamiskeskus pk-yrityksen yhteistyökumppanina Watrec Oy Watrec Ltd, Wahreninkatu 11, 30100 Forssa. Tapionkatu 4 A 11, 40100 Jyväskylä, Finland Tel. +358 3 422 2444 Fax +358 3 422 2445 www.watrec.com 1

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus

Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa Kaj Jansson Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus 1 Veden laadun tavoitteet Turvallinen talousvesi Ympäristökuormituksen hallinta jätevedessä Fosfori, kiintoaine,

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Biolaitosyhdistys ry:n seminaari 16.11.2010 Riina Antikainen Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon keskus Sisältö Miksi ravinteet tärkeitä? Miksi

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma 6.4.2017 Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A Manni Hiilineutraali kaupunkialue 2040 mennessä Turun

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos ympäristön suojelijana uusien haasteiden edessä

Vesihuoltolaitos ympäristön suojelijana uusien haasteiden edessä Vesihuoltolaitos ympäristön suojelijana uusien haasteiden edessä Prof. Riku Vahala, Aalto-yliopisto Tall Ships Race Kotkan meripäivät 2017 Meripäiväseminaari 14.7.2017 Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti

Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti Yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansanvälisesti Vesikysymykset kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa Kaj Jansson Maa- ja metsätalousministeriö/luonnonvarasto

Lisätiedot

Laadukasta. vesihuoltopalvelua. Tampereen Vesi tuottaa hyvinvoinnin peruspalveluja: -Vettä, jota on turvallista nauttia ja jätevesipalveluja

Laadukasta. vesihuoltopalvelua. Tampereen Vesi tuottaa hyvinvoinnin peruspalveluja: -Vettä, jota on turvallista nauttia ja jätevesipalveluja Laadukasta vesihuoltopalvelua Tampereen Vesi tuottaa hyvinvoinnin peruspalveluja: -Vettä, jota on turvallista nauttia ja jätevesipalveluja vesistöjen suojelemiseksi. Käytetyn veden viemäröinti ja käsittely

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi From Waste to Traffic Fuel W-Fuel Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi 12.3.2012 Kaisa Manninen MTT Sisältö Laskentaperiaatteet Perus- ja metaaniskenaario Laskennan taustaa Tulokset

Lisätiedot

VIIKKO 40 ( ): Päävesijohto Itkonniemi Kelloniemi saneeraustyöt ovat käynnistyneet, vedenlaatuhäiriöt mahdollisia

VIIKKO 40 ( ): Päävesijohto Itkonniemi Kelloniemi saneeraustyöt ovat käynnistyneet, vedenlaatuhäiriöt mahdollisia 29.9.2017 Sivu 1/1 VIIKKOTIEDOTE VIIKKO 40 (2.10.-8.10.2017): Päävesijohto Itkonniemi Kelloniemi saneeraustyöt ovat käynnistyneet, vedenlaatuhäiriöt mahdollisia Kuopion Vesi on aloittanut päävesijohdon

Lisätiedot

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Sirpa Kurppa, prof. Natural Resources Institute Finland (Luke), New business opportunities, Resources smart circular economy 1 Teppo Tutkija

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Ainevirta analyysi, esimerkkinä ravinteet jätevirroissa

Ainevirta analyysi, esimerkkinä ravinteet jätevirroissa Ainevirta analyysi, esimerkkinä ravinteet jätevirroissa Laura Sokka 14.10.2003 Helsingin yliopisto Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos Ainevirta analyysi (substance flow analysis, SFA) Perustuu aineen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Viikolla 42 työmaalla tehdään työvaiheita, joihin ei liity ennalta tiedossa olevaa kohonnutta vedenlaatuhäiriöiden mahdollisuutta.

Viikolla 42 työmaalla tehdään työvaiheita, joihin ei liity ennalta tiedossa olevaa kohonnutta vedenlaatuhäiriöiden mahdollisuutta. 16.10.2017 VIIKKOTIEDOTE VIIKKO 42 (16.10.-22.10.2017): Päävesijohto Itkonniemi Kelloniemi saneeraustyöt jatkuvat viikolla 42 työvaiheilla, joihin ei liityy ennalta tiedossa olevaa kohonnutta vedenlaatuhäiriöiden

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Viikoilla työmaalla tehdään työvaiheita, joihin ei liity ennalta tiedossa olevaa kohonnutta vedenlaatuhäiriöiden mahdollisuutta.

Viikoilla työmaalla tehdään työvaiheita, joihin ei liity ennalta tiedossa olevaa kohonnutta vedenlaatuhäiriöiden mahdollisuutta. 23.10.2017 VIIKOT 43-48 (23.10.-3.12.2017): Päävesijohto Itkonniemi Kelloniemi saneeraustyöt jatkuvat viikkojen 43-48 aikana työvaiheilla, joihin ei liityy ennalta tiedossa olevaa kohonnutta vedenlaatuhäiriöiden

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 7/ (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta Asianro 4624/11.01.

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 7/ (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta Asianro 4624/11.01. Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 32 Asianro 4624/11.01.00/2015 Ympäristö- ja vesitalouslupahakemus / Finnpulp Oy / Dnro ISAVI/1171/2016 / Kuopion Vesi Liikelaitoksen muistutus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJAN KATSAUS Virtain nykyinen keskuspuhdistamo rakennettiin vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 1983,

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 3/2017, 7.3.2017 (5jatur). Puhdistamolle tuleva kuormitus oli orgaanisen aineen osalta keskimääräisellä tasollaan (noin 2000 kg/d), mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Materiaalivirrat ja ilmastonmuutos Teollisen ekologian seuran seminaari 28.4.2008 Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus Teoreettinen lähestymismalli

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot

Hygienisoinnin määritelmä

Hygienisoinnin määritelmä Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola 19.3.2015 Jätevesien hygienisointi Saijariina Toivikko 12.3.2015 1 Saijariina Toivikko Hygienisoinnin määritelmä Hygienisointi = Jäteveden ja lietteen patogeenien määrän

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Kuva 210 x 205 mm (+ leikkuuvarat)

Kuva 210 x 205 mm (+ leikkuuvarat) Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Kuva 210 x 205 mm (+ leikkuuvarat) Viikinmäen jätevedenpuhdistamo 10 kilometriä Helsingin Viikinmäen

Lisätiedot

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines SYKE Helsinki 28.8.2015 Jaakko Seppälä M.Sc Eng. Head of the Board EHP-Tekniikka Ltd. EHP-Tekniikka Oy Jaakko

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets S-18.3153 Sähkön jakelu ja markkinat S-18.3154 Electricity Distribution and Markets Voltage Sag 1) Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku tapahtuu 20 kv lähdöllä etäisyydellä 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km

Lisätiedot

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia

Lisätiedot

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite.

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite. NatWat-prosessi Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto Ferro Environment Tekninen NatWat-esite Ferroplan NW Natural water Pohjaveden puhdistusmoduulit Ferroplan Natural

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T042/A24/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-PORILAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun

Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY Jätevedenpuhdistus/HSY vesihuollon toimiala Jätevedenpuhdistus HSY:ssä 2 Jätevedenpuhd istus/hsy Jätevettä syntyy

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 3.8.2017 17-2767 #1 1 (6) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Vuoden vaihteen jälkeen työt jatkuvat Virtasalmenkadun läheisyydessä.

Vuoden vaihteen jälkeen työt jatkuvat Virtasalmenkadun läheisyydessä. 4.12.2017 VIIKOT 49-52/2017 ja 1/2018 (4.12.2017-7.1.2018): Päävesijohto Itkonniemi Kelloniemi saneeraustyöt jatkuvat työvaiheilla, joihin ei liityy ennalta tiedossa olevaa kohonnutta vedenlaatuhäiriöiden

Lisätiedot

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo Greenfield Consulting Ltd PHONE: +358 40 502 8300 Reelinki 30, 01100 Itäsalmi, Finland FAX: +358 9 8683 6980 www.greenfieldconsulting.fi E-MAIL: herkko@greenfieldconsulting.fi

Lisätiedot

Olli-Pekka Penttinen, FT, Dos.

Olli-Pekka Penttinen, FT, Dos. PROJECT «INTERCLUSTER LABORATORY ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RISKS ASSESSMENT (ILEPRA)» Rajanylityksiä Rajat ylittävää yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä ILEPRA-projekti eli Intercluster laboratory

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008 Certificate No. 1111-12 has granted this certificate as proof that the quality system of complies with the requirements of the standard ISO 9001:2008 Certification covers Environmental management services

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot