Hyvä vesi puhdas ympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä vesi puhdas ympäristö"

Transkriptio

1 Hyvä vesi puhdas ympäristö

2 4 Kuopion vesi Kuopion vesi Verkostoon pumpatun veden laatu Vedentuotantolaitos Itkonniemi Melalahti Vehmersalmi Kurkimäki STMA 46/000 Veden laatu Tavoitetaso ph 7,6 7,9 7, 7,0 6,...9, Koliform. bakt. pmy/00 ml TALOUSVEDEN TUOTANTO Kaupunkialueen raakavedenhankinta perustuu rantaimeytykseen päävedenottamoilla Jänneniemessä ja Hietasalossa. Rantaimeytyksessä järvivesi suotautuu vettä johtavien maakerrosten läpi, jolloin orgaaninen aines ja vedessä olevat mikrobit poistuvat tehokkaasti. Jänneniemen veden käsittelyksi riittää raudan ja mangaanin poisto, joka toteutetaan kaksivaiheisella biologisella pikahiekkasuodatuksella. Veden kovuus (kalkki ja magnesiumpitoisuus) on korkeampi kuin tyypillisessä pohjavedessä Suomessa, sillä Jänneniemen maaperä on kalkkipitoinen. Vedenpuhdistuksessa ei käytetä mitään kemikaaleja. Hietasalon vesi on Jänneniemen vettä pehmeämpää ja sisältää raudan sekä mangaanin lisäksi myös humusta. Kaupungin päävesilaitoksena toimii Itkonniemen vesilaitos, josta päävedenottamoiden vesi johdetaan keskitetysti kulutukseen. Hietasalon vesi puhdistetaan Itkonniemellä kemiallisella saostuksella, jota on tehostettu raudan ja mangaanin esihapetuksella. Laitokselta jakeluun lähtevä vesi desinfioidaan kloorilla ennen kulutukseen johtamista. Laitoksella sijaitsee myös vedentuotannon keskusvalvomo, jonka kaukovalvonnan piiriin kuuluvat kaikki vedenottamot. Production of Drinking Water Acquisition of raw water in the Kuopio city area is based on bank filtration at the main water supply plants in Jänneniemi and Hietasalo. In bank filtration, lake water is filtrated through layers of water-bearing soil, which efficiently removes organic matter and microbes from the water. Removal of iron and manganese constitutes sufficient treatment of the Jänneniemi water, carried out through biological rapid sand filtration in two phases. The hardness level of the water (lime and magnesium content) is higher than in typical groundwater in Finland, because the soil in Jänneniemi contains a large amount of lime. No chemicals are used in the water purification. Water from Hietasalo is softer than in Jänneniemi and contains humus in addition to iron and manganese. The main waterworks of the city is the Itkonniemi waterworks. From there, water coming from the main water intake plants is supplied to consumers in a centralised manner. Hietasalo water is purified in Itkonniemi by the chemical coagulation, which is made more effective through pre oxidation of iron and manganese. Water entering distribution from the works is disinfected with chlorine before it is supplied to consumers. The facility also houses the central control room for water production, and all of the water supply plants are covered by its remote monitoring. Itkonniemen vesilaitos. Laborantti Maritta Tasken työnsä äärellä. Kaupunkialueen vedenkulutus on n m /vrk ja molemmat päävedenottamot pystyvät tarvittaessa yksinään turvaamaan koko kaupungin tarpeen. Normaalisti / vedestä otetaan Jänneniemestä ja loput Hietasalosta. Itkonniemen vesilaitoksella on lisäksi mahdollisuus järvivedenottoon varavesilähteenä. Melalahden ja Vehmersalmen taajamien vesi on pohjavettä ja Kurkimäen kalliopohjavettä. Veden käsittelynä Melalahdessa ja Vehmersalmella on alkalointi ja Kurkimäessä hidassuodatus. Kaikkien ottamoiden vesi desinfioidaan ultraviolettivalolla ennen kulutukseen johtamista. Talousveden laatua tutkitaan viranomaisvalvonnan lisäksi Itkonniemen vesilaitoksen laboratoriossa päivittäin. Raakavesikaivoista, verkoston varrelta ja vesilaitoksilta otetaan vuosittain yli 4000 vesinäytettä ja näytteistä tehdään yli analyysiä. Kuopion talousvesi täyttää hyvin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositusarvot. Total consumption of drinking water in the Kuopio city area is approx. 7,000 m per day, and each of the main water intake plants can produce enough water for the city, if necessary. Usually, two thirds of the water is obtained from Jänneniemi and the rest from Hietasalo. Additionally, the Itkonniemi waterworks is capable of accepting lake water as a reserve water source. The water for the Melalahti and Vehmersalmi population centres is groundwater, and in Kurkimäki it is rock groundwater. The water treatment method in Melalahti and Vehmersalmi is alkalizing by lime rock filtration, and in Kurkimäki it is slow sand filtration. Water from all the supply plants is disinfected with ultraviolet light before it is supplied to consumers. In addition to monitoring by public authorities, the quality of the drinking water is examined in the laboratory of the Itkonniemi waterworks on a daily basis. More than 4,000 water samples are taken from raw water wells, along the distribution network and from the waterworks, and more than 4,000 analyses are performed from the samples. The drinking water in Kuopio is well within the quality requirements and easily fulfils the recommendations set for drinking water. Vaatimus E. coli, alustava pmy/00 ml Suositus Hapettuvuus COD Mn -O, mg/l,0 0, 0, 0,9 Rauta µg/l 8 <9 00 Mangaani µg/l <6 <6 0 Kokonaiskovuus mmol/l 0,9 0,7 0,,0 Kokonaiskovuus dh,,9,9,8 KovuusluoKKA Keskikova pehmeä pehmeä keskikova Kuopion vesijohtovesi on tasalaatuista ja täyttää hyvin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositusarvot. Taulukon tiedot ovat vuodelta 008. Jänneniemen biologinen pikahiekkasuodatuslaitos, virtauskaavio Jänneniemi biological rapid sand filtration plant, flow chart Kaivot (Raakavesi) Wells (Raw water) Biologinen pikahiekka-suodatus (Raudan poisto) Biological rapid sand filtration (Iron removal) Itkonniemen vesilaitos, virtauskaavio Itkonniemi water treatment plant, flow chart Kaivot (Hietasalo) Wells (Hietasalo island) Esi-ilmastus Aeration 4 Ilmastus Aeration Permanganaatti Permanganate Hämmennys Mixing Ilmastus Aeration Flotaatio Flotation Biologinen pikahiekka-suodatus (Mangaanin poisto) Biological rapid sand filtration (Manganese removal) Hiekkasuodatus Sand filtration Alavesi-säiliö Water tank 4 UV-desinfiointi UV-disinfection Jänneniemen (/) ja Itkonniemellä puhdistetun Hietasalon (/) veden sekoittaminen Mixing of water produced in Jänneniemi (/) and Itkonniemi (/) Kalkki Lime Kaliumpermanganaatti Potassium permanganate Alumiinisulfaatti Aluminium sulphate Hiilidioksidi Carbon dioxide Natrimuhypoloriitti Sodium hypochlorite Jänneniemen ympäristön kylät ja naapurikunnat To Jänneniemi area Alavesi-säiliö Water tank Kulutukseen Drinking water

3 6 Kuopion vesi Kuopion vesi 7 Vesihuollon saneeraustyömaa Lampaankujalla Jynkässä. VEDEN JAKELU JA VIEMÄRÖINTI Vesihuoltoverkoston kokonaispituus on n. 07 kilometriä, josta 46 kilometriä on vesijohtoa, 0 kilometriä jätevesiviemäriä ja 60 kilometriä hulevesiviemäriä. Viime vuosina uutta verkostoa on valmistunut vuosittain n. kilometriä ja olevia verkostoja on saneerattu n. kilometriä. Kaupunkialueen vesijohtoverkostoa on rakennettu Itkonniemen vesilaitoksen käyttöönottovuodesta 9 alkaen ja vanhimpia verkoston osia on vieläkin käytössä. Suuri osa keskustan päävesijohdoista on tehty 90- ja 960-luvuilla. Viemärien ja alueellisten puhdistamoiden rakentaminen keskustaan ja sen lähimmille asuntoalueille alkoi luvuilla. Myös vanhimpia viemäriosuuksia on paikoin edelleen käytössä. Kuopion kasvu voimistui 970-luvulla, jolloin alettiin rakentaa laajemmin pääverkostoyhteyksiä keskustasta asuntoalueille. Lehtoniemen puhdistamon valmistuminen vuonna 974 mahdollisti jätevesien puhdistuksen keskittämisen Lehtoniemeen ja viemäröintialueet alkoivat laajentua suunnitelmallisesti. Samalla alueellisista puhdistamoista luovuttiin. 970-luvulta aina 990-luvun lopulle saakka rakennettiin asuntoalueiden välisiä pääverkostoja sekä alueiden sisäisiä jakeluverkostoja. 000-luvulla verkostojen rakentamisen pääpaino on ollut toimintavarmuuden parantamisessa: päävesijohtoja sekä viemäreitä on suunnitelmallisesti saneerattu ja vesihuollon toimivuutta varmistettu rakentamalla rinnakkaisyhteyksiä. Lisäksi verkostoja on rakennettu erityisesti Saaristokaupungin asuntotuotannon ja Kuopion eteläisten yritysalueiden tarpeisiin. Verkostomateriaaleista käytössä ovat vesijohtojen osalta yleisimmin muovi ja valurauta, jätevesiviemärien osalta muovi ja betoni sekä hulevesiviemärien osalta betoni. Verkoston vuotovesiprosentti vuonna 008 oli vesijohtojen osalta 9 % ja jätevesiviemärien osalta 0 %. Vesijohtoverkoston pituuden ja vuotojen kehitys Putkiasentajat Tuomo Laakkonen ja Petri Martikainen verkoston kunnossapitotehtävissä. Kpl/v km Water Distribution and Sewage Services 0 00 The total length of the water distribution network is approx.,07 km, with 46 km of drinking water pipes, 0 km of sewers, and 60 km of storm drains. In the past few years, about km of new pipe lines have been constructed and roughly km of existing lines have been repaired each year. Construction of the water supply network for the urban area began in 9, the year when the Itkonniemi waterworks was commissioned, and the oldest sections of the network are still in use today. Most of the water mains in the city centre were created in the 90s and 60s. Construction of sewers and regional waste water treatment plants in the city centre and adjoining residential areas began in the 940s 0s. In many places, the oldest sections of the sewer network are still being used. Kuopio s growth intensified in the 970s, when construction of mains network connections from the centre to residential areas began on a larger scale. Completion of the Lehtoniemi waste water treatment plant in 974 enabled the city to concentrate its treatment of wastewater in Lehtoniemi, and sewer basins began to undergo methodical expansion. This coincided with the decision to do away with regional treatment plants. Construction of mains networks between residential areas and distribution networks within such areas continued from the 970s until the end of the 990s. In the st century, the focus of network construction has been on improvement in the reliability of operations: water mains and sewers have been renovated, and solidly functional water management has been ensured through the building of parallel connections. Furthermore, networks have been built to meet the needs of construction of residential areas in the Saaristokaupunki and the southern business districts of Kuopio. For water pipe networks, the most commonly used materials are plastic and cast iron, in wastewater sewers plastic and concrete, and for storm drains concrete. In 008, the seepage percentage of the network was 9% in water pipes and 0% in wastewater sewers Syöpymävuodot Muut vuodot Vesijohtoverkoston pituus

4 8 Kuopion vesi Kuopion vesi 9 Jäteveden määrä, laatu ja puhdistusvaatimukset Jätevedenpuhdistamo Lehtoniemi Melalahti Kurkimäki Vehmersalmi Vuosi-ka / Vuosi-ka / Vuosi-ka / Vuosi-ka / Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo Puhdistamolle tuleva virtaama m /d Ohitukset m /d,9 0, Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon käyttöpäivystäjä Markku Savolainen puhdistetun veden äärellä tarkastelemassa työn tulosta. BOD 7atu tuleva kg/d Vesistöön kg/d 60 0,48 0,78 0,4 TULeva mg/l Vesistöön mg/l 7,4 /,9 /,0 /,7 / puhdistusteho % 98 / / / / 90 Fosfori tuleva kg P/d 40,,,7 Vesistöön kg P/d 7,4 0,0 0,064 0,0 TULeva mg P/l 7 7,7 Vesistöön mg P/l 0,4 / 0,6 0, / 0,7 0,4 / 0,6 0,7 / 0,6 puhdistusteho % 97 / / 90 9 / / 90 JÄTEVEDEN PUHDISTUS Kaupunkialueen jätevedet puhdistetaan Lehtoniemen keskuspuhdistamolla. Lehtoniemen puhdistamo on perinteinen rinnakkaissaostuslaitos, jonka fosforinpoistoa on tehostettu esisaostuksella. Puhdistusprosessissa jätevedestä poistetaan mekaanisesti hiekka ja kiinteät jätteet, biologisesti orgaaninen aines ja typpi sekä kemiallisesti fosfori. Puhdistetut vedet johdetaan Etelä-Kallaveteen. Vesiprosessissa erotetut lietteet mädätetään ja prosessin lopputuotteena syntyy biokaasua sekä lietettä. Biokaasu hyödynnetään puhdistamolla tarvittavan sähkön ja lämmön tuotannossa ja sen ansiosta puhdistamo on energian suhteen lähes omavarainen. Mädätys vähentää myös lietteen määrää ja parantaa olennaisesti sen hygieenistä laatua. Liete käytetään hyödyksi alueiden maisemoinnissa. Vehmersalmen, Melalahden ja Kurkimäen bioroottorilaitoksissa puhdistusprosessi on biologiskemiallinen. Bioroottoreiden toimintaa on tehostettu esiselkeytyksellä ja fosforinpoistoa saostuskemikaalilla. Vehmersalmen ja Melalahden puhdistamoiden lietteet kompostoidaan laitosalueille rakennetuilla kompostikentillä. Kurkimäestä lietteet kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi Lehtoniemeen. Haja-asutuksen jätevesilietteitä otetaan vastaan Lehtoniemen, Vehmersalmen ja Melalahden puhdistamoilla. Kaikki puhdistamot kuuluvat Lehtoniemen puhdistamon kaukovalvonnan piiriin. Lehtoniemen puhdistamon laboratoriossa tutkitaan puhdistamoille tulevan ja sieltä lähtevän jäteveden laatua sekä lietteen ja biokaasun laatua. Puhdistusprosessin eri vaiheista otetaan vuosittain n. 700 näytettä ja tehdään 900 analyysiä. Viranomaisvalvonnan ohella suoritettavalla käyttötarkkailulla varmistetaan puhdistamoiden prosessien toimivuutta ja hyvät puhdistustulokset. Kaikkien puhdistamoiden puhdistustulokset ovat täyttäneet hyvin ympäristölupien mukaiset puhdistusvaatimukset. NH 4 -N vesistöön kg NH 4 /d 40,,9, NH 4 -N vesistöön mg NH 4 /l 0 9,4 Nitrifikaatio puhdistusteho % Tavoite 80 Kaikkien puhdistamoiden puhdistustulokset ovat täyttäneet hyvin lupaehtojen vaatimukset. Taulukon tiedot ovat vuodelta 008. Lehtoniemen puhdistamolle on annettu uudet puhdistusvaatimukset Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 4/007. Lupapäätöksestä on tehty jatkovalitus, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Taulukon puhdistusvaatimukset on esitetty voimassa olevan luvan mukaisina. Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo, virtauskaavio Lehtoniemi waste water treatment plant, flow chart Treatment of Wastewater Wastewater from the urban area is treated in the Lehtoniemi central waste water treatment plant. This is a traditional simultaneous precipitation plant, where removal of phosphorus is boosted through chemical coagulation. In the treatment process, sand and solid waste are removed from the wastewater mechanically, organic matter and nitrogen biologically, and phosphorus chemically. The treated waters are piped to Lake Kallavesi. Slurry separated out in the treatment process is digested, and the end result of the process is biogas and sludge. The biogas is utilised at the treatment plant in production of electricity and heat, which makes the plant almost self-sufficient where energy is concerned. Digestion also reduces the amount of sludge and substantially improves its level of cleanliness. The sludge is used in landscaping. The treatment process in the biorotor plants in Vehmersalmi, Melalahti, and Kurkimäki is biological chemical. The biorotors have been made more efficient through presedimentation and chemical coagulation of phosphorus. Sludge from the Vehmersalmi and Melalahti treatment plants is composted on compost fields built near the plant, while that from Kurkimäki is transported for further processing in Lehtoniemi. Wastewater sludge from rural areas is accepted at the Lehtoniemi, Vehmersalmi, and Melalahti plants. All of the plants are monitored remotely from the Lehtoniemi treatment plant. The laboratory in the Lehtoniemi plant examines the quality of wastewater coming in and going out as well as that of the sludge and biogas. Approximately,700 samples are taken and,900 analyses carried out every year for monitoring the various phases of the treatment process. Operating controls carried out in addition to monitoring by public authorities ensure effectiveness and good treatment results for the processes in the plants. The treatment results of all the waste water treatment plants are well within the bounds of the treatment requirements set in the various environmental permits. Välppäys ja hiekanerotus Screening and Sand removal Välpe ja hiekka kaatopaikalle Screenings and sand to the dumping place Rejekti Reject Esiselkeytys Pre-sedimentation Liete Sludge Lietteen tiivistys Sludge thickening Ilmastus Biological purification Mädätys Digestions Jälkiselkeytys Post-sedimentation Lietteen kuivatus Sludge drying Kaasu Lämmön ja sähkön tuotanto Biogas production of heat and electricity Vesistöön To lake Kallavesi Kalkki Lime Ferrosulfaatti Ferrous sulphate Polymeeri Polymer Liete Alueiden maisemointi Sludge To landscaping areas

5 0 Kuopion vesi Kuopion vesi Kuopion vesi liikelaitos Suunnittelu ja asiakaspalvelu YMPÄRISTÖ Projektimestari Vilho Taskinen suorittamassa Jänneniemen vesilaitoksen ympäristövaikutusten seurantaa. Suokatu 4 C, 700 Kuopio Puhelin (vaihde) (07) 8 Faksi (07) 8 6 Sähköposti Internet postiosoite PL 097, 70 KUOPIO Kuopion Vesi seuraa aktiivisesti oman toimintansa vaikutuksia ympäristöön ja ottaa ympäristönäkökohdat myös huomioon kaikessa toiminnassaan. Jänneniemen vedenottamolla on laaja ympäristövaikutusten seurantaohjelma. Vedenottoluvan mukaisen tarkkailuohjelman lisäksi tutkitaan mm. rantaimeytyksen vaikutuksia pohjaveden laatuun sekä vedenhankintavesistöön. Jätevedenpuhdistamoiden vaikutuksia purkuvesistöjen tilaan seurataan kuormitustarkkailuohjelmien mukaisesti. Lehtoniemen keskuspuhdistamon purkualueen paikallisia vesistövaikutuksia pyritään vähentämään syvänteiden talviaikaisella hapetuksella sekä kalanpoikasistutuksin. Myös puhdistamon energiatehokkuutta pyritään jatkuvasti lisäämään sekä prosessien ja viemäriverkoston toimintavarmuutta parantamaan. Mainittavaa on lisäksi biokaasun hyötykäyttö, jolla vaikutetaan osaltaan Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman mukaiseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen; jäteveden puhdistuksen päästöt ovatkin vain noin 0, % Kuopion kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Kuopion Vesi on mukana myös toiminta-alueensa häiriöherkkien vesistöjen suojelussa mm. suunnittelemalla ja rakentamalla erilaisia hulevesien käsittelyratkaisuja. Lisäksi Kuopion Vesi on mukana toimintaa ennakoivassa ympäristönsuojelun suunnittelussa ja vesihuollon kehittämiseen liittyvässä tutkimustoiminnassa. Keskeisiä keinoja ovat mm. osallistuminen maankäytön ja vesienhoidon suunnitteluun sekä erilaiset yhteisprojektit oppilaitosten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Vedentuotanto Itkonniemenkatu 8, 7000 KUOPIO Puhelin (07) 8 6 Faksi (07) 8 7 postiosoite PL 097, 70 KUOPIO Verkosto Hakalahdentie, KUOPIO Puhelin (07) 8 69 Faksi (07) postiosoite PL 097, 70 KUOPIO The Environment Kuopio Water actively monitors the effects of its operations on the environment and takes the environment into account in all of its activities. The Jänneniemi water intake plant applies an extensive follow-up programme related to effects on the environment. The plant has a control programme operating in accordance with its water intake permit, and it also studies the effects of bank filtration on the quality of the groundwater and the water acquisition sources. The effects of wastewater treatment plants on the condition of receiving bodies of water are monitored according to load control programmes. The city aims to reduce the local effects on the receiving bodies of water from the central treatment plant in Lehtoniemi through winter oxidation and restocking of fish. The city also works to constantly improve the energy-efficiency of the plant and the reliability of the processes operation and the sewer network. Also worthy of mention is the utilisation of biogas, which has its role in reducing emission of greenhouse gases in accordance with Kuopio s climate strategy; indeed, the treatment of wastewater is responsible for only about 0.% of all greenhouse gas emissions in Kuopio. Kuopio Water also takes part in protection of sensitive bodies of water in its operating area by, for example, designing and constructing a variety of storm water treatment solutions. Furthermore, Kuopio Water participates in the design of proactive environmental protection and research in the development of water management. Key themes in this area include participation in the design of land use and water resources management, and different joint projects with educational institutions and the National Institute for Health and Welfare. Jätevedenpuhdistus Lehtoniementie 480, KUOPIO Puhelin (07) 8 8 Faksi (07) 8 7 postiosoite PL 097, 70 KUOPIO Esitteen toimitus: Kirsi Tähti, Päivi Lankinen ja Eila Pylkkänen. Kuvat: Kuopion Vesi Liikelaitos Käännökset: Translatum Oy. Taitto: Mainostoimisto Crealab. Painatus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

6

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285)

Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285) Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285) Duration of project: 01 August 2014 30 September 2017 Total budget: 2,051.644 EU contribution: 996,070 Life 2014 infoseminaari ja työpaja

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T032/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code

Lisätiedot

puhtaan veden asialla Kuopion vesi Liikelaitoksen asiakasopas

puhtaan veden asialla Kuopion vesi Liikelaitoksen asiakasopas puhtaan veden asialla Kuopion vesi Liikelaitoksen asiakasopas 2 Kuopion vesi Hyvä Kuopion Veden asiakas Haluamme kertoa tässä asiakasoppaassamme, miten toimia tilanteissa, jotka liittyvät vesihuoltoon

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Biolaitosyhdistys ry:n seminaari 16.11.2010 Riina Antikainen Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon keskus Sisältö Miksi ravinteet tärkeitä? Miksi

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Sirpa Kurppa, prof. Natural Resources Institute Finland (Luke), New business opportunities, Resources smart circular economy 1 Teppo Tutkija

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi From Waste to Traffic Fuel W-Fuel Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi 12.3.2012 Kaisa Manninen MTT Sisältö Laskentaperiaatteet Perus- ja metaaniskenaario Laskennan taustaa Tulokset

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Ainevirta analyysi, esimerkkinä ravinteet jätevirroissa

Ainevirta analyysi, esimerkkinä ravinteet jätevirroissa Ainevirta analyysi, esimerkkinä ravinteet jätevirroissa Laura Sokka 14.10.2003 Helsingin yliopisto Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos Ainevirta analyysi (substance flow analysis, SFA) Perustuu aineen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJAN KATSAUS Virtain nykyinen keskuspuhdistamo rakennettiin vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 1983,

Lisätiedot

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines SYKE Helsinki 28.8.2015 Jaakko Seppälä M.Sc Eng. Head of the Board EHP-Tekniikka Ltd. EHP-Tekniikka Oy Jaakko

Lisätiedot

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Materiaalivirrat ja ilmastonmuutos Teollisen ekologian seuran seminaari 28.4.2008 Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus Teoreettinen lähestymismalli

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite.

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite. NatWat-prosessi Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto Ferro Environment Tekninen NatWat-esite Ferroplan NW Natural water Pohjaveden puhdistusmoduulit Ferroplan Natural

Lisätiedot

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo Greenfield Consulting Ltd PHONE: +358 40 502 8300 Reelinki 30, 01100 Itäsalmi, Finland FAX: +358 9 8683 6980 www.greenfieldconsulting.fi E-MAIL: herkko@greenfieldconsulting.fi

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa Energiateollisuuden EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö Konserniohjausyksikkö ERDF and

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T042/A24/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-PORILAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008 Certificate No. 1111-12 has granted this certificate as proof that the quality system of complies with the requirements of the standard ISO 9001:2008 Certification covers Environmental management services

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 13.5.2016 16-2916 #2 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

Kuiva-aine/kosteus Dry matter/moisture Tuhka Ash Hiilihydraatit ja energiasisältö Carbohydrate and energy content

Kuiva-aine/kosteus Dry matter/moisture Tuhka Ash Hiilihydraatit ja energiasisältö Carbohydrate and energy content T042/M18/2012 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PORILAB T042 (EN ISO/IEC 17025) Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1 Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu 8.12.2014 Maija Taka University of Helsinki 1 Pienvesitutkimus pääkaupunkiseudulla 1. Alueellisesti kattava aineisto 2. Aikasarjatutkimus 3. Muu

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 9/2016, 22.9.2016 (5keukk). euruun Jaakonsuon jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana kaikilta osin huomattavasti paremmin kuin edeltävillä tarkkailukerroilla.

Lisätiedot

VESIENSUOJELUTOIMIEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI. Marjukka Porvari John Nurmisen Säätiö Itämerihaaste Photo: Jukka Nurminen

VESIENSUOJELUTOIMIEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI. Marjukka Porvari John Nurmisen Säätiö Itämerihaaste Photo: Jukka Nurminen VESIENSUOJELUTOIMIEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI Marjukka Porvari John Nurmisen Säätiö Itämerihaaste 22.1.2014 Photo: Jukka Nurminen Ekosysteemilähestymistapaan perustuva vesiensuojelupolitiikan

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

TÄUBLER OY. Vuorimiehenkatu Helsinki Finland. Puh: Fax:

TÄUBLER OY. Vuorimiehenkatu Helsinki Finland. Puh: Fax: TÄUBLER OY Vuorimiehenkatu 21 00140 Helsinki Finland Puh: 09-175 491 Fax: 09-175 735 TÄUBLER OY Perustettu vuonna 1990 Itsenäinen suomalainen yritys Myy ja markkinoi edustamiaan tuotteita; SIEMENS H+H

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN 1 PUHTAAMPI SAIMAA SYDÄMEN ASIANA Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ RAUMA

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ RAUMA HUITTISTEN PUHDISTAMO OY RAVINTEIDEN POISTON OPTIMOINTI HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 16.11. RAUMA SISÄLTÖ Hankkeen taustaa Hankkeen tavoitteet Toteutus tarkemmin Alustavia

Lisätiedot

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Maanparannuskompostin maataloskäyttö Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 18.11.2011 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden jatkojalostus Vedenjakelun

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Tanska käskyttäminen hyväksyttyä ympäristöasioissa

Tanska käskyttäminen hyväksyttyä ympäristöasioissa DT konferenssi 06, 18.8.06 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIHUOLTO ERILAISIA LÄHESTYMISTAPOJA SEN PARANTAMISEKSI; Hankkeen rahoitus Suomen Ympäristöministeriön lähialuetuki Suomen ja Liettuan kahdenvälinen ympäristöyhteistyö

Lisätiedot

Hyvät vastaanottajat,

Hyvät vastaanottajat, 18-20 Nov, 2014, Kuusamo, Finland Hyvät vastaanottajat, vihreän vyöhykkeen tulevaisuudesta järjestettiin alkukesällä 2014 neljä alueellista työpajaa: Inarissa, Lappeenrannassa, Joensuussa ja Petroskoissa.

Lisätiedot

HAMK bioeconomy expertise in territorial and global development. Dr Tapani Pöykkö, Regional Development Director, School of Bioeconomy

HAMK bioeconomy expertise in territorial and global development. Dr Tapani Pöykkö, Regional Development Director, School of Bioeconomy HAMK bioeconomy expertise in territorial and global development Dr Tapani Pöykkö, Regional Development Director, School of Bioeconomy Bioeconomy expertise in HAMK a multi-disciplinary expertise Horticulture,

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot