Hyvä vesi puhdas ympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä vesi puhdas ympäristö"

Transkriptio

1 Hyvä vesi puhdas ympäristö

2 4 Kuopion vesi Kuopion vesi Verkostoon pumpatun veden laatu Vedentuotantolaitos Itkonniemi Melalahti Vehmersalmi Kurkimäki STMA 46/000 Veden laatu Tavoitetaso ph 7,6 7,9 7, 7,0 6,...9, Koliform. bakt. pmy/00 ml TALOUSVEDEN TUOTANTO Kaupunkialueen raakavedenhankinta perustuu rantaimeytykseen päävedenottamoilla Jänneniemessä ja Hietasalossa. Rantaimeytyksessä järvivesi suotautuu vettä johtavien maakerrosten läpi, jolloin orgaaninen aines ja vedessä olevat mikrobit poistuvat tehokkaasti. Jänneniemen veden käsittelyksi riittää raudan ja mangaanin poisto, joka toteutetaan kaksivaiheisella biologisella pikahiekkasuodatuksella. Veden kovuus (kalkki ja magnesiumpitoisuus) on korkeampi kuin tyypillisessä pohjavedessä Suomessa, sillä Jänneniemen maaperä on kalkkipitoinen. Vedenpuhdistuksessa ei käytetä mitään kemikaaleja. Hietasalon vesi on Jänneniemen vettä pehmeämpää ja sisältää raudan sekä mangaanin lisäksi myös humusta. Kaupungin päävesilaitoksena toimii Itkonniemen vesilaitos, josta päävedenottamoiden vesi johdetaan keskitetysti kulutukseen. Hietasalon vesi puhdistetaan Itkonniemellä kemiallisella saostuksella, jota on tehostettu raudan ja mangaanin esihapetuksella. Laitokselta jakeluun lähtevä vesi desinfioidaan kloorilla ennen kulutukseen johtamista. Laitoksella sijaitsee myös vedentuotannon keskusvalvomo, jonka kaukovalvonnan piiriin kuuluvat kaikki vedenottamot. Production of Drinking Water Acquisition of raw water in the Kuopio city area is based on bank filtration at the main water supply plants in Jänneniemi and Hietasalo. In bank filtration, lake water is filtrated through layers of water-bearing soil, which efficiently removes organic matter and microbes from the water. Removal of iron and manganese constitutes sufficient treatment of the Jänneniemi water, carried out through biological rapid sand filtration in two phases. The hardness level of the water (lime and magnesium content) is higher than in typical groundwater in Finland, because the soil in Jänneniemi contains a large amount of lime. No chemicals are used in the water purification. Water from Hietasalo is softer than in Jänneniemi and contains humus in addition to iron and manganese. The main waterworks of the city is the Itkonniemi waterworks. From there, water coming from the main water intake plants is supplied to consumers in a centralised manner. Hietasalo water is purified in Itkonniemi by the chemical coagulation, which is made more effective through pre oxidation of iron and manganese. Water entering distribution from the works is disinfected with chlorine before it is supplied to consumers. The facility also houses the central control room for water production, and all of the water supply plants are covered by its remote monitoring. Itkonniemen vesilaitos. Laborantti Maritta Tasken työnsä äärellä. Kaupunkialueen vedenkulutus on n m /vrk ja molemmat päävedenottamot pystyvät tarvittaessa yksinään turvaamaan koko kaupungin tarpeen. Normaalisti / vedestä otetaan Jänneniemestä ja loput Hietasalosta. Itkonniemen vesilaitoksella on lisäksi mahdollisuus järvivedenottoon varavesilähteenä. Melalahden ja Vehmersalmen taajamien vesi on pohjavettä ja Kurkimäen kalliopohjavettä. Veden käsittelynä Melalahdessa ja Vehmersalmella on alkalointi ja Kurkimäessä hidassuodatus. Kaikkien ottamoiden vesi desinfioidaan ultraviolettivalolla ennen kulutukseen johtamista. Talousveden laatua tutkitaan viranomaisvalvonnan lisäksi Itkonniemen vesilaitoksen laboratoriossa päivittäin. Raakavesikaivoista, verkoston varrelta ja vesilaitoksilta otetaan vuosittain yli 4000 vesinäytettä ja näytteistä tehdään yli analyysiä. Kuopion talousvesi täyttää hyvin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositusarvot. Total consumption of drinking water in the Kuopio city area is approx. 7,000 m per day, and each of the main water intake plants can produce enough water for the city, if necessary. Usually, two thirds of the water is obtained from Jänneniemi and the rest from Hietasalo. Additionally, the Itkonniemi waterworks is capable of accepting lake water as a reserve water source. The water for the Melalahti and Vehmersalmi population centres is groundwater, and in Kurkimäki it is rock groundwater. The water treatment method in Melalahti and Vehmersalmi is alkalizing by lime rock filtration, and in Kurkimäki it is slow sand filtration. Water from all the supply plants is disinfected with ultraviolet light before it is supplied to consumers. In addition to monitoring by public authorities, the quality of the drinking water is examined in the laboratory of the Itkonniemi waterworks on a daily basis. More than 4,000 water samples are taken from raw water wells, along the distribution network and from the waterworks, and more than 4,000 analyses are performed from the samples. The drinking water in Kuopio is well within the quality requirements and easily fulfils the recommendations set for drinking water. Vaatimus E. coli, alustava pmy/00 ml Suositus Hapettuvuus COD Mn -O, mg/l,0 0, 0, 0,9 Rauta µg/l 8 <9 00 Mangaani µg/l <6 <6 0 Kokonaiskovuus mmol/l 0,9 0,7 0,,0 Kokonaiskovuus dh,,9,9,8 KovuusluoKKA Keskikova pehmeä pehmeä keskikova Kuopion vesijohtovesi on tasalaatuista ja täyttää hyvin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositusarvot. Taulukon tiedot ovat vuodelta 008. Jänneniemen biologinen pikahiekkasuodatuslaitos, virtauskaavio Jänneniemi biological rapid sand filtration plant, flow chart Kaivot (Raakavesi) Wells (Raw water) Biologinen pikahiekka-suodatus (Raudan poisto) Biological rapid sand filtration (Iron removal) Itkonniemen vesilaitos, virtauskaavio Itkonniemi water treatment plant, flow chart Kaivot (Hietasalo) Wells (Hietasalo island) Esi-ilmastus Aeration 4 Ilmastus Aeration Permanganaatti Permanganate Hämmennys Mixing Ilmastus Aeration Flotaatio Flotation Biologinen pikahiekka-suodatus (Mangaanin poisto) Biological rapid sand filtration (Manganese removal) Hiekkasuodatus Sand filtration Alavesi-säiliö Water tank 4 UV-desinfiointi UV-disinfection Jänneniemen (/) ja Itkonniemellä puhdistetun Hietasalon (/) veden sekoittaminen Mixing of water produced in Jänneniemi (/) and Itkonniemi (/) Kalkki Lime Kaliumpermanganaatti Potassium permanganate Alumiinisulfaatti Aluminium sulphate Hiilidioksidi Carbon dioxide Natrimuhypoloriitti Sodium hypochlorite Jänneniemen ympäristön kylät ja naapurikunnat To Jänneniemi area Alavesi-säiliö Water tank Kulutukseen Drinking water

3 6 Kuopion vesi Kuopion vesi 7 Vesihuollon saneeraustyömaa Lampaankujalla Jynkässä. VEDEN JAKELU JA VIEMÄRÖINTI Vesihuoltoverkoston kokonaispituus on n. 07 kilometriä, josta 46 kilometriä on vesijohtoa, 0 kilometriä jätevesiviemäriä ja 60 kilometriä hulevesiviemäriä. Viime vuosina uutta verkostoa on valmistunut vuosittain n. kilometriä ja olevia verkostoja on saneerattu n. kilometriä. Kaupunkialueen vesijohtoverkostoa on rakennettu Itkonniemen vesilaitoksen käyttöönottovuodesta 9 alkaen ja vanhimpia verkoston osia on vieläkin käytössä. Suuri osa keskustan päävesijohdoista on tehty 90- ja 960-luvuilla. Viemärien ja alueellisten puhdistamoiden rakentaminen keskustaan ja sen lähimmille asuntoalueille alkoi luvuilla. Myös vanhimpia viemäriosuuksia on paikoin edelleen käytössä. Kuopion kasvu voimistui 970-luvulla, jolloin alettiin rakentaa laajemmin pääverkostoyhteyksiä keskustasta asuntoalueille. Lehtoniemen puhdistamon valmistuminen vuonna 974 mahdollisti jätevesien puhdistuksen keskittämisen Lehtoniemeen ja viemäröintialueet alkoivat laajentua suunnitelmallisesti. Samalla alueellisista puhdistamoista luovuttiin. 970-luvulta aina 990-luvun lopulle saakka rakennettiin asuntoalueiden välisiä pääverkostoja sekä alueiden sisäisiä jakeluverkostoja. 000-luvulla verkostojen rakentamisen pääpaino on ollut toimintavarmuuden parantamisessa: päävesijohtoja sekä viemäreitä on suunnitelmallisesti saneerattu ja vesihuollon toimivuutta varmistettu rakentamalla rinnakkaisyhteyksiä. Lisäksi verkostoja on rakennettu erityisesti Saaristokaupungin asuntotuotannon ja Kuopion eteläisten yritysalueiden tarpeisiin. Verkostomateriaaleista käytössä ovat vesijohtojen osalta yleisimmin muovi ja valurauta, jätevesiviemärien osalta muovi ja betoni sekä hulevesiviemärien osalta betoni. Verkoston vuotovesiprosentti vuonna 008 oli vesijohtojen osalta 9 % ja jätevesiviemärien osalta 0 %. Vesijohtoverkoston pituuden ja vuotojen kehitys Putkiasentajat Tuomo Laakkonen ja Petri Martikainen verkoston kunnossapitotehtävissä. Kpl/v km Water Distribution and Sewage Services 0 00 The total length of the water distribution network is approx.,07 km, with 46 km of drinking water pipes, 0 km of sewers, and 60 km of storm drains. In the past few years, about km of new pipe lines have been constructed and roughly km of existing lines have been repaired each year. Construction of the water supply network for the urban area began in 9, the year when the Itkonniemi waterworks was commissioned, and the oldest sections of the network are still in use today. Most of the water mains in the city centre were created in the 90s and 60s. Construction of sewers and regional waste water treatment plants in the city centre and adjoining residential areas began in the 940s 0s. In many places, the oldest sections of the sewer network are still being used. Kuopio s growth intensified in the 970s, when construction of mains network connections from the centre to residential areas began on a larger scale. Completion of the Lehtoniemi waste water treatment plant in 974 enabled the city to concentrate its treatment of wastewater in Lehtoniemi, and sewer basins began to undergo methodical expansion. This coincided with the decision to do away with regional treatment plants. Construction of mains networks between residential areas and distribution networks within such areas continued from the 970s until the end of the 990s. In the st century, the focus of network construction has been on improvement in the reliability of operations: water mains and sewers have been renovated, and solidly functional water management has been ensured through the building of parallel connections. Furthermore, networks have been built to meet the needs of construction of residential areas in the Saaristokaupunki and the southern business districts of Kuopio. For water pipe networks, the most commonly used materials are plastic and cast iron, in wastewater sewers plastic and concrete, and for storm drains concrete. In 008, the seepage percentage of the network was 9% in water pipes and 0% in wastewater sewers Syöpymävuodot Muut vuodot Vesijohtoverkoston pituus

4 8 Kuopion vesi Kuopion vesi 9 Jäteveden määrä, laatu ja puhdistusvaatimukset Jätevedenpuhdistamo Lehtoniemi Melalahti Kurkimäki Vehmersalmi Vuosi-ka / Vuosi-ka / Vuosi-ka / Vuosi-ka / Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo Puhdistamolle tuleva virtaama m /d Ohitukset m /d,9 0, Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon käyttöpäivystäjä Markku Savolainen puhdistetun veden äärellä tarkastelemassa työn tulosta. BOD 7atu tuleva kg/d Vesistöön kg/d 60 0,48 0,78 0,4 TULeva mg/l Vesistöön mg/l 7,4 /,9 /,0 /,7 / puhdistusteho % 98 / / / / 90 Fosfori tuleva kg P/d 40,,,7 Vesistöön kg P/d 7,4 0,0 0,064 0,0 TULeva mg P/l 7 7,7 Vesistöön mg P/l 0,4 / 0,6 0, / 0,7 0,4 / 0,6 0,7 / 0,6 puhdistusteho % 97 / / 90 9 / / 90 JÄTEVEDEN PUHDISTUS Kaupunkialueen jätevedet puhdistetaan Lehtoniemen keskuspuhdistamolla. Lehtoniemen puhdistamo on perinteinen rinnakkaissaostuslaitos, jonka fosforinpoistoa on tehostettu esisaostuksella. Puhdistusprosessissa jätevedestä poistetaan mekaanisesti hiekka ja kiinteät jätteet, biologisesti orgaaninen aines ja typpi sekä kemiallisesti fosfori. Puhdistetut vedet johdetaan Etelä-Kallaveteen. Vesiprosessissa erotetut lietteet mädätetään ja prosessin lopputuotteena syntyy biokaasua sekä lietettä. Biokaasu hyödynnetään puhdistamolla tarvittavan sähkön ja lämmön tuotannossa ja sen ansiosta puhdistamo on energian suhteen lähes omavarainen. Mädätys vähentää myös lietteen määrää ja parantaa olennaisesti sen hygieenistä laatua. Liete käytetään hyödyksi alueiden maisemoinnissa. Vehmersalmen, Melalahden ja Kurkimäen bioroottorilaitoksissa puhdistusprosessi on biologiskemiallinen. Bioroottoreiden toimintaa on tehostettu esiselkeytyksellä ja fosforinpoistoa saostuskemikaalilla. Vehmersalmen ja Melalahden puhdistamoiden lietteet kompostoidaan laitosalueille rakennetuilla kompostikentillä. Kurkimäestä lietteet kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi Lehtoniemeen. Haja-asutuksen jätevesilietteitä otetaan vastaan Lehtoniemen, Vehmersalmen ja Melalahden puhdistamoilla. Kaikki puhdistamot kuuluvat Lehtoniemen puhdistamon kaukovalvonnan piiriin. Lehtoniemen puhdistamon laboratoriossa tutkitaan puhdistamoille tulevan ja sieltä lähtevän jäteveden laatua sekä lietteen ja biokaasun laatua. Puhdistusprosessin eri vaiheista otetaan vuosittain n. 700 näytettä ja tehdään 900 analyysiä. Viranomaisvalvonnan ohella suoritettavalla käyttötarkkailulla varmistetaan puhdistamoiden prosessien toimivuutta ja hyvät puhdistustulokset. Kaikkien puhdistamoiden puhdistustulokset ovat täyttäneet hyvin ympäristölupien mukaiset puhdistusvaatimukset. NH 4 -N vesistöön kg NH 4 /d 40,,9, NH 4 -N vesistöön mg NH 4 /l 0 9,4 Nitrifikaatio puhdistusteho % Tavoite 80 Kaikkien puhdistamoiden puhdistustulokset ovat täyttäneet hyvin lupaehtojen vaatimukset. Taulukon tiedot ovat vuodelta 008. Lehtoniemen puhdistamolle on annettu uudet puhdistusvaatimukset Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 4/007. Lupapäätöksestä on tehty jatkovalitus, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Taulukon puhdistusvaatimukset on esitetty voimassa olevan luvan mukaisina. Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo, virtauskaavio Lehtoniemi waste water treatment plant, flow chart Treatment of Wastewater Wastewater from the urban area is treated in the Lehtoniemi central waste water treatment plant. This is a traditional simultaneous precipitation plant, where removal of phosphorus is boosted through chemical coagulation. In the treatment process, sand and solid waste are removed from the wastewater mechanically, organic matter and nitrogen biologically, and phosphorus chemically. The treated waters are piped to Lake Kallavesi. Slurry separated out in the treatment process is digested, and the end result of the process is biogas and sludge. The biogas is utilised at the treatment plant in production of electricity and heat, which makes the plant almost self-sufficient where energy is concerned. Digestion also reduces the amount of sludge and substantially improves its level of cleanliness. The sludge is used in landscaping. The treatment process in the biorotor plants in Vehmersalmi, Melalahti, and Kurkimäki is biological chemical. The biorotors have been made more efficient through presedimentation and chemical coagulation of phosphorus. Sludge from the Vehmersalmi and Melalahti treatment plants is composted on compost fields built near the plant, while that from Kurkimäki is transported for further processing in Lehtoniemi. Wastewater sludge from rural areas is accepted at the Lehtoniemi, Vehmersalmi, and Melalahti plants. All of the plants are monitored remotely from the Lehtoniemi treatment plant. The laboratory in the Lehtoniemi plant examines the quality of wastewater coming in and going out as well as that of the sludge and biogas. Approximately,700 samples are taken and,900 analyses carried out every year for monitoring the various phases of the treatment process. Operating controls carried out in addition to monitoring by public authorities ensure effectiveness and good treatment results for the processes in the plants. The treatment results of all the waste water treatment plants are well within the bounds of the treatment requirements set in the various environmental permits. Välppäys ja hiekanerotus Screening and Sand removal Välpe ja hiekka kaatopaikalle Screenings and sand to the dumping place Rejekti Reject Esiselkeytys Pre-sedimentation Liete Sludge Lietteen tiivistys Sludge thickening Ilmastus Biological purification Mädätys Digestions Jälkiselkeytys Post-sedimentation Lietteen kuivatus Sludge drying Kaasu Lämmön ja sähkön tuotanto Biogas production of heat and electricity Vesistöön To lake Kallavesi Kalkki Lime Ferrosulfaatti Ferrous sulphate Polymeeri Polymer Liete Alueiden maisemointi Sludge To landscaping areas

5 0 Kuopion vesi Kuopion vesi Kuopion vesi liikelaitos Suunnittelu ja asiakaspalvelu YMPÄRISTÖ Projektimestari Vilho Taskinen suorittamassa Jänneniemen vesilaitoksen ympäristövaikutusten seurantaa. Suokatu 4 C, 700 Kuopio Puhelin (vaihde) (07) 8 Faksi (07) 8 6 Sähköposti Internet postiosoite PL 097, 70 KUOPIO Kuopion Vesi seuraa aktiivisesti oman toimintansa vaikutuksia ympäristöön ja ottaa ympäristönäkökohdat myös huomioon kaikessa toiminnassaan. Jänneniemen vedenottamolla on laaja ympäristövaikutusten seurantaohjelma. Vedenottoluvan mukaisen tarkkailuohjelman lisäksi tutkitaan mm. rantaimeytyksen vaikutuksia pohjaveden laatuun sekä vedenhankintavesistöön. Jätevedenpuhdistamoiden vaikutuksia purkuvesistöjen tilaan seurataan kuormitustarkkailuohjelmien mukaisesti. Lehtoniemen keskuspuhdistamon purkualueen paikallisia vesistövaikutuksia pyritään vähentämään syvänteiden talviaikaisella hapetuksella sekä kalanpoikasistutuksin. Myös puhdistamon energiatehokkuutta pyritään jatkuvasti lisäämään sekä prosessien ja viemäriverkoston toimintavarmuutta parantamaan. Mainittavaa on lisäksi biokaasun hyötykäyttö, jolla vaikutetaan osaltaan Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman mukaiseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen; jäteveden puhdistuksen päästöt ovatkin vain noin 0, % Kuopion kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Kuopion Vesi on mukana myös toiminta-alueensa häiriöherkkien vesistöjen suojelussa mm. suunnittelemalla ja rakentamalla erilaisia hulevesien käsittelyratkaisuja. Lisäksi Kuopion Vesi on mukana toimintaa ennakoivassa ympäristönsuojelun suunnittelussa ja vesihuollon kehittämiseen liittyvässä tutkimustoiminnassa. Keskeisiä keinoja ovat mm. osallistuminen maankäytön ja vesienhoidon suunnitteluun sekä erilaiset yhteisprojektit oppilaitosten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Vedentuotanto Itkonniemenkatu 8, 7000 KUOPIO Puhelin (07) 8 6 Faksi (07) 8 7 postiosoite PL 097, 70 KUOPIO Verkosto Hakalahdentie, KUOPIO Puhelin (07) 8 69 Faksi (07) postiosoite PL 097, 70 KUOPIO The Environment Kuopio Water actively monitors the effects of its operations on the environment and takes the environment into account in all of its activities. The Jänneniemi water intake plant applies an extensive follow-up programme related to effects on the environment. The plant has a control programme operating in accordance with its water intake permit, and it also studies the effects of bank filtration on the quality of the groundwater and the water acquisition sources. The effects of wastewater treatment plants on the condition of receiving bodies of water are monitored according to load control programmes. The city aims to reduce the local effects on the receiving bodies of water from the central treatment plant in Lehtoniemi through winter oxidation and restocking of fish. The city also works to constantly improve the energy-efficiency of the plant and the reliability of the processes operation and the sewer network. Also worthy of mention is the utilisation of biogas, which has its role in reducing emission of greenhouse gases in accordance with Kuopio s climate strategy; indeed, the treatment of wastewater is responsible for only about 0.% of all greenhouse gas emissions in Kuopio. Kuopio Water also takes part in protection of sensitive bodies of water in its operating area by, for example, designing and constructing a variety of storm water treatment solutions. Furthermore, Kuopio Water participates in the design of proactive environmental protection and research in the development of water management. Key themes in this area include participation in the design of land use and water resources management, and different joint projects with educational institutions and the National Institute for Health and Welfare. Jätevedenpuhdistus Lehtoniementie 480, KUOPIO Puhelin (07) 8 8 Faksi (07) 8 7 postiosoite PL 097, 70 KUOPIO Esitteen toimitus: Kirsi Tähti, Päivi Lankinen ja Eila Pylkkänen. Kuvat: Kuopion Vesi Liikelaitos Käännökset: Translatum Oy. Taitto: Mainostoimisto Crealab. Painatus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

6

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

9"11$0:&)$09;<09*/-$#(&0:/$%*< 9"$-2-"-6:&$.&,*0=$--*0=;<0>/-(*)&0=*+%*!"#$%&'(&)*("+$**,$"-.*/+$&(0%*0123((4$12 5/&)"##*!"#$67-#($(//($-0%/,1*$#/%*08

911$0:&)$09;<09*/-$#(&0:/$%*< 9$-2--6:&$.&,*0=$--*0=;<0>/-(*)&0=*+%*!#$%&'(&)*(+$**,$-.*/+$&(0%*0123((4$12 5/&)##*!#$67-#($(//($-0%/,1*$#/%*08 Kekki Tomi K., Kaunisto Tuija, Keinänen-Toivola Minna M., Luntamo Marja Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa Vesi-Instituutin julkaisuja 3 VESIJOHTOMATERIAALIEN VAURIOT JA KÄYTTÖIKÄ SUOMESSA

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

Kirsi martink auppi (toim.)

Kirsi martink auppi (toim.) Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Helsinki 2010 Julkaisijat: ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes Kansi:

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies EMN FOCUSSED STUDY 1 2014 The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies Co-financed by the European Union 2 The use of detention and alternatives to detention

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3.2015 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Finland: The Land Use and Building Act, Act on Protecting the Build Heritage Theme: retail

Finland: The Land Use and Building Act, Act on Protecting the Build Heritage Theme: retail Espoo, Feb 22, 2011 The legislation that is applied to establishing the retail units and protecting retail units: Finland 1. General Land Use and Building Act (also called LUBA, 132/1999) is the major

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

Oppiva alue, menestyvä alue

Oppiva alue, menestyvä alue ILKKA LUOTO HANNU KATAJAMÄKI NIKLAS LUNDSTRÖM (Toim.) Oppiva alue, menestyvä alue Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA 275 ALUETIEDE 12 Vaasan yliopisto University of

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll - www.raita.com EV ekovessan asennus, hoito, huolto EV ekotoas installation, användning, service EV ecotoilets installation, use, maintenance EV ekovessan asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit EV

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle PEFC GUIDE PEFC GD 2001:2011 Issue 1 versio 1 22.6.2011 Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle Tämä asiakirja (30.11.2011)

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu,

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, FI talvilaatu; Neste-bensiini 95 E10, 98 E5 (BE95 E10, BE98 E5), BE95E5 Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 12.3.2014

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01 Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Tässä dokumentissa on vertailtu ekosuunnitelun Ventilation units (RVU, NRVU) eri säädösehdotuksia. Alkuperäinen ehdotus on käsitelty kuulemisfoorumissa (CF) lokakuussa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy FI -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44 Päiväys: 9.6.2014 Edellinen päiväys: 21.8.2012 1.

Lisätiedot

ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI

ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI Joulukuu 2009 Yrjö Virtanen, Helena Hyvärinen, Juha-Matti Katajajuuri, Sirpa Kurppa, Jouni Nousiainen, Merja Saarinen, Taija Sinkko, Kirsi Usva, Juha Virtanen

Lisätiedot