Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:14 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja :t , Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja :t , Alanne Päivi jäsen Huttu-Méling Sari jäsen Kaira Jorma varajäsen :t , Kyttälä Kari jäsen Makkonen Hannu jäsen Piekka Tuija jäsen :t , Rintanen Leo jäsen Sarin Teuvo varajäsen Sassi Jukka jäsen Åström Petteri jäsen Lehtonen Markku asiantuntijajäsen POISSA Maittila Hannele jäsen Palenius Aslak jäsen Laakkonen Janne valtuuston 2. vpj MUUT :t , Räsänen Joona valtuuston pj Pajuoja Matti valtuuston 1. vpj Juva Simo kaupunginjohtaja Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t Partanen Henri talousjohtaja klo :t Perämäki Pasi keskushallinnon toimialajohtaja klo KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Irene Äyräväinen Puheenjohtaja Mikko Kuosmanen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Hannu Makkonen Teuvo Sarin

2 PÖYTÄKIRJA 20/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Mikko Kuosmanen, kaupunginsihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 401 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Tieran tietoteknisen puitesopimuksen irtisanominen Aloite elinkeinotoimen uudelleenjärjestämiseksi ja elinkeinojohtajan toimen täyttämiseksi 405 Entisen Nummi-Pusulan kunnanhallituksen jäsenten korvausvaatimukset valvontailmoituksesta ja rikosilmoituksesta aiheutuneista kuluista 406 Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle Valtuustoaloite hoivalupauksen määrittelystä Vanhus- ja sairaalapalveluiden tulosalueen johtaminen perusturvatoimessa Kotihoidon täyttölupamenettely perusturvatoimessa Fysioterapeutin tehtävä perusturvatoimen kotihoidossa Fysio- ja toimintaterapian osastonhoitajan viran täyttölupapyyntö perusturvatoimessa 412 Sosiaalityöntekijän viran täyttölupapyyntö perusturvatoimessa Isännöitsijän tehtävän täyttölupa Jäsenen valitseminen alueiden johtokuntaan Kuntajohtamisen ja kuntatalouden keskustelutilaisuus Kaupunginhallituksen jaostojen pöytäkirjat Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotusluonteiset asiat

4 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 401 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin

5 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KH 402 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhal lituksen jäsenet Hannu Makkonen ja varajäsen Teuvo Sarin. Päätös Hyväksyttiin Ennen esityslistalla olleiden asioiden käsittelyä talousjohtaja Henri Partanen esitteli valtuuston talousarvioseminaarin yhteenvetoa. Talousjohtaja Partanen poistui kokouksesta esityksensä ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo

6 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tieran tietoteknisen puitesopimuksen irtisanominen 1012/ /2012 KH 326 Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Vihdin kunta, Perusturvakuntayhtymä Karviai nen ja ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia päättivät vuoden 2012 lopul la siirtää tietotekniikan palvelutuotantonsa liikkeenluovutuksena Kuntien Tie ra Oy:lle. Liikkeenluovutuksesta laadittiin puitesopimus ja siir ty mä kauden palvelusopimus vuodelle Siirtymäkauden palvelusopimusta sekä lo pul li sen palvelusopimuksen valmisteluaikaa jatkettiin vuodella kau pungin hal li tuk sen kokouksessa. Lisäksi päätettiin siirtää ai kai semmin liikkeenluovutuksessa luovutettu kuntien tietotekninen infrastruktuuri ta kai sin kuntien vastuulle. Vuoden 2013 aikana Kuntien Tiera ei ole pys tynyt taloudellisista syistä panostamaan infrastruktuurin kehittämiseen. Taustana edellä kuvattuun yhteistoimintaan on ollut Länsi-Uudenmaan kun tien 2000-luvun alusta saakka tekemä yhteistyö ja halu välttää pääl lekkäis tä ylläpitotyötä, vähentää henkilöriskiä ja osaamisvajetta sekä alentaa kus tan nuk sia käytettäessä yhteisiä järjestelmiä. Samalla on haluttu val mistau tua tulevaisuuden isoihin tietojärjestelmämuutoksiin varsinkin sosiaalija terveydenhuollon sektorilla. Puitesopimus tehtiin voimassa olevaksi 2017 saakka sillä tarkoituksella, että vuoden 2013 aikana pystytään laatimaan varsinainen palvelusopimus, jon ka perusteella Kuntien Tiera Oy tuottaisi osakaskunnille tie to tek niik kapal ve lui ta. Palvelusopimuksen tarkoituksena on kuvata palveluiden ny ky tilan ne ja kunnille annettavat tietotekniikkapalvelut sekä palveluista syntyvät kun ta koh tai set kustannukset, joiden tason tuli perustua sopimusta edel tävään kustannustasoon. Lisäksi vuoden 2013 aikana tehtävän pal ve lu so pimuk sen laadintaan odotettiin saatavaksi lisätietoa kuntien ja sosiaali- ja tervey den huol lon rakenneuudistuksista ja suuntaviivoista. Jos pal ve lu so pimus ta ei kuitenkaan pystyttäisi muodostamaan, osakaskunnilla on oikeus ir ti sa noa puitesopimus ja palauttaa toiminta takaisin kuntiin vuoden ir ti sano mis ajal la. Kuntien Tiera Oy on Suomen kuntien omistama osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on tuottaa omistajakunnilleen tietoliikenne-, käyttö- ja sovellus-, työ ase ma- sekä tietohallinto- ja asiantuntijapalveluja. Kuntien Tiera Oy myy palveluja pelkästään osakkailleen ns. omakustannushintaan. Hin noit te lu perustuu asiakkaiden ostamiin palveluihin, todellisiin tuo tan tokus tan nuk siin ja Tieran käyttämiin hinnoittelumalleihin. Kuntien Tiera Oy on valmistellut kevään 2014 aikana lopullisen pal ve lu sopi muk sen ja siihen liittyvän hinnoittelumallin. Nyt esitetty palvelusopimus poh jau tuu perustietotekniikan tuottamiseen ja edellyttää kunnan tuottavan tai hankkivan osan palveluista erikseen. Palvelusopimuksen hinnoittelu perus tuu kolmeen eri tuoteryhmään: Kokonaishintaan kuuluvat palvelut: Päätelaite- ja tukipalvelut, sisältäen: Service Desk palvelun, lähitukipalvelun ja työasemapalvelun. Käyttöpalvelut, sisältäen:

7 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käyttö- ja sovelluspalvelun sekä tietoliikennepalvelun Erikseen hankittavat ja hinnoiteltavat palvelut: Muut palvelut: konsultoinnit ja projektit ja käyttöönotot. Kuntakohtainen kustannus on laskettu edellä mainittujen tuoteryhmien ja kun nan käyttämien laitteiden ja työasemien suhteessa. Kuntien Tiera Oy on las ke nut kuntakohtaiset kustannukset uuden palvelusopimuksen pohjaksi. Kun ta koh tai set kustannukset olisivat vuodesta 2015 eteenpäin seuraavat: Kunta kustannus v.2015 kustannus v.2014 Karkkila , ,19 Karviainen , ,19 Vihti , ,67 Lohja , ,00 Länsi-Uudenmaan näkökulmasta nykyinen toimintamalli on rakennettu Loh jan, Vihdin, Karkkilan, Karviaisen lähtökohdista ja perustuu vain kunnan perustietotekniikan palveluiden tuottamiseen. Länsi-Uudenmaan mahdol lis ten yhteisten tietoteknisten ratkaisuiden ja SOTE-ICT yhteistyön osalta joudutaan toimintamallit rakentamaan erikseen. Tietoteknisen yh teis työn laajentuminen muihin kuntiin ei ole varmaa esitetyllä toimintamallilla. Yhtenä yhteistoiminnan lähtökohtana on ollut myös kunnan pal ve lu tuo tannon ja tuottavuuden parantaminen. Nyt esitettyyn malliin sisältyy pieneltä osin myös kehittämisresurssia (1 hlö resurssi), mutta ko. resurssi olisi kaikkien kuntien yhteiskäytössä. Esitetyn palvelusopimuksen hinnoittelun ul kopuo lel le kuuluviin tehtäviin on arvioitu tarvittavan noin 10-15% kus tan nuserän, jos palvelut hankitaan yhteiseltä tuotantoyksiköltä. Edellä mainittujen näkökulmien osalta Kuntien Tiera Oy:n esittämä pal velu so pi mus on Lohjan kannalta taloudellisesti kustannuksia nostava ja vaatisi kun nan panostavan kehittämiseen lisäresurssia. Alkavan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen, eli sote-uu dis tuk sen osalta sitoutuminen nyt esitettyyn palvelumalliin vähentää Loh jan mahdollisuuksia vaikuttaa ja rakentaa Länsi-Uudenmaan SO- TE-ICT ratkaisuja. Edellä mainittujen seikkojen perusteella sekä kuntakentän tulevien muutok sien vuoksi Lohjan osalta ei ole järkevää sitoutua esitettyyn pal ve lu malliin vuo teen 2017 saakka vaan hakea laajempaa yhteistoimintaa Län si-uuden maan kuntien ja Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Erikseen jaettavat asiakirjat - hinnoittelun perusteet ja hinnat v Esitys Kj vs. Kaupunginhallitus päättää 1) hylätä Kuntien Tiera Oy:n esittämän palvelusopimuksen,

8 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös Hyväksyttiin ) oikeuttaa keskushallinnon irtisanomaan puitesopimuksen, neuvottelemaan ja päättämään irtisanomisajan pituudesta sekä 3) oikeuttaa keskushallinnon ryhtymään tarpeellisiin kuulemisiin, hoitamaan tarvittavat järjestelyt ja solmimaan toteuttamisen edellyttämät sopimukset. KH 403 Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Vihdin kunta, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia päättivät vuoden 2012 lopulla siirtää tietotekniikan palvelutuotantonsa liikkeenluovutuksena Kuntien Tiera Oy:lle. Liikkeenluovutuksesta laadittiin puitesopimus ja siirtymäkauden palvelusopimus vuodelle Siirtymäkauden palvelusopimusta sekä lopullisen palvelusopimuksen valmisteluaikaa jatkettiin vuodella kaupunginhallituksen kokouksessa. Tietoteknisen liikkeenluovutuksen päätöksessä KV 18 / 2012 kaupunginvaltuusto edellytti palvelusopimuksen laatimista vuosille Puitesopimus tehtiin voimassa olevaksi 2017 saakka sillä tarkoituksella, että vuoden 2013 aikana pystyttäisiin laatimaan varsinainen palvelusopimus, jonka perusteella Kuntien Tiera Oy tuottaisi osakaskunnille tietotekniikkapalveluita. Palvelusopimuksen tarkoituksena oli kuvata palveluiden nykytilanne ja kunnille annettavat tietotekniikkapalvelut sekä palveluista syntyvät kuntakohtaiset kustannukset, joiden tason tuli perustua sopimusta edeltävään kustannustasoon. Jos palvelusopimusta ei kuitenkaan pystyttäisi muodostamaan, osakaskunnilla on oikeus irtisanoa puitesopimus ja palauttaa toiminta takaisin kuntiin vuoden irtisanomisajalla. Lohjan kaupunki hylkäsi Kuntien Tiera Oy:n tarjoaman palvelusopimuksen kokouksessaan. Hylkäyksen perusteena oli kustannustason suurehko nousu nykyisestä tilanteesta, tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus sekä suunniteltu kehittämisresurssin määrä alueella. Koska palvelusopimusta ei ole pystytty muodostamaan, voidaan puitesopimus irtisanoa ja sopia liikkeenluovutuksen peruuttamisesta. Keskushallinto on käynyt keskusteluita Kuntien Tiera Oy:n kanssa asiasta kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Irtisanomisaika pidetään 12 kk pituisena ja ajoitetaan kalenterivuoden alkuun. Vuoden 2015 aikana noudatetaan vuoden 2014 mukaista palvelutasoa ja hinnoittelua. Neuvotteluiden perusteella Lohjan kaupungilla on alkaen mahdollisuus ottaa tietotekninen tuotanto omaksi toiminnaksi ja näin varmistaa liikkeenluovutuksen purkamisen onnistuminen. Seudullisen tietohallinnon yhteistyön suunnittelua jatketaan kaikkien Länsi-Uudenmaan kuntien kesken. Yhteistyön suunnittelua koordinoi Kuntien Tiera Oy. Tavoitteena on saada luotua vuoden 2015 aikana uusi toiminnallinen yhteistyönmalli kaikkien Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnolliseen yhteistoimintaan ja tietotekniseen tuotantoon sekä luoda suuntaviivoja tulevan soteict:n suunnittelulle ja toiminnalle. (Pasi

9 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perämäki) Erikseen jaettavat asiakirjat - Kuntien Tiera Oy:n lausunto Keskushallinnon toimialajohtaja Pasi Perämäki oli kokouksessa läsnä asiantuntijana. Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: Päätös Hyväksyttiin V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1) irtisanoa puitesopimuksen alkaen; 2) oikeuttaa keskushallinnon ryhtymään tarpeellisiin henkilökunnan kuulemisiin sekä aloittamaan liikkeenluovutuksen peruutuksen toteuttamiseen edellyttämät tarvittavat järjestelyt; 3) hyväksyä 12 kk irtisanomisajan sekä sen, että keskushallinto tarvittaessa arvioi mennessä tarpeen liikkeenluovutuksen aikaistamiseen. Mahdollinen liikkeenluovutuksen aikaistaminen viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi.

10 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Aloite elinkeinotoimen uudelleenjärjestämiseksi ja elinkeinojohtajan toimen täyttämiseksi 942/ /2013 KV Valtuutettu Kari Kyttälä esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta seuraavan aloitteen: Lohjan kaupungin työttömyysprosentti on noussut hälyttävän korkealle. Kaupungin keskustassa on runsaasti tyhjiä liiketiloja. Yritykset lomauttavat ja irtisanovat kiihtyvällä vauhdilla työntekijöitään. Yleinen ilmapiiri kuntalaisten keskuudessa kuvastaa syvää masennusta. Lohjan kaupungilla on johtava rooli elinkeinoelämän elävöittämisessä alueellaan. Kaupungin on myös käyttäydyttävä sen mukaisesti. Ilman sektorin vastuuhenkilöä tämä ei onnistu. Edellä esitetyn johdosta esitämme, että Lohjan kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin elinkeinotoimen uudelleenjärjestämiseksi ja elinkeinojohtajan toimen täyttämiseksi niin, että elinkeinojohtaja voi aloittaa työnsä mahdollisimman nopeasti. Toimenpiteistä aiheutuva kustannus katetaan elinkeinotoimen ja Novago Yrityskehitys Oy:n rahoituksen uudelleenjärjestelyistä johtuvilla säästöillä." Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi KH 404 Lohjan kaupunginhallitus päätti , että elinkeinojohtajan virkaa ei toistaiseksi täytetä vaan tehtävät jaetaan muodostettavalle elinkeinotiimille. Elinkeinotiimin kokoonpano ja tehtävät vahvistettiin kaupunginhallituksessa Tiimi aloitti toimintansa Toiminta on käynnistynyt hyvin. Kokemuksista on tarkoitus raportoida kaupunginhallitukselle määräajoin. Johtopäätöksiä järjestelyn eduista ja haitoista ei voi tehdä parin kuukauden perusteella. Aloite ehdotetaan merkittäväksi tiedoksi täysin ennenaikaisena. Tarkempaa selvitystä: 1. Kevään valmistelu Eläkkeelle jäänyt elinkeinojohtaja oli alunperin sekä Länsi-Uudenmaan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja että elinkeinojohtaja. Puolet hänen palkkakustannuksistaan oli budjetoitu kaupungin puolelle. Novago Yrityskehitys Oy:n aloitti toimintansa Tällöin koko elinkeinojohtajan työpanos ja palkkakustannus siirtyi kaupungin puolelle. Elinkeinojohtajan jäätyä eläkkeelle helmikuussa 2014 valmisteltiin kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti ehdotus siitä, että auki jäänyt tehtävä täytetään sisäisin järjestelyin eikä uutta elinkeinojohtajaa palkata. Tämän johdosta kehittämisjohtaja valmisteli kaupunginhallitukselle (kh ) esityksen elinkeinojohtajan

11 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus tehtävän hoitamisesta usean henkilön työryhmässä. Kaupunginhallitus hyväksyi olennaisesti saman valmistelun pohjalta ehdotuksen Elinkeinotiimi aloittaa toimintansa kesäkuun alusta 2014 ja täysimääräisesti uusi toimintamalli on ollut käytössä elokuusta 2014 alkaen. Elinkeinotiimi koostuu eri tavoin yritysasioihin perehtyneistä viidestä henkilöstä, jotka hoitavat myös muita tehtäviä. Tällainen moniosaajia hyödyntävä työskentelytapa nähdään mallina, jossa yhdistyy verkostomainen toimintamalli ja nykyinen tarve säästää palkkamenoja kaikilla toimialoilla. Tiimiä vetävä kehittämisjohtaja käyttää sopivissa tilanteissa myös elinkeinojohtajan titteliä. 2. Vuoden 2015 talousarvion valmistelu Lohjan kaupunginhallitus on vahvistanut osaltaan keskushallinnon talousarvioesityksen vuodelle Talousarvioehdotus on laadittu annettujen säästötavoitteiden mukaisesti. Keskushallinnon talousarvioesityksessä ei erillisen elinkeinojohtajan palkkaamiseen ei ole budjetoitu varoja. Kehittämis- ja elinkeinotoimeen kohdistuu muitakin merkittäviä säästötoimia. 3. Novago Oy:n rahoitus Keskushallinnon osana kehittämis- ja elinkeinopalveluiden tulosalueen menokohdilta maksetaan mm. voimassaolevan sopimuksen mukaisesti Novago Yrityskehitys Oy:lle suoritettava korvaus 9,25 /asukas sen palveluiden ostamisesta. Tämän maksun perusteena on kaupunginhallituksen hyväksymä osakassopimus, jonka ehtojen mukaan luopuvan osakkaan tulisi tarjota omistamansa osakkeet ensisijassa yhtiön tai toissijaisesti muiden osakkaiden lunastettavaksi, mikäli siitä haluttaisiin irtautua. Osakassopimuksen mukaan vuoden 2013 jälkeen yhtiölle suoritettavaa maksua voidaan alentaa, mikäli yhtiö kahtena peräkkäisenä vuonna yltää suunnitellun tason ylittävään kirjanpidolliseen voittoon. Edellytykset Novagon maksuosuuden alentamiseksi lyhyellä tähtäyksellä ovat siis rajalliset. Päinvastoin on maksuosuuteen kohdistunut yhtiön tilanteen vuoksi (muun muassa hankkeiden ohjelmakausien vaihdos) nousupainetta, johon seudun kunnilla ei kuitenkaan liene mahdollisuutta suostua. Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi perusteluosassa olevan selvityksen; ja 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsisi aloitteen elinkeinotoimen uudelleenjärjestämiseksi ja elinkeinojohtajan toimen täyttämiseksi loppuun käsitellyksi. Esteellisyysilmoitus Kaupunginhallituksen jäsen Leo Rintanen ilmoitti ennen tämän asian käsittelyä olevansa Novago Yrityskehitys Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana asiassa esteellinen ja poistui kokouksesta klo eikä näin ollen ottanut osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä

12 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päätöksentekoon. Muutosesitys Kaupunginhallituksen jäsen Tuija Piekka teki jäsen Kari Kyttälän kannattamana seuraavan muutosesityksen: Kaupunginhallitus velvoittaa keskushallinnon jatkamaan valmistelua elinkeinotoimen ja Novagon Yrityskehitys Oy:n toimintojen uudelleenjärjestämiseksi tavoitteena luoda vahva oma elinkeinotoimi elinkeinojohtajaa myöten. Äänestys Puheenjohtajan esityksestä avoimena kättennostoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan päätösesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja jäsen Piekan muutosesitystä kannattaneet EI. Kaupunginjohtajan päätösesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne, Hannu Makkonen, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Virtanen ja Petteri Åström sekä varajäsen Teuvo Sarin. Jäsen Piekan muutosesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Sari Huttu-Méling, Kari Kyttälä ja Tuija Piekka sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Varajäsen Jorma Kaira äänesti tyhjää. Kaupunginjohtajan päätösesitys sai seitsemän (7) ääntä ja jäsen Piekan muutosesitys neljä (4) ääntä. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen äänin 7-4 ja yksi tyhjä ääni Kaupunginhallituksen jäsen Leo Rintanen palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo

13 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Entisen Nummi-Pusulan kunnanhallituksen jäsenten korvausvaatimukset valvontailmoituksesta ja rikosilmoituksesta aiheutuneista kuluista 454/ /2014 KH 330 Entisen Nummi-Pusulan kunnan kunnanjohtaja Eero Soinio teki Uudenmaan aluehallintovirastolle (AVI) valvontailmoituksen työpaikkakiusaamisesta. Valvontailmoituksen perusteella Nummi-Pusulan kunnan hallituksen jäsenet antoivat aluehallintovirastolle henkilökohtaisia vastineita. Kunnanjohtaja Soini peruutti myöhemmin selvityspyyntönsä, mutta Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki poliisille tutkintapyynnön epäillystä työturvallisuusrikoksesta. Esitutkinnassa kuultiin kaikkia kunnanhallituksen jäseniä. Syyttäjä teki asiassa päätöksen syyttämättä jättämisestä, koska asiassa ei ole ilmennyt näyttöä tai todennäköisiä syitä rikoksesta epäiltyjen syyllisyyden tueksi. Kunnanhallituksen jäsenet Pirjo-Leena Forsström, Hannele Maittila ja Kim Rönnberg ovat esittäneet Lohjan kaupunginhallitukselle korvausvaatimukset AVI:n selvityksestä ja poliisin esitutkinnasta aiheutuneista kuluistaan. Korvausvaatimusten yhteissumma on ,48 euroa. Forsström ja Maittila ovat lisäksi esittäneet vakuutusyhtiönsä todistuksen siitä, ettei kuluja korvata heidän kotivakuutuksestaan. Korvausvaatimusten tekijät katsovat, että Lohjan kaupungin tulee kuntaliitoksen vuoksi korvata Nummi-Pusulan kunnan luottamushenkilölle Nummi-Pusulan kunnan palveluksessa olleen työntekijän aiheuttama vahinko. Lohjan kaupungin keskushallinto on pyytänyt korvausvaatimuksista oikeudellisen arvion Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy:ltä. Asianajaja Seppo Lindbergin oikeudellinen arvio on seuraavanlainen: "Erityislaki Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista (1984/21) käsittelee erityistä korvausperustetta (jäljempänä erityislaki), Lain 1 ;n mukaan kunnan tain kuntainliiton palveluksessa olevalle, jota syytetään virheellisestä menettelystä viran toimittamisessa tai työssä taikka jolta vaaditaan korvausta sellaisesta menettelystä, suoritetaan, jos vaatimuksen on hylätty, hakemuksesta kunnan tai kuntainliiton varoista hänelle tuomioistuimen päätöksellä maksettavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrä. Kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevalle voidaan suorittaa hakemuksesta kunnan tai kuntainliiton varoista korvausta sellaisesta välttämättömistä 1 momentissa tarkoitetuista oikeudenkäynnistä

14 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus aiheutuneista kuluista, joista hänelle ei ole tuomittu korvausta, milloin se hänen asemansa sekä muut olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Soveltaminen Laki koskee asioita, jotka ovat edenneet oikeudenkäynnin asteelle. Soveltamisala on tiukasti rajoitettu. Koska tässä asiassa on tehty syyttämättäjättämispäätös, ei asia ole tullut oikeudenkäyntinä vireille. Tämän vuoksi ei erityislaki sovellu korvausten maksamiseen. Oikeudenkäymiskaaren 21 luku sisältää oikeudenkäyntikuluja koskevat säännökset. Koska oikeudenkäyntiä ei ole ollut vireillä, ei säännöksellä ole merkitystä arvioitaessa erityislain soveltuvuutta korvausten maksamiseen. Vahingonkorvauslaki Aluehallintovirastolle tehty valvontailmoitus työpaikkakiusaamisesta ei ole julkisen vallan käyttöä. Asiassa sovelletaan vahingonkorvauslain 3 luvun 1 :ää. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 :n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Mitä 1 momentissa on sanottu työnantajasta, koskee vastaavasti valtiota, kuntaa ja muuta yhteisöä tai laitosta, kun vahinko on aiheutunut sellaisen julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Soveltaminen Kaupungin vahingonkorvausvastuu edellyttää tilannetta, jossa työntekijällä on tuottamus, työntekijän työtehtävä aiheuttaa vahingon ja vahinko on syysuhteessa tuottamukseen. Aluehallintovirastolle tehty ilmoitus liittyy työntekijän kokemaan työnantajan työturvallisuussäännösten vastaiseen toimintaan. Työsopimuslain 3 luvun 2 :n mukaan työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työturvallisuuslain 18 :n mukaan työntekijän on huolehdittava käytettävissään olevin keinoin myös omasta turvallisuudestaan. Tuottamus, työssä Työntekijällä on oikeus tehdä työsuojelua valvovalle viranomaiselle ilmoitus, mikäli työntekijä katsoo häntä koskevia työsuojelua koskevia säännöksiä rikotun.

15 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ilmoituksen tekemisellä työntekijä ei ole toiminut säännöksen tarkoittamalla tavalla tuottamuksellisesti. Ilmoituksen tekeminen ei ole säännöksen tarkoittama työntekijän työtehtävä. Korvausvaatimukset Korvausvaatimukset sisältävät ainoastaan taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 :n mukaan korvausvastuu edellyttäisi erityisen painavaa syytä, mikäli vahingonkorvauslain 3 luvun 1 :n korvausvastuu soveltuisi. Syy-yhteys Korvausten määrien osalta on todettava, että poliisitutkintaan, kuulusteluihin tai loppulausuntoihin liittyvät vaaditut korvaukset eivät ole syy-yhteydessä valvontailmoitukseen, koska tutkintapyynnön poliisille on tehnyt Uudenmaan Aluehallintokeskus eikä kunnan työntekijä. Yhteenveto Edellä olevan perusteella ei erityislakia voida soveltaa vaadittujen korvausten maksamiseen. Lohjan kaupungin työntekijällä ei ole tuottamusta, valvontailmoituksen tekeminen ei ole työtehtävä ja pääosa korvausvaatimuksista eivät ole syy-yhteydessä työntekijän tekemään valvontailmoitukseen. Koska vahingonkorvausperustetta ei ole, ei ole erikseen arvioitu, olisiko olemassa taloudellisen vahingon korvaamiseen lain tarkoittamaa erityisen painavaa syytä. Lohjan kaupungilla ei ole oikeudellista vahingonkorvausvastuuta vaadituista vahingoista." Erikseen jaettavat asiakirjat - Forsströmin, Maittilan ja Rönnbergin korvausvaatimukset Esitys Kj vs. Kaupunginhallitus päättää 1. todeta, ettei Lohjan kaupunki ole esitetyssä asiassa vahingonkorvausvelvollinen; ja 2. ettei se maksa Pirjo-Leena Forsströmille, Hannele Maittilalle ja Kim Rönnbergille heidän vaatimustensa mukaisia korvauksia. Käsittely Esteellisyysilmoitukset Myös Kim Rönnberg on lähettänyt kaupungille vakuutusyhtiönsä antaman todistuksen siitä, että hänen kulujaan ei korvata vakuutuksen perusteella. Kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila ilmoitti ennen tämän asian käsittelyä olevansa asianosaisena esteellinen. Myös kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne ja Kari Kyttälä ilmoittivat ennen tämän asian

16 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsittelyä olevansa asiassa esteellisiä, koska heitä oli kuultu AVI:n selvityksessä ja esitutkinnassa. Alanne, Kyttälä ja Maittila poistuivat kokouksesta klo eivätkä näin ollen ottaneet osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. Hannele Maittilan varajäsen Jorma Kaira saapui samalla kokoukseen. Muutosesitys Kaupunginhallituksen varajäsen Jorma Kaira teki seuraavan muutosesityksen: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi lisäselvitysten saamiseksi korvausten oikeudellisista perusteista ja vaihtoehtoisesti perusteista harkinnanvaraisten korvausten suorittamiseen. Lisäksi esitän, että oikeudellisen selvityksen laatinutta asianajajaa kuullaan siinä hallituksen kokouksessa, jossa asia on seuraavan kerran esillä. Esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu. Päätös Hyväksyttiin vs. kaupunginjohtajan päätösesitys Kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne ja Kari Kyttälä palasivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo Jäsen Hannele Maittilan varajäsen Jorma Kaira jatkoi kokouksessa edelleen hänen tilallaan KH 405 Pirjo-Leena Forsström ja Hannele Maittila yhdessä sekä Kim Rönnberg erikseen ovat tehneet kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Asianajaja Seppo Lindberg on antanut oikaisuvaatimusten johdosta seuraavan lausunnon: "Sovellettava erityislaki Kunnan palveluksessa oleviin henkilöihin sovelletaan lakia eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista (1984/21). Lain 1 :n korvausten maksaminen edellyttää, että asia on edennyt oikeudenkäynnin asteelle. Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksesta oleville aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista (269/1974) soveltuu vain valtion palveluksessa oleviin henkilöihin.tätä erityislakia ei voida soveltaa kunnan palveluksessa oleviin henkilöihin, joiden osalta on olemassa edellä oleva erityislaki. Oikaisuvaatimuksissa on viitattu valtion palveluksessa olevia koskevan erityislain vuonna 2005/466 lisättyyn uuteen 1 :n 3 momenttiin, joka käsittelee kohtuullista korvausta mm. esitutkintaan liittyvistä välttämättömistä kuluista. Tällaista lisäystä ei ole tehty vastaavaan erityislakiin, joka koskee korvausten maksamista kunnan palveluksessa oleville henkilöille. Lait ovat tältä osin eri sisältöisiä.

17 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vahingonkorvauslaki Erityislaki ei sovellu selvän sanamuodon mukaan esitettyihin korvausvaatimuksiin. Kaupungin vahingonkorvausvastuuta on arvioitava vahingonkorvauslain perusteella. Kaupungin vahingonkorvausvastuuta ei voida oikeudellisesti ratkaista oikaisuvaatimuksessa ilmoitetulla "kunnan itsenäisellä harkintaoikeudella toimialaansa kuuluvissa korvausasioissa". Kaupungin korvausvastuu edellyttää vahingonkorvauslain yksityiskohtaisten edellytysten toteutumista. Julkinen vallan käyttö, työtehtävä, tuottamus Kunnan palveluksessa oleva henkilö voi tehdä henkilökohtaiseen työolosuhteiseen liittyviä toimia, jotka eivät ole julkisen vallan käyttöä. Aluehallintavirastolle tehty ilmoitus työpaikkakiusaamisesta ei ole vahingonkorvauslain tarkoittamaa julkisen vallan käyttöä eikä myöskään henkilön työtehtävä. Taloudellisen vahingon korvaamisen edellytys on siten vahingonkorvauslain tarkoittama erityisen painava syy. Käyttäessään työntekijälle kuuluvia oikeuksiaan, ei työntekijä toimi kaupungin vahingonkorvausvastuuseen liittyvällä tavalla tuottamuksellisesti. Oikeuspaikka Vahingonkorvaukseen liittyvien erimielisyyksien ratkaiseminen kuuluu yleisen tuomioistuimen toimivaltaan. Lopuksi Muílta osin viitataan annettuun oikeudelliseen arviolausuntoon." Erikseen jaettavat asiakirjat - Forsströmin, Maittilan ja Rönnbergin oikaisuvaatimukset Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää saamansa asiantuntijalausunnon perusteella todeta, ettei Pirjo-Leena Forsströmin, Hannele Maittilan ja Kim Rönnbergin oikaisuvaatimuksissa ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi syytä harkita uudelleen vahingonkorvausten maksamista. Kaupunginhallitus päättää olla muuttamatta tekemäänsä päätöstä. Esteellisyysilmoitukset Muutosesitys Kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne ja Kari Kyttälä ilmoittivat ennen tämän asian käsittelyä olevansa asiassa esteellisiä, koska heitä oli kuultu AVI:n selvityksessä ja esitutkinnassa. Alanne ja Kyttälä poistuivat kokouksesta klo eivätkä näin ollen ottaneet osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. Kaupunginhallituksen varajäsen Jorma Kaira teki seuraavan muutosesityksen:

18 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lohjan kaupunki päättää korvata korvaushakemukset tehneille luottamushenkilöille oikeuskuluihin rinnastettavat, esitutkinnasta aiheutuneet kulut korvaushakemusten mukaisesti, kuitenkin enintään kohtuulliseksi harkitun 4800 euroon saakka. Esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen Kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne ja Kari Kyttälä palasivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo

19 PÖYTÄKIRJA 20/ Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle 468/ /2014 PERLJ Lohjan Vuokra-asunnot Oy:hyn eli Lovaan (1425 asuntoa) fuusioituu alkaen Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 asuntoa) sekä Kar ja loh jan alueelta Kiinteistö Oy Passinpelto (12 asuntoa) ja Kiinteistö Oy Kep pi he vo nen (7 asuntoa). Kun mukaan lasketaan vielä tammikuussa 2015 valmistuva Kultakartano, Lovan huoneistomäärä on alkuvuonna2015 yh teen sä 1621 asuntoa. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n rooli alueen asun topo liit ti se na toimijana vahvistuu siten, kuten valtuusto on fuusiopäätöksiä teh des sään linjannut. Kaupunkikonserniin kuuluu laajenevan Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n (Lova) lisäksi kaupungin suoraan omistamia ja hallitsemia vuokra-asuntoja noin 350, joista Y-säätiöltä välivuokrattuja on 50. Kaupungin suoraan omista mis ta asuinkiinteistöistä muutamat käsittävät yli kymmenen vuok ra-asuntoa ja siten ne luonteeltaan rinnastuvat täysin Lovan yksikköihin. Siksi ne on tarkoituksenmukaista siirtää Lovan omistukseen, mikä on so pu soin nussa kaupungin kasvustrategian tavoitteiden ja tuottavuusohjelman kanssa. Kaupungin talousarvion investointimäärärahan kehys on erittäin tiukka eikä sen liikkumatila tulevina vuosina ole kasvamassa. Kaupungin suoraan omis ta mis ta asuinkiinteistöistä etenkin suurimmat ja vanhimmat kohteet vaa ti vat lähivuosina peruskorjausta. Kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö kyke nee joustavammin hankkimaan markkinoilta rahoitusta, suunnittelemaan ja aikatauluttamaan välttämättömät peruskorjaukset oikea-aikaisesti. Kaupungin tekninen toimi (tilahallintopäällikkö Jorma Kaasinen, kiin teis tömes ta ri Kari Koljonen), perusturvatoimi (hallintopäällikkö Mikko Kerkola, asun to pääl lik kö Kati Kaukoniemi) ja Lohjan Vuokra-asunnot Oy (toi mi tusjoh ta ja Veli Haukka) ovat kevään 2014 aikana katselmoineet hyvässä yhteis työs sä isohkot kaupungin suoraan omistamat asuinkiinteistöt ja laa tineet alustavia suunnitelmia. Työryhmän mielestä seuraavat ri vi ta lo huoneis to ja käsittävät vuokra-asuntoyksiköt, jotka sijaitsevat kaupungin omista mal la maalla, ovat periaatteessa siirrettävissä Lovan omistukseen erikseen myöhemmin sovittavin ehdoin: Perttilänkodissa on 30 yksiötä ja lisäksi kerhohuone muutetaan asun noksi alkuvuonna Se sijaitsee Ventelässä osoitteessa Metsäkorventie 10, Lohja (Asema). Vuonna 1971 vanhustentaloiksi valmistuneiden kol men rivitalon ja huolto/saunarakennuksen kerrosala on yhteensä 1395 m2. Asukkaista pääosa on jo pidempään ollut muita kuin vanhuksia, koska huo neis to jen koot eivät mahdollista esimerkiksi apuvälineiden käyttöä ja van hus ten tavallisten asuntojen tarve on tasapainossa. Lohjan Vuokra-asun not Oy:n (Lova) Mäntynummessa omistamat vuokrakerrostalot sijait se vat varsin lähellä Perttilänkotia. Tuusankodissa on 33 yksiötä ja yksi kaksio. Se sijaitsee Fatjan (Tuusan)

20 PÖYTÄKIRJA 20/ Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus alu eel la osoitteessa Opettajantie 1, Lohja (Virkkala). Vuosina vanhustentaloiksi rakennettujen viiden rivitalon kerrosala on yhteen sä 1460 m2. Myös Tuusankodissa pääosa asukkaista on muita kuin van huk sia. Naapurissa on Lovan omistama Fatjanpuisto-niminen 36-asuntoi nen vuokrakerrostalo. Kalevalantien asunnoissa on 12 yksiötä. Ne sijaitsevat Sammatissa Kaisan kal li on pihapiirissä osoitteessa Kalevalantie 3, Sammatti. Vuo sina 1987 valmistuneissa kolmessa rivitalossa ja huolto- sekä va ras to ra kennuk ses sa on kerrosalaa yhteensä 718 m2. Nummen vanhusasunnot sijaitsevat Nummen kirkonkylässä Niilonpirtin pi ha pii ris sä osoitteessa Oilaantie 19, Nummi. Vuonna 1971 val mistu nees sa Oilaantien suuntaisessa rivitalossa on 9 yksiötä (à 26 m2; kerros ala yhteensä 327 m2) ja toisessa saman aikaan valmistuneessa talossa on 6 yksiötä (à 33 m2; kerrosala yhteensä 232 m2). Vuonna 1985 val mistu neis sa kahdessa rivitalossa on yhteensä 10 huoneistoa (à 33 m2; kerros ala yhteensä 388 m2). Oilaantien suuntaisen talon kunto on arvioitu niin hei kok si, että siihen ei kannata peruskorjausinvestointia suorittaa, vaan se elin kaa ren päättyessä puretaan. Nykyisen Niilonpirtin tilalle suunnitellaan par ai kaa tehostettuun asumispalveluun uudisrakennusta, mikä tullee Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n (Lova) omistukseen. Lisäksi pihapiirissä on vuonna 2010 valmistunut kuuden asunnon dementiakoti, mikä on osa Nii lon pirtin palvelukonseptia. Pääosa asunnoista on tarkoitus säilyttää edelleen vuok ra-asun toi na. Lähellä tätä kohdetta Virastotiellä on vuonna 2015 Lovaan fuusioituva Nummipiipari-niminen 16 huoneiston rivitalokohde. Pusulan vanhusasunnoissa (Päivänsäde) on 20 yksiötä ja 1 pienkaksio. Ne sijaitsevat Pusulan kirkonkylässä osoitteessa Tuuliontie 12 (ex-hu vi latie), Pusula. Vuonna 1971 valmistuneissa kolmessa rivitalossa on yh teen sä 762 kerrosalaneliömetriä ja lisäksi alueella on sau na/ker ho ti la raken nus. Päivänsäteen välittömässä läheisyydessä on Lovaan vuonna 2015 fuusioituva Kuntalanpiha-niminen 22 asunnon rivitalokohde. Sekä Päivänsäde että Kuntalanpiha liitetään kaukolämpöön lähiaikoina. Massapellon asunnoissa on 15 erikokoista (45-79 m2) ri vi ta lo vuokra-asun toa. Ne sijaitsevat Pusulan kirkonkylässä osoitteessa Kalk ki uu nintie 2, Pusula. Näistä kaksi taloa, joissa on 8 huoneistoa, on val mistu nut vuonna 1981 (yhteensä 377 kerros-m2) ja kaksi taloa (7 asuntoa) on puo les taan valmistunut vuonna 1986 (365 kerros-m2). Hopearannan asunnoissa on 14 yksiötä ja lisäksi kerhotila muutetaan yksiök si alkuvuonna Ne sijaitsevat osoitteessa Passinkuja 4, Kar ja loh ja. Tässä vuonna 1975 valmistuneessa rivitalossa on kerrosalaa 606 m2. Samassa pihapiirissä sijaitsevat vuonna 2015 Lovaan fuusioituvat Pas sin pel lon ja Keppihevosen vuokrarivitalot, joissa on yhteensä 19 huoneis toa. Nämä kolme yksikköä muodostavat luontevan kokonaisuuden. Omistuksen siirtoasiassa on tarkoitus edetä siten, että syksyllä 2014 valtuus to tekisi periaatepäätöksen omistusjärjestelyistä, jonka jälkeen yk sityis koh tai nen valmistelu jatkuisi. Valtuusto päättäisi tai valtuuttaisi kau pungin hal li tuk sen päättämään omistusjärjestelyn yksityiskohdista. Lopulliset

Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle

Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle 468/02.07.00/2014 PERLJ 26.08.2014 87 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:hyn eli Lovaan (1425 asuntoa) fuusioituu 1.1.2015

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 14.09.2015 Kaupunginhallitus 479 28.09.2015 Kaupunginhallitus 533 26.10.2015 Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä 501/02.07.00/2015 SosTe

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Palveluverkko - keittiöverkko

Palveluverkko - keittiöverkko Palveluverkko- ja 53 10.03.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 45 24.03.2015 Palveluverkko- ja 83 29.04.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 141 29.09.2015 Kaupunginhallitus 393 26.10.2015

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12. Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.2014 Kiinteistöjen siirtäminen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 720/01/011/2014

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta Perusturvalautakunta 101 27.10.2015 Kaupunginhallitus 405 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 148 11.11.2015 Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta 329/05.05.00/2015 PERLJ 27.10.2015 101 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt KH 28.11.2016 382 Valtuusto päätti 20.1.2016 Lohjan kaupungin virkaorganisaation uudesta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Vammaisneuvosto Aika 06.06.2011 klo 18:00-20:46 Paikka kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 14 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA Perusturvalautakunta 59 13.10.2010 Perusturvalautakunta 56 05.10.2011 LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA PETUL 59 Ikääntyvien palveluissa on edessä

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot