Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:14 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja :t , Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja :t , Alanne Päivi jäsen Huttu-Méling Sari jäsen Kaira Jorma varajäsen :t , Kyttälä Kari jäsen Makkonen Hannu jäsen Piekka Tuija jäsen :t , Rintanen Leo jäsen Sarin Teuvo varajäsen Sassi Jukka jäsen Åström Petteri jäsen Lehtonen Markku asiantuntijajäsen POISSA Maittila Hannele jäsen Palenius Aslak jäsen Laakkonen Janne valtuuston 2. vpj MUUT :t , Räsänen Joona valtuuston pj Pajuoja Matti valtuuston 1. vpj Juva Simo kaupunginjohtaja Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t Partanen Henri talousjohtaja klo :t Perämäki Pasi keskushallinnon toimialajohtaja klo KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Irene Äyräväinen Puheenjohtaja Mikko Kuosmanen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Hannu Makkonen Teuvo Sarin

2 PÖYTÄKIRJA 20/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Mikko Kuosmanen, kaupunginsihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 401 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Tieran tietoteknisen puitesopimuksen irtisanominen Aloite elinkeinotoimen uudelleenjärjestämiseksi ja elinkeinojohtajan toimen täyttämiseksi 405 Entisen Nummi-Pusulan kunnanhallituksen jäsenten korvausvaatimukset valvontailmoituksesta ja rikosilmoituksesta aiheutuneista kuluista 406 Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle Valtuustoaloite hoivalupauksen määrittelystä Vanhus- ja sairaalapalveluiden tulosalueen johtaminen perusturvatoimessa Kotihoidon täyttölupamenettely perusturvatoimessa Fysioterapeutin tehtävä perusturvatoimen kotihoidossa Fysio- ja toimintaterapian osastonhoitajan viran täyttölupapyyntö perusturvatoimessa 412 Sosiaalityöntekijän viran täyttölupapyyntö perusturvatoimessa Isännöitsijän tehtävän täyttölupa Jäsenen valitseminen alueiden johtokuntaan Kuntajohtamisen ja kuntatalouden keskustelutilaisuus Kaupunginhallituksen jaostojen pöytäkirjat Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotusluonteiset asiat

4 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 401 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin

5 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KH 402 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhal lituksen jäsenet Hannu Makkonen ja varajäsen Teuvo Sarin. Päätös Hyväksyttiin Ennen esityslistalla olleiden asioiden käsittelyä talousjohtaja Henri Partanen esitteli valtuuston talousarvioseminaarin yhteenvetoa. Talousjohtaja Partanen poistui kokouksesta esityksensä ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo

6 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tieran tietoteknisen puitesopimuksen irtisanominen 1012/ /2012 KH 326 Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Vihdin kunta, Perusturvakuntayhtymä Karviai nen ja ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia päättivät vuoden 2012 lopul la siirtää tietotekniikan palvelutuotantonsa liikkeenluovutuksena Kuntien Tie ra Oy:lle. Liikkeenluovutuksesta laadittiin puitesopimus ja siir ty mä kauden palvelusopimus vuodelle Siirtymäkauden palvelusopimusta sekä lo pul li sen palvelusopimuksen valmisteluaikaa jatkettiin vuodella kau pungin hal li tuk sen kokouksessa. Lisäksi päätettiin siirtää ai kai semmin liikkeenluovutuksessa luovutettu kuntien tietotekninen infrastruktuuri ta kai sin kuntien vastuulle. Vuoden 2013 aikana Kuntien Tiera ei ole pys tynyt taloudellisista syistä panostamaan infrastruktuurin kehittämiseen. Taustana edellä kuvattuun yhteistoimintaan on ollut Länsi-Uudenmaan kun tien 2000-luvun alusta saakka tekemä yhteistyö ja halu välttää pääl lekkäis tä ylläpitotyötä, vähentää henkilöriskiä ja osaamisvajetta sekä alentaa kus tan nuk sia käytettäessä yhteisiä järjestelmiä. Samalla on haluttu val mistau tua tulevaisuuden isoihin tietojärjestelmämuutoksiin varsinkin sosiaalija terveydenhuollon sektorilla. Puitesopimus tehtiin voimassa olevaksi 2017 saakka sillä tarkoituksella, että vuoden 2013 aikana pystytään laatimaan varsinainen palvelusopimus, jon ka perusteella Kuntien Tiera Oy tuottaisi osakaskunnille tie to tek niik kapal ve lui ta. Palvelusopimuksen tarkoituksena on kuvata palveluiden ny ky tilan ne ja kunnille annettavat tietotekniikkapalvelut sekä palveluista syntyvät kun ta koh tai set kustannukset, joiden tason tuli perustua sopimusta edel tävään kustannustasoon. Lisäksi vuoden 2013 aikana tehtävän pal ve lu so pimuk sen laadintaan odotettiin saatavaksi lisätietoa kuntien ja sosiaali- ja tervey den huol lon rakenneuudistuksista ja suuntaviivoista. Jos pal ve lu so pimus ta ei kuitenkaan pystyttäisi muodostamaan, osakaskunnilla on oikeus ir ti sa noa puitesopimus ja palauttaa toiminta takaisin kuntiin vuoden ir ti sano mis ajal la. Kuntien Tiera Oy on Suomen kuntien omistama osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on tuottaa omistajakunnilleen tietoliikenne-, käyttö- ja sovellus-, työ ase ma- sekä tietohallinto- ja asiantuntijapalveluja. Kuntien Tiera Oy myy palveluja pelkästään osakkailleen ns. omakustannushintaan. Hin noit te lu perustuu asiakkaiden ostamiin palveluihin, todellisiin tuo tan tokus tan nuk siin ja Tieran käyttämiin hinnoittelumalleihin. Kuntien Tiera Oy on valmistellut kevään 2014 aikana lopullisen pal ve lu sopi muk sen ja siihen liittyvän hinnoittelumallin. Nyt esitetty palvelusopimus poh jau tuu perustietotekniikan tuottamiseen ja edellyttää kunnan tuottavan tai hankkivan osan palveluista erikseen. Palvelusopimuksen hinnoittelu perus tuu kolmeen eri tuoteryhmään: Kokonaishintaan kuuluvat palvelut: Päätelaite- ja tukipalvelut, sisältäen: Service Desk palvelun, lähitukipalvelun ja työasemapalvelun. Käyttöpalvelut, sisältäen:

7 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käyttö- ja sovelluspalvelun sekä tietoliikennepalvelun Erikseen hankittavat ja hinnoiteltavat palvelut: Muut palvelut: konsultoinnit ja projektit ja käyttöönotot. Kuntakohtainen kustannus on laskettu edellä mainittujen tuoteryhmien ja kun nan käyttämien laitteiden ja työasemien suhteessa. Kuntien Tiera Oy on las ke nut kuntakohtaiset kustannukset uuden palvelusopimuksen pohjaksi. Kun ta koh tai set kustannukset olisivat vuodesta 2015 eteenpäin seuraavat: Kunta kustannus v.2015 kustannus v.2014 Karkkila , ,19 Karviainen , ,19 Vihti , ,67 Lohja , ,00 Länsi-Uudenmaan näkökulmasta nykyinen toimintamalli on rakennettu Loh jan, Vihdin, Karkkilan, Karviaisen lähtökohdista ja perustuu vain kunnan perustietotekniikan palveluiden tuottamiseen. Länsi-Uudenmaan mahdol lis ten yhteisten tietoteknisten ratkaisuiden ja SOTE-ICT yhteistyön osalta joudutaan toimintamallit rakentamaan erikseen. Tietoteknisen yh teis työn laajentuminen muihin kuntiin ei ole varmaa esitetyllä toimintamallilla. Yhtenä yhteistoiminnan lähtökohtana on ollut myös kunnan pal ve lu tuo tannon ja tuottavuuden parantaminen. Nyt esitettyyn malliin sisältyy pieneltä osin myös kehittämisresurssia (1 hlö resurssi), mutta ko. resurssi olisi kaikkien kuntien yhteiskäytössä. Esitetyn palvelusopimuksen hinnoittelun ul kopuo lel le kuuluviin tehtäviin on arvioitu tarvittavan noin 10-15% kus tan nuserän, jos palvelut hankitaan yhteiseltä tuotantoyksiköltä. Edellä mainittujen näkökulmien osalta Kuntien Tiera Oy:n esittämä pal velu so pi mus on Lohjan kannalta taloudellisesti kustannuksia nostava ja vaatisi kun nan panostavan kehittämiseen lisäresurssia. Alkavan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen, eli sote-uu dis tuk sen osalta sitoutuminen nyt esitettyyn palvelumalliin vähentää Loh jan mahdollisuuksia vaikuttaa ja rakentaa Länsi-Uudenmaan SO- TE-ICT ratkaisuja. Edellä mainittujen seikkojen perusteella sekä kuntakentän tulevien muutok sien vuoksi Lohjan osalta ei ole järkevää sitoutua esitettyyn pal ve lu malliin vuo teen 2017 saakka vaan hakea laajempaa yhteistoimintaa Län si-uuden maan kuntien ja Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Erikseen jaettavat asiakirjat - hinnoittelun perusteet ja hinnat v Esitys Kj vs. Kaupunginhallitus päättää 1) hylätä Kuntien Tiera Oy:n esittämän palvelusopimuksen,

8 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös Hyväksyttiin ) oikeuttaa keskushallinnon irtisanomaan puitesopimuksen, neuvottelemaan ja päättämään irtisanomisajan pituudesta sekä 3) oikeuttaa keskushallinnon ryhtymään tarpeellisiin kuulemisiin, hoitamaan tarvittavat järjestelyt ja solmimaan toteuttamisen edellyttämät sopimukset. KH 403 Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Vihdin kunta, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia päättivät vuoden 2012 lopulla siirtää tietotekniikan palvelutuotantonsa liikkeenluovutuksena Kuntien Tiera Oy:lle. Liikkeenluovutuksesta laadittiin puitesopimus ja siirtymäkauden palvelusopimus vuodelle Siirtymäkauden palvelusopimusta sekä lopullisen palvelusopimuksen valmisteluaikaa jatkettiin vuodella kaupunginhallituksen kokouksessa. Tietoteknisen liikkeenluovutuksen päätöksessä KV 18 / 2012 kaupunginvaltuusto edellytti palvelusopimuksen laatimista vuosille Puitesopimus tehtiin voimassa olevaksi 2017 saakka sillä tarkoituksella, että vuoden 2013 aikana pystyttäisiin laatimaan varsinainen palvelusopimus, jonka perusteella Kuntien Tiera Oy tuottaisi osakaskunnille tietotekniikkapalveluita. Palvelusopimuksen tarkoituksena oli kuvata palveluiden nykytilanne ja kunnille annettavat tietotekniikkapalvelut sekä palveluista syntyvät kuntakohtaiset kustannukset, joiden tason tuli perustua sopimusta edeltävään kustannustasoon. Jos palvelusopimusta ei kuitenkaan pystyttäisi muodostamaan, osakaskunnilla on oikeus irtisanoa puitesopimus ja palauttaa toiminta takaisin kuntiin vuoden irtisanomisajalla. Lohjan kaupunki hylkäsi Kuntien Tiera Oy:n tarjoaman palvelusopimuksen kokouksessaan. Hylkäyksen perusteena oli kustannustason suurehko nousu nykyisestä tilanteesta, tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus sekä suunniteltu kehittämisresurssin määrä alueella. Koska palvelusopimusta ei ole pystytty muodostamaan, voidaan puitesopimus irtisanoa ja sopia liikkeenluovutuksen peruuttamisesta. Keskushallinto on käynyt keskusteluita Kuntien Tiera Oy:n kanssa asiasta kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Irtisanomisaika pidetään 12 kk pituisena ja ajoitetaan kalenterivuoden alkuun. Vuoden 2015 aikana noudatetaan vuoden 2014 mukaista palvelutasoa ja hinnoittelua. Neuvotteluiden perusteella Lohjan kaupungilla on alkaen mahdollisuus ottaa tietotekninen tuotanto omaksi toiminnaksi ja näin varmistaa liikkeenluovutuksen purkamisen onnistuminen. Seudullisen tietohallinnon yhteistyön suunnittelua jatketaan kaikkien Länsi-Uudenmaan kuntien kesken. Yhteistyön suunnittelua koordinoi Kuntien Tiera Oy. Tavoitteena on saada luotua vuoden 2015 aikana uusi toiminnallinen yhteistyönmalli kaikkien Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnolliseen yhteistoimintaan ja tietotekniseen tuotantoon sekä luoda suuntaviivoja tulevan soteict:n suunnittelulle ja toiminnalle. (Pasi

9 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perämäki) Erikseen jaettavat asiakirjat - Kuntien Tiera Oy:n lausunto Keskushallinnon toimialajohtaja Pasi Perämäki oli kokouksessa läsnä asiantuntijana. Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: Päätös Hyväksyttiin V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1) irtisanoa puitesopimuksen alkaen; 2) oikeuttaa keskushallinnon ryhtymään tarpeellisiin henkilökunnan kuulemisiin sekä aloittamaan liikkeenluovutuksen peruutuksen toteuttamiseen edellyttämät tarvittavat järjestelyt; 3) hyväksyä 12 kk irtisanomisajan sekä sen, että keskushallinto tarvittaessa arvioi mennessä tarpeen liikkeenluovutuksen aikaistamiseen. Mahdollinen liikkeenluovutuksen aikaistaminen viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi.

10 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Aloite elinkeinotoimen uudelleenjärjestämiseksi ja elinkeinojohtajan toimen täyttämiseksi 942/ /2013 KV Valtuutettu Kari Kyttälä esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta seuraavan aloitteen: Lohjan kaupungin työttömyysprosentti on noussut hälyttävän korkealle. Kaupungin keskustassa on runsaasti tyhjiä liiketiloja. Yritykset lomauttavat ja irtisanovat kiihtyvällä vauhdilla työntekijöitään. Yleinen ilmapiiri kuntalaisten keskuudessa kuvastaa syvää masennusta. Lohjan kaupungilla on johtava rooli elinkeinoelämän elävöittämisessä alueellaan. Kaupungin on myös käyttäydyttävä sen mukaisesti. Ilman sektorin vastuuhenkilöä tämä ei onnistu. Edellä esitetyn johdosta esitämme, että Lohjan kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin elinkeinotoimen uudelleenjärjestämiseksi ja elinkeinojohtajan toimen täyttämiseksi niin, että elinkeinojohtaja voi aloittaa työnsä mahdollisimman nopeasti. Toimenpiteistä aiheutuva kustannus katetaan elinkeinotoimen ja Novago Yrityskehitys Oy:n rahoituksen uudelleenjärjestelyistä johtuvilla säästöillä." Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi KH 404 Lohjan kaupunginhallitus päätti , että elinkeinojohtajan virkaa ei toistaiseksi täytetä vaan tehtävät jaetaan muodostettavalle elinkeinotiimille. Elinkeinotiimin kokoonpano ja tehtävät vahvistettiin kaupunginhallituksessa Tiimi aloitti toimintansa Toiminta on käynnistynyt hyvin. Kokemuksista on tarkoitus raportoida kaupunginhallitukselle määräajoin. Johtopäätöksiä järjestelyn eduista ja haitoista ei voi tehdä parin kuukauden perusteella. Aloite ehdotetaan merkittäväksi tiedoksi täysin ennenaikaisena. Tarkempaa selvitystä: 1. Kevään valmistelu Eläkkeelle jäänyt elinkeinojohtaja oli alunperin sekä Länsi-Uudenmaan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja että elinkeinojohtaja. Puolet hänen palkkakustannuksistaan oli budjetoitu kaupungin puolelle. Novago Yrityskehitys Oy:n aloitti toimintansa Tällöin koko elinkeinojohtajan työpanos ja palkkakustannus siirtyi kaupungin puolelle. Elinkeinojohtajan jäätyä eläkkeelle helmikuussa 2014 valmisteltiin kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti ehdotus siitä, että auki jäänyt tehtävä täytetään sisäisin järjestelyin eikä uutta elinkeinojohtajaa palkata. Tämän johdosta kehittämisjohtaja valmisteli kaupunginhallitukselle (kh ) esityksen elinkeinojohtajan

11 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus tehtävän hoitamisesta usean henkilön työryhmässä. Kaupunginhallitus hyväksyi olennaisesti saman valmistelun pohjalta ehdotuksen Elinkeinotiimi aloittaa toimintansa kesäkuun alusta 2014 ja täysimääräisesti uusi toimintamalli on ollut käytössä elokuusta 2014 alkaen. Elinkeinotiimi koostuu eri tavoin yritysasioihin perehtyneistä viidestä henkilöstä, jotka hoitavat myös muita tehtäviä. Tällainen moniosaajia hyödyntävä työskentelytapa nähdään mallina, jossa yhdistyy verkostomainen toimintamalli ja nykyinen tarve säästää palkkamenoja kaikilla toimialoilla. Tiimiä vetävä kehittämisjohtaja käyttää sopivissa tilanteissa myös elinkeinojohtajan titteliä. 2. Vuoden 2015 talousarvion valmistelu Lohjan kaupunginhallitus on vahvistanut osaltaan keskushallinnon talousarvioesityksen vuodelle Talousarvioehdotus on laadittu annettujen säästötavoitteiden mukaisesti. Keskushallinnon talousarvioesityksessä ei erillisen elinkeinojohtajan palkkaamiseen ei ole budjetoitu varoja. Kehittämis- ja elinkeinotoimeen kohdistuu muitakin merkittäviä säästötoimia. 3. Novago Oy:n rahoitus Keskushallinnon osana kehittämis- ja elinkeinopalveluiden tulosalueen menokohdilta maksetaan mm. voimassaolevan sopimuksen mukaisesti Novago Yrityskehitys Oy:lle suoritettava korvaus 9,25 /asukas sen palveluiden ostamisesta. Tämän maksun perusteena on kaupunginhallituksen hyväksymä osakassopimus, jonka ehtojen mukaan luopuvan osakkaan tulisi tarjota omistamansa osakkeet ensisijassa yhtiön tai toissijaisesti muiden osakkaiden lunastettavaksi, mikäli siitä haluttaisiin irtautua. Osakassopimuksen mukaan vuoden 2013 jälkeen yhtiölle suoritettavaa maksua voidaan alentaa, mikäli yhtiö kahtena peräkkäisenä vuonna yltää suunnitellun tason ylittävään kirjanpidolliseen voittoon. Edellytykset Novagon maksuosuuden alentamiseksi lyhyellä tähtäyksellä ovat siis rajalliset. Päinvastoin on maksuosuuteen kohdistunut yhtiön tilanteen vuoksi (muun muassa hankkeiden ohjelmakausien vaihdos) nousupainetta, johon seudun kunnilla ei kuitenkaan liene mahdollisuutta suostua. Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi perusteluosassa olevan selvityksen; ja 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsisi aloitteen elinkeinotoimen uudelleenjärjestämiseksi ja elinkeinojohtajan toimen täyttämiseksi loppuun käsitellyksi. Esteellisyysilmoitus Kaupunginhallituksen jäsen Leo Rintanen ilmoitti ennen tämän asian käsittelyä olevansa Novago Yrityskehitys Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana asiassa esteellinen ja poistui kokouksesta klo eikä näin ollen ottanut osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä

12 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päätöksentekoon. Muutosesitys Kaupunginhallituksen jäsen Tuija Piekka teki jäsen Kari Kyttälän kannattamana seuraavan muutosesityksen: Kaupunginhallitus velvoittaa keskushallinnon jatkamaan valmistelua elinkeinotoimen ja Novagon Yrityskehitys Oy:n toimintojen uudelleenjärjestämiseksi tavoitteena luoda vahva oma elinkeinotoimi elinkeinojohtajaa myöten. Äänestys Puheenjohtajan esityksestä avoimena kättennostoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan päätösesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja jäsen Piekan muutosesitystä kannattaneet EI. Kaupunginjohtajan päätösesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne, Hannu Makkonen, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Virtanen ja Petteri Åström sekä varajäsen Teuvo Sarin. Jäsen Piekan muutosesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Sari Huttu-Méling, Kari Kyttälä ja Tuija Piekka sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Varajäsen Jorma Kaira äänesti tyhjää. Kaupunginjohtajan päätösesitys sai seitsemän (7) ääntä ja jäsen Piekan muutosesitys neljä (4) ääntä. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen äänin 7-4 ja yksi tyhjä ääni Kaupunginhallituksen jäsen Leo Rintanen palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo

13 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Entisen Nummi-Pusulan kunnanhallituksen jäsenten korvausvaatimukset valvontailmoituksesta ja rikosilmoituksesta aiheutuneista kuluista 454/ /2014 KH 330 Entisen Nummi-Pusulan kunnan kunnanjohtaja Eero Soinio teki Uudenmaan aluehallintovirastolle (AVI) valvontailmoituksen työpaikkakiusaamisesta. Valvontailmoituksen perusteella Nummi-Pusulan kunnan hallituksen jäsenet antoivat aluehallintovirastolle henkilökohtaisia vastineita. Kunnanjohtaja Soini peruutti myöhemmin selvityspyyntönsä, mutta Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki poliisille tutkintapyynnön epäillystä työturvallisuusrikoksesta. Esitutkinnassa kuultiin kaikkia kunnanhallituksen jäseniä. Syyttäjä teki asiassa päätöksen syyttämättä jättämisestä, koska asiassa ei ole ilmennyt näyttöä tai todennäköisiä syitä rikoksesta epäiltyjen syyllisyyden tueksi. Kunnanhallituksen jäsenet Pirjo-Leena Forsström, Hannele Maittila ja Kim Rönnberg ovat esittäneet Lohjan kaupunginhallitukselle korvausvaatimukset AVI:n selvityksestä ja poliisin esitutkinnasta aiheutuneista kuluistaan. Korvausvaatimusten yhteissumma on ,48 euroa. Forsström ja Maittila ovat lisäksi esittäneet vakuutusyhtiönsä todistuksen siitä, ettei kuluja korvata heidän kotivakuutuksestaan. Korvausvaatimusten tekijät katsovat, että Lohjan kaupungin tulee kuntaliitoksen vuoksi korvata Nummi-Pusulan kunnan luottamushenkilölle Nummi-Pusulan kunnan palveluksessa olleen työntekijän aiheuttama vahinko. Lohjan kaupungin keskushallinto on pyytänyt korvausvaatimuksista oikeudellisen arvion Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy:ltä. Asianajaja Seppo Lindbergin oikeudellinen arvio on seuraavanlainen: "Erityislaki Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista (1984/21) käsittelee erityistä korvausperustetta (jäljempänä erityislaki), Lain 1 ;n mukaan kunnan tain kuntainliiton palveluksessa olevalle, jota syytetään virheellisestä menettelystä viran toimittamisessa tai työssä taikka jolta vaaditaan korvausta sellaisesta menettelystä, suoritetaan, jos vaatimuksen on hylätty, hakemuksesta kunnan tai kuntainliiton varoista hänelle tuomioistuimen päätöksellä maksettavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrä. Kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevalle voidaan suorittaa hakemuksesta kunnan tai kuntainliiton varoista korvausta sellaisesta välttämättömistä 1 momentissa tarkoitetuista oikeudenkäynnistä

14 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus aiheutuneista kuluista, joista hänelle ei ole tuomittu korvausta, milloin se hänen asemansa sekä muut olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Soveltaminen Laki koskee asioita, jotka ovat edenneet oikeudenkäynnin asteelle. Soveltamisala on tiukasti rajoitettu. Koska tässä asiassa on tehty syyttämättäjättämispäätös, ei asia ole tullut oikeudenkäyntinä vireille. Tämän vuoksi ei erityislaki sovellu korvausten maksamiseen. Oikeudenkäymiskaaren 21 luku sisältää oikeudenkäyntikuluja koskevat säännökset. Koska oikeudenkäyntiä ei ole ollut vireillä, ei säännöksellä ole merkitystä arvioitaessa erityislain soveltuvuutta korvausten maksamiseen. Vahingonkorvauslaki Aluehallintovirastolle tehty valvontailmoitus työpaikkakiusaamisesta ei ole julkisen vallan käyttöä. Asiassa sovelletaan vahingonkorvauslain 3 luvun 1 :ää. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 :n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Mitä 1 momentissa on sanottu työnantajasta, koskee vastaavasti valtiota, kuntaa ja muuta yhteisöä tai laitosta, kun vahinko on aiheutunut sellaisen julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Soveltaminen Kaupungin vahingonkorvausvastuu edellyttää tilannetta, jossa työntekijällä on tuottamus, työntekijän työtehtävä aiheuttaa vahingon ja vahinko on syysuhteessa tuottamukseen. Aluehallintovirastolle tehty ilmoitus liittyy työntekijän kokemaan työnantajan työturvallisuussäännösten vastaiseen toimintaan. Työsopimuslain 3 luvun 2 :n mukaan työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työturvallisuuslain 18 :n mukaan työntekijän on huolehdittava käytettävissään olevin keinoin myös omasta turvallisuudestaan. Tuottamus, työssä Työntekijällä on oikeus tehdä työsuojelua valvovalle viranomaiselle ilmoitus, mikäli työntekijä katsoo häntä koskevia työsuojelua koskevia säännöksiä rikotun.

15 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ilmoituksen tekemisellä työntekijä ei ole toiminut säännöksen tarkoittamalla tavalla tuottamuksellisesti. Ilmoituksen tekeminen ei ole säännöksen tarkoittama työntekijän työtehtävä. Korvausvaatimukset Korvausvaatimukset sisältävät ainoastaan taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 :n mukaan korvausvastuu edellyttäisi erityisen painavaa syytä, mikäli vahingonkorvauslain 3 luvun 1 :n korvausvastuu soveltuisi. Syy-yhteys Korvausten määrien osalta on todettava, että poliisitutkintaan, kuulusteluihin tai loppulausuntoihin liittyvät vaaditut korvaukset eivät ole syy-yhteydessä valvontailmoitukseen, koska tutkintapyynnön poliisille on tehnyt Uudenmaan Aluehallintokeskus eikä kunnan työntekijä. Yhteenveto Edellä olevan perusteella ei erityislakia voida soveltaa vaadittujen korvausten maksamiseen. Lohjan kaupungin työntekijällä ei ole tuottamusta, valvontailmoituksen tekeminen ei ole työtehtävä ja pääosa korvausvaatimuksista eivät ole syy-yhteydessä työntekijän tekemään valvontailmoitukseen. Koska vahingonkorvausperustetta ei ole, ei ole erikseen arvioitu, olisiko olemassa taloudellisen vahingon korvaamiseen lain tarkoittamaa erityisen painavaa syytä. Lohjan kaupungilla ei ole oikeudellista vahingonkorvausvastuuta vaadituista vahingoista." Erikseen jaettavat asiakirjat - Forsströmin, Maittilan ja Rönnbergin korvausvaatimukset Esitys Kj vs. Kaupunginhallitus päättää 1. todeta, ettei Lohjan kaupunki ole esitetyssä asiassa vahingonkorvausvelvollinen; ja 2. ettei se maksa Pirjo-Leena Forsströmille, Hannele Maittilalle ja Kim Rönnbergille heidän vaatimustensa mukaisia korvauksia. Käsittely Esteellisyysilmoitukset Myös Kim Rönnberg on lähettänyt kaupungille vakuutusyhtiönsä antaman todistuksen siitä, että hänen kulujaan ei korvata vakuutuksen perusteella. Kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila ilmoitti ennen tämän asian käsittelyä olevansa asianosaisena esteellinen. Myös kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne ja Kari Kyttälä ilmoittivat ennen tämän asian

16 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsittelyä olevansa asiassa esteellisiä, koska heitä oli kuultu AVI:n selvityksessä ja esitutkinnassa. Alanne, Kyttälä ja Maittila poistuivat kokouksesta klo eivätkä näin ollen ottaneet osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. Hannele Maittilan varajäsen Jorma Kaira saapui samalla kokoukseen. Muutosesitys Kaupunginhallituksen varajäsen Jorma Kaira teki seuraavan muutosesityksen: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi lisäselvitysten saamiseksi korvausten oikeudellisista perusteista ja vaihtoehtoisesti perusteista harkinnanvaraisten korvausten suorittamiseen. Lisäksi esitän, että oikeudellisen selvityksen laatinutta asianajajaa kuullaan siinä hallituksen kokouksessa, jossa asia on seuraavan kerran esillä. Esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu. Päätös Hyväksyttiin vs. kaupunginjohtajan päätösesitys Kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne ja Kari Kyttälä palasivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo Jäsen Hannele Maittilan varajäsen Jorma Kaira jatkoi kokouksessa edelleen hänen tilallaan KH 405 Pirjo-Leena Forsström ja Hannele Maittila yhdessä sekä Kim Rönnberg erikseen ovat tehneet kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Asianajaja Seppo Lindberg on antanut oikaisuvaatimusten johdosta seuraavan lausunnon: "Sovellettava erityislaki Kunnan palveluksessa oleviin henkilöihin sovelletaan lakia eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista (1984/21). Lain 1 :n korvausten maksaminen edellyttää, että asia on edennyt oikeudenkäynnin asteelle. Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksesta oleville aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista (269/1974) soveltuu vain valtion palveluksessa oleviin henkilöihin.tätä erityislakia ei voida soveltaa kunnan palveluksessa oleviin henkilöihin, joiden osalta on olemassa edellä oleva erityislaki. Oikaisuvaatimuksissa on viitattu valtion palveluksessa olevia koskevan erityislain vuonna 2005/466 lisättyyn uuteen 1 :n 3 momenttiin, joka käsittelee kohtuullista korvausta mm. esitutkintaan liittyvistä välttämättömistä kuluista. Tällaista lisäystä ei ole tehty vastaavaan erityislakiin, joka koskee korvausten maksamista kunnan palveluksessa oleville henkilöille. Lait ovat tältä osin eri sisältöisiä.

17 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vahingonkorvauslaki Erityislaki ei sovellu selvän sanamuodon mukaan esitettyihin korvausvaatimuksiin. Kaupungin vahingonkorvausvastuuta on arvioitava vahingonkorvauslain perusteella. Kaupungin vahingonkorvausvastuuta ei voida oikeudellisesti ratkaista oikaisuvaatimuksessa ilmoitetulla "kunnan itsenäisellä harkintaoikeudella toimialaansa kuuluvissa korvausasioissa". Kaupungin korvausvastuu edellyttää vahingonkorvauslain yksityiskohtaisten edellytysten toteutumista. Julkinen vallan käyttö, työtehtävä, tuottamus Kunnan palveluksessa oleva henkilö voi tehdä henkilökohtaiseen työolosuhteiseen liittyviä toimia, jotka eivät ole julkisen vallan käyttöä. Aluehallintavirastolle tehty ilmoitus työpaikkakiusaamisesta ei ole vahingonkorvauslain tarkoittamaa julkisen vallan käyttöä eikä myöskään henkilön työtehtävä. Taloudellisen vahingon korvaamisen edellytys on siten vahingonkorvauslain tarkoittama erityisen painava syy. Käyttäessään työntekijälle kuuluvia oikeuksiaan, ei työntekijä toimi kaupungin vahingonkorvausvastuuseen liittyvällä tavalla tuottamuksellisesti. Oikeuspaikka Vahingonkorvaukseen liittyvien erimielisyyksien ratkaiseminen kuuluu yleisen tuomioistuimen toimivaltaan. Lopuksi Muílta osin viitataan annettuun oikeudelliseen arviolausuntoon." Erikseen jaettavat asiakirjat - Forsströmin, Maittilan ja Rönnbergin oikaisuvaatimukset Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää saamansa asiantuntijalausunnon perusteella todeta, ettei Pirjo-Leena Forsströmin, Hannele Maittilan ja Kim Rönnbergin oikaisuvaatimuksissa ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi syytä harkita uudelleen vahingonkorvausten maksamista. Kaupunginhallitus päättää olla muuttamatta tekemäänsä päätöstä. Esteellisyysilmoitukset Muutosesitys Kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne ja Kari Kyttälä ilmoittivat ennen tämän asian käsittelyä olevansa asiassa esteellisiä, koska heitä oli kuultu AVI:n selvityksessä ja esitutkinnassa. Alanne ja Kyttälä poistuivat kokouksesta klo eivätkä näin ollen ottaneet osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. Kaupunginhallituksen varajäsen Jorma Kaira teki seuraavan muutosesityksen:

18 PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lohjan kaupunki päättää korvata korvaushakemukset tehneille luottamushenkilöille oikeuskuluihin rinnastettavat, esitutkinnasta aiheutuneet kulut korvaushakemusten mukaisesti, kuitenkin enintään kohtuulliseksi harkitun 4800 euroon saakka. Esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen Kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne ja Kari Kyttälä palasivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo

19 PÖYTÄKIRJA 20/ Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle 468/ /2014 PERLJ Lohjan Vuokra-asunnot Oy:hyn eli Lovaan (1425 asuntoa) fuusioituu alkaen Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 asuntoa) sekä Kar ja loh jan alueelta Kiinteistö Oy Passinpelto (12 asuntoa) ja Kiinteistö Oy Kep pi he vo nen (7 asuntoa). Kun mukaan lasketaan vielä tammikuussa 2015 valmistuva Kultakartano, Lovan huoneistomäärä on alkuvuonna2015 yh teen sä 1621 asuntoa. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n rooli alueen asun topo liit ti se na toimijana vahvistuu siten, kuten valtuusto on fuusiopäätöksiä teh des sään linjannut. Kaupunkikonserniin kuuluu laajenevan Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n (Lova) lisäksi kaupungin suoraan omistamia ja hallitsemia vuokra-asuntoja noin 350, joista Y-säätiöltä välivuokrattuja on 50. Kaupungin suoraan omista mis ta asuinkiinteistöistä muutamat käsittävät yli kymmenen vuok ra-asuntoa ja siten ne luonteeltaan rinnastuvat täysin Lovan yksikköihin. Siksi ne on tarkoituksenmukaista siirtää Lovan omistukseen, mikä on so pu soin nussa kaupungin kasvustrategian tavoitteiden ja tuottavuusohjelman kanssa. Kaupungin talousarvion investointimäärärahan kehys on erittäin tiukka eikä sen liikkumatila tulevina vuosina ole kasvamassa. Kaupungin suoraan omis ta mis ta asuinkiinteistöistä etenkin suurimmat ja vanhimmat kohteet vaa ti vat lähivuosina peruskorjausta. Kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö kyke nee joustavammin hankkimaan markkinoilta rahoitusta, suunnittelemaan ja aikatauluttamaan välttämättömät peruskorjaukset oikea-aikaisesti. Kaupungin tekninen toimi (tilahallintopäällikkö Jorma Kaasinen, kiin teis tömes ta ri Kari Koljonen), perusturvatoimi (hallintopäällikkö Mikko Kerkola, asun to pääl lik kö Kati Kaukoniemi) ja Lohjan Vuokra-asunnot Oy (toi mi tusjoh ta ja Veli Haukka) ovat kevään 2014 aikana katselmoineet hyvässä yhteis työs sä isohkot kaupungin suoraan omistamat asuinkiinteistöt ja laa tineet alustavia suunnitelmia. Työryhmän mielestä seuraavat ri vi ta lo huoneis to ja käsittävät vuokra-asuntoyksiköt, jotka sijaitsevat kaupungin omista mal la maalla, ovat periaatteessa siirrettävissä Lovan omistukseen erikseen myöhemmin sovittavin ehdoin: Perttilänkodissa on 30 yksiötä ja lisäksi kerhohuone muutetaan asun noksi alkuvuonna Se sijaitsee Ventelässä osoitteessa Metsäkorventie 10, Lohja (Asema). Vuonna 1971 vanhustentaloiksi valmistuneiden kol men rivitalon ja huolto/saunarakennuksen kerrosala on yhteensä 1395 m2. Asukkaista pääosa on jo pidempään ollut muita kuin vanhuksia, koska huo neis to jen koot eivät mahdollista esimerkiksi apuvälineiden käyttöä ja van hus ten tavallisten asuntojen tarve on tasapainossa. Lohjan Vuokra-asun not Oy:n (Lova) Mäntynummessa omistamat vuokrakerrostalot sijait se vat varsin lähellä Perttilänkotia. Tuusankodissa on 33 yksiötä ja yksi kaksio. Se sijaitsee Fatjan (Tuusan)

20 PÖYTÄKIRJA 20/ Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus alu eel la osoitteessa Opettajantie 1, Lohja (Virkkala). Vuosina vanhustentaloiksi rakennettujen viiden rivitalon kerrosala on yhteen sä 1460 m2. Myös Tuusankodissa pääosa asukkaista on muita kuin van huk sia. Naapurissa on Lovan omistama Fatjanpuisto-niminen 36-asuntoi nen vuokrakerrostalo. Kalevalantien asunnoissa on 12 yksiötä. Ne sijaitsevat Sammatissa Kaisan kal li on pihapiirissä osoitteessa Kalevalantie 3, Sammatti. Vuo sina 1987 valmistuneissa kolmessa rivitalossa ja huolto- sekä va ras to ra kennuk ses sa on kerrosalaa yhteensä 718 m2. Nummen vanhusasunnot sijaitsevat Nummen kirkonkylässä Niilonpirtin pi ha pii ris sä osoitteessa Oilaantie 19, Nummi. Vuonna 1971 val mistu nees sa Oilaantien suuntaisessa rivitalossa on 9 yksiötä (à 26 m2; kerros ala yhteensä 327 m2) ja toisessa saman aikaan valmistuneessa talossa on 6 yksiötä (à 33 m2; kerrosala yhteensä 232 m2). Vuonna 1985 val mistu neis sa kahdessa rivitalossa on yhteensä 10 huoneistoa (à 33 m2; kerros ala yhteensä 388 m2). Oilaantien suuntaisen talon kunto on arvioitu niin hei kok si, että siihen ei kannata peruskorjausinvestointia suorittaa, vaan se elin kaa ren päättyessä puretaan. Nykyisen Niilonpirtin tilalle suunnitellaan par ai kaa tehostettuun asumispalveluun uudisrakennusta, mikä tullee Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n (Lova) omistukseen. Lisäksi pihapiirissä on vuonna 2010 valmistunut kuuden asunnon dementiakoti, mikä on osa Nii lon pirtin palvelukonseptia. Pääosa asunnoista on tarkoitus säilyttää edelleen vuok ra-asun toi na. Lähellä tätä kohdetta Virastotiellä on vuonna 2015 Lovaan fuusioituva Nummipiipari-niminen 16 huoneiston rivitalokohde. Pusulan vanhusasunnoissa (Päivänsäde) on 20 yksiötä ja 1 pienkaksio. Ne sijaitsevat Pusulan kirkonkylässä osoitteessa Tuuliontie 12 (ex-hu vi latie), Pusula. Vuonna 1971 valmistuneissa kolmessa rivitalossa on yh teen sä 762 kerrosalaneliömetriä ja lisäksi alueella on sau na/ker ho ti la raken nus. Päivänsäteen välittömässä läheisyydessä on Lovaan vuonna 2015 fuusioituva Kuntalanpiha-niminen 22 asunnon rivitalokohde. Sekä Päivänsäde että Kuntalanpiha liitetään kaukolämpöön lähiaikoina. Massapellon asunnoissa on 15 erikokoista (45-79 m2) ri vi ta lo vuokra-asun toa. Ne sijaitsevat Pusulan kirkonkylässä osoitteessa Kalk ki uu nintie 2, Pusula. Näistä kaksi taloa, joissa on 8 huoneistoa, on val mistu nut vuonna 1981 (yhteensä 377 kerros-m2) ja kaksi taloa (7 asuntoa) on puo les taan valmistunut vuonna 1986 (365 kerros-m2). Hopearannan asunnoissa on 14 yksiötä ja lisäksi kerhotila muutetaan yksiök si alkuvuonna Ne sijaitsevat osoitteessa Passinkuja 4, Kar ja loh ja. Tässä vuonna 1975 valmistuneessa rivitalossa on kerrosalaa 606 m2. Samassa pihapiirissä sijaitsevat vuonna 2015 Lovaan fuusioituvat Pas sin pel lon ja Keppihevosen vuokrarivitalot, joissa on yhteensä 19 huoneis toa. Nämä kolme yksikköä muodostavat luontevan kokonaisuuden. Omistuksen siirtoasiassa on tarkoitus edetä siten, että syksyllä 2014 valtuus to tekisi periaatepäätöksen omistusjärjestelyistä, jonka jälkeen yk sityis koh tai nen valmistelu jatkuisi. Valtuusto päättäisi tai valtuuttaisi kau pungin hal li tuk sen päättämään omistusjärjestelyn yksityiskohdista. Lopulliset

Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle

Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Muutamien vuokra-asuntoyksikköjen siirtäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle 468/02.07.00/2014 PERLJ 26.08.2014 87 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:hyn eli Lovaan (1425 asuntoa) fuusioituu 1.1.2015

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Linnavirta Heikki Jäsen. Lemberg Monica Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen

Linnavirta Heikki Jäsen. Lemberg Monica Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 17:00-19:16 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene Puheenjohtaja Räsänen Joona Pajuoja Matti Virtanen Nina Rintanen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 10.10.2017 HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA- JA HOITOPALVELU: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PALVELUSETELI VIITE: Kemijärven kaupungin hyvinvointilautakunnan

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 14.09.2015 Kaupunginhallitus 479 28.09.2015 Kaupunginhallitus 533 26.10.2015 Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä 501/02.07.00/2015 SosTe

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 16:00-16:35 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vanhusneuvosto Kokousaika 28.01.2016 klo 13:00-15:40 Kokouspaikka Parikkalan terveysaseman kokoushuone Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Palveluverkko - keittiöverkko

Palveluverkko - keittiöverkko Palveluverkko- ja 53 10.03.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 45 24.03.2015 Palveluverkko- ja 83 29.04.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 141 29.09.2015 Kaupunginhallitus 393 26.10.2015

Lisätiedot

Vuoden 2018 veroprosentit

Vuoden 2018 veroprosentit Kaupunginhallitus 328 06.11.2017 Kaupunginvaltuusto 149 15.11.2017 Vuoden 2018 veroprosentit 858/02.03.02/2017 KH 06.11.2017 328 Kuntalain 111 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydes sä

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot