Muuttujien määrittely esimerkkejä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttujien määrittely esimerkkejä"

Transkriptio

1 Tarja Heikkilä esimerkkejä Sisältö 2 Luokittelu 5 Uusien muuttujien määrittely kaavojen avulla 11 Liite Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden seurantatutkimus 15 1

2 1. Määritellään muuttujat kyselylomakkeesta Tarkastellaan muuttujien määrittelyä valmistuneiden seurantatutkimusta koskevan kyselylomakkeen kysymyksistä (Liite). t tehdään SPSS:n Data Editor -ikkunan Varible View - näkymässä, joka voidaan valita ikkunan vasemmasta alareunasta. View-valikossa voidaan määritellä, mitkä ominaisuudet näkyvät Varible View - näkymässä ja missä järjestyksessä. Muuttujan nimen (Name) voi antaa haluamallaan tavalla, kuitenkin kirjaimella aloittaen ja ilman välilyöntiä tai erikoismerkkejä. Nimi tulee näkyviin tulosteisiin vain, jos Label puuttuu. Muuttujan tyyppi on oletusasetuksissa numeerinen (Numeric) ja merkkien määrä (Characters) 8, mutta avoimiin kysymyksiin vaihdetaan tyypiksi String ja lisätään merkkimäärä tarpeeksi suureksi (maksimi merkkiä). Ikkunan saa auki 2

3 napsauttamalla Type-sarakkeen oikean reunan painiketta kyseisen muuttujan kohdalla. Muuttujien arvojen selitteet määritellään ikkunassa Value Labels. Alla on esimerkki kysymyksen 38 Value Labels -ikkunan määrittelyistä. Lomakkeen vastausvaihtoehto 0 = en opiskellut on syötetty numerolla 9 sen vuoksi, että kyseinen vaihtoehto tulostuisi automaattisesti frekvenssitaulukossa viimeiseksi eikä ensimmäiseksi. Tarkempia ohjeita muuttujien määrittelystä on kirjan luvussa 9 (Heikkilä 2014). Määrittelyt on tallennettu verkkomateriaaliin tiedostona DATAT\SeurantaPohja.sav. 3

4 Alla on kuva muuttujien määrittelyikkunasta (Variable View). Utilities/Data File Comments -komennolla voidaan antaa tietoa datasta ja sen sisällöstä. 4

5 Tiedot syötetään Data View -näkymässä. Puuttuvat tiedot voidaan jättää tyhjäksi. Jos puuttuville tiedoille halutaan antaa jokin koodi, määritellään koodi Variable View -näkymän Missing-ikkunassa, joka aukeaa Missing-sarakkeessa, kun napsautetaan kyseisen muuttujan kohdalla. Luokittelu 2. Luokitellaan valmistuneiden seurantatutkimusaineiston jatkuva muuttuja Ansiotaso nykyisissä työtehtävissä alla olevan luokituksen mukaisesti. BRUTTOANSIOT LUKUMÄÄRÄ % alle tai enemmän Yhteensä Tehtävän suoritus Transform/Recode into Different Variables -komennolla Tulostetaan komennolla Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies ansiotulojen frekvenssijakauma, jonka avulla etsitään sopivat luokkarajat. Jos luokkarajat ovat etukäteen selvillä, ei tätä vaihetta tarvita. Valitaan luokkien alarajoiksi toisesta luokasta lähtien 1 250, 1 500, 1 750, 2 000, ja Otetaan ensimmäiseen luokkaan kaikki alle euron suuruiset arvot ja viimeiseen kaikki vähintään euron arvot. Suoritetaan komento Transform/Recode into Different Variables: 5

6 Siirretään muuttuja Ansiotaso nykyisissä työtehtävissä valintaruutuun ja annetaan uudelle muuttujalle (Output Variable) nimeksi kohtaan Name: Ansiot ja selitteeksi Label: Bruttoansiot. Hyväksytään nimi ja selite Changepainikkeella. Huom! Alkuperäinen muuttuja kannattaa säilyttää esimerkiksi tunnuslukujen laskemista varten, joten käytetään komentoa Recode into Different Variables eikä Recode into Same Variables. Luokkarajat ja uudet arvot määritellään ikkunassa, johon päästään painikkeella Old and New Values. Ensimmäiset Old Value -arvot tehdään valinnalla Range, LOWEST through value: 1249,99 ja vastaava New Value: 1 hyväksytään Add-painikkeella. Huom! Luokkarajat on annettava yhtä monen desimaalin tarkkuudella kuin muuttujan arvot on annettu. Näin ei mikään arvoista jää luokkien välille. Seuraavat vanhat arvot luokitellaan valinnalla Range: 1250 through 1499,99 ja vastaavaksi uudeksi arvoksi 2. Näin jatketaan, kunnes viimeiseksi Old Value -arvoiksi ilmoitetaan Range, value through HIGHEST: 3000 ja vastaavaksi uudeksi arvoksi 7. 6

7 Määritykset hyväksytään valitsemalla Continue ja seuraavasta ikkunasta OK. Ohjelma suorittaa luokittelun Transform/Recode-komennon valintojen mukaan. Uuden muuttujan arvojen selitteet annetaan siirtymällä Variable View - näkymään ja määrittelemällä uudelle muuttujalle selitteet Values-sarakkeessa. Nämä selitteet tulevat tulosteisiin tätä uutta muuttujaa käytettäessä, mutta on tärkeä tarkistaa, että selitteet vastaavat tehtyä luokitusta. Huom! Tarkista, että annat selitteet uudelle muuttujalle etkä alkueräiselle. Ohjelma antaa uuden muuttujan frekvenssijakaumaksi seuraavan taulukon: Bru ttoan siot Valid Missing Total Alle tai enemmän Total System Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 47 6,2 8,6 8, ,5 29,8 38, ,0 26,3 64,7 47 6,2 8,6 73, ,1 16,8 90,1 40 5,3 7,3 97,4 14 1,8 2,6 100, ,1 100, , ,0 7

8 Huomaa, että alkuperäisen muuttujan frekvenssijakauma ei ole muuttunut. Kannattaa vielä tarkistaa, että luokittelu on oikein esimerkiksi ristiintaulukoimalla alkuperäinen muuttuja ja uusi luokiteltu muuttuja keskenään. Tehtävän suoritus Transform /Visual Binning -komennolla Luokittelun voi suorittaa Transform/Recode-komennolla, mutta automaattisen tasavälisen luokituksen saa helposti Transform/Visual Binning -komennolla. Siirretään luokiteltava muuttuja Variables to Bin -ruutuun ja valitaan Continue. Avautuvassa ikkunassa annetaan uudelle muuttujalle nimi Ansiot kohdassa Binned Variable. 8

9 Make Cutpoints -painike avaa ikkunan, jossa voidaan antaa ensimmäisen luokan yläraja, luokkien lukumäärä ja luokkaväli. Kaksi näistä kolmesta tiedosta on annettava, niin ohjelma antaa kolmannen automaattisesti. Annetaan First Cutpoint Location ja Width. Siirretään sen jälkeen kursori kohtaan Number of Cutpoints, jolloin ohjelma laskee luokkien lukumäärän. Jatketaan valitsemalla Apply. 9

10 Kohtaan Value tulee näkyviin luokkien ylärajat. Rajoja voidaan itse muuttaa, jos epätasavälinen luokittelu tuntuu mielekkäämmältä. Tässä on euroa ylittäviä luokkia yhdistelty poistamalla rajat 2 250, sekä 3 000:n ja Higharvon väliset luokat. Ohjelma korjaa luokituksen automaattisesti uusien rajojen mukaisesti. Jos Upper Endpoints -kohtaan valitaan Excluded (<), saadaan alarajoiksi tasaluvut. Näin saadaan samat rajat kuin edellisessä esimerkissä. Make Labels -painikkeella ohjelma luo selitteet luokille. Huom! Tarkista, että Valuearvot vastaavat haluamiasi luokkarajoja ennen kuin valitset Make Labels. Hyväksy OK:lla, jolloin ohjelma ilmoittaa, että on luonut uuden muuttujan. Saat frekvenssijakauman Analyze/Frequencies -komennolla valitsemalla viimeiseksi tallentuneen uuden muuttujan. Huom! Luokiteltu jakauma saadaan uudesta muuttujasta, joka tallentui viimeiseksi muuttujaksi, eikä alkuperäisestä. 10

11 An siotaso nykyi si ssä työtehtävi ssä /kk (brutto) <1250, , , , , , , , , , , ,00+ Yh teensä luk umäärä % 47 9% % % 47 9% 92 17% 40 7% 14 3% % Taulukko on tehty muokkaamalla saatua frekvenssitaulukkoa. Taulukon muokkausohjeita on Aineiston kuvailu - tiedostossa. Uusien muuttujien määrittely kaavojen avulla 3. Muutetaan työkokemus kuukausista vuosiksi Valitaan komento Transform/Compute Variable. Annetaan uudelle muuttujalle nimi Työkokemus kohtaan Target Variable ja painikkeella Type & Label selitteeksi Työkokemus (v). Numeric Expression -ruutuun siirretään muuttujaluettelosta Työkokemus ennen amk-opintojen aloittamista (kk), (ruutuun tulee vain sarakeotsikko k06), lisätään jakomerkki ja jakaja 12. Huom! Desimaalilukuja käytettäessä erottimena on piste eikä pilkku. Hyväksytään valinnat OK:lla. Näin saadaan uusi muuttuja datatiedoston viimeiseksi muuttujaksi. 11

12 Samalla komennolla saadaan laskettua esimerkiksi henkilön ikä, jos syntymävuosi tunnetaan. Kirjoitetaan Numeric Expression -ruutuun muuttujien nimiä käyttäen: tutkimusvuosi - syntymävuosi. Huomaa, että silloin iäksi tulee se ikä, jonka henkilö täyttää tutkimusvuonna. Vastaavalla tavalla voidaan määritellä Asuntomyynti-aineistossa uudet muuttujat Neiliöhinta ja Ikä (Asunnon ikä). Kirjoitetaan Numeric Expression -ruutuun sopiva kaava, johon haetaan tarvittavat muuttujat vasemmalta muuttujaluettelosta. 12

13 4. Yhdistetään ammattikorkeakoulun imagoa koskevat muuttujat yhdeksi muuttujaksi Transform/Compute Variable -komento mahdollistaa monien eri funktioiden käytön. Tässä määritellään uusi muuttuja Imago keskiarvomuuttujana kysymyksen 37 jokaisesta 9 muuttujasta. Ennen muuttujan määrittelemistä on reliabiliteettianalyysillä todettu, että muuttujat mittaavat hyvin samaa asiaa. Annetaan uudelle muuttujalle nimi Imago kohdassa Target Variable Valitaan funktioryhmäksi (Function group) Statistical. Jos ei tiedetä funktioryhmää, voidaan valita ryhmä All. Siirretään alimman ikkunan keskiarvofunktio Mean nuolinäppäimen avulla kohtaan Numeric Expression. Ruutuun tulee näkyviin funktion rakenne Mean(?,?): keskiarvossa (sulkumerkkien sisällä) käytettävät muuttujat erotetaan pilkulla. Muuttujien nimet k3701, k3702 jne siirretään vasemmalla olevasta luettelosta, jossa on näkyvissä myös muuttujien selitteet (Label), vaikka ne eivät näykään syntyneessä lausekkeessa. 13

14 Lauseke voidaan muodostaa käyttämällä ikkunassa olevaa funktioluetteloa ja muuttujaluettelossa olevia muuttujanimiä, mutta sama tulos saadaan, jos lauseke kirjoitetaan suoraan näppäimistöltä, kunhan sekä funktion nimi että muuttujien nimet (Name) on kirjoitettu oikein. 14

15 Liite Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden seurantatutkimus Tutkimus koskee Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vuosina valmistuneiden nuorten sijoittumista. Tutkimus tehtiin vuonna Tässä on mukana vain osa kysymyksistä. A. TAUSTATIEDOT Ole hyvä ja ympyröi omaa tilannettasi kuvaava vaihtoehto tai kirjoita vastaus sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoli 1 nainen 2 mies 2. Ikä vuotta 3. Olen 1 ICT-yksikkö 2 Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö 3 Liiketalouden yksikkö 4 Maa- ja metsätalouden yksikkö 5 Ravitsemisalan yksikkö 6 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö 7 Tekniikan yksikkö 8 Yrittäjyyden yksikkö 15

16 B. NYKYINEN ELÄMÄNTILANTEESI Ole hyvä ja ympyröi annetuista vaihtoehdoista vain yksi omaa tilannettasi parhaiten kuvaa vastausvaihtoehto. 7. Asuinpaikka tällä hetkellä 1 Seinäjoen seutu (Seinäjoki, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka, Nurmo, Ylistaro) 2 muu kunta Etelä-Pohjanmaalla 3 Pohjanmaan tai Keski-Pohjanmaan maakunta 4 pääkaupunkiseutu 5 muu Suomi 6 ulkomaat Kysymyksiin vastaavat henkilöt, jotka tällä hetkellä joko tekevät ansiotyötä tai toimivat itsenäisenä yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina. Muut vastaajat siirtyvät suoraan kysymykseen Työskentelen tällä hetkellä 1 omassa yrityksessä tai omalla maatilalla (sukupolvenvaihdos jo tehty) 2 perheyrityksessä (vanhemmat yrityksen omistajina, sukupolvenvaihdosta ei vielä tehty) 3 yrityksessä, toisen palveluksessa 4 kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa 5 valtion palveluksessa 6 järjestön tai yhteisön palveluksessa 7 muualla, missä? 19. Työsuhteen luonne 1 toistaiseksi pysyvä/vakinainen 2 määräaikainen 16

17 20. Työskentelen 1 kokopäiväisesti 2 osapäiväisesti 21. Työpaikan koko työntekijää työntekijää työntekijää työntekijää työntekijää tai enemmän 25. Mikä on tämän hetkinen bruttopalkkasi luontaisetuineen kuukaudessa? /kk. Maatalousyrittäjät ja muut yrittäjät laskevat kuukausipalkkansa edellisen vuoden verotettavasta puhtaasta tulosta jakamalla vuositulon 12:lla. 17

18 C. KOULUTUKSEN VASTAAVUUS TYÖELÄMÄN VAATIMUKSIIN Kysymykset on tarkoitettu kaikille vastaajille. 29. Merkitse ruutuihin numerolla mielestäsi 3 tärkeintä työpaikan valintaan liittyvää kriteeriä? Huom! Käytä kutakin numeroa 1, 2 ja 3 vain kerran (1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein, 3 = kolmanneksi tärkein). vastaa koulutusta työtehtävien sisältö palkka paikkakunta työn pysyvyys työn kiinnostavuus etenemismahdollisuudet työn yhteiskunnallinen arvostus jokin muu, mikä? 30. Ole hyvä ja ota kantaa seuraaviin väittämiin, jotka koskevat ammattikorkeakouluopetusta. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä 1. Opetus vastasi työelämän vaatimuksia Opetus oli yhteistyövalmiuksia edistävää Opetus oli ammatillista kasvua edistävää Opetuksen taso oli korkea Opettajat olivat asiantuntevia opettajat olivat riittävän vaativia Opetusmenetelmät olivat tarkoituksenmukaisia Itsenäisen opiskelun määrä oli sopiva Opetuksessa oli teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa Työharjoittelun määrä oli sopiva Täysin eri mieltä 18

19 31. Seuraavassa kuvataan eräitä yleisiä työelämään sijoittumisen ja siinä menestymisen kannalta tärkeitä taitoja ja valmiuksia. Arvioi omalta kohdaltasi, tarjosiko ammattikorkeakoulu riittävästi mahdollisuuksia hankkia seuraavia valmiuksia selviytyäksesi työelämän vaatimuksista. Tarjosi riittävästi Tarjosi, mutta ei riittävästi 1. kielitaito ATK-valmiudet projektityöskentelyvalmiudet tiedonhankintataidot asiakaskeskeisyys ryhmätyö- ym. sosiaaliset taidot esiintymisvalmiudet johtamis- ja organisointivalmiudet kyky työskennellä itsenäisesti kyky toimia kansainvälisissä tehtävissä yrittäjyysvalmiudet käytännön ammattitaito teoreettinen tieto omalta alalta tutkimusvalmiudet Ei tarjonnut lainkaan 32. Tarjosiko ammattikorkeakoulu mielestäsi riittävästi seuraavia palveluja? Tarjosi riittävästi Tarjosi, mutta ei riittävästi 1. uraneuvontaa tai ammatillista tulevaisuuden suunnittelua työnhakukoulutusta harjoittelua tukevaa ohjausta ja neuvontaa koulutusta "itsensä markkinointiin" tietoa täydennys- ja jatkokoulutuksesta Ei tarjonnut lainkaan 19

20 33. Kuinka hyödyllisenä pidät seuraavia opetusmenetelmiä työelämässä vaadittavien tietojen ja taitojen oppimiseksi? Erittäin hyödyllinen Melko hyödyllinen Melko hyödytön Täysin hyödytön 1. luento-opetus ulkopuoliset asiantuntijaluennot ryhmätyöt projektityöt tutustumiskäynnit ja opintomatkat virtuaaliopetus (esim. verkko-opetus, videoneuvottelut) 7. käytännön harjoitukset (esim. laboratoriotyöt, kenttäjaksot) työharjoittelu opinnäytetyöprosessi kansainvälinen opiskelijavaihto En osaa sanoa. 35. Arvioi omalta kohdaltasi, tunnetko itsesi oman alasi ammattilaiseksi 1 kyllä 2 en 3 En osaa sanoa. 37. Millainen on mielestäsi koko Seinäjoen ammattikorkeakoulun imago? tunnettu tuntematon arvostettu ei-arvostettu osaava ei-osaava hyvämaineinen ei-hyvämaineinen laatutietoinen laadusta piittaamaton laaja-alainen kapea-alainen kansainvälinen ei-kansainvälinen eteenpäin pyrkivä paikallaan pysyvä mainonnassaan erottuva mainonnassaan lattea 20

21 D. YKSIKKÖKOHTAISET KYSYMYKSET 38. Kuinka hyödyllisinä pidät työelämässä seuraavia Liiketalouden yksikön opintokokonaisuuksia tähänastisen kokemuksesi perusteella? Erittäin hyödyllinen Melko hyödyllinen Melko hyödytön Täysin hyödytön 1. kieliopinnot menetelmäopinnot (esim. tilastotiede, työvälineohjelmien käyttö) oikeustiede yritystoiminta ja yrittäjyys henkilöstötoiminnot ja johtaminen kansainvälinen liiketoiminta markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen markkinoinnin kilpailukeinot kirjanpito ja yritysverotus rahoitus johdon laskentatoimi tilinpäätösanalyysi tiedontallennus ja -haku viestintä tietoverkoissa tietotekniikan hyödyntäminen uusmedia ja verkkotuottaminen tietoverkot ja tietoliikenne En opiskellut kyseistä opintokokonaisuutta. 39. Mistä ammattikorkeakoulussa oppimistasi asioista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä?

22 40. Mitä tai millaisia tietoja ja taitoja olisit kaivannut ammattikorkeakouluopetukseen lisää?

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21 Aki Taanila IBM SPSS Statistics 21 23.1.2013 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTO... 3 1.1 Excel- tai teksti-muotoisen aineiston avaaminen... 3 1.2 Muuttujien määrittelyt... 3 1.3 Aineiston syöttäminen...

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSEN OPETUSMONISTE NO. 42 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Harri Antikainen & Piia Kortsalo Oulu 2012 2 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Tekijät ja taitto:

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot