Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle"

Transkriptio

1 Euroopan parlamentti Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2014/0094(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (COM(2014)0164 C8-0001/ /0094(COD)) Valmistelija: István Ujhelyi PA\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PA_Legam PE v /11 PA\ doc

3 LYHYET PERUSTELUT 1. Tausta Komission ehdotuksen tarkoituksena on lyhentää ja yksinkertaistaa lyhytaikaisten viisumien myöntämistä Schengenin alueelle koskevia nykyisiä menettelyjä, vähentää kustannuksia ja byrokratiaa, ja luoda samalla asianmukainen tasapaino taloudellisten ja turvallisuutta koskevien tarpeiden välille. Laillisten matkustajien pääsyn helpottaminen Schengenin alueelle helpottaa vierailemista ystävien ja sukulaisten luona ja liiketoiminnan harjoittamista. Lisäksi se lisää taloudellista toimintaa ja työpaikkojen luomista matkailualalla ja siihen liittyvillä aloilla. Tämä edistää Euroopan pysymistä maailman tärkeimpänä matkailukohteena. Viisumisäännöstöä koskevan ehdotuksen keskeiset osat ovat seuraavat: viisumianomuksen käsittelyn ja päätöksenteon nopeuttaminen, mahdollisuus jättää viisumianomus toisen EU-valtion konsulaattiin, jos viisumianomuksen käsittelemisessä toimivaltainen jäsenvaltio ei ole läsnä tai edustettuna, helpotukset säännöllisille matkustajille, mukaan luettuna kolme vuotta voimassa olevien toistuvaisviisumien pakollinen myöntäminen, hakemuslomakkeiden yksinkertaistaminen ja hakemusten salliminen verkossa, mahdollisuus erityisjärjestelyihin, joissa viisumi myönnetään rajalla enintään 15 päiväksi, ja mahdollisuus helpottaa viisumin myöntämistä merkittäviin tapahtumiin osallistuville henkilöille. 2. Ehdotuksen liikenne- ja matkailu-ulottuvuus Joustavammat viisumisäännöt lisäävät kasvua ja työpaikkojen luomista". Koska Schengenin viisumijärjestelmän päätavoitteena on estää laiton maahanmuutto ja torjua turvallisuuteen liittyviä uhkia, viisumihakemusmenettelyjen helpottaminen käyttäjille hyödyttää taloutta erityisesti liikenne- ja matkailualalla. Komission ja useiden sidosryhmien esittämien lukujen perusteella viisumisääntöjen joustavoittamisen vaikutus on erittäin merkittävä Schengen alueelle. Lukuja on esitetty muun muassa seuraavissa: Study on the economic impact of short stay visa facilitation on the tourism industry and on the overall economies of EU Member States being part of the Schengen Area, EC, yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto, elokuu 2013; Visa facilitation: Stimulating economic growth and development through tourism, Maailman matkailujärjestö (UNWTO), tammikuu 2013; Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2014, The Cruise Lines International Association (CLIA); WTTC contribution to the Revision of the Visa Code, World Travel and Tourism Council, kesäkuu Joustavammat ja helpommat viisumisäännöt voisivat lisätä matkoja Schengenin alueelle prosenttia pelkästään seuraavista kuudesta maasta: Kiina, Intia, Venäjä, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka ja Ukraina. PA\ doc 3/11 PE v01-00

4 Tämä saattaisi merkitä viiden vuoden kuluessa jopa 130 miljardin euron suoraa kulutusta (muun muassa majoitukseen, ruokaan ja juomaan, liikenteeseen, viihteeseen ja ostoksiin) ja voisi synnyttää noin 1,3 miljoonaa työpaikkaa matkailuun ja sen liitännäisaloille. 3. Valmistelijan kanta Valmistelija tukee tavoitetta viisumihakemusten yksinkertaistamisesta ja helpottamisesta. Tämä vähentää viisumin hakijoiden hallinnollista ja taloudellista rasitetta heidän pyrkiessään Schengenin alueelle ja todennäköisesti lisää matkailua ja liikennettä Euroopassa ja hyödyttää siten taloutta. Olisi vahvistettava Schengenin alueen ja kolmansien maiden välistä keskinäistä ymmärtämistä, tehostettava yleisön tietoisuutta sekä lisättävä tiedotuskampanjoita ja muun muassa suoria lentoja. EU voi oppia myös muiden maiden, kuten Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian, viisumihelpotusjärjestelyistä. Valmistelija haluaa esittää muutamia tarkistuksia, joilla pyritään entisestään parantamaan komission esityksen käyttäjäystävällisyyttä koskevia näkökohtia. Tärkeimmät periaatteet ovat seuraavat: Lisätään jäsenvaltioiden toimivallan joustoa viisumihakemuksissa ja parannetaan konsuliyhteistyötä. Annetaan enemmän tukea hakijoille, jotka ovat rekisteröityneet viisumitietojärjestelmään (VIS). Myönnetään toistuvaisviisumi (MEV) pitemmäksi ajanjaksoksi (vähintään viideksi ja enintään 10 vuodeksi). Helpotetaan viisumihakemuksia merenkulkijoille unionin ulkorajoilla. Valmistelija ehdottaakin, että helpotettuja menettelyjä voisivat käyttää viisumitietojärjestelmään rekisteröityneet hakijat, jotka ovat jo saaneet ja laillisesti käyttäneet viisumin hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana tai joilla on ollut toistuvaisviisumi, kansallinen pitkän oleskelun viisumi tai oleskelulupa. Yhteistyöstä konsuliasioissa valmistelija katsoo, että hakijoita ei pitäisi pakottaa lähtemään yli tuhannen kilometrin paluumatkalle tai yöpymään, jotta he voisivat päästä sellaisen jäsenvaltion konsulaattiin, jolla on toimivalta käsitellä viisumihakemuksia, mikäli he voivat hoitaa asian toisen jäsenvaltion konsulaatissa. Esittelijä toivoo myös, että Schengen-viisumin verkkosivuston käytettävyyttä parannetaan tarjoamalla se useammalla kielellä. Lopuksi valmistelija ehdottaa, että täydennetään vaatimuksia, jotka koskevat hakijan esittämiä majoitusta koskevia asiakirjoja. PE v /11 PA\ doc

5 TARKISTUKSET Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 1 Johdanto-osan 10 kappale (10) Olisi oletettava, että hakijat, jotka on rekisteröity viisumitietojärjestelmään ja jotka ovat saaneet ja käyttäneet laillisesti kaksi viisumia 12 kuukauden aikana ennen hakemuksen tekemistä, täyttävät laittoman maahanmuuton riskiä ja oleskelukustannusten kattamiseen tarvittavia riittäviä varoja koskevat maahantulon edellytykset. Tämä oletus olisi kuitenkin voitava peruuttaa, jos toimivaltaiset viranomaiset osoittavat, että yksi tai kumpikaan näistä edellytyksistä ei täyty yksittäisissä tapauksissa. (10) Olisi oletettava, että hakijat, jotka on rekisteröity viisumitietojärjestelmään ja jotka ovat saaneet ja käyttäneet laillisesti yhden viisumin 12 kuukauden aikana ennen hakemuksen tekemistä, täyttävät laittoman maahanmuuton riskiä ja oleskelukustannusten kattamiseen tarvittavia riittäviä varoja koskevat maahantulon edellytykset. Tämä oletus olisi kuitenkin voitava peruuttaa, jos toimivaltaiset viranomaiset osoittavat, että yksi tai kumpikaan näistä edellytyksistä ei täyty yksittäisissä tapauksissa. Ehdotetut kriteerit ovat liian rajoittavia matkailijoille, joille on jo myönnetty toistuvaisviisumi, kansallinen pitkän oleskelun viisumi tai oleskelulupa. Erityisesti risteilyalusten henkilöstön sopimusten kausiluontoisuus ja keskipituus vaikeuttavat kahden viisumin hankkimista 12 kuukauden jaksolla. Yhden viisumin laillisen käyttämisen olisi riitettävä. Se ei lisäisi turvallisuusriskiä, koska vain hakijat, joiden tausta on havaittu moitteettomaksi, voivat saada toistuvaisviisumin. 2 2 artikla 9 kohta 9. VIS-rekisteröidyllä säännöllisesti matkustavalla henkilöllä viisuminhakijaa, joka on rekisteröity 9. VIS-rekisteröidyllä säännöllisesti matkustavalla henkilöllä viisuminhakijaa, PA\ doc 5/11 PE v01-00

6 viisumitietojärjestelmään ja joka on saanut kaksi viisumia hakupäivää edeltävien 12 kuukauden aikana; joka a) on rekisteröity viisumitietojärjestelmään ja joka on saanut yhden viisumin hakupäivää edeltävien 12 kuukauden aikana; b) on aiemmin saanut jäsenvaltion myöntämän toistuvaisviisumin, kansallisen viisumin (D-tyyppi) tai kansallisen oleskeluluvan, joka oli voimassa vähintään kuusi kuukautta edellyttäen, että hakemus jätetään viimeistään 12 kuukauden kuluttua kyseisen toistuvaisviisumin, kansallisen viisumin tai kansallisen oleskeluluvan voimassaolon päätyttyä; tai c) on laillisesti matkustanut Schengenin alueelle kaksi kertaa hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana; Ehdotetut kriteerit ovat liian rajoittavia matkailijoille, joille on jo myönnetty toistuvaisviisumi, kansallinen pitkän oleskelun viisumi tai oleskelulupa. Erityisesti risteilyalusten henkilöstön sopimusten kausiluontoisuus ja keskipituus vaikeuttavat kahden viisumin hankkimista 12 kuukauden jaksolla. Yhden viisumin laillisen käyttämisen olisi riitettävä. Se ei lisäisi turvallisuusriskiä, koska vain hakijat, joiden tausta on havaittu moitteettomaksi, voivat saada toistuvaisviisumin. 3 5 artikla 2 kohta johdantokappale 2. Jos 1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti toimivaltainen jäsenvaltio ei ole läsnä tai edustettuna siinä kolmannessa maassa, jossa hakija 6 artiklan mukaisesti jättää hakemuksen, hakijalla on oikeus jättää hakemus 2. Jos 1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti toimivaltainen jäsenvaltio ei ole läsnä tai edustettuna siinä kolmannessa maassa, jossa hakija 6 artiklan mukaisesti jättää hakemuksen, tai jos lähin konsulaatti tai Schengen-viisumikeskus sijaitsee yli 500 km etäisyydellä hakijan asuinpaikasta, tai jos paluumatka PE v /11 PA\ doc

7 julkisilla kulkuneuvoilla hakijan asuinpaikasta edellyttäisi yöpymistä, hakijalla on oikeus jättää hakemus Ehdotettu muutos koskee hankaluutta, josta jotkut hakijat joutuvat kärsimään hyvin suurissa maissa (esim. Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä), koska heidän pitäisi matkustaa tuhat kilometriä tai enemmän tai yöpyä voidakseen jättää hakemuksen toimivaltaisen jäsenvaltion konsulaattiin. Olisi tarjottava mahdollisuus jättää viisumihakemus toisen jäsenvaltion konsulaattiin, jotta vältetään tällainen hankaluus. 4 8 artikla 1 kohta 1. Hakemus voidaan jättää kuusi kuukautta ja viimeistään 15 kalenteripäivää ennen suunnitellun vierailun alkua. 1. Hakemus voidaan jättää 12 kuukautta ja viimeistään 15 kalenteripäivää ennen suunnitellun vierailun alkua. Varhain tehtyjen varausten kohdalla kuusi kuukautta ei riitä. Esimerkiksi risteilyjen varaaminen on mahdollista 18 kuukautta etukäteen. Tällä tarkistuksella käsitellään potentiaalisten matkustajien epävarmuutta sen suhteen, pitäisikö heidän varata risteily vai joku muu lomapaketti. Muutos hyödyttäisi myös miehistön jäseniä, jotka jo palvelevat aluksella ennen työjaksoa risteilyaluksella Euroopassa ja joilla on vaikeuksia hakea viisumia komission ehdottaman kuuden kuukauden ajanjakson aikana artikla 2 kohta 2. Tutkittaessa yhtenäistä viisumia koskevaa hakemusta, jonka jättänyt VISrekisteröity säännöllisesti matkustava henkilö on käyttänyt laillisesti kaksi aikaisemmin saamaansa viisumia, on 2. Tutkittaessa yhtenäistä viisumia koskevaa hakemusta, jonka jättänyt VISrekisteröity säännöllisesti matkustava henkilö on käyttänyt laillisesti aikaisemmin saamansa viisumin, on oletettava, että PA\ doc 7/11 PE v01-00

8 oletettava, että hakija täyttää maahantulon edellytykset, jotka liittyvät laittoman maahanmuuton riskiin ja vaaraan jäsenvaltioiden turvallisuudelle, ja että hakijalla on riittävät varat oleskelukustannusten kattamista varten. hakija täyttää maahantulon edellytykset, jotka liittyvät laittoman maahanmuuton riskiin ja vaaraan jäsenvaltioiden turvallisuudelle, ja että hakijalla on riittävät varat oleskelukustannusten kattamista varten. Komission ehdotus edellyttää, että saadakseen VIS-rekisteröidyn säännöllisesti matkustavan henkilön aseman, hakijat ovat saaneet kaksi viisumia kuluneiden 12 kuukauden aikana. Säännöstä olisi muutettava vastaamaan tarkistusta, joka koskee VIS-rekisteröityä säännöllisesti matkustavaa henkilöä artikla 2 kohta 1 alakohta Viisumi voidaan myöntää yhtä tai useampaa maahantuloa varten. Toistuvaisviisumin voimassaoloaika saa olla enintään viisi vuotta. Toistuvaisviisumin voimassaoloaika voi olla pidempi kuin passin, johon se on kiinnitetty. Viisumi voidaan myöntää yhtä tai useampaa maahantuloa varten. Toistuvaisviisumin voimassaoloaika saa olla enintään kymmenen vuotta. Toistuvaisviisumin voimassaoloaika voi olla pidempi kuin passin, johon se on kiinnitetty. On monia esimerkkejä toistuvaisviisumeista jopa 10 vuoden pituisia ajanjaksoja varten. Esimerkiksi Yhdysvallat ja Kanada antavat tällaisen helpotuksen Kiinan kansalaisille. Toistuvaisviisumin myöntäminen laillisille matkustajille 10 vuodeksi edistää Euroopan säilymistä maailman tärkeimpänä matkailukohteena artikla 3 kohta 3. VIS-rekisteröidyille säännöllisesti 3. VIS-rekisteröidyille säännöllisesti PE v /11 PA\ doc

9 matkustaville henkilöille, jotka ovat käyttäneet laillisesti kaksi aikaisemmin saamaansa viisumia, on myönnettävä vähintään kolme vuotta voimassa oleva toistuvaisviisumi. matkustaville henkilöille, jotka ovat käyttäneet laillisesti aikaisemmin saamansa viisumin, on myönnettävä vähintään viisi vuotta voimassa oleva toistuvaisviisumi. Toistuvaisviisumin voimassaolon pidentäminen lisäisi myös kolmansien maiden kansalaisten Eurooppaan suuntautuvien vierailujen lukumäärää ja kasvattaisi taloutta artikla 4 kohta 4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuille hakijoille, jotka ovat laillisesti käyttäneet kolme vuotta voimassa olevan toistuvaisviisumin, on myönnettävä viisi vuotta voimassa oleva toistuvaisviisumi sillä edellytyksellä, että hakemus jätetään vuoden sisällä kolme vuotta voimassa olleen toistuvaisviisumin voimassaolon päättymispäivästä. 4. Hakijoille, jotka ovat laillisesti käyttäneet edellä 3 kohdassa tarkoitetun toistuvaisviisumin, on myönnettävä uusi toistuvaisviisumi, joka on voimassa vähintään viisi vuotta sillä edellytyksellä, että hakemus jätetään vuoden sisällä 3 kohdassa tarkoitetun toistuvaisviisumin voimassaolon päättymispäivästä. Uuden toistuvaisviisumin voimassaolon pidentäminen lisäisi myös kolmansien maiden kansalaisten Eurooppaan suuntautuvien vierailujen lukumäärää ja kasvattaisi taloutta artikla 1 kohta a alakohta a) hän täyttää 32 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset; ja Poistetaan. PA\ doc 9/11 PE v01-00

10 Kun otetaan huomioon merenkulkijoiden työn luonne ja sopimusten kesto ja se seikka, että he ovat jo työsuhteessa laivalla Schengenin alueelle saapuessaan, heidän olisi voitava hakea viisumia rajalla. Siksi ehdotetaan tämän säännöksen poistamista, jotta merenkulkijat voivat jättää hakemuksen rajalla edellyttäen, että he ylittävät kyseisen rajan siirtyäkseen alukseen, palatakseen alukseen tai poistuakseen aluksesta, jossa he tulevat työskentelemään tai ovat työskennelleet artikla 4 kohta 4. Komissio perustaa Schengen-alueen viisumiaiheisen internetsivuston, jolla on kaikki olennaiset viisumin hakemista koskevat tiedot. 4. Komissio perustaa Schengen-alueen viisumiaiheisen internetsivuston, jolla on kaikki olennaiset viisumin hakemista koskevat tiedot. Internetsivusto on oltava saatavana unionin kaikilla virallisilla kielillä ja niiden viiden kolmannen maan pääkielellä, joissa tehdään eniten Schengen-viisumihakemuksia. Verkkosivustolla on lisäksi oltava yhteystiedot ja internetlinkki viisumihakemusten käsittelystä vastaavien jäsenvaltioiden konsulaatteihin. On tärkeää luoda verkkosivusto, joka toimii keskitettynä asiointipisteenä, josta saa kaikki tiedot viisumin hakemisesta. Viisumisäännöstön monimutkaisuuden takia on tarjottava yksinkertaista tietoa viisumin hakijoille, jotta he tietäisivät missä, milloin ja miten viisumihakemus tehdään. 11 Liite II A osa 3 kohta a alakohta PE v /11 PA\ doc

11 a) majoitusta koskevat asiakirjat; a) majoitusta koskevat asiakirjat tai todisteet riittävistä varoista majoituskustannusten kattamiseen; Todisteet riittävistä varoista majoituskustannusten kattamiseen olisi mainittava tässä kohdassa, ottaen lisäksi huomioon 13 artiklan 1 kohdan b alakohta. Itse asiassa majoitusta koskevat asiakirjat eivät välttämättä riitä todistamaan, että matkustaja pysyy hotellissa tai muussa majoituksessa, sillä hän saattaa peruuttaa varauksen vahvistamisen jälkeen. PA\ doc 11/11 PE v01-00

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016 Luonnonmarjojen poimintatyö Ulkoasiainministeriön ennalta määrittämistä viisumivelvollisista maista tulevien ulkomaalaisten henkilöiden on mahdollista suorittaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpano ja kehittäminen kasvun vauhdittamiseksi EU:ssa

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpano ja kehittäminen kasvun vauhdittamiseksi EU:ssa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 649 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpano ja kehittäminen kasvun vauhdittamiseksi EU:ssa

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.3.2017 2016/0322(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0274(COD) kehitysvaliokunnalta. budjettivaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0274(COD) kehitysvaliokunnalta. budjettivaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0274(COD) 10.2.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta budjettivaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2014/0202(COD) 5.2.2015 TARKISTUKSET 5-19 Mietintöluonnos Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0150(COD) 11.11.2004 LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2013/0081(COD) 3.7.2013 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2014 SWD(2014) 67 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin

Lisätiedot

U 36/2009 vp. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

U 36/2009 vp. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors U 36/2009 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitetun viisumin

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 25.6.2013 TYÖASIAKIRJA maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) 2.12.2013. liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) 2.12.2013. liikenne- ja matkailuvaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2.12.2013 2013/0344(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 18-32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0063(COD) 5.10.2010. Mietintöluonnos Brian Simpson (PE449.969v01-00)

TARKISTUKSET 18-32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0063(COD) 5.10.2010. Mietintöluonnos Brian Simpson (PE449.969v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 5.10.2010 2010/0063(COD) TARKISTUKSET 18-32 Mietintöluonnos Brian Simpson (PE449.969v01-00) Euroopan matkailutilastoista (KOM(2010)0117 C7-0085/2010

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 20130432/(COD) 17.2.2016 LAUSUNTOLUONNOS kansainvälisen kaupan valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2007/0216(COD) 16.7.2008 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos (PE405.718v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kalatalousvaliokunta 2015/0310(COD) 29.2.2016 LAUSUNTOLUONNOS kalatalousvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 8.11.2012 2011/0440(COD) TARKISTUKSET 1-9 Lausuntoluonnos (PE) Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0088(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0088(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.7.2013 2013/0088(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. unionin viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. unionin viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2014 COM(2014) 164 final 2014/0094 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (uudelleenlaadittu) {SWD(2014)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 4.12.2007 PE398.473v01-00 TARKISTUKSET 23-28 Mietintöluonnos (PE398.385v01-00) Michael Cashman yksinkertaistetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 16.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 1.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0134 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 8.12.2014 2013/0402(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0268(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0268(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2015/0268(COD) 22.3.2016 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle aeuroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0207(COD) 4.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Bulgarian parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (OR. en) 16913/12. Toimielinten välinen asia: 2012/0333 (NLE) VISA 238 COEST 414 OC 694

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (OR. en) 16913/12. Toimielinten välinen asia: 2012/0333 (NLE) VISA 238 COEST 414 OC 694 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0333 (NLE) 16913/12 VISA 238 COEST 414 OC 694 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Armenian

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2014 COM(2014) 74 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (edellytyksistä, joiden täyttyessä kolmansien maiden kansalaiset voivat matkustaa vapaasti jäsenvaltioiden alueella enintään kolmen

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 4.11.2015 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Tšekin tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 4-7. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0026(COD) Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE v01-00)

TARKISTUKSET 4-7. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0026(COD) Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 17.3.2015 2015/0026(COD) TARKISTUKSET 4-7 Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE549.406v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2015/0276(COD) 17.5.2016 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 27.2.2009 KOM(2009) 90 lopullinen 2009/0025 (CNS) C6-0107/09 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta pitkäaikaiseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

8937/16 team/paf/vb 1 DG D 1 A

8937/16 team/paf/vb 1 DG D 1 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0024 (NLE) 8937/16 SCH-EVAL 83 VISA 148 COMIX 367 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2014 COM(2014) 163 final 2014/0095 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kiertomatkaviisumin luomisesta ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

11204/16 team/paf/vb 1 DG D 1 A

11204/16 team/paf/vb 1 DG D 1 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0129 (NLE) 11204/16 SCH-EVAL 118 VISA 239 COMIX 523 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0072(COD) 2005/0081(COD) 2005/0082(COD) 2005/0083(COD) 25.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 2.4.2009 EP-PE_TC1-COD(2006)0142 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. huhtikuuta 2009 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM OIK-33 Sorsa Katriina VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM OIK-33 Sorsa Katriina VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2007-02313 OIK-33 Sorsa Katriina 28.09.2007 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/OSA; vastavuoroisuus viisumivapausjärjestelyissä Yhdysvaltojen sähköinen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.4.2015 2013/0025(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2016/0070(COD) 24.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 16. joulukuuta 2002 PE 316.394/10-24 TARKISTUKSET 10-24 Lausuntoluonnos (PE 316.394) Luciana Sbarbati Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 30.3.2012 2011/0274(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä [1],

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä [1], 5 Ulkomaalaisen oikeuksien kunnioittaminen Lakia sovellettaessa ei ulkomaalaisen oikeuksia saa rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä. 7 Yleiset menettelytavat hallintomenettelyssä Asian ratkaisevan viranomaisen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00550 KVTR Yli-Vakkuri Laura 16.11.2004 Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä luonnoksesta neuvoston päätökseksi määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymisestä rajavalvonta-,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten Kap Verden tasavallan ja Euroopan unionin kansalaisille myönnettävien

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0134 (COD) 10314/15 ADD 1 VISA 224 CODEC 940 COMIX 297 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 24. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen

Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen Venäjän viisumianomusten sähköinen täyttäminen Suomessa toimivat Venäjän konsulaatit ovat ulkoistaneet viisumien vastaanoton VF Services (UK) Ltd:n hoitamiin erillisiin viisumikeskuksiin. Jatkossa on kaikki

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 15.9.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 243/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0392(COD) 19.6.2017 LAUSUNTOLUONNOS kansainvälisen kaupan valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26.6.2012 2011/0059(CNS) TARKISTUKSET 26-38 Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot