Bioenergialiiketoiminta ja sen kehittämistarpeet pohjoiskarjalaisissa pk-yrityksissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bioenergialiiketoiminta ja sen kehittämistarpeet pohjoiskarjalaisissa pk-yrityksissä"

Transkriptio

1 Bioenergialiiketoiminta ja sen kehittämistarpeet pohjoiskarjalaisissa pk-yrityksissä Yhteenveto kysely- ja haastatteluselvityksen tuloksista Anssi Kokkonen, Heidi-Katriina Pursiainen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Biotalouden keskus

2 Työn sisällys: o Taustaa 3 o Biostuli hanke 4 o Selvitystyön tavoitteet 5 o Aineiston keruu 6 o Pohjois-Karjalan bioenergia-alan yritykset 8 o Tutkimus- ja kehittämistoiminta 11 o Koulutustarpeet 12 o Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö 13 o Johtopäätökset verkkokyselyn pohjalta 14 o Yrityshaastattelut 15 o Haastattelujen päätulokset 17 o Esitykset pk-yrityssektorin bioenergialiiketoiminnan kehittämiseksi 22 2

3 Bioenergialiiketoiminnan taustatekijöitä EU:n ilmasto- ja energiapaketti Ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet EU:ssa ja jäsenmaittain Tavoitteet Suomelle: Uusiutuvien energialähteiden osuus loppukulutuksesta 38 % ja liikenteen biopolttoaineiden osuuden nostaminen 10 %:iin. 3

4 Biostuli - hanke Tavoitteita: Bioenergia-alan yritysten syntyminen ja liiketoiminnan kehittäminen Toimintamalli bioenergia-alan yritystoiminnan kehittämiseksi Maakunnan bioenergia-alan osaamisrekisterin päivittäminen 4

5 Selvitystyön tavoitteet Pohjois-Karjalan bioenergia-alaan kosketuksissa olevien pk-yritysten selvittäminen Bioenergialiiketoiminnan kehittämistarpeiden selvittäminen Tietojen kerääminen bioenergia-alan osaamisrekisteriä varten 5

6 Aineistonkeruu Verkkokysely TYPALA järjestelmällä Tutkimusalue: Pohjois-Karjala Kohderyhmä: Pk-yritykset, joiden toimialalla mahdollisuus bioenergialiiketoimintaan (1293 kpl, vastauksia 62 kpl, aineistoon valittuja 43 kpl) 6

7 Maakunnallista bioenergian osaamisrekisteriä varten saatiin 33 yrityksen yhteystiedot. Hankkeen seuraavan vaiheen henkilökohtaisiin haastatteluihin oli halukkuutta 28 yrityksessä, joista valittiin 11 lopulliseen haastatteluun. - Valtaosa vastanneista yrityksistä oli huomattavan aktiivisia ja halukkaita pohtimaan toimintaansa bioenergia-alalla 7

8 Pohjois-Karjalan bioenergia-alan pk-yritykset Yritykset ovat pieniä Mikroyrityksiä 34 kpl Pieniä yrityksiä 6 kpl Keskisuuria yrityksiä 2 kpl 26 % yrityksistä yhden hengen työllistäviä 8

9 Toimiala (TOL2008) Bioenergialiiketoimintaa: Harjoitetaan Lisätään Aloitetaan Toimialalta osallistuneiden yritysten määrä Maatalous, metsätalous ja kalatalous Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus Kuljetus ja varastointi Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Yrityksiä yhteensä

10 18 Yritysten bioenergialiiketoiminnan kasvun esteet Esteen maininneiden yritysten määrä 10

11 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Noin puolet vastaajista katsoi Pohjois- Karjalassa olevan riittävästi tk- toimintaa Lisää tutkimusta kaivattiin energiantuotannosta (5 vastaajaa) Käytännönläheisen ja yrityskohtaisen tktoiminnan tarvetta painotettiin 11

12 Koulutustarpeet Bioenergia-alan koulutustarpeita 25 yrityksessä Perustietoa bioenergiasta Energiapuun korjuu Lämpölaitoksen käytönvalvojan pätevyys 12

13 Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö Halukkuutta asiantuntijan käyttöön 37 yrityksessä Kannattavuus- ja kustannuslaskenta Investointien suunnittelu ja rahoitus Oman asiantuntemuksen riittämättömyys Uuden liiketoiminnan aloittaminen 13

14 Johtopäätökset verkkokyselyn pohjalta Bioenergialiiketoiminnan kasvun esteet lähinnä taloudellisia Bioenergialla heikko hintakilpailukyky ei rohkaise suurien investointien tekemiseen Resurssien puute vaivaa myös tuotekehityksen puolella teknologia ja tuotteet eivät kehity Tarvetta yrityskohtaiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan 14

15 Yrityshaastattelut Haastattelut suoritettiin ajalla Yhteensä 11 pk-yritystä, seuraavilta aloilta: Konsultointi Konevalmistus, metallityöt, lämpölaitteistot Polttoainetuotanto, puu- ja bioraaka-aineet Logistiikka, kuljetukset Rakentaminen Lämmön tuotanto Automaatio 15

16 Yrityshaastattelut Haastatteluilla haettiin: Tarkennusta resurssien puutteen merkitykseen Yritysten valmiutta kehittää toimintaansa (investoida) otollisessa tilanteessa Akuutteja yrityskohtaisia kehittämistarpeita ja ideoita Näkemyksiä uusien kehittämishankkeiden suuntaamiseen Avainkysymyksiä olivat mm. Rahoitus vs. osaaminen; molempia tarvitaan, onko molempia riittävästi tarjolla/saatavissa? Jos rahoitusta olisi tarjolla haluamaanne investointiin/toimintaan, lähtisittekö kehittämään ja laajentamaan yritystoimintaanne? Mitä akuutteja kehittämis- tai selvitystarpeita yrityksellä on? 16

17 Haastattelujen päätulokset Yritysten menestystekijöitä Omaperäiset tuotteet sekä oikea hinta&laatu- suhde Joustavuus ja asiakaslähtöisyys Vankka talon oma tietotaito sekä raaka-ainehuolto omissa käsissä Sovitut asiat pidetään ja tehdään kunnolla Hyvät ja luotettavat yhteistyökumppanit, hyvä yhteistyöverkosto Tarkka taloudenpito 17

18 Haastattelujen päätulokset Rahoitus ja työmarkkinat Laitekehitykseen saatava 25% tuki on liian pieni ja vaatii pk- yrityksiltä todella kovan uskon tuotteeseen (kovaa riskinottokykyä!) Rahoittajat eivät tunne riittävästi yritysten osaamista, eivät usko yrityksen kykyyn viedä asia loppuun Rahoituskanavia on riittävästi tarjolla Kehittämisyhtiöistä saa apua/rahoitusta uuden toiminnan suunnitteluun Kehittämisyhtiöistä puuttuu toimialakohtaista osaamista ja into kehittämistyöhön loppuu alkuinnostuksen jälkeen Rahoittajilta puuttuu tietotaitoa Reaalivakuudet ovat joskus ongelmana (mm. pankkirahoituksissa) Pienemmissä kunnissa osaavien työntekijöiden löytäminen on ongelmallista, perustöihin tekijöitä löytyy Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa lisää työntekijöiden saatavuutta Työn kausiluontoisuus hankaloittaa sitoutuvien työntekijöiden löytämistä 18

19 Haastattelujen päätulokset Investointihalukkuus bioenergia-alalle Kiinnostusta on laajentamiseen ja investointeihin Tarvittaisiin rahan lisäksi myös lisää osaamista Hyvien ideoiden ja tuotteiden varalle tulisi olla nopeaa rahoitusta (esim viikon varoitusajalla) Helppo rahoitus nopeuttaisi/aikaistaisi investointeja ja tuotekehitystyötä Erityisesti lama-aikana tarvittaisiin rahoituskanavia, koska yrityksillä on silloin paremmin aikaa kehittämistyöhön ja investointeihin Jos markkinoilla olisi odotettavissa selkeää kasvua, toisi se halukkuutta varautua siihen mm. investoimalla 19

20 Haastattelujen päätulokset Ajankohtaiset kehittämistarpeet Bioenergian mahdollinen käyttö muualla kuin asuinkiinteistöjen lämmityksessä (leipomot jne.) Kaukolämmön ulkopuolella olevien isojen asuinkiinteistöjen lämpöselvitys Bioenergia-alan lobbaaminen alueellisten ja valtakunnallisten päättäjien suuntaan Selvitys kokonaismarkkinoista (liikevaihdon mahdollisuudet bioenergiapuolella) tietyillä erikoisyritysten osaamisaloilla Markkinaselvityksiä ja asiakaskyselyjä uusista tuotteista (opinnäytetöitä) Bioraaka-aineiden jatkojalostus (mm. kuivaus, briketöinti) Aurinkokeräinratkaisujen hintaselvityksiä ja laskelmia kiinteistökokoluokassa 20

21 Haastattelujen päätulokset Yritysten kehitysnäkymät viiden vuoden kuluessa Liikevaihdon tuplaus uudella bioenergiatuotteella Kasvua erityisesti viennistä, bioenergiapuolen kasvuarvio 30-50% Tavoitellaan nykytilaan verrattuna viisinkertaista liikevaihtoa Liikevaihdosta 10% tulee bioenergiapuolelta (tällä hetkellä lähes 0) Uusia omia bioenergiapuolen tuotteita, joilla 50% osuus liikevaihdosta Yrityksen koko tuplaantuu, uusia omia tuotteita, joilla puolet liikevaihdosta Kasvu jatkunee nykyistä 10% vuosivauhtia Kasvua haetaan tulevaisuudessa varmasti puuenergiapuolelta 21

22 Esitykset pk- yrityssektorin bioenergiaalan liiketoiminnan kehittämiseksi Yleisesti voidaan haastattelujen pohjalta todeta, että yritysten toiminnan kasvua selkeimmin rajoittava tekijä on taloudellisten resurssien puute. Sama huomio tehtiin myös kyselyn tiimoilta. Erityispiirteenä bioenergia-alan liiketoiminnassa näkyy yritysten epäluuloisuus maan energiapolitiikkaa ja sen lyhytjänteisyyttä kohtaan; vaadittavia suuria investointeja ei aina uskalleta tehdä alan huonon ennustettavuuden vuoksi. Yritykset odottavat kuitenkin liiketoiminnan bioenergiapuolella selkeästi kasvavan ja vahvistuvan lähivuosien aikana. Useilla yrityksillä on jo uusia tuoteideoita ja aihioita, joiden menestykseen uskotaan. 22

23 Esitykset pk- yrityssektorin bioenergiaalan liiketoiminnan kehittämiseksi Markkinoita on pyrittävä kehittämään aktiivisesti: Markkinapotentiaalia on bioenergia-alalla paljon, mutta se on aktivoitunut vasta pieneltä osin, Tuet yritystoimintaan ovat turhia, elleivät markkinat kehity tasaisesti ja ennustettavasti. Kiinteistökohtaisten lämmöntuotantolaitteistojen saneeraukseen tulisi olla tukiporkkana, joka toisi luottamusta lähienergian hyödyntämiseen ja kasvattaisi lähimarkkinoita: Maakunnallisen edistämistoiminnan markkina-arvo tulisi hyödyntää tarkoin, riippumatta valtiollisista energiapoliittisista päätöksistä; tarvitaan oma pohjoiskarjalainen kestävän energiakäytön aluemalli. 23

24 Esitykset pk- yrityssektorin bioenergiaalan liiketoiminnan kehittämiseksi Rahoituselementtejä tulisi räätälöidä toimialakohtaisesti, kestävään kehitykseen suuntaaviksi: Esimerkiksi investointituissa tulisi huomioida mahdollisuuksien mukaan yrityksen sitoutuminen myös lähimarkkinoiden edistämiseen Nopea rahoitus ja riittävän suuruisena tulisi olla saatavissa yritykselle ripeyttä vaativiin kehittämis-/investointihankkeisiin, kun on nähtävissä selkeä bioenergia-alan yritystoimintaa koskeva etulyöntiasema: Tukea koskevassa päätöksenteossa alakohtainen tietotaito on hankittava tarvittaessa ulkopuolisilta, todellisilta ja puolueettomilta asiantuntijoilta, Rahoitusjärjestelyt kuntoon 1-2 viikossa. 24

25 Esitykset pk- yrityssektorin bioenergiaalan liiketoiminnan kehittämiseksi Yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville tulee tarjota nykyistä enemmän ja säännöllisemmin täsmäkoulutusta ja kursseja: - Tarvetta on lyhytkestoisille kursseille, joissa käydään läpi bioenergiaa koskevia erityisasioita, kuten esim. kustannus- ja kannattavuuslaskentaa, uusia korjuu- ja tuotantomenetelmiä tai laatuasioita, - Kurssit tulee tarvittaessa viedä suoraan yrityksiin, esimerkiksi yhdistettynä kouluttajien/opettajien työssäoppimisjaksoihin; käytännön ja teorian vaihtoa. 25

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI 26.11.2012 Anssi Kokkonen AvainEnergia Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Henna Kokkonen Helen Reijonen Henna Kokkonen & Helen Reijonen Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala 1 ISBN: 978-952-61-1521-4 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio Joensuu 9.11.20 Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek-hanke SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus... 1 2 Yritysten taustatiedot... 1 3 Kunnari-toiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

ELINTARVIKEYRITYSTEN KEHITTÄMISTAR- PEET POHJOIS-SAVOSSA

ELINTARVIKEYRITYSTEN KEHITTÄMISTAR- PEET POHJOIS-SAVOSSA ELINTARVIKEYRITYSTEN KEHITTÄMISTAR- PEET POHJOIS-SAVOSSA Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Niemitalo KOKO ohjelma 31.3.2011 2 SISÄLTÖ 1 Taustaa... 3 2 Kartoituksessa mukana olleet yritykset... 3 3 Tulokset...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne. yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011

Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne. yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ICT -yritysten tilanne yritysharavakyselyn tulosten valossa keväällä 2011 Mikko Viitanen Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki -hanke 2 Sisältö 1. Yritysharavakyselyn

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013

Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013 Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013 11/2014 Antti Kohopää, Energiateollisuus ry kaukolämpö Milka Kortet, Energiateollisuus ry työmarkkinat Sanna Kokkonen, Adato Energia

Lisätiedot

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot