Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten päivähoito- ja esiopetuspalvelujen järjestämisestä. 1. Hankinnan kohde ja tavoitteet: Hankinnan kohteena on lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) mukaisen päivähoitopalvelun ja perusopetuslain (628/1998) mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. Tarjouspyynnön kohteena olevan palveluun liittyvien päivähoito- /esiopetustilojen järjestäminen on tarjouksen tekijän vastuulla. (Palvelun tarjoaja rakennuttaa tai hankkii asianmukaiset tilat parhaaksi katsomallaan tavalla.) Tiloja rakennettaessa tai hankittaessa tulee ottaa huomioon tilojen muunneltavuus, jotta ne soveltuvat sekä alle että yli 3-vuotiaille. Päiväkodille on varattu Kartanonmäen alueelta noin m 2 tontti, jonka palvelun tarjoaja voi ostaa (7 /m 2 ). Päiväkodissa tulee olla tilat kolmelle lapsiryhmälle. Hoitopaikkoja on siten riippuen kaupungin tarpeesta. Hoitopaikalla tarkoitetaan yhtä hoidossa olevaa lasta (kokopäivähoidossa tai osapäivähoidossa). Alustavasti on suunniteltu, että päiväkodissa olisi kaksi yli 3-vuotiaiden ja yksi alle 3-vuotiaiden ryhmä. Alle 3- ja yli 3-vuotiaiden lasten määrät voivat vaihtua kesken sopimuskauden paikallisen tarpeen mukaan. Tarjouspyynnön perusteella ostettaviin päivähoitopaikkoihin mahdollisesti sijoitettavien erityistä tukea tarvitsevien lasten tarvitsemista ryhmäavustajista, laaja-alaisten erityislastentarhanopettajien, puhe- /toimintaterapeuteista sekä psykologeista syntyvistä kustannuksista vastaa hankintayksikkö. Palveluntuottajaksi valittu järjestää päivähoidon ja esiopetuksen lisäksi myös niihin liittyvät ateria- ja siivouspalvelut sekä kiinteistönhoidon. 1

2 Hankinnan tarkoituksena on valita yksi palveluntuottaja. Osatarjouksia ei hyväksytä, tarjouksen tulee koskea tarjouspyynnössä määrättyä palvelua tarjouspyynnössä sanotussa laajuudessa. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankintayksiköllä on oikeus olla hyväksymättä mitään saaduista tarjouksista, mikäli niiden hintataso on liian korkea käytettävissä oleviin määrärahoihin nähden. Palveluntuottaja vastaa toiminnan edellyttämistä tarvike- ja kulutustavarakustannuksista. Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että oikeuskäytännön nojalla palveluntuottajan vaihdos ostopalvelupäiväkodissa saatetaan tulkita liikkeenluovutukseksi. Tarjoajan ja tilaajan on neuvoteltava liikkeenluovutuksen aiheuttamista työoikeudellisista velvoitteista keskenään. 2. Sopimuskausi: Sopimuskausi on kymmenen (10) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on Tämän perussopimuskauden jälkeen tilaajalla on oikeus kahden (1+1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Optiokauden aikana tilaajalla on kuuden (6) kuukauden irtisanomisoikeus. 3. Hankintamenettely: Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Hankinta on EUkynnysarvon ylittävä B-listan mukainen toissijainen palveluhankinta. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. 2

3 Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoajan tarjouksen on oltava kokonaisuudessaan suomenkielinen. 4. Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailutuksen aikana: Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Päivähoidon kilpailutus. Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä kello mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan hankintayksikön internetsivuilla osoitteessa hankinnat [viimeistään ]. Tarjoajilla on velvollisuus käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Vain tilaajan kirjallisesti antamat vastukset ovat tilaajaa sitovia. 5. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus: Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Tarjouksen kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 6. Tarjouksen laatiminen: Tarjoajaa ja tarjottavia palveluita koskevat vaatimukset ja tavoitteet on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteissä 1, 2, 3 ja 4. Liitteet 2, 3 ja 4 3

4 sekä liite 6 toimivat samalla tarjouslomakkeina, jotka on palautettava täytettyinä tarjouksen jättämisen yhteydessä. Tarjoajan on hyväksyttävä tarjouspyynnön liitteenä 5A oleva sopimusmalli. Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Yleiset ehdot on esitetty tarjouspyynnön ohessa liitteenä 5B. Tarjouksen tekemisen tueksi on laadittu tarjouksen kansilehti ja sisällysluettelo, liite 6, joka tarjoajan on allekirjoitettava ja liitettävä tarjoukseen. Kansilehdellä on lueteltu kaikki tarjouksen pakolliset liitteet ja tarjoajan tulee merkitä kansilehdelle sanottujen liitteiden numerot ja sijainti tarjouksessa. 7. Tarjousten jättäminen ja voimassaolo: Hankintayksikölle osoitettu tarjous suljetussa kirjekuoressa paperiversiona on toimitettava viimeistään kello Tarjoukset voi jättää vaihtoehtoisesti joko paperiversiona tai sähköisesti. Tarjousmerkintä Päivähoidon kilpailutus tulee mainita kirjekuoressa ja sähköpostissa. Postiosoite: Käyntiosoite: Sähköpostiosoite: Loimaan kaupunki/ PL Loimaa Loimaan kaupunki/ Kanta-Loimaantie Loimaa Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 8. Tarjousten käsittely: Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen. 4

5 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen. 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. 4. Tarjousten vertailu. 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen. 6. Hankintasopimusten solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. 9. Tarjousten vertailu: Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut soveltuvuusehdot (liite 2) sekä hankittavalle palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset (liite 3) otetaan vertailuun. Tarjouksia vertaillaan hinnan mukaan seuraavasti: HINTA 100 % Hinnat ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä 4 olevalla hintalomakkeella. Vertailuhinta lasketaan alla olevalla kaavalla. Kaavassa keskihinnalla tarkoitetaan kunkin ryhmän (alle ja yli 3-vuotiaat) osa- ja kokopäivähinnan keskiarvoa sekä esiopetusryhmissä täydentävän päivähoidon ja varsinaisen esiopetuksen hinnan keskiarvoa. Vertailuhinta = (0.2 x alle 3v hoidon keskihinta x yli 3v hoidon keskihinta x esiopetuslasten hoidon ja opetuksen keskiarvo) 10.Päiväys ja allekirjoitus: Loimaalla Loimaan kaupunki Manne Pärkö sivistysjohtaja 5

6 LIITTEET Liite 1a Liite 1b Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5A Liite 5B Liite 6 Palvelunkuvaus Hankittavalle palvelulle asetettavat ehdottomat vaatimukset Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset (Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Hintalomake (Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Sopimusmalli Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut) Tarjouksen kansilehti (Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) 6

7 LIITE 1a PALVELUNKUVAUS I. NYKYTILA Loimaan kaupungin keskusta-alueella on tällä hetkellä neljä kaupungin omistamaa päiväkotia. Lastentalolla on kolme ryhmää, Hulmin päiväkodissa yksi, Nurmen päiväkodissa neljä ja Peltoisten päiväkodissa kaksi ryhmää. Lisäksi alueella toimii kaksi yksityistä päiväkotia, Nappulan päiväkoti (2 ryhmää) ja Nappulapellon päiväkoti (3 ryhmää). Elokuussa 2015 toimintansa aloittaa Pikkukartanon päiväkoti. Lapsia edellä mainituissa päiväkodeissa on noin Henkilökunnan ja vanhempien yhteistyö a) Lasten ja vanhempien on mahdollista tutustua päiväkotiin ennen lapsen hoitosuhteen alkua. b) Vanhemmille tiedotetaan päivähoitoon liittyvistä asioista säännöllisesti. Vanhempia kuullaan varhaiskasvatuksen sisältöön ja sen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. c) Päiväkodilla on toimiva asiakaspalautejärjestelmä (hankkijan käytössä oleva). Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. d) Vanhemmilta pyydetään etukäteen nimenomainen, kirjallinen suostumus lasta koskevien tietojen antamiseen palveluntuottajan mahdollisille yhteistyötahoille. Jokaisella palveluntuottajan työntekijällä on vaitiolovelvollisuus. 2. Päivittäistoiminta päiväkodissa Yleiset lähtökohdat a) Palveluntuottaja laatii jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelman sekä muut tarvittavat suunnitelmat, joiden toteutumista päiväkodin henkilöstö arvioi. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan kunnallisessa päivähoidossa käytössä oleville lomakkeille tai palvelun hankkijan hyväksymille lomakkeille. b) Erityistä tukea tarvitseville lapsille laaditaan kuntoutussuunnitelma ja suunnitelman toteutumista seurataan, tarvittaessa lapsi ja perhe ohjataan kuntoutustarpeen edellyttämien asiantuntija/ erityispalveluiden piiriin. 7

8 c) Kaikkia päiväkodin hoitotehtävissä työskentelevät henkilöt ovat suomenkielentaitoisia ja päiväkoti toimii suomalaisen kulttuuriperinteen mukaan. d) Päiväkodilla on kirjalliset terveyden ja hygienian sekä sairastuneen lapsen hoitoon liittyvät ohjeet, jotka on tehty yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa. Ohjeet ovat henkilökunnan sekä lasten vanhempien tiedossa. Päiväkodissa on määritelty vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat terveydellisten vaatimusten täyttämisestä. e) Palveluntuottaja nimeää omahoitajan jokaiselle lapselle lapsen aloittaessa päivähoidon. Omahoitajalla on ensisijainen vastuu lapsen tutustuttamisesta ja omahoitaja on paikalla mahdollisimman paljon lapsen hoitopäivinä. Lasten tarpeet ja ohjauksen lähtökohdat f) Päiväkodin henkilöstö tuntee lasten yksilölliset tarpeet, taustan ja toiveet ja ne näkyvät arkipäivän toiminnassa. Päiväkodin henkilöstö huomioi jokaisen lapsen omaan kulttuuriin kuuluvat tavat ja perinteet sekä kunnioittaa niitä. g) Jokaisella lapsella on mahdollisuus lapsen kehitystä edistävään toimintaan ja aikuisen antamaan ohjaukseen. h) Päiväkodin aikuiset puuttuvat kiusaamistilanteisiin ja takaavat lasten psyykkisen ja fyysisen turvallisuuden. Lapsia ei missään tilanteissa alisteta, nöyryytetä, kuriteta ruumiillisesti tai kohdella muullakaan tavoin loukkaavasti. i) Päiväkodin lähtökohtainen toimintamuoto on leikki. Lapsilla on mahdollisuus valita toimintoja ja tehtäviä sekä tutkia, kokeilla ja tehdä heitä kiinnostavia asioita. j) Päiväkodin aikuiset havainnoivat ja tukevat suunnitelmallisesti lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Lapsia ohjataan toimimaan ryhmän jäseninä, noudattamaan hyviä käytöstapoja ja ottamaan toiset huomioon. Lapsilla on yhteisesti sovitut säännöt. k) Lapsia ohjataan huolehtimaan omista ja yhteisistä tavaroista. Lapsille annetaan ympäristökasvatusta ja lapsia ohjataan toimimaan ekologisesti. l) Lapselle järjestetään vanhempien toivomuksesta vaihtoehtoista, virikkeellistä toimintaa mahdollisen uskontokasvatuksen ajaksi. m) Tukea tarvitsevilla lapsilla on käytössä apuvälineet, jotka auttavat heitä selviämään itsenäisesti iän ja kehitystason mukaisista toimista. 8

9 Arkinen toiminta n) Päivittäinen ohjelma mahdollistaa lasten yhteisen, omaehtoisesti syntyvän toiminnan. Lapsilla on toimintaa erikokoisissa ja erilaisissa ryhmissä. o) Lapset ulkoilevat päivittäin ja harrastavat liikuntaa, mutta heillä on mahdollisuus myös lepoon ja omaan rauhaan hoitopäivän aikana. 3. Ateria- ja siivouspalvelut sekä kiinteistönhoitopalvelut a) Ruokalistat (4-6 viikon kierto) laaditaan ennakkoon ja ne ovat vanhempien nähtävillä. b) Lapsille on tarjolla myös monipuolinen ja ravitsemuksellisesti riittävä erityisruokavalio allergian (esim. laktoosi-intoleranssi, keliakia), uskonnon tai vakaumuksen perusteella. Erityisruokavaliosta ei kohdisteta lapseen lisäkustannuksia. c) Mikäli ateriat valmistetaan muualla kuin päiväkodin tiloissa, pyydämme liittämään tarjoukseen kuvauksen: - aterioiden kuljetuksesta sekä kuumana että kylmänä - käytettävästä kuljetuskalustosta, kuljetuksen järjestämisestä ja aikatauluista - aterioiden säilytyksestä kuljetuksen aikana - ruoan lämpötilan seuraamisesta kuljetuksen aikana ja lämpötilan osoittaminen tarvittaessa aterian luovutushetkellä 4. Päiväkodin henkilöstön työhyvinvointi ja johtajuus a) Henkilöstön perehdytysmateriaali on ajan tasalla ja henkilöstölle on laadittu osaamisen kehittämissuunnitelma. Palveluntuottaja kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti. b) Päiväkodin johtaja huolehtii varhaiskasvatustoiminnan suunnitelmallisuudesta ja perustumisesta ajanmukaiseen varhaiskasvatustietoon. Päiväkodin johtaja huolehtii siitä, että päiväkodin henkilöstö tutustuu ajankohtaiseen varhaiskasvatusta koskevaan tietoon ja tutkimuksiin sekä soveltaa tietoa omaan työhönsä. 9

10 c) Päivähoitoa järjestettäessä ja toteutettaessa huomiota kiinnitetään toiminnan vaikuttavuuteen, taloudellisuuteen, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. d) Päivähoidon johto vastaa siitä, että tukipalvelut on järjestetty ja ne toimivat moitteettomasti lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. e) Päiväkodin henkilöstö saa työstään palautetta ja palveluntuottaja käy jokaisen päiväkodissa työskentelevän työntekijän kanssa kehityskeskustelun vähintään kerran vuodessa. f) Päiväkodissa järjestetään työpaikkakokouksia säännöllisesti. Kokouksista laaditaan pöytäkirja/muistio ja ne esitetään pyynnöstä tilaajalle. 10

11 LIITE 1b HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETTAVAT EHDOTTOMAT VAATI- MUKSET 1.Päivähoitopalvelujen saatavuus a) Hankintayksikkö valitsee päiväkotiin sijoitettavat lapset. Päivähoitomaksut ovat ostopalvelupäiväkodissa samat, kuin kunnallisessa päivähoidossa. Hankintayksikkö perii päivähoitomaksut itselleen. b) Päiväkoti on avoinna arkipäivinä (ma - pe) klo välisenä aikana kaikkina kuukausina koko sopimuskauden ajan tai kulloisenkin päivähoitotarpeen vaatimalla tavalla ko. em. kellonaikojen sisällä. 2. Palveluntuottajan henkilöstö ja lapsiryhmät a) Kohteessa työskentelevän päivähoitohenkilökunnan ja lasten välinen suhdeluku vastaa voimassaolevan lainsäädännön vaatimuksia (asetus lasten päivähoidosta). b) Palveluntuottajalla on ajantasainen henkilöstösuunnitelma vakinaisen henkilöstön ja sijaisjärjestelmän osalta. c) Hoito- ja kasvatustehtäviin osallistuvalla henkilöstöllä on voimassaolevan lain mukainen pätevyys (ks. kohta 6b). d) Lapsiryhmiä muodostettaessa huomioidaan lasten ikärakenne ja yksilölliset piirteet, erityisen tuen tarve sekä käytössä olevat tilat. 3. Ateria- ja siivouspalvelut sekä kiinteistönhoitopalvelut d) Palveluntuottaja järjestää päiväkodin ateriapalvelun kustannuksellaan. e) Kaikilla ruoanvalmistukseen osallistuvilla henkilöillä on hygieniapassi ja ruokahuollon omavalvonta toimii. f) Päivähoidossa tarjotaan ravintosuositusten mukaiset ateriat ja suositaan Suomessa tuotettua ruokaa. Kokopäivähoidossa oleville lapsille tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Osapäivähoidossa oleville lapsille tarjotaan ateriat hoitopäivän pituuden perusteella. 11

12 g) Palveluntuottaja huolehtii päiväkodin tilojen puhtaanapidosta kustannuksellaan päivittäin. h) Palveluntuottaja järjestää päiväkodin kiinteistönhoidon kustannuksellaan. 4.Tilat, ympäristö ja turvallisuus a) Tilojen (opetustilat, päivähoitotilat, ruokailutilat, wc:t ja ulkotilat) tulee olla palvelujen tuottamiseen määrällisesti ja laadullisesti riittävät. Niiden tulee olla terveelliset, turvalliset ja viihtyisät ja niiden tulee mahdollistaa monipuolinen toiminta sisällä ja ulkona. Välineiden, laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla ajanmukaisia ja soveltuvia lasten päivähoitoon, ruokailuun sekä täyttää niille asetetut turvanormit. b) Välineet, leikkikalut ja materiaalit tukevat lasten kasvua ja oppimista ja ne täyttävät niille asetetut turvanormit. c) Päiväkodissa on ajantasainen turvallisuussuunnitelma sekä palo- ja pelastussuunnitelma ja niitä noudatetaan. d) Palveluntuottaja järjestää päiväkodin henkilöstölle ensiapukoulutusta. e) Palveluntuottaja on selvittänyt henkilöstönsä ja mahdollisten alihankkijoiden henkilöstön rikostaustan. 5. Päiväkodin henkilöstön työhyvinvointi ja johtajuus g) Palveluntuottaja noudattaa toiminnassaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset ovat henkilöstön nähtävillä päiväkodissa. h) Työpaikalla on työsuojeluorganisaatio. i) Päiväkodin johtamisen vastuut on jaettu ja määritelty kirjallisesti. Päiväkodilla on nimetty vastuuhenkilö (päiväkodin johtaja) ja tälle sijainen. 12

13 6. Toimintaa ohjaavat normit ja ohjeet a) Toiminta nojautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, Loimaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja muihin toimintaa ohjaaviin kaupungin asiakirjoihin ja ohjeisiin sekä palveluntuottajan omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Asiakirjat löytyvät sähköisessä muodossa: a. atussuunnitelma_2009_pieni.pdf b. jarjestamissuunnitelma,_versio_10.pdf b) Palveluntuottaja noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta. Toiminnan kannalta keskeisiä ovat etenkin seuraavat säännökset: a. laki (36/1973) ja asetus (239/1973) lasten päivähoidosta b. perusopetuslaki (628/1998) ja perusopetusasetus (852/1998) c. laki (272/2005) ja asetus (608/2005) sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista d. sosiaalihuoltolaki (710/1982) e. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) f. päivähoidon turvallisuussuunnittelu (Stakes 2008, Oppaita 71) 13

14 LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee vastata Kyllä tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. 1. Rekisteröintitiedot ja luvat VAATIMUS REKISTERIT Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Selvitykset toimitetaan tarjouksen liitteenä. Edellytetään, että valittu palvelun tuottaja toimittaa kerran vuodessa ajantasaisen otteen em. rekistereistä VASTAUS JA SELVITYKSET Kyllä Ei SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää selvityksiä hankintamenettelyn kestäessä. 2. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne VAATIMUS VASTAUS JA SELVITYKSET 14

15 VEROT JA MAKSUT Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Kyllä Ei Tarjouksen liite nro: Verot ja maksut SELVITYKSET LIITTEEKSI: Veroviranomaisen antama todistus maksetuista veroista. Eläkevakuutusmaksujen osalta on toimitettava työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta sekä muista pakollisista sosiaalivakuutusmaksujen suorittamisesta. LUOTTOTIEDOT Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Kyllä Ei Tarjouksen liite nro: Luottotiedot SELVITYKSET LIITTEEKSI: Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating- tai vastaava raportti, joka sisältää riskiluokituksen. 3. Tekninen ja ammatillinen osaaminen VAATIMUS TYÖEHTOSOPIMUS Palveluntuottaja noudattaa toiminnassaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. VASTAUS JA SELVITYKSET Kyllä Ei SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää selvityksiä hankintamenettelyn kestäessä. 15

16 LIITE 3 HANKINNAN KOHDETTA JA TARJOUSTA KOSKEVAT EHDOTTOMAT VAATIMUKSET (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee vastata Kyllä tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. 1. Hankinnan kohteen ehdottomat vaatimukset VAATIMUS PALVELUKUVAUS Tarjottava päivähoitopalvelu vastaa tarjouspyynnön liitteellä 1a esitettyä. PALVELUA KOSKEVAT EHDOTTOMAT VAATIMUKSET Tarjottava päivähoitopalvelu vastaa tarjouspyynnön liitteellä 1b esitettyä. TARJOAJAN PALVELUNKUVAUS Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kuvaus palvelun tuottamisesta. Kuvauksessa on henkilöstösuunnitelma vakituisen henkilöstön ja sijaisjärjestelmän osalta. Lisäksi kuvauksessa kerrotaan palveluntuottajan päivähoitotoiminnalle ominaisista seikoista, kuten toiminnan yleisperiaatteista sekä arkipäiväisestä toiminnasta päiväkodissa. VAKUUTUKSET Palveluntuottajalla on kiinteistöä koskevat kattavat vakuutus sekä omaa toimintaansa koskeva vastuuvakuutus. VASTAUS JA SELVITYKSET Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Tarjouksen liite nro: Palvelunkuvaus Toimintaansa vasta käynnistävät tarjoajat toimittavat toimintasuunnitelman, jossa kuvataan kuinka he järjestävät tulevassa toiminnassaan vieressä esitetyn. Kyllä Ei 16

17 SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää selvityksiä kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana (vakuutusyhtiön todistus vakuutusten voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta). 2. Sopimusehdot VAATIMUS Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 5A olevan sopimusmallin. Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Yleiset ehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteenä 5B. Edellä mainittujen sopimusehtojen vastaiset varaumat johtavat todennäköisesti tarjouksen hylkäämiseen. VASTAUS Kyllä Ei 3. Tarjouksen voimassaolo VAATIMUS Tarjous on sitovana voimassa saakka. VASTAUS Kyllä Ei 4. Palvelun käynnistyminen VAATIMUS Palvelu käynnistyy tämän tarjouspyynnön mukaisena VASTAUS Kyllä Ei Palveluntuottajan mahdollisesti vaihtuessa nykyisen ja uuden palveluntuottajan on sovittava palvelun sujuvan siirtämisen vaatimista järjestelyistä erityisesti asiakkaiden näkökulmasta. 17

18 LIITE 4 HINTALOMAKE (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Vertailuhinnan laskukaava on esitetty tarjouspyynnön kohdassa 9, Tarjousten vertailu. Vertailuhinta = (0.2 x alle 3v hoidon keskihinta x yli 3v hoidon keskihinta x esiopetuslasten hoidon ja opetuksen keskihinta). Kaikki hinnat on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa. Tarjoaja saa ilmoittaa ainoastaan yhden summan, hintojen ilmoittaminen esim. vaihteluvälillä ei ole mahdollista. Hinta on kiinteä kaksi (2) vuotta sopimuskauden alkamisesta. Sen jälkeen hintaa voidaan tarkistaa siten, kuin liitteenä 5A olevan sopimusluonnoksen kohdassa 8 määritellään. Päiväkodin palvelun hinta Varsinaisten paikkojen hinnat: alle 3-vuotiaan kokopäivähoidolle alle 3-vuotiaan osapäivähoidolle enintään 30h/2 vko enintään 50h/2 vko Hinta euroa/kk (alv 0 %) yli 3-vuotiaan kokopäivähoidolle yli 3-vuotiaan osapäivähoidolle enintään 30h/2 vko enintään 50h/2 vko esioppilaalle järjestettävä täydentävä päivähoito enintään 30h/2 vko enintään 50h/2 vko perusopetuslain mukainen päiväkodissa järjestettävä esiopetus noin 20h/vko ja yli 700h/ toimintavuosi (koulutuslautakunnan kulloinkin hyväksymien työ- ja loma-aikojen mukaisesti) 18

19 LIITE 5A SOPIMUSLUONNOS/ SOPIMUSEHDOTUS Sopimuksen sisällöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin hankintapäätöksen jälkeen sopimusneuvotteluissa. 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Hankintayksikkö Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 1. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä, jotka seuraavat ja valvovat sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Sopimusta koskevat tiedonannot ja yhteydenpito tapahtuvat kirjallisesti joko postitse tai sähköpostitse. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava toisen osapuolen yhteyshenkilölle viipymättä. Tilaajan vastuuhenkilö: Tilaajan muut yhteyshenkilöt: Palveluntuottajan vastuuhenkilö: Palveluntuottajan muut yhteyshenkilöt: JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. 2. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimus koskee lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) mukaisen päivähoitopalvelun ja perusopetuslain (628/1998) mukaisen esiopetuksen järjestämistä palveluntuottajan tiloissa tilaajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouspyynnön ja palveluntuottajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukaisesti. Palveluntuottaja järjestää päivähoidon sekä siihen liittyvät ateria- ja siivouspalvelut sekä kiinteistöhoitopalvelut ja vastaa niiden kustannuksista. Päiväkodissa tulee olla tilat kolmelle lapsiryhmälle. Hoitopaikkoja on siten riippuen kaupungin tarpeesta. Hoitopaikalla tarkoitetaan yhtä hoidossa olevaa lasta (kokopäivähoidossa tai osapäivähoidossa). Tarjouspyynnön perusteella ostettaviin päivähoitopaikkoihin mahdollisesti sijoitettavien erityistä tukea tarvitsevien lasten tarvitsemista ryhmäavustajista, laaja-alaisten erityis- 19

20 lastentarhanopettajien, puhe-/toimintaterapeuteista sekä psykologeista syntyvistä kustannuksista vastaa hankintayksikkö. Päivähoitoa tarjotaan vuoden jokaisena arkipäivänä klo Palvelun ehdottomat vaatimukset on kuvattu sopimuksen liitteellä 1b [laaditaan tarjouspyynnön liitteen 1b perusteella.] Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tilaajan kulloinkin voimassaolevaa esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa. [Sopimuksentekohetkellä voimassaoleva suunnitelma otetaan sopimuksen liitteeksi.] 3. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on kymmenen (10) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisella. Perussopimuskauden jälkeen tilaajalla on oikeus kahden (1+1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Optiokauden aikana tilaajalla on kuuden (6) kuukauden irtisanomisoikeus. 4. TONTTI 5. LAPSIVALINNAT Tilaaja valitsee päiväkotiin sijoitettavat lapset yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Päivähoitopaikkapäätöksen tekee tilaaja. Tilaaja voi täyttää ryhmän sisällä vapaaksi jääneet tai vapautuvat paikat milloin tahansa toimintavuoden aikana. 6. PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖ Palveluntuottaja noudattaa lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. [Sopimusneuvotteluissa sovitaan, miten todistukset esitetään sijaisista tai uusista henkilöistä, joiden osalta rekisteriotetta ei ole esitetty sopimuskauden alkaessa.] Palveluntuottaja huolehtii, että päiväkodissa täyttyvät päivähoitoasetuksen henkilöstöä koskevat kelpoisuus- ja mitoitusehdot. Palveluntuottaja esittää tilaajalle kirjallisen selvityksen päiväkodin hoito- ja kasvatushenkilöstön pätevyydestä. Heidän lisäkseen palveluntuottajalla on oikeus tilaajan nimeämien yhteyshenkilöiden suostumuksella sopimuskauden aikana käyttää palveluun myös muuta henkilökuntaa, kuitenkin siten, että henkilöstöä koskevat ammatilliset kelpoisuusvaatimukset täyttyvät. Tilaajalla on perustellusti oikeus hylätä tarjottu henkilö, mikäli arvioi- 20

21 daan, että tällä ei ole valmiuksia tehtäviin. Tällöin palveluntuottaja esittää tilaajalle viipymättä korvaavan henkilön palvelun tuottamiseen. Tilaaja voi perustellusta syystä vaatia, että palveluntuottaja vaihtaa palvelun tuottamiseen osallistuvan henkilön toiseen. Tällainen perusteltu syy voi olla esimerkiksi henkilön saama toistuva negatiivinen palaute esim. ammatillisen osaamisen tai asiakaspalvelukykyjensä vuoksi tai henkilön päihdeongelmat. Tällöin palveluntuottajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vaihtaakseen henkilön toiseen, tilaajan hyväksymään henkilöön. Päiväkodissa työskentelevän hoito- ja kasvatushenkilöstön mahdollisimman vähäinen vaihtuvuus on tilaajalle tärkeää. 7. RAPORTOINTI JA VALVONTA Palveluntuottaja antaa tilaajalle säännöllisesti laskun mukana selvitykset päivähoitopalvelusta päiväkodissa, toimittaa vuosittaisen henkilöstöraportin päiväkodin henkilöstöstä sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot sekä muut tilaajan tarvitsemat tiedot. [Kohtaa täsmennetään sopimusneuvotteluissa.] Tilaajalla on oikeus seurata palveluntuottajan toimintaa päiväkodissa sopimuskauden aikana laadunvalvontamenetelmin (esim. asiakaspalautteet, -kyselyt, tarkastuskäynnit, muu auditointi). Erityisestä syystä tilaajalla on oikeus tutustua palveluntuottajan kirjanpitoon. Päiväkodin valvonnassa noudatetaan lakia yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ( /603). Palveluntuottaja neuvottelee toiminnan muutoksista tilaajan kanssa etukäteen. 8. HINNAT Hinta sisältää kaikki tilaajalle aiheutuvat kulut. Matkakustannuksia, laskutuskuluja tai muita vastaavia maksuja ei korvata. Hintoja voidaan korottaa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Hinnantarkistus on mahdollista tehdä vain todellisten kustannusten noustessa. Palveluntuottajan on aina esitettävä kirjallinen selvitys kustannuksissa tapahtuneista muutoksista, joka perustuu palveluntuottajan kustannusrakenteen erittelyyn ja päiväkotikohtaiseen talousarvioon. Arvioitaessa muutoksia, vertailukohtana on sopimuksen voimaantulopäivä tai edellinen hinnantarkastusajankohta. Hinnanmuutosehdotuksia saa tehdä korkeintaan kerran vuodessa. Esitykset hinnan tarkistamisesta on tehtävä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen ehdotettua muutosta. Jos hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, tilaajalla on oikeus 21

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

LIITE 1. Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset. Hankittavalle palveluille asetetaan seuraavat vaatimukset:

LIITE 1. Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset. Hankittavalle palveluille asetetaan seuraavat vaatimukset: LIITE 1 Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset Hankittavalle palveluille asetetaan seuraavat vaatimukset: Varhaiskasvatus ja päivähoitopalvelut: Palvelun saatavuus - Päivähoitoyksikön varhaiskasvatuspalvelujen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot