KHT-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHT-TUTKINTO 31.8.2014"

Transkriptio

1 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella. Tehtäviin voi vastata ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tehtävissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävän pohjana on käytetty osia todellisten listayhtiöiden IFRStilinpäätöstiedoista. Tehtävään on lisätty taustatietoja, virheitä ja puutteita, joilla kuitenkaan ei ole mitään tekemistä kyseisten yritysten, eikä niiden tilinpäätöstietojen kanssa. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävissä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Tehtävästä on poistettu tiettyjä osia, jotka mainitaan tehtävässä erikseen. Poistetuilla osilla ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisuun. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman (tai rahoituslaskelman), oman pääoman muutos -laskelman, liitetietojen tai tehtävien taulukoiden teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa esitetyt asiat (s. 2) pitävät paikkansa. Tehtävässä konsernin rahoituslaskelma on esitetty miljoonina euroina. Tehtävässä emoyrityksen tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot on esitetty joiltain osin kirjanpitoasetuksen vähimmäiskaavavaatimuksia suppeampana. Arvostelussa ei anneta pisteitä emoyrityksen tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen esityslaajuutta koskevista seikoista. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä KHT-tutkinto -kansiosta löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on tallentaa vastauksensa seuraavasti: _2-osa Tehtävä _2-osa Tehtävä 2 Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Taustatiedot Alfabeta Oyj on vuodesta 1991 lähtien NASDAQ OMX Helsingissä julkisesti noteerattu osakeyhtiö. Alfabeta Oyj:n ja sen tytäryritysten tilikausi on Tehtävässä termillä Alfabeta-konserni ja Alfabeta tarkoitetaan emoyhtiö Alfabeta Oyj:n ja sen tytäryritysten muodostamaa konsernia. Termillä Alfabeta Oyj tarkoitetaan emoyritystä. Konsernin tilinpäätös on laadittu soveltamalla IFRS-standardeja. Emoyrityksen tilinpäätös on laadittu noudattaen suomalaista kirjanpitokäytäntöä (FAS). Alfabeta Oyj vaihtoi tilintarkastajaa vuonna Siitä lähtien yrityksen tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Tilintarkastus Tarkka Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on vuodesta 2010 lähtien toiminut KHT Tarmo Tarkka, jonka tarkastustiimiin kuuluvat myös Antti Ahkera ja Veera Valpas. Ahkera ja Valpas ovat laatineet yhteenvedon tarkastustyössään tekemistään havainnoista (liite 2). Ulkomaisten tytäryritysten tilintarkastuksesta vastaavat Tilintarkastus Tarkka Oy:n paikallisten yhteistyöyritysten tilintarkastajat, jotka raportoivat havainnoistaan KHT Tarkalle. KHT Tarkan vastuulla on tilintarkastuksen koordinointi ja tarkastustyön ohjaaminen. Sinun tehtävänäsi on laatia KHT Tarkalle ehdotus tilintarkastuskertomukseksi tarkastamasi tasekirjan, tilintarkastajien yhteenvedon ja muun tarkastuksessa käytettävissä olevan aineiston perusteella. Tehtävä 1 (80 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on Alfabeta Oyj:n toimintakertomuksessa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös, pitääkö havainto tuoda esiin tilintarkastajan raportoinnissa, onko se tilintarkastuslain 15 :n mukaiseen tilintarkastuskertomukseen otettava asia vai onko se muussa tilintarkastajan raportoinnissa esitettävä asia, ellei virhettä tai puutetta korjata.

3 3 VASTAUSMALLI Alfabeta Oyj:n tilintarkastus, tilikausi Päiväys: Tarkastaja: (tunnistenumero) Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Vaikutus raportointiin (Kerro mitä, missä ja miten raportoidaan, jos virhettä tai puutetta ei korjata) Esimerkkivastaus 1.Toimintakertomus 2. Esimerkkivastaus Toimintakertomuksessa ei ole esitetty OYL 8:7.1:n mukaisesti selostusta siitä, että yrityksestä on tullut konsernin emoyritys tilikauden aikana. Korjausmenettely: Toimintakertomusta on korjattava siten, että siihen lisätään osakeyhtiölain edellyttämä tieto. Esimerkkivastaus Mikäli virhettä ei korjata, asia on raportoitava kirjallisesti hallitukselle. Tehtävä 2 (20 pistettä) Laadi Alfabeta Oyj:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydellinen ja päivätty tilintarkastuskertomus edellyttäen, että yrityksen kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei muuteta miltään osin. LIITE 1 Alfabeta Oyj:n tasekirja LIITE 2 Hallituksen pöytäkirja Liite: Osakeannin ehdot Liite: Merkintälista Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Liite: Tiivistelmä Katnar Oy:n tarjouksesta Hallituksen pöytäkirja Yhteenveto tilikauden tilintarkastuksesta Liite: Alfabeta Machines 1 Oy:n vahvistetut tappiot Liite: Ennuste elinkeinoverolain mukaan verotettavasta tulosta Osakassopimus Rahoittajasopimus Pörssi-ilmoitus Pörssi-ilmoitus Pörssi-ilmoitus

4 4 Liite 1. ALFABETA OYJ TASEKIRJA Alfabeta Oyj Telatie Kauniainen

5 Alfabeta Oyj 5 Alfabeta Oyj:n tasekirja Hallituksen toimintakertomus 6 Hallituksen ehdotus osingonjaosta 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin tase (IFRS) 10 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 11 Laskelma oman pääoman muutoksista 12 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 13 Tunnusluvut 36 Tunnuslukujen laskentakaavat 36 Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) 37 Emoyhtiön tase (FAS) 38 Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS) 40 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 41 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 47 Tilinpäätösmerkintä 47 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista 47

6 Alfabeta Oyj 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Alfabeta-konserni jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka muodostuvat konsernin itsenäisistä liiketoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä ja niiden muodostamista alakonserneista. Tytäryhtiöt ja niiden muodostamat alakonsernit tuottavat erilaisia tuotteita ja palveluita. Alakonserneja johdetaan erillisinä yksikköinä, sillä niiden liiketoiminta edellyttää muun muassa erilaisten liiketoimintastrategioiden ja jakelukanavien käyttöä. Konsernin liiketoiminta-alueet, joista kukin muodostaa IFRS 8 -standardin mukaisen raportoitavan segmentin, ovat: Kemia erikoiskemikaalien tuotanto- ja jalostuspalvelutoiminta Koneet erikoiskaivoskaivinkoneiden ja niiden komponenttien valmistus ja myynti Järjestelmät räätälöityjen tuotannonohjausjärjestelmien valmistus, myynti ja ylläpito Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys Alfabetan Kemia-segmentissä maailmanlaajuisen taantuman vaikutukset jäivät vähäisiksi. Segmentin liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät koko tilikauden suunnitellusti hintakilpailusta huolimatta ja yhtiö eteni määrätietoisesti Euroopan markkinoilla. Alfabetan Koneet-segmentissä kaivosteollisuuden tuotantomuotojen uudistuminen lisäsi segmentin tuottamien koneiden kysyntää. Tilikaudella käytiin asiakkaiden kanssa hintaneuvotteluja, joiden seurauksena yksikköhinnat laskivat. Talouden taantuma näkyi tilikauden lopulla negatiivisesti erityisesti Alfabetan Järjestelmät-segmentin tuotteiden kysynnässä. Järjestelmät-segmentissä järjestelmien kysyntä putosi teollisuusasiakkaiden heikentyneen markkinatilanteen seurauksena, ja muillakin toimialoilla siirrettiin investointipäätöksiä. Järjestelmien myynnin heikkeneminen onnistuttiin korvaamaan lisääntyneellä palvelumyynnillä. Liiketoiminnan ja tuloksen kehittyminen sekä olennaiset tapahtumat segmenteittäin tilikauden aikana sekä tilauskanta (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisun kannalta.) Liikevaihto, kannattavuus ja tulos Alfabeta-konsernin liikevaihto oli 166,5 (155,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos oli +7,1 prosenttia. Liiketulos oli 15,1 (14,9) miljoonaa euroa eli 9,0 (9,6) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 14,0 (13,7) miljoonaa euroa eli 8,4 (8,8) prosenttia liikevaihdosta. Laimentamaton ja laimennettu tulos per osake oli 1,96 (1,50) euroa. Oma pääoma per osake oli 8,07 euroa (7,51 euroa). Konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä sekä tunnusluvut on esitetty tarkemmin kappaleessa Liiketoiminnan ja tuloksen kehittyminen ja olennaiset tapahtumat segmenteittäin tilikauden aikana. Tilinpäätöksessä on esitetty konsernin viiden vuoden tunnusluvut.

7 Alfabeta Oyj 7 Tase, rahoitus ja investoinnit Konsernin taseen loppusumma oli 145,4 (147,9) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 56,6 (57,4) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 37,7 (36,4) prosenttia. Konsernin likvidit varat tilikauden päättyessä olivat 15,4 (25,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 24,1 (24,6) miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat 9,8 (11,2) miljoonaa euroa. Muutokset konsernirakenteessa Tilikauden aikana konserni hankki koko Sureprofit Oy:n osakekannan sekä myi 15 prosenttia Alfabeta Machines 1 Oy:n osakekannasta. Johto ja henkilöstö (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) Osakkeenomistajat (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) Suurimmat osakkeenomistajat on esitetty tilinpäätöksessä. Omien osakkeiden hankinnat ja osakeannit Alfabeta Oyj hankki tilikaudella omia osakkeitaan varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Alfabeta Oyj järjesti tilikauden aikana osakeannin varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen voimassa olevat valtuudet Alfabeta Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti tilikaudelta maksettavan osingon suuruudeksi 2,00 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on euroa vuodessa ja muun jäsenen euroa vuodessa. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Tilintarkastus Tarkka Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tarmo Tarkan. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANK- KIMISESTA Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään miljoonalla eurolla enintään kappaletta yhtiön omaa osaketta osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankintavaltuutus on voimassa asti.

8 Alfabeta Oyj 8 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa enintään kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään yhteensä kappaletta. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) Riita-asiat Yhtiöllä ei ole meneillään riitoja tai oikeudenkäyntejä, joilla olisi hallituksen käsityksen mukaan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Ympäristötekijät (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) Tutkimus- ja kehitystoiminta (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia. Näkymät tilikaudelle Tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen tilikauden tasolla ja liikevoiton muodostuvan positiiviseksi. Selvitys Alfabeta Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisun kannalta.) Hallituksen ehdotus osingonjaosta Yhtiön hallitus on päättänyt esittää myöhemmin erikseen koolle kutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta jaettaisiin osinkoa 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa.

9 Alfabeta Oyj 9 Alfabeta Oyj KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) (tuhatta euroa) Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Osuus yhteisyrityksen tuloksesta Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei myöhemmin luokitella tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot Verovaikutus edellisistä Erät, jotka saatetaan luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä Myytävissä olevat sijoitukset 50 0 Verovaikutus edellisistä Tilikauden laaja tulos yhteensä Jakautuminen: Emoyhteisön omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 9 laimentamaton (EUR) 1,96 1,50 laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR) 1,96 1,50 Osakkeiden lukumäärä

10 Alfabeta Oyj 10 KONSERNIN TASE (IFRS) (tuhatta euroa) Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet yhteisyrityksessä Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto 40 0 Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomat omistajat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Rahoitusvelat Muut velat Eläkevelvoitteet Varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Saadut ennakot Varaukset Rahoitusvelat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

11 Alfabeta Oyj 11 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS) (Miljoonaa euroa) Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 13,3 10,2 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset 9,7 10,2 Rahoituksen tuotot ja kulut -1,1-1,2 Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut liiketoiminnan rahavirtaan 2,1 2,5 Käyttöpääoman muutokset 0,8 2,0 Maksetut verot -0,7-0,1 Liiketoiminnan nettorahavirta 24,1 24,6 Investointien rahavirrat Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -12,1 0,0 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -10,3-11,2 Muut investoinnit ja myönnetyt lainat 0,0-0,6 Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,1 0,3 Investointien nettorahavirta -22,3-11,5 Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot -13,5-6,8 Omien osakkeiden hankinta -2,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) 3,5-32,8 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) -0,3 32,0 Rahoituksen nettorahavirta -12,3-7,6 Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -10,5 5,5 Rahavarat tilikauden alussa 25,9 20,4 Rahavarat tilikauden lopussa 15,4 25,9 Muutos tilikauden aikana -10,5 5,5

12 Alfabeta Oyj 12 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (tuhatta euroa) Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Osakepääoma Osakeanti Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyrityksen omistajien osuus omasta pääomasta Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Tilikauden laaja tulos Osingonjako Oma pääoma Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Tilikauden laaja tulos Osingonjako Osakeanti Omien osakkeiden osto Tytäryritysten hankinnat ja luovutukset Oma pääoma

13 Alfabeta Oyj 13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liitetietojen luvut on esitetty miljoonissa euroissa, ellei toisin mainita. Tuloslaskelmaa koskevien liitetietojen taulukoissa 2014 tarkoittaa tilikautta ja 2013 tilikautta , ellei toisin mainita. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Alfabeta Oyj ( emoyhtiö tai yhtiö ) yhdessä sen tytäryritysten kanssa ( Alfabeta tai konserni ) on maailmanlaajuisesti toimiva monialakonserni. Yhtiön toimialana on erikoiskemikaalien tuotanto- ja jalostuspalvelutoiminta, erikoiskaivoskaivinkoneiden ja niiden komponenttien valmistus ja myynti sekä räätälöityjen tuotannonohjausjärjestelmien valmistus, myynti ja ylläpito. Alfabeta Oyj () on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Emoyhtiön kotipaikka on Kauniainen ja sen rekisteröity käyntiosoite on Telatie 10, Kauniainen. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa käyntiosoitteesta tai yhtiön internetosoitteesta Kaikkien konserniyhtiöiden tilikausi on päättynyt Yhtiön hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperusta Yhtiön konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädäntöjen vaatimusten mukaiset. Tilinpäätöstiedot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laatimisperiaatteissa ole kerrottu muuta. Sovelletut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja: IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. Standardin tarkoituksena on lisätä yhdenmukaisuutta ja vähentää monimutkaisuutta, sillä se antaa täsmällisen käyvän arvon määritelmän ja yhdistää samaan standardiin vaatimukset käyvän arvon määrittämiselle sekä vaadittaville liitetiedoille. Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, mutta annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa. Uudet vaatimukset vaikuttivat konsernin tilinpäätöksen liitetietoihin, jotka koskevat rahoitusinstrumentteja. Seuraavien uusien ja muutettujen säännösten tai tulkintojen käyttöönotolla ei ollut vaikutusta yhtiön tilikauden konsernitilinpäätökseen:

14 Alfabeta Oyj 14 IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardi rakentuu olemassa oleville periaatteille määrittäessään määräysvallan ratkaisevaksi tekijäksi, kun päätetään, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen tytäryrityksenä. Lisäksi standardi antaa lisäohjeistusta määrittelyn tueksi tapauksissa, joissa määräysvaltaa on vaikea arvioida. Alfabeta on ottanut tämän standardin käyttöön ennen sen pakollista voimaantuloa. IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardi sisältää ohjeistusta siitä, kuinka yhteisjärjestelyjä käsitellään, pohjautuen realistisemmin järjestelystä johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin eikä sen oikeudelliseen muotoon. Standardin mukaan yhteisjärjestely luokitellaan joko yhteiseksi toiminnoksi tai yhteisyritykseksi riippuen järjestelyn osapuolten oikeuksista ja velvoitteista. Lisäksi yhteisyritysten suhteellinen yhdistely ei ole enää sallittua. Alfabeta on ottanut tämän standardin käyttöön ennen sen pakollista voimaantuloa. IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä -standardi kattaa kaikentyyppisiä osuuksia koskevat liitetietovaatimukset. Standardi koskee tytäryrityksiä, yhteisjärjestelyjä, osakkuusyrityksiä, erityistä tarkoitusta varten luotuja sijoitusvälineitä ja muita taseen ulkopuolisia välineitä. Alfabeta on ottanut tämän standardin käyttöön ennen sen pakollista voimaantuloa. IAS 27 Erillistilinpäätös (muutos) sisältää erillistilinpäätöstä koskevat vaatimukset, jotka ovat jääneet jäljelle, kun määräysvaltaa koskevat kohdat on sisällytetty uuteen IFRS 10 -standardiin. Alfabeta on ottanut tämän standardin käyttöön ennen sen pakollista voimaantuloa. IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin (muutos) sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä IFRS 11 -standardin julkaisemisen seurauksena. Alfabeta on ottanut tämän standardin käyttöön ennen sen pakollista voimaantuloa. IAS 19 Työsuhde-etuudet (muutos) poistaa niin sanotun putkimenetelmän käytön, selkeyttää etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä aiheutuvien varojen ja velkojen muutosten esittämistä, korvaa korkomenon ja varojen odotetun tuoton etuuspohjaisen nettovelan tai -omaisuuserän nettokorolla, ja tarkentaa standardiin perustuvia liitetietovaatimuksia. Konserni ei ole soveltanut putkimenetelmää. IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos) Rahoitusvarojen ja -velkojen vähentäminen toisistaan. Muutos tarkentaa liitetietovaatimuksia, jotka koskevat taseessa nettomääräisesti esitettyjä rahoitusinstrumentteja sekä yleisiä netoutusjärjestelyjä tai vastaavanlaisia sopimuksia. IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Annual Improvements to IFRSs , toukokuu 2012). Tämän menettelytavan kautta IFRS-standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireiset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Muutokset koskivat yhteensä viittä standardia. Näillä muutoksilla ei ollut merkittäviä vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen. Arvioiden käyttö Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaan perustuvia ratkaisuja. Johdon tekemistä harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan, ja joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, sekä tulevaisuutta koskevista oletuksista ja arvioihin liittyvistä keskeisistä oletuksista on esitetty tietoa laatimisperiaatteiden kohdassa Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät.

15 Alfabeta Oyj 15 Konsolidointiperiaatteet Tytäryritykset Alfabetan konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Alfabeta Oyj:n ja sen tytäryritysten tilinpäätökset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Konsernilla on yrityksessä määräysvalta, jos sillä on yritystä koskeva valta; se altistuu yrityksen muuttuvalle tuotolle tai se on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy käyttämään yritystä koskevaa valtaansa ja näin vaikuttamaan saamansa tuoton määrään. Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmällä. Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike määritetään luovutettujen varojen, vastattavaksi otettujen velkojen ja liikkeeseen laskettujen oman pääoman ehtoisten instrumenttien hankintahetken käypään arvoon. Luovutettu vastike sisältää ehdollisesta velkajärjestelystä johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu kuluksi. Hankinnan kohteen yksilöitävissä olevat varat, velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan aina määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen nettovarallisuudesta. Määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistetun osuuden käypä arvo yhteen laskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon, merkitään taseeseen liikearvoksi. Jos määrä on pienempi kuin hankinnan kohteen yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden käypä arvo ja kyseessä on edullinen kauppa, kirjataan erotus tulosvaikutteisesti. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lukien, jona konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna viitteitä luovutetun omaisuuserän arvonalentumisesta. Tytäryritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia periaatteita. Jos konsernin määräysvalta tytäryrityksessä lakkaa, arvostetaan mahdollinen jäljelle jäävä osuus omistuksesta käypään arvoon ja kirjanpitoarvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Yhteiset toiminnot Yhteinen toiminto on yhteisjärjestely, jossa yhteisen määräysvallan omaavilla osapuolilla on järjestelyyn liittyviä varoja koskevia oikeuksia ja velkoja koskevia velvoitteita. Yhteinen määräysvalta on sopimukseen perustuva järjestely koskien määräysvallan pitämistä yhteisenä. Se vallitsee vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja koskevat päätökset edellyttävät määräysvallan jakavien osapuolten yksimielistä hyväksymistä. Konserni yhdistelee osuutensa yhteisen toiminnon varoista, veloista, tuotoista ja kuluista. Varoja, velkoja, tuottoja ja kuluja käsitellään kirjanpidossa asianomaisia eriä koskevien IFRS-standardien mukaisesti. Yhteisten toimintojen kanssa toteutetut liiketoimet kirjataan konsernitilinpäätökseen vain yhteisen toiminnon muiden osapuolten osuuksien osalta.

16 Alfabeta Oyj 16 Osakkuus- ja yhteisyritykset Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta joissa sillä ei ole määräysvaltaa. Huomattava vaikutusvalta syntyy yleensä silloin, kun konserni omistaa prosenttia äänimäärästä. Yhteisyritykset ovat yhteisjärjestelyjä, joissa yhteisen määräysvallan osapuolilla on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen. Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä lasketaan pääomaosuusmenetelmää käyttäen ja ne on alun perin kirjattu hankintamenoon. Tämän menetelmän mukaan konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyrityksen tilikauden voitosta tai tappiosta esitetään tuloslaskelmassa. Osuus muussa laajassa tuloksessa tapahtuneista muutoksista esitetään muun laajan tuloksen erissä. Taseessa esitetään konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyrityksen nettovarallisuudesta yhdessä hankinnasta syntyneen liikearvon (vähennettynä mahdollisilla kertyneillä arvonalentumisilla) kanssa vähennettynä yksittäisiin sijoituksiin tehdyillä arvonalennuksilla. Konsernin ja sen osakkuus- ja yhteisyritysten välisistä realisoitumattomista voitoista eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaava osuus. Konsernin ja sen osakkuus- ja yhteisyritysten välisistä realisoitumattomista tappioista eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaava osuus, ellei tappio anna viitteitä omaisuuserän arvonalentumisesta. Osakkuus- ja yhteisyritysten tilinpäätösten laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Pääomaosuusmenetelmän soveltaminen lopetetaan, kun sijoituksen kirjanpitoarvo osakkuus- tai yhteisyrityksessä on laskenut nollaan, ellei konsernilla ole syntynyt velvoitteita tai ellei se ole taannut osakkuus- tai yhteisyrityksen velvoitteita. Määräysvallattomien omistajien osuudet Tilikauden voiton jakautuminen emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään tuloslaskelman yhteydessä ja määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omista pääomista esitetään omana eränään taseessa oman pääoman osana. Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneita liiketoimia käsitellään samalla tavalla kuin konsernin omistajien kanssa toteutuneita liiketoimia. Kun määräysvallattomilta omistajilta ostetaan osakkeita, maksetun vastikkeen ja tytäryrityksen nettovarallisuudesta hankitun osuuden kirjanpitoarvon välinen erotus kirjataan omaan pääomaan. Myös voitot tai tappiot osakkeiden myynnistä määräysvallattomille omistajille kirjataan omaan pääomaan. Ulkomaanrahan määräiset erät Valuuttamääräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin: käytännössä kuukauden aikaisiin liiketapahtumiin käytetään kurssia, joka vastaa likimain tapahtumapäivän kurssia. Tilinpäätöstä laadittaessa monetaariset omaisuuserät ja velat muunnetaan toimintavaluutaksi raportointikauden päättymispäivän kurssin mukaan. Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja -tappiot kirjataan myynnin ja ostojen oikaisuerinä. Rahoituksen kurssivoitot ja -tappiot kirjataan rahoituksen tuottoihin ja kuluihin. Ulkomaisten tytäryhtiöiden laajat tuloslaskelmat sekä rahavirrat on muunnettu euroiksi käyttämällä tilikauden painotettua keskikurssia ja taseet käyttämällä raportointikauden päättymispäivän Euroopan keskuspankin keskikurssia. Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen eri kursseilla laajassa tuloslaskelmassa sekä taseessa aiheuttaa muuntoeron, joka kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinneista syntyvät kurssierot ja hankinnan jälkeisistä omista pääomista syntyvät kurssierot kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin. Samalla tavalla on käsitelty konsernin sisäisiä pitkäaikaisia lainoja, jotka tosiasialliselta sisällöltään ovat rinnastettavissa omaan pääomaan ja se katsotaan osaksi nettosijoitusta kyseiseen yksikköön. Kun tytäryhtiöstä luovutaan kokonaan tai osittain, kertyneet muuntoerot siirretään tulosvaikutteisiksi osana luovutusvoittoa tai -tappiota.

17 Alfabeta Oyj 17 Tuloutusperiaatteet Tavaroiden myyntituotot tuloutetaan, kun myytyjen tuotteiden omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajille. Järjestelmät-segmentin myynti tuloutetaan, kun asiakas on hyväksynyt ohjelmistojen toimituskokonaisuuden. Tuloutus tapahtuu, kun tuotot on määriteltävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi ja omistamiseen liittyvät riskit ovat siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tavaroiden myyntituotot tuloutetaan tuotteiden luovutuksen yhteydessä sopimusehtojen mukaisesti. Myyntituotot palveluista tuloutetaan, kun palvelu on suoritettu. Työsuhde-etuudet Eläkevelvoitteet Konserniin kuuluvilla yrityksillä on erilaisia eläkejärjestelyjä. Eläkejärjestelyt luokitellaan maksu- tai etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jota veloitus koskee. Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet on laskettu kustakin järjestelystä erikseen käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (Projected Unit Credit Method). Eläkemenot kirjataan kuluiksi henkilöiden palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen suorittamien laskelmien perusteella. Eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskorkona yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoa ja, mikäli sitä ei ole saatavilla, valtion velkasitoumusten korkoa. Joukkovelkakirjalainojen ja velkasitoumusten maturiteetti vastaa olennaisilta osin eläkevelvoitteen maturiteettia. Eläkevelvoitteen nykyarvosta vähennetään eläkejärjestelyyn kuuluvat varat raportointikauden päättymispäivän käypään arvoon arvostettuna. Taseeseen merkitään etuuspohjaisen eläkejärjestelyn nettovelka tai -omaisuuserä. Kauden työsuoritukseen perustuva eläkemeno ja etuuspohjaisen järjestelyn nettovelan nettokorko kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. Etuuspohjaisen nettovelan tai -omaisuuserän uudelleen määrittämisestä aiheutuvat erät (mm. vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot sekä järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto) kirjataan muihin laajan tuloksen eriin sillä tilikaudella, jolloin ne syntyvät. Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti aikaisempana seuraavista ajankohdista: joko kun järjestelyn muuttaminen tai supistaminen tapahtuu tai kun yhteisö kirjaa tähän liittyvät uudelleenjärjestelymenot tai työsuhteen päättämiseen liittyvät edut. Liikevoitto IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määritellyt sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään materiaalit ja palvelut oikaistuna valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, suunnitelman mukaiset poistot ja mahdolliset arvonalentumiset, liiketoiminnan muut kulut ja lisätään tai vähennetään osuus yhteisyrityksen tuloksesta. Toisin sanoen, liikevoitto on konsernin toiminnan tulos ennen rahoituseriä, veroja ja mahdollista lopetetun toiminnan tulosta.

18 Alfabeta Oyj 18 Tuloverot Konsernin laajan tuloslaskelman veroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot sekä aikaisempien tilikausien verojen oikaisut samoin kuin laskennallisten verojen muutokset. Tulosvaikutteisesti kirjattaviin liiketoimiin ja muihin tapahtumiin liittyvät verovaikutukset kirjataan myös tulosvaikutteisesti. Muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan kirjattaviin liiketoimiin tai muihin tapahtumiin liittyvät verovaikutukset kirjataan vastaavasti joko muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan. Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan omaisuus- ja velkaerien verotuksellisten arvojen sekä kirjanpitoarvojen välisistä väliaikaisista eroista. Laskennallinen verosaaminen kirjataan vain siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että se voidaan hyödyntää tulevaisuudessa verotettavaa tuloa vastaan. Laskennalliset verot arvostetaan perustuen säädettyihin verokantoihin tai verokantoihin, jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivään mennessä. Aineettomat hyödykkeet Liikearvo (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisun kannalta.) Tutkimus- ja kehitysmenot (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisun kannalta.) Muut aineettomat hyödykkeet (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisun kannalta.) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Maa-alueet, rakennukset sekä koneet ja kalusto muodostavat suurimman osan aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Ne on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon tai oletushankintamenoon. Tämän jälkeen ne on arvostettu vähennettynä kertyneillä poistoilla sekä mahdollisilla arvonalentumisilla. Kun aineellisen hyödykkeen erillisenä hyödykkeenä käsitelty osa uusitaan, uuteen osaan liittyvät kulut aktivoidaan. Muut myöhemmin syntyvät menot aktivoidaan vain silloin, kun ne lisäävät hyödykkeestä konsernille koituvaa taloudellista hyötyä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Ehdot täyttävän omaisuuserän hankintamenoon sisällytetään välittömästi kyseisen omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Poistot lasketaan todennäköisen vaikutusajan perusteella tasapoistoina. Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen poistojen kirjaaminen lopetetaan silloin, kun hyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: Rakennukset Koneet ja kalusto vuotta 3 8 vuotta Aineellisten hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa tai liiketoiminnan muissa kuluissa.

19 Alfabeta Oyj 19 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiset Omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan jokaisena raportointikauden päättymispäivänä mahdollisten arvonalentumisten viitteiden havaitsemiseksi. Jos viitteitä arvonalentumisesta havaitaan, arvio omaisuuserästä kerrytettävissä olevasta rahamäärästä määritetään perustuen käypään arvoon vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai käyttöarvoon sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Arvonalentumistappio kirjataan, jos omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön tasearvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. Arvonalentumistappiot kirjataan laajaan tuloslaskelmaan. Kun on olemassa viitteitä siitä, että arvonalentumistappioita ei mahdollisesti enää ole tai ne saattavat olla pienentyneet, arvioidaan kerrytettävissä oleva rahamäärä. Aiemmin laajaan tuloslaskelmaan kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan, mikäli kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämisessä käytetyt arviot muuttuvat. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää kuin mikä omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Vuokrasopimukset Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksilla hankitut omaisuuserät vähennettynä kertyneillä poistoilla on merkitty aineellisiin hyödykkeisiin. Nämä omaisuuserät poistetaan aineellisia hyödykkeitä koskevien poistosuunnitelmien mukaan tai vuokra-ajan kuluessa riippuen siitä, kumpi näistä on lyhyempi. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin rahoitusvelkoihin. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät olennaisilta osin vuokranantajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Niihin liittyvät maksut kirjataan laajaan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi näistä on alempi. Vaihto-omaisuuden arvo määritetään FIFO-menetelmää (first in, first out) käyttäen ja se sisältää kaikki hankinnasta aiheutuneet välittömät menot sekä lisäksi myös osuuden valmistuksen muuttuvista ja kiinteistä yleismenoista. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamisesta johtuvat menot sekä arvioidut myynnin toteutumiseksi välttämättömät menot. Rahoitusvarat ja -velat Konserni luokittelee rahoitusvaransa ja -velkansa seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat erät, jotka on esitetty muissa varoissa ja veloissa, lainat ja muut saamiset ja velat sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu riippuu rahoitusvarojen ja -velkojen käyttötarkoituksesta. Konsernin johto määrittää rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelun alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä ja arvioi tämän luokittelun uudelleen jokaisena tilinpäätöspäivänä. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat Rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluva erä luokitellaan tähän ryhmään, jos se on hankittu pääasiallisena tarkoituksena myydä se lyhyen ajan kuluessa. Johdannaissopimukset on myös ryhmitelty kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi, ellei niitä ole määritetty suojauksiksi. Tämän ryhmän omaisuus- ja velkaerät luokitellaan lyhytaikaisiin varoihin ja velkoihin, jos ne ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä tai niiden odotetaan realisoituvan 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan rahoitustuottoihin tai rahoituskuluihin.

20 Alfabeta Oyj 20 Kassavirtojen suojauksiksi määritettyjen ja rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutosten tehokas osuus merkitään omaan pääomaan. Tehottomaan osuuteen liittyvä voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Omaan pääomaan kertyneet käypien arvojen muutokset merkitään tuloslaskelmaan sillä kaudella, jolloin suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon (esimerkiksi silloin, kun ennakoitu suojattu myyntitapahtuma toteutuu). Kuitenkin silloin kun suojattu ennakoitu liiketoimi johtaa rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuulumattoman omaisuuserän tai velan kirjaamiseen (esimerkiksi vaihto-omaisuus), omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot siirretään omasta pääomasta ja sisällytetään kyseisen omaisuuserän tai velan alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Kun suojaus ei enää täytä suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä kyseisellä hetkellä, omassa pääomassa oleva kertynyt voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti, kun myös ennakoitu liiketoimi toteutuu ja merkitään tuloslaskelmaan. Kun ennakoidun liiketoimen ei enää odoteta tapahtuvan, omassa pääomassa oleva kertynyt voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Osakepääoma Ulkona olevat kantaosakkeet esitetään osakepääomana. Osakepääoma jakaantuu A-osakkeisiin. A- osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni osaketta kohden. Menot, jotka liittyvät omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseen laskuun ja hankintaan, esitetään oman pääoman vähennyseränä. Jos Alfabeta Oyj hankkii takaisin omia oman pääoman ehtoisia instrumenttejaan, näiden hankintameno vähennetään omasta pääomasta. Osingonjako Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamasta osingosta ei ole tehty kirjausta tilinpäätökseen, vaan osingot kirjataan osingonjakovelkoihin vasta yhtiökokouksen päätöksen perusteella. Varaukset Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus arvioitavissa luotettavasti. Varauksena kirjattava määrä vastaa parasta arviota menoista, joita olemassa olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää raportointikauden päättymispäivänä. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisun kannalta.) Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot liittyvät lähinnä laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan ja omaisuuserien arvostuksiin. Arviot ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Niiden taustalla ovat aikaisemmat kokemukset ja muut perusteltavissa olevat oletukset.

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2013 Osoite: Kotipaikka: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2023 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2012-30.6.2013 Sisällys Sivu

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 12 2.2. KONSERNITASE 13 2.3. KONSERNIN

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2013 SSH Oyj -konserni 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2013 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot