PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Palkka- ja palkkioselvitys 2018"

Transkriptio

1 PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET Palkka- ja palkkioselvitys 2018

2 SISÄLLYS PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOHDANTO 3 A. PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS 4 JOHDANTO 4 HALLITUS 4 TOIMITUSJOHTAJA 4 MUU JOHTO 4 YHTIÖKOKOUKSEN VALTUUTUKSET 4 B. PALKITSEMISEN PERIAATTEET 5 JOHDANTO 5 HALLITUS 5 TOIMITUSJOHTAJA 6 MUU JOHTO 8 OSAKEPOHJAINEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ 9 C. PALKITSEMISRAPORTTI JOHDANTO 10 HALLITUS 10 TOIMITUSJOHTAJA 11 MUU JOHTO 12 HALLITUKSEN OSAKEANTIVALTUUTUS 13 PALKITSEMISTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 13 2 Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry

3 Palkka- ja palkkioselvitys 2018 JOHDANTO Pöyry Oyj:n ( Pöyry tai yhtiö ) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilta osoitteesta Pöyryn palkka- ja palkkioselvitys 2018 sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä (osa A) ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista (osa B). Palkitsemisraportti (osa C), jossa selostetaan tilikauden 2018 aikana maksetut palkkiot. PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSEN RAKENNE Tämä palkka- ja palkkioselvitys koostuu seuraavista osista: Osa A. Kuvaus hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä; Osa B. Kuvaus hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeisistä periaatteista; ja Osa C. Palkitsemisraportti PÖYRYN YLEISET PALKITSEMISPERIAATTEET Suoriutumisperusteinen palkitseminen. Osana huippusuoriutuvan organisaation (High Performance Organization) rakentamista Pöyry on vahvasti sitoutunut luomaan ja edistämään suoriutumiseen perustuvaa palkitsemiskulttuuria, joka vahvistaa työntekijöiden sitoutumista ja tuottavuutta. Suoriutumisperusteinen palkitseminen kohdentaa palkkiot hyvin suoriutuville ja menestyksekkäille työntekijöille, ja kytkee heidät osaksi yrityksen menestystä. Se motivoi ja kannustaa jatkuvaan parantamiseen ja odotusten ylittämiseen. Palkitsemisen kehittäminen ja lainmukaisuus. Pöyryn tavoitteena on pitää yhtiön palkkarakenne ja -tasot kilpailukykyisinä, motivoivina ja reiluina. Vallitsevaa lainsäädäntöä ja vaatimuksia sekä Pöyryn toimintaperiaatteita (Code of Conduct) noudattaen samoja reiluuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita sovelletaan kaikkiin työntekijöihin. Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry 3

4 A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys JOHDANTO Tämä Pöyryn palkka- ja palkkioselvityksen 2018 osa A. sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä. HALLITUS Yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista vuosittain hallituksen ehdotuksen perusteella. Ehdotuksen valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. TOIMITUSJOHTAJA Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella toimitusjohtajan palkitsemisesta. Palkitsemista arvioidaan vuosittain. MUU JOHTO Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Toimitusjohtaja valmistelee ehdotuksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle. Johtoryhmän palkitsemista arvioidaan vuosittain. YHTIÖKOKOUKSEN VALTUUTUKSET Yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden käyttämisestä osakeperusteiseen palkitsemiseen. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (esimerkiksi optio-oikeudet) antamisesta. Lisätietoja hallituksen voimassaolevista valtuutuksista ja hallituksen valtuutusten perusteella edellisen tilikauden aikana tekemistä päätöksistä on saatavilla palkitsemisraportista 2018 (osa C). 4 Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry

5 B. Palkitsemisen periaatteet JOHDANTO Tämä Pöyryn palkka- ja palkkioselvityksen 2018 osa B. sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeisistä periaatteista. HALLITUS Hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat vuosipalkkioista, jotka maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien jäsenyyden perusteella, sekä ulkomaalaisille hallituksen jäsenille maksettavista lisäpalkkioista. Hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät saa yhtiön osakkeita palkkiona, eivätkä he kuulu Pöyryn pitkän tai lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piirissä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: Vuosipalkkio, euroa Kulut. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Palkkioiden maksaminen osakkeina. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot sekä hallituksen että valiokuntien jäsenyydestä maksetaan kunkin hallituksen jäsenen valinnan mukaisesti joko 1) osaksi Pöyry Oyj:n osakkeina ja osaksi rahana, tai 2) kokonaan rahana. Osakkeina maksettavan palkkion osalta osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun pörssistä kahden viikon kuluessa jaksolta tammikuu - maaliskuu 2018 julkaistavan liiketoimintakatsauksen julkaisemisen jälkeen. Jos osakkeita ei soveltuvan sisäpiirisääntelyn johdosta voida ostaa edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Rahana maksettavat palkkiot maksetaan viimeistään Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen valiokuntien jäsenet Lisäpalkkiot. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille sekä euron vuotuisen lisäpalkkion valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry 5

6 TOIMITUSJOHTAJA Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet on kuvattu seuraavassa taulukossa: Palkkioelementti Vuosipalkka Muuttuvat osat Eläke Allekirjoituspalkkio Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI) Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI) Kuvaus Vuosipalkka koostuu kolmesta osasta: peruspalkka, edustusraha ja autoetu. Kaikki osat on määritelty Sveitsin frangeissa. Peruspalkkaa muutetaan ennalta sovitulla tavalla mikäli Sveitsin frangin (CHF) kurssi euroon nähden muuttuu merkittävästi sopimushetken tilanteesta. Toimitusjohtajan vuosipalkka on yhteensä CHF Toimitusjohtaja kuuluu Pöyryn kannustinjärjestelmien piiriin kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. Pöyryn hallitus määrittelee vuosittain STI -järjestelmän palkkion pohjana olevat suorituskriteerit, jotka koostuvat sekä konsernin että henkilökohtaisista tavoitteista. Hallitus arvioi toimitusjohtajan suoritustavoitteiden täyttymistä vuosittain NCC:n valmistelusta. Toimitusjohtajan STI palkkion määrä vastaa enintään 150 % peruspalkasta. Palkkio maksetaan käteisenä seuraavan vuoden huhtikuussa. Toimitusjohtaja osallistuu jäljempänä kohdassa Osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä kuvattuun pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Toimitusjohtaja kuuluu Sveitsin lakimääräiseen eläkejärjestelmään sekä maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin, jossa eläke-edut perustuvat kertyneeseen eläkesäästöön. Lisäeläkejärjestelyn kustannuksista vastaa yhtiö ja ne ovat 5,6% vakuutuspalkasta. Mikäli toimitusjohtajan sopimus päättyy ennen eläkeikää, hänellä on oikeus kertyneeseen eläkesäästöön. Toimitusjohtajalle maksettiin hänen aloittaessaan tehtävässään sopimuksen mukainen allekirjoituspalkkio, joka koostui käteisosuudesta (CHF ) ja Pöyryn osakkeista ( kpl). Jatkuu seuraavalla sivulla 6 Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry

7 Palkkioelementti Toimisuhteen päättymisen ehdot Kilpailukielto Kuvaus Sopimus on määräaikainen ja voimassa ( päättymispäivä ) saakka. Sen jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei toimitusjohtaja tai yhtiö, vähintään kuusi kuukautta ennen päättymispäivää, ilmoita aikeestaan irtisanoa sopimus päättymään päättymispäivänä. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään ilman syytä kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla, missä tapauksessa toimitusjohtajalla on oikeus peruspalkkaan ja luontoisetuihin irtisanomisajalta, mutta ei vielä erääntymättömiin palkkioihin. Yhtiö ei ole oikeutettu päättämään sopimusta ennen päättymispäivää ilman syytä, mutta voi milloin tahansa vapauttaa toimitusjohtajan tehtävistään. Tällöin toimitusjohtajalla on oikeus peruspalkkaan ja luontoisetuihin päättymispäivään saakka, ja lisäksi hän on oikeutettu saamaan kaikki pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään (LTI) liittyvät matching osakkeet Pöyry Oyj:n hallituksen hyväksymien pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesi, mutta hän ei kuitenkaan ole oikeutettu vielä erääntymättömiin palkkioihin. Toimitusjohtajaa sitoo kilpailukielto sopimuksen päättymistä seuraavat kuusi kuukautta. Edellyttäen että yhtiö pyytää toimitusjohtajaa noudattamaan kilpailukieltoa ja toimitusjohtaja tämän ehdon kokonaisuudessaan täyttää, on toimitusjohtajalla oikeus korvaukseen joka vastaa kuuden kuukauden peruspalkkaa sopimuksen päättymishetkellä. Toimitusjohtajan osakeomistus edellisen tilikauden lopussa on esitetty Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry 7

8 MUU JOHTO Johtoryhmän jäsenten palkitsemisen periaatteet on kuvattu seuraavassa taulukossa. Johtoryhmään kuuluu eri maissa asuvia jäseniä: Palkkioelementti Vuosipalkka Muuttuvat osat Eläke Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI) Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI) Työsuhteen päättymisen ehdot Kuvaus Vuosipalkka koostuu peruspalkasta, tavanomaisista luontoiseduista kuten auto ja puhelin, sekä muista kiinteistä palkanosista yhtiön paikallisten käytäntöjen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenten vuosipalkan sisältö vaihtelee tehtävän ja asuinmaan mukaan. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat Pöyryn kannustinjärjestelmien piiriin kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. Pöyryn hallitus määrittelee vuosittain STI -järjestelmän palkkion pohjana olevat suorituskriteerit. Konserni-, liiketoimintaryhmä- ja henkilökohtaiset tavoitteet sekä niiden ala- ja ylärajat määritellään strategisten tavoitteiden perusteella. Johtoryhmän jäsenten palkkion enimmäismäärä on % vuoden peruspalkasta, tehtävästä riippuen. Palkkio maksetaan käteisenä seuraavan vuoden huhtikuussa. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat jäljempänä kohdassa Osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä kuvattuun pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat asuinmaansa eläkejärjestelmien piiriin paikallisen käytännön mukaisesti. Lisäksi johtoryhmän jäsenet kuuluvat Pöyryn maksuperusteisen lisäeläkeohjelman piiriin. Irtisanomisajat johtoryhmän jäsenen puolelta ovat neljästä kuuteen kuukautta. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen johtoryhmän jäsen on tyypillisesti oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset edellisen tilikauden lopussa on esitetty Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 8 Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry

9 OSAKEPOHJAINEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ Pöyryn hallitus päätti pitkän aikavälin osakepohjaisesta palkitsemisjärjestelmästä yhtiön ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille. Palkitsemisjärjestelmän tarkoitus on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisjärjestelmä perustuen osakeomistukseen yhtiössä. Edellytys johdolle ja avainhenkilöille suunnattuun palkitsemisjärjestelmään osallistumiselle on, että järjestelmään osallistuva henkilö palkitsemisjärjestelmän käynnistämisajankohtana omistaa tai hankkii yhtiön osakkeita yhtiön hallituksen osoittamaan enimmäismäärään asti (Alkusijoitus). Palkitsemisjärjestelmä sisältää yhden ansaintajakson, joka muodostuu viidestä perättäisestä vuodesta, vuodet Ansaintajakson aikana järjestelmään osallistuvilla henkilöillä on mahdollisuus saavuttaa pitkän aikavälin palkkio matching shares - osakkeiden muodossa. Järjestelmä oikeuttaa osallistujan saamaan matching shares -osakkeita, joiden lukumäärä riippuu osallistujan tekemän Alkusijoituksen määrästä. Edellytys palkkion saamiseksi järjestelmän perusteella on, että osanottaja omistaa järjestelmään alunperin sisällytetyt osakkeet (Alkusijoitus) koko ansaintajakson ajan. Lisäksi osanottajan tulee omistaa palkkioksi saamansa osakkeet kaksi vuotta kyseisen palkkion maksupäivästä lukien. Palkkio maksetaan erissä palkitsemisjärjestelmän kestoaikana. Palkitsemisjärjestelmän piiriin tulee kuulumaan enintään viisitoista yhtiön hallituksen valitsemaa henkilöä. Osanottaja voi valita haluaako osanottaja mahdollisen palkkion osittain yhtiön osakkeina (50 %) ja osittain rahana (50 %) tai ainoastaan osakkeina (100 %). Rahaosuus on tarkoitettu osanottajalle palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten kulujen kattamiseen. Palkkiot maksetaan vuosittain kunkin perättäisen ansaintajaksoon kuuluvan vuoden jälkeen. Palkkiota ei makseta, mikäli osanottajan työtai palvelusuhde yhtiöön päättyy ennen kuin palkkio on maksettu, ellei yhtiön hallitus tee erityistä poikkeusta. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat noin Pöyry Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osan), laskettuna osakkeen hinnan perusteella. Palkkiona annettavien osakkeiden lukumäärä perustuu kunkin osanottajan Alkusijoituksen määrään ja ennalta määrättyyn matching -kertoimeen, jonka suuruus vaihtelee Alkusijoituksen määrän mukaan järjestelmän ehdoissa määrätyllä tavalla. Hallitus päättää kunkin järjestelmän osanottajan Alkusijoituksen enimmäismäärän. Palkkioiden maksu Yhtiö julkisti , että hallitus oli päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista osakepohjaiseen palkitsemisjärjestelmään liittyvien palkkioiden maksamiseksi. Osakeannissa tarjottiin vastikkeetta yhteensä enintään yhtiön hallussa olevaa osaketta merkittäväksi yhtiön ylimmälle johdolle ja muille järjestelmään kuuluville avainhenkilöille. Osakeannissa merkittiin osaketta. Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry 9

10 C. Palkitsemisraportti 2018 JOHDANTO Tässä palkitsemisraportissa selostetaan hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muulle johdolle edellisen tilikauden eli tilikauden 2018 aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet. Raportointitilikautta edeltävän tilikauden eli tilikauden 2017 aikana maksetut palkkiot esitetään vertailutietona. HALLITUS Hallituksen jäsenille vuosina 2018 ja 2017 maksetut palkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa: Hallituksen jäsenten palkkiot (1 000 euroa) Henrik Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja Teuvo Salminen, hallituksen varapuheenjohtaja Alexis Fries 0 20 Pekka Ala-Pietilä 0 15 Helene Biström Michael Rosenlew Hallituksen jäsenten palkkiot yhteensä Alexis Fries ja Pekka Ala-Pietilä toimivat hallituksen jäseninä saakka. Kukaan hallituksen jäsenistä ei valinnut hallituspalkkion maksua osakkeina tilikaudella Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry

11 TOIMITUSJOHTAJA Toimitusjohtaja Martin à Portalle (toimitusjohtajana alkaen) vuosilta 2018 ja 2017 maksetut palkat, palkkiot ja muut etuudet on esitetty alla olevassa taulukossa: Toimitusjohtajan työsuhde-etuudet (1 000 euroa) Martin à Porta Palkka ja etuudet Palkka Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Osakeohjelma (etuusluonteinen) Luontoisedut Palkat ja etuudet yhteensä Eläkekulut 0 0 Lakisääteinen työeläkejärjestelmä Vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely Eläkekulut yhteensä Palkat, palkkiot ja muut etuudet on esitetty suoriteperusteisesti. Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry 11

12 MUU JOHTO Muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle vuosina 2018 ja 2017 maksetut palkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa: Muun johtoryhmän työsuhde-etuudet (1 000 euroa) Palkat ja etuudet Palkat Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Osakeohjelma (etuusluonteinen) Luontoisedut Palkat ja etuudet yhteensä Eläkekulut Lakisääteinen työeläkejärjestelmä Vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely Eläkekulut yhteensä Palkat, palkkiot ja muut etuudet on esitetty suoriteperusteisesti. 12 Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry

13 HALLITUKSEN OSAKEANTIVALTUUTUS Hallitus voi päättää osakeannista palkitsemistarkoituksiin seuraavan valtuutuksen mukaisesti: Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeanteihin ja osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyi samalla. PALKITSEMISTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Palkkion maksu 2018 osakepohjaiseen palkitsemisjärjestelmään liittyen. Yhtiö julkisti , että hallitus oli päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista osakepohjaiseen palkitsemisjärjestelmään liittyvien palkkioiden maksamiseksi. Osakeannissa tarjottiin vastikkeetta yhteensä enintään yhtiön hallussa olevaa osaketta merkittäväksi yhtiön ylimmälle johdolle ja muille järjestelmään kuuluville avainhenkilöille. Osakeannissa merkittiin osaketta. Lisätietoja palkitsemisjärjestelmästä sivulla 9. Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Copyright Pöyry 13

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Palkka- ja palkkioselvitys 2017

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Palkka- ja palkkioselvitys 2017 PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET Palkka- ja palkkioselvitys 2017 SISÄLLYS PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 3 JOHDANTO 3 A. PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS 4 JOHDANTO 4 HALLITUS 4 TOIMITUSJOHTAJA 4 MUU

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLLYSLUETTELO Hallinto...3 Palkka- ja palkkioselvitys...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2017. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2017.hkscan.com.

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. 1. PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys Altia Oyj ("Altia" tai "yhtiö") on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 23.3.2018 alkaen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Tämä Altian palkka- ja palkkioselvitys

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys Yhtiön yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 REVENIO GROUP OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 REVENIO GROUP OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 REVENIO GROUP OYJ 27.2.2018 1 JOHDANTO Revenio Group Oyj:n ("Yhtiö", "Revenio") hallinto perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Revenio noudattaa

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

NIXU OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

NIXU OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS NIXU OYJ PALKKA- JA Nixu Oyj PL 39 (Keilaranta 15), FI-02151 Espoo, Finland Puhelin +358 9 478 1011 Fax +358 9 478 1030 Y-tunnus 0721811-7 Internet www.nixu.fi 2 (5) Palkka- ja palkkioselvitys on yhtenäinen

Lisätiedot

Kotipizza Group Oyj:n ohjeistuksen mukaan lähiesimiehen esimiehen on hyväksyttävä kaikki yksittäiset palkitsemispäätökset.

Kotipizza Group Oyj:n ohjeistuksen mukaan lähiesimiehen esimiehen on hyväksyttävä kaikki yksittäiset palkitsemispäätökset. PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS TILIKAUDELTA 1.2.2017-31.1.2018 Kotipizza Group Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys on kuvaus palkitsemisesta yhtiössä. Selvitystä päivitetään ja tarkistetaan siten, että sen sisältämät

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta 2016 15.2.2017 1 2 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 JOHDANTO Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

1.1 Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

1.1 Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI Päivitetty 30.1.2019 Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 4. huhtikuuta 2016 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 3 Johtoryhmän

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

INVESTORS HOUSE OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 INVESTORS HOUSE OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 Sisällysluettelo Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys 3 Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet 3 Toimitusjohtajan ja muun johdon

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 20.2.2019 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallinto...3. Palkka- ja palkkioselvitys...3

SISÄLLYSLUETTELO. Hallinto...3. Palkka- ja palkkioselvitys...3 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SISÄLLYSLUETTELO Hallinto...3 Palkka- ja palkkioselvitys...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2016. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2016.hkscan.com.

Lisätiedot

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Palkka- ja palkkio- selvitys 2017

Palkka- ja palkkio- selvitys 2017 Palkka- ja palkkio- selvitys 2017 Kojamo Oyj noudattaa Hallinnointikoodia 2015, joka tuli voimaan 1.1.2016. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Hallinnointikoodin 2015 Palkitsemista koskeva raportointi

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys (jäljempänä selvitys ) on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkaiseman Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 27.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 2017 1 Palkka- ja palkkioselvitys JOHDANTO Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 mukainen selvitys Raute Oyj:n hallituksen

Lisätiedot

Palkka ja palkkioselvitys Palkitsemisraportti vuodelta 2018

Palkka ja palkkioselvitys Palkitsemisraportti vuodelta 2018 Palkka ja palkkioselvitys Palkitsemisraportti vuodelta 2018 1 Palkka- ja palkkioselvitys JOHDANTO Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Selvitys 6.3.2017 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Selvitys Sisältö 1 Palkitsemisen

Lisätiedot

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016 1 (5) Tämä palkka- ja palkkioselvitys 2016 on tehty 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance, www.cgfinland.fi) mukaisesti ja julkaistaan vuoden 2016 tilinpäätöksen,

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2 0 1 8 Palkka- ja palkkioselvitys 2018 1) Johdanto 27.2.2019 Revenio Group Oyj:n ("Yhtiö", "Revenio") hallinto perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen.

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS Aspocompin hallituksen nimitysvaliokunta tai mikäli valiokuntaa ei perusteta niin yhtiön hallitus kokonaisuudessaan valmistelee

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2017

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2017 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2017 Selvitys 5.3.2018 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Selvitys Sisältö 1 Palkitsemisen

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 07 09 2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj Toukokuu 2018 Sisällys Hallitus ja hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 Hallituksen jäsenet... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 23.2.2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Saija Suonpää [Date] 0

Saija Suonpää [Date] 0 Saija Suonpää [Date] 0 CRAMON PALKITSEMISEEN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS JA PÄÄPE- RIAATTEET Cramo-konsernin palkitseminen perustuu yrityksen palkitsemisperiaatteisiin, sisältäen yhtiön käytännöt palkoista

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Caverion Oyj. Julkinen

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Caverion Oyj. Julkinen Caverion Oyj Julkinen A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 1 B. Palkitsemisen periaatteet Caverion konsernissa... 1 1 Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät... 1 2 Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014)

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Hallituksen palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Palkitsemisen päätöksentekojärjestys Yhtiökokous Hallituksen palkitseminen Johtoryhmä ja palkitsemisen keskeiset periaatteet Johtoryhmä koostuu kuudesta henkilöstä (sisältäen

Lisätiedot

Cramo-konserni Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Cramo-konserni Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Cramo-konserni Palkka- ja palkkioselvitys 2016 7. helmikuuta 2017 Saija Suonpää [Date] CRAMON PALKITSEMISEEN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS JA PÄÄPE- RIAATTEET Cramo-konserin palkitseminen perustuu yrityksen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Kojamo Oyj noudattaa Hallinnointikoodia 2015, joka tuli voimaan 1.1.2016. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Hallinnointikoodin

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 1. kesäkuuta 2017 Sisällys Hallitus ja hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 Hallituksen jäsenet... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 palkitsemista koskevan osion mukaisesti.

Palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 palkitsemista koskevan osion mukaisesti. 1(5) B. PALKKIOSELVITYS Palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 palkitsemista koskevan osion mukaisesti. 1. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys Yhtiökokous päättää

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS HALLITUS. 1.1 Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuisuudet

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS HALLITUS. 1.1 Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuisuudet PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 31.12.2015 1. HALLITUS 1.1 Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuisuudet Hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Palkka- ja palkkioselvitys 2017 Palkka- ja palkkioselvitys 2017 CAVERION OYJ JULKINEN Sisällysluettelo PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS...3 PALKITSEMISEN PERIAATTEET CAVERION-KONSERNISSA...3 Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät...3

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Palkka- ja palkkioselvitys 2018 JOHDANTO Kemiran palkka- ja palkkioselvitys kuvaa yhtiön palkitsemiskäytäntöä sekä ylimmän johdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan, tämän sijaisen ja muun johtoryhmän

Lisätiedot

Palkka ja palkkioselvitys

Palkka ja palkkioselvitys Palkka ja palkkioselvitys 2018 2 Palkka- ja palkkioselvitys 2018 Evli Pankki Oyj:n ( Evli ) palkka- ja palkkioselvitys kuvaa yhtiön palkitsemiskäytäntöjä sekä ylimmän johdon eli hallituksen, toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2018 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2018 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2018 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 www.poyry.com Päiväys 8.3.2018 Sivu

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Palkka- ja palkkioselvitys 2017 Palkitsemisen päätöksentekojärjestys Palkitsemisen päätöksentekojärjestys Palkitsemisvaliokunta Valmistelee palkitsemiseen liittyvät ehdotukset

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 10.2.2015 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 10.2.2015 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 10.2.2015 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

CRAMON PALKITSEMISEEN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS JA PÄÄPE- RIAATTEET

CRAMON PALKITSEMISEEN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS JA PÄÄPE- RIAATTEET 1 CRAMON PALKITSEMISEEN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS JA PÄÄPE- RIAATTEET Cramo-konserin palkitseminen perustuu yrityksen palkitsemisperiaatteisiin, sisältäen yhtiön käytännöt palkoista ja työsuhde-eduista.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Ruukin palkitsemisvaliokunta on hallituksen valiokunta, joka on vastuussa toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisprosessista ja antaa tästä suosituksia hallitukselle sekä

Lisätiedot

EVLI-KONSERNIN PALKITSEMISMALLI

EVLI-KONSERNIN PALKITSEMISMALLI Evli Pankki Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2016 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkka- ja palkkioselvitys 2014 1. Johdanto Uponorin palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on sitouttaa työntekijät yhtiön tavoitteisiin ja arvoihin. Palkitsemisjärjestelmät suunnitellaan niin, että ne

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys 41 Tässä raportissa kuvataan Afarakin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2014. Palkitsemisperiaatteet Afarak

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2017 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2017 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2017 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Palkka- ja palkkioselvitys...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2015. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2015.hkscan.com.

Lisätiedot

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus a) Yhtiön nimi: Sponda Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 14,89 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 palkitsemista koskevan raportointijakson mukaisesti. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

More than machines RAMIRENTIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015

More than machines RAMIRENTIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 More than machines RAMIRENTIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 RAMIRENTIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 Ramirent noudattaa palkka- ja palkkioselvityksen laatimisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys KEMIRAN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOHDANTO Kemiran palkka- ja palkkioselvitys kuvaa yhtiön palkitsemiskäytäntöä sekä ylimmän johdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan, tämän

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

Suominen Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018

Suominen Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018 1(7) 30.1.2019 Suominen Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018 Suominen Oyj ( Suominen tai yhtiö ) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 (jäljempänä

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2016

Palkat ja palkitseminen 2016 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2016 Hallinnointi 1 Palkat ja palkitseminen 2016 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkka- ja palkkioselvitys Hallitus Palkkiot Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Hallituksen palkkiota koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle valmistelee

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72)

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72) 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 8,58 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa malmien

Lisätiedot

Cargotecin palkka- ja palkkioselvitys 2014

Cargotecin palkka- ja palkkioselvitys 2014 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 Cargotecin palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKO HALLITUS Aspocompin hallituksen nimitysvaliokunta tai mikäli valiokuntaa ei perusteta niin yhtiön hallitus valmistelee hallituskokoonpanoa

Lisätiedot

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen

Lisätiedot

Hallitus. Palkka- ja palkkioselvitys 2012

Hallitus. Palkka- ja palkkioselvitys 2012 Palkka- ja palkkioselvitys 2012 Hallitus Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Hallituksen palkkioita määritettäessä valiokunta ottaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2012

Palkka- ja palkkioselvitys 2012 Palkka- ja palkkioselvitys 2012 Palkka- ja palkkioselvitys 1. Johdanto Elektrobit Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2011

Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet Yhtiön palkitsemisjärjestelmien on tarkoitus motivoida henkilöstöä hyviin suorituksiin ja korostaa sitoutumista Konecranes-konsernin

Lisätiedot

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S 2 0 1 2 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 47 mukaisesti. Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Lisätiedot

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 4.2.2013 Kesko Oyj Y-tunnus 0109862-8 Satamakatu 3 Kotipaikka

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2017 RAISIO OYJ

Palkka- ja palkkioselvitys 2017 RAISIO OYJ Palkka- ja palkkioselvitys 2017 RAISIO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 1 (7) PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 Tämä esitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa (2015) tarkoitettu Raisio Oyj:n

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot