PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS CRAMO-KONSERNI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 10.2.2015 CRAMO-KONSERNI"

Transkriptio

1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS CRAMO-KONSERNI 1

2 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys Hallituksen jäsenten palkitseminen Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja henkilöstön palkitseminen Lyhyen aikavälin kannustimet Pitkän aikavälin kannustimet Eläke-etuudet Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimisuhde Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat ja palkkiot

3 Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kohdan 7 Palkitseminen, suosituksen 47 mukaisesti. 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys Cramon palkitseminen perustuu yrityksen palkitsemisperiaatteisiin. Palkitsemisjärjestelyistä päätettäessä on huomioitu yrityksen strategia, strategiset kulmakivet, voitettavat taistelut sekä taloudelliset tavoitteet. Taatakseen, että palkitseminen on yhteydessä Cramon taloudellisen tuloksen kanssa, palkitsemisperiaatteet perustuvat ennalta määriteltyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Hyvin suunnitellun palkitsemisjärjestelyn tavoitteena on houkutella ja sitouttaa lahjakkaita työntekijöitä yhtiöön ja edistää yrityksen taloudellista menestystä. Yhtiö noudattaa kilpailukykyistä palkkapolitiikkaa. Kiinteiden palkkojen lisäksi Cramolla on yhtiön johdolle ja avainhenkilöstölle suunniteltu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Johdon palkkiot perustuvat henkilökohtaisesti määräytyvään palkitsemiskokonaisuuteen, joka noudattaa paikallisia säännöksiä ja sisältää kaikki veronalaiset luontoisedut. Palkitsemisjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: kiinteästä vuosipalkasta, lyhyen aikavälin kannustimista sekä pitkän aikavälin kannustimista. Palkitsemisperiaatteidensa mukaisesti Cramolle on tärkeää, että mahdollisimman suuri osa Cramon työntekijöistä olisi myös yhtiön osakkeenomistajia. Ideana on kannustaa mahdollisimman suuri osa työntekijöistä toimimaan yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä johtuen Cramo lanseerasi One Cramo Osakeohjelman vuonna 2012, joka tarjoaa yhtiön kaikille vakituisille työntekijöille mahdollisuuden tulla yhtiön omistajiksi. Osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten palkkioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksesta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee myös hallituksen hyväksyttäväksi yhtiön palkitsemisjärjestelmää koskevat asiat. Valiokunta valmistelee esimerkiksi asiat, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja muun konsernijohtoryhmän jäsenten kiinteisiin vuosipalkkoihin ja lyhyen tähtäimen kannustimiin. Toimitusjohtajan osalta nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotuksen hallitukselle toimitusjohtajan kaikista työsuhteen ehdoista ja palkitsemisen kokonaispaketista. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi kaikki konsernin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvät asiat. 3

4 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen Vuonna 2014 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille seuraavat vuosittaiset palkkiot: Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Muut hallituksen jäsenet euroa euroa euroa Palkkiosta 50 prosentin suuruinen osuus suoritetaan Cramo Oyj:n osakkeina, jotka ostetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta, ja 50 prosentin suuruinen osuus käteisenä rahana. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Jos osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Vuonna 2014 hallituksen palkkiot maksettiin kokonaan rahana. Lisäksi valiokuntien kokouksista päätettiin maksaa euron palkkio. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskua vastaan. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön optio-ohjelmaan, bonusjärjestelmään eivätkä eläkejärjestelmään. Hallituksen jäsenille ei tilikauden aikana myönnetty palkkiona osakkeita eikä osakkeisiin liittyviä oikeuksia, lukuun ottamatta yllä mainittuja palkkioita. Vuonna 2014 hallitus piti kuusitoista kokousta, joista kuusi oli puhelinkokouksia ja yksi per capsulam kokous. Tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kolme kertaa vuoden 2014 aikana. Seuraava taulukko havainnollistaa hallituksen saamat maksuperusteiset palkkiot vuodelta

5 Palkkiot, euroa Nimi Asema Haliitus Tarkastusvaliokunta Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Yhteensä Helene Biström Puheenjohtaja Eino Halonen Varapuheenjohtaja Leif Boström Jäsen alkaen Victor Hartwall Jäsen Raimo Seppänen Jäsen alkaen Erkki Stenberg Jäsen Caroline Sundewall Jäsen alkaen Stig Gustavson Puheenjohtaja saakka Jari Lainio Jäsen saakka Esko Mäkelä Jäsen saakka Peter Therman Valiokunnan jäsen Tom von Weymarn Valiokunnan jäsen Yhteensä Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja henkilöstön palkitseminen 3.1 Lyhyen aikavälin kannustimet Cramon lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on edistää yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista luomalla vahva tuloskulttuuri. Konserni- ja maayhtiökohtaisiin tavoitteisiin perustuvien kannustinjärjestelmien pariin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet, maayhtiöiden johto ja avainhenkilöt sekä muut konsernin avainhenkilöt. Tämän lisäksi Cramo-maissa on käytössä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiä, joissa tyypillisesti lähes koko maayhtiön henkilöstö kuuluu kannustinjärjestelmän piiriin. Hallitus hyväksyy vuosittain konsernin ja maakohtaiset tulostavoitteet, joiden saavuttamiseen lyhyen aikavälin palkkiot ovat sidoksissa. Mahdollinen palkkio maksetaan kerran vuodessa tilikauden päättymisen jälkeen seuraavan vuoden maaliskuussa. Vuonna 2014 taloudelliset tavoitteet olivat sidoksissa taloudellisen lisäarvon (Economic Profit) määrään. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta arvioi asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja laatii ehdotuksen kannustimien kohdentamisesta hallituksen hyväksyttäväksi. Tilikaudella 2014 maksettava enimmäisbonus oli 80 prosenttia henkilön vuosittaisesta peruspalkasta. 5

6 3.2 Pitkän aikavälin kannustimet Optio-ohjelmat johdolle ja avainhenkilöille Vuosina nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valitsi ja hallitus hyväksyi vuosittain eri Cramo maista noin 100 yritysjohtoon ja avainhenkilöstöön kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet, osallistumaan konsernin optioohjelmiin. Cramo-konsernin optio-ohjelmia yritysjohdolle ja avainhenkilöstölle käynnistettiin vuonna 2006 (optio-ohjelma 2006A vuonna 2006, optio-ohjelma 2006B vuonna 2007 ja optio-ohjelma 2006C vuonna 2008) ja vuosina 2009, 2010 ja 2011 (optio-ohjelmat 2009, 2010 ja 2011). Optio-ohjelmien tarkoituksena oli tukea konsernin pitkäaikaisten tavoitteiden saavuttamista motivoimalla tunnistetut avainhenkilöt pysyvästi yhtiöön. Optioita jaettaessa hallitus otti myös huomioon ketkä avainhenkilöistä olivat lisänneet omistustaan yhtiössä. Vuonna 2014 Cramo Oyj:n vuoden 2010 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla merkittiin yhteensä ja vuoden 2011 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla merkittiin yhteensä uutta yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, ,50 euroa, kirjattiin yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjen tuloksena Cramo Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousi osakkeesta osakkeeseen. Cramon 2010 optio-oikeuksien merkintäaika päättyi Pitkäaikainen osakepohjainen kannustinjärjestelmä johdolle ja avainhenkilöille Vuonna 2012 Cramo Oyj:n hallitus päätti uudesta konsernin johtoryhmän ja avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja Koko järjestelmän perusteella annettava mahdollinen palkkio on yhteensä enintään osaketta sisältäen rahaosuuden, joka tarvitaan palkkiosta aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin. Palkkiot maksetaan avainhenkilöille noin kahden vuoden kuluttua palkkion vahvistamisesta. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä. Hallitus päätti helmikuussa 2014 ansaintajaksoista kalenterivuodelle Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu Cramo-konsernin tunnuslukuun tulos/osake (EPS) ja mahdolliset palkkiot maksetaan keväällä Rahaosuudella katetaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta. 6

7 Jos järjestelmän perusteella maksetaan palkkiona osakkeita, konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella maksetuista osakkeista, kunnes hänen omistamiensa osakkeiden arvo yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkaansa. Hallitus määrittää omistusvelvoitteen täytäntöönpanoon liittyvät yksityiskohdat. Ansaintajakson 2014 perusteella maksettavat maksimipalkkiot vastasivat alunperin yhteensä enintään Cramo Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Vuodelle 2014 asetetun tavoitteen toteutumisen aste oli 13,75 prosenttia maksimista (30 prosenttia maksimista vuodelta 2013), joka johti enintään noin Cramo Oyj:n osakkeen maksamiseen vuodelta 2014 ( osaketta vuodelta 2013) sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. One Cramo Osakeohjelma koko henkilöstölle One Cramo Osakeohjelman tavoitteena on kannustaa Cramo-konsernin kaikkia työntekijöitä ryhtymään Cramon osakkeenomistajiksi, sekä palkita heitä yrityksen tavoitteiden mukaan toimimisesta. Tavoitteena on myös vahvistaa yhteyttä Cramon osakkeenomistajien ja työntekijöiden välillä. One Cramo Osakeohjelma aloitettiin vuonna 2012, ja vuosi 2014 oli järjestelyn kolmas toimintavuosi. Vuosina 2013 ja 2014 ohjelmaa tarjottiin 12 Cramon toimintamaassa noin Cramon työntekijälle. Toinen säästökausi alkoi ja päättyi Kolmas säästökausi alkoi ja päättyy Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 5 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan bruttokuukausipalkasta. Säästökauden kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 4 miljoonaa euroa. Säästöillä ostetaan automaattisesti Cramon osakkeita osallistujille markkinahintaan. Ohjelmaan osallistuva henkilö saa maksutta yhden lisäosakkeen kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen tai saakka eikä hänen työsuhteensa ole päättynyt omistusjakson viimeisenä päivänä bad leaver -syistä. Työntekijä osallistuu ohjelmaan vuodeksi kerrallaan. Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Cramon osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Ostetuille osakkeille alkavan säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti osakkeiden ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin. Vuonna 2013 yhteensä 450 ja vuonna 2014 yhteensä 420 työntekijää osallistui One Cramo Osakeohjelmaan 11 Cramo-maassa. Keskimääräinen kuukausisäästö oli 3,3 prosenttia. 7

8 3.3 Eläke-etuudet Cramon johtajat kuuluvat kotimaassaan paikallisen eläkejärjestelmän piiriin, joissa eläke määräytyy palvelusvuosien lukumäärän ja ansiotulojen perusteella lakisääteisen järjestelmän mukaisesti. Suomalainen työeläkejärjestelmä mahdollistaa eläkkeelle siirtymisen joustavasti vuoden iässä ilman, että oikeutta täyteen eläkkeeseen rajoitetaan. Konsernin toimitusjohtaja sekä yksi konsernin johtoryhmän jäsen kuuluvat vapaaehtoisen eläkejärjestelmän piiriin. Vapaaehtoinen eläkejärjestelmä on maksupohjainen järjestely. Vapaaehtoisen eläkejärjestelyn kustannukset olivat yhtiölle vuonna 2014 toimitusjohtajan osalta euroa ja konsernin johtoryhmän jäsenen osalta euroa, yhteensä euroa. 3.4 Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimisuhde Cramon toimitusjohtajalla on kirjallinen toimisuhdesopimus, jonka hallitus hyväksyy. Kiinteän perusvuosipalkan lisäksi toimitusjohtajalle maksettavat palkkiot sisältävät tulokseen perustuvan kannustinosuuden, joka on hallituksen päätöksen mukaisesti sidottu konsernin ja/tai henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Vuonna 2014 toimitusjohtajalle maksettava enimmäisbonus oli 80 prosenttia perusvuosipalkasta. Toimitusjohtajan palkkioihin kuuluvat myös luontoisedut kuten auto ja puhelin. Konsernin johtoryhmän jäsenenä toimitusjohtaja kuuluu kaikkien Cramon optio-ohjelmien ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien piiriin. Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Tältä ajalta hän saa täyttä palkkaa. Mikäli toimisuhde päätetään työnantajan toimesta, toimitusjohtaja voi olla lisäksi oikeutettu 18 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Lakisääteisen eläketurvan lisäksi Cramo tarjoaa toimitusjohtajalle vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Toimitusjohtajan vapaaehtoisen eläkejärjestelyn kustannukset olivat yhtiölle euroa vuonna

9 3.5 Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat ja palkkiot Seuraava taulukko esittää Cramon toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkkiot vuonna Maksuperusteiset vuonna 2014 maksetut palkkiot*: Kiinteä perusvuosipalkka Tulokseen perustuvat kannustimet Luontaisedut Osakeperusteiset palkkiot Työsuhteen päättymisen jälkeiset edut 2014 Yhteensä Toimitusjohtaja Konsernin johtoryhmä YHTEENSÄ * Maksuperusteinen tarkoittaa, että muuttuvat palkkiot perustuvat vuoden 2013 tulokseen ja ovat maksettu vuonna

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Ruukin palkitsemisvaliokunta on hallituksen valiokunta, joka on vastuussa toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisprosessista ja antaa tästä suosituksia hallitukselle sekä

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HALLITUS Palkkiot Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015 1 Biotie Therapies Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.5.2015 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa,

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa '" :N Aika: Paikka: Uisna: klo 10.00 Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa Kokouksessa olivat lasna tai edustettuina kokouksessa Iiitetysta aaniluettelosta (Liite 1) i1menevat osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 18.4.2013 SISÄLLYS: I. JOHDANTO... 3 II. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT... 3 1. Optio-oikeuksien määrä... 3 2. Optio-oikeudet... 3 3. Optio-oikeuksien

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UPM-Kymmene Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 9. päivänä 2015 klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2013 Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2013 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot