Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila"

Transkriptio

1 Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila

2 Toimivaltajaon perusteita Yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukset hierarkkisesti rinnakkaisia. Jos organisaatiossa valtuutettujen kokous, määriteltävä sen tehtävät Yhdistyksen kokous yleistoimivaltainen toisin kuin yhtiöissä Laissa mainittu asiat, joista päätettävä yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa

3 Toimivaltajaosta määrääminen YhdL 23 :ssä mainitut asiat Mahdollisuus määrätä säännöissä hallitukselle omaisuuden luovutusvalta Laissa tai säännöissä vahvistettu toimivaltajako on sitova Toimivaltajaosta määrättävä lähtökohtaisesti säännöissä Yhdistyksen sisäinen muutoksenhaku esim. jäsenen erottamisasiassa mahdollinen

4 Yhd.kokous / hallitus Hallitukselle voidaan antaa ohjeita rajoitetusti Useissa asioissa rinnakkainen toimivalta. Niissä voidaan järjestää myös alistamismenettely Kiireellisiä tilanteita varten ei ole rakennettu erityisjärjestelyjä toisin kuin OYL:ssa Taloushallinnossa otettava huomioon yhdistyksen koko. Useissa KKO-ratkaisuissa katsottu, ettei hallituksen toimivalta yllä henkilöjäsenyhdistyksissä pitkälle (esim. oikeudenkäyntiasiat)

5 Talousasioita Budjetti osoittaa osaltaan toimivaltaa hallitukselle, mutta ratkaisu saattaa silti olla niin merkittävä, ettei hallituksen toimivalta riitä Jäsenmaksuja koskeva päätös säännönmukaisesti yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle; alennuksia vain sääntöjen perusteella

6 Liiton ja jäsenyhdistyksen toimivaltajako Lähtökohtaisesti kumpikin tekee omat päätöksensä kumpikin on oma oikeussubjekti Jäsenyhdistysten toimintaa voidaan ohjailla mm. mallisäännöillä ja muilla standardeilla Jäsenyhdistyksen sääntömuutos voidaan sitoa liiton hyväksymiseen, jos tästä mainitaan alayhdistyksen säännöissä (YhdL27.4 ) Samaa mallia voidaan käyttää muissakin asioissa, ei kuitenkaan kaikissa

7 Liiton välineitä Alistaminen ei voi olla totaalista eikä se voi koskea esim. liitosta eroamista tai toiminnan lopettamista Liittoäänestys merkitsee sitä, että jäsenjärjestöporras sivuutetaan päätöksenteossa (esim. liittokokousedustajien valinta) Jäsenyhdistyksille voidaan asettaa velvollisuus antaa informaatiota toiminnastaan Jäsenyhdistysten säännöissä voidaan määrätä siitä, että liitto perii maksut ja tulouttaa osan jäsenyhdistyksille

8 Alistaminen Jäsenyhdistyksiä varten voidaan määrätä jäsenyhdistysten säännöissä lausunnon hankkiminen liitolta ennen päätöksentekoa. Tämä ei voi olla alaltaan totaalinen. Säännöissä voidaan määrätä myös lausunnon vaikutuksesta. Kysymys voi olla myös alistamisesta Jäsenyhdistysten velvollisuus noudattaa liiton sääntöjä koskee liittosuhdetta, ei liiton oikeutta määrätä jäsenyhdistysten päätöksistä.

9 Heikki Halila Tietoisku toiminnanjohtajille

10 Hallitus ja toimisto Hallitus edustaa yhdistystä ulospäin; tässä roolissa hallitus = yhdistys Kun hallitus samastuu yhdistykseen, hallituksen jäsenille on annettava kaikki yhdistystä koskeva tieto. Poikkeukset: tietosuoja (kuten sairaudet) ja halituksen jäsenen esteellisyys Tietoja on annettava muutenkin kuin

11 Kuka käskyttää toimistoa kokouksessa. Hallitus on toimiston henkilökuntaan nähden työnantajan edustaja. Lähiesimies on kuitenkin toiminnanjohtaja tai tätä hierarkkisesti alempana oleva esimies. Hallitus ei voi sivuuttaa toiminnanjohtajaa esimiesroolissa Hallituksen pj tai jäsen ei voi antaa käskyjä

12 Suhde henkilökuntaan henkilökunnalle ohi toiminnanjohtajan Henkilökunnan palkoista päättää hallitus kollektiivina. Päätös voidaan delegoida myös valiokunnalle Säännöissä voidaan määrätä siitä, että toiminnanjohtaja valitsee koko toimiston.

13 edustusvalta Mahdollista on mm. se, että hallitus tai työvaliokunta päättää henkilökunnan määrästä ja toiminnanjohtaja valitsee konttorihenkilökunnan Nimenkirjoitusoikeus perustuu sääntöihin. Sisäisesti voi olla syytä määrittää, missä asioissa nimen saa kukin kirjoittaa.

14 edustusvalta Yhdistyksen sisäisesti selvitettävä, missä asioissa tarvitaan toimielimen päätös ennen edustusvallan käyttämistä. Yhdistyksen sopijakumppanin tietoisuuteen ei normaalisti kuulu se, onko yhdistyksen sisäistä toimivaltajakoa noudatettu (ks. säätiöitä koskeva KKO 1993:60). Tärkeissä asioissa on syytä

15 Corporate governance? tuoda esiin päätöspöytäkirja. Yhdistystoimintaa varten ei ole olemassa omaa corporate governancea. Yhdistyskohtaisesti sellaista voi olla syytä kehittää. Esim. kuka antaa lausuntoja julkisuuteen. Kun yhdistystoiminta poikkeaa liiketoimintayksiköiden toiminnasta,

16 Toiminnanjohtaja toimivalla johdolla ei ole samanlaisia valtuuksia kuin osakeyhtiön toimitusjohtajalla Yhdistyksen toiminnanjohtaja ei ole toimielin (orgaani). Hän nauttii siksi työsopimuslain mukaista suojaa mm. erottamisessa.

17 Tj:n erottaminen Toiminnanjohtajankaan erottamiseen ei riitä luottamuspula. On annettava varoituksia ja dokumentoitava työnantajamenettely. Laittomasti irtisanotulla ei työhönpaluuoikeutta.

18 Jäsenluettelo Jäsenluettelon pitäminen on hallituksen vastuulla (YhdL 11 ) Toimisto käytännössä pitää luetteloa. Jokaisella jäsenellä (suora jäsenyys) on oikeus tutustua jäsenluetteloon (lain mukaan merkittävät tiedot) Tietojen antaminen sivullisille hallituksen päätöksellä tai yhdistyksessä vahvistetussa

19 Jäsenluettelo järjestyksessä. Luetteloon merkittävillä tiedoilla on oltava yhteys ja tarpeellisuus yhdistyksen toiminnan kannalta Ammattiliitto ei saa antaa jäsenluettelotietoja puolueille. Sen sijaan voidaan päättää, että informaatiota lähetetään yhdistyksen kuoressa (esim. suoramarkkinointia)

20 Tietojen luovuttaminen Liitto ei saa luovuttaa jäsenyhdistyksiltä saamiaan tietoja ulkopuolisille Tietoja toimielinten pöytäkirjoista saa vain ao. toimielimeen kuuluva. Hallituksen jäsen saa kuitenkin tietoja yhdistyksen ja valtuutettujen pöytäkirjoista Tarvittaessa on neuvoteltava, mitä tietoja

21 Informaatio kysyjille annetaan. Henkilökunnan palkkoja ei ulkopuolisille eikä lähtökohtaisesti hallituksen jäsenten osallistumisaktiviteettia kokouksiin, ellei erikseen päätetty julkistamisesta. Tilintarkastusvelvollisuus säilyy ennallaan. Pieniin yhdistyksiin tulossa uusi instituutio: hallinnon tarkastus.

22 Heikki Halila Yhdistyksen talouden perusteet RAY

23 Vahingonkorvaus VASTUU YHDISTYKSELLE Hallituksen jäsen ja toimihenkilö on velvollinen korvaamaan yhdistykselle tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon Syy-yhteyden näyttäminen toiminnan tai toimimattomuuden ja vahingon välillä

24 Vastuuvapaus Jos yhdistyksen tai valtuutettujen kokous myöntää vastuuvapauden, kukaan ei voi vaatia näiltä korvausta. Edellytys: vahingon aiheuttaminen tiedossa vastuuvapautta myönnettäessä Miten kerrotaan taseen ulkopuoliset vastuut kuten takaukset tai yrityskauppavastuut?

25 Vahinko ulkopuolisille Työntekijäaseman etu: kanavointi VASTUU JÄSENELLE JA ULKOPUOLISELLE YhdL 39.1 : Hallituksen jäsen ja toimihenkilö on velvollinen korvaamaan yhdistyksen jäsenelle tai muulle henkilölle yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla aiheuttamansa vahingon.

26 Vahinko ulkopuoliselle Mikään vastuuvapaus ei vapauta tältä vastuulta Peruste: rikottu yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen nimenomaista kohtaa. Yleisen huolimattomuuden perusteella ei korvausvastuuta (KKO 2005:141): vastuu jääkiekkoseurassa sosiaaliturvan vajeesta ei syntynyt

27 Vastuu ulkopuoliselle hallituksen jäsenille eikä toimihenkilöille. Ei ollut rikottu YhdL:a tai sääntöjä Konkurssi ei aiheuttanut vastuuseen lisäpiirteitä Yhdistyksen jäsen voinee vedota palveluiden saamatta jäämiseen, jos ovat sääntöperusteisia, tai yhdenvertaisuuden rikkomiseen

28 vakuutus Vastuu ulkopuolisille voi syntyä myös VahL:n kautta tahallisen rikoksen kautta (esim.petos) Vastuuvakuutus hallituksen jäsenelle ja toimihenkilölle. Verrattain tavallinen säätiöissä.

29 Yhdistyksen vastuu Yhdistys vastuussa ulkopuoliselle sopimusvastuun perusteella niin kuin muutkin oikeussubjektit. Vastuu vahingonkorvauslain perusteella ulkopuolisille; varallisuusvahingot vain erityisin perustein Korostunut vastuu yleisötilaisuuksista

30 Korvausvastuun perusta Korvausvastuu yhdistykselle syntynyt usein siitä, että hallitus on ryhtynyt toimiin, joihin sillä ei ole ollut toimivaltaa Esim.: milloin hallitus voi palkata asianajajan tai myöntää lainan? Tappiollinen liiketoiminta, joka ei perustu sääntöihin, voi aiheuttaa vastuun Hallituksella vastuu henkilökunnan

31 vastuunjako valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä Vastuu voi syntyä mm. jäsenmaksujen perimisen laiminlyönnistä Vastuunjako: korostunut vastuu niille, jotka hoitivat talousasioita ja joilla taloudellista koulutusta (KKO 1982 II 103) Vastuu jaoston toiminnasta kohdistui vain

32 Vastuulta välttyminen jaoston jäseniin, kun valvontavelvollisuutta ei ollut laiminlyöty (KKO 1987:122) Jos ei osallinen päätöksenteossa eikä täytäntöönpanossa, ei vastuuta Vastuuta voidaan sovitella Hallituksen jäsenen yleinen asema: vastuu yhdistykselle ja sen edusta huolehtiminen

33 roolikuva Hallituksen jäsen ei voi vetäytyä kokonaisvastuusta tai huolehtia vain jäsenyhdistyksen tai sidosryhmänsä edusta

34 Sijoitustoiminta Sijoitustoimintaa varten voi olla oma sisäinen normisto: lain ja sääntöjen noudattaminen Sijoitustoimintaa varten voi olla valiokunta, jolla valtuudet tiettyyn euromäärään. Ratkaisut voidaan hyväksyttää myöhemmin hallituksessa Yhdistys voi yhtiöittää liiketoimintaansa,

35 liiketoimintapäätös jolloin sitä ei lueta sen omaksi toiminnaksi (välillinen liiketoiminta) Jos liiketoiminnan muuttaminen edellyttää sääntömuutosta, on säännöt muutettava ensin (esim. säännöissä edellytetään tiettyä liiketoimintaa ja toiminto myydään kilpailukieltolausekkein)

36 Omaisuuden myynti Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että hallitus voi myydä, vaihtaa tai kiinnittää yhdistyksen omaisuutta Muuten: Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa päätettävä kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä tai toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta (YhdL 23 )

37 luovutustoimet Toimitilojen vaihtaminen voi olla tällainen, ei kuitenkaan, jos ei vaikutusta toimintaan Merkittävä luovutus voi olla toiminnan yhtiöittäminen tai säätiöittäminen. Suuret lahjoitukset voivat myös vaatia kokouspäätöstä. Talousarvio voi antaa tukea hallituksen valtuutuksille.

38 YhdL 27 Omaisuuden pääosan luovuttamisesta tehtävä päätös yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa ja ¾ enemmistöllä, jollei säännöissä muuta määrätä (YhdL 27 ). Hallituksen valtuudet YhdL 23.2 :n perusteella menevät kuitenkin tämän lainkohdan edelle. Omaisuuden ostamisesta ei ole laissa

39 luottopäätökset erikseen säännöksiä. Hallituksen valtuudet riittävät pitkälle, samoin valiokunnankin, jos niin määrätty. Luoton myöntäminen läheistaholle ongelmallinen päätös. Vaaditaan helposti yhdistyksen kokouksen päätös. Takausvastuuseen vain läheistahon kanssa perustellusta syystä.

40 Vakavaraisuustaso Yhdistys saa tuottaa voittoa, perustuupa tämä mihin tahansa: sijoitustoiminnan tuottoihin, liiketoimintaan, lahjoituksiin tai ylipäätään siihen, että tuloja on enemmän kuin menoja. Jos yhdistyksellä ei ole riittävästi toimintaa suhteessa tulonmuodostukseen, yleishyödyllisyys voi olla vaarassa. Yhdistyksen tavoitteena ei kuitenkaan ole ylijäämän tuottaminen vaan aatteen edistäminen

41 Tappion sietäminen Yhdistys voi olla tappiollinen, niin kauan kuin tappiollisuus on hallinnassa. Tappiollisuuden ei kuitenkaan tule olla rakenteellista. Tuen saaminen ulkopuolisista varoista voi perustua illuusioon. Tämä otettava huomioon korvausvelvollisuutta arvioitaessa. Hallituksen on huolehdittava yhdistyksen vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Vakavaraisuusarvioinnissa otettava huomioon velanhoito ja investoinnit.

42 Raportit Hallituksen on vastattava siitä, että yhdistyksessä on hoidettu kirjanpidosta ja valmistettu tilinpäätös. Hallituksen on huolehdittava, että yhdistyksen hallinto pystyy tuottamaan lakisäteiset ja tarpeelliset vapaaehtoiset raportit. Konsernitilinpäätöksen laatiminen, jos se edesauttaa kokonaisuuden hallintaa paremmin kuin erilliset tilinpäätökset Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen. Jokaisen nimeä ei tarvita (päätösvaltaisuusraja).

43 Kertomukset Suurehkoissa yhdistyksissä laadittava lakisääteinen toimintakertomus. Se keskittyy yhdistyksen talouteen. Vuosikertomus sisältää yhdistyksen aatteellista toimintaa koskevan katsauksen. Käytännössä nämä hyvin usein yhdistetään. Mitä läpinäkyvämpää raportointi on, sitä vähemmän on pelkoa siitä, että vastuuvapauspäätös revitään auki. Miten kerrotaan taseen ulkopuolisista vastuista kuten takauksista?

44 Budjetti Budjetti ei ole yhdistyksissä lakisääteinen. Se on tarpeen merkittävissä järjestöissä ja voi perustua myös sääntöihin. Yhdistyksellä voi olla taloussääntö, jossa mm. määritellään valtuudet budjetin alittamiseen tai ylittämiseen (mihin vaaditaan hallituksen päätös). Budjetissa tulisi varautua yllätyksiin. Budjetti saa olla alijäämäinenkin.

45 Budjetin vaikutuksia Budjetti on syytä valmistella yhteistyössä toimivan johdon ja hallituksen johdon kanssa. Talousraportoinnissa on keskeisellä sijalla budjetin seuranta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on hyvä olla vertailu budjettiin ja budjetissa vertailu edellisen vuoden tilinpäätökseen. Budjetin eroanalyysin tekee toiminnanjohtaja Budjetin oltava sopusoinnussa toimintasuunnitelman kanssa. Budjetistakin on ilmettävä, miltä osin toiminnan volyymi muuttuu.

46 Hallituksen on tunnistettava toiminnan riskit, ei vain taloudelliset vaan myös aatteellisen puolen riskit kuten maine rahoittajien piirissä. Hallitus on vastuussa sisäisestä valvonnasta. Toimivaltajako hankinnoissa, pankkitilien käyttöoikeudessa, henkilökunnan palkkauksessa, laskujen hyväksymisessä, sopimuksenteossa jne. Vaarallisia työyhdistelmiä vältettävä. Keinona mm. raportointi.

47 Talouslukuraportointi Raportoinnista toimintavuoden ajalta ei ole laissa säännöksiä. Riippuu toiminnan laajuudesta, tuleeko välitilinpäätöksiä ja annetaanko omaisuusraportteja vuoden aikana. Esim. Lakimiesliitossa 10 vuotta sitten kerran kuussa. Jos merkittävää omistusta pörssiyhtiössä, tulevat voimaan sisäpiirisäännöt. Kaikkea keskeneräistä ei tarvitse kertoa koko hallitukselle.

48 Esimerkkinä talouslukujen valaisevuudesta rahastot. Ulkopuolisten antama omakatteinen rahasto kuten stipendirahasto ei ole yhdistyksen omaa rahaa. Yhdistyksellä voi olla esim. työtaistelurahasto, jonka varat ovat toimitilan seinissä.

49 Tilin- tai toiminnantarkastus Yhdistyksessä on oltava tilintarkastus (auktorisoidut) tai toiminnantarkastus (maallikot). Tilintarkastukseen voi olla suuressa järjstössä hyvä ottaa mukaan luottamusmiesjohtoa keskustelemaan Tilintarkastus ei korvaa hallituksen valvontatehtävää Tilintarkastus kohdistuu mös hallintoon mutta on pääosin laillisuustarkastusta

50 Hyvä yhdistyshallinto Yhdistyksille toisin kuin yhtiöille ja säätiöille ei ole vahvistettu hyvän hallintotavan koodia. Yhdistykset ovat keskenään varsin erilaisia. SLU:ssa vahvistettu hyvän lajiliiton hallinnon periaatteet. Urheilusidonnaisia kohtia, mutta paljon hyödynnettävää muihin suuriin järjestöihin. Saatavissa SLU:n verkkosivuilta

51 Kokousmenettely. Yhdistyksen kokous RAY Heikki Halila

52 Yhdistyksen kokousmenettely Valmistelutoimet: koollekutsuminen. Kokous pidetään, kun kokous itse tai hallitus niin päättää tai vähemmistön vaatimuksesta Kuka voi kutsua kokouksen koolle: hallitus tai lääninhallituksen kautta kokousta vaatinut Kokouskutsu: määräajat, kutsun sisältö, lain ja sääntöjen noudattaminen

53 Valmistelutoimet Rekvisiitan hankkiminen kokouspaikalle Sihteeristön ohjeistaminen Kokouspuheenjohtajavalintaan valmistautuminen: äänioikeutettu kokousedustaja vai ulkopuolinen Pj-nuottien valmistelu, jos tärkeä kokous Pj:n tehtävät: lain ja sääntöjen tulkitseminen (yksin), järjestyksen säilyminen, jäsenoikeuksien kunnioittaminen, pätöksenteon varmistaminen

54 Kokouksen avaa hallituksen pj, ellei säännöistä muuta johdu Suositus: avaajan toimesta todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä valitaan kokouspj Kokous voi vaihtaa pj:n ja jopa siirtyä toiseen paikkaan, mutta paikan vaihto kesken kokouksen edellyttää selkeää tilannetta

55 Asiakohdan avaaminen Pj avaa asiakohdan ja pyytää sitä koskevaa esittelyä (etukäteen sovittu henkilö) Pj avaa keskustelun. Keskustelua ei voida kieltää, mutta ryhmät voivat keskenään sopia menettelytavoista, jotka kokous hyväksyy. Erityispuheenvuoroja: työjärjestys- ja repliikkipuheenvuoro (myönnetään heti), välihuuto (reagointi), lykkäysehdotukset. Keskustelun rajoittaminen: aika, henkilöt (ei uusia)

56 Päätöksenteko Keskustelun jälkeen ei enää voida tehdä uusia ehdotuksia. Ehdotusten toteaminen, tarkistaminen ja yhdistäminen Lain, sääntöjen ja hyvän tavan vastaiset ehdotukset hylätään. Kannattamattomat ehdotukset hylätään; monijäsenisen toimielimen ehdotus on kannatettu ehdotus Ehdotus voi olla myös asian lykkääminen tai hylkääminen Pj tiedustelee, onko hän tulkinnut ehdotukset oikein

57 Ei äänestystä Pj varaa mahdollisuuden lähellä olevien ehdotusten yhdistämiseen Tässä vaiheessa ei kukaan voi vetää ehdotustaan takaisin ilman yksimielisyyttä Jos jäljellä vain yksi ehdotus, tämä todetaan päätökseksi. Päätös on syntynyt ilman äänestystä, mutta se ei ole välttämättä yksimielinen. Yksimielisyys voidaan todeta erikseen.

58 Koeäänestys Pj voi yrittää nopeuttaa kokousta koeäänestyksellä. Sen toimittaminen edellyttää kokouksen suostumusta. Koeäänestyksessä ei lasketa ääniä vaan pj tekee mahdollisesti ääntenlaskijoiden avustamana arvion siitä, onko tarvittava enemmistö olemassa Jos kokous yksimielisesti hyväksyy koeäänestyksen tuloksen, ei varsinaista äänestystä tule.

59 Normaali äänestys Normaalissa äänestyksessä selvitetään ääniä laskemalla tulos Vaadittava enemmistö: pääsääntö yli puolet annetuista äänistä. Säännöissä erilaisia enemmistömäärityksiä, jotka yleensä epämääräisiä; enemmistö, yksinkertainen enemmistö ym. Enemmistö lasketan annetuista äänistä: hyväksytty ääni puolesta tai vastaan. Muistettava, onko määräenemmistövaatimusta

60 Tapoja päätöksen hakemisessa Asetetaan vastakkain ehdotuksia, kunnes on jäljellä kaksi ehdotusta, joista toinen tavallisesti ns. pohjaehdotus. Tasaäänitilanteessa ratkaisee pj:n ääni Pj voi yrittää nopeuttaa kokousta lyhyellä äänestystavalla: yksi ehdotus vastaan kaikki muut. Se voi tuoda lopullisen päätöksen tai olla isku ilmaan vailla mitään tulosta. Pj ilmoittaa, mikä on kokouksen päätös

61 Vaalit Henkilön valitseminen Vaalitavasta on määrättävä säännöissä. Kokous ei voi päättää asiasta erikseen Enemmistövaali pääsääntö kokouksessa Enemmistövaalissa vaaditaan joko suhteellinen enemmistö (lain pääsääntö) tai ehdoton enemmistö (hyödyllinen, kun vaalitaan vain yksi henkilö)

62 Enemmistövaalin toimittaminen Jos valitaan vain yhtä henkilöä, voidaan toimittaa avoin äänestys (kättä nostamalla tai vastaavaa) Aina voidaan toimittaa suljettu äänestys kokouksen niin päättäessä Säännöissä tai työjärjestyksessä voi olla määräyksiä vaalin toimittamisesta esim. suljettuna

63 Vaali yksitellen ja kootusti Yhdellä kertaa voidaan valita vain samantasoisiin tehtäviin ja näin on myös tehtävä. Hallituksen rivijäseniä ei siten voida valita yksitellen, m utta taloudenhoitaja, sihteeri ym. valitaan yksitellen samoin ne, joihin kohdistuu jokin jokin kelpoisuusvaatimus (esim. tietyn jäsenyhdistyksen edustaja)

64 Ehdotukset Lippuäänestyksessä kukin kirjoittaa enintään niin monta nimeä kuin on valittavia Vastaehdotuksen ei tarvitse olla täysi lista. Jos valitaan kymmenen henkilöä ja joku on ehdottanut kymmenen henkilöä, voi joku toinen ehdottaa vielä yhdettätoista ilmoittamatta, kenelle tämä on vastaehdokas Osa voidaan valita yksimielisesti, muta tämä vaatii toteamuksen

65 Hyväksyttävät äänet Jokainen hyväksyttävä nimi äänestyslipussa saa yhden äänen Myös vajaa lippu hyväksytään. Jos nimiä on liikaa, lippu hylätään. Saa äänestää myös henkilöä, jota ei ole ehdotettu tai jota ei ole kannatettu

66 Suhteellinen vaali Säännöissä on määrättävä suhteellisen vaalin tapa. Pitkien listojen malli (Ruotsin eduskuntavaalit): äänestetään koko listaa Eduskuntavaalien malli: äänestetään listalla olevaa henkilöä Henkilökohtainen suhteellinen vaali: nimet haluttuun järjestykseen ensimmäiselle yksi ääni, toiselle puolikas, kolmannelle kolmasosa jne

67 Hallituksen päätöksenteko Laissa ei säännöksiä muusta kuin esteellisyydestä Laissa ei näin vaadita päätöksentekoa kokouksessa Ilman sääntömääräyksiäkin päätöksiä voidaan tehdä myös teknisiä välineitä käyttäen ilman kokousta On kuitenkin varminta vahvistaa myöhemmin kokouksessa esim. sähköpostitse syntyneet päätökset

68 Kokousmenettely säännöissä Säännöissä tai työjärjestyksessä voidaan määrätä hallituksen päätöksenteosta Esimerkkejä: kokouksen koollekutsumiseen, koollekutsumisaika ja tapa, vaadittavat enemmistöt, pöytäkirjaaminen ja pöytäkirjan tarkastaminen

69 HALLITUS. Kokousmenettely RAY Heikki Halila

70 Päätöksentekotavat Laissa ei säädetty hallituksen päätöksentekotapoja Päätöksenteosta voidaan määrätä laajasti säännöissä tai työjärjestyksessä. Esim. päätösvaltaisuusraja: jos ei muuta määrätty, puolet jäsenistä paikalla. Jos hallitus vajaalukuinen ja tekee päätökset yksimielisesti, voidaan jälkikäteen hankkia hyväksyntä poissa olleilta ja saavuttaa näin päätösvaltaisuusraja. Tätä ei tule ottaa tavaksi. Jos ei muuta määrätty tai päätetty, päätökset tehdään kokouksessa. Kokouksessa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä (ks. Riitesuo, Yhdistyksen hallituksen kokousmenettely, 1996) esim. äänestykset, eriävä mielipide. Esteellisyys YhdL 37.

71 Kokousmenettely Pöytäkirjan pitäminen kuuluu hallituksen huolellisuusvelvollisuuteen, vaikkei laissa säädetty nimenomaisesti. Lähtökohta: päätöspöytäkirja, jossa voidaan käyttää liitteitä Pöytäkirjan tarkastamisessa eri vaihtoehtoja. Päätös voidaan tehdä yksimielisesti, jolloin ei tarvitse noudattaa kutsu- ym. Määräyksiä

72 Sähköpostimenettely Voidaan ottaa käyttöön ilman sääntömääräystä. Edellytyksenä se, että sp. kaikkien käytettävissä. Vaatii aktiivista puheenjohtoa Menettelymuodot vapaat. Voidaan aloittaa sp-keskustelulla tai siirtyä suoraan päätösesitykseen. Tilanne selvin, kun on etukäteen kerrottu, milloin sähköposti on tulossa ja milloin tulee vastata.

73 Sähköpostimenettely Jos tehdään äänestysesitys ja kaikki hyväksyvät, ei synny ongelmia. Päätös kuitenkin syytä kirjata seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Jos joku ei vastaa sp-kyselyyn, syytä yrittää tavoittaa tämä muulla tavoin. Jos päätösvaltaisuusraja ylittyy, ei pasivisuus häiritse. Ortodoksisen opin mukaan kyse kirjallisesta päätöksenteosta, jossa ei voida äänestää. Jos äänestetään, voi tulla ongelmia, jos kanta muuttuu, kun se kirjataan myöhemmässä kokouksessa.

74 Puhelinkokous - etä Mahdollinen kuten sähköpostikokouskin Selkein tilanne se, että tilataan linja, jolla kaikki ovat tiettynä aikana. Videokokous niin ikään mahdollinen. Etäosallistuminen hallituksen kokouksessa avoinna. Ei ainakaan ilman pysyvää määräystä. Perustilanne siis se, ettei voi antaa ääntään etukäteen.

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Yhdistyslain muutokset 1.9.2010 1. Etäosallistuminen 2. Yksimielinen päätös 3. Hallituksen tehtävien selventäminen 4. Hallituksen jäsenen asuinpaikka 5. Velvollisuus

Lisätiedot

Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita

Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita -SEURAN SÄÄNNÖT - YHDISTYSLAKI Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein http://www.slu.fi/urheiluseuroille/julkaisut_ja_ tyokalut/seurajohtajan_kasikirja-paata/

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

Hyvä hallintomalli seurassa. Kari Lahti

Hyvä hallintomalli seurassa. Kari Lahti Seuraseminaari 28.11.2010 Lahti Hyvä hallintomalli seurassa Kari Lahti Hyvä hallintomalli SLU:n syyskokous hyväksyi Hyvä hallintomalli lajiliitossa 20.11.2010 Hyvä hallinto on seuran tarkoituksen toteuttamista

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut Asianajaja VT Erkki Pusa Hallituksen tehtävät Yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen hallituksen asema, tehtävät ja vastuu

Yhdistyksen hallituksen asema, tehtävät ja vastuu Yhdistyksen hallituksen asema, tehtävät ja vastuu Suvi Mauro Lakimies, OTK, PsM Otaniemi Yleiset periaatteet Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten Tarkoitus ei

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 9.4.2013 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

olla konkurssissa Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen

olla konkurssissa Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen HALLITUS (1/4) Yhdistyksellä on oltava hallitus Hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja Puheenjohtajan tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen, jonka kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu. SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola

Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu. SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola Yhdistyslain tarkistaminen Pääteemat: 1. Teknisten apuvälineiden käyttö yhdistyksen päätöksenteossa HUOM! päätöksenteon

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen Yhdistystoiminnan peruskurssi: Yhdistystoiminnan perusteet 27.1.2015 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen Illan aiheet Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt Yhdistyksen

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistys, ruotsiksi Piratpartiets

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys(,

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO LIIKUNNASSA 2.5. 2016

HYVÄ HALLINTO LIIKUNNASSA 2.5. 2016 2.5. 2016 Lähteitä: -Hyvä hallintotapa liikunta-alalla http://www.lts.fi/sites/default/files/article_attachment/hyva_hallintotapa_liikunta-alalla.pdf - Hyvä hallinto lajiliitossa http://www.sport.fi/system/resources/w1siziisijiwmtmvmtevmjuvmtdfmzvfmzdfnde2x0xhamls

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen Osakunta 1 (5) 22.09.05

Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen Osakunta 1 (5) 22.09.05 1 (5) 22.09.05 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on: Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen osakunta Viralliset nimilyhenteet ovat: EPOK, Epok Yhdistyksen kotipaikka on: Jyväskylä 2. Tarkoitus

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TNV. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

SJL:n valtuuston työjärjestys

SJL:n valtuuston työjärjestys 1 SJL:n valtuuston työjärjestys 1. Valtuuston tehtävät Valtuustolla on ylin päätösvalta liiton asioissa. Valtuuston tehtävistä säädetään yleisluontoisesti liiton säännöissä, mm. pykälissä 29 35. Tällä

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

Muutosehdotukset 28.2.2011 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Muutosehdotukset 28.2.2011 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTAORVOT RY SÄÄNNÖT RNO 182 521 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

28.1.2015 Järjestökoulutus I Jari-Pekka Kanniainen

28.1.2015 Järjestökoulutus I Jari-Pekka Kanniainen 28.1.2015 Järjestökoulutus I Jari-Pekka Kanniainen Yhdistoiminnan byrokratia 1 LUKU - Yleisiä säännöksiä 1 - Soveltamisala 2 - Soveltamisalan rajoitukset 3 - Kielletyt yhdistykset 4 - Luvanvaraiset yhdistykset

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1/5 OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun Lipottaret ry ja sen kotipaikka on Oulu 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland)

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland) ry:n säännöt Kuten hyväksytty NP Skype II:ssa 24.9.2013 1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on ry (myöhemmin ESN Finland) 1.2. ESN Finland on voittoa tavoittelematon, ei poliittinen, tunnuksellisesti

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälisen eläinlääketieteenopiskelijoiden järjestön Suomen jaosto ry ja sen lyhenne on IVSA Finland. Näissä säännöissä sitä kutsutaan jäljempänä nimellä Yhdistys.

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot