Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila"

Transkriptio

1 Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila

2 Toimivaltajaon perusteita Yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukset hierarkkisesti rinnakkaisia. Jos organisaatiossa valtuutettujen kokous, määriteltävä sen tehtävät Yhdistyksen kokous yleistoimivaltainen toisin kuin yhtiöissä Laissa mainittu asiat, joista päätettävä yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa

3 Toimivaltajaosta määrääminen YhdL 23 :ssä mainitut asiat Mahdollisuus määrätä säännöissä hallitukselle omaisuuden luovutusvalta Laissa tai säännöissä vahvistettu toimivaltajako on sitova Toimivaltajaosta määrättävä lähtökohtaisesti säännöissä Yhdistyksen sisäinen muutoksenhaku esim. jäsenen erottamisasiassa mahdollinen

4 Yhd.kokous / hallitus Hallitukselle voidaan antaa ohjeita rajoitetusti Useissa asioissa rinnakkainen toimivalta. Niissä voidaan järjestää myös alistamismenettely Kiireellisiä tilanteita varten ei ole rakennettu erityisjärjestelyjä toisin kuin OYL:ssa Taloushallinnossa otettava huomioon yhdistyksen koko. Useissa KKO-ratkaisuissa katsottu, ettei hallituksen toimivalta yllä henkilöjäsenyhdistyksissä pitkälle (esim. oikeudenkäyntiasiat)

5 Talousasioita Budjetti osoittaa osaltaan toimivaltaa hallitukselle, mutta ratkaisu saattaa silti olla niin merkittävä, ettei hallituksen toimivalta riitä Jäsenmaksuja koskeva päätös säännönmukaisesti yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle; alennuksia vain sääntöjen perusteella

6 Liiton ja jäsenyhdistyksen toimivaltajako Lähtökohtaisesti kumpikin tekee omat päätöksensä kumpikin on oma oikeussubjekti Jäsenyhdistysten toimintaa voidaan ohjailla mm. mallisäännöillä ja muilla standardeilla Jäsenyhdistyksen sääntömuutos voidaan sitoa liiton hyväksymiseen, jos tästä mainitaan alayhdistyksen säännöissä (YhdL27.4 ) Samaa mallia voidaan käyttää muissakin asioissa, ei kuitenkaan kaikissa

7 Liiton välineitä Alistaminen ei voi olla totaalista eikä se voi koskea esim. liitosta eroamista tai toiminnan lopettamista Liittoäänestys merkitsee sitä, että jäsenjärjestöporras sivuutetaan päätöksenteossa (esim. liittokokousedustajien valinta) Jäsenyhdistyksille voidaan asettaa velvollisuus antaa informaatiota toiminnastaan Jäsenyhdistysten säännöissä voidaan määrätä siitä, että liitto perii maksut ja tulouttaa osan jäsenyhdistyksille

8 Alistaminen Jäsenyhdistyksiä varten voidaan määrätä jäsenyhdistysten säännöissä lausunnon hankkiminen liitolta ennen päätöksentekoa. Tämä ei voi olla alaltaan totaalinen. Säännöissä voidaan määrätä myös lausunnon vaikutuksesta. Kysymys voi olla myös alistamisesta Jäsenyhdistysten velvollisuus noudattaa liiton sääntöjä koskee liittosuhdetta, ei liiton oikeutta määrätä jäsenyhdistysten päätöksistä.

9 Heikki Halila Tietoisku toiminnanjohtajille

10 Hallitus ja toimisto Hallitus edustaa yhdistystä ulospäin; tässä roolissa hallitus = yhdistys Kun hallitus samastuu yhdistykseen, hallituksen jäsenille on annettava kaikki yhdistystä koskeva tieto. Poikkeukset: tietosuoja (kuten sairaudet) ja halituksen jäsenen esteellisyys Tietoja on annettava muutenkin kuin

11 Kuka käskyttää toimistoa kokouksessa. Hallitus on toimiston henkilökuntaan nähden työnantajan edustaja. Lähiesimies on kuitenkin toiminnanjohtaja tai tätä hierarkkisesti alempana oleva esimies. Hallitus ei voi sivuuttaa toiminnanjohtajaa esimiesroolissa Hallituksen pj tai jäsen ei voi antaa käskyjä

12 Suhde henkilökuntaan henkilökunnalle ohi toiminnanjohtajan Henkilökunnan palkoista päättää hallitus kollektiivina. Päätös voidaan delegoida myös valiokunnalle Säännöissä voidaan määrätä siitä, että toiminnanjohtaja valitsee koko toimiston.

13 edustusvalta Mahdollista on mm. se, että hallitus tai työvaliokunta päättää henkilökunnan määrästä ja toiminnanjohtaja valitsee konttorihenkilökunnan Nimenkirjoitusoikeus perustuu sääntöihin. Sisäisesti voi olla syytä määrittää, missä asioissa nimen saa kukin kirjoittaa.

14 edustusvalta Yhdistyksen sisäisesti selvitettävä, missä asioissa tarvitaan toimielimen päätös ennen edustusvallan käyttämistä. Yhdistyksen sopijakumppanin tietoisuuteen ei normaalisti kuulu se, onko yhdistyksen sisäistä toimivaltajakoa noudatettu (ks. säätiöitä koskeva KKO 1993:60). Tärkeissä asioissa on syytä

15 Corporate governance? tuoda esiin päätöspöytäkirja. Yhdistystoimintaa varten ei ole olemassa omaa corporate governancea. Yhdistyskohtaisesti sellaista voi olla syytä kehittää. Esim. kuka antaa lausuntoja julkisuuteen. Kun yhdistystoiminta poikkeaa liiketoimintayksiköiden toiminnasta,

16 Toiminnanjohtaja toimivalla johdolla ei ole samanlaisia valtuuksia kuin osakeyhtiön toimitusjohtajalla Yhdistyksen toiminnanjohtaja ei ole toimielin (orgaani). Hän nauttii siksi työsopimuslain mukaista suojaa mm. erottamisessa.

17 Tj:n erottaminen Toiminnanjohtajankaan erottamiseen ei riitä luottamuspula. On annettava varoituksia ja dokumentoitava työnantajamenettely. Laittomasti irtisanotulla ei työhönpaluuoikeutta.

18 Jäsenluettelo Jäsenluettelon pitäminen on hallituksen vastuulla (YhdL 11 ) Toimisto käytännössä pitää luetteloa. Jokaisella jäsenellä (suora jäsenyys) on oikeus tutustua jäsenluetteloon (lain mukaan merkittävät tiedot) Tietojen antaminen sivullisille hallituksen päätöksellä tai yhdistyksessä vahvistetussa

19 Jäsenluettelo järjestyksessä. Luetteloon merkittävillä tiedoilla on oltava yhteys ja tarpeellisuus yhdistyksen toiminnan kannalta Ammattiliitto ei saa antaa jäsenluettelotietoja puolueille. Sen sijaan voidaan päättää, että informaatiota lähetetään yhdistyksen kuoressa (esim. suoramarkkinointia)

20 Tietojen luovuttaminen Liitto ei saa luovuttaa jäsenyhdistyksiltä saamiaan tietoja ulkopuolisille Tietoja toimielinten pöytäkirjoista saa vain ao. toimielimeen kuuluva. Hallituksen jäsen saa kuitenkin tietoja yhdistyksen ja valtuutettujen pöytäkirjoista Tarvittaessa on neuvoteltava, mitä tietoja

21 Informaatio kysyjille annetaan. Henkilökunnan palkkoja ei ulkopuolisille eikä lähtökohtaisesti hallituksen jäsenten osallistumisaktiviteettia kokouksiin, ellei erikseen päätetty julkistamisesta. Tilintarkastusvelvollisuus säilyy ennallaan. Pieniin yhdistyksiin tulossa uusi instituutio: hallinnon tarkastus.

22 Heikki Halila Yhdistyksen talouden perusteet RAY

23 Vahingonkorvaus VASTUU YHDISTYKSELLE Hallituksen jäsen ja toimihenkilö on velvollinen korvaamaan yhdistykselle tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon Syy-yhteyden näyttäminen toiminnan tai toimimattomuuden ja vahingon välillä

24 Vastuuvapaus Jos yhdistyksen tai valtuutettujen kokous myöntää vastuuvapauden, kukaan ei voi vaatia näiltä korvausta. Edellytys: vahingon aiheuttaminen tiedossa vastuuvapautta myönnettäessä Miten kerrotaan taseen ulkopuoliset vastuut kuten takaukset tai yrityskauppavastuut?

25 Vahinko ulkopuolisille Työntekijäaseman etu: kanavointi VASTUU JÄSENELLE JA ULKOPUOLISELLE YhdL 39.1 : Hallituksen jäsen ja toimihenkilö on velvollinen korvaamaan yhdistyksen jäsenelle tai muulle henkilölle yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla aiheuttamansa vahingon.

26 Vahinko ulkopuoliselle Mikään vastuuvapaus ei vapauta tältä vastuulta Peruste: rikottu yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen nimenomaista kohtaa. Yleisen huolimattomuuden perusteella ei korvausvastuuta (KKO 2005:141): vastuu jääkiekkoseurassa sosiaaliturvan vajeesta ei syntynyt

27 Vastuu ulkopuoliselle hallituksen jäsenille eikä toimihenkilöille. Ei ollut rikottu YhdL:a tai sääntöjä Konkurssi ei aiheuttanut vastuuseen lisäpiirteitä Yhdistyksen jäsen voinee vedota palveluiden saamatta jäämiseen, jos ovat sääntöperusteisia, tai yhdenvertaisuuden rikkomiseen

28 vakuutus Vastuu ulkopuolisille voi syntyä myös VahL:n kautta tahallisen rikoksen kautta (esim.petos) Vastuuvakuutus hallituksen jäsenelle ja toimihenkilölle. Verrattain tavallinen säätiöissä.

29 Yhdistyksen vastuu Yhdistys vastuussa ulkopuoliselle sopimusvastuun perusteella niin kuin muutkin oikeussubjektit. Vastuu vahingonkorvauslain perusteella ulkopuolisille; varallisuusvahingot vain erityisin perustein Korostunut vastuu yleisötilaisuuksista

30 Korvausvastuun perusta Korvausvastuu yhdistykselle syntynyt usein siitä, että hallitus on ryhtynyt toimiin, joihin sillä ei ole ollut toimivaltaa Esim.: milloin hallitus voi palkata asianajajan tai myöntää lainan? Tappiollinen liiketoiminta, joka ei perustu sääntöihin, voi aiheuttaa vastuun Hallituksella vastuu henkilökunnan

31 vastuunjako valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä Vastuu voi syntyä mm. jäsenmaksujen perimisen laiminlyönnistä Vastuunjako: korostunut vastuu niille, jotka hoitivat talousasioita ja joilla taloudellista koulutusta (KKO 1982 II 103) Vastuu jaoston toiminnasta kohdistui vain

32 Vastuulta välttyminen jaoston jäseniin, kun valvontavelvollisuutta ei ollut laiminlyöty (KKO 1987:122) Jos ei osallinen päätöksenteossa eikä täytäntöönpanossa, ei vastuuta Vastuuta voidaan sovitella Hallituksen jäsenen yleinen asema: vastuu yhdistykselle ja sen edusta huolehtiminen

33 roolikuva Hallituksen jäsen ei voi vetäytyä kokonaisvastuusta tai huolehtia vain jäsenyhdistyksen tai sidosryhmänsä edusta

34 Sijoitustoiminta Sijoitustoimintaa varten voi olla oma sisäinen normisto: lain ja sääntöjen noudattaminen Sijoitustoimintaa varten voi olla valiokunta, jolla valtuudet tiettyyn euromäärään. Ratkaisut voidaan hyväksyttää myöhemmin hallituksessa Yhdistys voi yhtiöittää liiketoimintaansa,

35 liiketoimintapäätös jolloin sitä ei lueta sen omaksi toiminnaksi (välillinen liiketoiminta) Jos liiketoiminnan muuttaminen edellyttää sääntömuutosta, on säännöt muutettava ensin (esim. säännöissä edellytetään tiettyä liiketoimintaa ja toiminto myydään kilpailukieltolausekkein)

36 Omaisuuden myynti Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että hallitus voi myydä, vaihtaa tai kiinnittää yhdistyksen omaisuutta Muuten: Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa päätettävä kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä tai toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta (YhdL 23 )

37 luovutustoimet Toimitilojen vaihtaminen voi olla tällainen, ei kuitenkaan, jos ei vaikutusta toimintaan Merkittävä luovutus voi olla toiminnan yhtiöittäminen tai säätiöittäminen. Suuret lahjoitukset voivat myös vaatia kokouspäätöstä. Talousarvio voi antaa tukea hallituksen valtuutuksille.

38 YhdL 27 Omaisuuden pääosan luovuttamisesta tehtävä päätös yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa ja ¾ enemmistöllä, jollei säännöissä muuta määrätä (YhdL 27 ). Hallituksen valtuudet YhdL 23.2 :n perusteella menevät kuitenkin tämän lainkohdan edelle. Omaisuuden ostamisesta ei ole laissa

39 luottopäätökset erikseen säännöksiä. Hallituksen valtuudet riittävät pitkälle, samoin valiokunnankin, jos niin määrätty. Luoton myöntäminen läheistaholle ongelmallinen päätös. Vaaditaan helposti yhdistyksen kokouksen päätös. Takausvastuuseen vain läheistahon kanssa perustellusta syystä.

40 Vakavaraisuustaso Yhdistys saa tuottaa voittoa, perustuupa tämä mihin tahansa: sijoitustoiminnan tuottoihin, liiketoimintaan, lahjoituksiin tai ylipäätään siihen, että tuloja on enemmän kuin menoja. Jos yhdistyksellä ei ole riittävästi toimintaa suhteessa tulonmuodostukseen, yleishyödyllisyys voi olla vaarassa. Yhdistyksen tavoitteena ei kuitenkaan ole ylijäämän tuottaminen vaan aatteen edistäminen

41 Tappion sietäminen Yhdistys voi olla tappiollinen, niin kauan kuin tappiollisuus on hallinnassa. Tappiollisuuden ei kuitenkaan tule olla rakenteellista. Tuen saaminen ulkopuolisista varoista voi perustua illuusioon. Tämä otettava huomioon korvausvelvollisuutta arvioitaessa. Hallituksen on huolehdittava yhdistyksen vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Vakavaraisuusarvioinnissa otettava huomioon velanhoito ja investoinnit.

42 Raportit Hallituksen on vastattava siitä, että yhdistyksessä on hoidettu kirjanpidosta ja valmistettu tilinpäätös. Hallituksen on huolehdittava, että yhdistyksen hallinto pystyy tuottamaan lakisäteiset ja tarpeelliset vapaaehtoiset raportit. Konsernitilinpäätöksen laatiminen, jos se edesauttaa kokonaisuuden hallintaa paremmin kuin erilliset tilinpäätökset Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen. Jokaisen nimeä ei tarvita (päätösvaltaisuusraja).

43 Kertomukset Suurehkoissa yhdistyksissä laadittava lakisääteinen toimintakertomus. Se keskittyy yhdistyksen talouteen. Vuosikertomus sisältää yhdistyksen aatteellista toimintaa koskevan katsauksen. Käytännössä nämä hyvin usein yhdistetään. Mitä läpinäkyvämpää raportointi on, sitä vähemmän on pelkoa siitä, että vastuuvapauspäätös revitään auki. Miten kerrotaan taseen ulkopuolisista vastuista kuten takauksista?

44 Budjetti Budjetti ei ole yhdistyksissä lakisääteinen. Se on tarpeen merkittävissä järjestöissä ja voi perustua myös sääntöihin. Yhdistyksellä voi olla taloussääntö, jossa mm. määritellään valtuudet budjetin alittamiseen tai ylittämiseen (mihin vaaditaan hallituksen päätös). Budjetissa tulisi varautua yllätyksiin. Budjetti saa olla alijäämäinenkin.

45 Budjetin vaikutuksia Budjetti on syytä valmistella yhteistyössä toimivan johdon ja hallituksen johdon kanssa. Talousraportoinnissa on keskeisellä sijalla budjetin seuranta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on hyvä olla vertailu budjettiin ja budjetissa vertailu edellisen vuoden tilinpäätökseen. Budjetin eroanalyysin tekee toiminnanjohtaja Budjetin oltava sopusoinnussa toimintasuunnitelman kanssa. Budjetistakin on ilmettävä, miltä osin toiminnan volyymi muuttuu.

46 Hallituksen on tunnistettava toiminnan riskit, ei vain taloudelliset vaan myös aatteellisen puolen riskit kuten maine rahoittajien piirissä. Hallitus on vastuussa sisäisestä valvonnasta. Toimivaltajako hankinnoissa, pankkitilien käyttöoikeudessa, henkilökunnan palkkauksessa, laskujen hyväksymisessä, sopimuksenteossa jne. Vaarallisia työyhdistelmiä vältettävä. Keinona mm. raportointi.

47 Talouslukuraportointi Raportoinnista toimintavuoden ajalta ei ole laissa säännöksiä. Riippuu toiminnan laajuudesta, tuleeko välitilinpäätöksiä ja annetaanko omaisuusraportteja vuoden aikana. Esim. Lakimiesliitossa 10 vuotta sitten kerran kuussa. Jos merkittävää omistusta pörssiyhtiössä, tulevat voimaan sisäpiirisäännöt. Kaikkea keskeneräistä ei tarvitse kertoa koko hallitukselle.

48 Esimerkkinä talouslukujen valaisevuudesta rahastot. Ulkopuolisten antama omakatteinen rahasto kuten stipendirahasto ei ole yhdistyksen omaa rahaa. Yhdistyksellä voi olla esim. työtaistelurahasto, jonka varat ovat toimitilan seinissä.

49 Tilin- tai toiminnantarkastus Yhdistyksessä on oltava tilintarkastus (auktorisoidut) tai toiminnantarkastus (maallikot). Tilintarkastukseen voi olla suuressa järjstössä hyvä ottaa mukaan luottamusmiesjohtoa keskustelemaan Tilintarkastus ei korvaa hallituksen valvontatehtävää Tilintarkastus kohdistuu mös hallintoon mutta on pääosin laillisuustarkastusta

50 Hyvä yhdistyshallinto Yhdistyksille toisin kuin yhtiöille ja säätiöille ei ole vahvistettu hyvän hallintotavan koodia. Yhdistykset ovat keskenään varsin erilaisia. SLU:ssa vahvistettu hyvän lajiliiton hallinnon periaatteet. Urheilusidonnaisia kohtia, mutta paljon hyödynnettävää muihin suuriin järjestöihin. Saatavissa SLU:n verkkosivuilta

51 Kokousmenettely. Yhdistyksen kokous RAY Heikki Halila

52 Yhdistyksen kokousmenettely Valmistelutoimet: koollekutsuminen. Kokous pidetään, kun kokous itse tai hallitus niin päättää tai vähemmistön vaatimuksesta Kuka voi kutsua kokouksen koolle: hallitus tai lääninhallituksen kautta kokousta vaatinut Kokouskutsu: määräajat, kutsun sisältö, lain ja sääntöjen noudattaminen

53 Valmistelutoimet Rekvisiitan hankkiminen kokouspaikalle Sihteeristön ohjeistaminen Kokouspuheenjohtajavalintaan valmistautuminen: äänioikeutettu kokousedustaja vai ulkopuolinen Pj-nuottien valmistelu, jos tärkeä kokous Pj:n tehtävät: lain ja sääntöjen tulkitseminen (yksin), järjestyksen säilyminen, jäsenoikeuksien kunnioittaminen, pätöksenteon varmistaminen

54 Kokouksen avaa hallituksen pj, ellei säännöistä muuta johdu Suositus: avaajan toimesta todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä valitaan kokouspj Kokous voi vaihtaa pj:n ja jopa siirtyä toiseen paikkaan, mutta paikan vaihto kesken kokouksen edellyttää selkeää tilannetta

55 Asiakohdan avaaminen Pj avaa asiakohdan ja pyytää sitä koskevaa esittelyä (etukäteen sovittu henkilö) Pj avaa keskustelun. Keskustelua ei voida kieltää, mutta ryhmät voivat keskenään sopia menettelytavoista, jotka kokous hyväksyy. Erityispuheenvuoroja: työjärjestys- ja repliikkipuheenvuoro (myönnetään heti), välihuuto (reagointi), lykkäysehdotukset. Keskustelun rajoittaminen: aika, henkilöt (ei uusia)

56 Päätöksenteko Keskustelun jälkeen ei enää voida tehdä uusia ehdotuksia. Ehdotusten toteaminen, tarkistaminen ja yhdistäminen Lain, sääntöjen ja hyvän tavan vastaiset ehdotukset hylätään. Kannattamattomat ehdotukset hylätään; monijäsenisen toimielimen ehdotus on kannatettu ehdotus Ehdotus voi olla myös asian lykkääminen tai hylkääminen Pj tiedustelee, onko hän tulkinnut ehdotukset oikein

57 Ei äänestystä Pj varaa mahdollisuuden lähellä olevien ehdotusten yhdistämiseen Tässä vaiheessa ei kukaan voi vetää ehdotustaan takaisin ilman yksimielisyyttä Jos jäljellä vain yksi ehdotus, tämä todetaan päätökseksi. Päätös on syntynyt ilman äänestystä, mutta se ei ole välttämättä yksimielinen. Yksimielisyys voidaan todeta erikseen.

58 Koeäänestys Pj voi yrittää nopeuttaa kokousta koeäänestyksellä. Sen toimittaminen edellyttää kokouksen suostumusta. Koeäänestyksessä ei lasketa ääniä vaan pj tekee mahdollisesti ääntenlaskijoiden avustamana arvion siitä, onko tarvittava enemmistö olemassa Jos kokous yksimielisesti hyväksyy koeäänestyksen tuloksen, ei varsinaista äänestystä tule.

59 Normaali äänestys Normaalissa äänestyksessä selvitetään ääniä laskemalla tulos Vaadittava enemmistö: pääsääntö yli puolet annetuista äänistä. Säännöissä erilaisia enemmistömäärityksiä, jotka yleensä epämääräisiä; enemmistö, yksinkertainen enemmistö ym. Enemmistö lasketan annetuista äänistä: hyväksytty ääni puolesta tai vastaan. Muistettava, onko määräenemmistövaatimusta

60 Tapoja päätöksen hakemisessa Asetetaan vastakkain ehdotuksia, kunnes on jäljellä kaksi ehdotusta, joista toinen tavallisesti ns. pohjaehdotus. Tasaäänitilanteessa ratkaisee pj:n ääni Pj voi yrittää nopeuttaa kokousta lyhyellä äänestystavalla: yksi ehdotus vastaan kaikki muut. Se voi tuoda lopullisen päätöksen tai olla isku ilmaan vailla mitään tulosta. Pj ilmoittaa, mikä on kokouksen päätös

61 Vaalit Henkilön valitseminen Vaalitavasta on määrättävä säännöissä. Kokous ei voi päättää asiasta erikseen Enemmistövaali pääsääntö kokouksessa Enemmistövaalissa vaaditaan joko suhteellinen enemmistö (lain pääsääntö) tai ehdoton enemmistö (hyödyllinen, kun vaalitaan vain yksi henkilö)

62 Enemmistövaalin toimittaminen Jos valitaan vain yhtä henkilöä, voidaan toimittaa avoin äänestys (kättä nostamalla tai vastaavaa) Aina voidaan toimittaa suljettu äänestys kokouksen niin päättäessä Säännöissä tai työjärjestyksessä voi olla määräyksiä vaalin toimittamisesta esim. suljettuna

63 Vaali yksitellen ja kootusti Yhdellä kertaa voidaan valita vain samantasoisiin tehtäviin ja näin on myös tehtävä. Hallituksen rivijäseniä ei siten voida valita yksitellen, m utta taloudenhoitaja, sihteeri ym. valitaan yksitellen samoin ne, joihin kohdistuu jokin jokin kelpoisuusvaatimus (esim. tietyn jäsenyhdistyksen edustaja)

64 Ehdotukset Lippuäänestyksessä kukin kirjoittaa enintään niin monta nimeä kuin on valittavia Vastaehdotuksen ei tarvitse olla täysi lista. Jos valitaan kymmenen henkilöä ja joku on ehdottanut kymmenen henkilöä, voi joku toinen ehdottaa vielä yhdettätoista ilmoittamatta, kenelle tämä on vastaehdokas Osa voidaan valita yksimielisesti, muta tämä vaatii toteamuksen

65 Hyväksyttävät äänet Jokainen hyväksyttävä nimi äänestyslipussa saa yhden äänen Myös vajaa lippu hyväksytään. Jos nimiä on liikaa, lippu hylätään. Saa äänestää myös henkilöä, jota ei ole ehdotettu tai jota ei ole kannatettu

66 Suhteellinen vaali Säännöissä on määrättävä suhteellisen vaalin tapa. Pitkien listojen malli (Ruotsin eduskuntavaalit): äänestetään koko listaa Eduskuntavaalien malli: äänestetään listalla olevaa henkilöä Henkilökohtainen suhteellinen vaali: nimet haluttuun järjestykseen ensimmäiselle yksi ääni, toiselle puolikas, kolmannelle kolmasosa jne

67 Hallituksen päätöksenteko Laissa ei säännöksiä muusta kuin esteellisyydestä Laissa ei näin vaadita päätöksentekoa kokouksessa Ilman sääntömääräyksiäkin päätöksiä voidaan tehdä myös teknisiä välineitä käyttäen ilman kokousta On kuitenkin varminta vahvistaa myöhemmin kokouksessa esim. sähköpostitse syntyneet päätökset

68 Kokousmenettely säännöissä Säännöissä tai työjärjestyksessä voidaan määrätä hallituksen päätöksenteosta Esimerkkejä: kokouksen koollekutsumiseen, koollekutsumisaika ja tapa, vaadittavat enemmistöt, pöytäkirjaaminen ja pöytäkirjan tarkastaminen

69 HALLITUS. Kokousmenettely RAY Heikki Halila

70 Päätöksentekotavat Laissa ei säädetty hallituksen päätöksentekotapoja Päätöksenteosta voidaan määrätä laajasti säännöissä tai työjärjestyksessä. Esim. päätösvaltaisuusraja: jos ei muuta määrätty, puolet jäsenistä paikalla. Jos hallitus vajaalukuinen ja tekee päätökset yksimielisesti, voidaan jälkikäteen hankkia hyväksyntä poissa olleilta ja saavuttaa näin päätösvaltaisuusraja. Tätä ei tule ottaa tavaksi. Jos ei muuta määrätty tai päätetty, päätökset tehdään kokouksessa. Kokouksessa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä (ks. Riitesuo, Yhdistyksen hallituksen kokousmenettely, 1996) esim. äänestykset, eriävä mielipide. Esteellisyys YhdL 37.

71 Kokousmenettely Pöytäkirjan pitäminen kuuluu hallituksen huolellisuusvelvollisuuteen, vaikkei laissa säädetty nimenomaisesti. Lähtökohta: päätöspöytäkirja, jossa voidaan käyttää liitteitä Pöytäkirjan tarkastamisessa eri vaihtoehtoja. Päätös voidaan tehdä yksimielisesti, jolloin ei tarvitse noudattaa kutsu- ym. Määräyksiä

72 Sähköpostimenettely Voidaan ottaa käyttöön ilman sääntömääräystä. Edellytyksenä se, että sp. kaikkien käytettävissä. Vaatii aktiivista puheenjohtoa Menettelymuodot vapaat. Voidaan aloittaa sp-keskustelulla tai siirtyä suoraan päätösesitykseen. Tilanne selvin, kun on etukäteen kerrottu, milloin sähköposti on tulossa ja milloin tulee vastata.

73 Sähköpostimenettely Jos tehdään äänestysesitys ja kaikki hyväksyvät, ei synny ongelmia. Päätös kuitenkin syytä kirjata seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Jos joku ei vastaa sp-kyselyyn, syytä yrittää tavoittaa tämä muulla tavoin. Jos päätösvaltaisuusraja ylittyy, ei pasivisuus häiritse. Ortodoksisen opin mukaan kyse kirjallisesta päätöksenteosta, jossa ei voida äänestää. Jos äänestetään, voi tulla ongelmia, jos kanta muuttuu, kun se kirjataan myöhemmässä kokouksessa.

74 Puhelinkokous - etä Mahdollinen kuten sähköpostikokouskin Selkein tilanne se, että tilataan linja, jolla kaikki ovat tiettynä aikana. Videokokous niin ikään mahdollinen. Etäosallistuminen hallituksen kokouksessa avoinna. Ei ainakaan ilman pysyvää määräystä. Perustilanne siis se, ettei voi antaa ääntään etukäteen.

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne

VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne Timo Reko timo.reko@msl.fi Asian käsittely Asian käsittelyn vaiheilla tarkoitetaan niitä menettelyjä, miten kokouksessa toimitaan

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Äänestys ja enemmistön käsitteet. Timo Reko

Äänestys ja enemmistön käsitteet. Timo Reko Äänestys ja enemmistön käsitteet Timo Reko timo.reko@msl.fi Äänestys Asiakysymyksissä suoritetaan äänestys, mikäli kokouksessa esitetään yksi tai useampi kannatettu vasta- tai muutosehdotus hallituksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu. SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola

Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu. SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola Yhdistyslain tarkistaminen Pääteemat: 1. Teknisten apuvälineiden käyttö yhdistyksen päätöksenteossa HUOM! päätöksenteon

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO LIIKUNNASSA 2.5. 2016

HYVÄ HALLINTO LIIKUNNASSA 2.5. 2016 2.5. 2016 Lähteitä: -Hyvä hallintotapa liikunta-alalla http://www.lts.fi/sites/default/files/article_attachment/hyva_hallintotapa_liikunta-alalla.pdf - Hyvä hallinto lajiliitossa http://www.sport.fi/system/resources/w1siziisijiwmtmvmtevmjuvmtdfmzvfmzdfnde2x0xhamls

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan perusteet. Lasse Heikkilä & Mari Kröger JYY

Yhdistystoiminnan perusteet. Lasse Heikkilä & Mari Kröger JYY Yhdistystoiminnan perusteet Lasse Heikkilä & Mari Kröger JYY Lasse Heikkilä JYYn hallituksen puheenjohtaja 2016 JYYn hallituksen vpj ja jäsen 2015 Fokus ry:n pj 2014 Fokus ry:n tapahtumavastaava 2013 SYY

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alue on Järvenpään

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Tämän lain toiminnantarkastusta

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari 1 KOKOUSTAITO 2 Miksi kokoonnutaan? Keskustelemaan yhteisistä asioista Tekemään päätöksiä Kokoustekniikka kannattaa tuntea, jotta

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Invalidiliitto ry. Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma. Järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE ry SOSTE

Invalidiliitto ry. Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma. Järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE ry SOSTE Invalidiliitto ry Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma Järjestölakimies Anneli Pahta, ry 1 Sisällys 1. Järjestön hyvä hallinto Hyvän hallinnon käsitteestä Hyvän hallinnon periaatteet Miksi hyvä hallinto

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. XXVII PUOLUEKOKOUKSEN ESITYSLISTA 18.-19.5.2007 PUOLUEHALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET SÄÄNTÖJEN 10 :N MUKAISEEN ESITYSLISTAAN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot