SÄÄNNÖT YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa."

Transkriptio

1 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys voi toimia asiantuntijana luonnollisille jajuridisille henkilöille sekä erinäisille yhteisöille jajärjestää näille jousiammunnan ohjausta ja muuta vastaavaa jousiammuntaan liittyvää toimintaa voittoa tuottamatta. Yhdistys edustaa jäseniään mahdollisuuksien mukaan jousiammuntaan liittyvässä toiminnassa, kuten jousiammuntakilpailuissa, liittokokouksissa sekä muissa jousiammuntaan ja Nuoli-Haukat r.y.:n liittyvissä edustustilaisuuksissa. Yhdistys pitää harjoituksia jajärjestää mahdollisuuksien mukaan kilpailuja. Yhdistys voi hankkia välineitä jäsentensä käyttöön yhdistyksen taloudellisten realiteettien puitteissa. Yhdistys voi taloutensa tueksi tai muuten yhdistystä hyödyttävästijärjestää arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistyksen toimintavuosi on yksi (1) kalenterivuosi. 4 Toiminta- ja tilivuosi Yhdistyksen tilivuosi on sama kuin edellä mainittu toimintavuosi, yksi (1) kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajalie, jonka tulee palauttaa se viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. JÄSENYYS 5 Jäsenistö Yhdistyksen jäsenistö koostuu harrastaja-, kunnia- ja kannatusjäsenistä. 6 Harrastajajäsenet

2 2(5) Harrastajajäseneksi voi hakea täysivaltainen luonnollinen henkilö tai vajaavaltainen luonnollinen henkilö, jolla on huoltajan tai muun edunvalvojan kiijallinen suostumus. Jäsenyyden vahvistaa yhdistyksen hallitus yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Harrastajajäsen voi osallistua kaikkeen yhdistyksen toimintaan lain sallimissa rajoissa 7 Kunniajäsenet Kunniajäsenyys voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle erityisen ansioituneesta toiminnasta Nuoli-Haukat r.y.:n tai jousiammunnan hyväksi. Kunniajäsenyyden vahvistaa yhdistyksen kokous kaksi kolmasosa (213) äänten enemmistöllä. Kunniajäsen voi osallistua kaikkeen yhdistyksen toimintaan lain sallimissa rajoissa 8 Kannatusjäsenet Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa luonnollinen tai juridinen henkilö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jolla ei ole laillisia esteitä kuulua yhdistykseen. Kannatusjäsenyyden myöntää yhdistyksen hallitus yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 9 Jäsenmaksut Harrastajajäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksu seuraavalle toimintavuodelle vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa. Mikäli yhdistyksen syyskokouksessa ei voida vahvistaa seuraavan toimintavuoden jäsenmaksuja, tulee kyseiset jäsenmaksut vahvistaa ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa yhden (1) kuukauden kuluessa yhdistyksen syyskokouksesta. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. 10 Eroaminen Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa, jonka pöytäkirjaan asia tulee kirjata. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, kun hän ei ole yhteen (1) vuoteen maksanut hänelle osoitettua jäsenmaksua. Eron vahvistaa yhdistyksen hallitus yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 11 Erottaminen Yhdistyksen jäsen, joka on tarkoituksellisesti toiminut yhdistyksen sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti tai aiheuttanut toiminnallaan tahallaan huomattavaa vahinkoa yhdistykselle, voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

3 12 Erottamismenettely 3(5) Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteel1inen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. PÄÄTÖSVALTA JA PÄÄTÖKSENTEKO 13 Päätösvallan käyttö Yhdistyksen ylin päätösvalta kuuluu yhdistyksen kokoukselle, jossa jokaisella harrastaja- ja kunniajäsenellä on yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa käytetään avointa äänestystä tai suljettua lippuäänestystä, mikäli yksikin äänivaltainenjäsen sitä vaatii. Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Ääntenjakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Yhdistyksen arkipäivän hallinnollisista ja toimeenpanevista tehtävistä vastaa yhdistyksen hallitus. Hallituksen päätehtäviin kuuluu: a) Yhdistyksen asioiden yleinen hoito b) Kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpano c) Yhdistyksen talouden hoito d) Kokouksen koollekutsuminen e) Jäsenluettelon ylläpitäminen 14 Hallitus Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kaksi (2) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa puheenjohtajavaalilla ja hallitus syyskokouksessa hallituksenvaali11a. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen tilikausi. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä (4) sen jäsenistä on läsnä. Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 15 Edustus Yhdistys voi asettaa hallituksen päätöksellä yhdistyksen edustajaksi edustustapahtumiinja -tilanteisiin jäsenistään vähintään yhden (1) tai useamman näiden suostumuksella. Kyseisille edustajille myönnetään tapahtumakohtaisesti yhdistyksen äänenkäyttöoikeus.

4 16 Nimenkirjoitusoikeus 4(5) Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä sekä sihteerin estyneenä ollessa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä. 17 Yhdistyksen kokous Yhdistys pitää toimintavuotensa aikana kaksi (2) sääntömääräistä yhdistyksen kokousta, kevät- ja syyskokouksen. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai vähintään yksi kymmenesosa (1ho) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kysymykset, jotka ovat tarkoitettu käsiteltäväksi joko syys-, kevät- tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24 määräykset, on jätettävä kolme (3) päivää ennen kokousta hallitukselle. Näitä asioita voidaan ilman ennakolta tehtyä ilmoitustakin käsitellä kulloinkin koolla olevassa kokouksessa 'Muut mahdolliset esille tulevat asiat' -kohdassa mikäli kaikki läsnäolijat siihen suostuvat. Yhdistyksen Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa, jossa käsitellään seuraavat asiat: a) Esitetään edellisen vuoden vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus b) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta edelliseltä tilikaudelta c) Muut mahdolliset esille tulevat asiat. Yhdistyksen Syyskokous pidetään marraskuussa, jossa käsitellään seuraavat asiat: a) Kevätkauden katsaus b) Talvikauden suunnitelmat c) Suoritetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vaali d) Suoritetaan sihteerin, rahastonhoitajanja muiden hallituksen jäsenten vaali e) Suoritetaan yhden (1) varsinainen ja yhden (1) varatilintarkastajan vaali seuraavalle toimikaudelle f) Jäsenmaksujen vahvistaminen seuraavalle toimintavuodelle g) Hyväksytään talousarvio uudelle, kuluvalle tilikaudelle h) Muut mahdolliset esille tulevat asiat. 18 Koollekutsuminen Yhdistyksen hallituksen tulee kutsua yhdistyksen kokoukset koolle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsusta tulee käydä ilmi kokouksen tarkka paikka ja aika, missä kokous pidetään sekä kokouksen asialista. 19 Sääntömuutokset Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa ja niihin vaaditaan vähintään kolme neljäs osa (~) läsnä olevien äänestykseen osallistuvien jäsenten äänistä.

5 20 Yhdistyksen purkaminen 5(5) Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, vähintään neljä viides osa (4/5) äänten enemmistölläja vahvistettava yhdistyksen kokouksessa, viimeistään 30 päivää myöhemmin, samalla neljä viides osa (4/5) äänten enemmistöllä. 21 Yhdistyksen omaisuuden jako Siinä tapauksessa, että yhdistys purkaantuu, määrää yhdistyksen kokous vähintään neljä viides osa (4/5) ääntenenemmistöllä yhdistyksen varat tässä kokouksessa päätetylle jousiammuntaa tukevalle rekisteröidylle yhdistykselle. Saavutetut jäsenoikeudet ovat säilyvät. 22 Jäsenoikeus

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt

TUL:n seurojen mallisäännöt TUL:n seurojen mallisäännöt Seurojen mallisäännöt hyväksytty TUL:n 24. liittokokouksessa Kemissä 27.5.2014 Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.10.2002 Ennakkotarkastuksen jälkeen

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Naantalin Purjehdusseura ry ja sen kotipaikka on Naantalin kaupunki. Näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on ry. Seuran kotipaikka on. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii Suomen

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013.

Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013. 1 RADIOMEDIA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013. RADIOMEDIA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry TEHYN Vihdin AMMATTIOSASTON SÄÄNNÖT Yhden kokouksen malli 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry Yhdistyksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot