Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja Merkitty yhdistysrekisteriin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005."

Transkriptio

1 Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja Merkitty yhdistysrekisteriin Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja toimialueena Lappeenrannan kaupunki ympäristökuntineen. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää Lappeenrannan ja sen ympäristökuntien kuvataiteiden kehitystä, toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä valvoa jäseninään olevien kuvataiteen harjoittajien ammatillisia etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 1. Järjestää kokous-, juhla-, esitelmä- ja taidenäyttelytilaisuuksia, ylläpitää Lappeenrannan Lasten ja Nuorten kuvataidekoulua, ja järjestää muuta opetustoimintaa kuvataiteellisen tason kehittämiseksi ja harrastuksen lisäämiseksi sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. 2. Jakaa käytettävissään olevista varoista apurahoja ja stipendejä. 3. Pitää yhteyttä alan muihin järjestöihin. 3 Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys jäseniensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä omistaa kiinteää omaisuutta. 4 Jäsenyyttä koskevat määräykset: 1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa kuvataiteen edistämisestä kiinnostunut henkilö, kuvataiteen harrastaja tai harjoittaja. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen tarkoitusperiä tukeva yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. 2. Kunniajäseniksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen tarkoitusperien edistämisessä erikoisesti ansioituneita henkilöitä. 3.Yhdistyksen varsinainen jäsen ja kannatusjäsen on velvollinen maksamaan vuosittain syyskokouksen päättämän jäsenmaksun yhdistyksen hallituksen määräämänä ajankohtana. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahdentoista (12) kuukauden kuluessa hallituksen määräämän ajankohdan päättymisestä lukien, voi yhdistys katsoa

2 jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 4. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 5 Hallintoelimet: Yhdistyksen hallintoelimenä toimii yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 6 Yhdistyksen kokoukset: Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Ylimääräiseen kokoukseensa yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta tai milloin vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka tarkastusta suorittamaan valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Kiireellisissä tapauksissa voidaan päätös ja pöytäkirja sen osalta tarkastaa samassakin kokouksessa. Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan jäsenille joko kirjallisesti tai hallituksen päätöksen mukaisesti ilmoittamalla ainakin yhdessä (1) Lappeenrannassa ilmestyvässä sanomalehdessä. Kevät-, syys- ja ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. 7 Kevätkokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen helmikuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijain valinta. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Esitetään yhdistyksen ja kuvataidekoulun toimintakertomukset edelliseltä vuodelta ja päätetään niiden vahvistamisesta. 5. Esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto. 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 7. Päätetään yhdistyksen hallituksen esittämistä asioista. 8. Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle esittämistä asioista.

3 8 Syyskokous. Yhdistyksen syyskokous pidetään syksyllä ennen joulukuun ensimmäistä (1.) päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijain valinta. 3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Päätetään yhdistyksen ja kuvataidekoulun toimintasuunnitelmien vahvistamisesta seuraavalle toimintavuodelle. 5. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle. 6. Vahvistetaan seuraavan vuoden meno- ja tuloarvio. 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi. 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 9. Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. 10. Päätetään yhdistyksen hallituksen esittämistä asioista. 11. Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen jäsenten kokoukselle esittämistä asioista. 9 Hallitus. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsemina yhdeksi kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä, joista yksi jäsen pyritään valitsemaan siten, että hän edustaa Lappeenrannan Lasten ja Nuorten kuvataidekoulun opettajia ja yksi oppilaiden vanhempia. Hallituksen kahdeksasta jäsenestä neljä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määrätään arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeelliset virkailijat. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä (4) hallituksen jäsentä on saapuvilla. Hallitus ratkaisee käsiteltävät asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenevät tehdyt päätökset ja mahdollisesti tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirja tarkastetaan samassa tai seuraavassa kokouksessa, tai valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 10 Yhdistyksen hallituksen velvollisuus on: 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyslain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen

4 kokousten päätösten mukaisesti ja yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi. Vastata Lappeenrannan Lasten ja Nuorten kuvataidekoulun hallinnosta ja taloudesta kuvataidekoulun johtosäännön edellyttämällä tavalla. 2. Käsitellä ja hoitaa yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiset asiat. Kuvataidekoulun toimintasuunnitelman mukaisista asioista vastaa hallituksen valitsema rehtori hallituksen alaisena ja valvonnassa. 3. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä, ottamalla huomioon sääntöjen määräykset ja yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen antamat ohjeet. 4. Ottaa palvelukseen yhdistyksen tarvitseman henkilökunnan ja päättää henkilökunnan palkkauksesta ja erottamisesta. 5. Käsitellä jäsenyysanomukset, hoitaa jäsenluetteloa ja tehdä esitykset jäsenmaksujen suuruudesta yhdistyksen syyskokoukselle. 6. Edustaa yhdistystä juridisesti ja julkisessa toiminnassa. 7. Ratkaista anomukset päästä yhdistyksen jäseneksi. 8. Valmistella yhdistyksen ja kuvataidekoulun toimintasuunnitelmat ja talousarviot seuraavaa toimintavuotta varten. 9. Käsitellä kaikki yhdistyksen jäsenten kokouksen käsiteltäväksi tarkoittamat esitykset ja antaa niistä lausuntonsa. 11 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen sihteerin kanssa. Lisäksi nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla jommallakummalla yhdessä kuvataidekoulun rehtorin tai vararehtorin kanssa. 12 Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden tulee toimittamastaan tarkastuksesta antaa yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu lausunto hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 13 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa, jonka hallitus kutsuu koolle omasta aloitteestaan tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsenen sitä kirjallisesti vaatiessa. Jos ehdotus on tällöin saanut puolelleen yksinkertaisen enemmistön, ehdotus käsitellään toisen kerran yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa, joka

5 on pidettävä aikaisintaan kuukauden kuluttua. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tulee voimaan, jos viimeksi mainitussa kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä 3/4 kannattaa ehdotusta. 14 Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava Lappeenrannan kaupungille mikäli mahdollista yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. 15 Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TNV. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA. 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry.

SÄÄNNÖT. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA. 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry SÄÄNNÖT TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pori. TARKOITUS JA TOIMINNAN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen MS-yhdistys

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Helsingin Poliisien Yhdistys ry

Helsingin Poliisien Yhdistys ry Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 1 / 7 Helsingin Poliisien Yhdistys ry Säännöt Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 2 / 7 Sisällysluettelo 1. NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2. TARKOITUS...3 3. JÄSENET...3

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus HYVINKÄÄN REUMAYHDISTYS R.Y. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot