Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle"

Transkriptio

1 Ohje 1 (15) Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Taustaksi Ohjeen tarkoitus on auttaa sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen laatimista. Ohjeessa on kuvattu, mihin seikkoihin Fiva kiinnittää huomiota toimilupahakemuksia käsitellessään ja mitä seikkoja hakijan on otettava huomioon toimilupahakemusta tehdessään. Tämä ohje ei korvaa toimiluvan hakemista koskevia säännöksiä ja Fivan antamia standardeja. Fiva suosittaa, että hakija ottaa yhteyttä Fivaan ennen hakemuksen jättämistä. Hakijan kannalta keskeisimmät säännökset ovat: Sijoituspalveluyrityksistä annettu laki (922/2007), myöhemmin SipaL Arvopaperimarkkinalaki (495/1989), myöhemmin AML Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (937/2007), myöhemmin VMA. Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksissa, sijoituspalveluyrityksissä, rahastoyhtiöissä, säilytysyhteisöissä, vakuutusyhtiöissä ja rahoitus- ja vakuusryhmittymän omistusyhteisöissä koskevasta ilmoituksesta (231/2009), myöhemmin VNA Fivan Toimiluvat ja notifikaatiot -standardi (1.1) sekä myöhemmin tässä ohjeessa mainittavat aihealuekohtaiset standardit VMA:ssa on kuvattu ne selvitykset, jotka vähintään on liitettävä toimilupahakemukseen. Toimiluvat ja notifikaatiot -standardissa on kuvattu tarkemmin, mitkä eri osa-alueet toimilupahakemuksessa on otettava huomioon ja mihin Fiva kiinnittää huomiota arvioidessaan toimiluvan edellytyksiä. Fiva arvioi toimiluvan edellytyksiä lainsäädännön ja antamiensa standardien perusteella. Standardeissa on kuvattu ne vaatimukset, jotka rahoitusmarkkinoilla toimivan tulee jatkuvasti täyttää markkinoilla toimiessaan. Toimilupahakemuslomake ja sen liitteet Toimilupahakemuksen laatimisessa voidaan käyttää valmista hakemuslomaketta (lomake löytyy Fivan internetsivuilta Toimiluvat -hakemistosta). Lomake tallennetaan omalle koneelle ennen täytön aloittamista. Tämän jälkeen sen voi täyttää, tallentaa ja tulostaa normaalisti. Suosittelemme tarkistamaan vielä, että tiedot ovat tallentuneet, koska eri ympäristöissä tallennusasetukset voivat poiketa oletetuista. Valmis hakemus liitteineen lähetetään Fivaan osoitteeseen: Finanssivalvonta PL 103 (käyntiosoite: Snellmaninkatu 6) Helsinki Toimilupahakemuksen sisältö Hakemuksen on oltava selkeä, kattava, yksityiskohtainen ja sen on sisällettävä kaikki hakemukseen vaadittavat selvitykset. Selvityksellä tarkoitetaan erillistä asiakirjaa, jossa ko. asia kuvataan. Laadukkaasti ja huolellisesti laadittu toimilupahakemus vahvistaa osaltaan Fivan näkemystä siitä, että yritystä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti. Hyvin laadittu hakemus nopeuttaa asian käsittelyä.

2 Ohje 2 (15) Hakemuksen sisältö riippuu aiotun toiminnan laadusta ja laajuudesta. Tavoitteena on, että hakemus toimitetaan Fivaan mahdollisimman täydellisenä. Hakemukset arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan Fiva pyytää lisäselvityksiä. Useiden hakemukseen liitettävien asiakirjojen tulee olla yhtiön hallituksen hyväksymiä. Näitä ovat esim. hakijan sisäiset ohjeet ja politiikat sekä liiketoimintasuunnitelma ja -strategia. Hakijan on syytä huomioida, että toimilupahakemuksen jättäminen edellyttää hallinnollista päätöksentekoa ennen varsinaista liiketoiminnan aloittamista. Mikäli toimilupaa haetaan perustettavan yhtiön lukuun, toimilupahakemuksessa on ilmoitettava, mihin mennessä asiakirjat aiotaan hyväksyä yhtiön hallituksessa. Toimilupahakemuksen rakenne perustuu VMA:han. Toimiluvan edellytysten selvittämiseksi hakemuksen tulee sisältää seuraavat osa-alueet: selvitys hakijasta selvitys harjoitettavasta toiminnasta selvitys osakepääomasta selvitys perustajista sekä tärkeimmistä osakkeenomistajista ja osakkeenomistajien omistusosuuksista sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön johto selvitys sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuudesta sijoituspalveluyrityksen tilintarkastajat taloudelliset toimintaedellytykset sisäinen valvonta ja riskienhallinta toiminnan järjestämiseen ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä sijoituspalveluyrityksen perustajien ja osakkeenomistajien luotettavuus, hyvämaineisuus, kokemus ja muu sopivuus sijoituspalveluyrityksen johdon luotettavuus, hyvämaineisuus, kokemus ja muu sopivuus Ohjeessa on aihealueittain listattu hakemukseen liitettäviä VMA:ssa lueteltuja liitteitä sekä muita liitteitä, joita Fiva pitää tarpeellisina arvioidessaan toimiluvan edellytyksiä. Riittävänä ei pidetä pelkkää viittausta Fivan ao. standardien soveltamiseen tai lainausta standardista. Osa hakemuksessa vaadituista liitteistä voi olla ns. päällekkäisiä, eli ne todentavat useamman kuin yhden osion vaatimuksia. Tällöin osiossa voidaan viitata aiempana olleisiin selvityksiin tai täydentää liiteaineistoa siltä osin kuin tiedot eivät ilmene jo mainituista hakemuksen liitteistä. Osa hakijan toiminnoista voi olla järjestetty konsernitasolla, jolloin hakemukseen riittää konsernitason selvitys. Hakijan tulee kuitenkin päättää konsernitason ohjeistuksen soveltamisesta yhtiön hallituksessa. Hakijasta käytetään tässä ohjeessa myös sanaa yhtiö. 1 Selvitys hakijasta Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada tarvittavat perustiedot yhtiöstä ja sen omistajista sekä varmuus siitä, että yhtiö on perustettu lain vaatimalla tavalla.

3 Ohje 3 (15) Kirjallisesta toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi sijoituspalveluyrityksen toimilupaa hakevan yhtiön täydellinen toiminimi, käytettävät aputoiminimet, kotipaikka, posti- ja käyntiosoite, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat. Mikäli hakija käyttää Fivan laatimaa hakemuslomaketta, nämä tiedot selvitetään lomakkeen alussa. jäljennös voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä yhtiökokouksen pöytäkirja mahdollisine liitteineen, josta käy ilmi, että yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa vastaamaan sijoituspalveluyrityksen yhtiöjärjestyksen edellytyksiä ja josta ilmenevät sekä yhtiön aikomus hakea toimilupaa että toimiluvan hakemisessa noudatettava menettely selvitys siitä, että edellisessä kohdassa tarkoitettu yhtiöjärjestyksen muutos on jätetty rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin siitä säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 30 :n 2 momentissa kaupparekisteriote Jos toimilupaa haetaan perustettavan yhtiön lukuun, hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi ja yhteystiedot sekä perustettavan yhtiön nimi, käytettävät aputoiminimet, kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat. Mikäli hakija käyttää Fivan laatimaa hakemuslomaketta, nämä tiedot selvitetään lomakkeen alussa. Perustettavan yhtiön hakemuksen liitteet: ote tai jäljennös yrityksen perustamista koskevasta päätöksestä, jos perustajana on oikeushenkilö kunkin perustajan kaupparekisteriote, jos perustajana on oikeushenkilö, tai kunkin perustajan virkatodistus ja yhteystiedot, jos perustajana on luonnollinen henkilö jäljennös perustamissopimuksesta 2 Harjoitettavaksi aiottu toiminta Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee voida varmistua siitä, että harjoitettavaksi aiottu toiminta täyttää sille laissa asetetut vaatimukset. Harjoitettavaksi aiotun toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja asetettujen tavoitteiden realistisia. Suunnitelmassa on otettava huomioon kaikki tarpeelliset liiketoiminta-alueet, myös ulkoistettu, asiamiehen tai sidonnaisasiamiehen välityksellä tehtävä toiminta. Hakemuksen liitteet riippuvat harjoitettavaksi aiotusta toiminnasta. Tarkemmin kuhunkin sijoitus- ja oheispalveluun liittyvät liitteet on lueteltu Fivan standardin 1.1 (Toimiluvat ja notifikaatiot) luvussa kuvaus siitä, mitä SipaL:ssa määriteltyä konkreettista toimintaa harjoitetaan kunkin sijoitus- tai oheispalvelun osalta (tuote- ja palvelukuvaukset asiakaskohderyhmineen, prosessikaaviot)

4 Ohje 4 (15) 3 Osake/perustamispääoma Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että perustamispääoma täyttää asetetut vaatimukset. Jos yhtiön osakepääoma on toimilupaa haettaessa kokonaan maksettu, on hakemukseen liitettävä - selvitys siitä, että perustamispääoma on yhtiön omistuksessa ja hallinnassa (esim. hallituksen asiaa koskeva päätös) - yhteisön tilintarkastajien allekirjoittama todistus siitä, että perustamispääoman merkitsemistä koskevia säännöksiä on noudatettu. Jos yhtiön perustamispääomaa ei ole toimilupaa haettaessa maksettu, hakemukseen on lisäksi liitettävä - selvitys perustamispääoman maksamista koskevista sitoumuksista - jäljennös kunkin merkitsijänä olevan oikeushenkilön osakkeiden merkintää koskevasta päätöksestä ja merkitsijän kaupparekisteriote sekä merkitsijänä olevan luonnollisen henkilön virkatodistus. Jos perustamispääomaa on merkitty oikeuksin tai velvollisuuksin panna yhteisöön osaketta tai osuutta vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa taikka perustamispääoma on kokonaan tai osaksi maksettu muuna kuin rahana, hakemukseen on liitettävä osakeyhtiölain 2 luvun 8 :n 4 momentissa tarkoitettu lausunto. Mikäli pääomavaatimukset täytetään osakepääoman, vastuuvakuutuksen tai näiden yhdistelmän muodossa, tulee hakemukseen liittää selvitys tästä pääomakokonaisuudesta. 4 Perustajat ja omistajat Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada tarvittavat tiedot yrityksen perustajista ja omistajista arvioidakseen omistajien luotettavuutta ja sopivuutta (mainetta, taloudellisen aseman vakautta ja riittävyyttä). Omistajaselvityksen perusteella Fivan tulee lisäksi saada varmuus siitä, että omistusrakenteet eivät estä yhtiön tehokasta valvontaa. Toimilupaa haettaessa noudatetaan omistajavalvontaa koskevia periaatteita. Hakemuksessa ja liitteissä tulee kuvata yhtiön sellaiset omistajat, joiden omistusosuus yhtiöstä on suoraan tai välillisesti vähintään yksi kymmenesosa tai joiden omistama osuus tuottaa vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeiden äänivallasta. Hakemukseen tulee liittää VNA:n mukaiset selvitykset omistajista, luonnollisista henkilöistä ja/tai oikeushenkilöistä. Selvitykset koostuvat perustiedoista ja -selvityksistä (VNA 2 ) sekä lisätiedoista ja - selvityksistä (VNA 3 ). Lisäksi tulee toimittaa yhtiötä koskevat selvitykset (VNA 4 ). Omistajia koskevat ilmoitukset tehdään lomakkeilla, jotka löytyvät Fivan internetsivuilta osiosta Raportointi - Mitä pitää raportoida? - Pääomamarkkinoilla toimivat - Sijoituspalveluyritykset - Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot. Lomakkeita on kolme: luonnollista henkilöä koskeva, oikeushenkilöä koskeva ja itse yhtiötä koskeva lomake. Sivuilla on lisäksi linkki VNA:een.

5 Ohje 5 (15) 5 Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön johto Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että valvottavaa tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja että yhtiön toiminta täyttää Fivan standardeissa 1.3 (Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen) ja 4.1 (Sisäinen valvonta ja riskienhallinta) asetetut vaatimukset. Hakijan tulee osoittaa, että yhtiön johdolla on riittävä koulutus ja ammattitaito tehtävien laatuun ja laajuuteen nähden. Hakemuksesta tulee myös käydä ilmi, miten hakija on käytännössä varmistanut, että johdolla on hakijan liiketoiminta-alan riittävä tuntemus. Yhtiön johdon tulee täyttää Fivan standardissa 1.4 (Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi) asetetut ns. fit & proper - vaatimukset. Luotettavan hallinnon järjestämisessä tulee ottaa huomioon tulevan toiminnan monimuotoisuus ja laajuus. Hallinnon järjestämisessä voi olla erilaisia ratkaisuja. otteet tai jäljennökset asiakirjoista, joista ilmenevät yhtiölle valitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, yhtiölle valittu toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt sekä heidän yhteystietonsa hallitusten jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä muun ylimpään johtoon kuuluvan henkilön päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus koskien luotettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muuta sopivuutta (fit & proper -ilmoitus) Fit & proper -ilmoitukset tehdään lomakkeilla, jotka löytyvät Fivan internetsivuilta Toimiluvat - hakemistosta Jos sijoituspalveluyritykselle on valittu yksi tai useampi toimitusjohtajan sijainen, selvityksestä on ilmettävä se, millä edellytyksillä sijainen tulee toimitusjohtajan sijaan tämän ollessa estynyt hoitamasta tehtäväänsä sekä se, mikä on eri toimitusjohtajan sijaisten sijaantulojärjestys. Edellä mainittu koskee vastaavasti omistusyhteisön johdosta esitettävää selvitystä. 6 Merkittävät sidonnaisuudet Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että yhtiön merkittävä sidonnaisuus muuhun henkilöön ei estä yhtiön tehokasta valvontaa. Liiketoiminnasta ja omistusrakenteista sekä mahdollisista sidossuhteista luonnollisiin henkilöihin sekä oikeushenkilöihin pitää saada selkeä kokonaiskuva. Merkittävällä sidonnaisuudella tarkoitetaan omistukseen tai määräämisvaltaan (äänimäärä tai ylimmän johdon nimitys/erotusoikeus) perustuvaa mahdollisuutta vaikuttaa yhteisön hallintoon ja toimintaan. Merkittävä sidonnaisuus voi syntyä silloin, kun henkilöllä on yhdessä jonkin hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön kanssa yllä kuvattu mahdollisuus vaikuttaa yhteisön hallintoon ja toimintaan. Henkilön

6 Ohje 6 (15) lähipiiriin kuuluvat esim. aviopuoliso ja lapset. Lisäksi merkittävä sidonnaisuus muodostuu kahden tai useamman sellaisen yhteisön välille, jotka ovat saman henkilön tai yhtiön määräysvallassa. selvitys sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuudesta (esim. kaaviokuva yhtiörakenteesta) selvitys sopimuksista tai järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat myöhemmin johtaa merkittävän sidonnaisuuden syntymiseen (liitteenä esim. osakassopimus, yhtiöjärjestys, yhtiösopimus) 7 Tilintarkastajat Tämän osion selvitysten perusteella vahvistetaan, että yhtiön tilintarkastajat täyttävät tilintarkastajille asetetut vaatimukset. tilintarkastajien nimet (käytävä ilmi, kuka tilintarkastajista on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö) tilintarkastajien valinnan osoittava pöytäkirjaote 8 Taloudelliset toimintaedellytykset ja liiketoimintasuunnitelma Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että taloudelliset toimintaedellytykset täyttyvät ja että toiminta on suunnitelmallista, ammattimaista ja pitkäjänteistä. Hakemuksessa ja liitteissä tulee kuvata yksityiskohtaisesti, miten hakija on varmistanut yhtiön riittävät taloudelliset toimintaedellytykset. Fivan arviota tukee yhtiön eri liiketoiminta-alueet, palvelut ja tuotteet kattava yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma sekä kuvaus strategiasta riittävän pääomatason ylläpitämiseksi. Hakijan tulee kuvata oma sisäinen pääomanhallintaprosessinsa (ICAAP), johon sisältyy lisäksi arviot yhtiön merkittävimmistä riskeistä ja niille allokoidusta pääomasta ja laatia pääomasuunnitelma, jossa se arvioi merkittävimmät riskinsä ja varaa niille pääomaa. Suunnitelman tulee kattaa seuraavat kolme vuotta ja sen on oltava yhtiön hallituksen hyväksymä. kattava liiketoimintasuunnitelma, johon sisältyy myös arvio markkinaosuudesta ja yhtiön tavoitellusta kehittymisestä suhteessa toimintaympäristöön kannattavuusarviot ja -tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle kuvaus vakavaraisuuden hallinnan järjestämisestä ja arvio omien varojen riittävyydestä seuraavalle kolmelle vuodelle sisältäen uskottavan suunnitelman riittävän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi myös poikkeuksellisissa mutta mahdollisissa riskiskenaarioissa

7 Ohje 7 (15) selvitys pääoman saatavuudesta (pääomasuunnitelma) laskelmat riskialueittaisesta pääomavaatimusten täyttymisestä tilinpäätöstiedot (jos hakijalla on aiempaa liiketoimintaa) konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta (jos hakija on konsernin osa) jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen on lisäksi liitettävä yhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttaneista seikoista sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksista Yhtiön tulee täyttää Fivan standardissa 4.2 (Valvottavan vakavaraisuuden hallinta) ja 4.3 (Vakavaraisuuslaskenta) asetetut vaatimukset yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen. 9 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 9.1 Organisaatio, henkilöstö sekä valta-, vastuu- ja raportointisuhteet Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada kokonaiskuva hakijan organisaatiosta. Yhtiön tulee osoittaa, että sen palveluksessa työskentelevien ja palkattavien henkilöiden ammattitaito on riittävä suhteutettuna työtehtäviin sekä yhtiön kokoon, toiminnan laajuuteen ja luonteeseen. Lisäksi osion tarkoituksena on selvittää, että yhtiön valta- ja vastuusuhteet ovat selkeät, kunkin toimielimen velvollisuudet ja vastuut on selkeästi määritelty ja ylin johto pystyy riippumattomasti arvioimaan yhtiön toimintaa. Yhtiön tulee täyttää Fivan standardissa 1.3 (Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen) asetetut vaatimukset. selkeä yhtiön toimintaa kuvaava organisaatiokaavio toimitusjohtajan, keskeisten liiketoiminta-alueiden johtajien, päälliköiden yms. varamiesjärjestelyt keskeisten liiketoimintayksiköiden ja toimintojen henkilöstömäärät henkilöstösuunnitelma, josta käy ilmi henkilöstön ammattitaito ja palkitsemisperusteet (esim. rekrytointiperiaatteet ja koulutussuunnitelmat) tehtävänimikkeiden mukaiset toimenkuvat kuvaus siitä, miten valta- ja vastuusuhteet on käytännössä järjestetty eri yksiköiden ja toimintojen välillä (mitkä ovat eri yksiköiden ja toimintojen keskeiset tehtävät, mitkä ovat keskeiset päätöksentekoelimet, kuinka usein päätöksentekoelimet kokoontuvat ja mitkä ovat raportointisuhteet keskeisten toimintojen välillä, esim. päätöksentekoelinten työjärjestykset, tiedot hallituksen lautakunnista) kuvaus siitä, miten eturistiriitatilanteet tunnistetaan ja ehkäistään esimerkkikuvauksin kuvaus raporteista, joita ylin ja toimiva johto saavat ja kuinka usein raportteja tuotetaan (ml. kattava määrä johdolle tuotettavia malliraportteja, esimerkiksi erilaiset kuukausiraportit)

8 Ohje 8 (15) Toimiluvan edellytysten täyttymisen todentamiseksi hakemukseen voi liittää em. liitteiden lisäksi mahdolliset luotettavan hallinnon ohjeet (esim. Corporate Governance -politiikka). 9.2 Operatiiviset riskit Tässä osiossa operatiivisten riskien hallintaan liittyviä seikkoja arvioidessaan Fiva kiinnittää erityistä huomiota siihen, että riskienhallintajärjestelmä pystyy tunnistamaan hakijan toimintaan liittyvät operatiiviset riskit ja että operatiivisten riskien hallinta on järjestetty vastaamaan toiminnan luonteen ja laajuuden asettamia vaatimuksia operatiivisia riskejä hallitaan ja arvioidaan itsenäisenä riskialueena hallituksen hyväksymät operatiivisten riskien hallinnan periaatteet kuvaus ja arvio merkittävistä tuotteisiin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvistä operatiivisista riskeistä kuvaus operatiivisten riskien hallinnan menetelmistä (ml. riskien tunnistaminen ja arviointi sekä operatiivisen riskin tappiotapahtumien käsittely) kuvaus uuden tuotteen tai palvelun hyväksymismenettelystä selvitys operatiivisten riskien hallinnasta asiamiehen välityksellä harjoitettavien ja ulkoistettavien toimintojen osalta selvitys vakuutusturvasta Operatiivisia riskejä koskevat yksityiskohtaisemmat säännökset ovat Fivan standardeissa 4.4b Operatiivisten riskien hallinta ja 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus. 9.3 Sisäinen valvonta sekä riskien seuranta ja hallinta Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että hakijan sisäinen valvonta on riittävän korkeatasoista ottaen huomioon toiminnan luonne ja laajuus. Hakemuksessa tulee kuvata, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on käytännössä järjestetty; mitkä ovat keskeiset sisäisen valvonnan keinot, mitkä ovat eri yksiköiden ja toimintojen vastuusuhteet sisäisessä valvonnassa sekä miten riskinottoa käytännössä valvotaan eri liiketoimintayksiköissä/toiminnoissa ja eri riskialueilla. Yhtiön tulee täyttää Fivan standardissa 4.1 (Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen) asetetut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vaatimukset. kuvaus sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja liiketoiminnasta riippumattoman riskienhallinnan järjestämisestä selvitys niistä järjestelmistä ja menetelmistä (mm. tarkastuspisteet), joilla sijoituspalveluyrityksen on tarkoitus seurata ja hallita SipaL 5 luvussa tarkoitettuja riskejä

9 Ohje 9 (15) 9.4 Sisäinen tarkastus kuvaus riittävän tiedonkulun sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan turvaamisesta asiamiehen ja sidonnaisasiamiehen välityksellä harjoitettavien sekä ulkoistettavien toimintojen osalta Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että hakijan sisäinen valvonta on yhtiön toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden asianmukaisesti järjestetty ja että hakijalla on tämän asian arvioimiseksi ja varmistamiseksi muista toiminnoista erillinen, riippumaton sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Hakemuksessa tulee kuvata, miten yhtiön sisäinen tarkastus on järjestetty. Hallituksen vahvistamat sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet, joista käyvät ilmi ainakin: toiminnan tavoitteet toiminta-alue ja sen rajoittamattomuus asema organisaatiossa ja suhde muihin valvontatoimintoihin toimivalta ja vastuut tehtävät ja niiden järjestäminen toiminnosta vastaavan tehtävät ja velvoitteet toiminnan suunnittelussa noudatettavat yleiset periaatteet tarkastushavaintojen raportoinnin periaatteet ja aikataulu raportointisuhteet, vastuut ja velvoitteet tarkastussuunnitelma sisäistä tarkastusta suorittavien henkilöiden ansioluettelot sisäistä tarkastusta suorittavien henkilöiden mahdollisesti saamien palkkioiden määräytymisperusteet Käytännön tarkastustyölle vahvistetut menettelytavat: havaintojen ja johtopäätösten dokumentointi raportointi sekä niistä tiedottaminen Jos yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusta, hakemukseen tulee liittää selvitys siitä, miten sisäinen tarkastus toimintona on muutoin järjestetty ja kuka tällöin on sisäisen tarkastuksen tehtäväalueesta vastaavaksi nimetty henkilö. Selvityksen oheen on liitettävä hallituksen päätös Fivan standardin 1.3 (Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen) sitovasta sääntelystä poikkeavasta vaihtoehtoisesta toiminta-tavasta. 9.5 Compliance -toiminto Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että yrityksellä ja sen toiminnalla on asiakkaiden ja markkinoiden luottamus. Lainsäädännön, viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten sekä markkinoiden itsesäätelyn huolellinen noudattaminen ylläpitää osaltaan tätä luottamusta. Sitä tukee myös yhtiön omien sisäisten ohjeiden, henkilöstöä sitovien eettisten periaatteiden ja muiden ohjeiden noudattaminen. Tätä varten hakijalla tulee olla säännösten noudattamisen varmistamisesta vastaava toiminto (compliance), joka avustaa yhtiön ylintä ja toimivaa johtoa ja muita toimintoja säännösten noudattamattomuuteen liittyvän riskin hallinnassa.

10 Ohje 10 (15) Compliance -toiminnon tulee valvoa ja säännöllisesti arvioida niiden toimenpiteiden ja menettelytapojen riittävyyttä ja tehokkuutta, joiden avulla yhtiö varmistaa säännösten noudattamisen. Lisäksi toiminnon tulee seurata ja arvioida säännösten noudattamisessa esiintyneiden puutteiden korjaamiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja tehokkuutta. Hakemuksessa tulee kuvata, miten säännösten noudattamisen varmistaminen (compliance -toiminto) yhtiössä on järjestetty ja että se täyttää Fivan standardin 1.3 (Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen) vaatimukset. Hallituksen vahvistamat kirjalliset toimintaperiaatteet, joista käyvät ilmi ainakin compliance -toiminnon: tavoitteet ja tehtävät asema organisaatiossa ja suhde muihin valvontatoimintoihin toimivalta ja oikeus saada tehtäviensä hoidossa tarpeelliset tiedot ja oikeus tehdä tarkastuksia toiminnosta vastaavan tehtävät ja velvoitteet suunnittelussa noudatettavat yleiset periaatteet raportoinnin periaatteet ja aikataulu toiminnosta vastaavan henkilön ansioluettelo toiminnosta vastaavan henkilön mahdolliset palkkionmääräytymisperusteet 9.6 Ulkoistaminen sekä asiamiehen ja sidonnaisasiamiehen käyttö Tämän osion selvitysten perusteella Fiva varmistaa, että ulkoistaminen ei haittaa yhtiön riskienhallintaa, sisäistä valvontaa tai muutoin merkittävästi yhtiön liiketoiminnan hoitamista. Yhtiön tulee täyttää Fivan standardeissa 1.6 (Toiminnan ulkoistaminen) ja RA1.6 (Toiminnan ulkoistamista koskeva ilmoitus) asetetut vaatimukset. selvitys asiamiehen ja/tai sidonnaisasiamiehen välityksellä aiotuksi tapahtuvasta toiminnasta sekä ulkoistettavaksi aiotusta toiminnasta (ml. ulkoistettavia toimintoja hoitavien nimet ja yhteystiedot) selvitys sidonnaisasiamiehen toiminnan valvonnasta selvitys sidonnaisasiamiesrekisterin ylläpidosta ulkoistamissopimukset (tai luonnokset sopimuksista) 9.7 Kirjanpitojärjestelmät Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että kirjanpitojärjestelmä on luotettava, sen jatkuvuus on tuettu riittävästi, se tuottaa riittävän yksilöityä tietoa johdolle ja viranomaisraportointiin sekä täyttää kauppa- ja teollisuusministeriön ja kirjanpitolautakunnan määrittelemät kriteerit.

11 Ohje 11 (15) 9.8 Tietojärjestelmät selvitys kirjanpitojärjestelmistä ja -menetelmistä (mm. yleiskuvaus, osakirjanpitojärjestelmien väliset liittymät, manuaaliset ja tietojärjestelmiin sisältyvät täsmäytykset) katso tarkemmin standardi 3.1 (Tilinpäätös ja toimintakertomus), kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (47/1998) ja kirjanpitolautakunnan 2011 antama yleisohje. Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että yhtiöllä on toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt tietojärjestelmät ja tarvittava osaaminen, organisaatio ja sisäinen valvonta tiedon tallentamiseksi, siirtämiseksi, käsittelemiseksi ja arkistoimiseksi konekielisessä muodossa. 9.9 Tietoturvallisuus kuvaus käytössä olevista ja suunnitelluista tietojärjestelmistä ml. ulkoistettavat tietotekniikkapalvelut (esim. järjestelmäkuvaus) hallituksen hyväksymä tietohallintostrategia kuvaus tietohallinto-organisaatiosta ja -vastuista Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että hakijan yleinen tietoturvallisuuden taso ja eri tietojärjestelmien turvataso ovat riittävät valvottavan toiminnan luonteeseen ja laajuuteen, tietojärjestelmien uhkien vakavuuteen sekä yleiseen tekniseen kehitystasoon nähden ja, että tietoturvallisuuden yleinen taso on hallituksen määrittämä ja hyväksymä ja, että hakijalla on riittävät resurssit ja määritellyt vastuut riittävän tietoturvallisuuden tason ylläpitämiseksi. tietoturvallisuusperiaatteet tietoturvallisuusorganisaatio ja -vastuut kuvaus tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnasta (esim. tietoturvallisuudesta tehdyt riskiarviot) tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset ohjeet selvitys siitä, miten yhtiön omaa tietoturvallisuutta arvioidaan (esim. yhtiön tietoturvallisuudesta tehdyt sisäiset tai ulkoiset arvioinnit) 9.10 Jatkuvuussuunnitelmat ja toiminnan jatkaminen häiriötilanteissa Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että hakija on varautunut liiketoimintansa keskeytyksiin siten, että se pystyy jatkamaan toimintaansa ja rajoittamaan tappioita erilaisissa liiketoimintaansa kohtaavissa häiriötilanteissa. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten yhtiö on varautunut toimintansa jatkumiseen erilaisissa häiriötilanteissa. Hakemukseen on liitettävä keskeisten liiketoimintojen jatkuvuussuunnitelmat. Yhtiön tulee itse arvioida, mitkä ovat sen toiminnan kannalta keskeiset liiketoiminnot. Myös ulkoistettavien toimintojen jatkuvuuden turvaaminen tulee kuvata.

12 Ohje 12 (15) jatkuvuussuunnitteluperiaatteet keskeisten toimintojen jatkuvuussuunnitelmat (sisältäen kuvauksen toiminnan kannalta keskeisten tietojärjestelmien varmistus- ja toipumisjärjestelyistä) selvitys siitä, miten se taho, jolle tietotekniikka on mahdollisesti ulkoistettu, on varautunut toiminnan jatkumiseen häiriötilanteissa Tietojärjestelmien, tietoturvallisuuden ja jatkuvuussuunnittelun tulee täyttää Fivan standardissa 4.4b (Operatiivisten riskien hallinta) asetetut vaatimukset. 10 Toiminnan järjestämiseen ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee voida varmistua siitä, että harjoitettavaksi aiottu toiminta täyttää sen toiminnan vaatimukset, johon yhtiö hakee toimilupaa ja että harjoitettavaksi aiotussa toiminnassa noudatetaan laissa ja Fivan standardeissa 2.1 (Rahoitusvälineiden tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat), 2.2 (Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi), 2.3 (Rahoituspalvelusopimukset) ja 1.3 (Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen) sekä 5.3 (Sisäpiiriilmoitukset ja -rekisterit) mainittuja menettelytapoja. Hakemukseen on liitettävä tarjottavien sijoitus- ja oheispalvelujen osalta selvitys siitä, miten yhtiössä huolehditaan sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoamiseen liittyvän toiminnan järjestämistä (ml. kuvaukset sisäisistä prosesseista ja toimintoon mahdollisesti liittyvät sopimusluonnokset) ja asiakassuhteissa noudatettavia menettelytapoja koskevien säännösten sekä markkinoiden väärinkäytön estämistä koskevien säännösten noudattamisesta. Eturistiriidat Toimintaperiaatteet eturistiriitojen tunnistamisessa ja ehkäisemisessä noudatettavista menettelytavoista, mm. analyysi toiminnassa tyypillisesti ilmenevistä eturistiriitatilanteista selvitys siitä, miten eturistiriitatilanteet hoidetaan asiakkaille annettava tiivistelmä ja selvitys siitä, miten se annetaan asiakkaalle Vaikuttavassa asemassa olevien henkilökohtaiset liiketoimet selvitys henkilökohtaisia liiketoimia koskevasta ohjeistuksesta ja menettelystä Sijoituspalveluiden tarjontaan liittyvä tietojen säilyttämisvelvollisuus kuvaus tietojen ja puhelinnauhoitusten säilyttämisen järjestämisestä Asiakkaan rahoitusvälineiden ja rahavarojen säilyttäminen selvitys asiakasvarojen säilyttämisessä käytettävistä järjestelyistä ja järjestelmistä ml. työnkulkukuvaukset, joista ilmenevät mm. täsmäytykset ulkoisiin tietolähteisiin sekä tehtävien ja vastuiden jako (vaaralliset työyhdistelmät)

13 Ohje 13 (15) kauppapaikkakohtainen selvitys rahavarojen, rahoitusvälineiden ja mahdollisten vakuuksien käsittelystä, selvityksestä ja säilyttämisestä tiedot mahdollisesta ulkopuolisesta palveluntarjoajasta, jonka hallussa asiakkaan varoja säilytetään, palveluntarjoajien valintaa ja seurantaa koskeva menettely ja vastuut selvitys mahdollisesta fyysisestä säilyttämisestä Asiakasvalitusten käsittely selvitys asiakasvalitusten käsittelyä koskevasta menettelystä Asiakasluokittelu (AML 1 luvun 4 :n mukaan) Kannustimet Tiedonantovelvollisuus asiakkaan luokittelua koskeva sisäinen ohjeistus malli asiakkaalle annettavasta luokittelua koskevasta ilmoituksesta, josta ilmenee luokittelun vaikutus asiakkaan asemaan selvitys sijoitus- ja oheispalvelua koskevista kannustinjärjestelyistä, ml. palkkionpalautuksia ja jakelukanavapalkkioita koskevat sopimukset tai järjestelyt kannustimien sallittavuuden arviointia/hyväksymistä koskeva menettely asiakkaalle suunnattava kannustimia koskeva informaatio standardin 2.1 luvun 7.2 mukainen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluva toimintamalli ja materiaali Soveltuvuusarvio (koskee omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa) selvitys soveltuvuusarviointia koskevasta menettelystä selvitys siitä, miten valvottava varmistuu siitä, että annettu palvelu ja asiakkaalta saadut tiedot ovat oikeassa suhteessa toisiinsa Asianmukaisuusarvio (koskee muita sijoituspalveluita kuin omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa) selvitys asianmukaisuusarviointia koskevasta menettelystä selvitys siitä, miten yhtiö varmistuu siitä, että asiakkaalle tarjottu palvelu tai rahoitusväline on oikeassa suhteessa asiakkaan sijoituskokemukseen ja -tietämykseen Välitys ilman asianmukaisuusarviota (execution only) Vain asiakkaan aloitteesta ja nk. yksinkertaisilla rahoitusvälineillä tapahtuva välitys, asiakkaalle on ilmoitettu, ettei yhtiö ole velvollinen arvioimaan palvelun tai arvopaperin soveltuvuutta asiakkaalle sisäinen ohje menettelystä palvelun tarjoamisessa lista rahoitusvälineistä, joita yhtiö pitää yksinkertaisina

14 Ohje 14 (15) Asiakasraportointi selvitys menettelystä ja kriteereistä, joiden perusteella tuote määritellään yksinkertaiseksi selvitys asiakasraportointiin liittyvien velvoitteiden noudattamisesta, ml. raporttimallit selvitys/sisäinen ohjeistus toimintaohjeista ja työkuvauksesta, joista ilmenevät työnjako ja sellaiset täsmäytykset ja muut kontrollit, joiden avulla varmistetaan asiakasraportoinnin oikeellisuus Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen (best execution) toimintaperiaatteet asiakkaalle annettava tieto toimintaperiaatteista selvitys siitä, miten toimeksiantojen vastaanottaja ja välittäjä tai omaisuudenhoitaja varmistuu siitä, että asiakkaiden lukuun annettaviin ja rahoitusvälineisiin kuuluviin toimeksiantoihin sovelletaan best execution -sääntelyä Rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen käsittely Markkinointi Sijoitustutkimus prosessikuvaukset toimeksiantojen käsittelystä kauppojen selvitykseen selvitys siitä, miten noudatetaan komission asetuksen (1287/2006) artiklojen 7 ja 8 vaatimuksia (sijoituspäätösten, toimeksiantojen ja toteutuneiden kauppojen dokumentointi) sisäinen ohjeistus kauppojen yhdistämisestä ja kauppojen jakamisesta selvitys siitä, miten hakija varmistuu siitä, että em. ohjeistusta ja toimeksiantojen käsittelyn periaatteita noudatetaan selvitys menettelystä, jolla varmistetaan markkinointimateriaalin asianmukaisuus selvitys siitä, miten huolehditaan, että rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatetaan hyvää myyntitapaa sijoitustutkimusten, rahoitusanalyysien sekä muiden vastaavien rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyvien yleisten suositusten tuottamista ja levittämistä koskevan toiminnan sisältö ja luonne asiakaskohderyhmä mahdolliset palkkioperusteet Sisäpiirirekisterin ylläpitovelvollisuus selvitys luotettavasta sisäpiirirekisterin ylläpidosta, siihen liittyvät sisäiset toimintaohjeet sekä rekisteristä vastuussa olevan henkilön nimi selvitys siitä, missä rekisteriä tai rekistereitä ylläpidetään (SIRE-järjestelmä vai hakijan oma järjestelmä)

15 Ohje 15 (15) selvitys siitä, missä rekisteri on nähtävillä Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus selvitys siitä, miten hakija täyttää AML 4 luvun 16 :n markkinoiden väärinkäyttöön liittyvän ilmoitusvelvollisuuden (kurssimanipulaatio ja sisäpiiritiedon väärinkäyttö) 11 Asiakkaan tuntemisjärjestelmät Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että yhtiöllä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) mukaiset hallituksen hyväksymät menettelytavat asiakkaiden tuntemiseksi ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskienhallintaa koskevat, hakijan toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät menetelmät ja, että yhtiö noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annettuja määräyksiä. Lisäksi yhtiön tulee täyttää Fivan standardeissa 2.4 (Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen) ja 4.4b (Operatiivisten riskien hallinta) asetetut vaatimukset. hallituksen vahvistamat asiakkaan tuntemiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät periaatteet ( politiikka ) hallituksen vahvistama kuvaus asiakassuhteiden hallintaan ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvistä riskienhallintamenetelmistä, selvitys rahanpesun estämistoiminnon organisoinnista ja vastuuhenkilöistä selvitys henkilökunnan koulutuksesta (esim. koulutusohjelma) johdon hyväksymät, yhtiön omaan toimintaan soveltuvat sisäiset ohjeet asiakkaan tuntemisesta, ottaen huomioon rahanpesulain 2 luvun velvoitteet ja Fivan standardi 2.4 Asiakkaan tuntemisesta Toimilupahakemuksen liitteet Hakemuksen liitteenä olevat yhtiön sisäiset ohjeet tulee laatia yhtiön oman toiminnan luonne ja laajuus huomioiden siten, että yhtiöön mahdollisesti tulevat uudet työntekijät niiden perusteella pystyvät hoitamaan tehtävänsä. Ohjeiden tulee olla yhtiön hallituksen hyväksymät. Selkeät ohjeet ja prosessien kuvaukset ovat omalta osaltaan osoitus siitä, että yhtiön hallinto on luotettavasti järjestetty. Riittävä kuvaus ei ole viittaus Fivan standardien soveltamiseen tai lainaus standardista. Toimilupahakemukseen kuuluvat liitteet tulee otsikoida selkeästi noudattaen pääjakson mukaista jaottelua. Toimilupahakemusta käsittelevän projektipäällikön kanssa voi erikseen sopia, että hakemuksen liitteitä toimitetaan sähköisesti, mutta Fiva ei vastaa tällöin lähettämisen tietoturvallisuudesta.

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 227/2014 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien sekä erityisen säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä

Lisätiedot

OHJE SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TOIMILUPAHAKEMUKSEN LAATIJALLE. Vakuutusyhtiöiden toimiluvat käsittelee sosiaali- ja terveysministeriö.

OHJE SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TOIMILUPAHAKEMUKSEN LAATIJALLE. Vakuutusyhtiöiden toimiluvat käsittelee sosiaali- ja terveysministeriö. OHJE 1 (16) OHJE SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TOIMILUPAHAKEMUKSEN LAATIJALLE Taustaksi Finanssivalvonta (Fiva) käsittelee luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja panttilainauslaitoksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 232/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet 4.1 dnro 5/790/2003 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi 6.1. Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 6.1. Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta. Määräykset ja ohjeet Standardi 6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit : Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 3 - OPR ilmoitus ja hakemusmenettelyt Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta

Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta Liite 2 1 (16) Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA x.x Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa koskevat määräykset ja ohjeet luottolaitoksille, vakuutusyhtiöille,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄNNÖT JA JOHTAJASOPIMUS Tarkistakaa, tuleeko sääntöjä muuttaa Ainakin Toimintamuodot Tukisäätiötä koskevat määräykset

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

OSUUSPANKKIKESKUS 1(1) Lausunto Fit & Proper Standardista RAHOITUSTARKASTUS PL HELSINKI

OSUUSPANKKIKESKUS 1(1) Lausunto Fit & Proper Standardista RAHOITUSTARKASTUS PL HELSINKI OSUUSPANKKIKESKUS 1(1) 26.01.2006 RAHOITUSTARKASTUS PL 159 00101 HELSINKI RAHOITUSTARKASTUS Lausunto Fit & Proper Standardista Ohessa Osuuspankkikeskuksen lausunto Fit & Proper stadardista (lausuntopyyntö

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 672. Asetus tuloveroasetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 672. Asetus tuloveroasetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1996 N:o 672 678 SISÄLLYS N:o Sivu 672 Asetus tuloveroasetuksen 4 :n muuttamisesta... 1783 673 Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen, standardi 2.4 - Epäilyttävien

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot