Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle"

Transkriptio

1 Ohje 1 (15) Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Taustaksi Ohjeen tarkoitus on auttaa sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen laatimista. Ohjeessa on kuvattu, mihin seikkoihin Fiva kiinnittää huomiota toimilupahakemuksia käsitellessään ja mitä seikkoja hakijan on otettava huomioon toimilupahakemusta tehdessään. Tämä ohje ei korvaa toimiluvan hakemista koskevia säännöksiä ja Fivan antamia standardeja. Fiva suosittaa, että hakija ottaa yhteyttä Fivaan ennen hakemuksen jättämistä. Hakijan kannalta keskeisimmät säännökset ovat: Sijoituspalveluyrityksistä annettu laki (922/2007), myöhemmin SipaL Arvopaperimarkkinalaki (495/1989), myöhemmin AML Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (937/2007), myöhemmin VMA. Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksissa, sijoituspalveluyrityksissä, rahastoyhtiöissä, säilytysyhteisöissä, vakuutusyhtiöissä ja rahoitus- ja vakuusryhmittymän omistusyhteisöissä koskevasta ilmoituksesta (231/2009), myöhemmin VNA Fivan Toimiluvat ja notifikaatiot -standardi (1.1) sekä myöhemmin tässä ohjeessa mainittavat aihealuekohtaiset standardit VMA:ssa on kuvattu ne selvitykset, jotka vähintään on liitettävä toimilupahakemukseen. Toimiluvat ja notifikaatiot -standardissa on kuvattu tarkemmin, mitkä eri osa-alueet toimilupahakemuksessa on otettava huomioon ja mihin Fiva kiinnittää huomiota arvioidessaan toimiluvan edellytyksiä. Fiva arvioi toimiluvan edellytyksiä lainsäädännön ja antamiensa standardien perusteella. Standardeissa on kuvattu ne vaatimukset, jotka rahoitusmarkkinoilla toimivan tulee jatkuvasti täyttää markkinoilla toimiessaan. Toimilupahakemuslomake ja sen liitteet Toimilupahakemuksen laatimisessa voidaan käyttää valmista hakemuslomaketta (lomake löytyy Fivan internetsivuilta Toimiluvat -hakemistosta). Lomake tallennetaan omalle koneelle ennen täytön aloittamista. Tämän jälkeen sen voi täyttää, tallentaa ja tulostaa normaalisti. Suosittelemme tarkistamaan vielä, että tiedot ovat tallentuneet, koska eri ympäristöissä tallennusasetukset voivat poiketa oletetuista. Valmis hakemus liitteineen lähetetään Fivaan osoitteeseen: Finanssivalvonta PL 103 (käyntiosoite: Snellmaninkatu 6) Helsinki Toimilupahakemuksen sisältö Hakemuksen on oltava selkeä, kattava, yksityiskohtainen ja sen on sisällettävä kaikki hakemukseen vaadittavat selvitykset. Selvityksellä tarkoitetaan erillistä asiakirjaa, jossa ko. asia kuvataan. Laadukkaasti ja huolellisesti laadittu toimilupahakemus vahvistaa osaltaan Fivan näkemystä siitä, että yritystä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti. Hyvin laadittu hakemus nopeuttaa asian käsittelyä.

2 Ohje 2 (15) Hakemuksen sisältö riippuu aiotun toiminnan laadusta ja laajuudesta. Tavoitteena on, että hakemus toimitetaan Fivaan mahdollisimman täydellisenä. Hakemukset arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan Fiva pyytää lisäselvityksiä. Useiden hakemukseen liitettävien asiakirjojen tulee olla yhtiön hallituksen hyväksymiä. Näitä ovat esim. hakijan sisäiset ohjeet ja politiikat sekä liiketoimintasuunnitelma ja -strategia. Hakijan on syytä huomioida, että toimilupahakemuksen jättäminen edellyttää hallinnollista päätöksentekoa ennen varsinaista liiketoiminnan aloittamista. Mikäli toimilupaa haetaan perustettavan yhtiön lukuun, toimilupahakemuksessa on ilmoitettava, mihin mennessä asiakirjat aiotaan hyväksyä yhtiön hallituksessa. Toimilupahakemuksen rakenne perustuu VMA:han. Toimiluvan edellytysten selvittämiseksi hakemuksen tulee sisältää seuraavat osa-alueet: selvitys hakijasta selvitys harjoitettavasta toiminnasta selvitys osakepääomasta selvitys perustajista sekä tärkeimmistä osakkeenomistajista ja osakkeenomistajien omistusosuuksista sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön johto selvitys sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuudesta sijoituspalveluyrityksen tilintarkastajat taloudelliset toimintaedellytykset sisäinen valvonta ja riskienhallinta toiminnan järjestämiseen ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä sijoituspalveluyrityksen perustajien ja osakkeenomistajien luotettavuus, hyvämaineisuus, kokemus ja muu sopivuus sijoituspalveluyrityksen johdon luotettavuus, hyvämaineisuus, kokemus ja muu sopivuus Ohjeessa on aihealueittain listattu hakemukseen liitettäviä VMA:ssa lueteltuja liitteitä sekä muita liitteitä, joita Fiva pitää tarpeellisina arvioidessaan toimiluvan edellytyksiä. Riittävänä ei pidetä pelkkää viittausta Fivan ao. standardien soveltamiseen tai lainausta standardista. Osa hakemuksessa vaadituista liitteistä voi olla ns. päällekkäisiä, eli ne todentavat useamman kuin yhden osion vaatimuksia. Tällöin osiossa voidaan viitata aiempana olleisiin selvityksiin tai täydentää liiteaineistoa siltä osin kuin tiedot eivät ilmene jo mainituista hakemuksen liitteistä. Osa hakijan toiminnoista voi olla järjestetty konsernitasolla, jolloin hakemukseen riittää konsernitason selvitys. Hakijan tulee kuitenkin päättää konsernitason ohjeistuksen soveltamisesta yhtiön hallituksessa. Hakijasta käytetään tässä ohjeessa myös sanaa yhtiö. 1 Selvitys hakijasta Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada tarvittavat perustiedot yhtiöstä ja sen omistajista sekä varmuus siitä, että yhtiö on perustettu lain vaatimalla tavalla.

3 Ohje 3 (15) Kirjallisesta toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi sijoituspalveluyrityksen toimilupaa hakevan yhtiön täydellinen toiminimi, käytettävät aputoiminimet, kotipaikka, posti- ja käyntiosoite, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat. Mikäli hakija käyttää Fivan laatimaa hakemuslomaketta, nämä tiedot selvitetään lomakkeen alussa. jäljennös voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä yhtiökokouksen pöytäkirja mahdollisine liitteineen, josta käy ilmi, että yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa vastaamaan sijoituspalveluyrityksen yhtiöjärjestyksen edellytyksiä ja josta ilmenevät sekä yhtiön aikomus hakea toimilupaa että toimiluvan hakemisessa noudatettava menettely selvitys siitä, että edellisessä kohdassa tarkoitettu yhtiöjärjestyksen muutos on jätetty rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin siitä säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 30 :n 2 momentissa kaupparekisteriote Jos toimilupaa haetaan perustettavan yhtiön lukuun, hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi ja yhteystiedot sekä perustettavan yhtiön nimi, käytettävät aputoiminimet, kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat. Mikäli hakija käyttää Fivan laatimaa hakemuslomaketta, nämä tiedot selvitetään lomakkeen alussa. Perustettavan yhtiön hakemuksen liitteet: ote tai jäljennös yrityksen perustamista koskevasta päätöksestä, jos perustajana on oikeushenkilö kunkin perustajan kaupparekisteriote, jos perustajana on oikeushenkilö, tai kunkin perustajan virkatodistus ja yhteystiedot, jos perustajana on luonnollinen henkilö jäljennös perustamissopimuksesta 2 Harjoitettavaksi aiottu toiminta Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee voida varmistua siitä, että harjoitettavaksi aiottu toiminta täyttää sille laissa asetetut vaatimukset. Harjoitettavaksi aiotun toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja asetettujen tavoitteiden realistisia. Suunnitelmassa on otettava huomioon kaikki tarpeelliset liiketoiminta-alueet, myös ulkoistettu, asiamiehen tai sidonnaisasiamiehen välityksellä tehtävä toiminta. Hakemuksen liitteet riippuvat harjoitettavaksi aiotusta toiminnasta. Tarkemmin kuhunkin sijoitus- ja oheispalveluun liittyvät liitteet on lueteltu Fivan standardin 1.1 (Toimiluvat ja notifikaatiot) luvussa kuvaus siitä, mitä SipaL:ssa määriteltyä konkreettista toimintaa harjoitetaan kunkin sijoitus- tai oheispalvelun osalta (tuote- ja palvelukuvaukset asiakaskohderyhmineen, prosessikaaviot)

4 Ohje 4 (15) 3 Osake/perustamispääoma Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että perustamispääoma täyttää asetetut vaatimukset. Jos yhtiön osakepääoma on toimilupaa haettaessa kokonaan maksettu, on hakemukseen liitettävä - selvitys siitä, että perustamispääoma on yhtiön omistuksessa ja hallinnassa (esim. hallituksen asiaa koskeva päätös) - yhteisön tilintarkastajien allekirjoittama todistus siitä, että perustamispääoman merkitsemistä koskevia säännöksiä on noudatettu. Jos yhtiön perustamispääomaa ei ole toimilupaa haettaessa maksettu, hakemukseen on lisäksi liitettävä - selvitys perustamispääoman maksamista koskevista sitoumuksista - jäljennös kunkin merkitsijänä olevan oikeushenkilön osakkeiden merkintää koskevasta päätöksestä ja merkitsijän kaupparekisteriote sekä merkitsijänä olevan luonnollisen henkilön virkatodistus. Jos perustamispääomaa on merkitty oikeuksin tai velvollisuuksin panna yhteisöön osaketta tai osuutta vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa taikka perustamispääoma on kokonaan tai osaksi maksettu muuna kuin rahana, hakemukseen on liitettävä osakeyhtiölain 2 luvun 8 :n 4 momentissa tarkoitettu lausunto. Mikäli pääomavaatimukset täytetään osakepääoman, vastuuvakuutuksen tai näiden yhdistelmän muodossa, tulee hakemukseen liittää selvitys tästä pääomakokonaisuudesta. 4 Perustajat ja omistajat Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada tarvittavat tiedot yrityksen perustajista ja omistajista arvioidakseen omistajien luotettavuutta ja sopivuutta (mainetta, taloudellisen aseman vakautta ja riittävyyttä). Omistajaselvityksen perusteella Fivan tulee lisäksi saada varmuus siitä, että omistusrakenteet eivät estä yhtiön tehokasta valvontaa. Toimilupaa haettaessa noudatetaan omistajavalvontaa koskevia periaatteita. Hakemuksessa ja liitteissä tulee kuvata yhtiön sellaiset omistajat, joiden omistusosuus yhtiöstä on suoraan tai välillisesti vähintään yksi kymmenesosa tai joiden omistama osuus tuottaa vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeiden äänivallasta. Hakemukseen tulee liittää VNA:n mukaiset selvitykset omistajista, luonnollisista henkilöistä ja/tai oikeushenkilöistä. Selvitykset koostuvat perustiedoista ja -selvityksistä (VNA 2 ) sekä lisätiedoista ja - selvityksistä (VNA 3 ). Lisäksi tulee toimittaa yhtiötä koskevat selvitykset (VNA 4 ). Omistajia koskevat ilmoitukset tehdään lomakkeilla, jotka löytyvät Fivan internetsivuilta osiosta Raportointi - Mitä pitää raportoida? - Pääomamarkkinoilla toimivat - Sijoituspalveluyritykset - Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot. Lomakkeita on kolme: luonnollista henkilöä koskeva, oikeushenkilöä koskeva ja itse yhtiötä koskeva lomake. Sivuilla on lisäksi linkki VNA:een.

5 Ohje 5 (15) 5 Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön johto Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että valvottavaa tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja että yhtiön toiminta täyttää Fivan standardeissa 1.3 (Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen) ja 4.1 (Sisäinen valvonta ja riskienhallinta) asetetut vaatimukset. Hakijan tulee osoittaa, että yhtiön johdolla on riittävä koulutus ja ammattitaito tehtävien laatuun ja laajuuteen nähden. Hakemuksesta tulee myös käydä ilmi, miten hakija on käytännössä varmistanut, että johdolla on hakijan liiketoiminta-alan riittävä tuntemus. Yhtiön johdon tulee täyttää Fivan standardissa 1.4 (Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi) asetetut ns. fit & proper - vaatimukset. Luotettavan hallinnon järjestämisessä tulee ottaa huomioon tulevan toiminnan monimuotoisuus ja laajuus. Hallinnon järjestämisessä voi olla erilaisia ratkaisuja. otteet tai jäljennökset asiakirjoista, joista ilmenevät yhtiölle valitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, yhtiölle valittu toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt sekä heidän yhteystietonsa hallitusten jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä muun ylimpään johtoon kuuluvan henkilön päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus koskien luotettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muuta sopivuutta (fit & proper -ilmoitus) Fit & proper -ilmoitukset tehdään lomakkeilla, jotka löytyvät Fivan internetsivuilta Toimiluvat - hakemistosta Jos sijoituspalveluyritykselle on valittu yksi tai useampi toimitusjohtajan sijainen, selvityksestä on ilmettävä se, millä edellytyksillä sijainen tulee toimitusjohtajan sijaan tämän ollessa estynyt hoitamasta tehtäväänsä sekä se, mikä on eri toimitusjohtajan sijaisten sijaantulojärjestys. Edellä mainittu koskee vastaavasti omistusyhteisön johdosta esitettävää selvitystä. 6 Merkittävät sidonnaisuudet Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että yhtiön merkittävä sidonnaisuus muuhun henkilöön ei estä yhtiön tehokasta valvontaa. Liiketoiminnasta ja omistusrakenteista sekä mahdollisista sidossuhteista luonnollisiin henkilöihin sekä oikeushenkilöihin pitää saada selkeä kokonaiskuva. Merkittävällä sidonnaisuudella tarkoitetaan omistukseen tai määräämisvaltaan (äänimäärä tai ylimmän johdon nimitys/erotusoikeus) perustuvaa mahdollisuutta vaikuttaa yhteisön hallintoon ja toimintaan. Merkittävä sidonnaisuus voi syntyä silloin, kun henkilöllä on yhdessä jonkin hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön kanssa yllä kuvattu mahdollisuus vaikuttaa yhteisön hallintoon ja toimintaan. Henkilön

6 Ohje 6 (15) lähipiiriin kuuluvat esim. aviopuoliso ja lapset. Lisäksi merkittävä sidonnaisuus muodostuu kahden tai useamman sellaisen yhteisön välille, jotka ovat saman henkilön tai yhtiön määräysvallassa. selvitys sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuudesta (esim. kaaviokuva yhtiörakenteesta) selvitys sopimuksista tai järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat myöhemmin johtaa merkittävän sidonnaisuuden syntymiseen (liitteenä esim. osakassopimus, yhtiöjärjestys, yhtiösopimus) 7 Tilintarkastajat Tämän osion selvitysten perusteella vahvistetaan, että yhtiön tilintarkastajat täyttävät tilintarkastajille asetetut vaatimukset. tilintarkastajien nimet (käytävä ilmi, kuka tilintarkastajista on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö) tilintarkastajien valinnan osoittava pöytäkirjaote 8 Taloudelliset toimintaedellytykset ja liiketoimintasuunnitelma Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että taloudelliset toimintaedellytykset täyttyvät ja että toiminta on suunnitelmallista, ammattimaista ja pitkäjänteistä. Hakemuksessa ja liitteissä tulee kuvata yksityiskohtaisesti, miten hakija on varmistanut yhtiön riittävät taloudelliset toimintaedellytykset. Fivan arviota tukee yhtiön eri liiketoiminta-alueet, palvelut ja tuotteet kattava yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma sekä kuvaus strategiasta riittävän pääomatason ylläpitämiseksi. Hakijan tulee kuvata oma sisäinen pääomanhallintaprosessinsa (ICAAP), johon sisältyy lisäksi arviot yhtiön merkittävimmistä riskeistä ja niille allokoidusta pääomasta ja laatia pääomasuunnitelma, jossa se arvioi merkittävimmät riskinsä ja varaa niille pääomaa. Suunnitelman tulee kattaa seuraavat kolme vuotta ja sen on oltava yhtiön hallituksen hyväksymä. kattava liiketoimintasuunnitelma, johon sisältyy myös arvio markkinaosuudesta ja yhtiön tavoitellusta kehittymisestä suhteessa toimintaympäristöön kannattavuusarviot ja -tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle kuvaus vakavaraisuuden hallinnan järjestämisestä ja arvio omien varojen riittävyydestä seuraavalle kolmelle vuodelle sisältäen uskottavan suunnitelman riittävän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi myös poikkeuksellisissa mutta mahdollisissa riskiskenaarioissa

7 Ohje 7 (15) selvitys pääoman saatavuudesta (pääomasuunnitelma) laskelmat riskialueittaisesta pääomavaatimusten täyttymisestä tilinpäätöstiedot (jos hakijalla on aiempaa liiketoimintaa) konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta (jos hakija on konsernin osa) jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen on lisäksi liitettävä yhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttaneista seikoista sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksista Yhtiön tulee täyttää Fivan standardissa 4.2 (Valvottavan vakavaraisuuden hallinta) ja 4.3 (Vakavaraisuuslaskenta) asetetut vaatimukset yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen. 9 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 9.1 Organisaatio, henkilöstö sekä valta-, vastuu- ja raportointisuhteet Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada kokonaiskuva hakijan organisaatiosta. Yhtiön tulee osoittaa, että sen palveluksessa työskentelevien ja palkattavien henkilöiden ammattitaito on riittävä suhteutettuna työtehtäviin sekä yhtiön kokoon, toiminnan laajuuteen ja luonteeseen. Lisäksi osion tarkoituksena on selvittää, että yhtiön valta- ja vastuusuhteet ovat selkeät, kunkin toimielimen velvollisuudet ja vastuut on selkeästi määritelty ja ylin johto pystyy riippumattomasti arvioimaan yhtiön toimintaa. Yhtiön tulee täyttää Fivan standardissa 1.3 (Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen) asetetut vaatimukset. selkeä yhtiön toimintaa kuvaava organisaatiokaavio toimitusjohtajan, keskeisten liiketoiminta-alueiden johtajien, päälliköiden yms. varamiesjärjestelyt keskeisten liiketoimintayksiköiden ja toimintojen henkilöstömäärät henkilöstösuunnitelma, josta käy ilmi henkilöstön ammattitaito ja palkitsemisperusteet (esim. rekrytointiperiaatteet ja koulutussuunnitelmat) tehtävänimikkeiden mukaiset toimenkuvat kuvaus siitä, miten valta- ja vastuusuhteet on käytännössä järjestetty eri yksiköiden ja toimintojen välillä (mitkä ovat eri yksiköiden ja toimintojen keskeiset tehtävät, mitkä ovat keskeiset päätöksentekoelimet, kuinka usein päätöksentekoelimet kokoontuvat ja mitkä ovat raportointisuhteet keskeisten toimintojen välillä, esim. päätöksentekoelinten työjärjestykset, tiedot hallituksen lautakunnista) kuvaus siitä, miten eturistiriitatilanteet tunnistetaan ja ehkäistään esimerkkikuvauksin kuvaus raporteista, joita ylin ja toimiva johto saavat ja kuinka usein raportteja tuotetaan (ml. kattava määrä johdolle tuotettavia malliraportteja, esimerkiksi erilaiset kuukausiraportit)

8 Ohje 8 (15) Toimiluvan edellytysten täyttymisen todentamiseksi hakemukseen voi liittää em. liitteiden lisäksi mahdolliset luotettavan hallinnon ohjeet (esim. Corporate Governance -politiikka). 9.2 Operatiiviset riskit Tässä osiossa operatiivisten riskien hallintaan liittyviä seikkoja arvioidessaan Fiva kiinnittää erityistä huomiota siihen, että riskienhallintajärjestelmä pystyy tunnistamaan hakijan toimintaan liittyvät operatiiviset riskit ja että operatiivisten riskien hallinta on järjestetty vastaamaan toiminnan luonteen ja laajuuden asettamia vaatimuksia operatiivisia riskejä hallitaan ja arvioidaan itsenäisenä riskialueena hallituksen hyväksymät operatiivisten riskien hallinnan periaatteet kuvaus ja arvio merkittävistä tuotteisiin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvistä operatiivisista riskeistä kuvaus operatiivisten riskien hallinnan menetelmistä (ml. riskien tunnistaminen ja arviointi sekä operatiivisen riskin tappiotapahtumien käsittely) kuvaus uuden tuotteen tai palvelun hyväksymismenettelystä selvitys operatiivisten riskien hallinnasta asiamiehen välityksellä harjoitettavien ja ulkoistettavien toimintojen osalta selvitys vakuutusturvasta Operatiivisia riskejä koskevat yksityiskohtaisemmat säännökset ovat Fivan standardeissa 4.4b Operatiivisten riskien hallinta ja 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus. 9.3 Sisäinen valvonta sekä riskien seuranta ja hallinta Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että hakijan sisäinen valvonta on riittävän korkeatasoista ottaen huomioon toiminnan luonne ja laajuus. Hakemuksessa tulee kuvata, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on käytännössä järjestetty; mitkä ovat keskeiset sisäisen valvonnan keinot, mitkä ovat eri yksiköiden ja toimintojen vastuusuhteet sisäisessä valvonnassa sekä miten riskinottoa käytännössä valvotaan eri liiketoimintayksiköissä/toiminnoissa ja eri riskialueilla. Yhtiön tulee täyttää Fivan standardissa 4.1 (Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen) asetetut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vaatimukset. kuvaus sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja liiketoiminnasta riippumattoman riskienhallinnan järjestämisestä selvitys niistä järjestelmistä ja menetelmistä (mm. tarkastuspisteet), joilla sijoituspalveluyrityksen on tarkoitus seurata ja hallita SipaL 5 luvussa tarkoitettuja riskejä

9 Ohje 9 (15) 9.4 Sisäinen tarkastus kuvaus riittävän tiedonkulun sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan turvaamisesta asiamiehen ja sidonnaisasiamiehen välityksellä harjoitettavien sekä ulkoistettavien toimintojen osalta Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että hakijan sisäinen valvonta on yhtiön toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden asianmukaisesti järjestetty ja että hakijalla on tämän asian arvioimiseksi ja varmistamiseksi muista toiminnoista erillinen, riippumaton sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Hakemuksessa tulee kuvata, miten yhtiön sisäinen tarkastus on järjestetty. Hallituksen vahvistamat sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet, joista käyvät ilmi ainakin: toiminnan tavoitteet toiminta-alue ja sen rajoittamattomuus asema organisaatiossa ja suhde muihin valvontatoimintoihin toimivalta ja vastuut tehtävät ja niiden järjestäminen toiminnosta vastaavan tehtävät ja velvoitteet toiminnan suunnittelussa noudatettavat yleiset periaatteet tarkastushavaintojen raportoinnin periaatteet ja aikataulu raportointisuhteet, vastuut ja velvoitteet tarkastussuunnitelma sisäistä tarkastusta suorittavien henkilöiden ansioluettelot sisäistä tarkastusta suorittavien henkilöiden mahdollisesti saamien palkkioiden määräytymisperusteet Käytännön tarkastustyölle vahvistetut menettelytavat: havaintojen ja johtopäätösten dokumentointi raportointi sekä niistä tiedottaminen Jos yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusta, hakemukseen tulee liittää selvitys siitä, miten sisäinen tarkastus toimintona on muutoin järjestetty ja kuka tällöin on sisäisen tarkastuksen tehtäväalueesta vastaavaksi nimetty henkilö. Selvityksen oheen on liitettävä hallituksen päätös Fivan standardin 1.3 (Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen) sitovasta sääntelystä poikkeavasta vaihtoehtoisesta toiminta-tavasta. 9.5 Compliance -toiminto Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että yrityksellä ja sen toiminnalla on asiakkaiden ja markkinoiden luottamus. Lainsäädännön, viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten sekä markkinoiden itsesäätelyn huolellinen noudattaminen ylläpitää osaltaan tätä luottamusta. Sitä tukee myös yhtiön omien sisäisten ohjeiden, henkilöstöä sitovien eettisten periaatteiden ja muiden ohjeiden noudattaminen. Tätä varten hakijalla tulee olla säännösten noudattamisen varmistamisesta vastaava toiminto (compliance), joka avustaa yhtiön ylintä ja toimivaa johtoa ja muita toimintoja säännösten noudattamattomuuteen liittyvän riskin hallinnassa.

10 Ohje 10 (15) Compliance -toiminnon tulee valvoa ja säännöllisesti arvioida niiden toimenpiteiden ja menettelytapojen riittävyyttä ja tehokkuutta, joiden avulla yhtiö varmistaa säännösten noudattamisen. Lisäksi toiminnon tulee seurata ja arvioida säännösten noudattamisessa esiintyneiden puutteiden korjaamiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja tehokkuutta. Hakemuksessa tulee kuvata, miten säännösten noudattamisen varmistaminen (compliance -toiminto) yhtiössä on järjestetty ja että se täyttää Fivan standardin 1.3 (Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen) vaatimukset. Hallituksen vahvistamat kirjalliset toimintaperiaatteet, joista käyvät ilmi ainakin compliance -toiminnon: tavoitteet ja tehtävät asema organisaatiossa ja suhde muihin valvontatoimintoihin toimivalta ja oikeus saada tehtäviensä hoidossa tarpeelliset tiedot ja oikeus tehdä tarkastuksia toiminnosta vastaavan tehtävät ja velvoitteet suunnittelussa noudatettavat yleiset periaatteet raportoinnin periaatteet ja aikataulu toiminnosta vastaavan henkilön ansioluettelo toiminnosta vastaavan henkilön mahdolliset palkkionmääräytymisperusteet 9.6 Ulkoistaminen sekä asiamiehen ja sidonnaisasiamiehen käyttö Tämän osion selvitysten perusteella Fiva varmistaa, että ulkoistaminen ei haittaa yhtiön riskienhallintaa, sisäistä valvontaa tai muutoin merkittävästi yhtiön liiketoiminnan hoitamista. Yhtiön tulee täyttää Fivan standardeissa 1.6 (Toiminnan ulkoistaminen) ja RA1.6 (Toiminnan ulkoistamista koskeva ilmoitus) asetetut vaatimukset. selvitys asiamiehen ja/tai sidonnaisasiamiehen välityksellä aiotuksi tapahtuvasta toiminnasta sekä ulkoistettavaksi aiotusta toiminnasta (ml. ulkoistettavia toimintoja hoitavien nimet ja yhteystiedot) selvitys sidonnaisasiamiehen toiminnan valvonnasta selvitys sidonnaisasiamiesrekisterin ylläpidosta ulkoistamissopimukset (tai luonnokset sopimuksista) 9.7 Kirjanpitojärjestelmät Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että kirjanpitojärjestelmä on luotettava, sen jatkuvuus on tuettu riittävästi, se tuottaa riittävän yksilöityä tietoa johdolle ja viranomaisraportointiin sekä täyttää kauppa- ja teollisuusministeriön ja kirjanpitolautakunnan määrittelemät kriteerit.

11 Ohje 11 (15) 9.8 Tietojärjestelmät selvitys kirjanpitojärjestelmistä ja -menetelmistä (mm. yleiskuvaus, osakirjanpitojärjestelmien väliset liittymät, manuaaliset ja tietojärjestelmiin sisältyvät täsmäytykset) katso tarkemmin standardi 3.1 (Tilinpäätös ja toimintakertomus), kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (47/1998) ja kirjanpitolautakunnan 2011 antama yleisohje. Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että yhtiöllä on toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt tietojärjestelmät ja tarvittava osaaminen, organisaatio ja sisäinen valvonta tiedon tallentamiseksi, siirtämiseksi, käsittelemiseksi ja arkistoimiseksi konekielisessä muodossa. 9.9 Tietoturvallisuus kuvaus käytössä olevista ja suunnitelluista tietojärjestelmistä ml. ulkoistettavat tietotekniikkapalvelut (esim. järjestelmäkuvaus) hallituksen hyväksymä tietohallintostrategia kuvaus tietohallinto-organisaatiosta ja -vastuista Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että hakijan yleinen tietoturvallisuuden taso ja eri tietojärjestelmien turvataso ovat riittävät valvottavan toiminnan luonteeseen ja laajuuteen, tietojärjestelmien uhkien vakavuuteen sekä yleiseen tekniseen kehitystasoon nähden ja, että tietoturvallisuuden yleinen taso on hallituksen määrittämä ja hyväksymä ja, että hakijalla on riittävät resurssit ja määritellyt vastuut riittävän tietoturvallisuuden tason ylläpitämiseksi. tietoturvallisuusperiaatteet tietoturvallisuusorganisaatio ja -vastuut kuvaus tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnasta (esim. tietoturvallisuudesta tehdyt riskiarviot) tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset ohjeet selvitys siitä, miten yhtiön omaa tietoturvallisuutta arvioidaan (esim. yhtiön tietoturvallisuudesta tehdyt sisäiset tai ulkoiset arvioinnit) 9.10 Jatkuvuussuunnitelmat ja toiminnan jatkaminen häiriötilanteissa Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että hakija on varautunut liiketoimintansa keskeytyksiin siten, että se pystyy jatkamaan toimintaansa ja rajoittamaan tappioita erilaisissa liiketoimintaansa kohtaavissa häiriötilanteissa. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten yhtiö on varautunut toimintansa jatkumiseen erilaisissa häiriötilanteissa. Hakemukseen on liitettävä keskeisten liiketoimintojen jatkuvuussuunnitelmat. Yhtiön tulee itse arvioida, mitkä ovat sen toiminnan kannalta keskeiset liiketoiminnot. Myös ulkoistettavien toimintojen jatkuvuuden turvaaminen tulee kuvata.

12 Ohje 12 (15) jatkuvuussuunnitteluperiaatteet keskeisten toimintojen jatkuvuussuunnitelmat (sisältäen kuvauksen toiminnan kannalta keskeisten tietojärjestelmien varmistus- ja toipumisjärjestelyistä) selvitys siitä, miten se taho, jolle tietotekniikka on mahdollisesti ulkoistettu, on varautunut toiminnan jatkumiseen häiriötilanteissa Tietojärjestelmien, tietoturvallisuuden ja jatkuvuussuunnittelun tulee täyttää Fivan standardissa 4.4b (Operatiivisten riskien hallinta) asetetut vaatimukset. 10 Toiminnan järjestämiseen ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee voida varmistua siitä, että harjoitettavaksi aiottu toiminta täyttää sen toiminnan vaatimukset, johon yhtiö hakee toimilupaa ja että harjoitettavaksi aiotussa toiminnassa noudatetaan laissa ja Fivan standardeissa 2.1 (Rahoitusvälineiden tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat), 2.2 (Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi), 2.3 (Rahoituspalvelusopimukset) ja 1.3 (Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen) sekä 5.3 (Sisäpiiriilmoitukset ja -rekisterit) mainittuja menettelytapoja. Hakemukseen on liitettävä tarjottavien sijoitus- ja oheispalvelujen osalta selvitys siitä, miten yhtiössä huolehditaan sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoamiseen liittyvän toiminnan järjestämistä (ml. kuvaukset sisäisistä prosesseista ja toimintoon mahdollisesti liittyvät sopimusluonnokset) ja asiakassuhteissa noudatettavia menettelytapoja koskevien säännösten sekä markkinoiden väärinkäytön estämistä koskevien säännösten noudattamisesta. Eturistiriidat Toimintaperiaatteet eturistiriitojen tunnistamisessa ja ehkäisemisessä noudatettavista menettelytavoista, mm. analyysi toiminnassa tyypillisesti ilmenevistä eturistiriitatilanteista selvitys siitä, miten eturistiriitatilanteet hoidetaan asiakkaille annettava tiivistelmä ja selvitys siitä, miten se annetaan asiakkaalle Vaikuttavassa asemassa olevien henkilökohtaiset liiketoimet selvitys henkilökohtaisia liiketoimia koskevasta ohjeistuksesta ja menettelystä Sijoituspalveluiden tarjontaan liittyvä tietojen säilyttämisvelvollisuus kuvaus tietojen ja puhelinnauhoitusten säilyttämisen järjestämisestä Asiakkaan rahoitusvälineiden ja rahavarojen säilyttäminen selvitys asiakasvarojen säilyttämisessä käytettävistä järjestelyistä ja järjestelmistä ml. työnkulkukuvaukset, joista ilmenevät mm. täsmäytykset ulkoisiin tietolähteisiin sekä tehtävien ja vastuiden jako (vaaralliset työyhdistelmät)

13 Ohje 13 (15) kauppapaikkakohtainen selvitys rahavarojen, rahoitusvälineiden ja mahdollisten vakuuksien käsittelystä, selvityksestä ja säilyttämisestä tiedot mahdollisesta ulkopuolisesta palveluntarjoajasta, jonka hallussa asiakkaan varoja säilytetään, palveluntarjoajien valintaa ja seurantaa koskeva menettely ja vastuut selvitys mahdollisesta fyysisestä säilyttämisestä Asiakasvalitusten käsittely selvitys asiakasvalitusten käsittelyä koskevasta menettelystä Asiakasluokittelu (AML 1 luvun 4 :n mukaan) Kannustimet Tiedonantovelvollisuus asiakkaan luokittelua koskeva sisäinen ohjeistus malli asiakkaalle annettavasta luokittelua koskevasta ilmoituksesta, josta ilmenee luokittelun vaikutus asiakkaan asemaan selvitys sijoitus- ja oheispalvelua koskevista kannustinjärjestelyistä, ml. palkkionpalautuksia ja jakelukanavapalkkioita koskevat sopimukset tai järjestelyt kannustimien sallittavuuden arviointia/hyväksymistä koskeva menettely asiakkaalle suunnattava kannustimia koskeva informaatio standardin 2.1 luvun 7.2 mukainen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluva toimintamalli ja materiaali Soveltuvuusarvio (koskee omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa) selvitys soveltuvuusarviointia koskevasta menettelystä selvitys siitä, miten valvottava varmistuu siitä, että annettu palvelu ja asiakkaalta saadut tiedot ovat oikeassa suhteessa toisiinsa Asianmukaisuusarvio (koskee muita sijoituspalveluita kuin omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa) selvitys asianmukaisuusarviointia koskevasta menettelystä selvitys siitä, miten yhtiö varmistuu siitä, että asiakkaalle tarjottu palvelu tai rahoitusväline on oikeassa suhteessa asiakkaan sijoituskokemukseen ja -tietämykseen Välitys ilman asianmukaisuusarviota (execution only) Vain asiakkaan aloitteesta ja nk. yksinkertaisilla rahoitusvälineillä tapahtuva välitys, asiakkaalle on ilmoitettu, ettei yhtiö ole velvollinen arvioimaan palvelun tai arvopaperin soveltuvuutta asiakkaalle sisäinen ohje menettelystä palvelun tarjoamisessa lista rahoitusvälineistä, joita yhtiö pitää yksinkertaisina

14 Ohje 14 (15) Asiakasraportointi selvitys menettelystä ja kriteereistä, joiden perusteella tuote määritellään yksinkertaiseksi selvitys asiakasraportointiin liittyvien velvoitteiden noudattamisesta, ml. raporttimallit selvitys/sisäinen ohjeistus toimintaohjeista ja työkuvauksesta, joista ilmenevät työnjako ja sellaiset täsmäytykset ja muut kontrollit, joiden avulla varmistetaan asiakasraportoinnin oikeellisuus Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen (best execution) toimintaperiaatteet asiakkaalle annettava tieto toimintaperiaatteista selvitys siitä, miten toimeksiantojen vastaanottaja ja välittäjä tai omaisuudenhoitaja varmistuu siitä, että asiakkaiden lukuun annettaviin ja rahoitusvälineisiin kuuluviin toimeksiantoihin sovelletaan best execution -sääntelyä Rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen käsittely Markkinointi Sijoitustutkimus prosessikuvaukset toimeksiantojen käsittelystä kauppojen selvitykseen selvitys siitä, miten noudatetaan komission asetuksen (1287/2006) artiklojen 7 ja 8 vaatimuksia (sijoituspäätösten, toimeksiantojen ja toteutuneiden kauppojen dokumentointi) sisäinen ohjeistus kauppojen yhdistämisestä ja kauppojen jakamisesta selvitys siitä, miten hakija varmistuu siitä, että em. ohjeistusta ja toimeksiantojen käsittelyn periaatteita noudatetaan selvitys menettelystä, jolla varmistetaan markkinointimateriaalin asianmukaisuus selvitys siitä, miten huolehditaan, että rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatetaan hyvää myyntitapaa sijoitustutkimusten, rahoitusanalyysien sekä muiden vastaavien rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyvien yleisten suositusten tuottamista ja levittämistä koskevan toiminnan sisältö ja luonne asiakaskohderyhmä mahdolliset palkkioperusteet Sisäpiirirekisterin ylläpitovelvollisuus selvitys luotettavasta sisäpiirirekisterin ylläpidosta, siihen liittyvät sisäiset toimintaohjeet sekä rekisteristä vastuussa olevan henkilön nimi selvitys siitä, missä rekisteriä tai rekistereitä ylläpidetään (SIRE-järjestelmä vai hakijan oma järjestelmä)

15 Ohje 15 (15) selvitys siitä, missä rekisteri on nähtävillä Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus selvitys siitä, miten hakija täyttää AML 4 luvun 16 :n markkinoiden väärinkäyttöön liittyvän ilmoitusvelvollisuuden (kurssimanipulaatio ja sisäpiiritiedon väärinkäyttö) 11 Asiakkaan tuntemisjärjestelmät Tämän osion selvitysten perusteella Fivan tulee saada varmuus siitä, että yhtiöllä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) mukaiset hallituksen hyväksymät menettelytavat asiakkaiden tuntemiseksi ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskienhallintaa koskevat, hakijan toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät menetelmät ja, että yhtiö noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annettuja määräyksiä. Lisäksi yhtiön tulee täyttää Fivan standardeissa 2.4 (Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen) ja 4.4b (Operatiivisten riskien hallinta) asetetut vaatimukset. hallituksen vahvistamat asiakkaan tuntemiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät periaatteet ( politiikka ) hallituksen vahvistama kuvaus asiakassuhteiden hallintaan ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvistä riskienhallintamenetelmistä, selvitys rahanpesun estämistoiminnon organisoinnista ja vastuuhenkilöistä selvitys henkilökunnan koulutuksesta (esim. koulutusohjelma) johdon hyväksymät, yhtiön omaan toimintaan soveltuvat sisäiset ohjeet asiakkaan tuntemisesta, ottaen huomioon rahanpesulain 2 luvun velvoitteet ja Fivan standardi 2.4 Asiakkaan tuntemisesta Toimilupahakemuksen liitteet Hakemuksen liitteenä olevat yhtiön sisäiset ohjeet tulee laatia yhtiön oman toiminnan luonne ja laajuus huomioiden siten, että yhtiöön mahdollisesti tulevat uudet työntekijät niiden perusteella pystyvät hoitamaan tehtävänsä. Ohjeiden tulee olla yhtiön hallituksen hyväksymät. Selkeät ohjeet ja prosessien kuvaukset ovat omalta osaltaan osoitus siitä, että yhtiön hallinto on luotettavasti järjestetty. Riittävä kuvaus ei ole viittaus Fivan standardien soveltamiseen tai lainaus standardista. Toimilupahakemukseen kuuluvat liitteet tulee otsikoida selkeästi noudattaen pääjakson mukaista jaottelua. Toimilupahakemusta käsittelevän projektipäällikön kanssa voi erikseen sopia, että hakemuksen liitteitä toimitetaan sähköisesti, mutta Fiva ei vastaa tällöin lähettämisen tietoturvallisuudesta.

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2011. 554/2011 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2011. 554/2011 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2011 554/2011 Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA

SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT INDEXHELSINKI OSAKEYHTIÖSTÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annettujen viranomaissääntelyn

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT 1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Näitä sijoituspalveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan Suomen Asuntohypopankki Oy:n Asiakkaalle tarjoamiin sijoituspalveluihin. Näitä

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet Standardi 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi.

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi. TIETOJA WIP ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. YLEISTÄ

Lisätiedot